Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Jeseň 2009

Novinky vo verzii Jeseň 2009

Popisovaná verzia: POHODA Jeseň 2009, release 9300 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Máj 2009, release 9200 SK
K dispozícii od: 07. 10. 2009

 

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Fakturácia

> Bola umožnená penalizácia vydaných faktúr v cudzej mene.
Na základe zadaných parametrov sa automaticky vytvorí penále v rovnakej mene, ako má zdrojový doklad. Prostredníctvom upravených tlačových zostáv Zoznam penalizovateľných faktúr k dátumu, Kniha penalizačných faktúr (agenda Ostatné pohľadávky) a Kniha penalizovaných faktúr (agenda Vydané faktúry) máte rýchly prehľad o vystavenom penále v eurách, ale i v zahraničnej mene. Bola vytvorená nová tlačová zostava Penalizačná faktúra v cudzej mene, ktorú nájdete v agende Ostatné pohľadávky.

Sprievodcu pre vytvorenie penalizačných faktúr zobrazíte prostredníctvom povelu Záznam/Penalizovať v agende Vydané faktúry.

> Po uložení stornovacieho dokladu sa vykoná automaticky likvidácia bez väzby.
V agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry a Ostatné záväzky vytvoríte stornovací doklad prostredníctvom povelu Záznam/Stornovať. Po uložení stornovacieho dokladu sa automaticky vykoná pri stornovanom i stornovacom doklade likvidácia bez väzby. Vo firmách, ktoré vedú podvojné účtovníctvo, sa pri stornovacom doklade automaticky doplní párovací symbol stornovaného dokladu tak, aby došlo k vyrovnaniu salda.

> Pri vložení adresy do agend Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky a Prijaté objednávky je automaticky kontrolované, či nezaplatené pohľadávky u odberateľa neprevyšujú zadanú hodnotu v poli Kredit v agende Adresár. Novinkou je zobrazenie upozornenia o prekročení kreditu i pri uložení dokladu.

> Sledovanie histórie opráv dokladov bolo rozšírené i do agend Ponuky, Dopyty, Prijaté a Vydané objednávky.
Záložka História slúži na sledovanie historických verzií dokladov a vďaka tomu máte vždy prehľad o zmenách vykonaných užívateľom v konkrétnom doklade. Samozrejmosťou je možnosť vytlačenia prehľadu zmazaných dokladov v danej agende.

Zaškrtnutím voľby Zaznamenávať opravy účtovných dokladov v agende Nastavenie/Globálne nastavenie sekcia Doklady sprístupníte záložku História i v ďalších agendách, ako sú Ponuky, Dopyty, Prijaté a Vydané objednávky. Kontrolné tlačové zostavy História opráv dokladu a História zmazaných dokladov boli pre jednoduchšiu kontrolu upravené.

> Pri prenose prijatej objednávky do vydanej zálohovej faktúry bola doplnená možnosť označiť objednávku ako vybavenú až po prenesení zálohovej faktúry do faktúry vydanej. Vďaka tomu zostane v agende Sklady/Zásoby zachovaná väzba na prijaté objednávky.


Sklady

> Do agendy Zásoby bola pridaná možnosť nastavenia nákladového účtu pri skladových zásobách.
Do novej záložky Zaúčtovanie, ktorú nájdete v agende Sklady/Zásoby, boli presunuté sekcie Účtovanie metódou A, Výkaz pre INTRASTAT a pole Výnos. Novinkou je možnosť nastaviť si pri skladových zásobách i nákladový účet.

Pri tomto poli je potrebné rozlišovať, či účtujete sklady spôsobom A alebo spôsobom B.
Pri vedení skladov spôsobom A zadáte účet pre účtovanie výdaja skladových zásob. Tento účet sa automaticky použije na zaúčtovanie skladového pohybu typu Výdaj v agendách Výdajky, Výroba, Predajky, Vydané faktúry a Pokladňa - príjem.
Pri vedení skladov metódou B zadáte účet pre účtovanie nákladov pri nákupe zásob. Pri príjme skladových zásob sa v agendách Prijaté faktúry a Pokladňa - výdaj automaticky zvolí predkontácia s týmto účtom.

> Predajné ceny v cudzej mene je možné nastaviť vrátane DPH.

> Bola doplnená kontrola duplicity čiarových kódov zásob.
Pri zadávaní čiarových kódov v agende Zásoby program nedovolí v rámci jedného skladu uložiť rovnaký čiarový kód pri viacerých skladových zásobách. Vďaka tomu je zaručené, že nevzniknú duplicity čiarových kódov ani problémy pri naskladnení, resp. vyskladnení skladových položiek.

Kontrolu čiarových kódov nastavíte v agende Globálne nastavenie sekcia Sklady 1 zaškrtnutím voľby Nepovoliť duplicitný čiarový kód zásoby v sklade.

> Bola rozšírená funkčnosť prenosu dokladov:
• bol umožnený prenos výdajok do prijatého dobropisu a prenos príjemok do vydaného dobropisu,
• bolo umožnené vytvorenie prevodky z príjemky,
• bolo umožnené prenesenie ponuky do vydanej zálohovej faktúry.

> Automatické objednávky je možné odteraz použiť i pre skladové zásoby typu Služba.


Personalistika a mzdy

> Zamestnanecká prémia
Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 01. 01. 2009 sa zavádza nový pojem zamestnanecká prémia. Výpočet zamestnaneckej prémie bude prebiehať v rámci Ročného zúčtovania dane z príjmu. Zamestnanec musí mať v agende Mzdy/Personalistika v záložke Zamestnanec zaškrtnuté políčko Nárok na zamestnaneckú prémiu a políčko Ročné zúčtovanie záloh.> Záväzky na penzijné pripoistenie je možné vytvoriť súhrnne podľa jednotlivých penzijných fondov.
Nemusíte posielať do banky príkaz na úhradu za každého zamestnanca zvlášť, ale pri zaúčtovaní miezd sa vytvorí jeden záväzok za každý penzijný fond.

Nastavenie pre súhrnné záväzky vykonáte v sekcii Mzdy 1 agendy Nastavenie/Globálne nastavenie, a to zaškrtnutím voľby Sumarizovať záväzky podľa penz. fondu.

> Pokiaľ vyplním políčko Kód v agende Globálne nastavenie/Mzdy 2, tak sa tento kód správne prenesie i pri exporte tlačiva Štvrťročný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch dane z príjmu.

> V tlačovej zostave Osobné náklady (agenda Mzdy) sa čiastka v stĺpci Náklady zobrazuje správne.

> Z tlačových zostáv Výplatná páska a Prehľad miezd bolo odstránené políčko Zdanené 10%.

> Pri typoch poistenia Poistenie invalidné zamestnanec, Poistenie invalidné zamestnávateľ a Poistenie rezervný fond zamestnávateľ bolo odstránené automatické vypĺňanie obdobia Od - Do.

> UPOZORNENIE: Pokiaľ máte v agende Personalistika na záložke Dane a poistné zadaný typ Vyživované dieťa je potrebné vyplniť aj políčko Rodné číslo, inak Vám nepôjdu vystaviť mzdy. Z dôvodu vyplnenia správneho počtu detí do tlačovej zostavy Hlásenie o vyúčtovaní dane (časť V), odporúčame vyplniť rodné číslo aj u zamestnancov, ktorí v roku 2009 ukončili pracovný pomer.


Ostatné

> Vzhľad agendy Nastavenie/Prístupové práva bol upravený z dôvodu lepšieho a rýchlejšieho nastavovania práv užívateľa. Cez záložku Užívateľ je možné zadať konkrétne údaje o užívateľovi a cez záložku Práva potom definovať práva pre jednotlivé agendy, resp. konkrétne firmy.

> Do ponuky Pomocník bol pridaný povel Najčastejšie otázky a odpovede. Po jeho zvolení sa otvorí webová stránka so zoznamom FAQ pre program POHODA.

> Pre funkciu zložená otázka bol pridaný nový operátor ==, ktorý vyhľadá záznamy presne podľa zadania.

> Pri importe nových skladových zásob sa automaticky zaškrtne voľba Odbyt.

> V školskej verzii EDU je odteraz možné vykonávať účtovnú a údajovú uzávierku.


Kasa a Kasa Online

> Modulu Kasa a agenda Kasa Online boli optimalizované z dôvodu použitia na dotykových displejoch.
Z dôvodu urýchlenia predaja a zvýšenia efektivity práce sme prispôsobili ovládanie samotného predaja cez dotykový displej, ktorý je navrhnutý tak, aby bolo možné jednoducho a rýchlo obslúžiť zákazníka a zároveň mať okamžitú informáciu o skladových zásobách. Jednoduchým spôsobom zobrazíte softwarovú klávesnicu a nielen, že displej obsahuje všetky funkcie používané pri samotnom predaji, ale navyše boli pridané i nové funkcie. Každému užívateľovi je možné nastaviť východiskové hodnoty vzhľadu aplikácie Kasa pri predaji, t. j. zobrazovanie štandardnej lišty, panelu agend, stavového riadka a pod.

Zaškrtnutím voľby Dotykový displej v agende Nastavenie/Kasy sa prispôsobí vzhľad agendy Predaj v module Kasa, resp. agendy Kasa online v programe POHODA pre priamy predaj cez dotykový displej. V poli Klávesnica môžete nastaviť cestu k softwarovej klávesnici na obrazovke. Ak si necháte pole prázdne, bude automaticky nastavená užívateľská klávesnica z operačného systému Windows.

Východiskové nastavenie vzhľadu Kasy zadáte pre každého užívateľa v agende Nastavenie/Užívateľské nastavenie sekcia Kasa.


> Boli doplnené nové funkcie. Pri predaji je odteraz možné zistiť cenu bez ďalšej operácie, prepnúť program do tréningového režimu a pod.
• Tlačidlom Zistenie ceny zistíte cenu konkrétneho tovaru pred konečným vložením do predajky.
• Pomocou tréningového režimu je možné vyskúšať si všetky funkcie priamo pri predaji bez toho, aby sa akákoľvek vykonaná operácia prejavila v sklade či v účtovníctve. Obsluha sa tak ľahko zoznámi so všetkými funkciami, tzv. naostro.
• Prostredníctvom tlačidla Zásuvka otvoríte pokladničnú zásuvku priamo z aplikácie.
• Tlačidlom Medzisúčet zistíte aktuálnu hodnotu celého dokladu bez toho, aby ste museli prerušiť predaj.

> Bola pridaná podpora zákazníckych kariet. V poli Zákazník je možné odteraz z adresára načítať príslušnú adresu i pomocou čítačky čiarových kódov.

> Je možné zaznamenávať všetky operácie vykonávané pri predaji.
Všetky operácie vykonávané užívateľom, ale i manipulácia s položkami počas predaja sa sledujú a zmeny sa zaznamenávajú na záložke História. Kedykoľvek tak môžete spätne zistiť, kto a kedy uložil predajku, zmazal doklad či dodatočne upravoval položky predajky, čo minimalizuje možnosť podvodného konania zamestnancov. Zvlášť sa zaznamenáva i tréningový režim, takže máte dokonale zaistenú spätnú kontrolu všetkých operácií vykonaných vo Vašej predajni.

Záložka História v agende Predajky sa zobrazí po zaškrtnutí voľby Zaznamenávať históriu dokladov v programe POHODA Kasa a v agende Kasa Online, ktorú nájdete v agende Nastavenie/Globálne nastavenie sekcia Doklady. Požadované kontrolné zostavy nájdete v tlačových zostavách agendy Predajky.

> Program POHODA Kasa bol vzhľadovo čo najviac upravený podľa agendy Kasa Online. Pri predaji bola doplnená možnosť výberu skladových zásob z viacerých skladov a novinkou je taktiež možnosť vybrať konkrétnu cenovú hladinu priamo pri predaji.


POHODA E1

Sklady

> Bolo umožnené evidovať viacero dodávateľov a nákupných cien a veľké rozšírenie funkcií nastalo v oblasti používania čítačky čiarových kódov.
Záložka Dodávatelia ešte viac rozširuje nadštandardné funkcie v oblasti skladového hospodárstva. Pri každej skladovej zásobe môžete evidovať nielen viacero dodávateľov, ale zároveň i viac nákupných cien. Ak pri príjme najskôr vyberiete dodávateľa, a potom budete prenášať skladové položky zo skladu, zobrazí sa aktuálna nákupná cena k danej adrese zadaná na záložke Dodávatelia.

Každému dodávateľovi môžete zadať iný čiarový kód, ktorý je možné použiť nielen pri príjme skladových zásob, ale i pri ich výdaji, a ďalej môžete dodávateľov zotriediť podľa ceny či dodacej lehoty. Prostredníctvom tlačovej zostavy Príjmy zásob podľa dodávateľa je možné jednoducho a rýchlo zistiť, od ktorého dodávateľa bola konkrétna skladová položka v jednotlivých mesiacoch najviac nakupovaná. Tlačovú zostavu nájdete v agende Sklady/Pohyb.

Prostredníctvom tejto záložky môžete taktiež evidovať čiarové kódy pre každú mernú jednotku pri konkrétnych skladových zásobách. Stačí zadať požadovaný čiarový kód, mernú jednotku a koeficient, prostredníctvom ktorého sa pohyby skladových zásob prepočítajú na základnú mernú jednotku. Zadané štítky vrátane dodávateľa a merné jednotky je možné vytlačiť prostredníctvom tlačovej zostavy Štítky čiarových kódov (podľa záložky Dodávatelia).

Záložku Dodávatelia nájdete v agende Sklady/Zásoby. Zaškrtnutím voľby Evidovať čiarové kódy podľa merných jednotiek v agende Globálne nastavenie/Sklady 1 sa sprístupní možnosť evidencie čiarových kódov podľa merných jednotiek.


> V agende Kurzový lístok je možné viesť evidenciu kurzov používaných pre skladové hospodárstvo.
Nákupnú cenu pri jednotlivých dodávateľoch je samozrejme možné evidovať i v cudzej mene. Pre jednoduchšiu úpravu bola pridaná možnosť hromadne zmeniť kurz pri vybraných zásobách. Prostredníctvom funkcie Hromadná úprava kurzov je možné aktualizovať všetky meny alebo iba vybranú menu, a to skladovým kurzom, denným kurzom alebo pevným kurzom uvedeným v kurzovom lístku ku konkrétnemu dátumu. Skladový kurz môžete zadať v agende Nastavenie/Zoznamy/Kurzový lístok.

> K veľkému rozšíreniu funkčnosti došlo i v oblasti automatických objednávok.
Novinkou je možnosť automatické objednávky používať i pre nakupovanie zásob v cudzej mene a zároveň bolo uľahčené automatické objednávanie zložených zásob typu Výrobok, Komplet a Súprava.

Ak bude na záložke Dodávatelia zadaná nákupná cena v cudzej mene, vytvorí sa i automatická objednávka v rovnakej mene. V oblasti predzásobenia je možné použiť ďalšie pridané voľby, a to Podľa výšky minimálneho množstva dodávateľa a Do výšky minimálneho limitu, nie však menej než minimálne objednávacie množstvo dodávateľa. Priamo v sprievodcovi máte možnosť upraviť objednávané množstvo či mernú jednotku a k jednotlivým položkám doplniť stredisko, činnosť alebo zákazku. Výsledok spracovania automatických objednávok je možné pred dokončením skontrolovať v prehľadnej zostave vo formáte HTML alebo vytlačiť.

Pri automatickom objednaní skladových zásob sa objednávky vytvoria na jednotlivé položky, z ktorých sa zložené zásoby skladajú. V oblasti predzásobenia je možné vybrať z dvoch možností, a to Objednať všetky položky zásob na zadaný počet alebo Objednať chýbajúce položky na zadaný počet. I tento výsledok spracovania automatických objednávok je možné pred dokončením skontrolovať v prehľadnej zostave vo formáte HTML alebo vytlačiť.

Sprievodcu pre automatické objednávky zobrazíte v agende Sklady/Zásoby prostredníctvom povelu Záznam/Automaticky objednať.


> Novinkou je možnosť aktualizovať nákupnú cenu priemernou nákupnou cenou.
Priemerná nákupná cena sa počíta iba z kladných príjmových pohybov skladových zásob od zadaného dátumu. Možnosť aktualizovať ceny využijete predovšetkým pri plánovaní a kalkulácii.

Pred spustením prepočtu je vhodné zistiť aktuálnu cenu prostredníctvom tlačovej zostavy Priemerná nákupná cena, ktorú je možné zostaviť od konkrétneho dátumu. Prepočet vykonáte v agende Zásoby prostredníctvom voľby Aktualizovať nákupnú cenu priemernou nákupnou cenou z ponuky Záznam/Preceniť nákupnú cenu.

> Inventúru skladových zásob je možné vykonať pre konkrétne evidenčné čísla priamo v agende Inventúra.
Nemusíte zadávať evidenčné čísla skladových zásob ručne do automaticky vytvorených príjemok či výdajok, ale konkrétne rozdiely šarží či výrobných čísel zadáte priamo v agende Inventúra evidenčných čísel, v ktorej sa zobrazia všetky evidenčné čísla použité v priebehu roka. Ak vzniknú nejaké inventúrne rozdiely v evidenčných číslach, doplnia sa čísla automaticky pri zaúčtovaní inventúry do vytvorených dokladov. Samozrejmosťou je možnosť zadania nového evidenčného čísla.

Boli doplnené nové tlačové zostavy Inventúra evidenčných čísel a Podklady pre spracovanie inventúry (na šírku), pri ktorej máte možnosť vytlačiť evidenčné čísla alebo čiarové kódy skladových zásob.

Agendu je možné otvoriť prostredníctvom povelu Inventúra evid. čísel z miestnej ponuky zobrazenej prostredníctvom pravého tlačidla myši.

> Nákupnú cenu v cudzej menej je možné zadať vrátane DPH.


Prístupové práva

> Možnosť definovania prístupových práv k tlačovým zostavám.
Odteraz môže administrátor zakázať jednotlivým užívateľom prístup k tlačovým zostavám, a tak zvýšiť zabezpečenie firemných údajov. Práva k tlačovým zostavám je možné nastaviť pre jednotlivých užívateľov a úlohy, a to pre jednotlivé tlačové zostavy, pre všetky zostavy v jednej agende alebo pre všetky tlačového zostavy naraz. Akémukoľvek užívateľovi môžete nastaviť ľubovoľný rozsah prístupových práv od nulových cez povolenie náhľadu a tlače až po všetky práva vrátane editácie. Okrem toho môžete určiť, či užívateľ smie pridávať či odoberať užívateľské zostavy a či má právo exportovať zostavy do XLS.

Prístupové práva ku konkrétnym tlačovým zostavám nastavíte na záložke Priame práva v agende Nastavenie/Prístupové práva/Užívatelia, resp. Úlohy. V sekcii Nastavenie práv užívateľa, resp. Nastavenie práv úlohy vyberiete typ Tlačovej zostavy a v strome práv požadovanú agendu.


> Pre agendu Pohyby bolo umožnené nastavenie prístupových práv podľa jednotlivých stredísk.
Ak pridáte užívateľovi prístup k zvolenej firme, zobrazí sa pri agende Pohyby pod voľbami práv v zvolenej úrovni voľba Podľa stredísk. Po jej zaškrtnutí sa pridajú do stromu nastavania práv užívateľa strediská používané vo firme. K týmto strediskám môžete zvoliť rovnaké práva ako pre agendu.

> Novinkou je taktiež možnosť nadefinovať prístupové práva pre každý bankový účet. Práva sa definujú rovnakým spôsobom ako nastavenie prístupových práv pre jednotlivé pokladne.


Internetové obchody

> Umožnenie administrácie internetového obchodu priamo v programe POHODA.
Správa internetového obchodu je odteraz oveľa jednoduchšia, pretože v prepojení programu POHODA so systémom FastCentrik sa stále rozširujú možnosti, ako vykonávať správu e-shopu prostredníctvom programu POHODA. Odteraz je možné jednoducho a rýchlo nadefinovať parametre a kategórie internetového obchodu priamo v programe POHODA a priraďovať ich jednotlivým položkám v agende Zásoby. Pri zápise nových parametrov si môžete vybrať z vopred nadefinovaných typov, ako sú Dátum, Text, Číslo, Merná jednotka, Zoznam či Áno/Nie. Jednotlivé parametre ľahko a rýchlo priradíte k vybraným kategóriám a skladovým položkám. Zaraďovanie skladových položiek do preddefinovaných kategórií, či priradenie súvisiaceho alebo alternatívneho tovaru je skutočne jednoduchá záležitosť. Prostredníctvom XML komunikácie je možné akékoľvek údaje zasielať do internetového obchodu a zároveň do programu POHODA načítať objednávky a ďalšie zmeny vykonané vo Vašom e-shope.

Partnerom spoločnosti STORMWARE je v prípade internetových obchodov firma NetDirect, ktorej systém FastCentrik predstavuje ideálny nástroj pre obchodovanie na internete. Cieľom vývoja programu je v tejto oblasti dosiahnuť možnosť kompletnej správy internetového obchodu iba v systéme POHODA, aby obsluha Vášho e-shopu bola skutočne čo najkomfortnejšia.

Agendy Parametre a Kategórie internetových obchodov nájdete v ponuke Nastavenie/Internetové obchody. Zaradenie jednotlivých položiek do kategórií, priradenie parametrov, popisov tovaru, súvisiaci a alternatívny tovar nastavíte v agende Sklady/Zásoby na záložke Internet.


Ostatné

> V agende Nastavenie/Globálne nastavenie sekcia Doklady sa prostredníctvom voľby Zaznamenávať históriu záznamov v ostatných agendách zobrazí dialógové okno s ponukou agendy, v ktorej chcete históriu sledovať. Jedná sa o agendy Majetok, Drobný majetok a Leasingový majetok. Pre sledovanie jednotlivých zmien a opráv sa sprístupní záložka História. Do zoznamu kontrolných tlačových zostáv boli doplnené nové zostavy História opráv záznamov a História zmazaných záznamov.

> Prostredníctvom voliteľných parametrov je možné pripojiť externý dokument.
V agende Voliteľné parametre zadáte novú voľbu Text pre agendu, v ktorej chcete pripojiť externý dokument alebo nastaviť zložku. Vo vybranej agende pridajte v dialógovom okne Úprava formulára nový parameter a vo vlastnostiach pola zvoľte buď Výber priečinka, alebo Výber súboru.

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 123103 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť