Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Január 2009

Novinky vo verzii Január 2009

Popisovaná verzia: POHODA Január 2009, release 9100 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Jeseň 2008, release 9000 SK
K dispozícii od: 26. 01. 2009

 

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré do programu pribudli od predchádzajúcej verzie.

Personalistika a mzdy

> V agende Personalistika na záložke Zamestnanec je teraz možné zadať okrem adresy zamestnanca i jeho kontaktnú adresu.
> V súlade s odporúčaním DR SR boli v programe upravené nasledovné tlačové zostavy pre platiteľov dane z príjmov zo závislej činnosti:
- Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (2008),
- Žiadosť o vykonanie výpočtu (2008),
- Potvrdenie o zaplatení dane (2008),
- Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (2008),
- Vyhlásenie na zdanenie príjmov (2009).

> Ďalej boli upravené tlačové zostavy pre sociálnu a zdravotné poisťovne, platné od 01.01.2009:
- Mesačný výkaz poistného a príspevkov,
- Mesačný výkaz poistného a príspevkov – príloha,
- Mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie,
- Príloha k mesačnému výkazu preddavkov poistného.

> Do agendy Mzdy boli zapracované legislatívne zmeny účinné od 01.01.2009, a to:
- nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2009 vo výške 3 435,27 €, pri výpočte preddavkov počítaná ako 1/12-ina tejto sumy, t.j. hodnota 286,27 €,
- daňový bonus vo výške 19,32 € mesačne, v záložke Dane a poistné zadaný ako 12-násobok hodnoty mesačnej výšky daňového bonusu, t.j. hodnota 231,84 €
- vo vystavovanej mzde od 01.01.2009 bolo zapracované zaokrúhľovanie nasledovne:
*** na eurocenty nadol: vymeriavací základ na zdravotné poistenie, základ dane, preddavky na daň, zdaniteľná mzda a daň, preddavok na zdravotné poistenie,
*** na eurocenty nahor: vymeriavací základ na sociálne poistenie, nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus,
*** na eurocenty matematicky: ostatné prepočty,
*** na 10 eurocentov nadol: poistné na sociálne poistenie.

> Zapracované bolo rozšírenie počtu desatinných miest pre údaje o výške mzdovej sadzby a o výške priemernej mzdy (použitého priemeru) v tlačových zostavách v agende Mzdy a Personalistika.

> Pokiaľ v Globálnom nastavení/Mzdy 2/v časti Zdravotné poistenie v políčku Kód vyplníte kód právnej formy, je tento kód následne použitý v tlačových zostavách „Štvrťročný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch“ a „Hlásenie o vyúčtovaní dane“.
Fakturácia

> Z dôvodu prechodu na novú menu euro boli v agendách Vydané objednávky, Vydané zálohové faktúry a Vydané faktúry vytvorené nové tlačové zostavy:
- Objednávka v domácej mene (Euro) anglicky,
- Objednávka v domácej mene (Euro) nemecky,
- Zálohová faktúra v domácej mene (Euro) anglicky,
- Zálohová faktúra v domácej mene (Euro) nemecky,
- Faktúra v domácej mene (Euro) anglicky,
- Faktúra v domácej mene (Euro) nemecky.
Sklady

> V prípade zviazanej zásoby je možné nastaviť, či sa bude vyskladňovať alebo nie. Túto možnosť využijete v prípade, že potrebujete zviazanú zásobu so skladovou kartou naskladniť, ale už nevyskladňovať. Voľbu Nevyskladňovať je možné zaškrtnúť na záložke Zviazané v agende Sklady/Zásoby.> Do tlačových zostáv Inventúrny súpis s ocenením, Stav skladov a Odchýlka metódy váženej nákupnej ceny boli doplnené dve hodnoty ocenenia skladov, a to Ocenenie z jedn. VNC (súčin množstva a jednotkovej VNC) a Ocenenie skladov (rozdiel medzi príjmami a výdajmi). Rozdiel medzi týmito hodnotami môže vzniknúť zaokrúhlením. Pri účtovaní skladov spôsobom A sa musia rovnať zostatky na skladových účtoch s hodnotou Ocenenie skladov. Pred vykonaním účtovnej uzávierky je preto potrebné ocenenie skladov upraviť zaúčtovaním odchýlok podľa tlačovej zostavy Odchýlka metódy váženej nákupnej ceny. Až potom sa hodnota skladu rovná Oceneniu z jedn. VNC. Pri účtovaní skladov spôsobom B zaúčtujete na konci účtovného obdobia hodnotu Ocenenie z jedn. VNC.
Ostatné

> Do agendy Legislatíva boli zapracované nové legislatívne hodnoty platné od 01.01.2009, a to:
- nezdaniteľná časť na daňovníka vo výške 3 435,27 €,
- daňový bonus vo výške 19,32 € mesačne,
- limit pre zrážkovú daň vo výške 165,97 €,
- limit pre oznamovaciu povinnosť vo výške 3 319,39 €,
- suma minimálnej mesačnej mzdy vo výške 295,50 €,
- suma minimálnej hodinovej mzdy vo výške 1,698 €,
- suma max. vymeriavacieho základu pre nemocenské poistenie vo výške 1 003,09 €,
- suma max. vymeriavacieho základu pre dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, rezer. fond, garančné a úrazové poistenie vo výške 2 674,90 €,
- suma max. vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie vo výške 2 006,16 €,
- sumy základných náhrad za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách vo výške 0,183 €/km pre osobný automobil a vo výške 0,050 € pre jednostopové vozidlá.
Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 123144 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť