Aktualizácie k verzii Jeseň 2022

Update POHODA, rel. 13203

K dispozícii od: 29. 11. 2022
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13200

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13200, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenie alebo inštaláciu Kasy Offline.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 13203 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Personalistika a mzdy

Novou povinnosťou zamestnávateľa je viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca (§ 232a Zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení).

Medzi tieto údaje patrí i:

Zoznamy číselných kódov vydáva Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom vyhlášok.

Údaje uvediete do nových polí Kód miesta výk. a Kód klas. zam., ktoré boli pridané do agendy Pracovné pomery, na záložku Pracovný pomer.

Údaj do poľa Kód miesta výk. vyberiete zo zoznamu kódov miest výkonu práce uvedených v agende Kraje, okresy, obce (štat. územ. jednotky). Stačí sa prepnúť cez tri bodky do agendy s jednotlivými kódmi, príslušné miesto výkonu práce vyhľadať a preniesť. Miesto výkonu práce môžete vyhľadať prostredníctvom stĺpcov Obec, Okres alebo Kraj. Ak je miesto výkonu práce dané ako územie Slovenskej republiky, vyberiete kód 500000. Ak je miesto výkonu práce mimo územia Slovenskej republiky, vyberiete kód 999999. Ak miesto výkonu práce nie je možné určiť, vyberiete kód 900000.

Údaj do poľa Kód klas. zam. vyberiete zo zoznamu kódov klasifikácie zamestnaní uvedených v agende Klasifikácia zamestnaní (SK ISCO-08) . Stačí sa prepnúť cez tri bodky do agendy s jednotlivými kódmi, príslušný kód vyhľadať prostredníctvom vyhľadávacieho poľa a preniesť.

TIP: Pre hromadné zadanie, či už miesta výkonu práce alebo klasifikácie zamestnaní, môžete použiť funkciu Upraviť všetko cez povel Záznam/Editácia. Príslušný číselný kód najprv vyhľadajte a poznačte si. Vyfiltrujte pracovné pomery, ktorým patrí príslušný kód a spustite funkciu Upraviť všetko. Vyberte pole, ktoré chcete upraviť (Kód miesta výkonu, Kód klas. zam.) a zadajte predpripravený číselný kód.

Analytické údaje zamestnanca sa budú oznamovať do Sociálnej poisťovne prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby. Údaje budú povinnými údajmi už pri RLFO typ Prihláška, ich zmena sa bude nahlasovať prostredníctvom RLFO typ Zmena. Analytické údaje bude potrebné oznámiť i u pracovných pomerov, ktoré už trvajú. Analytické údaje odporúčame postupne predpripraviť, aby ich bolo možné v určenej časovej lehote oznámiť do Sociálnej poisťovne. RLFO platný pre rok 2023 bude súčasťou nasledujúcej aktualizácie. Podľa dostupných informácií plánuje Sociálna poisťovňa nasadenie novej verzie RLFO na začiatok decembra 2022.

Homebanking

Pridali sme podporu formátu vyúčtovania IF++ pre avíza platobnej brány GoPay.

mPOHODA

V novej verzii mPOHODA 11.0 pribudla možnosť vystaviť opravný doklad (dobropis, alebo ťarchopis) k vydanej faktúre a taktiež možnosť stornovať predajku.
Synchronizáciou údajov od verzie 13203 dôjde k prenosu opravných a stornovacích dokladov do programu POHODA.

Update POHODA, rel. 13202

K dispozícii od: 16. 11. 2022
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13200

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13200, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenie alebo inštaláciu Kasy Offline.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 13202 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Po editácii výrobného listu (pridanie/odobranie zásoby, zmena množstva) sa už v agende Výroba a Výrobné požiadavky správne vypočíta VNC výrobku.

Update POHODA, rel. 13201

K dispozícii od: 03. 11. 2022
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13200

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13200, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenie alebo inštaláciu Kasy Offline.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 13201 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Personalistika a mzdy

Od 1. 11. 2022 sa rodičovská dovolenka otca podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce mení na otcovskú dovolenku, t. j. v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí otcovi dieťaťa po novom otcovská dovolenka. Za túto neprítomnosť neprináleží zamestnancovi náhrada mzdy.
Ak zamestnanec požiada o priznanie materského po pôrode dieťaťa, a splní podmienky na priznanie dávky, má nárok na dávku materské za 14 dní do uplynutia 6 týždňov od pôrodu dieťaťa. Dávku materské môže poberať v rovnakom čase ako matka dieťaťa poberá dávku materské/resp. rodičovský príspevok.
Ak zamestnanec požiada o otcovskú dovolenku a bude mu priznaná dávka materské ‐ zadáte zamestnancovi neprítomnosť Materská/Otcovská/Rod. dovolenka (dávka materské) . Zamestnancovi v tomto prípade nie je prerušené sociálne poistenie (§ 26), má vylúčenú povinnosť platiť sociálne poistenie (§ 140), je zamestnancom na účely zdravotného poistenia a obdobie otcovskej dovolenky sa považuje za výkon práce na účely dovolenky.
Ak zamestnanec požiada o otcovskú dovolenku a nebude mu priznaná dávka materské ‐ zadáte zamestnancovi neprítomnosť Materská/Otcovská dovolenka (bez dávky materské) . Túto neprítomnosť je možné zadať otcovi najskôr 1. 11. 2022. Zamestnancovi v tomto prípade nie je prerušené sociálne poistenie (§ 26), nemá vylúčenú povinnosť platiť sociálne poistenie (§ 140), nie je zamestnancom na účely zdravotného poistenia a obdobie otcovskej dovolenky sa považuje za výkon práce na účely dovolenky.

Neprítomnosť Materská/Otcovská/Rod. dovolenka (dávka materské) sa u zamestnanca ‐ otca, používala najmä na obdobie neprítomnosti, kedy bol na rodičovskej dovolenke podľa § 166 ods. 2 ‐ t. j. prehĺbenie starostlivosti o dieťa. Ide o situáciu, keď najprv matka dieťaťa vyčerpala dávku materské a následne otec dieťaťa nastúpil na rodičovskú dovolenku s dávkou materské. Toto obdobie sa však nepovažovalo a naďalej nepovažuje za výkon práce na účely dovolenky. Od 1. 11. 2022, z dôvodu častejšieho využitia na účely otcovskej dovolenky, obdobie uvedenej neprítomnosti je považované za výkon práce na účely dovolenky.
Od 1. 1. 2023 dochádza k zmene §, ktorý upravuje vylúčenie povinnosti platiť sociálne poistenie; z uvedených dôvodov budú neprítomnosti pre materskú/otcovskú/rodičovskú dovolenku opäť upravované. Bližšie informácie budú uvedené v popise aktualizácie, ktorá bude zmenu neprítomností obsahovať.

Tlačová zostava Kniha dochádzky sa už zobrazuje na jednom liste len pre jedného zamestnanca.

Ostatné

Vo verzii POHODA rel. 13200 sa pri vyradení majetku, zrušení vyradenia majetku, resp. pri prerušení odpisovania, z agendy Účtovný denník neodstránia záznamy so zaúčtovaným odpisom a zároveň sú bez väzby na zdrojový doklad (majetok). Program Vás na tieto záznamy upozorní pri otvorení účtovného denníka a ich zoznam sa zobrazí v kontrolnej tlačovej zostave Kontrola väzieb na zdrojové doklady. Tieto záznamy je nutné z agendy Účtovný denník zmazať ručne.

Od verzie POHODA, rel. 13201 sa pri vyradení majetku, zrušení vyradenia majetku, resp. prerušení odpisovania, odstránia uvedené záznamy z účtovného denníka automaticky.