Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Január 2024

Update POHODA, rel. 13606

K dispozícii od: 20. 03. 2024
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13600

Tlačovú zostavu Podklady k úhrade poistného – potravinári, živ. výroba je možné opätovne zobraziť od miezd 03/2024 do 06/2024. Zostava obsahuje výšku poistného, ktoré nie je zamestnávateľ (potravinár, živ. výroba) v tomto období povinný platiť.

Vybratie daňového bonusu od zamestnanca, ktorý vyšiel pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň, sa už správne prenesie do mzdy aj v prípade, ak je riadok 19 rovný 0.

Ak pohyb v súbore s bankovými transakciami obsahuje pred variabilným symbolom aj znak „?“, po načítaní do programu sa už údaje Variabilný symbol, Špecifický symbol a Konštantný symbol uvedú do príslušných polí.

Update POHODA, rel. 13605

K dispozícii od: 21. 02. 2024
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13600

Na záložku Dane v agende Personalistika pribudol nový typ – daňový bonus uplatnený naraz u 2 zamestnávateľov. Typ použijete v prípade, ak si zamestnanec uplatňoval daňový bonus na dieťa/deti v rovnakom období naraz u 2 zamestnávateľov a pritom si mohol uplatniť DB len u jedného zamestnávateľa; čiastku vyplateného daňového bonusu zadajte záporne.

Pri vyplatení mzdy po skončení pracovného pomeru sa už odvody počítajú korektne aj v prípade, ak si zamestnanec počas trvania pracovného pomeru uplatňoval odvodovú odpočítateľnú položku.

Update POHODA, rel. 13604

K dispozícii od: 08. 02. 2024
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13600

Neprítomnosť Rodičovská dovolenka (dávka materské) už korektne znižuje počet kalendárnych dní v mesačnom výkaze poistného a príspevkov.

Tlačová zostava Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti zobrazená cez Náhľad už opäť obsahuje vyplnenú pečiatku zamestnávateľa.

Update POHODA, rel. 13603

K dispozícii od: 05. 02. 2024
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13600

Intrastat

V agende Nastavenie/Zoznamy/Kódy kombinovanej nomenklatúry sme aktualizovali číselník kódov tovaru pre Intrastat platný od 1. januára 2024. Ak je v agende Zásoby, na záložke Zaúčtovanie, v poli Kód tovaru použitý kód, ktorý už nie je platný v roku 2024, je potrebné ho nahradiť platným kódom výberom cez tri bodky (klávesom F5).

Účtovníctvo

S účinnosťou od 1.1.2024 sa mení 15 % sadzba dane z príjmu pre podnikateľov z obratu do 49 790 eur na 60 000 eur (zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1.1.2024); do ES POHODA bola táto zmena legislatívy zapracovaná pre predbežný výpočet dane z príjmu.

Mzdy a personalistika

Čiastka daňového bonusu v ročnom zúčtovaní sa vypočíta korektne aj v prípade, ak uplatňovanie daňového bonusu skončilo v 01/2024.

Ostatné

Na nový pokladničný a bankový doklad sa už načítajú údaje zo šablóny.

Update POHODA, rel. 13602

K dispozícii od: 26. 01. 2024
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13600

Mzdy a personalistika

Vylúčenie povinnosti platiť sociálne poistenie sa od 1.1.2024 vracia k väzbe na poberanie dávky materské. Z uvedeného dôvodu boli vykonané zmeny v nasledovných neprítomnostiach:

  • neprítomnosť Materská dovolenka/Otcovská dovolenka (bez dávky materské) po novom upravený názov Materská/Otcovská dovolenka (bez dávky materské – nemá 270 dní). V prípade, ak je zamestnankyňa na materskej dovolenke a nárok na materské jej nevznikol len z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia, trvá jej vylúčenie platiť poistné v období, počas ktorého by jej trval nárok na materské, ak by vznikol. Z pohľadu zákona o zdravotnom poistení ide o neprítomnosť, kedy nie je zamestnanec zamestnancom na účely zdravotného poistenia a obdobie tejto neprítomnosť sa považuje za výkon práce na účely dovolenky. Neprítomnosť použijete i u zamestnanca, ktorý je na otcovskej dovolenke a nárok na materské mu nevznikol len pre nesplnenie podmienky získania najmenej 270 dní poistenia.

  • Materská dovolenka/Otcovská dovolenka (bez dávky materské) je nová neprítomnosť, ktorá sa použije v prípade, ak je zamestnankyňa na materskej dovolenke a nárok na materské jej nevznikol z dôvodu nesplnenia aj iných podmienok. Počas tejto neprítomnosti nie je vylúčená povinnosť platiť sociálne poistenie. Z pohľadu zákona o zdravotnom poistení ide o neprítomnosť, kedy nie je zamestnanec zamestnancom na účely zdravotného poistenia a obdobie tejto neprítomnosť sa považuje za výkon práce na účely dovolenky. Neprítomnosť použijete i u zamestnanca, ktorý je na otcovskej dovolenke a nárok na materské mu nevznikol z iných dôvodov – napr. nesplnenie podmienky starostlivosti o dieťa.

  • neprítomnosť Rodičovská dovolenka (dávka materské) je od 1. 1. 2024 obdobím, v ktorom je vylúčenie povinnosti platiť sociálne poistenie (§ 140). Neprítomnosť používate v prípade, ak je otec dieťaťa na rodičovskej dovolenke, pričom poberá dávku materské – prehĺbenie starostlivosti o dieťa do veku 3 rokov – neprítomnosť podľa § 166 ods. 2. Ide o situáciu, keď najprv matka dieťaťa vyčerpala dávku materské a následne otec dieťaťa nastúpil na rodičovskú dovolenku s dávkou materské.

Bližšie informácie o tejto legislatívnej zmeny pripravila i Sociálna poisťovňa na svojej stránke: Zmeny vo vylúčení povinnosti platiť poistné od 1. januára 2024. Informácie o vylúčení zamestnanca sú zamestnávateľovi k dispozícii po prihlásení do Elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

Bolo aktualizované tlačivo Prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň platné na zdaňovacie obdobie roku 2024. Rovnako bol aktualizovaný i súbor pre elektronické podanie vo formáte XML.

Po novom, sa preddavky na daň z príjmov pri tzv. medzinárodnom prenájme pracovnej sily, uvádzajú samostatne. Ide o riadok 1a – Suma preddavkov na daň z príjmov podľa § 5 ods. 4., na ktorom je suma uvedených preddavkov. Pri zaškrtnutí novej voľby v agende Pracovné pomery – Medz. prenájom prac. sily, sa preddavok tohto pracovného pomeru uvedie na riadku 1a. Súčasťou prehľadu je i kalendárny mesiac, v ktorom zamestnávateľ prijal doklad o zdaniteľnom príjme § 5 ods. 4. Mesiac uvediete pri vytváraní tlačiva alebo xml súboru a obdobie sa použije i v prípade podávania opravného prehľadu.

V tlačive, na riadku 8 Odvodová povinnosť – preddavky na daň, pribudla nová voľba Uplatňujem postup podľa § 40 ods. 8. Voľbu zaškrtne zamestnávateľ v prípade, ak sa rozhodne odvod preddavkov na daň za daný mesiac znížiť o preddavky na daň, ktoré v predchádzajúcich mesiacoch odviedol vyššou sumou. Použitie postupu označíte na dialógovom okne Tlač alebo v sprievodcovi vytvorením prehľadu do formátu xml zaškrtnutím voľby Započítanie zapl. predd. Preddavky na daň následne uhradíte v nižšej sume, tj. po započítaní preddavkov odvedených v predchádzajúcich mesiacoch navyše. (pozn. Ak už zamestnávateľ požiadal správcu dane o vrátenie, vyššie uvedený postup nepoužije).

V súvislosti so zavedením daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie, bola pre rok 2023 zverejnená Informácia k postupu pri vypĺňaní tlačív. Dokument uvádza, v ktorej časti tlačiva Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania si zamestnanec uplatní nárok na uvedený bonus. Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie sa pre rok 2023 uvádza do rovnakých polí ako Daňový bonus na zaplatené úroky v tlačivách Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a v Hlásení o vyúčtovaní dane – časť V. Do programu, na záložku Dane, bol pridaný nový typ – Daňový bonus zo zvýš. zapl. splátky, ktorý použijete pre zadanie nového typu daňového bonusu pred vykonaním ročného zúčtovania.

Pri vytváraní tlačiva Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre viacerých zamestnancov naraz, sa už hodnoty na riadkoch 1, 1a vypĺňajú úplne a korektne. Chyba sa prejavovala len pri vytváraní tlačiva cez voľbu Export a u zamestnancov na stranách č. 11, 12 a 20; chyba bola odstránená výmenou opraveného PDF súboru, ktorý dodáva finančná správa.

Nárok na daňový bonus v ročnom zúčtovaní sa už vypočíta korektne aj v prípade, ak sa zamestnancovi počas roka viackrát menil počet detí, na ktoré uplatňuje bonus.

Na tlačovej zostave Podklady pre tvorbu rezervy na nevyčerpanú dovolenku sa výška zdravotných odvodov počíta v 11 % sadzbe, za zamestnanca so zdravotným postihnutím v sadzbe 5,5 % .

Na základe nového usmernenia Sociálnej poisťovne bol upravený výpočet odvodov u dohôd, na ktorých si zamestnanec uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku, resp. sa mu uplatňuje automaticky. Po novom, sa v prípade vyplateného príjmu v sume vyššej ako je maximálny vymeriavací základ v danom mesiaci, odpočítateľná položka odpočíta až po úprave príjmu na výšku maximálneho vymeriavacieho základu.

XML

XML export agendy Výrobné požiadavky sme rozšírili o element <dateTill> (pole Vybaviť do).

Sklady

V rade Pohoda E1 v agende Výroba pri zmene Evidenčného čísla alebo Exspirácie na položke výrobku nedochádza k prepočtu váženej nákupnej ceny ak sa nemení množstvo položky.

Ostatné

Do priznania k dani z príjmov fyzických osôb (DPFOB) za rok 2023 boli zapracované tieto úpravy:

  • Daňový bonus v riadku 117 sa už v prípade, ak sa neuplatňuje navýšený základ dane (r34a), počíta zo správneho základu dane (r38 + r45). Pôvodne bol daňový bonus vypočítaný zo základu dane uvedeného v riadku 72 (na základe nesprávne uvedenej informácie v poučení DPFOB).

  • Daňový bonus v riadku 117 sa už v prípade, ak sa v priebehu roka viackrát mení počet detí, vypočíta korektne.

  • Pre riadok 123 v sekcii Daň/daň.bonus/preddavky, bolo zapracované zaškrtávacie pole pre  možnosť ručnej úpravy; pole využijete pri uplatnení nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023.
    Výšku daňového bonusu je potrebné v tomto prípade vypočítať ručne, program nekontroluje správnosť ručného vyplnenia sumy v tomto riadku. Na našej stránke je k dispozícii informácia MFSR k postupu pri uplatnení nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023.

Update POHODA, rel. 13601

K dispozícii od: 05. 01. 2024
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13600

Od 1. 1. 2024 je sadzba poistného pre zamestnávateľa vo výške 11 % z vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie. Sadzba poistného za zamestnancov so zdravotným postihnutím je 5,5 % z vymeriavacieho základu.

Od 1. 1. 2024 je výška minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie vo výške 40,32 €. Minimálna výška je určená z výšky životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka. Pre rok 2024 je určená z hodnoty 268,88 €.

Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) sú od roku 2024 vo výške 4 % z vymeriavacieho základu.

Od 1. 1. 2024 už 1. september nie je dňom pracovného pokoja.

Upravili sme mazanie dočasných súborov.

Program POHODA načíta adresu na základe zadaného IČO aj z nového Českého registra firiem ARES.

V účtovnej jednotke typu JÚ sa už nezobrazuje na faktúrach chybové hlásenie pri vložení zásoby pomocou kódu.