Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Jeseň 2022

Update POHODA, rel. 13204

K dispozícii od: 14. 11. 2022
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13200

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13200, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenie alebo inštaláciu Kasy Offline.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 13204 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Bola aktualizovaná tlačová zostava Registračný list fyzickej osoby, rovnako bola upravená štruktúra súboru xml, ktorý sa používa pre elektronické podanie RLFO.

Od 1. 1. 2023 sa stáva zamestnancom na účely dôchodkového poistenia študent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študenta. Rovnako sa zamestnancom na účely dôchodkového poistenia stáva i dôchodca (s vymedzeným druhom dôchodku), ktorý pracuje na základe dohody o vykonaní práce, resp. na základe dohody o pracovnej činnosti. Zamestnancami na účely dôchodkového poistenia budú bez ohľadu na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky či výšku odmeny.

Dohodári, so vznikom právneho vzťahu od 1. 1. 2023, sa budú prihlasovať prostredníctvom RLFO typ Prihláška už len s nasledovnými kódmi:

 • dohoda o vykonaní práce – pravidelný príjem – kód ZECD1 (číselný kód 3)
 • dohoda o vykonaní práce – nepravidelný príjem – kód ZECD1N (číselný kód 4)
 • dohoda o prac. činnosti – pravidelný príjem – kód ZECD2 (číselný kód 5)
 • dohoda o prac. činnosti – nepravidelný príjem – kód ZECD2N (číselný kód 6)
 • dohoda o brig. práci študentov – pravidelný príjem – kód ZECD3 (číselný kód 7)
 • dohoda o brig. práci študentov – nepravidelný príjem – kód ZECD3N (číselný kód 8)

Dohodárom, ktorým právny vzťah vznikol pred 1. 1. 2023 a trvá i po tomto dátume, pričom im nevzniklo dôchodkové poistenie pred 1. 1. 2023, má zamestnávateľ povinnosť na toto poistenie doprihlásiť prostredníctvom RLFO typ Prihláška s jedným z nasledujúcich kódov:

 • dohoda o vykonaní práce – pravidelný príjem, len na dôchodkové poistenie – kód ZECD1DPP (číselný kód 19)
 • dohoda o vykonaní práce – nepravidelný príjem, len na dôchodkové poistenie – kód ZECD1DPN (číselný kód 20)
 • dohoda o prac. činnosti – pravidelný príjem, len na dôchodkové poistenie – kód ZECD2DPP (číselný kód 21)
 • dohoda o prac. činnosti – nepravidelný príjem, len na dôchodkové poistenie – kód ZECD2DPN (číselný kód 22)
 • dohoda o brig. práci študentov – pravidelný príjem, len na dôchodkové poistenie – kód ZECDDPP (číselný kód 11)
 • dohoda o brig. práci študentov – nepravidelný príjem, len na dôchodkové poistenie – kód ZECDDPN (číselný kód 12)

Do poľa Dátum vzniku poistenia uvediete dátum 1. 1. 2023 a vytvoríte RLFO typ Prihláška.

U dohodárov, ktorých budete doprihlasovať na povinné dôchodkové poistenie, vystavte mzdy roka 2022 s nastavenými odvodmi podľa pravidiel platných do 31.12.2022. Dôchodkové poistenie zaškrnite na pracovných pomeroch až pred samotným vystavením januárových miezd roku 2023.

Od 1. 1. 2023 si môže dohodár uplatniť odvodovú úľavu vo forme odvodovej odpočítateľnej položky (OOP), ktorá nahradí doterajšie odvodové zvýhodnenie. Odvodové zvýhodnenie môže dohodár uplatňovať len do 31. 12. 2022. V prípade, že chce naďalej uplatňovať úľavu v novej forme, uplatnenie OOP, zamestnanec musí zamestnávateľa písomne informovať a to do 31.12.2022. Dátum oznámenia uplatňovania OOP zadajte do poľa Dátum ozn. uplatnenia. Pole nájdete na záložke Mzda v agende Pracovné pomery (pole je k dispozícii pri práci na prelome účtovných období, t. j. 2023p).

Ak si právo na OOP, u existujúcej dohody, uplatní zamestnanec až počas januára 2023, právo na uplatnenie OOP vo mzde nastane až od 1. 2. 2023.

Sociálna poisťovňa je povinná viesť register Odvodovej odpočítateľnej položky, čo neumožní uplatňovanie OOP u rôznych zamestnávateľov v rovnakom mesiaci súčasne.

Dátum oznámenia uplatňovania OOP/Dátum oznámenia skončenia uplatňovania OOP oznámi zamestnávateľ prostredníctvom RLFO – typ Zmena. Ak príde k zamietnutiu uplatňovania OOP zo strany SP, dátum v poli vymažte.

V prípade vznikajúceho právneho vzťahu, pri ktorom dohodár svojho zamestnávateľa písomne informuje o uplatnení OOP, je možné prihlásiť dohodára do SP spolu s dátumom ozn. uplatňovania OOP prostredníctvom RLFO – typ Prihláška.

O zmenách a povinnostiach zamestnávateľa v danej oblasti informovala i Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke: Ako sa bude v roku 2023 u študentov alebo dôchodcov-dohodárov uplatňovať odvodová odpočítateľná položka.

V tlačových zostavách boli upravené tlačivá, prostredníctvom ktorých zamestnanec informuje svojho zamestnávateľa o uplatňovaní odvodovej odpočítateľnej položky, ide o zostavy: Oznámenie a čestné vyhlásenie (OOP – študenti), Oznámenie a čestné vyhlásenie (OOP – dôchodcovia).

Od 1. 1. 2023 je povinnosťou zamestnávateľa viesť evidenciu analytických údajov o pracovnom pomere zamestnanca a oznamovať údaje do Sociálnej poisťovne. V predchádzajúcom update sme už pridali nové polia, ktoré slúžia na zadanie týchto údajov k pracovnému pomeru. Cez RLFO bude zamestnávateľ oznamovať nasledovné údaje:

 • číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí (údaj z nového poľa Kód miesta výkonu),
 • číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce (údaj z nového poľa Kód klas. zam.),
 • dohodnutý rozsah pracovného času (údaj z poľa Dohodnutý týždenný úväzok).

Ak ide o druh pracovného vzťahu, ktorý nemá dohodnutý týždenný úväzok, napr. dohoda o vykonaní práce, uvádza sa do RLFO hodnota 99,99. Hodnota 99,99 sa uvádza u druhov pracovných pomerov: dohoda o vykonaní práce, spoločník s. r. o, komandista, člen družstva, konateľ, iný právny vzťah.

U zamestnancov, ktorým vznikne pracovný pomer od 1. 1. 2023 a neskôr, budú tieto analytické údaje povinnými údajmi už pri prihlásení zamestnanca do Sociálnej poisťovne. Údaje teda budú súčasťou RLFO – typ Prihláška.

Ak sa zmení miesto výkonu práce, klasifikácia zamestnania, resp. dohodnutý úväzok zamestnanca počas trvania pracovného pomeru, bude potrebné túto zmenu oznámiť do SP a to prostredníctvom RLFO – typ Zmena.

U zamestnancov, ktorý boli do Sociálnej poisťovne prihlásení pred 1. 1. 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. 12. 2022, bude údaje potrebné oznámiť do Sociálnej poisťovne – v termíne podania MVPP/VPP za mesiac 01/2023. Údaje oznámite prostredníctvom RLFO – typ Zmena.

TIP: Vyfiltrujte si zoznam pracovných pomerov, ktorých analytické údaje potrebujete oznámiť do Sociálnej poisťovne. V sprievodcovi vytvorením RLFO zvoľte Hromadnú zmenu. Zadajte Dátum zmeny a zaškrtnite check pre zmeny, ktoré chcete oznámiť a to: Miesto výkonu práce, Druh vykonávanej práce, Rozsah pracovného času. Všetky 3 zmeny môžu byť súčasťou jedného RLFO.

Update POHODA, rel. 13203

K dispozícii od: 29. 11. 2022
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13200

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13200, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenie alebo inštaláciu Kasy Offline.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 13203 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Personalistika a mzdy

Novou povinnosťou zamestnávateľa je viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca (§ 232a Zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení).

Medzi tieto údaje patrí i:

Zoznamy číselných kódov vydáva Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom vyhlášok.

Údaje uvediete do nových polí Kód miesta výk. a Kód klas. zam., ktoré boli pridané do agendy Pracovné pomery, na záložku Pracovný pomer.

Údaj do poľa Kód miesta výk. vyberiete zo zoznamu kódov miest výkonu práce uvedených v agende Kraje, okresy, obce (štat. územ. jednotky). Stačí sa prepnúť cez tri bodky do agendy s jednotlivými kódmi, príslušné miesto výkonu práce vyhľadať a preniesť. Miesto výkonu práce môžete vyhľadať prostredníctvom stĺpcov Obec, Okres alebo Kraj. Ak je miesto výkonu práce dané ako územie Slovenskej republiky, vyberiete kód 500000. Ak je miesto výkonu práce mimo územia Slovenskej republiky, vyberiete kód 999999. Ak miesto výkonu práce nie je možné určiť, vyberiete kód 900000.

Údaj do poľa Kód klas. zam. vyberiete zo zoznamu kódov klasifikácie zamestnaní uvedených v agende Klasifikácia zamestnaní (SK ISCO-08) . Stačí sa prepnúť cez tri bodky do agendy s jednotlivými kódmi, príslušný kód vyhľadať prostredníctvom vyhľadávacieho poľa a preniesť.

TIP: Pre hromadné zadanie, či už miesta výkonu práce alebo klasifikácie zamestnaní, môžete použiť funkciu Upraviť všetko cez povel Záznam/Editácia. Príslušný číselný kód najprv vyhľadajte a poznačte si. Vyfiltrujte pracovné pomery, ktorým patrí príslušný kód a spustite funkciu Upraviť všetko. Vyberte pole, ktoré chcete upraviť (Kód miesta výkonu, Kód klas. zam.) a zadajte predpripravený číselný kód.

Analytické údaje zamestnanca sa budú oznamovať do Sociálnej poisťovne prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby. Údaje budú povinnými údajmi už pri RLFO typ Prihláška, ich zmena sa bude nahlasovať prostredníctvom RLFO typ Zmena. Analytické údaje bude potrebné oznámiť i u pracovných pomerov, ktoré už trvajú. Analytické údaje odporúčame postupne predpripraviť, aby ich bolo možné v určenej časovej lehote oznámiť do Sociálnej poisťovne. RLFO platný pre rok 2023 bude súčasťou nasledujúcej aktualizácie. Podľa dostupných informácií plánuje Sociálna poisťovňa nasadenie novej verzie RLFO na začiatok decembra 2022.

Homebanking

Pridali sme podporu formátu vyúčtovania IF++ pre avíza platobnej brány GoPay.

mPOHODA

V novej verzii mPOHODA 11.0 pribudla možnosť vystaviť opravný doklad (dobropis, alebo ťarchopis) k vydanej faktúre a taktiež možnosť stornovať predajku.
Synchronizáciou údajov od verzie 13203 dôjde k prenosu opravných a stornovacích dokladov do programu POHODA.

Update POHODA, rel. 13202

K dispozícii od: 16. 11. 2022
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13200

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13200, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenie alebo inštaláciu Kasy Offline.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 13202 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Po editácii výrobného listu (pridanie/odobranie zásoby, zmena množstva) sa už v agende Výroba a Výrobné požiadavky správne vypočíta VNC výrobku.

Update POHODA, rel. 13201

K dispozícii od: 03. 11. 2022
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13200

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13200, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenie alebo inštaláciu Kasy Offline.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 13201 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Personalistika a mzdy

Od 1. 11. 2022 sa rodičovská dovolenka otca podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce mení na otcovskú dovolenku, t. j. v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí otcovi dieťaťa po novom otcovská dovolenka. Za túto neprítomnosť neprináleží zamestnancovi náhrada mzdy.
Ak zamestnanec požiada o priznanie materského po pôrode dieťaťa, a splní podmienky na priznanie dávky, má nárok na dávku materské za 14 dní do uplynutia 6 týždňov od pôrodu dieťaťa. Dávku materské môže poberať v rovnakom čase ako matka dieťaťa poberá dávku materské/resp. rodičovský príspevok.
Ak zamestnanec požiada o otcovskú dovolenku a bude mu priznaná dávka materské ‐ zadáte zamestnancovi neprítomnosť Materská/Otcovská/Rod. dovolenka (dávka materské) . Zamestnancovi v tomto prípade nie je prerušené sociálne poistenie (§ 26), má vylúčenú povinnosť platiť sociálne poistenie (§ 140), je zamestnancom na účely zdravotného poistenia a obdobie otcovskej dovolenky sa považuje za výkon práce na účely dovolenky.
Ak zamestnanec požiada o otcovskú dovolenku a nebude mu priznaná dávka materské ‐ zadáte zamestnancovi neprítomnosť Materská/Otcovská dovolenka (bez dávky materské) . Túto neprítomnosť je možné zadať otcovi najskôr 1. 11. 2022. Zamestnancovi v tomto prípade nie je prerušené sociálne poistenie (§ 26), nemá vylúčenú povinnosť platiť sociálne poistenie (§ 140), nie je zamestnancom na účely zdravotného poistenia a obdobie otcovskej dovolenky sa považuje za výkon práce na účely dovolenky.

Neprítomnosť Materská/Otcovská/Rod. dovolenka (dávka materské) sa u zamestnanca ‐ otca, používala najmä na obdobie neprítomnosti, kedy bol na rodičovskej dovolenke podľa § 166 ods. 2 ‐ t. j. prehĺbenie starostlivosti o dieťa. Ide o situáciu, keď najprv matka dieťaťa vyčerpala dávku materské a následne otec dieťaťa nastúpil na rodičovskú dovolenku s dávkou materské. Toto obdobie sa však nepovažovalo a naďalej nepovažuje za výkon práce na účely dovolenky. Od 1. 11. 2022, z dôvodu častejšieho využitia na účely otcovskej dovolenky, obdobie uvedenej neprítomnosti je považované za výkon práce na účely dovolenky.
Od 1. 1. 2023 dochádza k zmene §, ktorý upravuje vylúčenie povinnosti platiť sociálne poistenie; z uvedených dôvodov budú neprítomnosti pre materskú/otcovskú/rodičovskú dovolenku opäť upravované. Bližšie informácie budú uvedené v popise aktualizácie, ktorá bude zmenu neprítomností obsahovať.

Tlačová zostava Kniha dochádzky sa už zobrazuje na jednom liste len pre jedného zamestnanca.

Ostatné

Vo verzii POHODA rel. 13200 sa pri vyradení majetku, zrušení vyradenia majetku, resp. pri prerušení odpisovania, z agendy Účtovný denník neodstránia záznamy so zaúčtovaným odpisom a zároveň sú bez väzby na zdrojový doklad (majetok). Program Vás na tieto záznamy upozorní pri otvorení účtovného denníka a ich zoznam sa zobrazí v kontrolnej tlačovej zostave Kontrola väzieb na zdrojové doklady. Tieto záznamy je nutné z agendy Účtovný denník zmazať ručne.

Od verzie POHODA, rel. 13201 sa pri vyradení majetku, zrušení vyradenia majetku, resp. prerušení odpisovania, odstránia uvedené záznamy z účtovného denníka automaticky.