Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Leto 2018

Update POHODA, rel. 11905

K dispozícii od: 26. 07. 2018

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Leto 2018, rel. 11900 (resp. 11901, 11902, 11903, 11904).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa Offline: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné mať nainštalovaný update i pre Kasu Offline, rel. 11901.

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 11905 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

 • Bol zapracovaný výpočet odvodov pre zamestnancov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, ktorí si ako dôchodcovia uplatňujú odvodovú úľavu.
  Nové kódy, ktoré sa používajú len v mesačnom výkaze poistného a príspevkov (MVPP) a vo výkaze poistného a príspevkov (VPP), sú nasledovné:

  31 – dohoda o vykonaní práce – pravidelný príjem, výnimka (kód v xml - ZECD1V)
  41 – dohoda o vykonaní práce – nepravidelný príjem, výnimka (kód v xml – ZECD1NV)
  51 – dohoda o pracovnej činnosti – pravidelný príjem, výnimka (kód v xml – ZECD2V)
  61 – dohoda o pracovnej činnosti – nepravidelná príjem, výnimka (kód v xml – ZECD2NV)

  Ostatné kódy, ktoré sa používajú, sú zhodné s kódmi používanými v RLFO.

 • Bolo upravené vypĺňanie údajov do ELDP u dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti, v prípade uplatňovania odvodovej úľavy.
 • V prípade, že má zamestnanec vyššiu základnú výmeru dovolenky, pri editácii záznamu v agende Personalistika sa už hodnota neprepočíta na zákonnú základnú výmeru.
 • Bolo upravené zobrazenie ručne zadanej hodnoty do polí Členenie DPH, Členenie KV DPH a Predkontácie.


Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Leto 2018, rel. 11904 zo dňa 10. 07. 2018

 • Pri údajovej uzávierke už nedochádza k chybovému hláseniu #3022, údaje sa korektne prevedú do novozaloženej účtovnej jednotky.
 • Synchronizácia s mPOHODOU už prebieha korektne na Windows XP a Windows Vista.


Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Leto 2018, rel. 11903 zo dňa 27. 06. 2018

 • Od 01.07.2018 si môže i dôchodca pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti určiť dohodu, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia po splnení podmienok. (Dôchodca - poberateľ starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku i poberateľ predčasného starobného dôchodku)

  Ak si dohodár – dôchodca, takúto dohodu určí, určenie tejto dohody označíte zaškrtnutím poľa Odvodové zvýhodnenie SP – dohody. Pole slúži naďalej i na označenie odvodového zvýhodnenia študentov (DoBPŠ).

  Odvody, ktoré sa budú z dohody dôchodcu platiť, nastavíte v agende Pracovné pomery, záložka Odvody poistenia. Ak si dôchodca určí dohodu ako zvýhodnenú a príjem je nižší ako suma 200 Eur, platí sa len garančné a úrazové poistenie. Ak je však príjem vyšší ako 200 Eur, platia sa odvody i na dôchodkové poistenie, avšak vymeriavací základ sa zníži o sumu 200 Eur. Ak si dôchodca dohodu neurčí ako zvýhodnenú, platí sa dôchodkové poistenie z vyplateného príjmu.

  Povinnosť platiť dôchodkové poistenie POHODA nesleduje, preto je potrebné pred vystavením mzdy skontrolovať výšku príjmu a v prípade potreby zaškrtnúť/zrušiť zaškrtnutie príslušných odvodov poistenia na záložke Mzda v agende Pracovné pomery.

  UPOZORNENIE: Ak máte dohodára – dôchodcu, ktorý nemá uzatvorenú novú dohodu a určil si dohodu ako zvýhodnenú za mesiac júl, nové nastavenia v programe vykonajte až po vystavení miezd za mesiac jún. Júnové mzdy by boli vystavené nesprávne a s nesprávnymi kódmi zamestnancov.

  UPOZORNENIE: Výpočty miezd, platné po novom pre dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, budú zapracované do update 11904.

 • V súvislosti s legislatívnymi zmenami bola zmenená i xsd schéma RLFO, podľa ktorej sa vytvára súbor pre elektronické podanie vo formáte xml.
  Pre dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti sa používajú nasledovné kódy:

  Kód 3 – dohoda o vykonaní práce – pravidelný príjem (kód v xml - ZECD1)

  Kód 33 – dohoda o vykonaní práce – pravidelný príjem, bez dôchodkového poistenia (kód v xml - ZECD1B)

  Kód 4 – dohoda o vykonaní práce – nepravidelný príjem (kód v xml – ZECD1N)

  Kód 44 – dohoda o vykonaní práce – nepravidelný príjem, bez dôchodkového poistenia (kód v xml – ZECD1NB)

  Kód 5 – dohoda o pracovnej činnosti – pravidelný príjem (kód v xml – ZECD2)

  Kód 55 – dohoda o pracovnej činnosti, pravidelný príjem, bez dôchodkového poistenia (kód v xml – ZECD2B)

  Kód 6 – dohoda o pracovnej činnosti – nepravidelný príjem (kód v xml – ZECD2N)

  Kód 66 – dohoda o pracovnej činnosti – nepravidelný príjem, bez dôchodkového poistenia (kód v xml – ZECD2NB)

  Ak dohodárovi – dôchodcovi, s určenou dohodou, kolíše príjem nad/pod 200 Eur, čo má za následok vznik/zánik dôchodkového poistenia, je potrebné tieto zmeny nahlásiť prostredníctvom RLFO.
  Na uvedené kolísanie sa používajú polia Dátum vzniku poistenia a Dátum zániku poistenia na záložke Doplnkovú údaje.
  Pre prihlášku/odhlášku dôchodkového poistenia sa používajú kódy:

  Kód 19 – dohoda o vykonaní práce – pravidelný príjem, len na dôchodkové poistenie (kód v xml – ZECD1DPP)

  Kód 20 - dohoda o vykonaní práce – nepravidelný príjem, len na dôchodkové poistenie (kód v xml – ZECD1DPN)

  Kód 21 - dohoda o pracovnej činnosti – pravidelný príjem, len na dôchodkové poistenie (kód v xml – ZECD2DPP)

  Kód 22 - dohoda o pracovnej činnosti – nepravidelný príjem, len na dôchodkové poistenie (kód v xml – ZECD2DPN)

 • Mesačný výkaz poistného a príspevkov za obdobie do 06/2018 vrátane, sa vytvára podľa platnej xsd schémy pre toto obdobie. Mesačný výkaz za obdobie 07/2018 a vyššie sa vytvára podľa novej schémy. Bola zmenená i schéma pre vytváranie Výkazu poistného a príspevkov. Podľa novej schémy sa vytvárajú výkazy, s uvedeným „príjmy zúčtované v mesiaci“ 07/2018 a vyššie.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Leto 2018, rel. 11902 zo dňa 15. 06. 2018

 • V súvislosti s režimom prenesenia daňovej povinnosti boli do agendy Sklady/Zásoby/Zaúčtovanie/Režim prenes.daň.pov. zapracované tieto úpravy:

  - do výklopného zoznamu pre pole Čl. KV DPH bola doplnená možnosť výberu členenia KN - Nezahrňovať do Kontrolného výkazu DPH

  - vyplnenie poľa Kód tovaru je už povinné len v kombinácii s členením KV DPH typu A2CN - A2 Colná nomenklatúra (§69 12 f, g).

 • Doklady s členením DPH typu U14, U15, U16, U17 (UDcest, UKcest,UDobch, Ukobch) je už možné uložiť aj v prípade, ak je na doklade vyplnená sadzba dane.
 • Bola aktualizovaná tlačová zostava Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti. Tlačivo je platné pre rok 2018.
 • Bola aktualizovaná tlačová zostava Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – ŠTUDENTI).
 • Bola pridaná tlačová zostava Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA). Dôchodca, pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, týmto tlačivom uplatní právo podľa § 227a zákona o sociálnom poistení (odvodová úľava do 200 Eur)
 • Tlačové zostavy Výplatná páska a Výplatné pásky sa už korektne zobrazujú i pri pobočkom spracovaní údajov vo variante Účtovník/Klient.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 128251 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť