Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Máj 2009

Novinky vo verzii Máj 2009

Popisovaná verzia: POHODA Máj 2009, release 9200 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Január 2009, release 9100 SK
K dispozícii od: 04. 05. 2009


 

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

POHODA SQL

> Na jednom SQL Serveri je odteraz možná súbežná prevádzka viacerých inštalácií programu POHODA SQL. Pre použitie viacerých inštancií programu POHODA SQL je potrebné použiť aplikáciu StwPhBuilder. V tejto aplikácii je potrebné vytvoriť ďalšiu Materskú databázu pre informačný systém POHODA SQL a nastaviť program POHODA SQL tak, aby túto databázu používal. Toto nastavenie vykonáte v sprievodcovi pri prvom spustení alebo prostredníctvom povelu Databáza/Nastavenie SQL servera v agende Súbor/Účtovné jednotky. Pre použitie viacerých inštancií programu POHODA SQL na jednom SQL Serveri je potrebné dodržať podmienky licenčnej zmluvy, ktorú nájdete na inštalačnom CD programu POHODA, resp. pri inštalácii produktu.

> V Nastavení SQL servera si môžete odteraz vybrať priečinok, do ktorého budú vytvárané súbory transakčného logu databáz programu POHODA na SQL serveri.

> Do výberu parametrov v agende Nastavenie/Externé nástroje boli pridané parametre s SQL dotazom pre hlavnú tabuľku agendy a pre položkovú tabuľku. Prostredníctvom voľby Povoliť ukončenie externého nástroja môže užívateľ ukončiť činnosť spustenej aplikácie. Túto voľbu je možné použiť iba v prípade, že je zaškrtnutá voľba Počkať na dokončenie činnosti externého nástroja.


XML

> Pomocou XML je možné do systému POHODA importovať zoznam zákaziek.
> Pri XML importe skladových položiek do dokladov je už možné poznámku voľne editovať.
> Do XML exportu pribudla možnosť zadať vlastný filter, ktorý je uložený v konkrétnej agende.
> Novinkou je možnosť vyexportovať prostredníctvom XML predajné ceny vrátane cudzích mien.
> Pri XML importe objednávky sa prenáša taktiež telefónne číslo a e-mail.
> Je možné už exportovať i záznamy z agendy Saldo, rovnako ako i z agendy Členenie skladov.
> Pre XML komunikáciu v prípade objednávok a agendy Adresár bolo doplnené ID externého nástroja.


Účtovníctvo a fakturácia

> Do agendy Priznanie DPH bolo zapracované nové tlačivo Priznanie DPH platné od 01. 04. 2009. Okrem textových zmien obsahuje aj doplnenie zaškrtávacieho poľa na druhej strane tlačiva v riadkoch 29 a 30. Zaškrtávacie pole "Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona" sa nachádza v agende Priznanie DPH na záložke Ručné úpravy.
> Do agendy Banka bola zapracovaná nová tlačová zostava Evidencia pohybov < 0,01 EUR na účtoch vedených v CM, ktorá Vám umožňuje evidovať čiastky na účte v CM, ktoré sú nižšie ako 0,01 EUR.
> Do agendy Vydané faktúry a Ostatné pohľadávky bola pridaná tlačová zostava Upomienky faktúr (pohľadávok) v omeškaní v cudzej mene. Po zadaní konkrétneho dátumu splatnosti v dialógovom okne Tlač sa v tlačovej zostave zobrazia z vybraných vydaných faktúr, resp. ostatných pohľadávok tie, ktoré sú po zvolenom dátume splatnosti neuhradené. Doklady vstupujúce do zostavy sú zoradené podľa jednotlivých cudzích mien. Je možné zvoliť si ľubovoľne, či sa budú tlačiť pohľadávky v domácej mene, prípadne len doklady v konkrétnej mene. Pre každého odberateľa sa tlačí zvlášť stránka s upomienkou.

> Do agend Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky a pohľadávky pribudli nové tlačové zostavy s grafmi. Jedná sa o prehľady mesačných fakturácií, fakturácií podľa stredísk, činností a zákaziek a súpisku dokladov podľa dodávateľov, resp. odberateľov. Odteraz je možné veľmi jednoducho zobraziť prehľad jednotlivých dodávateľov s uvedením celkovej vyfakturovanej čiastky, resp. zoradiť dodávateľov podľa jednotlivých dodávok. Taktiež veľmi jednoducho a rýchlo zobrazíte grafický prehľad fakturovaných a uhradených čiastok v členení za jednotlivé mesiace, či fakturovaných čiastok za jednotlivé strediská, činnosti alebo zákazky.
Predajky

> Bola doplnená tlačová zostava Zaúčtovanie tržieb podľa foriem úhrad. V tlačovej zostave sa zobrazí prehľad zaúčtovaných predajok podľa jednotlivých foriem úhrad a užívateľa, ktorý predajku vytvoril. Na konci tlačovej zostavy je celkový súčet zaúčtovaných tržieb. Tlačovú zostavu môžete využiť na kontrolu zaúčtovaných predajok a automaticky vytvorených pokladničných dokladov, resp. ostatných pohľadávok. Zostavu nájdete v agende Sklady/Predajky.

> Bola pridaná tlačová zostava Prehľad denných tržieb. Súpiska zobrazuje prehľad denných tržieb zaúčtovaných i nezaúčtovaných dokladov, ktoré sú rozdelené podľa užívateľa a jednotlivých foriem úhrad. Na konci tlačovej zostavy sa nachádza celková denná tržba. Deň, za ktorý chcete prehľad zostaviť, uvediete v poli Dátum tlače v dialógovom okne Tlač.
> Z dôvodu zvýšenia spoľahlivosti programu POHODA bola doplnená funkcia na kontrolu predajok, prostredníctvom ktorej je možné vykonať kontrolu vypočítaných čiastok a vyplnenia foriem úhrad. Táto funkcia zároveň overí, či sa zvolená forma úhrady používa pre danú agendu. Kontrola dokladov bude vykonaná na všetkých vybraných a doteraz nezaúčtovaných predajkách. Výsledkom kontroly je súpis všetkých predajok, v ktorých boli zistené chyby. Zoznam chybných dokladov je možné vytlačiť.

Túto funkciu využijete predovšetkým pri veľkom množstve dokladov, kedy vzniká väčšia pravdepodobnosť nesprávneho zadania dokladu. Funkciu odporúčame použiť i v prípade nesprávneho uloženia dokladu, teda ak pri ukladaní nového záznamu došlo k násilnému ukončeniu programu alebo k výpadku elektrického prúdu. Kontrolu dokladov vykonáte prostredníctvom povelu Záznam/Kontrola pred zaúčtovaním v agende Sklady/Predajky.

> V agende Kasa Online bol umožnený prenos adresy zákazníka z adresára prostredníctvom čítačky čiarových kódov. Ak je kurzor v poli Zákazník, hľadá program pri načítaní čiarového kódu číslo zákazníka priamo v agende Adresár. Ak je kurzor v akomkoľvek inom poli, vyhľadá program pri načítaní čiarového kódu zodpovedajúcu skladovú zásobu a automaticky ju prenesie do predajky.


Personalistika a mzdy

> Pri zaúčtovaní mzdových záznamov alebo záloh máte odteraz možnosť výberu číselného radu pre ostatné záväzky, pokladničné doklady a interné doklady (vo firmách, ktoré vedú podvojné účtovníctvo). Už nemusíte automaticky vytvorené doklady ručne upravovať na Vami používaný číselný rad. Vďaka možnosti nastaviť v programe POHODA SQL užívateľom prístupové práva iba ku konkrétnym číselným radom zaistíte, že sa mzdové záznamy nezobrazia nepovolaným užívateľom.

Číselný rad pre záznamy bezhotovostne vyplácaných miezd, odvodov a zrážok, ktoré sú vytvárané do agendy Ostatné záväzky a pre zaúčtovanie hotovostnej výplaty do agendy Pokladňa je možné vybrať v Sprievodcovi pre zaúčtovanie miezd. Sprievodcu zobrazíte prostredníctvom povelu Záznam/Zaúčtovať mzdy v agende Mzdy/Mzdy za konkrétny mesiac.

Číselný rad pre zaúčtovanie záloh vyplácaných v hotovosti, resp. pre bezhotovostné platby vytvárané do agendy Ostatné záväzky je možné zadať v sprievodcovi Zaúčtovanie zálohy, ktorého zobrazíte prostredníctvom povelu Záznam/Zaúčtovať zálohy v agende Mzdy/Personalistika.
> Pri zadávaní nového zamestnanca v agende Mzdy/Personalistika sa zobrazí upozornenie v prípade, že nie je vyplnená záložka Dane a poistné. Správne zadané údaje, napr. zľavy a ďalšie údaje o spôsobe zdanenia a odvodoch poistného majú vplyv na korektný výpočet mzdy.


> Boli opravené tlačové zostavy Štvrťročný prehľad o zrazených a odvedených preddavoch dane z príjmov, Rekapitulácia zdravotného poistenia a Prehľad náhrad príjmu.


Ostatné

> Bola pridaná nová funkcia pre zálohovanie a obnovenie systémovej databázy. Záloha systémovej databázy je vytvorená automaticky pri ukončení práce s programom POHODA alebo je možné urobiť zálohu ručne cez ponuku Súbor/Zálohovanie/Zálohovať. V zobrazenom dialógovom okne Záloha databázy aktuálnej účtovnej jednotky a systémovej databázy určíte spôsob dátovej a systémovej zálohy. Prvý spôsob zálohovania skomprimuje databázu aktuálne otvoreného účtovníctva a uloží vytvorený súbor do priečinka Data/Zálohy a zároveň skomprimuje systémovú databázu do priečinka Data/ZálohySYS v dátovom priečinku programu POHODA.

Druhý spôsob zálohovania umožní skomprimovať databázu aktuálne otvoreného účtovníctva a zadať priečinok, kam sa bude databázový súbor, resp. systémová databáza zálohovať. Ak nechcete systémovú databázu zálohovať, stačí nezaškrtnúť voľbu Vrátane systémovej databázy.

V prípade poškodenia systémovej databázy je možné obnoviť zazálohovanú systémovú databázu ručne cez ponuku Súbor/Zálohovanie/Načítať systémovú zálohu. V zobrazenom dialógovom okne Načítanie systémovej databázy zo zálohy môžete vybrať spôsob načítania systémovej databázy. Na výber máte tieto dve možnosti: Načítať poslednú zálohu z priečinka Data/ZálohySYS alebo Načítať ručne zvolený záložný súbor. Úplne novú systémovú databázu je možné vytvoriť prostredníctvom voľby Vytvoriť novú systémovú databázu.

Pomocou sprievodcu Nastavenie parametrov vymazávania systémovej databázy je možné zvoliť, či budete alebo nebudete chcieť mazať staré zálohy systémovej databázy, príp. nastaviť počet ponechaných záloh databáz. Sprievodcu zobrazíte prostredníctvom voľby Nastavenie/Systémová databáza.

> Do agendy Nastavenie/Internetové obchody bola pridaná podpora nového internetového obchodu FastCentrik od firmy NetDirect. Internetový obchod FastCentrik je špeciálna verzia systému ShopCentrik, na ktorej bežia najvýznamnejšie e-shopy. Je určený pre všetkých užívateľov, ktorí chcú obchodovať rýchlo a lacno. Komunikácia programu POHODA a internetového obchodu FastCentrik prebieha na základe XML komunikácie. Pre nastavenie XML komunikácie je potrebné mať nainštalovaného klienta internetového obchodu FastCentrik a k tomuto klientovi nastaviť cestu v poli Off-line klient.

> Bola pridaná nová funkcia na kontrolu všetkých užívateľských náhrad originálnych tlačových zostáv a užívateľských tlačových zostáv. Ak je v tlačovej zostave použité neexistujúce databázové pole, program na túto skutočnosť upozorní. Kontrolu je možné kedykoľvek prerušiť a zobraziť výsledok pre už skontrolované tlačové zostavy. Túto funkciu Vám odporúčame použiť po každej aktualizácii programu POHODA. Overíte si tak funkčnosť svojich upravených tlačových zostáv. Túto funkciu spustíte prostredníctvom povelu Súbor/Kontrola užívateľských zostáv.


Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 123144 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť