Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Novinky vo verzii Január 2020

Novinky vo verzii Január 2020

Popisovaná verzia:
POHODA Január 2020, release 12400, 30. 12. 2019
Vzťahuje sa k verzii:
POHODA Jeseň 2019, release 12300
Aktualizácia:
POHODA release 12412,
zverejnená 20. 05. 2020

Aktualizácie reagujúce na aktuálny legislatívny vývoj a požiadavky užívateľov sú k dispozícii na stiahnutie v Zákazníckom centre.

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12400.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12400 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Daň z pridanej hodnoty

Od 1. 1. 2020 sú v platnosti nové tlačivá Priznanie k dani z pridanej hodnoty a Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty.

V súvislosti so zmenou tlačiva Priznanie DPH teraz nájdete v agende Členenie DPH pôvodné členenia označené v poli Skratka písmenom „x“. Tieto členenia sú platné len do 31. 12. 2019 a do daňových tlačív (Priznanie DPH, Súhrnný výkaz a Kontrolný výkaz DPH) vstupujú najneskôr za obdobie 12/2019, resp. 4q/2019. Na všetkých dokladoch, ktoré majú vznik daňovej povinnosti ? 31. 12. 2019, preto používajte len členenia so skratkou „x“.

Členenia DPH platné od 1. 1. 2020 majú v poli Skratka pôvodný názov a nie sú označené písmenom „x“. Na všetkých dokladoch, ktoré majú vznik daňovej povinnosti ? 1. 1. 2020, preto používajte len nové členenia, t. j. bez označenia písmenom „x“ v skratke.

Členenia DPH platné do 31. 12. 2019 sú v poli Skratka označené písmenom „x“. Členenia DPH platné od 1. 1. 2020 majú pôvodný názov, avšak nie sú označené písmenom „x“

Odporúčame dôsledne dodržiavať používanie správnych členení DPH, aby ste predišli prípadným ručným úpravám. Ak v danom období použijete nesprávne členenie DPH, POHODA vás na to pri vystavovaní dokladov automaticky upozorní.

Po prevode databázy 2019 do novej verzie sa automaticky na všetkých dokladoch označia členenia DPH písmenom „x“. Ak máte vytvorené doklady s dátumom zdaniteľného plnenia ? 1. 1. 2020, je potrebné na týchto dokladoch ručne upraviť členenie DPH na členenie bez „x“.

Ak vám neskôr budú staré členenia DPH (s písmenom "x") v agende Členenie DPH prekážať, zrušte na nich zaškrtnutie poľa Ponúkať.

V prípade práce na prelome účtovných období (2020p), ako aj pred samotnou údajovou uzávierkou, odporúčame v agendách Užívateľské nastavenie, Adresár a Sklady skontrolovať a v prípade potreby nahradiť staré typy členení DPH novými typmi. Tým si uľahčíte zápis účtovných dokladov spadajúcich do roku 2020. Ak budete zapisovať doklady ešte s dátumom roka 2019, ručne k dokladu priraďte pôvodné členenie DPH s písmenom „x“.

Pre kontrolu použitia správnych členení DPH v danom období môžete využiť tlačovú zostavu Doklady s nesprávnym členením, ktorú nájdete v agende Priznanie DPH v dialógovom okne Tlač. Staré členenia DPH sa v daných agendách údajovou uzávierkou do novej databázy 2020 neprevádzajú.

Nové tlačivá Priznanie DPH a Súhrnný výkaz platné pre rok 2020 budú v programe POHODA zapracované v mesiaci január 2020.

Pre posledné zdaňovacie obdobie roka boli do Priznania DPH na záložku Ručné úpravy pridané nové polia Úprava čitateľa/menovateľa koeficientu. Pre rok 2019 sa už do výpočtu koeficientu nemajú zahŕňať platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovaru alebo služby a neboli vyfakturované do konca roka.

Pre výpočet koeficientu pre rok 2019 zadajte do nových polí záporne čiastky zodpovedajúce platbám prijatým pred dodaním tovaru a služby a nevyfakturovaným do konca roka. Ručne zadané hodnoty následne ovplyvnia výpočet koeficientu (pole Vysporiadací koeficient), ako aj vysporiadanie koeficientom (polia Rozdiel oproti predbežne odpočítanej dani 20% a 10%).

Ako pomôcku pre vyplnenie hodnôt do nových polí môžete využiť buď koncový stav účtu 324 (hodnotu je potrebné upraviť len na platby prijaté v roku 2019, ktoré neboli do konca roka vyfakturované), alebo kontrolnú tlačovú zostavu Neuplatnené zálohy, ktorú nájdete v agende Vydané zálohové faktúry v dialógovom okne Tlač (potrebné je vyfiltrovať len doklady, pri ktorých boli platby prijaté v roku 2019, ktoré neboli do konca roka vyfakturované).

Daň z motorových vozidiel

Do agendy Daň z motorových vozidiel pribudol nový povel pre automatické vytvorenie záväzku k daňovému nedoplatku, resp. pohľadávky k preplatku na dani.

Cez povel Vytvoriť záväzky/pohľadávky... v ponuke Záznam môžete automaticky vytvoriť záväzky z titulu nedoplatku na dani, resp. pohľadávky v prípade daňového preplatku a vygenerovať preddavky na daň na ďalšie zdaňovacie obdobie.

Táto nová funkcia vytvorí doklady do agendy Ostatné záväzky alebo Ostatné pohľadávky

V sprievodcovi zvoľte číselný rad, ktorý má byť pre vytvorený doklad použitý a predkontáciu, na ktorú sa doklad zaúčtuje.

V sprievodcovi stačí zaškrtnúť príslušnú voľbu a zvoliť číselný rad a predkontáciu, ktoré sa použitú pri zaúčtovaní dokladu

Ak vám zo zákona vyplýva povinnosť platiť preddavky, zaškrtnite voľbu Záväzky pre platenie preddavkov a zvoľte číselný rad a predkontáciu, ktoré sa pri generovaní záväzkov použijú do agendy Ostatné záväzky. Preddavok POHODA vypočíta na základe predpokladanej dane uvedenej na riadku č. 40 priznania. Podľa výšky predpokladanej dane program vytvára štvrťročné alebo mesačné preddavky.

Záväzky, resp. pohľadávky môžete automaticky vytvoriť aj prostredníctvom voľby Vytvoriť záväzky/pohľadávky pri uzatváraní priznania povelom Záznam/Uzavrieť priznanie...

Pred generovaním záväzkov je potrebné do sekcie Globálne nastavenie/Dane do časti Účty pre platenie daní doplniť správne číslo účtu pre platenie dane z motorových vozidiel. Zároveň odporúčame doklady generovať v prechodnom období, a to z dôvodu, aby vám program ponúkol číselný rad pre nasledujúce obdobie.

Globálne nastavenie

Do sekcie Dane v agende Globálne nastavenie pribudla nová časť Účty pre platenie daní, v ktorej teraz môžete zadať bankové účty pre platenie jednotlivých daní.

Číslo účtu, ktoré ste mali doteraz zadané v pôvodnom poli Účet, nájdete od novej verzie v poli pre platbu dane z pridanej hodnoty (DPH). Účet pre platbu dane zo závislej činnosti sme aj naďalej ponechali v sekcii Inštitúcie v agende Globálne nastavenie/Mzdy.

Do novej časti môžete samostatne zadať účet pre platbu dane z pridanej hodnoty (pole DPH), z motorových vozidiel (pole DMV) a z príjmov fyzických, resp. právnických osôb (pole DzP).

Odteraz môžete zadať účty pre platenie daní do novej časti Účty pre platenie daní

Čísla účtov pre platenie daní v tvare IBAN môžete vygenerovať pomocou IBAN kalkulačky. Do príslušného poľa zadajte bez medzier predčíslie účtu prináležiace konkrétnej dani, pomlčku a osobný účet daňovníka (OÚD) a následne použite IBAN kalkulačku. V poli Kód je potrebné mať zadaný kód 8180 alebo SPSRSKBA.

IBAN kalkulačku môžete využiť pre výpočet čísla účtu z domáceho formátu do IBAN formátu

Stlačením tlačidla Vypočítať program vygeneruje účet vo formáte IBAN a po kliknutí na Vložiť ho automaticky vloží do príslušného poľa pre platbu dane.

Predčíslia účtov pre platenie daní spravovaných daňovými úradmi nájdete tiež v pomocníkovi k programu POHODA po stlačení klávesovej skratky Ctrl+F1 na príslušnom poli.

Účtovníctvo

Do programu POHODA bolo pre rok 2019 zapracované tlačivo Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO).

Priznanie založíte v agende Účtovníctvo/Priznanie k dani z príjmov prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením podaní pre daň z príjmov, v ktorom vyberte v poli Typ Priznanie DPPO a v poli Rok zvoľte príslušné zdaňovacie obdobie.

V sprievodcovi zvoľte príslušný Typ a obdobie, za ktoré chcete priznanie k dani z príjmov vytvoriť

 • Tlačivo Priznanie DPPO je zapracované pre export do formátu FDF a XML.
 • Ak máte povinnosť s Finančnou správou komunikovať elektronicky, použite export do formátu XML.
 • Pre export tlačiva do formátu XML použite povel Záznam/Odoslanie podania...
 • Pre export tlačiva do formátu FDF použite tlačidlo Export v dialógovom okne Tlač.
 • Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t. j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.

Správnosť výpočtov a vyplnenia tlačiva je potrebné riadne skontrolovať. Za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník! Bližšie informácie k vypĺňaniu priznania získate prostredníctvom pomocníka po stlačení klávesu F1 na príslušnej sekcii alebo na našej stránke, kde nájdete poučenie pre vyplnenie DPPO.

Údaje z účtovníctva môžete v zostavenom priznaní aktualizovať prostredníctvom povelu Záznam/Aktualizácia údajov..., ktorý vyvoláte z ponuky Záznam na zostavenom daňovom priznaní v agende Daň z príjmov.

Pre predĺženie termínu lehoty na podanie daňového priznania je k dispozícii tlačivo Oznámenie o predĺžení lehoty, ktoré nájdete v agende Priznanie k dani z príjmov. V sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov vyberte v poli Typ Oznámenie o predĺžení lehoty a v poli Rok zvoľte príslušné zdaňovacie obdobie.

Do programu POHODA bolo pre rok 2019 zapracované Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO Typ B).

Priznanie založíte v ponuke Účtovníctvo v agende Priznanie k dani z príjmov prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením podaní pre daň z príjmov, v ktorom vyberte v poli Typ Priznanie DPFO typ B a v poli Rok zvoľte príslušné zdaňovacie obdobie.

Po dokončení sprievodcu program otvorí agendu Daň z príjmov s jednotlivými sekciami pre spracovanie daňového priznania

 • Tlačivo Priznanie DPFO typ B je zapracované pre export do formátu FDF a XML.
 • Ak máte povinnosť s Finančnou správou komunikovať elektronicky, použite export do formátu XML.
 • Pre export tlačiva do formátu XML použite povel Záznam/Odoslanie podania...
 • Pre export tlačiva do formátu FDF použite tlačidlo Export v dialógovom okne Tlač.
 • Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t. j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.

Správnosť výpočtov a vyplnenia tlačiva je potrebné riadne skontrolovať. Za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník! Bližšie informácie k vypĺňaniu priznania získate prostredníctvom pomocníka po stlačení klávesu F1 na príslušnej sekcii alebo na našej stránke, kde nájdete poučenie pre vyplnenie DPPO B.

Údaje z účtovníctva môžete v zostavenom priznaní aktualizovať prostredníctvom povelu Záznam/Aktualizácia údajov..., ktorý vyvoláte z ponuky Záznam na zostavenom daňovom priznaní v agende Daň z príjmov.

Pre predĺženie termínu lehoty na podanie daňového priznania je k dispozícii tlačivo Oznámenie o predĺžení lehoty, ktoré nájdete v agende Priznanie k dani z príjmov. V sprievodcovi zavedením podaní pre daň z príjmov vyberte v poli Typ Oznámenie o predĺžení lehoty a v poli Rok zvoľte príslušné zdaňovacie obdobie.

V agende Daň z príjmov pribudlo vo formulári zostaveného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej a právnickej osoby nové pole Preddavky.

Do tohto poľa program POHODA automaticky vypočíta výšku preddavkov s informáciou, či ide o preddavky mesačné alebo štvrťročné.

Do nového poľa vypočíta program POHODA výšku preddavkov automaticky

Pre priznanie k dani z príjmov právnickej osoby program vypočíta preddavky z riadku 1110 v sekcii Úpravy dane. Pre priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby sa preddavky vypočítajú z nového riadku Daň na účely určenia výšky preddavkov v sekcii Daň/daň. bonus/preddavky.

V niektorej z ďalších aktualizácií v mesiaci január 2020 bude do programu pre priznania k dani z príjmov dopracovaná i možnosť vytvárania záväzkov/pohľadávok pre doplatok dane, ako aj možnosť vytvárania záväzkov pre platbu preddavkov.

Pre rok 2019 sa tlačivá Poznámky k účtovnej závierke pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky nemenia. Poznámky k účtovnej závierke zostavíte v agende Účtovníctvo/Daň z príjmov/Poznámky k uzávierke, kde je potrebné z výklopného zoznamu v poli Typ zvoliť príslušné tlačivo poznámok a v poli Rok zadať rok 2019.

Tlačivo je možné po vyplnení vyexportovať do formátu FDF. Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t. j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať. Dokument vyexportovaný do formátu FDF je potrebné uložiť do PDF, aby ho bolo možné elektronicky podať ako prílohu účtovnej závierky. Pri ukladaní do formátu PDF odporúčame súbor uložiť do iného než predvoleného priečinka a tiež zmeniť predvolený názov dokumentu.

Pre rok 2019 sa nemenia ani tlačivá výkazov účtovnej závierky v jednoduchom a podvojnom účtovníctve. Tlačivá Účtovná závierka pre podvojné účtovníctvo nájdete v agende Účtovníctvo/Účtovný denník/Výkazy. Tlačivo pre jednoduché účtovníctvo nájdete v dialógovom okne Tlač, ktoré vyvoláte prostredníctvom ikony Tlačové zostavy na informačnej ploche programu POHODA alebo klávesovou skratkou Ctrl+T.

Pre výkazy účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve bol zapracovaný kontroling na rovnosť riadkov výsledku hospodárenia po zdanení. Pre bežné obdobie po novom program POHODA kontroluje rovnosť riadku 100 v súvahe a riadku 61 vo výkaze ziskov a strát pre výkaz UZPOD, a rovnosť riadku 33 v súvahe a riadku 38 vo výkaze ziskov a strát pre výkaz UZMUJ.

Do agendy Legislatíva bola s platnosťou od 1. 1. 2020 doplnená pre fyzické aj právnické osoby nová sadzba pre daň z príjmov vo výške 15 %. Pre účtovné jednotky typu JÚ bola pre rok 2020 upravená i ponuka daňových typov – boli zrušené daňové typy pre príjmy podľa § 5, § 7 a § 8 a daňové typy pre príjmy podľa § 6 boli upravené a doplnené podľa jednotlivých druhov príjmov podľa § 6.

Ak máte v databáze vytvorené doklady už pre rok 2020 a vyššie s vyplneným daňovým typom v poli Činnosť, odporúčame vám dané doklady po údajovej uzávierke skontrolovať a v prípade potreby na doklade ručne upraviť daňový typ v poli Činnosť.

Po údajovej uzávierke odporúčame v agende Nastavenie/Zoznamy/Činnosti skontrolovať daňové typy a k už vytvoreným daňovým typom pre príjmy podľa § 6 v prípade potreby nastaviť v poli Daňový typ príslušný typ príjmu. Taktiež skontrolujte a v prípade potreby upravte nastavenie daňového typu v poli Hl. príjem v agende Nastavenie/Globálne nastavenie/Dane/Daň z príjmov.

V niektorej z ďalších aktualizácií v mesiaci január/február 2020 budú pre rok 2020 v súvislosti s vyššie uvedenými zmenami v programe POHODA upravené i podklady pre daň z príjmov.

Fakturácia

Uhrádzate svoje záväzky bezhotovostne prostredníctvom hromadného príkazu na úhradu a potrebujete zmeniť poradie položiek na príkaze? POHODA vám to teraz umožní.

V agende Príkazy na úhradu na záložke Položky príkazu otvorte cez pravé tlačidlo myši miestnu ponuku a vyberte povel Poradie. POHODA zobrazí dialógové okno, kde môžete zvoliť buď zmenu poradia aktuálnej položky, alebo abecedné zoradenie položiek podľa stĺpca Číslo dokladu alebo Príjemca. Východiskové radenie je vzostupne, voliteľne môžete nastaviť zostupné radenie položiek.

V zobrazenom dialógovom okne si môžete zmeniť poradie položiek na príkaze

Sklady a majetok

Používate v programe POHODA zásoby typu Textová? Potom určite privítate výrazné rozšírenie ich funkčnosti, ktoré sme do tejto verzie pripravili. Všetky úpravy sa týkajú textových zásob, ako aj textových položiek s väzbou na inú agendu (napríklad pôvodne skladová položka vydanej faktúry prenesená do výdajky).

Z textových zásob na položkách dokladu sa po novom môžete prepnúť do agendy Zásoby pomocou povelu Otvoriť z ponuky zobrazenej cez pravé tlačidlo myši.

Pomocou povelu Otvoriť sa po novom môžete prepnúť do agendy Zásoby

Pri prenose medzi nákupným a predajným dokladom sa po novom aj v prípade textovej zásoby používa predajná cena z agendy Zásoby podobne ako pri skladových položkách. Rovnako tak sa použijú i ďalšie údaje zadané v agende Zásoby v poliach Náklad, Výnos, Členenie DPH, Členenie KV DPH, Záruka a v poli s údajmi pre Intrastat.

Po novom sa pri prenosoch textových položiek použijú aj ďalšie údaje zadané v agende Zásoby, a to pole Náklad, Výnos, Členenie DPH, Členenie KV DPH, Záruka a polia s údajmi pre Intrastat

V agende Zásoby sme upravili vzhľad a funkčnosť záložky Internet, aby bola prehľadnejšia a užívateľsky prívetivejšia.

V sekcii Vlastnosti sme odstránili polia Súvisiace súbory a Súvisiace odkazy a pridali sme ich ako samostatné sekcie. V jednotlivých sekciách sme nahradili staré ikony pre pridávanie a mazanie položiek (napr. obrázkov), pridali sme novú ikonu pre zmenu poradia položiek a celé menu s ikonami sme logicky zoradili. Do sekcie Skupiny zásob sme pridali kontextové menu dostupné cez pravé tlačidlo myši. Vďaka nemu teraz jednoducho otvoríte agendu Skupiny zásob. V sekcii Parametre sme nahradili ikonu pre zoznam položiek v stĺpci Hodnota.

Záložku Internet v agende Zásoby sme upravili, aby bola prehľadnejšia a užívateľsky prívetivejšia

Jednotlivé sekcie a ich časti je možné navyše po novom prechádzať priamo z klávesnice.

Všeobecný popis zásoby uvedený na záložke Internet môžete po novom hromadne upravovať.

Z ponuky Záznam/Editácia/Upraviť záložku Internet… otvoríte sprievodcu hromadnou úpravou polí vo vybraných sekciách záložky Internet. Na druhú stranu sprievodcu sme doplnili nové parametre Stručný popis a Podrobný popis, vďaka ktorým môžete do rovnomenných polí pri vybraných zásobách hromadne vkladať formátovaný text.

Dynamické záložky pri stĺpci Stav zásoby, ktoré poznáte z agendy Zásoby, sú po novom dostupné aj v prenosových agendách Príjem a Výdaj pri vkladaní zásob do dokladov.

Dynamické záložky pri stĺpci Stav zásoby po novom nájdete aj v prenosových agendách Príjem a Výdaj

V rade POHODA E1 sme do tabuľky agendy Sklady pridali stĺpce pre voľby Zdrojový sklad, Cieľový sklad a Založiť skladovú zásobu súvisiace so synchronizáciou skladov. Navyše sme tieto položky pridali do zoznamu Pole agendy pri zloženej otázke a hromadných úpravách záznamov agendy Sklady.

V rade POHODA E1 nájdete v tabuľke agendy Sklady nové stĺpce

V rade POHODA E1 sa po úspešnom vykonaní ručnej synchronizácie skladov po novom zobrazí na poslednej strane sprievodcu výsledok synchronizácie.

Po novom budete mať prehľad o tom, či prebehla synchronizácia v poriadku

Do agendy Majetok bola pridaná nová odpisová skupina 0 pre rovnomerný typ odpisovania. Odpisová skupina má stanovenú dobu odpisovania 2 roky a je určená pre elektromobily. Nová odpisová skupina sa použije už pri podaní daňového priznania za rok 2019, tzn. že aj pre elektromobily, ktoré už máte v majetku zaradené. Zmenu pri existujúcich majetkoch je potrebné vykonať ručne úpravou vo formulári, resp. na záložke Daňové odpisy.

Zaokrúhľovanie odpisov sa od roku 2020 mení. Odpisy sa už nebudú zaokrúhľovať na celé eurá nahor, ale na eurocenty matematicky. Program POHODA pri prevode databázy odpisy pre roky 2020 a vyššie automaticky prepočíta a zaokrúhli v súlade s novou legislatívou.

Personalistika a mzdy

Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2020 je suma 4 414,20 €, mesačne sa bude vo mzde uplatňovať čiastka 367,85 €. Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) pre rok 2020 je suma 4 035,84 €.

Daňový bonus na vyživované dieťa pre rok 2020 je suma 272,64 €, suma mesačného daňového bonusu je vo výške 22,72 €. Suma daňového bonusu na vyživované dieťa do 6 rokov veku je mesačne vo výške 45,44 €.

V agende Personalistika na záložke Dane bola typom Daňovník (podpísal vyhlásenie) a Daňový bonus (vyživované dieťa), v súvislosti s vyššie uvedenými legislatívnymi zmenami, automaticky ukončená platnosť pôvodných hodnôt a zároveň boli pridané nové typy s hodnotami platnými pre rok 2020. Nové typy POHODA automaticky doplní v databázach, v ktorých nebola vykonaná údajová uzávierka.

Pre rok 2020 bola ustanovená suma minimálnej mzdy na 580,- € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 3,333 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

V agende Legislatíva nájdete prehľad hodnôt platných od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 sa maximálny vymeriavací základ pre jednotlivé druhy sociálneho poistenia zvyšuje na 7 091,- €. Úrazové poistenie nemá stanovený maximálny vymeriavací základ.

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie z dividend sa od 1. 1. 2020 zvyšuje na 60 780,- €. Zdravotné poistenie z dividend sa platí len z dividend vyplatených zo zisku za roky 2011 až 2016, pričom tieto sú vyplatené v roku 2020.

Od 1. 1. 2020 sa zvyšujú povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) na 5 % z vymeriavacieho základu.

Od 1. 1. 2020 sa mení výška minimálnej hodinovej sadzby pre prvý stupeň náročnosti práce. Zmena hodinovej sadzby má vplyv i na minimálny hodinový príplatok za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu, či príplatok za prostredie a v prípade dohodárov aj na príplatok za prácu vo sviatok.

Zamestnancovi patrí za prácu v noci popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v noci mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu – t. j. 1,3332 €. Ak ide o výkon rizikovej práce, minimálne mzdové zvýhodnenie za prácu v noci je vo výške 50 %, t. j. 1,6665 €/hod.

V prípade zamestnávateľa, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala v noci, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako 40 % (resp. pri rizikových prácach 50 %), najmenej vo výške 35 % minimálnej mzdy. Minimálne mzdové zvýhodnenie by v takomto prípade bolo vo výške 1,1666 €. Nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia je možné dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, a to iba v prípade zamestnávateľa, pri ktorom nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu – t. j. 1,6665 €. Rovnako ako v prípade príplatku za prácu v noci, pri splnení rovnakých podmienok, je možné dohodnúť i nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia. Táto suma však musí byť najmenej vo výške 45 %, t. j. 1,4999 €/hod.

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu – t. j. 3,333 €. Rovnako ako v prípade príplatku za prácu v sobotu, je možné dohodnúť i nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, a to najmenej 90 %, t. j. 2,9997 €/hod.

Zmena legislatívy sa dotkla tiež minimálnej hodinovej sadzby, ktorá má vplyv na minimálne hodinové príplatky. V existujúcich databázach je potrebné si pre tieto zložky mzdy vytvoriť nové záznamy s novou sadzbou ručne. V novovytvorených účtovných jednotkách POHODA postráži ich výšku automaticky

Pri vytváraní preddefinovaných definícií zložiek mzdy v novovytvorenej účtovnej jednotke programu POHODA sa pre zložky mzdy Práca v noci, Práca v sobotu, Práca v nedeľu, Prostredie a Odpracované sviatky – dohoda, nové sadzby doplnia automaticky.

V existujúcich databázach odporúčame pre dané zložky vytvoriť záznamy s novou sadzbou ručne a v prípade potreby v agende Pracovné pomery na záložke Trvalé zložky mzdy, ukončiť používanie zložiek so starou sadzbou.

Pre zamestnancov, ktorí sú odvodovo zvýhodnení z dôvodu predchádzajúcej dlhodobej nezamestnanosti alebo z dôvodu trvalého pobytu v niektorom z najmenej rozvinutých okresov, platí hraničná suma príjmu 678,71 €.

Maximálny denný vymeriavací základ, ktorý sa používa pri výpočte náhrady príjmu, je pre rok 2020 vo výške 66,6082 €.

Od roku 2020 dochádza k zmene zaokrúhlenia vypočítaného preddavku na daň zamestnanca. Preddavok na daň sa od miezd 2020 zaokrúhľuje matematicky na 2 desatinné miesta.

Od roku 2020 sme v programe POHODA upravili spôsob zaokrúhľovania základnej mzdy, mzdy za nadčas, jednotlivých náhrad mzdy a príplatkov. Všetky uvedené zložky mzdy sa po novom zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta nahor – v prospech zamestnanca.

V agende Personalistika bolo aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré je platné za zdaňovacie obdobie roku 2020. Takisto bola aktualizovaná tlačová zostava Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu.

V agende Personalistika bola aktualizovaná tlačová zostava Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019.

V agende Personalistika bola tiež aktualizovaná tlačová zostava Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, a naďalej platí jej výpočet.

Pre výpočet tzv. „milionárskej dane“ platia pre rok 2019 tieto hodnoty:

 • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane 36 256,38 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 0,- €,
 • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane vyšší ako 20 507,- € , tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 9 064,094 - (základ dane/4), výsledok sa zaokrúhli na celé centy nahor,
 • ak zamestnanec dosiahne základ dane do 20 507,- € , tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 937,35 €.

Výpočet dane je nasledovný:

 • sadzbou 19 % sa vypočíta daň z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne čiastku 36 256,38 € vrátane a
 • - sadzbou 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne čiastku 36 256,38 €.

Aktualizovanú tlačovú zostavu Ročné zúčtovanie preddavkov na daň nájdete medzi zostavami agendy Personalistika

Doteraz bolo možné odosielať zamestnancom do e-mailovej schránky iba výplatnú pásku. Po 31. 12. 2019 zákon umožňuje zamestnancovi a zamestnávateľovi dohodnúť si elektronické doručovanie ďalších písomností, ako je Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a Potvrdenie o zaplatení dane.

Z uvedeného dôvodu sme v programe POHODA upravili charakter tlačovej zostavy Potvrdenie o zaplatení dane. Po novom ide zostavu pre jedného zamestnanca a je možné ju hromadne odoslať do e-mailovej schránky jednotlivým zamestnancom vo formáte PDF.

Tlačovú zostavu Potvrdenie o zaplatení dane je po novom možné odoslať do e-mailovej schránky jednotlivým zamestnancom vo formáte PDF

Pri elektronickom doručovaní je potrebné mať v dialógovom okne Tlač v ponuke tlačidla PDF aktívnu možnosť Zabezpečiť PDF heslom. Heslo, ktorým sú zabezpečené pracovnoprávne dokumenty nastavíte v agende Personalistika na záložke Poistenie.

Elektronicky zasielané tlačivá musia okrem zabezpečenia heslom obsahovať aj predtlačený odtlačok pečiatky zamestnávateľa a faksimile podpisu zamestnávateľa. Tie nastavíte v sekcii Globálne nastavenie/Pečiatka. Následne stačí v ponuke tlačidla PDF zvoliť povel Odoslať všetko e-mailom a v programe dôjde k hromadnému odoslaniu tlačív do e-mailovej schránky jednotlivým zamestnancom.

Využitím funkcie Zviazané zostavy je možné odoslať zamestnancovi potrebné tlačivá naraz v rámci jedného e-mailu. Podrobný postup, ako zviazať tlačové zostavy, nájdete priamo v pomocníkovi k programu POHODA.

Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane je naďalej možné vytvoriť za všetkých zamestnancov do jedného súboru a následne ho vytlačiť, opečiatkovať a odovzdať jednotlivým zamestnancom. Súbor vytvoríte prostredníctvom tlačidla Export v dialógovom okne Tlač.

Od 1. 1. 2020 je dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, najmenej 5 týždňov. 5 týždňov dovolenky po novom teda patrí i zamestnancom, ktorí nedosiahli vek 33 rokov, pričom sa však trvale starajú o dieťa. V agende Pracovné pomery preto na záložke Dovolenka pribudlo nové pole Trvalá starostlivosť o dieťa, ktoré využijete pri zamestnancoch, ktorí sa trvalo starajú o dieťa.

Po zaškrtnutí nového poľa sa automaticky v programe prepočíta Základná ročná výmera, Nárok na dovolenku i Krátenie dovolenky. Ak sa zamestnanec začne trvalo starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka, pole zaškrtnite v danom čase. Tým opäť dôjde k prepočtu základnej ročnej výmery a nadväzujúcich údajov.

Nové pole sa v programe POHODA prvýkrát zobrazí v prechodnom období 2020p alebo v bežnom období 2020. V prípade, že pole zaškrtnete v niektorom z týchto období, bude toto pole pre nasledovné roky tiež automaticky zaškrtnuté. Ak skončí trvalá starostlivosť o dieťa, zaškrtávacie pole pre dané obdobie zrušte.

Pole zaškrtnite pri zamestnancoch, ktorí sa trvalo starajú o dieťa

V agende Mzdy na záložke Čistá mzda pribudli dve nové polia Peň. osl. príjmy a Nepeň. osl. príjmy.

Hodnotu peňažného, resp. nepeňažného druhu oslobodeného príjmu môžete zadať buď priamo vo formulári alebo pomocou záložky Zložky mzdy.

Do nových polí môžete zadať hodnotu peňažného alebo nepeňažného druhu oslobodeného príjmu

V tejto súvislosti sme pre pole Peň. osl. príjmy pridali do agendy Definície zložiek mzdy nové druhy zložiek mzdy, a to Príspevok na rekreáciu – peň. osl. príjem, Príspevok na šport dieťaťa – peň. osl. príjem, Soc. výpomoc zo SF – peň. osl. príjem. Pre iné peňažné príjmy môžete využiť druh zložky Iné peň. osl. príjmy. V prípade ich použitia sa v rovnakom členení tieto druhy uvedú aj v mzdovom liste a v tlačive Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. V prípade peňažného príjmu zadaná čiastka ovplyvňuje výšku čistej mzdy a tiež doplatok mzdy.

Pre pole Nepeň. osl. príjmy sme v agende Definície zložiek mzdy pridali nové druhy zložiek mzdy, a to Produkty vl. poľn. výroby – nepeň. osl. príjem. Pre iné nepeňažné príjmy môžete využiť druh zložky Iné nepeň. osl. príjmy. Pre tento druh je v programe prednastavená zložka Príspevok na stravovanie.

Nové druhy zložiek mzdy vám poslúžia pri vypĺňaní hodnôt do nových polí Peň. osl. príjmy a Nepeň. osl. príjmy v agende Mzdy

V agende Personalistika pribudla nová tlačová zostava Oslobodené príjmy.

Tlačová zostava zobrazuje súpisku oslobodených príjmov, ktoré boli vyplatené jednotlivým zamestnancom. Oslobodené príjmy sú rozčlenené podľa zložiek miezd. Ak sa pre oslobodený príjem nepoužívajú zložky miezd, oslobodený príjem je uvedený len súčtom peňažného/nepeňažného príjmu.

Ponuku tlačových zostáv v agende Personalistika sme rozšírili o novú tlačovú zostavu Oslobodené príjmy

V agende Personalistika bolo aktualizované tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dani, ktoré sa použije za zdaňovacie obdobie 2019. Taktiež bol upravený export do formátu XML a FDF. Náhľad tlačovej zostavy nie je možné zobraziť.

eKasa

Potrebujete predávať na mieste, kde nemáte k dispozícii počítač s programom POHODA alebo chcete byť pri predaji mobilný? Ak používate eKasa zariadenie FiskalPRO v režime Pokladňa, program POHODA vám teraz umožní jednoduché a pohodlné odoslanie zásob s PLU kódom do cloudu FiskalPRO a tiež import jednotlivých predajok späť do programu POHODA.

Do cloudu FiskalPRO je možné odoslať iba zásoby s vyplneným PLU kódom. Kód môžete vyplniť ručne alebo automaticky pomocou povelu Záznam/Vygenerovať PLU v agende Sklady. V tomto prípade je potrebné mať v sekcii Globálne nastavenie/Sklady zaškrtnutú voľbu Automaticky generovať PLU. Výhodou je, že eKasa zariadenie nemusí byť priamo spojené s programom POHODA, ale vďaka cloudu sa môže predaj cez eKasu a správa skladu v programe POHODA vykonávať na odlišných miestach, bez nutnosti priameho prepojenia.

Nastavenie komunikácie programu POHODA s cloudom FiskalPRO vykonáte v agende Nastavenie/Kasy/Kasy v sekcii Kasa založením nového záznamu, kde v poli Typ kasy zvolíte FiskalPRO.

V sekcii Sklad vyberte sklad, z ktorého chcete exportovať zásoby do cloudu. V stĺpci Ceny môžete nastaviť tiež inú, ako len základnú predajnú cenu. Pomocou stĺpca Zoznam PLU môžete vybrať, do ktorého cenníka sa majú zásoby exportovať, ak máte v cloude vytvorených viacero cenníkov. V rámci jedného cenníka musí byť zásoba s PLU kódom jedinečná. Ak nevyberiete žiadny cenník, POHODA vyexportuje zásoby automaticky do východiskového cenníka. V prípade, že využívate viacero eKasa zariadení FiskalPRO, môžete ku každému z nich priradiť vlastný cenník.

V sekcii FiskalPRO nastavte pripojenie ku cloudu.

V tejto agende vykonáte nastavenie komunikácie s cloudom FiskalPRO

Pre spustenie komunikácie použite povel Súbor/Dátová komunikácia/FiskalPRO..., ktorým vyvoláte Sprievodcu pre komunikáciu s cloudom FiskalPRO, kde zvoľte smer prenosu.

V sprievodcovi pre komunikáciu s cloudom FiskalPRO zvoľte, či chcete vykonať Export zásob do cloudu alebo Import predajok z cloudu FiskalPRO do programu POHODA

V prípade voľby Export zásob do cloudu FiskalPRO sa zásoby v zoznamoch PLU v cloude nahradia zásobami z programu POHODA. Pred exportom odporúčame vykonať import predajok z cloudu FiskalPRO do programu. Po exporte zásob môže obsluha eKasy stiahnuť zásoby z cloudu na eKasu FiskalPRO a začať s predajom. Podľa vybranej eKasa konfigurácie môže obsluha predávať priamo cez zariadenie FiskalPRO alebo cez prepojenú aplikáciu v tablete výrobcu zariadenia. Predávať je možné pomocou PLU kódov alebo EAN kódov s integrovanou čítačkou. EAN kódy musia byť vyplnené v agende Zásoby v programe POHODA. Predajky sa automaticky zaznamenávajú v cloude a je ich možné naimportovať cez sprievodcu v programe POHODA.

V prípade voľby Import predajok z cloudu FiskalPRO zvoľte v sprievodcovi rozsah importu. Stlačením tlačidla Ďalej sa vykoná import predajok do agendy Predajky v programe POHODA. Ak importujete predajky za časový úsek, za ktorý už bol import vykonaný, POHODA zabezpečí, aby nedošlo k vytvoreniu duplicitných dokladov a naimportuje len chýbajúce predaje v prípade, že ste ich v agende Predajky vymazali.

V sprievodcovi importom predajok z cloudu FiskalPRO zvoľte rozsah importu a stlačte tlačidlo Ďalej

V prípade zariadenia eKasa Varos program POHODA čaká pri tlači na odpoveď (info.txt) od tlačového manažéra výrobcu 60 sekúnd. Ak sa nepodarí do tohto času načítať odpoveď, POHODA zobrazí chybovú hlášku o neúspešnej tlači dokladu.

Zariadenie eKasa Varos pri tlači, v prípade zaškrtnutej voľby Evidovať zľavu položky a tlačiť ju na dokladoch v agende Hardware, neposiela zľavy s nulovou hodnotou.

Ostatné

Na záložkách tabuľky v jednotlivých agendách (napr. Položky dokladu) sa po novom môžete prepínať medzi prvým a posledným záznamom pomocou klávesových skratiek Ctrl+Alt+Home a Ctrl+Alt+End.

V prenosových agendách (napr. Likvidácia->, Záväzky->) sa po novom môžete prepínať medzi záložkami tabuľky pomocou klávesovej skratky Alt+I.

Na informačnej ploche teraz nájdete povel Prepočítať informačnú plochu, pomocou ktorého zaktualizujete informácie zobrazené na ploche.

Po stlačení pravého tlačidla myši na informačnej ploche zvoľte v ponuke povel Prepočítať informačnú plochu. Program POHODA potom zaktualizuje údaje o účtovnej jednotke, ktoré sa na ploche zobrazujú.

Údaje na informačnej ploche zaktualizujete pomocou povelu Prepočítať informačnú plochu

Import agendy Zásoby sme rozšírili o polia týkajúce sa Intrastatu.

V prípade importu záznamov z databázy programu POHODA musí byť v agende Globálne nastavenie/Intrastat zaškrtnutá voľba Evidovať údaje pre INTRASTAT, a to v zdrojovej, ako aj v cieľovej databáze.

Ak sa nejedná o import z databázy programu POHODA, musí byť voľba Evidovať údaje pre INTRASTAT zapnutá v cieľovej databáze.

Aplikácia mPOHODA

V aplikácii mPOHODA pribudla nová agenda Predajky a do mobilnej verzie aplikácie bola tiež zapracovaná možnosť tlače na eKasa tlačiareň.

Momentálne mPOHODA podporuje tlač na eKasa tlačiareň FiskalPRO VX 675. Mobilnou aplikáciou môžete teraz vystavovať doklady v teréne a následne tlačiť na mobilnú WiFi eKasa tlačiareň.

Stačí ak si danú tlačiareň pripojíte do tej istej WiFi siete, v ktorej je mobilné zariadenie s aplikáciou mPOHODA a následne nastavíte v aplikácii IP adresu a port tlačiarne. Následne potom môžete vystavovať doklady.

V aplikácii mPOHODA môžete v agende Predajky zaznamenávať tiež vklady a výbery do pokladní.

Pri záznamoch typu Vklad a Výber sa neuvádzajú položky. Hodnota vkladu, resp. výberu sa zadáva na záložke Úhrady, kde vyberiete zodpovedajúcu hotovostnú formu úhrady a zapíšete požadovanú hodnotu vkladu, resp. výberu do poľa Prijaté.

V novej agende Predajky v aplikácii mPOHODA môžete zaznamenávať aj vklady a výbery do pokladní

Jednotlivé typy záznamov vytvorených v agende Predajky od seba rozoznáte pomocou ikon:

vklad vklad
výber výber
predajka predajka