Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Novinky vo verzii Január 2023

Popisovaná verzia:
POHODA Január 2023, release 13300, 20. 12. 2022
Vzťahuje sa k verzii:
POHODA Jeseň 2022, release 13200
Aktualizácia:
POHODA release 13310,
zverejnená 31. 05. 2023

Aktualizácie reagujúce na aktuálny legislatívny vývoj a požiadavky užívateľov sú k dispozícii na stiahnutie v Zákazníckom centre.


   Videonávod: Ako postupovať pri inštalácii novej verzie?

pre užívateľov modulu Kasa Offline: Pre vyrovnanie verizií databáz je nutné stiahnuť i novú verziu pre Kasu Offline, rel. 13300.

pre PSÚ: Nová verzia programu POHODA Január 2023, rel. 13300 už nepodporuje pobočkové spracovanie údajov a po jej inštalácii a prevode účtovnej jednotky sa režim PSÚ vypne. Zdroje určené pobočke, napr. číselné rady, bankové účty, sklady atď. automaticky pripadnú aktuálnej účtovnej jednotke (doterajšia centrála), v ktorej budete pokračovať v účtovaní. Upozorňujeme užívateľov, že pred inštaláciou programu POHODA Január 2023, rel. 13300 je nutné zhrať údajové balíčky.

Personalistika a mzdy

Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2023 je suma 4 922,82 €, mesačne sa bude vo mzde uplatňovať čiastka 410,24 €. Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) pre rok 2023 je suma 4 500,86 €.

V agende Personalistika na záložke Dane bola pre typ Daňovník (podpísal vyhlásenie) automaticky ukončená platnosť pôvodnej hodnoty a zároveň bol pridaný nový typ s hodnotou platnou pre rok 2023. Nový typ POHODA automaticky doplní v databázach, v ktorých nebola vykonaná údajová uzávierka.

Od 1. 1. 2023 sa mení výška daňového bonusu na vyživované dieťa. Výška daňového bonusu na dieťa do 18 rokov veku je po novom 140 €. Výška daňového bonusu na dieťa od 18 rokov veku je 50 €.

Od 1. 1. 2023 zároveň platí už len jeden spôsob výpočtu nároku na daňový bonus, a to výpočet zavedený od 1. 7. 2022. V tej súvislosti bol v agende Personalistika na záložku Dane pridaný nový typ daňový bonus (od 1. 1. 2023), ktorý slúži na zadanie nároku na daňový bonus pre rok 2023 a vyššie.
Zadávanie nároku na daňový bonus zostáva v programe rovnako ako doteraz, t. j. vyplníte mesiac, od ktorého si zamestnanec uplatňuje daňový bonus, vyberiete nový typ daňový bonus (od 1. 1. 2023), vyplníte meno a rodné číslo dieťaťa (prípadne dátum narodenia v tvare DDMM/RRRR). Nakoľko POHODA zohľadňuje nárok na daňový bonus podľa dosiahnutého veku dieťaťa automaticky vo mzde za konkrétny mesiac, hodnotu v stĺpci Čiastka ponechajte nulovú.

V súvislosti so zmenou výpočtu nároku na daňový bonus bolo v programe ukončené používanie pôvodného typu daňový bonus (vyživované dieťa).

S platnosťou od 1. 1. 2023 sa u zamestnanca mení hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov. Hraničná čiastka je po novom 41 445,46 €, mesačná hraničná suma pre výpočet preddavku na daň zo zdaniteľnej mzdy je vo výške 3 453,79 €.

Pre rok 2023 bola ustanovená suma minimálnej mzdy na 700,- € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 4,023 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
Od 1. 1. 2023 sa maximálny vymeriavací základ pre jednotlivé druhy sociálneho poistenia zvyšuje na 8 477,- €. Úrazové poistenie nemá stanovený maximálny vymeriavací základ.

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie z dividend sa od 1. 1. 2023 zvyšuje na 72 660,- €. Zdravotné poistenie z dividend sa platí len z dividend vyplatených zo zisku za roky 2011 až 2016, pričom tieto sú vyplatené v roku 2023.

Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) zostávajú pre rok 2023 vo výške 5,50 % z vymeriavacieho základu.

Maximálny denný vymeriavací základ, ktorý sa používa pri výpočte náhrady príjmu, je pre rok 2023 vo výške 79,6273 €.

Do agendy Miesta výkonu práce bolo pridané nové pole Štát, vďaka ktorému môžete upresniť miesto výkonu práce zamestnancov.

Od 1. 1. 2023 si môže dohodár uplatniť odvodovú úľavu vo forme odvodovej odpočítateľnej položky (OOP), ktorá nahradí doterajšie odvodové zvýhodnenie.

V prípade, že chce dohodár uplatňovať úľavu v novej forme, musí zamestnávateľa písomne informovať. Dátum oznámenia uplatňovania OOP zadajte do poľa Dátum ozn. uplatnenia. Pole nájdete na záložke Mzda v agende Pracovné pomery (pole je k dispozícii pri práci na prelome účtovných období, t. j. 2023p).

Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť SP uplatnenie práva na OOP najneskôr v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni, v ktorom zamestnanec písomne zamestnávateľa informoval. Podľa uvedeného dátumu sa bude vyhodnocovať obdobie (mesiac), v ktorom môže byť vo výpočte mzdy uplatnená OOP (znížený vymeriavací základ o 200 €).

Ak Sociálna poisťovňa zamietne uplatňovanie OOP na uvedenej dohode (napr. v registri OOP už je zaznamenané uplatňovanie OOP u iného zamestnávateľa), dátum vymažte.

Od 1. 1. 2023 dochádza k zavedeniu nového výpočtu pri dohodách s nepravidelným príjmom počas trvania pracovného pomeru. Od uvedeného dátumu sa nevypočítajú a neplatia odvody až pri skončení dohody, ale pri každom vyplatení odmeny. Príjem sa rozpočítava na obdobie trvania poistenia rovnako ako príjem pri nepravidelne odmeňovaných konateľoch.

V súvislosti so zavedením nového výpočtu u nepravidelných dohôd, ktoré vznikli v roku 2022 a budú trvať i v roku 2023, vzniká fikcia ukončenia dohody k 31. 12. 2022 – avšak len na účely vyčíslenia odvodov za rok 2022 podľa zákona platného do 31. 12. 2022. Mzda za mesiac December 2022 sa vypočíta ako keby bola poslednou mzdou počas trvania dohody. Samotné odvody sa vykážu vo výkaze VPP až pri samotnom skončení dohody v roku 2023, rovnako sa i zaplatia.

Z vyššie uvedeného dôvodu je potrebné vystavenie mzdy za mesiac December 2022 vykonať s nastavením odvodov akoby pracovný pomer skončil. Pole Dátum odchodu pre účely fikcie výpočtu ponecháte prázdne prípadne ponecháte vyplnený skutočný Dátum odchodu v roku 2023. Ak vyplníte dátum 31. 12. 2022 sami, program bude považovať dohodu za skutočne ukončenú. Mzdu je potrebné vystaviť v januárovej verzii 13300, aby bol údaj uchovaný pre použitie v skutočnom čase ukončenia dohody.

Od 1. 1. 2023 je možné uzatvoriť nový subtyp dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Dohodu je možné uzatvoriť len na činnosť, ktorá je uvedená v prílohe Zákonníka práce. Z uvedeného dôvodu bol do agendy Pracovné pomery pridaný nový druh pracovného pomeru Dohoda o prac. činnosti – sezónna.

Dohodár pracujúci na základe dohody o prac. činnosti na výkon sezónnej práce je povinne poistený na nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, t. j. nemocenské poistenie sa platí bez ohľadu na pravidelnosť, resp. nepravidelnosť príjmu. Príslušné odvody je potrebné nastaviť v časti Odvody poistenia na záložke Mzda v agende Pracovné pomery. Dohodár sa prihlasuje na sociálne poistenie prostredníctvom RLFO s kódom ZECDVSP (číselný kód 23).

O dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce informovala i Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke: V roku 2023 pribudne pre zamestnávateľov a občanov novinka – dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Odvodová odpočítateľná položka na sezónne práce je pre rok 2023 vo výške 605,50 €. Odvodová odpočítateľná položka sa v programe POHODA uplatňuje automaticky, takže zamestnanec nemá povinnosť o jej uplatnenie žiadať zamestnávateľa a teda v programe nie je potrebné jej uplatnenie zadávať. Zamestnanec si ju môže uplatniť pri každej dohode tohto typu. O odvodovú odpočítateľnú položku na sezónne práce sa znižuje VZ na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

V súvislosti so zapracovaním nového druhu pracovného pomeru boli tiež v programe upravené tlačové zostavy.

V agende Mzdy za jednotlivé mesiace sme upravili tlačovú zostavu Rekapitulácia zložiek miezd.

Rekapitulácia obsahuje rozpis vyplatených zložiek miezd, pričom program pri každej zložke uvádza zoznam pracovných pomerov, ktoré majú použitú danú zložku a sumu zložky za všetky pracovné pomery. Vďaka novej voľbe Všetky položky mzdy v dialógovom okne Tlač si môžete odteraz zobraziť v rekapitulácii aj položky, ktoré sú zadané mimo zložiek mzdy, t. j. čiastky zadané cez formulár agendy.

Daň z pridanej hodnoty

Zákonom o štátnej podpore nájomného bývania bol novelizovaný zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a to zavedením uplatňovania zníženej sadzby DPH vo výške 5 % zo základu dane s účinnosťou od 1. 1. 2023. Z uvedeného dôvodu bola do programu POHODA zapracovaná druhá znížená sadzba DPH vo výške 5 %.

Znížená sadzba DPH vo výške 5 % zo základu dane sa bude uplatňovať na:

  • dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem dodania nebytových priestorov,
  • obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory.


Pre druhú zníženú sadzbu DPH je možné v programe zadávať čiastky vo formulári alebo v položkách dokladu rovnakým spôsobom, ako ste zvyknutí aj pri súčasne platných sadzbách DPH vo výške 20 % a 10 %. Nová sadzba DPH sa zobrazí v závislosti od dátumu zadaného v poliach Dátum daň. povinnosti, resp. Dátum odpočtu. V prípade, že na doklade zadáte dátum zdaniteľného plnenia rok 2023 a vyššie, POHODA vám automaticky ponúkne okrem súčasne platných sadzieb DPH aj druhú zníženú sadzbu dane vo výške 5 %.

V prípade, že budete pracovať v režime na prelome účtovných období (2023p) po zvolení funkcie Účtovanie v nasledujúcom období bez údajovej uzávierky z ponuky Účtovníctvo/Uzávierka/Účtovanie na prelome období..., tak POHODA k existujúcim predkontáciám automaticky doplní i zaúčtovanie pre novú sadzbu DPH vo výške 5 %. Ak chcete novú sadzbu účtovať na iný analytický účet 343, je potrebné v agende Účtová osnova daný účet vytvoriť a zároveň ho v príslušných predkontáciách ručne nastaviť.

Vzhľadom na to, že tlačivo Priznanie k dani z pridanej hodnoty sa nemení, zdaniteľné plnenia s druhou zníženou sadzbou vo výške 5 % sa budú vykazovať v riadkoch pre zníženú sadzbu dane, a to súhrnne so zdaniteľnými plneniami s prvou zníženou sadzbou DPH vo výške 10 %.

Do tlačiva Kontrolný výkaz DPH vstupujú tieto plnenia do samostatných riadkov, pričom v stĺpci Sadzba dane sa uvedie hodnota zníženej sadzby dane vo výške 5 %.

V prípade, že novú sadzbu dane 5 % nebudete používať, môžete ako podklad k priznaniu DPH využiť tlačovú zostavu Podklady k dani z pridanej hodnoty (bez stĺpca Znížená sadzba 2).

Daň z motorových vozidiel

V novej verzii programu POHODA môžete vystaviť priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022. Legislatíva, ani tlačivo priznania, sa oproti minulému roku nemenili.

Tlačivo Priznanie k dani z motorových vozidiel je v programe zapracované pre export do formátu PDF a XML. Export do formátu XML pre podanie priznania na finančnú správu vykonáte pomocou povelu Záznam/Odoslanie podania... Prezrieť priznanie vo formáte PDF si môžete po stlačení tlačidla Náhľad v dialógovom okne Tlač. Tlačidlom Export priznanie v PDF formáte uložíte do preddefinovaných priečinkov.

Daňové priznanie za obdobie 2022 sa podáva do 31. 1. 2023. Tento termín je zároveň dňom splatnosti dane. Pre vystavenie ostatného záväzku k daňovému nedoplatku alebo ostatnej pohľadávky k preplatku na dani môžete využiť funkciu Vytvoriť záväzky/pohľadávky... z ponuky Záznam. Rovnakým spôsobom môžete vygenerovať aj ostatné záväzky v prípade povinnosti platiť preddavky.

Účtovníctvo

Používate v agende Banka funkciu Vrátenie platby? Potom vás určite poteší, že sme ju vylepšili a rozšírili o ďalšie možnosti využitia.

Funkcia slúži pre vrátenie duplicitných úhrad, kedy napríklad odberateľ omylom zaplatí svoj záväzok dvakrát. Predpis pre vrátenie čiastky sa automaticky vytvorí v agendách Ostatné záväzky, resp. Ostatné pohľadávky prostredníctvom povelu Záznam/Vrátenie platby dostupného v agende Banka. Medzi obidvoma dokladmi POHODA po novom vygeneruje na záložke Doklady väzbu, ktorá zjednoduší ich evidenciu a kontrolu.Vďaka spomínanej väzbe vás POHODA po novom upozorní na už vystavený ostatný záväzok, resp. ostatnú pohľadávku v prípade, že chcete doklad na vrátenie platby vystaviť k rovnakému bankovému pohybu opakovane.Novinkou je aj vystavenie dokladu na vrátenie platby v rovnakej mene, ktorá je nastavená na zdrojovom bankovom doklade. Doteraz sa ostatné záväzky a pohľadávky vystavili vždy v eurách.

Pre lepšiu orientáciu v dokladoch sme v agendách Ostatné záväzky a Ostatné pohľadávky pridali do stĺpca Zdroj dokladu nový typ Vrátenie platby. Vďaka tomu ľahko vyfiltrujete záznamy vytvorené funkciou Vrátenie platby z agendy Banka.Do agendy Banka sme pridali novú preddefinovanú otázku s názvom Vrátenie platby, a tak jednoducho vyfiltrujete bankové doklady, ktoré majú väzbu na doklad s vrátenou čiastkou.Do agendy Banka sme pridali novú tlačovú zostavu Bankové doklady s položkami.

Táto súpisková zostava poskytuje prehľad o vybraných bankových dokladoch vrátane ich položiek, a tak uľahčuje kontrolu likvidácie pohľadávok a záväzkov. Zostava je orientovaná na výšku a rešpektuje výber záznamov v tabuľke agendy.K záznamom v agende Účtovný denník je možné voliteľne nastaviť text predkontácie alebo zdrojového dokladu. Po novom je možné túto možnosť zvoliť aj pri zaúčtovaní dokladov z agendy Časové rozlíšenie.Ak chcete do účtovného denníka vložiť texty zvolených predkontácií, zaškrtnite voľbu Časové rozlíšenie v agende Globálne nastavenie/Zaúčtovanie/Texty v úč. denníku. V opačnom prípade sa k záznamom vloží text zo zdrojového dokladu.

Fakturácia

Pri prenose dokladu v režime registrácie DPH v EU do inej agendy POHODA po novom ponúkne možnosť vystavenia cieľového dokladu v rovnakom režime. Doteraz ste museli na vytváranom doklade zapnúť režim registrácie DPH v EU ručne ešte pred vykonaním prenosu.Zasielate svojim obchodným partnerom zoznam pohľadávok na odsúhlasenie? Potom vás určite poteší, že po novom môžete tlačovú zostavu Inventarizácia pohľadávok odoslať jednotlivým odberateľom hromadne.

Zostava je dostupná v zozname tlačových zostáv agendy Vydané faktúry a zobrazí prehľad všetkých pohľadávok samostatne pre každého odberateľa k zvolenému dátumu.

Podľa nastavenia v dialógovom okne Tlač je možné vytlačiť iba vybrané faktúry alebo neuhradené doklady. Zaškrtnutím voľby Podľa e-mailu sa na zostave pohľadávky zoskupia podľa e-mailových adries odberateľov zadaných na dokladoch. Ak nie je voľba zaškrtnutá, rozdelia sa pohľadávky podľa e-mailu, resp. názvu firmy uvedeného v adresári.

Hromadné odoslanie zostavy na jednotlivé adresy vykonáte pomocou povelu Odoslať PDF e-mailom podľa odberateľa za podmienky, že je v agende Užívateľské nastavenie/E-mail nastavená služba SMTP, Gmail alebo Microsoft Outlook.

Rovnakým spôsobom je možné hromadne odoslať aj tlačovú zostavu Inventarizácia pohľadávok v cudzej mene.

Do agendy Prijaté zálohové faktúry sme pridali novú tlačovú zostavu Zálohová faktúra (opis).

Túto zostavu môžete využiť napríklad pre vyhotovenie zálohovej faktúry odberateľom v mene dodávateľa.

V agende Prijaté faktúry na tlačovej zostave Faktúra (opis) je po novom možné zobraziť zaúčtovanie dokladu, a to zaškrtnutím voľby Vrátane zaúčtovania dostupnej v dialógovom okne Tlač.

Funkciu načítania pokladničného bločku nasnímaním cez QR kód môžete poznať už z letnej verzie programu POHODA. Túto funkčnosť sme rozšírili o možnosť načítania údajov pomocou QR kódu do nového záznamu, ktorý ešte nebol doteraz uložený. Na novom zázname si tak môžete najprv vyplniť potrebné údaje vo formulári a následne doplniť zvyšné údaje nasnímaním QR kódu z pokladničného bločku.

V agende Pokladňa, Ostatné záväzky alebo Interné doklady si vytvoríte nový záznam a vyplníte potrebné údaje vo formulári dokladu. Pre ešte väčšie uľahčenie práce si tiež môžete v jednotlivých agendách vytvoriť šablóny, vďaka ktorým nový doklad založíte ešte rýchlejšie.

Následne načítate QR kód na bločku rovnakým spôsobom ako doteraz. POHODA vás upozorní, že niektoré vyplnené polia nahradí. Ostatné polia zostanú bez zmeny.

Ak nechcete používať šablóny s predvyplnenými údajmi, ale chcete rýchlo založiť doklad s potrebnými údajmi pre načítanie pomocou QR kódu, môžete využiť nový povel Kopírovať bez položiek, ktorý vám poslúži na kopírovanie dokladu bez položiek do agendy Pokladňa, Ostatné záväzky a Interné doklady.

Nový povel Kopírovať bez položiek nájdete v ponuke Záznam/Editácia. Využiť tiež môžete klávesovú skratku Ctrl + Alt + K. Ak už máte vytvorený doklad s podobnými nastaveniami, stačí sa naň postaviť kurzorom myši a pomocou klávesovej skratky Ctrl + Alt + K doklad skopírovať bez položiek. Následne môžete postupovať rovnako, ako pri načítaní QR kódu do novozaloženého dokladu.

Z dôvodu pridania novej klávesovej skratky boli v programe POHODA resetované nastavenia užívateľských klávesových skratiek.

Rozšírili sme možnosť načítania QR kódu pomocou voľby Načítať zo schránky aj o súbory z prílohy e-mailu vo formáte .html z vášho poštového klienta, napr. Outlooku.

Po novom nemusíte súbory z prílohy e-mailu v poštovom klientovi nikam ukladať, stačí keď daný súbor v poštovom klientovi skopírujete a v programe POHODA vo vybranej agende zvolíte povel Načítať zo schránky.

Cestovné príkazy

Posielate zamestnancov na pracovné cesty? Potom určite oceníte možnosť vytvárania tuzemských i zahraničných cestovných príkazov priamo v programe POHODA. Ponuku Jazdy z hlavného menu sme rozšírili o nové agendy Tuzemské cestovné príkazy, Zahraničné cestovné príkazy a Skupiny vodičov.

V tejto súvislosti bolo tiež v programe vykonaných niekoľko zmien. Agenda Kniha jázd bola rozšírená o ďalšie polia pre uľahčenie prenosu údajov do nových agend Tuzemské cestovné príkazy a Zahraničné cestovné príkazy. Práve do nich môžete už vytvorenú jazdu preniesť pomocou povelu Záznam/Prenos ->/Kniha jázd ->.

Agenda Vodiči bola už v jesennej verzii programu POHODA rozšírená o ďalšie polia, ktoré môžete použiť pri zamestnancovi v cestovnom príkaze. Pri každom vodičovi je možné doplniť požadované údaje, vrátane zaradenia do Skupiny vodičov.

Zamestnanca je možné preniesť do agendy Vodiči zaškrtnutím poľa Vodič na záložke Pracovný pomer v agende Pracovné pomery.

Od jesennej verzie môžete v agende Globálne nastavenie v sekcii Cestovné príkazy nájsť predkontácie, ktoré sa použijú pri zaúčtovaní cestovných príkazov. Ide o programom prednastavené predkontácie, ktoré si v prípade potreby môžete upraviť.

Agenda Legislatíva bola v kategórii Jazdy doplnená o nové legislatívne typy - Domáce stravné, Zahraničné stravné, ako aj o Krátenie tuzemského stravného a Krátenie zahraničného stravného. V kategórii Jazdy zároveň pribudla v rámci typu Sadzby náhrad nová náhrada za Nákladný automobil. Legislatívne stanovenú výšku náhrady je možné v prípade potreby upraviť ručne. POHODA túto sadzbu používa pri výpočte náhrad za odjazdené km pre vozidlá typu Súkromné, kategória M2 alebo M3.

Ďalej bol v agende Legislatíva v kategórii Jazdy pôvodný typ Ceny palív – podnikatelia premenovaný na Náhrada za PHM a zároveň bol aktualizovaný zoznam palív. Hodnoty uvedené pri jednotlivých palivách POHODA neaktualizuje, preto je potrebné si ich čiastku v prípade potreby upraviť ručne.

Zoznam palív bol tiež aktualizovaný v agende Vozidlá v poli Palivo. Pôvodné palivá boli prevedené na nové, a preto Vám odporúčame skontrolovať si pri jednotlivých automobiloch typ paliva.Nová agenda Skupiny vodičov obsahuje skupiny, ktoré Vám poslúžia pre jednoduché nastavenie výšky stravného.

V nových agendách Tuzemské, resp. Zahraničné cestovné príkazy vytvoríte cestovný príkaz ako nový záznam a vyplníte polia vo formulári i na jednotlivých záložkách nad tabuľkou.

Po vyplnení skutočných etáp cesty na záložke Etapy pracovnej cesty a ďalších povinných údajov, POHODA automaticky vypočíta stravné, vreckové, príp. náhrady za použitie súkromného vozidla. Pre ostatné výdavky súvisiace s pracovnou cestou môžete využiť záložku Výdavky.

V agende Užívateľské nastavenie v sekcii Tuzemské, resp. Zahraničné cestovné príkazy si môžete nastaviť východiskové hodnoty pre užívateľa s vybraným profilom, ktorými sa predvyplní formulár nového záznamu.Pri tuzemskom cestovnom príkaze sa na záložke Vyúčtovanie vykoná vyúčtovanie automaticky po jeho uložení a cestovný príkaz sa označí príznakom Vyúčtované.V prípade zahraničného cestovného príkazu sa po uložení zobrazí Sprievodca vyúčtovaním cestovného príkazu, v ktorom môžete ešte určiť, v ktorých menách má byť vykonané vyúčtovanie, prípadne upraviť načítané kurzy cudzej meny a zadať vrátenú čiastku. Po dokončení sprievodcu sa cestovný príkaz označí príznakom Vyúčtované.Ak bude tuzemský, resp. zahraničný cestovný príkaz označený príznakom Vyúčtované, môžete vykonať jeho zaúčtovanie, a to pomocou povelu Zaúčtovanie príkazov... z ponuky Záznam/Operácia. Po jeho zvolení sa zobrazí Sprievodca pre zaúčtovanie záloh a cestovných náhrad, v ktorom si môžete vybrať zaúčtovanie buď aktuálneho, všetkých vybraných alebo všetkých nezaúčtovaných cestovných príkazov. Po dokončení POHODA vyúčtuje poskytnutú zálohu a zaúčtuje všetky súvisiace účtovné prípady.
Pomocou tohto povelu môžete v prípade potreby zaúčtovanie cestovného príkazu aj zrušiť.

XML komunikácia

XML import údajov do agendy Výdajky sme rozšírili o možnosť vytvorenia výdajky s väzbou na vydanú faktúru.

XML export údajov z agendy Zákazky sme rozšírili o prenos príznakov Vybavené a Uzamknúť a ďalej nepoužívať uvedených pri stave zákazky.

Do elementu <status> sa po novom generujú atribúty "executed" a "unused", ktoré vám pomôžu identifikovať stav zákazky. Atribúty môžu nadobúdať hodnoty TRUE a FALSE.

Homebanking

Do programu POHODA sme pridali podporu komunikácie s platobným terminálom Verifone ČSOB, ako aj možnosť načítania avíz z tohto platobného terminálu.

V agende Nastavenie/Hardware sme pre typ zariadenia Platobný terminál Verifone pridali protokol ČSOB. Platobný terminál musí mať nastavené prijímanie variabilného symbolu pri platbe. Komunikácia s platobným terminálom je možná pomocou LAN siete zadaním IP adresy zariadenia alebo cez sériový RS232 port pripojením k počítaču. V prípade RS232 musí mať terminál nastavenú prenosovú rýchlosť 9600 baud rate.

Po vykonaní všetkých potrebných nastavení v programe POHODA je možné platobný terminál používať pri tlači dokladov na eKasu v agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Predajky a Kasa.

Do agendy Homebanking sme tiež pridali novú službu ČSOB avíza. POHODA načítava avíza z ČSOB v textovom formáte. Avízo generované ČSOB musí obsahovať len dátum transakcie bez času a variabilné symboly jednotlivých platieb, ktoré posiela POHODA pri platbe na platobný terminál. Pri párovaní platieb v banke s avízom program vyhľadáva kumulované platby za obchodníka a typ karty a tiež zvlášť kumulované platby zúčtované bankou. Predkontáciu pre poplatky si môžete nadefinovať v agende Globálne nastavenie v sekcii Platby/Poplatky.

Mobilná aplikácia

Uviedli ste na vystavenej faktúre nesprávne údaje? Fakturovanú položku, množstvo, čiastku alebo napríklad sadzbu DPH môžete po novom upraviť na správnu hodnotu vystavením opravného dokladu (dobropisu alebo ťarchopisu) aj priamo v aplikácii mPOHODA, ktorý následne prenesiete do programu POHODA.

Pre vytvorenie opravného dokladu prejdite v aplikácii mPOHODA na detail vystavenej faktúry a kliknite na ikonu . Tým sa zobrazí ponuka s výberom typu opravného dokladu: Dobropis a Ťarchopis. Po kliknutí na daný typ dokladu sa založí nový opravný doklad k aktuálnej faktúre, v ktorom uvediete pri položkách správne údaje.

Synchronizáciou údajov sa opravný doklad prenesie do programu POHODA, kde dôjde k jeho previazaniu s pôvodnou vydanou faktúrou.

Opravné doklady vytvorené v mPohode môžete s Pohodou synchronizovať obojsmerne. Opravné doklady vytvorené v Pohode sa do mPohody neprenášajú.

Aktuálne nie je možné v aplikácii mPOHODA opravné doklady hradiť. Úhradu, resp. vzájomný zápočet faktúry a opravného dokladu vykonáte v programe POHODA.

V aplikácii mPOHODA vytvoríte stornovací doklad povelom Stornovať , ktorý nájdete v nástrojovej lište na detaile pôvodnej predajky.
Doklad môžete stornovať úplne alebo len čiastočne, t. j. úpravou množstva jednotlivých položiek alebo vymazaním nestornovanej položky.

Viac informácií k vystaveniu opravného dokladu v aplikácii mPOHODA nájdete v pomocníkovi.

Do programu POHODA sa už synchronizujú stornovacie predajky vytvorené na vrátenie tovaru zákazníkom.

V aplikácii mPOHODA vytvoríte stornovací doklad povelom Stornovať, ktorý nájdete v nástrojovej lište na detaile pôvodnej predajky.
Doklad môžete stornovať úplne alebo len čiastočne, t. j. úpravou množstva jednotlivých položiek alebo vymazaním nestornovanej položky.

Následnou synchronizáciou údajov dôjde k prenosu stornovacej predajky aj do programu POHODA a k jej previazaniu na pôvodný predajný doklad.

Viac informácií k vystaveniu stornovacej predajky v aplikácii mPOHODA nájdete v pomocníkovi.

Ostatné

Archivačný formát PDF/A sme rozšírili o úroveň „A“, t. j. PDF/A-1a, PDF/A-2a a PDF/A-3a.

PDF/A predstavuje archivačnú verziu formátu PDF, ktorá umožňuje uchovanie dokumentu v digitálnej podobe a zároveň zabezpečuje čitateľnosť a prístupnosť tohto dokumentu rôznymi softwarovými nástrojmi v dlhodobom horizonte.Export zostavy do archivačného formátu nastavíte prostredníctvom voľby Nastavenie PDF… dostupnej cez dialógové okno Tlač. Na záložke Dokument zaškrtnete voľbu PDF/A a vo výklopnom zozname vyberiete požadovaný formát.

Rozšírili sme prístupové práva pre agendy Priznanie DPH, Kontrolný výkaz DPH, Súhrnný výkaz a Priznanie OSS, ktoré nájdete v stromovej časti Účtovníctvo v novej vetve Daň z pridanej hodnoty.

Vďaka tomu môžete jednotlivým užívateľom nastaviť pre spomínané agendy rôznu úroveň práv. Zároveň sme do novej vetvy presunuli aj prístupové práva agend Členenie DPH, Registrácia DPH v EU a Sadzby DPH v EU.

V rade POHODA E1 sme rozšírili voliteľné parametre pre agendu Sklady.

Voliteľné parametre nadefinujete v rovnomennej agende na záložke Parametre agendy. Hodnoty evidované v agende Sklady sa po novom prenesú aj do agendy Členenie skladov v prípade, že sú v zdrojovej i cieľovej agende voliteľné parametre nadefinované rovnako.

Ak vediete v podvojnom účtovníctve skladové hospodárstvo spôsobom A, môžete si po novom v tabuľke agendy Sklady/Pohyby pridať stĺpec Účet. Ten zobrazuje údaj z rovnomenného poľa dostupného vo formulári či na položkách agend Príjemky, Výdajky, Výroba a v rade POHODA E1 navyše aj Výrobný list › Výroba.Informácie k ďalším legislatívnym zmenám od 1.1.2023:

Neuhradené záväzky do 100 dní po splatnosti

Od 1.1.2023 sa pre odberateľa zavádza povinnosť opraviť odpočítanú DPH z nakúpených tovarov a služieb, v cene ktorých bola DPH uplatnená, ak úplne alebo sčasti odberateľ neuhradí záväzok do 100 dní po jeho splatnosti.

V ES POHODA môžete využiť funkciu Nevymožiteľná pohľadávka, ktorú nájdete v agendách záväzkov aj pohľadávok v ponuke Záznam/Operácia/Nevymožiteľná pohľadávka.

Ako pomôcku pre vyfiltrovanie záväzkov/pohľadávok po splatnosti môžete použiť tlačovú zostavu Záväzky/Pohľadávky podľa rozmedzia splatnosti, ktorá je taktiež k dispozícii v agendách záväzkov aj pohľadávok.

Podrobnejšie informácie k funkcii Nevymožiteľná pohľadávka nájdete v pomocníkovi k programu F1 v časti Záznam/Operácia/Nevymožiteľná pohľadávka...

Uvádzame i podrobnejšie informácie k neuhradeným záväzkom ako aj pohľadávkam po splatnosti:

Povinnosť opravy odpočítanej DPH, ak je záväzok 100 dní po splatnosti od roku 2023

Pre odberateľa sa zavádza sa povinnosť opraviť odpočítanú DPH z nakúpených tovarov a služieb, v cene ktorých bola DPH uplatnená, ak úplne alebo sčasti odberateľ neuhradí záväzok do 100 dní po jeho splatnosti. Ak odberateľ pôvodne odpočítal DPH v pomernej výške, túto skutočnosť zohľadní pri oprave odpočítanej DPH pri neuhradení záväzku.

Ak nastane situácia, že po oprave odpočítanej DPH dôjde k úhrade na strane dodávateľa, aj keď len čiastočne, a odberateľ nedostal od dodávateľa do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania doklad o oprave základu dane z dôvodu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky, vzniká odberateľovi, ktorý vykonal opravu odpočítanej DPH, právo opraviť opravenú odpočítanú DPH, čiže si „naspäť požiadať o vrátenie už zaplatenej a predtým vrátenej DPH“. Platí, že právo na opravu vzniká v rozsahu sumy zaplatenej za dodaný tovar alebo službu a toto právo odberateľ uplatní v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade konkrétneho záväzku.

Pozor, ak však aj neuplynie ešte 100 dní od splatnosti záväzku, je naďalej zachovaná povinnosť opravy v prípade, ak je odberateľ v konkurznom konaní, oddlžení alebo uplynulo 12 mesiacov od splatnosti a zároveň odberateľ dostal opravný doklad.

Nová definícia nevymožiteľnej pohľadávky od roku 2023

Ide o zjednodušenie procesu pre dodávateľov, ktorí nedostanú za svoj tovar alebo službu zaplatené, najmä v prípade pohľadávok s nižšou hodnotou do 1 000 eur vrátane DPH.

Nevymožiteľnou pohľadávkou bude (aj) pohľadávka, od splatnosti ktorej uplynulo 150 dní v rozsahu, v akom nebola zaplatená, pričom moment uplynutia 150 dní od splatnosti musí nastať až od 1.1.2023.

Zároveň platí, že táto pohľadávka:

  • nie je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ DPH preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky,
  • je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ DPH preukáže, že sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu, alebo
  • je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ DPH preukáže, že je vymáhaná v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu.