Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Novinky vo verzii Jeseň 2020

Novinky vo verzii Jeseň 2020

Popisovaná verzia:
POHODA Jeseň 2020, release 12600, 27. 10. 2020
Vzťahuje sa k verzii:
POHODA Leto 2020, release 12500
Aktualizácia:
POHODA release 12604,
zverejnená 31. 12. 2020

Aktualizácie reagujúce na aktuálny legislatívny vývoj a požiadavky užívateľov sú k dispozícii na stiahnutie v Zákazníckom centre.

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12600.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12600 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Jazdy

Od 21. 7. 2020 je možné automaticky zvýšiť preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok prepočítaných podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu o 20 %, a to bez povinnosti dokladovania a zisťovania vyššej spotreby. Do agendy Vozidlá sme preto pridali nové zaškrtávacie pole Zvýšiť spotrebu PHM, ktoré je prístupné pre typ vozidla Firemné.

V prípade, že zaškrtnete nové pole Zvýšiť spotrebu PHM, v tlačovej zostave Priemerná spotreba vstúpi do výpočtov spotreba zvýšená o 20 %. Ide o polia Spotreba, Normovaná spotreba a Normovaná spotreba v EUR.

Pre rok 2020 sa zvýšená spotreba uplatňuje len pre jazdy začínajúce od 21. 7. 2020.

V prípade, že pri type vozidla Firemné zaškrtnete nové pole Zvýšiť spotrebu PHM, v tlačovej zostave Priemerná spotreba vstúpi do výpočtov spotreba zvýšená o 20 %

Účtovníctvo

Máte dodávateľov, ktorí vám vystavujú zálohové faktúry v cudzej mene a potrebujete vyčísliť kurzový rozdiel z dôvodu rozdielneho kurzu likvidácie/daňového dokladu a konečnej zúčtovacej faktúry? Program POHODA vám uľahčí prácu a kurzový rozdiel vyčísli automaticky.

Doteraz sa do účtovníctva prepočítavali všetky položky na prijatej faktúre, vrátane odpočtu zálohy, kurzom konečnej zúčtovacej faktúry a na kurzový rozdiel ste následne vytvárali ručne interný doklad. Po novom vám POHODA ponúkne možnosť v konečnej zúčtovacej faktúre prepočítať odpočet zálohy na domácu menu kurzom likvidácie zálohovej faktúry, prípadne kurzom daňového dokladu zo zálohy. Celková fakturovaná hodnota, od ktorej sa odpočíta záloha, zostáva i naďalej prepočítavaná na domácu menu pomocou kurzu konečnej zúčtovacej faktúry.

Tvorba zálohovej faktúry, jej likvidácia či následné vystavenie daňového dokladu a tvorba konečnej zúčtovacej faktúry zostávajú rovnaké ako doteraz. Drobné zmeny si môžete všimnúť pri prenose zálohovej faktúry do konečnej zúčtovacej faktúry, kde sa vám po novom zobrazí rovnaké dialógové okno Odpočet zálohy v cudzej mene, ktoré sa doteraz zobrazovalo iba pri vydaných zálohových faktúrach v cudzej mene. V tomto dialógovom okne nájdete pole Kurz likvidácie/daň. dokladu k zálohe. Ak je záloha zlikvidovaná jedným dokladom a v rovnakej mene, v akej je vystavená zálohová faktúra, načíta sa kurz likvidácie či daňového dokladu do tohto poľa automaticky. V ostatných prípadoch je potrebné ho doplniť ručne.

Pri prenose prijatej zálohovej faktúry v cudzej mene do konečnej zúčtovacej faktúry sa vám po novom zobrazí rovnaké dialógové okno ako pri odpočte vydanej zálohovej faktúry v cudzej mene

Po uložení konečnej zúčtovacej faktúry sa na záložke Zaúčtovanie automaticky vyčísli hodnota kurzového rozdielu. Kurzový rozdiel sa zaúčtuje na nákladový, resp. výnosový účet, ktorý je zadaný v agende Globálne nastavenie v sekcii Cudzie meny, s protiúčtom z predkontácie nastavenej pri konečnej zúčtovacej faktúre.

Informáciu o tom, v akej výške kurzový rozdiel vznikol a akým kurzom bol odpočet zálohy prepočítaný, získate v stavovom riadku, a to po kliknutí na položku s odpočtom zálohy.

Ak nechcete kurzový rozdiel vyčísliť a pri vytváraní konečnej zúčtovacej faktúry chcete postupovať tak, ako ste boli zvyknutí doteraz, zaškrtnite v dialógovom okne Odpočet zálohy v cudzej mene voľbu Použiť kurz konečnej faktúry.

Podobnú funkčnosť sme zapracovali i pre povel Ručný odpočet zálohy z ponuky Záznam. Po novom sa vám pri zvolení tohto povelu zobrazí dialógové okno Ručný odpočet zálohy v cudzej mene, v ktorom vyplníte čiastku odpočtu a kurz, ktorým sa odpočet zálohy prepočíta v účtovníctve.

Pri zaúčtovaní predajok s formou úhrady v cudzej mene za vás POHODA po novom postráži, že základ a DPH z predajok zodpovedá čiastkam zaúčtovania pokladničného dokladu.

Pri zaúčtovaní predajok do valutovej pokladne prebieha kontrola, či zodpovedá základ a DPH za všetky predajky v čiastke v Eur zaúčtovanej v agende Pokladňa. Ak čiastky nesúhlasia, vytvorí sa v agende Pokladňa nový doklad na dorovnanie vzniknutého rozdielu. Do dialógového okna Zaúčtovanie predajok sme pridali pole pre výber eurovej pokladne, do ktorej sa má tento doklad vytvoriť. Pretože sa nejedná o klasickú úhradu, ale iba o dorovnanie vzniknuté kvôli prepočtom pri zaúčtovaní predajok (napr. z dôvodu viacerých stredísk alebo foriem úhrad), odporúčame na dorovnanie vytvoriť samostatnú pokladňu.

V dialógovom okne Zaúčtovanie predajok nájdete pole pre výber eurovej pokladne, do ktorej sa má vytvoriť doklad na dorovnanie rozdielu vzniknutého pri zaúčtovaní predajok s formou úhrady v cudzej mene

Fakturácia

Zásada opatrnosti je jednou zo všeobecných účtovných zásad. Jej realizácia prebieha o. i. tvorbou opravných položiek, ktoré slúžia k dočasnému zníženiu ocenenia majetku. Aby ste mali informácie o opravných položkách uložené prehľadne na jednom mieste, môžete po novom pre ich evidenciu a účtovanie využiť samostatnú agendu Opravné položky.

Opravné položky môžete po novom pre väčšiu prehľadnosť evidovať a účtovať v samostatnej agende Opravné položky

Agendu nájdete v ponuke Účtovníctvo a záznamy do nej môžete pridávať buď ručne, alebo automaticky zo zdrojových dokladov. Automaticky je možné opravnú položku vytvoriť z agend Vydané faktúry a Ostatné pohľadávky pomocou povelu Záznam/Opravná položka… Po zvolení tohto povelu sa objaví sprievodca vytvorením opravnej položky. Po vyplnení všetkých povinných údajov sa do agendy Opravné položky vytvorí nový záznam s väzbou na zdrojový doklad cez záložku Doklady.

Tvorbu a zúčtovanie (čerpanie) opravnej položky evidujete na záložke Operácia. Priradením predkontácie sa každá operácia automaticky zaúčtuje do účtovného denníka, a tým sa prejaví aj v účtovných výkazoch.

Tvorbu a zúčtovanie (čerpanie) opravnej položky evidujete na záložke Operácia. Priradením predkontácie sa každá operácia automaticky zaúčtuje do účtovného denníka, a tým sa prejaví aj v účtovných výkazoch.

Do agend, z ktorých je možné vytvoriť opravnú položku automaticky (Vydané faktúry a Ostatné pohľadávky), sme pridali novú preddefinovanú otázku Opravná položka. Jednoducho tak vyfiltrujete doklady, ku ktorým existuje väzba na opravnú položku.

Spolu s našou lektorkou sa môžete pozrieť, ako v programe POHODA správne zadávať opravné položky.

Pri generovaní stálych platieb sa po novom môžete rozhodnúť, či chcete do vytváraných dokladov preniesť variabilný symbol zo zdrojového dokladu.

Do dialógového okna Stále platby sme pridali voľbu Kopírovať variabilný a párovací symbol. Ak je v agendách Ostatné pohľadávky a Vydané zálohové faktúry táto voľba zaškrtnutá, vložia sa do poľa Var. sym. a Pár. sym. hodnoty zo zdrojového dokladu. Pri nezaškrtnutej voľbe sa doterajšia funkčnosť nezmení, t. j. variabilný symbol sa doplní podľa čísla vytvoreného dokladu a pole Pár. sym. zostane prázdne.

V agendách Ostatné záväzky a Prijaté zálohové faktúry sa pri odškrtnutej voľbe skopíruje do poľa Var. sym. údaj zadaný v poli Doklad na zdrojovom doklade. Ak nie je toto pole vyplnené, vloží sa údaj z poľa Číslo novo vytvoreného dokladu. Pri zaškrtnutej voľbe sa skopírujú údaje presne podľa zdrojového dokladu.

Pri generovaní stálych platieb sa po novom môžete rozhodnúť, či chcete do vytváraných dokladov preniesť variabilný symbol zo zdrojového dokladu

POHODA po novom pri vytváraní daňových dokladov z vydaných zálohových faktúr do agendy Interné doklady zohľadňuje režim PDP.

Doteraz sa do vytvoreného daňového dokladu k prijatej platbe zohľadňovala iba základná a znížená sadzba dane. Teraz sa pri novovytváraných daňových dokladoch k prijatým platbám automaticky vytvorí do interného dokladu okrem položky v základnej a zníženej sadzbe dane i položka s prenosom daňovej povinnosti (režim PDP).

Členenie KV DPH a kód colnej nomenklatúry je potrebné vo vytvorených daňových dokladoch v prípade potreby naďalej doplniť ručne.

Sklady

Vraciate tovar svojmu dodávateľovi a potrebujete v programe POHODA vystaviť opravný daňový doklad? Doteraz bolo v takomto prípade odporúčaným postupom zásoby vyskladniť pomocou výdajky a samotný dobropis (opravnú faktúru) vytvoriť jej prenosom alebo textovo. Po novom je však možné v programe POHODA používať i záporné skladové príjmy.

Ako v programe POHODA vykazovať záporné skladové príjmy, sa dozviete v našom videonávode

V agende Globálne nastavenie/Doklady so zásobami zaškrtnite voľbu Záporný skladový príjem vykazovať ako výdaj. Aktivovaním tejto voľby sa záporné skladové príjmy v agende Pohyby budú vykazovať obdobným spôsobom ako skladové výdaje, tzn. nebudú mať vplyv na výpočet váženej nákupnej ceny, bude sa pri nich vykazovať zisk a hodnota v stĺpci Celkom bude vychádzať z váženej nákupnej ceny, nie z čiastky dokladu.

Aktivovaním voľby Záporný skladový príjem vykazovať ako výdaj sa po novom budú záporné skladové príjmy v agende Pohyby vykazovať obdobným spôsobom ako skladové výdaje

Ak vediete sklady spôsobom A, tak pri aktívnej voľbe sa pre záporné skladové príjmy v rámci zaúčtovania dokladu vytvorí po novom doúčtovacia položka, ktorá slúži pre zaúčtovanie rozdielu medzi jednotkovou cenou z dokladu a váženou nákupnou cenou zásoby platnou k dátumu účtovného prípadu dokladu.

Pri aktívnej voľbe sa pre záporné skladové príjmy v rámci zaúčtovania dokladu po novom vytvorí doúčtovacia položka

Potrebujete vyrobiť niekoľko výrobkov naraz? Potom vás určite poteší, že po novom môžete výrobky preniesť do výrobného listu hromadne.

V prenosovej agende Položky -> Výroba najprv vykonajte výber zásob a potom zvoľte povel Preniesť všetko. Otvorí sa dialógové okno Hromadný prenos do výroby, kde si vyberiete variant, aké množstvo výrobkov chcete vyrobiť. Okrem klasického množstva 1 kusu od každého výrobku máte na výber množstvo do minimálneho limitu, do maximálneho limitu a do nuly. V týchto prípadoch sa do výrobného listu prenesú iba zásoby, ktorých stav na sklade je nižší než uvedený limit.

Rovnakú funkčnosť sme zapracovali i v agende Výrobné požiadavky.

V dialógovom okne Hromadný prenos do výroby si vyberiete variant, aké množstvo výrobkov chcete vyrobiť

Funkciu hromadného prenosu oceníte napríklad v prevádzke, kde predávate zásoby typu Výrobok a na konci každého dňa potrebujete vykonať ich dodatočnú výrobu na požadované množstvo.

Potrebujete v programe POHODA vykonať hromadný prenos do výroby? Pomôže vám s tým naša lektorka

Ako doplnok k tejto funkcii je v agende Zásoby k dispozícii nová tlačová zostava Chýbajúce výrobky. Pomocou nej zobrazíte nielen všetky výrobky, ktorých stav je nižší než požadovaný limit, ale voliteľne i komponenty chýbajúce pre ich výrobu, a to pre každý výrobok samostatne, ako aj súhrnne za všetky výrobky.

Do agendy Zásoby sme na záložku Položky pridali stĺpce Vážená a Celkom. Po novom tak pri každej položke zloženej zásoby ihneď uvidíte jej aktuálnu váženú nákupnú cenu za jednotku i za celkové množstvo položky v zloženej zásobe.

Vďaka stĺpcom Vážená  a Celkom ihneď uvidíte pri každej položke zloženej zásoby aktuálnu váženú nákupnú cenu za jednotku i za celkové množstvo položky v zloženej zásobe

Do agend Príjem -> a Výdaj -> slúžiacich na prenos skladových zásob do dokladov sme k panelu členenia skladov pridali tiež panel kategórií. Po novom tak pri vytváraní dokladu ľahko vyhľadáte tovar spadajúci do určitej kategórie.

Vďaka panelu kategórií si pri vytváraní dokladu ľahko vyhľadáte tovar spadajúci do určitej kategórie

Naskladnili ste nakúpené zásoby pomocou príjemky a hneď ich predávate cez faktúru alebo predajku? Vďaka prenosu príjemky do agendy Vydané faktúry alebo Predajky bude teraz vytváranie dokladu jednoduchšie a rýchlejšie.

Príjemku prenesiete do faktúry či predajky cez ponuku Záznam/Prenos/Príjemky. Pri skladových položkách sa na doklad automaticky vloží predajná cena zadaná pri zásobe, prípadne sa zohľadní cenová akcia alebo individuálna cena pre konkrétneho odberateľa, a to v prípade, ak bol na doklad zadaný pred prenosom príjemky.

Po novom môžete pre okamžitý prenos príjemky do faktúry či predajky využiť povel Príjemky -> z ponuky Záznam/Prenos

Ak potrebujete preniesť do dokladu niekoľko príjemiek naraz, vyfiltrujte ich a zvoľte povel Preniesť všetko.

Majetok

Potrebujete zadať jednu vstupnú cenu pre výpočet daňových odpisov a druhú pre potreby účtovníctva? POHODA vám po novom umožňuje zadať rozdielne vstupné ceny dlhodobého majetku.

V účtovných jednotkách typu Podvojné účtovníctvo sme do agendy Majetok pridali nové pole Daňová cena a pôvodné pole s názvom Obstarávacia cena sme premenovali na Účtovná cena. Vďaka tomu môžete pri vytváraní novej karty majetku zadať rozdielnu vstupnú cenu pre výpočet daňových a účtovných odpisov.

POHODA vám po novom umožní zadať rozdielne vstupné ceny dlhodobého majetku

Pri prevode účtovnej jednotky do novej verzie sa obidve polia vyplnia rovnakou hodnotou, ktorá bola uvedená v poli Obstarávacia cena, a výpočet odpisov sa nezmení. Ak nie je majetok uzatvorený, môžete vstupné ceny meniť aj na existujúcich kartách majetku. Zmena ceny automaticky prepočíta odpisy.

Po vyplnení rozdielnych vstupných cien sa na záložku Majetkové operácie po novom vloží operácia Zaradenie (daňová cena). Ak sú vstupné ceny majetku zhodné, uvidíte na záložke iba operáciu Zaradenie, ako ste boli doteraz zvyknutí.

Na záložke Majetkové operácie pribudli ešte ďalšie dve nové operácie, a to Technické zhodnotenie (iba daňové) a Technické zhodnotenie (iba účtovné). Ak použijete existujúcu operáciu Technické zhodnotenie, jej hodnota automaticky navýši obidve vstupné ceny a dôjde k prepočtu daňových i účtovných odpisov. Ak sa týka technické zhodnotenie iba jednej z cien, použite niektorú z nových operácií pre navýšenie jej hodnoty a prepočet odpisov.

Výpočet daňových i účtovných odpisov prebieha odo dňa zaradenia majetku do používania, a ten je rovnaký pre obidva spôsoby výpočtu odpisov.

Pri type majetku Súbor HM nie je možné zadať rozdielne vstupné ceny. Daňové i účtovné odpisy sa počítajú z rovnakej vstupnej ceny ako doteraz.

Ako v programe POHODA zadať majetok s rozdielnou účtovnou a daňovou vstupnou cenou, zistíte v našom videonávode

Dátová komunikácia

Z programu POHODA môžete po novom odosielať SMS správy svojim obchodným partnerom.

Z programu POHODA môžete po novom odosielať SMS správy svojim obchodným partnerom

Do ponuky Nastavenie sme pridali novú agendu SMS brány, kde nastavíte službu pre odosielanie SMS správ. Aktuálne POHODA podporuje službu GoSMS od firmy ZooControl s.r.o. Používanie SMS brány môžete nastaviť zvlášť pre každého užívateľa v agende Užívateľské nastavenie v sekcii SMS klient. V tejto sekcii vyberiete východiskovú službu a nastavíte východiskový vzhľad správy. Vďaka tomu bude každá nová správa automaticky obsahovať údaje podľa tohto vzoru.

V agende Užívateľské nastavenie si môžete nastaviť východiskový vzhľad správy

SMS správy je možné odosielať z agend Adresár, Personalistika a dokladových agend. Napríklad v agende Prijaté objednávky zvolíte povel Nová SMS z ponuky Záznam/Komunikácia. V dialógovom okne Odoslanie SMS sa predvyplní východisková služba a do poľa Komu sa automaticky vloží telefónne číslo z dokladu uvedené v poliach Mobil, resp. Telefón. Ak nie je telefónne číslo uvedené vo formulári agendy, použije POHODA telefónne čísla zadané pri obchodnom partnerovi v agende Adresár. Po vyplnení textu správy stačí už len stlačiť tlačidlo Odoslať. Dialógové okno pre odoslanie SMS správ otvoríte aj kliknutím na text pri poli Mobil alebo Telefón vo formulári agendy.

SMS správy je možné odosielať z agend Adresár, Personalistika a dokladových agend – pre jej vytvorenie stačí zvoliť povel Nová SMS z ponuky Záznam/Komunikácia

V súvislosti s touto novou funkciou sme v ponuke Záznam/Komunikácia premenovali doterajší povel Nová správa na Nový e-mail

Náš lektor vám vo videonávode názorne predvedie, ako na správne nastavenie SMS brány v programe POHODA

Pre často používané texty SMS správ môžete vytvoriť vlastné šablóny, a to priamo z dialógového okna Odoslanie SMS pomocou povelu Previesť na šablónu. Pre výber šablóny slúži povel Použiť šablónu, ktorý ponúkne zoznam všetkých uložených šablón. Vďaka nim si môžete pripraviť štruktúru celej správy a neskôr len odoslať.

Všetky poslané SMS správy nájdete v novo pridanej agende Odoslané SMS v ponuke Súbor/Dátová komunikácia. Ak nedôjde k správnemu odoslaniu SMS správy, môžete ju upraviť a priamo z tejto agendy znovu odoslať. Aktuálny stav správy overíte pomocou povelu Zistiť stav správy, ktorý nájdete v menu Záznam i v miestnej ponuke agendy.

Všetky poslané SMS správy nájdete v novo pridanej agende Odoslané SMS v ponuke Súbor/Dátová komunikácia

Pre odosielanie e-mailov pomocou služieb Gmail a Microsoft Outlook (online služby Outlook.com, Office365.com) sme zapracovali bezpečnejší typ prístupu s overením cez OAuth2.

V agende Užívateľské nastavenie v sekcii E-mail vyberte požadovanú službu a zvoľte povel Autentizovať. Následne budete vyzvaní k prihláseniu ku Google, resp. Microsoft cloudu a povolíte aplikácii Stormware E-mail prístup k odosielaniu e-mailov.

Pre odoslanie e-mailov pomocou služieb Gmail a Microsoft Outlook sme zapracovali bezpečnejší typ prístupu s overením cez OAuth2

XML a homebanking

XML import/export sme rozšírili o záznamy agendy Výrobné požiadavky.

Do XML exportu záznamov agendy Sklady a Členenie skladov sme pridali parameter Povoliť stav zásob do mínusu.

Do XML exportu zásob sme pridali možnosť výberu údajov pre export.

V novom elemente restrictionData je možné definovať parametre, ktoré sa budú exportovať. Aktuálne sa jedná o údaje zo záložky Internet a záložiek Zviazané, Zľavy, Individuálne zľavy, Cenové akcie a Evidenčné čísla, dostupných nad hlavnou tabuľkou agendy. Ak nebude tento element uvedený, budú sa exportovať všetky údaje ako doteraz.

XML export sme rozšírili o záznamy z agendy Evidenčné čísla.

Cez XML import môžete po novom vytvoriť skladovú zásobu typu Súprava, Komplet a Výrobok.

Do agendy Predajné ceny sme pridali užívateľský XML export údajov.

Načítavate výpisy a avíza prostredníctvom homebankingu a chcete platby párovať s hradenými dokladmi podľa svojich vlastných pravidiel? Potom určite oceníte, že sme pridali novú agendu Pravidlá párovania dokladov, kde si môžete nadefinovať vlastný algoritmus pre likvidáciu dokladov.

Nová agenda, ktorú nájdete v ponuke Nastavenie/Homebanking, obsahuje pripravené definície pravidiel párovania dokladov pre výpisy i avíza. Vlastné pravidlo odporúčame založiť kópiou nami pripravenej definície, ktorú môžete následne upraviť podľa vlastných potrieb. Všetky parametre pre párovanie sa nastavujú na záložke Pravidlá. Okrem typu bankového pohybu a hradeného dokladu nastavíte samotný spôsob párovania alebo kontrolu protiúčtu a čiastky. Ak vám doterajší spôsob párovania dokladov vyhovuje, nie je potrebné vykonávať v tejto agende žiadne zmeny

Vytvorený záznam potom priradíte ku konkrétnej službe v agende Homebanking. V agende Banka pri importe bankových výpisov, resp. avíz pre danú homebankingovú službu, vykoná POHODA spárovanie platby s pohľadávkami a záväzkami podľa vami nastaveného pravidla.

Pravidlo pre párovanie dokladov môžete vybrať i v sprievodcovi automatickej likvidácie bankových dokladov, ktorý zobrazíte povelom Záznam/Automatická likvidácia.

V agende Pravidlá párovania dokladov nájdete o. i. pravidlo s názvom Výpisy – opakovaná likvidácia. Tým sme nahradili doterajšiu voľbu Párovanie podľa zhodného VS dostupnú v agende Homebanking a v sprievodcovi automatickej likvidácie bankových dokladov. Ak bola voľba zaškrtnutá, nastaví POHODA automaticky po prevode účtovnej jednotky do novej verzie toto pravidlo k danej homebankingovej službe. V prípade potreby ho nastavte ručne pri automatickej likvidácii v agende Banka.

Služby homebankingu sme rozšírili o novú službu PayU. Ide o načítanie avíz z platobnej brány PayU.

V agende Homebanking môžete nastaviť novú službu PayU

V agende Homebanking zvoľte typ novej služby PayU a uveďte jej názov. Následne program automaticky nastaví pravidlo pre párovanie dokladov Avíza – platobné brány. V poli Zložka pre výpisy uveďte zložku, z ktorej má program POHODA čítať súbory avíz. Službu PayU nie je potrebné priradiť ku žiadnemu bankovému účtu v agende Nastavenie/Bankové účty.

V sekcii Platby/Poplatky zvoľte predkontáciu, podľa ktorej sa bude účtovať provízia platobnej brány PayU pri spracovaní avíza

V agende Globálne nastavenie v sekcii Platby/Poplatky v poli PayU zvoľte predkontáciu, podľa ktorej sa bude účtovať provízia platobnej brány pri spracovaní avíza.

Do priečinka pre výpisy umiestnite súbor(y) s transakciami, ktoré ste získali z platobnej brány PayU. V programe POHODA je možné spracovať súbory vo formáte CSV. Do agendy Banka potom načítajte, prípadne zadajte ručte, príslušný bankový výpis. Kurzor myši umiestnite na sumárnu platbu, vo výške ktorej bol účet PayU vybitý. Z ponuky Záznam zvoľte povel Načítanie avíz..., ktorým sa zobrazí Sprievodca importom avíz. Vyberte službu, pre ktorú chcete import vykonať. Na druhej strane sprievodcu označte jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete spracovať. Cez ikonu náhľad tlačovej zostavy v samotnom sprievodcovi môžete zobraziť zostavu, v ktorej nájdete všetky doklady, ktoré sú v súbore. Zostava obsahuje i zoznam nespárovaných dokladov. Zostavu odporúčame vytlačiť a potom načítať platby do programu. Po zobrazení zostavy je sprievodca ukončený, t. j. je potrebné sprievodcu opäť spustiť a pomocou sprievodcu načítanie dokončiť.

Príjmový bankový doklad sa zlúči s platbou PayU a pokúsi sa zlikvidovať jednotlivé pohľadávky. Likvidácia dokladov sa vykoná na základe zhody variabilného symbolu a čiastky. Ak tieto údaje nesúhlasia, párovanie dokladu s hradiacim dokladom sa nevykoná. Súbor PayU obsahuje aj poplatky. POHODA automaticky zlikviduje pohľadávky v plnej výške a pod túto úhradu vytvorí zápornú položku na províziu.

Prijatá faktúra na provízie od spoločnosti PayU sa zaúčtuje na nákladový účet. Jej likvidáciu vykonajte v agende Interné doklady. Províziu odporúčame preúčtovávať pomocou účtu napr. 395. V jednoduchom účtovníctve províziu v agende Banka zaúčtuje s daňovou predkontáciou. Likvidáciu prijatej faktúry na provízie od spoločnosti PayU vykonajte bez väzby.

Informácia:
Súbory s transakciami poskytované spoločnosťou PayU sú v jednoduchej štruktúre CSV. Niektoré spoločnosti, napr. Zásielkovňa, použila tento formát pre výpis svojich transakcií. Uvedený formát CSV je formátom, ktorý môžu použiť aj iné spoločnosti na prípravu výstupov pre svojich zákazníkov a umožniť tak rýchle rozkľúčovanie platieb v programe POHODA.

eKasa

Rozšírili sme podporu tlače na eKasa zariadenie o nové zariadenie FiskalPro A8. Môžete tak využiť pri tlači eKasa dokladov z programu Pohoda nástupcu starších zariadení Verifone VX520 a VX675.

Aktualizovali sme knižnicu Elcomm.dll pre komunikáciu s EURO pokladnicami.

Ostatné

V agendách Adresár, Udalosti, Úlohy, Zákazky, Personalistika, Pracovné pomery a Prevod po novom podporujeme formátovaný text na záložke Poznámky. Prostredníctvom ikon na lište môžete zmeniť veľkosť písma, použiť tučné písmo či kurzíva. Jednotlivé povely sú dostupné aj z miestnej ponuky po stlačení pravého tlačidla myši.

V dialógovom okne Zložená otázka sme pre pole agendy pridali hľadanie podľa textu. Ak bude výklopný zoznam rozbalený, po napísaní prvých znakov hľadaného poľa skočí kurzor na prvý záznam zodpovedajúci zapísanému textu.

Filtrujete doklady pomocou dynamických záložiek? Potom určite oceníte, že sme ich ponuku rozšírili o záložky zajtra, budúci týždeň, 1. polrok a 2. polrok. Jednoducho tak vyberiete napríklad faktúry splatné zajtra alebo prijaté objednávky, ktoré je potrebné vybaviť budúci týždeň.

Dynamické záložky sa zobrazia po kliknutí na záhlavie dátumových stĺpcov v tabuľke, napr. pri stĺpci Splatné. Záložky 1. polrok a 2. polrok sú k dispozícii iba v účtovnej jednotke, ktorá má nastavené účtovné obdobie na kalendárny rok.

Ponuku dynamických záložiek sme rozšírili o záložky zajtra, budúci týždeň, 1 polrok a 2. polrok

Vo vybraných agendách sme upravili funkčnosť hromadnej zmeny záznamov.

Prostredníctvom funkcie Záznam/Editácia/Upraviť všetko je už možné v agende Účtovný denník hromadne zmeniť pole Text. Ak túto zmenu vykonáte, k zdrojovému dokladu sa automaticky nastaví predkontácia Ručne.

Pre agendy Príjemky a Výdajky sme povolili hromadnú úpravu poľa Dátum. Zmena dátumu sa prejaví v agende Pohyby a pri účtovaní skladov spôsobom A i v účtovnom denníku.

V agendách Ostatné záväzky, Prijaté faktúry a Prijaté zálohové faktúry je opäť možné hromadne upravovať pole Doklad, ale iba pri záznamoch, ktoré nie sú uhradené. V agende Ostatné záväzky sme navyše povolili hromadne meniť pole Úč. prípadu.

Do tabuľky agendy Personalistika sme pridali stĺpec Heslo.

Pole Pracovná pozícia v agende Pracovné pomery sme rozšírili na 42 znakov.


Verzia Jeseň 2020 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

Bol upravený výpočet pomernej časti vymeriavacieho základu do ELDP v prípade, ak bolo obdobie dôchodkového poistenia prerušené.

Bola opravené uvádzanie vyplateného daňového bonusu v tlačovej zostave Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch i v situáciách, keď boli mzdy vystavené v legislatívne neaktuálnej verzii.

V doklade časového rozlíšenia vytvoreného z dobropisu sa už po editácii zdrojového dokladu nezmení čiastka zo zápornej na kladnú.