Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Leto 2018

Novinky vo verzii Leto 2018

CD

Popisovaná verzia: POHODA Leto 2018, release 11900 SK; resp. release 11901 (K dispozícii od: 07. 06. 2018)
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Január 2018, release 11800 SK
K dispozícii od: 31. 05. 2018

Časopis Moja POHODA k verzii Leto 2018

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.


Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 11905 - k dispozícii od 26. 07. 2018.UPOZORNENIE
Verzia 11901: Bola upravená inštalácia pre užívateľov používajúcich Microsoft Office 2010 64-bit.
Online databáza otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Obsah

GDPR Personalistika a mzdy Účtovníctvo a fakturácia
Adresár Sklady a majetok Ostatné
Homebanking XML POHODA mServer
Aplikácia mPOHODA

GDPR

POHODA reaguje na Nariadenie GDPR a prináša Vám ďalšie funkcie užitočné pre správu a ochranu osobných údajov. Niektoré ste mali k dispozícii už od verzie Január 2018, ďalšie sme zverejnili v priebežných aktualizáciách programu a teraz Vám predstavíme tie, ktoré sú súčasťou novej verzie. (Len pripomíname, že pre sprístupnenie všetkých popísaných funkčností je potrebné, aby bola v agende Globálne nastavenie/GDPR zaškrtnutá voľba Povoliť GDPR.)

S rastúcou funkčnosťou pre správu osobných údajov pribúdajú i možnosti nastavenia. Preto sme v agende Globálne nastavenie vytvorili samostatnú sekciu GDPR pre nastavenia spojené so všeobecným nariadením.

V sekcii GDPR aktivujete všetky nové funkčnosti, ale tiež tu môžete nastaviť obdobie, počas ktorého je pre Vás vystavenie jednotlivých typov dokladov dôvodom pre spracúvanie osobných údajov obchodných partnerov.

Už od januárovej verzie si môžete v agende Adresár pridávať k jednotlivým záznamom na záložku GDPR právne dôvody pre spracúvanie osobných údajov. Teraz môžete právny dôvod pridať aj hromadne pre všetky aktuálne vybrané záznamy.

Užívateľ s administrátorským právom Hromadné operácie môže pridať právny dôvod všetkým vybraným záznamom pomocou sprievodcu vyvolaného cez ponuku Záznam/GDPR/Hromadne pridať dôvod spracúvania…

V sprievodcovi vyberte požadovaný právny dôvod, obdobie jeho platnosti a môžete doplniť i poznámku. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa potom doplní ku všetkým vybraným adresám.

Potrebujete nájsť v agende Adresár záznamy, pri ktorých čoskoro vyprší alebo už úplne vypršal niektorý právny dôvod zo záložky GDPR? Alebo možno tie, ktoré ani doteraz žiadny právny dôvod nemajú priradený? Tieto i ďalšie kombinácie záznamov môžete vyhľadať pomocou sprievodcu Vyhľadanie adries podľa práv. dôvodov pre spracúvanie osob. údajov.

Sprievodcu vyvoláte povelom Záznam/GDPR/Vyhľadať záznamy…

Na prvej strane zvolíte, či hľadáte záznamy s platnými, exspirujúcimi, či úplne exspirovanými právnymi dôvodmi, prípadne tie, ktoré dôvody nemajú priradené. V závislosti od zvolenej voľby potom na druhej strane upresníte nastavenie pre vyhľadávanie záznamov.

Pre zabezpečenie vyššej bezpečnosti údajov je podstatná tiež informácia o tom, kedy a akým užívateľom bol záznam v programe POHODA modifikovaný. Preto sme i do nižších radov POHODA a POHODA SQL pridali možnosti sledovania histórie zmien záznamov v agendách Adresár, Personalistika a Pracovné pomery, ktoré boli doteraz iba v najvyššom rade POHODA E1.

Ďalej sme rozšírili okruh sledovaných údajov v agende Adresár o záložky GDPR, Dodacie adresy a Bankové účty a tiež o vybrané polia vo formulári agendy.

Subjekt, o ktorom evidujete osobné údaje, má právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Na tieto účely využijete novú funkciu pre obmedzenie spracúvania záznamu v agende Adresár.

Užívateľ s administrátorským právom Obmedzené spracúvanie môže označiť adresu rovnomenným príznakom pomocou povelu Záznam/GDPR/Obmedzenie spracúvania. Takto označená adresa nebude pre užívateľa viditeľná a nebude možné ju použiť ani do nových dokladov. Iba užívateľ s týmto právom si bude môcť v agende Adresár zobraziť adresy v obmedzenom spracúvaní, ak na stavovom riadku, kde sa volí rozsah zobrazenia údajov v agende Adresár, vyberie možnosť Obmedzenie spracúvania.

Do agendy Adresár sme pridali novú tlačovú zostavu Opis osobných údajov.

Zostava Vám umožní v súvislosti so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov vytlačiť pre aktuálny záznam v agende Adresár evidované údaje, a to hlavné údaje z formulára agendy, ako aj ďalšie údaje zo záložiek Bankové účty a GDPR.

Ak je vo Vašej organizácii určená zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov, môžete údaje o nej zadať v agende Globálne nastavenie/GDPR, čím sa budú tlačiť na zostave Opis osobných údajov.

hore

Personalistika a mzdy

V pracovnoprávnych vzťahoch je účelom spracúvania osobných údajov zo strany zamestnávateľa spravidla nevyhnutnosť plniť uzatvorenú pracovnú zmluvu (čl. 6. ods. 1 písm. b) GDPR) a súvisiace právne povinnosti (viesť účtovnú a mzdovú agendu).

Do agend Personalistika, Pracovné pomery a Mzdy sme pre Vás pripravili novinky vzťahujúce sa k Všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR). Predovšetkým sa jedná o rozšírenie zaheslovania mzdových zostáv jedného zamestnanca, možnosť určenia, či uvádzať osobné údaje zamestnanca do dokladov vzniknutých zaúčtovaním miezd. Bližší popis noviniek sme pre Vás popísali nižšie.

V agende Pracovné pomery pribudli v ponuke tlačových zostáv v sekcii Dokumenty pracovnoprávnych vzťahov dve nové tlačové zostavy Informácie o spracúvaní osobných údajov a Zoznam sprostredkovateľov a príjemcov osobných údajov.

Tlačová zostava Informácie o spracúvaní osobných údajov informuje zamestnanca o tom, aké osobné údaje a na aké účely zamestnávateľ o ňom spracúva, aký je právny základ a doba ich spracúvania.

Tlačová zostava Zoznam sprostredkovateľov a príjemcov osobných údajov obsahuje zoznam inštitúcií, ktorým zamestnávateľ za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho pomeru poskytuje osobné údaje zamestnanca.

Obidve zostavy je možné upraviť a doplniť o údaje, ktoré sú špecifické pre danú spoločnosť.

Rozšírili sme okruh tlačových zostáv, ktoré je možné po novom zabezpečiť heslom. Jedná sa o mzdové zostavy pre jedného zamestnanca exportované do formátu PDF, napríklad Mzdový list, vrátane všetkých príloh, Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daň. bonusu, Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch atď.

Heslo je možné zadať každému zamestnancovi zvlášť v agende Personalistika na záložke Poistenie v sekcii Zabezpečenie dokumentov heslom. Tým zabezpečíte, že PDF súbor otvorí iba zamestnanec, ktorému prináleží. Bez zadania správneho hesla ho nebude možné otvoriť.

Pri uvedených zostavách potom prostredníctvom povelu Zabezpečiť PDF heslom zvolíte, či sa majú zabezpečiť alebo nie. Povel nájdete v ponuke pod tlačidlom PDF v dialógovom okne Tlač. Ak heslo pri zamestnancovi nenastavíte a nebude zadané heslo ani v Nastavenie PDF, k zabezpečeniu PDF dokumentu nedôjde.

Po novom máte možnosť ovplyvniť vstupovanie osobných údajov zamestnancov do ostatných záväzkov a výdavkových pokladničných dokladov, ktoré sa vygenerujú pri zaúčtovaní záloh, resp. miezd.

Do agendy Globálne nastavenie sekcie Mzdy sme doplnili novú voľbu Uvádzať meno a adresu zamestnanca, ktorá je štandardne prednastavená, tzn. osobné údaje zamestnancov sú uvedené na dokladoch vzniknutých zaúčtovaním záloh a miezd. V prípade, že nechcete v záväzkoch a výdavkových pokladničných dokladoch uvádzať meno a adresné údaje o zamestnancoch, a to konkrétne v poliach Meno, Ulica, Obec a PSČ, zrušte nastavenie tejto voľby. V poli Firma bude potom uvedené osobné číslo zamestnanca.

V agende Personalistika na záložke Zamestnanec bola pôvodná voľba Súhlas s uvádzaním RČ premenovaná na Uvádzať RČ. Voľbu Uvádzať RČ zaškrtnite, ak chcete i v pomocných tlačových zostavách, kvôli plneniu zákonnej povinnosti, uvádzať rodné číslo zamestnanca.

Pri jednotlivých tlačových zostavách, ktoré obsahujú rodné číslo, je možné v dialógovom okne Tlač zvoliť možnosť tlače rodného čísla Tlač RČ alebo Netlačiť RČ. Nové voľby teraz nájdete i pri tlačovej zostave Rekapitulácia zdravotného poistenia.

V tlačových zostavách, ktoré je zamestnávateľ povinný predkladať príslušným inštitúciám, a ktorých obsahom je i rodné číslo, sa rodné číslo uvádza vždy automaticky.

Pri tlačových zostavách Výplatný list, Výplatná páska, Výplatné pásky, Výplatná páska – zložky mzdy a Výplatné pásky – zložky mzdy boli v dialógovom okne Tlač odstránené voľby Tlač RČ so súhlasom, Tlač RČ vždy a Netlačiť RČ. Rodné číslo sa v uvedených zostavách po novom už netlačí a tlačí sa iba osobné číslo zamestnanca.

Pri tlačovej zostave Mzdový list, vrátane všetkých príloh, boli rovnako v dialógovom okne Tlač odstránené voľby na ľubovoľnú tlač rodných čísel. Rodné číslo sa v uvedených zostavách po novom tlačí vždy.

V agende Pracovné pomery v ponuke tlačových zostáv v sekcii Dokumenty pracovnoprávnych vzťahov je teraz možné použiť premenné i v hlavičke i pätičke dokumentov. Po novom sa už tiež v dokumentoch neuvádza rodné číslo zamestnanca.

Hotové dokumenty je možné z programu POHODA priamo vytlačiť alebo exportovať do formátu DOC, prípadne ODT, prostredníctvom povelu Export z dialógového okna Tlač, ako už môžete poznať z predchádzajúcich verzií. V aplikácii Microsoft Word (Open Office) si ich potom môžete ľubovoľne upravovať podľa svojich potrieb, dokonca i záhlavie a zápätie dokumentu.

V agende Mzdy bola premenovaná pôvodná záložka Hrubá mzda na Mzda a zároveň boli z tejto záložky polia Osobné ohodnotenie, Prémie, Prémie za dlhšie obdobie, Prémie za výročie a Doplatky presunuté na záložku Iný príjem do novej časti Odmeny a prémie.

Od 1. 5. 2018 za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

Z uvedeného dôvodu, pred vystavením miezd za mesiac Máj 2018, by ste mali mať v agende Globálne nastavenie/Mzdy/Príplatky v poli Príplatok % za odprac. sviatky nadefinovanú minimálnu sadzbu 100.

UPOZORNENIE:
V prípade, ak máte v spoločnosti variabilnejšie odmeňovanie a používate agendu Definície zložiek mzdy v ponuke Mzdy/Zoznamy, odporúčame Vám % sadzbu aktualizovať i v danej agende.

UPOZORNENIE:
V prípade, ak máte zložky definované ako trvalé zložky v agende Pracovné pomery na záložke Trvalé zložky mzdy, skontrolujte i danú záložku a v prípade potreby zložku upravte.

Od 1. 5. 2018 sa mení percentuálna sadzba pre určenie minimálneho mzdového zvýhodnenia za prácu v noci.

Zamestnancovi patrí po novom za prácu v noci popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v noci mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. V súčasnosti je platná minimálna mzda vo výške 2,759 €/hod. Minimálna výška mzdového zvýhodnenia za hodinu práce v noci je 0,8277 €. Ak ide o výkon rizikovej práce, minimálne mzdové zvýhodnenie za prácu v noci je vo výške 35 %, tj. 0,9657 €/hod.

V prípade zamestnávateľa, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala v noci, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako 30 % (resp. pri rizikových prácach 35 %), najmenej vo výške 25 % minimálnej mzdy. Minimálne mzdové zvýhodnenie by v takomto prípade bolo vo výške 0,6898 €. Nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia je možné dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, a to iba v prípade zamestnávateľa, pri ktorom nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Minimálne mzdové zvýhodnenie na hodinu v eurách za Príplatok za prácu v noci zadajte v rovnomennom poli v agende Globálne nastavenie/Mzdy v sekcii Príplatky podľa konkrétneho dojednania u zamestnávateľa.

V prípade, ak máte variabilnejšie odmeňovanie, resp. máte kombináciu rizikového a nerizikového vykonávania práce v noci, môžete použiť na definíciu rôznych príplatkov agendu Definície zložiek mzdy v ponuke Mzdy/Zoznamy.

Vo vystavenej mzde je potom na záložke Mzda v sekcii Príplatky potrebné do poľa Práca v noci zadať počet odpracovaných hodín v noci, za ktoré má zamestnanec nárok na mzdové zvýhodnenie.

Mzdové zvýhodnenia Vám odporúčame v programe nadefinovať ešte pred vystavením miezd, za ktoré je potrebné vyplatiť príplatky už po novom.

Od 1. 5. 2018 sa v Zákonníku práce zavádzajú nové druhy mzdových zvýhodnení, a to mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu.

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Minimálna výška mzdového zvýhodnenia za hodinu práce v sobotu je 0,6898 €. Rovnako ako v prípade príplatku za prácu v noci, pri splnení rovnakých podmienok, je možné dohodnúť i nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia. Táto suma však musí byť najmenej vo výške 20 %, tj. 0,5518 €/hod.

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Minimálna výška mzdového zvýhodnenia za hodinu práce v nedeľu je 1,3795 €. Rovnako ako v prípade príplatku za prácu v sobotu, je možné dohodnúť i nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, a to najmenej 40 %, tj. 1,1036 €/hod.

V súvislosti s novými príplatkami pribudli do agendy Globálne nastavenie/Mzdy/Príplatky polia Príplatok za prácu v sobotu a Príplatok za prácu v nedeľu, pre zadanie absolútneho príplatku na hodinu za prácu v sobotu a v nedeľu.

V prípade, ak máte variabilnejšie odmeňovanie, odporúčame Vám použiť agendu Definície zložiek mzdy v ponuke Mzdy/Zoznamy.

Vo vystavenej mzde je potom na záložke Hrubá mzda v sekcii Príplatky potrebné do poľa Práca v sobotu alebo Práca v nedeľu zadať počet hodín, za ktoré má zamestnanec nárok na príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu. V prípade potreby môžete tiež priamo vo vystavenej mzde využiť záložku Zložky mzdy.

V agende Definície zložiek mzdy v ponuke Mzdy/Zoznamy pribudli nové druhy definície zložiek mzdy Príplatok za prácu v sobotu a Príplatok za prácu v nedeľu.

Pri nových definíciách môžete upraviť sadzbu podľa vlastných podmienok alebo vytvoriť viacero definícií s použitím vybraného druhu príplatku.

Od 1. 5. 2018 zamestnancovi, ktorý pracuje na dohodu, patrí za prácu vo sviatok zvýšenie odmeny najmenej vo výške 100 % minimálneho hodinového zárobku.

To znamená, že ak máte zamestnanca, ktorý pracuje na dohodu vo sviatok, okrem nároku na odmenu za odpracovanú hodinu, mu vzniká nárok na zvýšenie tejto odmeny o 100 % minimálneho hodinového zárobku, tj. vo výške 2,759 €.

V súvislosti s novým príplatkom pribudlo do agendy Globálne nastavenie/Mzdy/Príplatky v sekcii Dohody pole Príplatok za odprac. sviatky. Do tohto poľa je potrebné zadať konkrétnu hodinovú sadzbu absolútneho príplatku.

Vo vystavenej mzde je potom na záložke Hrubá mzda v sekcii Príplatky zadať do poľa Odprac. sviatky – dohoda počet hodín odpracovaných vo sviatok. Toto pole je automaticky prístupné iba v prípade druhu pracovného pomeru Dohoda. Program POHODA následne vypočíta výšku príplatku za tento čas. V prípade variabilnejšieho odmeňovania môžete tiež priamo vo vystavenej mzde využiť i záložku Zložky mzdy.

V agende Definície zložiek mzdy v ponuke Mzdy/Zoznamy pribudol tiež nový druh definície zložky mzdy Príplatky za odpr. sv. - dohoda.

Vzhľadom na predchádzajúce zmeny v legislatíve, bola v agende Mzdy na záložke Mzda v sekcii Príplatky upravená i funkčnosť poľa Odprac. sviatky.

Toto pole je po novom pri pracovných pomeroch Dohoda o brig. práci študentov, Dohoda o pracovnej činnosti a Dohoda o vykonaní práce, neprístupné. Pri zadaní hodnoty do tohto poľa sa totiž príplatok počíta z výšky priemerného zárobku, čo pri dohodách nie je možné, nakoľko tieto priemerný zárobok nemajú.

Od 1. 5. 2018 dochádza k upresneniu vyplatenia mzdy za prácu nadčas v prípade, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas. Po novom je možné mzdu za prácu nadčas zúčtovať až za čas čerpania náhradného voľna iba v prípade, ak je daný postup výnimočne dohodnutý v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve.

V tejto súvislosti pribudlo do agendy Mzdy na záložke Mzda v časti Príplatky nové pole Nadčasy bez príplatku. Pole slúži pre zadanie počtu hodín nadčasu, za ktoré si zamestnanec bude čerpať náhradné voľno v nasledujúcich mesiacoch, najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, kedy bola práca nadčas vykonaná. Po zadaní počtu hodín sa zároveň pri tomto poli vyčísli i mzda, ktorá zamestnancovi za odpracované hodiny prináleží (tj. nevyčísľuje sa príplatok).

Dosiahnutá mzda i počet odpracovaných hodín nadčasu, za ktoré zamestnanec bude čerpať náhradné voľno, ovplyvňuje i výpočet priemerného zárobku.

V mesiaci, kedy zamestnanec čerpá náhradné voľno, môžete v agende Pracovné pomery na záložke Neprítomnosť použiť i nový druh neprítomnosti Náhradné voľno. Daná neprítomnosť znižuje počet odpracovaných hodín a zamestnanec dostane o tieto hodiny nižšiu mzdu, keďže mzda už bola zaplatená v mesiaci, kedy bola práca nadčas vykonaná.

TIP: V prípade, ak bola zamestnancovi vyplatená mzda až v čase čerpania náhradného voľna alebo zamestnanec v mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná, čerpá i náhradné voľno, sa nové pole Nadčasy bez príplatku a nový druh neprítomnosti Náhradné voľno, nepoužívajú.

V programe POHODA boli v súvislosti so zavedením nových druhov príplatkov v agendách Personalistika, Pracovné pomery a Mzdy upravené niektoré tlačové zostavy.

Od 1. 5. 2018 sa novelou Zákonníka práce upravila definícia, kedy sa namiesto priemerného zárobku používa pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa používa v situácii, ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín.

V agende Mzdy na záložke Iný príjem v časti Odmeny a prémie teraz nájdete dve nové polia 13. plat - letné dovolenky a 14. plat - vianočné sviatky.

Nové pole 13. plat - letné dovolenky využijete v prípade, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odmenu za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek. Odmena sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka. Pole je preto aktívne iba v mesiaci máj, nakoľko mzda za tento mesiac má výplatný termín v júni.

V roku 2018 je odmena do výšky 500,- € oslobodená od platenia zdravotných odvodov, a to pri splnení zákonom daných podmienok:
- odmena musí byť vyplatená v mesiaci jún (mzda za mesiac máj),
- odmena musí byť vyplatená zamestnancovi, pri ktorom pracovnoprávny vzťah trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov,
- odmena musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Ak sú splnené zákonné podmienky, hodnotu odmeny zadajte do poľa 13. plat - letné dovolenky. Do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie zamestnanca i zamestnávateľa potom vstúpi len tá časť odmeny, ktorá presiahne čiastku 500,- €. Ak zamestnancovi chcete vyplatiť odmenu i napriek tomu, že nespĺňa zákonné podmienky na oslobodenie, odporúčame Vám v programe využiť iné pole. Nové pole nie je aktívne pri zamestnancoch pracujúcich na dohodu, nakoľko odmena sa dohodárom nevypláca. UPOZORNENIE:
Program POHODA automaticky sleduje splnenie vyplatenia odmeny v konkrétnom mesiaci a dĺžku trvania pracovnoprávneho vzťahu, nestráži však odmenu najmenej vo výške priemerného zárobku. Preto v prípade odmeny pri príležitosti letných dovoleniek je potrebné si priemerný mesačný zárobok vyčísliť nasledovným spôsobom:

Priemerný hodinový zárobok (PHZ) používaný v 2q/2018 (vypočítaný z údajov za 1q/2018) x priemerný počet pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času.

Príklad: Napr. pri 40 hod./týždeň sa PHZ vynásobí číslom 174 hod./mesiac. Pri 37,5 hod./týždeň sa PHZ vynásobí číslom 163,25 hod./mesiac. Výsledok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Nové pole 14. plat - vianočné sviatky využijete v prípade, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odmenu za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov. Odmena sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka. Pole je preto aktívne iba v mesiaci november, nakoľko mzda za tento mesiac má výplatný termín v decembri.

V roku 2018 je odmena do výšky 500,- € oslobodená od platenia zdravotných odvodov a dane, a to pri splnení zákonom daných podmienok:

- odmena musí byť vyplatená v mesiaci december (mzda za mesiac november),
- odmena musí byť vyplatená zamestnancovi, pri ktorom pracovnoprávny vzťah trvá nepretržite najmenej 48 mesiacov,
- zamestnancovi bola v príslušnom roku vyplatená i odmena za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek,
- odmena musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Ak sú splnené zákonné podmienky, hodnotu odmeny zadajte do poľa 14. plat - vianočné sviatky. Do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie zamestnanca i zamestnávateľa, ako aj do základu dane zamestnanca, potom vstúpi len tá časť odmeny, ktorá presiahne čiastku 500,- €. Ak zamestnancovi chcete vyplatiť odmenu i napriek tomu, že nespĺňa zákonné podmienky na oslobodenie, odporúčame Vám v programe využiť iné pole. Nové pole nie je aktívne pri zamestnancoch pracujúcich na dohodu, nakoľko odmena sa dohodárom nevypláca.

UPOZORNENIE:
Program POHODA automaticky sleduje splnenie vyplatenia odmeny v konkrétnom mesiaci a dĺžku trvania pracovnoprávneho vzťahu, nestráži však odmenu najmenej vo výške priemerného zárobku. Preto v prípade odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov je potrebné si priemerný mesačný zárobok vyčísliť nasledovným spôsobom:

Priemerný hodinový zárobok (PHZ) používaný v 4q/2018 (vypočítaný z údajov za 3q/2018) x priemerný počet pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času.

Príklad: Napr. pri 40 hod./týždeň sa PHZ vynásobí číslom 174 hod./mesiac. Pri 37,5 hod./týždeň sa PHZ vynásobí číslom 163,25 hod./mesiac. Výsledok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Hodnoty zadané v nových poliach ovplyvnia i priemerný zárobok pre nasledovný kalendárny štvrťrok. Uvedené odmeny sa teda považujú za odmeny za jeden kalendárny štvrťrok.

V súvislosti s pridaním nových polí boli v agende Personalistika, Pracovné pomery a Mzdy upravené i niektoré tlačové zostavy.

V agende Definície zložiek mzdy v ponuke Mzdy/Zoznamy pribudli v súvislosti s predchádzajúcou novinkou dva nové druhy definície zložky mzdy 13. plat – letné dovolenky a 14. plat – vianočné sviatky.

V agende Mesačný výkaz preddavkov na ZP v ponuke Mzdy/Výkazy bola aktualizovaná tlačová zostava s rovnomenným názvom. Výkaz sa na aktualizovanom tlačive podáva do zdravotnej poisťovne od 1. 6. 2018. Takisto bola zmenená i štruktúra formátov XML a TXT, ktoré sa používajú pri elektronickom podaní.

V agende Mesačný výkaz preddavkov na ZP na záložke Položky pribudol nový stĺpec € Suma oslob.

Do nového stĺpca program uvádza sumu peňažného plnenia, ktoré je oslobodené od povinnosti platiť poistné z tzv. 13. a 14. platu. Vypĺňanie ostatných stĺpcov tlačiva zostáva nezmenené.

V agende Personalistika v tlačovej zostave Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch sa po novom na riadku 09 – Suma zamestnávateľom zrazených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (§ 11 ods. 10 zákona), doplní čiastka automaticky podľa súčtu vykonaných zrážok, ktoré majú v agende Pracovné pomery na záložke Zrážky vybraný Druh Dopln. dôch. sporenie.

Od 1. 5. 2018 už nie je zamestnávateľ pri skončení pracovného pomeru povinný vydať zamestnancovi tlačivá Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (agenda Personalistika) a Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na dávku v nezamestnanosti (agenda Pracovné pomery).

Od 1. 5. 2018 je zamestnávateľ pri skončení pracovných pomerov Dohoda o brig. práci študentov, Dohoda o pracovnej činnosti a Dohoda o vykonaní práce, povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v koho prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať. Z uvedeného dôvodu bola do agendy Pracovné pomery pridaná nová tlačová zostava Potvrdenie o vykonávaných zrážkach.

V agende Mzdy sa po novom na tlačových zostavách Výplatný list, Výplatná páska, Výplatné pásky, Výplatná páska – zložky mzdy a Výplatné pásky – zložky mzdy zobrazuje i dohodnutá mesačná/hodinová/úkolová sadzba. Zároveň bol v tlačových zostavách pôvodný názov Použitý priemer premenovaný na Priemerný zárobok.

V programe POHODA je teraz možné v agendách Personalistika, Oznámenie zamestnávateľa a Mesačný výkaz preddavkov na ZP využívať webové služby Zdravotnej poisťovne DÔVERA. Ich používanie je možné nastaviť v agende Užívateľské nastavenie v novej sekcii ZP DÔVERA.

TIP: Bližšie informácie o jednotlivých funkčnostiach v programe POHODA a webových službách zdravotnej poisťovne DÔVERA sa dozviete prostredníctvom PDF dokumentu POHODA a webové služby ZP DÔVERA na www.stormware.sk/ke-stazeni/soubory/ alebo www.stormware.sk/pohoda/novinky/.

hore

Účtovníctvo a fakturácia

Pre zjednodušenie režimu tuzemského prenosu daňovej povinnosti sme pre Vás v programe POHODA pripravili viacero vylepšení.

Na položky dokladov sme pridali nový stĺpec PDP, pomocou ktorého určíte režim prenesenia daňovej povinnosti s automatickým vynulovaním čiastky DPH.

Nový stĺpec PDP sa nachádza v predpredajných dokladoch (Vydané ponuky, Prijaté dopyty, Prijaté objednávky, Vydané zálohové faktúry), v predajných dokladoch (Výdajka, Vydané faktúry, Pokladňa), v Ostatných pohľadávkach a Interných dokladoch.

V položkách predpredajných dokladov, ktoré sú v režime PDP, zaškrtnutím stĺpca PDP automaticky vynulujete čiastku DPH. Pri prenose dokladu zostane príznak zaškrtnutý.

Ďalej sme do agend Vydané ponuky, Prijaté dopyty, Prijaté objednávky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Interné doklady, Pokladňa a Výdajky na položky dokladov pridali nové pole Kód tovaru, v ktorom sa po novom vypĺňa štvormiestny číselný kód Spoločného colného sadzobníka (SCS) pre sekciu A2 Kontrolného výkazu DPH.

Po novom, v prípade, ak na položkách dokladov v poli Kód tovaru vyplníte štvormiestny číselný kód SCS, hodnota z tohto poľa vstúpi i do Kontrolného výkazu DPH do poľa Colná nomen. Pôvodne kód tovaru vstupoval do Kontrolného výkazu DPH na základe členenia KV DPH.

UPOZORNENIE:
Ak importujete doklady s textovými položkami bez väzby na sklad do účtovej jednotky cez XML komunikáciu, alebo z MDB databázy formátu POHODA, je potrebné zabezpečiť aby sa štvormiestny číselný kód SCS pri daných položkách nachádzal už v importovanom súbore. Skontrolujte a v prípade potreby súbory pre import upravte, prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa súborov pre zabezpečenie úpravy.

Nové pole Kód tovaru sme doplnili aj na záložku Zaúčtovanie v agende Zásoby. Tiež tu pribudli nové polia Čl. DPH a Čl. KV DPH, ktoré sú prístupné po zaškrtnutí poľa Režim prenes. daň. pov.

Ak bude mať zásoba pole Kód tovaru vyplnené, hodnota z tohto poľa sa pri prenose zásoby do dokladu automaticky vyplní i v položke dokladu v rovnomennom poli. Rovnako tak sa spolu so zásobou prenesie i Členenie DPH a Členenie KV DPH.

UPOZORNENIE:
V súvislosti s predchádzajúcimi novinkami bolo v agende Členenie KV DPH v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty odstránené pole Kód tovaru pre členenie KV DPH so skratkou A2CN - typ A2 Colná nomenklatúra (§ 69 ods. 12 písm. f, g), rovnako aj pre prípadné členenia vytvorené kopírovaním tohto typu.

Zmena sa týka predovšetkým dokladov vstupujúcich do Kontrolného výkazu DPH, ktoré mali pred prevodom do novej verzie v položkách dokladu zadané členenie typu A2 Colná nomenklatúra (§ 69 ods. 12 písm. f, g). Týmto dokladom program po prevode databázy automaticky v položkách dokladu do nového poľa Kód tovaru vyplnil štvormiestny číselný kód, ktorý bol uvedený pri danom členení KV DPH.

V súvislosti s režimom tuzemského prenosu daňovej povinnosti sme doplnili kontrolu na použitý spôsob zaokrúhlenia na doklade, ako aj výsledný log pre funkciu Kontrola dokladov v ponuke Záznam.

Ak je na doklade v poli Členenie DPH zadané členenie typu "pdp", je potrebné mať na doklade nastavený spôsob zaokrúhlenia DPH nezaokrúhľovať. Uvedené je z dôvodu, aby vo formulári dokladu nebola vyčíslená DPH. Toto nastavenie vykonáte prostredníctvom povelu Záznam/Zaokrúhlenie... Ak na doklade nebude nastavený správny spôsob zaokrúhlenia DPH, program Vás na to pri uložení dokladu automaticky upozorní.

Doklady vyhotovené v režime prenesenia daňovej povinnosti s nesprávnym spôsobom zaokrúhlenia DPH (Zaokrúhliť súčet DPH v každej sadzbe) program po zvolení funkcie Záznam/Kontrola dokladov automaticky vo výslednom logu farebne odlíši oranžovou farbou.

Funkčnosť týkajúca sa Režimu prenesenia daňovej povinnosti v tuzemsku bola v programe POHODA sprístupnená už v update 11805 zo dňa 4. 4. 2018. Pre informáciu Vám ponúkame prehľad toho najdôležitejšieho:

Do agendy Sklady/Zásoby bola na záložku Zaúčtovanie pridaná voľba Režim prenes. daň. povin. Zaškrtnutie danej voľby určuje, či sa na zásobu bude pri vyskladnení uplatňovať prenos daňovej povinnosti (PDP).

Po zaškrtnutí voľby sa v zásobe sprístupnia polia pre nastavenie členenia DPH a KV DPH. Tieto členenia sa následne pri použití režimu PDP z vloženej zásoby prenesú do vydanej faktúry alebo príjmového pokladničného dokladu. Vybrané členenie DPH/KV DPH sa použije i v prípade, keď je zásoba prenesená z iného prednákupného dokladu (napr. z objednávky, výdajky...).

TIP: Členenie DPH (UDpdp, UKpdp), súvisiace s režimom prenesenia daňovej povinnosti zabezpečí, že na položke s režimom PDP sa nebude v prípade platiteľa vyčísľovať daň z pridanej hodnoty. Podmienkou je, aby bol na doklade nastavený spôsob zaokrúhlenia DPH nezaokrúhľovať.

Režim prenosu daňovej povinnosti sa vo vystavovanom doklade uplatní len v prípade, ak je odberateľ platiteľom DPH, čo musí byť v adrese odberateľa indikované políčkom P/N. Označenie odberateľa vykonáte v agende Adresár, prípadne aj v agendách zdrojových dokladov, do ktorých bolo za pole IČ DPH pridané pole, v ktorom môžete z výklopného zoznamu vybrať, či je subjekt platiteľ alebo neplatiteľ DPH, prípadne nechať pole prázdne. Možnosť P Platiteľ označuje tuzemského platiteľa DPH, možnosť N Neplatiteľ označuje tuzemského neplatiteľa DPH.

Nastavenie platiteľa/neplatiteľa následne uľahčí prácu so zásobami. Ak pri vystavení dokladu nie je v adrese vybraný platiteľ DPH „P“, pričom zásoba má zaškrtnutý režim prenosu daňovej povinnosti, program POHODA na to pri doklade s dátumom zdaniteľného plnenia od 1. 1. 2018 pri uložení upozorní.

TIP: Nastavenie platiteľa alebo neplatiteľa DPH môžete v agende Adresár vykonať aj hromadne tak, že vyfiltrujete príslušnú skupinu a následne prostredníctvom povelu Záznam/Editácia/Upraviť všetko... vyberiete pole agendy Typ IČ DPH a nastavíte hodnotu P Platiteľ alebo N Neplatiteľ.

Do sprievodcu Vymeranie a odpočet DPH v ponuke Záznam/Vymeranie DPH... sme v súvislosti s rozšírením režimu tuzemského prenosu daňovej povinnosti pridali nový spôsob vymerania DPH Vymerať DPH len z položiek s 0 % DPH.

Nový spôsob vymerania DPH využijete predovšetkým v prijatých faktúrach s prenosom daňovej povinnosti v tuzemsku, v ktorých sú kombinované položky so základnou alebo zníženou sadzbou dane s položkami s tuzemským prenosom daňovej povinnosti, zadanými v nulovej sadzbe dane.

V sprievodcovi Vymeranie a odpočet DPH zvoľte na druhej strane spôsob vymerania DPH Vymerať DPH len z položiek s 0 % DPH. Po dokončení sprievodcu POHODA vytvorí do agendy Interné doklady daňové doklady len z položiek, alebo hodnoty vo formulári dokladu, zadaných v nulovej sadzbe DPH. Táto voľba rešpektuje ostatné nastavenia uvedené v sprievodcovi vymeraním DPH.

UPOZORNENIE:
Ak máte na prijatej faktúre okrem položiek zadaných v sadzbe dane a položiek s prenosom daňovej povinnosti aj oslobodené plnenia, ktoré sa taktiež zadávajú v nulovej sadzbe, odporúčame Vám v sprievodcovi vymeraním DPH zaškrtnúť i možnosť Vymerať DPH po položkách. Následne je potrebné v agende Interné doklady vo vytvorených daňových dokladoch vymazať príslušné položky oslobodených plnení.

Prenášate často do jednej predajky niekoľko výdajok pre rovnakého odberateľa? Po novom ich môžete preniesť všetky hromadne.

Pri prenose výdajok do agendy Predajky vyberte požadované doklady a preneste ich pomocou povelu Preniesť všetko. Podmienkou je, aby všetky výdajky mali vyplneného rovnakého odberateľa.

POHODA si pamätá poslednú zvolenú možnosť pre aktualizáciu cien v sklade a automaticky ju ponúka pri naskladnení zásoby v dialógovom okne Vloženie zásoby. Ak by ste radšej mali vždy ako východiskovú voľbu Ceny na zásobe nemeniť, poteší Vás možnosť si túto funkciu vypnúť.

V dialógovom okne Vloženie zásoby odškrtnite voľbu Pamätať si zvolenú možnosť aktualizácie cien.

hore

Adresár

Pre väčšiu prehľadnosť sme upravili voľby pre overovanie záznamov v registroch Finančnej správy.

Všetky možnosti overenia v danej agende teraz nájdete v ponuke Záznam/Overenie v registroch.

Voľbu Overiť IČO... pre vyplnenie alebo overenie adresy Vášho obchodného partnera na základe zadaného IČO môžete poznať už z predchádzajúcich verzií programu POHODA. Po novom sme zmenili zdroj načítavania údajov o firme z pôvodného Registra účtovných závierok na Slovensko.Digital.

Voľba Overiť IČO... sa nachádza v ponuke Záznam/Overenie v registroch v agende Adresár, ako aj v ostatných dokladových agendách. Pred spustením tejto voľby už nie je potrebné načítavať zoznamy Finančnej správy.

V agende Globálne nastavenie/CRM je potrebné mať zaškrtnutú voľbu Načítať adresu po zadaní IČO. Potom už len stačí v agende Adresár pri vytváraní nového záznamu zadať v poli IČO a POHODA automaticky do polí Firma, Ulica, PSČ, Obec, IČ DPH a DIČ načíta adresu firmy zo Slovensko.Digital. V prípade vytvárania nového záznamu v ostatných dokladových agendách POHODA na základe IČO vyhľadá adresu najprv v agende Adresár a ak ju nenájde, načíta ju zo Slovensko.Digital.

Na existujúcom zázname je tiež možné overiť adresu pomocou povelu Overiť IČO..., ktorý vyvoláte kliknutím myšou na pole IČO. Zobrazí sa Sprievodca pre overenie adresy na základe IČO s výsledkom overenia a možnosťou aktualizovať údaje.

hore

Sklady a majetok

Používate väčšie množstvo predajných cien? Potom určite oceníte pri ich prepočítaní možnosť hromadného označenia či naopak odznačenia.

V sprievodcovi Prepočet predajných cien vybraných zásob, ktorý vyvoláte z agendy Zásoby povelom Záznam/Precenenie predajných cien, pribudli nad výberom cien voľby pre ich hromadné označenie či odznačenie.

V rade POHODA E1 bolo v agende Inventúra evidenčných čísel umožnené vyhľadávanie záznamov podľa evidenčného čísla načítaného čítačkou čiarových kódov.

Používate v rade POHODA E1 v agende Zásoby možnosť automatického objednávania zložených zásob a nevyhovuje Vám na druhej strane sprievodcu programom prednastavené množstvo k objednaniu? Potom oceníte novú možnosť hromadného vynulovania tohto množstva pri všetkých položkách.

Na druhej strane sprievodcu Automatické objednávky sme pridali tlačidlo Vynulovať, ktoré vymaže prednastavené množstvo pri všetkých položkách naraz.

Potrebujete uvádzať na cenovkách tovaru tiež jednotkovú cenu? Aj s týmto Vám POHODA pomôže.

V agende Zásoby na záložke Doplnkové údaje vyplňte požadovanú mernú jednotku, ktorú chcete uvádzať na cenovkách, a jej koeficient vzhľadom k základnej mernej jednotke zásoby.

Následne môžete pri tlači cenoviek tovaru zaškrtnúť v dialógovom okne Tlač voľbu Vrátane jednotkovej ceny. Na vytlačených cenovkách sa potom zobrazí tiež zadaná merná jednotka a zodpovedajúca cena, ktorá je vždy prepočítaná príslušným koeficientom zo základnej predajnej ceny vrátane DPH.

Vylepšili sme aj grafické zobrazenie na cenovke tovaru, kde sme pridali pole EAN.

Do agendy Majetok sme pridali novú tlačovú zostavu Rozdiel daňových a účtovných odpisov hmotného majetku.

Do tlačovej zostavy vstupuje majetok s typom HM a Súbor HM, ktorý má zároveň definované daňové aj účtovné odpisy. Zostava vyčísľuje rozdiely daňových a účtovných odpisov a rozdiely daňovej a účtovnej zostatkovej ceny za bežné účtovné obdobie. Je možné ju použiť ako podklad pre vyplnenie daňového priznania a tiež pre výpočet odloženej dane.
Zostava reaguje na výber majetkov.

hore

Ostatné

Ďalšia novinka sa týka nastavenia loga v agende Globálne nastavenie.

V sekcii Logo prostredníctvom povelu Vložiť môžete po novom vybrať súbory s príponou .jpg, .png alebo .gif. I naďalej, ako v predchádzajúcich verziách, je možné uložiť súbory s príponou .bmp, .wmf a .emf. Uloženie loga vo všetkých uvedených formátoch nahrádza možnosť uložiť súbor ako OLE objekt, preto sa voľba Objekt v sekcii Logo už nenachádza.

Do sekcie Logo sme pridali možnosť Zachovať pomer strán. Už nemusíte upravovať obrázok s logom tak, aby vyhovoval požiadavkám na pomer strán. Ak voľbu zaškrtnete, nedôjde pri inom pomere strán k deformácii obrázku. Zachovanie pomeru strán je možné pre súbory s príponou bmp, jpg, png alebo gif. V prípade, ak máte obdĺžnikové logo, je možné pre správne zobrazovanie adresy firmy a loga na dokladových zostavách využiť nastavenie Loga na šírku v sekcii Doklady v agende Globálne nastavenie. Túto možnosť máte k dispozícii už od verzie 11700.

Veľkosť vkladaného súboru s logom teraz môže byť maximálne 5 MB.

Chceli by ste zobraziť na tlačových zostavách aktuálny dátum a čas tlače? Teraz to bude možné, zaviedli sme novú globálnu premennú pre vyplnenie dátumu tlače na tlačovej zostave.

Do zoznamu globálnych premenných, ktoré je možné použiť v tlačových zostavách, sme pridali premennú #PrintDateAct, ktorá na tlačovej zostave zobrazí aktuálny dátum a čas tlače.

Pre textové zostavy sme pre túto premennú pridali riadiaci parameter XF+číslo (zodpovedá poradiu formátovania dátumu v zozname Formát dáta v programe Report Designer).
Príklad: <:#PrintDateAct:XF19:>
19 = dd.mm.rrrr. hh:mm:ss


Sledovanie činnosti užívateľov

Nová agenda Sledovanie činnosti užívateľov v rade POHODA E1 Vám umožní zobraziť súhrn operácií, ktoré vykonali jednotliví užívatelia programu.

Funkciu pre sledovanie činnosti užívateľov zapnete v agende Globálne nastavenie v sekcii História/Sledovanie činnosti. Na rovnakom mieste zároveň nastavíte jednotlivé operácie a agendy, pre ktoré požadujete zaznamenávať činnosť užívateľov. Agendu so zoznamom vykonaných operácií nájdete v ponuke Súbor/Sledovanie činnosti užívateľov.


Prehľad histórie záznamov

POHODA po novom umožňuje zostaviť prehľad histórie záznamov podľa agend a užívateľov za zvolené obdobie.

Pri otvorení agendy Prehľad histórie záznamov sa zobrazí sprievodca, pomocou ktorého vytvoríte súpis záznamov podľa nastavených parametrov. V radoch POHODA a POHODA SQL nájdete agendu pod ponukou Súbor, v rade POHODA E1 pod ponukou Súbor/História.

hore

Homebanking

Zjednotili sme sprievodcu pre načítanie avíza do programu POHODA. Teraz je v agende Banka, v menu Záznam jeden povel Načítanie avíz..., ktorý slúži pre všetky služby avíz. Na prvej strane sprievodcu sa načítajú všetky služby avíz nastavené v agende Homebanking a stačí si vybrať tú, ktorú chcete pre načítanie avíza použiť.

Do programu POHODA bola pridaná podpora platby cez platobný terminál Ingenico Slovenská sporiteľná – Global Payments a načítanie avíz Global Payments vo formáte XML. Taktiež sme upravili voľbu Platobných terminálov v agende Hardware, ktorá je po novom rozdelená podľa typu platobného terminálu (Verifone, Ingenico) a ďalej podľa protokolu konkrétnej banky.

Platobný terminál musí byť k počítaču pripojený cez sériový port. Terminál je potrebné mať nastavený tak, aby pri platbe vyžadoval zadanie variabilného symbolu buď obsluhou alebo nadradeným systémom, teda programom POHODA. V prípade načítavania výpisov do agendy Banka je potrebné, aby na výpise bola jedna platba kumulovane za všetky platobné terminály jednej meny. Následne pre likvidáciu dokladov v agende Banka je potrebné okrem výpisu načítanie aj avíza Global Payments vo formáte XML.

POHODA odošle údaj o platbe online pomocou platobného terminálu. Ak komunikácia programu a platobného terminálu prebehne úspešne, doklad dostane príznak Uhradené cez plat. term. V agende Banka potom likvidácia takýchto dokladov prebehne automaticky po načítaní bankového výpisu pomocou povelu Záznam/Načítanie výpisov... a následnom načítaní súboru elektronických avíz pomocou povelu Záznam/Načítanie avíza... Párovanie medzi načítaným výpisom a avízom prebehne na základe zhodného variabilného symbolu vo výpise a avíze.

Základné nastavenie vykonáte v agendách:

Hardware – z výklopného zoznamu Zariadenie zvoľte Platobný terminál Ingenico, z výklopného zoznamu Protokol zvoľte Slovenská sporiteľňa a vyplňte ostatné povinné údaje.
Bankové účty – pri bankovom účte v poli Plat. terminál nastavte Ingenico Slovenská sporiteľňa.
Homebanking – z výklopného zoznamu Služba zvoľte službu pre avíza SLSP avíza (GPE) a nastavte Zložku pre výpisy.
Globálne nastavenie – v sekcii Platby/Poplatky v poli Avíza SLSP (GPE) zvoľte predkontáciu, podľa ktorej sa budú účtovať poplatky platobného terminálu pri načítaní bankového výpisu.

Ak používate program POHODA Kasa Offline, nastavenie v tomto programe vykonáte iba v agende Hardware, ostatné nastavenia je potrebné vykonať priamo v programe POHODA.

TIP: Podrobnejšie informácie k tejto novinke nájdete v interaktívnom pomocníkovi programu POHODA.

hore

XML

XML import/export údajov v agende Adresár sme rozšírili o prenos údajov na záložke GDPR.

Upravili sme správanie XML importu dokladu s adresou. Ak bude vo vstupnom XML doklade uvedená adresa a zároveň väzba adresy dokladu na adresár programu POHODA, potom sa pri importe dokladu vytvorí väzba adresy na adresár programu POHODA a zároveň sa na doklad nastaví adresa zo vstupného XML.

Pri XML importe dokladu s adresou je teraz možné spárovať adresu dokladu s adresárom programu POHODA cez DIČ, IČ DPH , IČO, firmu a meno adresy dokladu.

XML import Dodávateľov z agendy Zásoby teraz umožňuje aktualizovať hodnoty v poli cena. Táto novinka sa týka iba radu POHODA E1.

V súvislosti so zjednodušením režimu tuzemského prenosu daňovej povinnosti boli do agendy Zásoby a dokladových agend pridané nové polia. O tieto polia bola rozšírená aj XML komunikácia.

Vo výdajových dokladových agendách pribudli v položkách dokladov nové polia PDP a Kód tovaru. Údaje v nových poliach sú v XML dokumente v sekcii položiek označené elementami <PDP> a <CodePDP>. Elementy sú určené pre export aj import. Ak importujete doklad s elementom <PDP>, tak DPH na danej položke sa nevyčísluje, ale nastaví sa 0.

V agende Zásoby na záložke Zaúčtovanie pribudli už v predchádzajúcej verzii rel. 11805, v súvislosti s prenosom daňovej povinnosti, nové polia Čl. DPH a Čl. KV DPH. V súčasnej verzii ďalej pribudlo nové pole Kód tovaru. V XML dokumente sa jedná o elementy <stk:PDP>, <stk:PDPclassificationVATIssue>, <stk:PDPclassificationKVDPHIssue>, <stk:CodePDP>.

hore

POHODA mServer

Pomocou parametra /http list:xml <cesta k súboru> je možné po novom vypísať konfigurácie mServera s ich stavom do XML súboru.

Pomocou parametra /http list sa do výpisu stavu mServera po novom vypisuje i IČO a rok priradenej firmy.

Veľkosť logu mServera je teraz obmedzená na 10 MB. Po prekročení tohto limitu je súbor archivovaný pomocou koncovky s číslom (najnovší archív má koncovku .0).

Ošetrili sme zobrazovanie messageboxov v neinteraktívnom režime pri spracovaní XML cez mServer.

hore

Aplikácia mPOHODA

Synchronizáciou údajov sa do aplikácie mPOHODA spolu so zásobami prenáša tiež stav zásob.

Ak dôjde v programe POHODA ku skladovému pohybu zásoby synchronizovanej s aplikáciou mPOHODA, prenesie sa aktuálny údaj o stave zásoby čiastkovou synchronizáciou údajov do aplikácie mPOHODA. Spolu s tým sa exportuje tiež informácia o rezervovanom a reklamovanom množstve.

Všetky tieto údaje sú v aplikácii mPOHODA viditeľné na detaile položky v agende Cenník a z nich sa potom odvodzuje množstvo K dispozícii. V ňom je ďalej zohľadnené množstvo zásoby uvedené v dokladoch, ktoré sa nepodarilo synchronizáciou údajov importovať do programu POHODA. Hodnota K dispozícii tak odráža reálne množstvo zásoby, ktoré je možné v aplikácii mPOHODA vyskladniť.

V prípade, že ste zásoby synchronizovali už skôr, odporúčame Vám najprv v novej verzii programu vykonať synchronizáciu všetkých údajov pre porovnanie stavu zásoby v aplikácii mPOHODA s programom POHODA.

TIP: Pre udržanie aktuálnych informácií o stave jednotlivých zásob odporúčame na mobilných zariadeniach vykonávať pravidelnú synchronizáciu údajov.

Pri uložení dokladu sa na mobilnom zariadení s aktívnym pripojením k internetu overuje vyskladňované množstvo voči stavu zásoby evidovanom na serveri mPOHODA. Bez pripojenia zariadenia k internetu, resp. serveru mPOHODA, túto kontrolu nie je možné vykonať, ak teda pri synchronizácii údajov nie je dostatok zásoby na sklade, je doklad serverom mPOHODA odmietnutý. Snažte sa preto synchronizovať svoje mobilné zariadenie so serverom mPOHODA hneď, akonáhle máte internetové pripojenie k dispozícii. Predídete tak tomu, že Váš kolega vyskladní Vami predaný tovar skôr, ako Vy spustíte synchronizáciu údajov.

Vytvárate si v programe POHODA vlastné formy úhrady a radi by ste ich používali tiež v aplikácii mPOHODA? Synchronizácia údajov Vám to teraz umožní.

Spustením synchronizácie údajov sa do aplikácie mPOHODA prenášajú informácie o všetkých formách úhrad vytvorených v programe POHODA. Záznamy sa importujú automaticky bez toho, aby ste im museli pridávať príznak synchronizácie.

V aplikácii mPOHODA sú synchronizované formy úhrady uvedené v rovnomennej agende v menu Nastavenie. V aplikácii nie je možné pracovať s formami úhrady typu Cudzia mena a Stravný lístok.

Pri založení novej účtovnej jednotky v aplikácii mPOHODA sa synchronizáciou údajov z programu POHODA po novom prenášajú tiež predajné ceny a formy úhrady.

V agende Globálne nastavenie v sekcii mPOHODA sa kliknutím na tlačidlo Nastavenie otvorí okno Sprievodca prepojením s aplikáciou mPOHODA. Ak v aplikácii mPOHODA aktuálne otvorená jednotka ešte neexistuje, vytvorí sa dokončením sprievodcu. Do novej firmy sú z programu POHODA automaticky prenesené tiež predajné ceny a formy úhrady.

hore

 

Verzia Leto 2018 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

 • Bola opravená chyba s členením DPH typu OsU (osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby §68d zákona o DPH); v agendách Pokladňa a Banka už nebude členenie DPH typu OsU dostupné. Plnenia osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby podľa §68d je v ES POHODA možné evidovať v agendách zdrojových dokladov (Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Ostatné záväzky a Interné doklady), v ktorých sa nachádza záložka Osobitná úprava DPH; tieto plnenia nie je možné evidovať v agendách Likvidácie (Pokladňa, Banka).
 • V dokladoch zadaných v agendách Pokladňa a Banka s členením typu OsU dôjde prevodom databázy do novej verzie 11900 k nahradeniu bežným členením DPH so zachovaním rovnakých riadkov priznania DPH; informácia bude uvedená i v logu o prevode databázy spolu so zoznamom dokladov, na ktorých nastala táto zmena.
 • Pri tlači do PDF, tlačivo pre jedného zamestnanca, je už v názve súboru uvedené meno a priezvisko zamestnanca a jeho osobné číslo.
 • V tlačových zostavách pracovnoprávnych dokumentov sa už aj v podvojnom účtovníctve správne tlačí meno osoby, ktorá zastupuje spoločnosť.
 • Pri pracovných pomeroch založených na základe dohôd sa už nezvyšuje priemerný zárobok na minimálny hodinový zárobok.
 • Pri údajovej uzávierke sa už správne vypočíta súčet vykonaných zrážok pri zrážkach, ktoré majú vyplnené pole Celkom. Chyba sa prejavovala len vo verzii E1.
 • Na tlačovej zostave Výplatná páska - zložky mzdy (Výplatné pásky – zložky mzdy) sa už zobrazuje % prémií zo základnej mzdy i v prípade, ak je prémia zadaná do poľa vo formulári.
 • Na tlačovej zostave Rekapitulácie miezd i Rekapitulácie miezd po strediskách sa už správne zobrazuje Poistenie celkom v prípade, ak boli zamestnancovi vyplatené dividendy zo zdaňovacích období 2013 – 2016.
 • V dialógovom okne Vyradenie majetku sa už pre majetok s nastavením spôsobom odpisovania Neodpisovať ponúkajú všetky predkontácie pre agendu Majetok.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 123144 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť