Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Leto 2023

Update POHODA, rel. 13406

K dispozícii od: 02. 10. 2023
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13400

Opatrením MPSVR SR č. 368/2023 Z. z. sa od 1.10.2023 menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,30 eura na 7,80 eura,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eura na 11,60 eura,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 16,40 eura na 17,40 eura.

Nové legislatívne hodnoty boli pridané do agendy Legislatíva/Jazdy s platnosťou od 1.10.2023.

Update POHODA, rel. 13405

K dispozícii od: 26. 09. 2023
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13400

POHODA už zobrazí upozornenie pri pokuse o naskladnenie výrobného čísla, ktoré je už na sklade. Pri uložení dokladu sa vykonáva kontrola, či výrobné číslo nie je na doklade uvedené viackrát.

Bolo opravené výklopné pole „Typ vrátenia“ v agendách Zásoby a Predajky; už je možné vybrať aj možnosť „Výmena poukaz“.

Pri prenose prijatej objednávky do výroby sa už správne počíta množstvo potrebných komponentov.

Update POHODA, rel. 13404

K dispozícii od: 30. 08. 2023
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13400

Do agendy vystavených miezd bola pridaná nová tlačová zostava Podklady k úhrade poistného – potravinári, živ. výroba. Zostava slúži ako podklad na zistenie výšky poistného, ktoré nie je zamestnávateľ povinný platiť za obdobia 08/2023 až 01/2024.
Obsahuje čiastky konkrétneho druhu sociálneho poistenia podľa pracovných pomerov, sumárne čiastky sú rozdelené podľa výkazov. Údaje na zostave je možné zobraziť i podľa vlastných kritérií, napr. vyfiltrovať podľa konkrétneho strediska.
Zostava obsahuje údaje len v prípade, ak sú mzdy za dané obdobie vystavené vo verzii programu 13404, prípadne vo vyšších verziách.

Bližšie informácie o odvodovej úľave nájdete na webovom sídle Sociálnej poisťovne, napr. tu.

Sociálna poisťovňa k uvedenej legislatívnej zmene pripravila nasledovnú dôležitú informáciu – Potravinári a odvodová úľavahttps://www.socpoist.sk/news/potravinari-odvodova-ulava-socialna-poistovna-v-spolupraci-s-rezortom-prace-protimonopolnym, pričom informáciu aktualizovala novou správou – Potravinári a odvodová úľava II. https://www.socpoist.sk/news/potravinari-odvodova-ulava-socialna-poistovna-zaslala-navrh-schemy-statnej-pomoci-europskej.
Venujte, prosím, pozornosť informáciám, ktoré publikuje Sociálna poisťovňa a postupujte podľa jej odporúčaní.

Neprítomnosť Ošetrovné (koronavírus) je možné použiť iba na ošetrovné, ktoré vzniklo do 31.08.2023. Bližšie informácie nájdete tu.

Update POHODA, rel. 13403

K dispozícii od: 10. 08. 2023
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13400

Pre podanie prostredníctvom aplikácie eDane bol opravený výstupný XML súbor exportu KV DPH platný od 1.7.2023; xml už je možné načítať a podať cez formulár s označením KVDPHv23.

Update POHODA, rel. 13402

K dispozícii od: 25. 07. 2023
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13400

Mzdy a personalistika

V súvislosti s legislatívnymi zmenami od 1. 1. 2023 v oblasti sociálneho poistenia bolo upravené i vypĺňanie údajov do ELDP. Rovnako sa už pri určovaní obdobia dôchodkového poistenia vylučuje obdobie, v ktorom zamestnanec nedosiahol vymeriavací základ vyšší ako 0, a zamestnanec v danom čase nemal vylúčenie povinnosti platiť sociálne poistenie.

Legislatíva

Do agendy Legislatíva/Jazdy boli s platnosťou od 01.07.2023 zapracované nové legislatívne hodnoty pre sadzby základných náhrad za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách vo výške 0,252 EUR/km pre osobný automobil a vo výške 0,071 pre jednostopové vozidlá.

Sklady

Na položkách dokladov naskladňujúcich zásoby sme upravili kontrolu množstva zásoby skladom pri zmene mernej jednotky.

Na položkách počiatočnej príjemky je už možné znížiť množstvo skladovej zásoby.

Pri účtovaní skladov spôsobom A už dôjde pri XML importe prevodiek k ich správnemu zaúčtovaniu.

Pri naskladnení zásoby so šaržou sa správne aktualizuje dátum exspirácie v agende Evidenčné čísla.

mServer

Upravili sme zastavenie všetkých spustených inštancií mServerov pomocou parametra /HTTP stop *.

Ak je mServer v stave „Neodpovedá“, po novom kontrolujeme existenciu spusteného procesu. Pokiaľ proces neexistuje, uvedie sa stav „Zastavený“. Vďaka tomu je možné okamžité spustenie novej inštancie mServera, napr. po neštandardnom ukončení operačného systému.

mServer po novom vracia chybový kód "400 – Bad Request" namiesto "500 – Internal Server Error", pokiaľ zistí, že v hlavičke http požiadavky chýba parameter "Host".

Ostatné

Pri sťahovaní Predajok z FiskalPRO API portálu do programu POHODA sa nastaví predkontácia podľa formy úhrady danej predajky.

Bola opravená chyba pri zobrazení niektorých užívateľských tlačových zostáv, ktoré obsahujú DAT súbor.

V príjmových agendách bola optimalizovaná rýchlosť prepínania medzi záznamami v MDB rade programu.

Update POHODA, rel. 13401

K dispozícii od: 29. 06. 2023
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13400

Mzdy

Pri zaúčtovaní miezd sa už vytvárajú aj ostatné záväzky pre zrážky zamestnancov.