Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Leto 2022

Update POHODA, rel. 13105

K dispozícii od: 12. 09. 2022
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13100

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 13103.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 13105 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Do agendy Legislatíva/Jazdy boli s platnosťou od 01.09.2022 zapracované nové legislatívne hodnoty pre sadzby základných náhrad za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách vo výške 0,227 EUR/km pre osobný automobil a vo výške 0,063 pre jednostopové vozidlá.

Pri refundácii Predajky v Kase a KASE offline sa v prípade 5 centového zaokrúhlenia nevytvára položka refundácie zaokrúhlenia pôvodného dokladu ale sa správne zaokrúhli refundovaný doklad.

Pri sťahovaní bankových pohybov cez službu SLSP Databanking API už nedochádza k ukončeniu práce s programom.

Update POHODA, rel. 13104

K dispozícii od: 26. 08. 2022
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13100

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 13102.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 13104 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Pri hromadnom vkladaní zložiek miezd v agende mzdy, resp. pri importe csv súboru so zložkami mzdy, sa už nevynuluje vypočítaný daňový bonus na dieťa/deti.

Pri načítaní bankových pohybov prostredníctvom služby SLSP Databanking 2 API sa do poľa Poznámka vypĺňajú údaje uvedené v remittanceInformationUnstructured.

Pri komunikácii s bankou prostredníctvom služby Tatra banka Premium API sa po novom plní PageSize hodnotou 500.

Ak sa zmení cena v zásobe, ktorá je vložená ako položka do výrobku, ktorý je ďalej vložený do zásoby typu Súprava, už sa správne aktualizujú ceny v tejto súprave.

Update POHODA, rel. 13103

K dispozícii od: 26. 07. 2022
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13100

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13101, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenia alebo inštaláciu Kasy Offline.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 13103 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Od 1. 7. 2022 sa mení výška daňového bonusu na dieťa a zavádza sa nový výpočet s vlastnými podmienkami.


Výška daňového bonusu na dieťa do 15 rokov veku je po novom 70,- Eur. Výška daňového bonusu na dieťa od 15 rokov veku je 40,- Eur. Výška nároku daňového bonusu je však po novom obmedzená maximálnou čiastkou a to percentuálnym limitom z čiastkového základu dane. Čiastkový základ dane je zdaniteľný príjem zamestnanca znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je zamestnanec povinný platiť – v ES POHODA je uvedený v poli Základ dane. Percentuálny limit je stanovený nasledovne:

Počet vyživovaných detíPercentuálny limit čiastkového základu dane
120%
227%
334%
441%
548%
6 a viac55%

V období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 sa zamestnancovi počíta daňový bonus podľa podmienok platných do 30. 6. 2022 a súčasne daňový bonus podľa podmienok platných od 1. 7. 2022. Výpočet, ktorý je pre zamestnanca výhodnejší (tj. zamestnancovi je priznaná vyššia čiastka daňového bonusu) sa použije a zamestnancovi je podľa tohto výpočtu doplnená čiastka daňového bonusu do mzdy. Výpočet a určenie výhodnejšej čiastky prebieha automaticky. Aktuálne zadanie na záložke Dane, z titulu nového výpočtu daňového bonusu, nie je potrebné upravovať.

Zadávanie nároku na daňový bonus na záložke Dane sa nemení. Vyplníte mesiac, od ktorého si zamestnanec uplatňuje daňový bonus, vyberiete typ nárok na daňový bonus (vyživované dieťa), vyplníte meno dieťaťa, rodné číslo dieťaťa (prípadne dátum narodenia v tvare DDMM/RRRR) a predvyplní sa ročná čiastka nároku na daňový bonus. Pri výpočte nároku na daňový bonus bola podľa ročnej čiastky a dátumu narodenia dieťaťa určená zodpovedajúca výška daňového bonusu. Uvedený výpočet platí i naďalej. K výpočtom bol pridaný nový výpočet, ktorý prebieha tiež automaticky, súčasne s pôvodným, prebieha tiež na základe zadaných údajov na záložke Dane. Pri novom výpočte automaticky použije čiastku 70,-/resp. 40,- podľa veku dieťaťa, bez ohľadu na skutočnosť, že sa čiastka nezobrazuje na záložke Dane. Úpravy na záložke Dane budú vykonané v čase, kedy bude platiť len jeden výpočet daňového bonusu.

V prípade, ak si zamestnanec vo vyhlásení uviedol, že je na dieťa v poslednom ročníku materskej školy, ktoré nedovŕšilo 6 rokov veku, poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, na záložke Dane zadáte nový typ dotácia na stravovanie – dieťa do 6. rokov, uvediete od kedy je dotácia poskytovaná a rovnako uvediete i rodné číslo dieťaťa. V prípade, že je na dieťa vyplácaná dotácia na stravovanie, pri výpočte daňového bonusu sa bude používať len výpočet platný do 30. 6. 2022.

Nový typ zadávate len u dieťaťa, ktoré je v poslednom ročníku materskej školy a nedovŕšilo 6 rokov veku.

Bola aktualizovaná tlačová zostava Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, ktorá je určená ako vzor na zdaňovacie obdobie roku 2022. Tlačová zostava po novom obsahuje súčet vyplateného daňového bonusu na všetky deti v období január – jún a v období júl – december.

Zobrazenie stĺpcov Jedn. cena a Čiastka na záložke Výrobky v agendách Výroba a Výrobné požiadavky sa po novom riadi nastavením práva Nákupné ceny v strome práv Súbor\Ostatné.

Prečíslovanie dokladov prostredníctvom funkcie Záznam/Editácia/Prečíslovať už prebehne korektne i v prípade, že by bol predtým vykonaný výber dokladov pomocou vyhľadávacieho poľa.

Načítanie pokladničného dokladu pomocou QR kódu - ak program POHODA pri načítaní vytvorí tzv. Vyrovnávaciu položku a účtovná jednotka nie je platiteľom DPH, pri uložení dokladu po potvrdení dialógu vynulovania sadzieb DPH sa odstráni aj vyrovnávacia položka.

Z dôvodu zaokrúhlenia úhrad faktúr v hotovosti cez eKasu sme zmenili funkčnosť označenia faktúry príznakom „Vytlačené na FM“. Po novom program nesleduje výšku úhrady faktúry na eKasu ale označí príznakom „Vytlačené na FM“ faktúru po prvom úspešnom vytlačení na eKasu.

Bolo upravené sťahovanie predajok z portálu FiskalPRO API tak aby predajky do 1.7.2022 boli bez päťcentového zaokrúhlenia a predajky od 1.7.2022 boli s päťcentovým zaokrúhlením.

Update POHODA, rel. 13102

K dispozícii od: 29. 06. 2022
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13100

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13101, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenia alebo inštaláciu Kasy Offline.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 13102 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Pri prevode databázy sa už z vydaných faktúr vstupujúcich do výkazu pre Intrastat neodstráni krajina pôvodu v skladových položkách, ktoré nemajú v agende Zásoby vyplnené pole Krajina pôvodu.

Update POHODA, rel. 13101

K dispozícii od: 21. 06. 2022
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13100

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 13101.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 13101 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

eKasa

Pre správnu funkčnosť zaokrúhlenia prijímania platieb v hotovosti na 5 centov od 1.7.2022 je potrebné mať všetky povinné aktualizácie od Vášho výrobcu eKasy. Kontaktujte Vášho dodávateľa eKasy.
Od 1.7.2022 si v agende Globálne nastavenie sekcia Predajky a Pokladňa príjem prepnite voľbu „Celkovú čiastku dokladu je možné nechať tiež zaokrúhliť“ na „Zaokrúhliť celkovú čiastku na päťcenty“.

Pre aktualizované zariadenia eKasa Varos bola pridaná podpora zaokrúhlenia pre FT4000 a FT5000 s Varos CHDÚ aj BOWA CHDÚ.

Pre eKasa EFox bola pridaná podpora nového protokolu V3. Program automaticky overuje pri tlači verziu protokolu V2 alebo V3 a podľa toho posiela príkazy na tlač do eKasy. Pre verziu protokolu V3 je potrebné si od výrobcu dokúpiť aj funkciu zaokrúhlenia.

Doplnili sme podporu zariadenia eKasa FiskalPRO T6.

Účtovníctvo

V peňažnom denníku sa už nezobrazuje upozornenie na záznamy bez väzby na zdrojový doklad v prípade, ak sa jedná o typ dokladu Prevod (napríklad prevod zostatku minulých úverov z predchádzajúceho roka). Do tlačovej zostavy Kontrola väzieb na zdrojové doklady budú tieto doklady vstupovať i naďalej.

Vo variante POHODA Jazz sa v Globálnom nastavení sekcia DPH po zapnutí voľby „Používať Por.č.KV DPH vo vydaných faktúrach“ správne aktivuje pole Por.č.KV DPH v agende Vydané faktúry.

Sklady

V agende Kasa sa správne prenesie odložená predajka ak má zásoba mínusový stav.

Program správne aktualizuje pohyby a množstvo na sklade v prípade Dobropisu, ktorý bol vytvorený z Faktúry prenesenej do Výdajky.

Personalistika a mzdy

V agende Personalistika pri zobrazení náhľade užívateľsky upravených tlačových zostáv typu Dokument už nedochádza k pádu programu POHODA.

Ostatné

Cez API rozhranie banky umožňujeme z programu POHODA hromadné odoslanie príkazov na úhradu ak sa jedná o platby z rovnakého účtu.

Do ponuky Súbor sme pridali povel Exportovať PDF do emailu, ktorý umožňuje vyexportovať východiskovú zostavu danej agendy do formátu PDF a vložiť ju ako prílohu k mailu.

- Pri XML importe dokladu sa zobrazí správne zľava pri skladovej položke i v prípade, že v agende Globálne nastavenie/Pohľadávky nie je zapnutá voľba V položkách faktúry uvádzať zľavu v percentách.

V rade POHODA E1 sme upravili prístupové práva pre užívateľské agendy.