Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Január 2010

Novinky vo verzii Január 2010

Popisovaná verzia: POHODA Január 2010 release 9400 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Jeseň 2009, release 9300 SK
K dispozícii od: 20. 01. 2010

 

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Účtovníctvo

> Novelou zákona o DPH sa menia pravidlá pre podávanie súhrnných výkazov s účinnosťou od 01. 01. 2010.

Súhrnný výkaz sa od 01. 01. 2010 vzťahuje i na poskytnutie služby s miestom plnenia v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

Súhrnný výkaz sa počnúc dňom 01. 01. 2010 odovzdáva iba elektronicky buď mesačne, alebo pri splnení výnimky štvrťročne. Lehota pre odovzdanie je 20. deň každého nasledujúceho kalendárneho mesiaca pri mesačných aj štvrťročných platiteľoch.

Výnimka: Hodnota tovarov dodaných do iných členských štátov s oslobodením od dane nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch 100.000 EUR. To znamená, že ak sú dodávané len služby, podáva sa súhrnný výkaz štvrťročne. Ak sa dodáva aj tovar, musí si užívateľ „ustrážiť“ hranicu 100.000 EUR a prehodnotiť to, či má podávať súhrnný výkaz mesačne, alebo štvrťročne.

Služby budú do nového tlačiva Súhrnného výkazu vstupovať s kódom 2. Aby bolo zabezpečené korektné vykazovanie služieb v novom tlačive Súhrnného výkazu, je potrebné skopírovať existujúce členenie DPH a do políčka Kód pre Súhrnný výkaz zadať číslo 2.

TIP: Členenia DPH, ktoré obsahujú políčko Kód pre Súhrnný výkaz, začínajú písmenom "U".

Príklad: Český platiteľ dane si objedná u slovenského platiteľa dane vzdelávaciu službu - školenie, miesto dodania služby je v ČR. Osobou povinnou platiť daň v ČR je príjemca služby. Slovenský platiteľ službu fakturuje bez dane a hodnotu služby a IČ DPH príjemcu služby uvedie v Súhrnnom výkaze s kódom 2.

Do agendy Priznanie DPH bola pridaná nová tlačová zostava Kontrola dokladov pre súhrnný výkaz, do ktorej vstupujú všetky doklady, ktoré sú súčasťou súhrnného výkazu. Pred odoslaním súhrnného výkazu odporúčame túto tlačovú zostavu vždy skontrolovať.

> Bolo aktualizované tlačivo Priznanie k dani z pridanej hodnoty platné od 01. 01. 2010. Do nového Priznania DPH pribudol nový riadok Služby, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 3 zákona.

V súvislosti s touto zmenou bolo do programu zapracované nové členenie DPH „DDsl§69“, ktoré je potrebné používať pre služby, pri ktorých platí daň príjemca podľa § 69 ods. 3 zákona. Ide o služby dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1 zákona.

> Do agendy Nastavenie/Globálne nastavenie/Dane boli zapracované nové políčka, kde si môžete zadať štatistický údaj SK NACE. Jedná sa o kód podtriedy klasifikácie ekonomických činností, ktorý bude program uvádzať v tlačovej zostave Súvaha a Výkaz ziskov a strát.


Personalistika a mzdy

> Od 01. 01. 2010 sa zvyšuje minimálna mzda na čiastku 307,70 € a tiež minimálna hodinová mzda na čiastku 1,768 €.

> Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie sa pre rok 2010 zvyšuje na 2.169,08 €.

> Pre rok 2010 zostala čiastka odpočítateľnej položky na daňovníka rovnaká ako v predchádzajúcom roku, t. j. 4.025,70 €.

> Do programu boli zapracované nové druhy prémií, a to: Prémie za dlhšie obdobie a Prémie za výročie.

Prémie za dlhšie obdobie – mzda, ktorá sa poskytuje zamestnancovi za dlhšie obdobie ako kalendárny štvrťrok. Program pri výpočte priemerného zárobku určí jej pomernú časť pripadajúcu na kalendárny štvrťrok. V ďalšom období sa pri zisťovaní priemerného zárobku do mzdy zahrnie zvyšná časť. Čiastka prémií vstupuje do všetkých vymeriavacích základov na sociálne poistenie a do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie.

Prémie za výročie – mzda, ktorá sa zamestnancovi poskytuje pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia za obdobie štyroch kalendárnych štvrťrokov. Program jej výšku vždy rozpočíta do priemerného zárobku do štyroch období. Čiastka prémií nevstupuje do vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné poistenie.

Hodnotu prémií môžete zadať do políčka Prémie za dlhšie obdobie alebo Prémie za výročie na záložke Hrubá mzda priamo vo vystavenej mzde.


> V ponuke tlačových zostáv boli v programe POHODA zapracované nové tlačové zostavy Žiadosť o vykonanie výpočtu Ročného zúčtovania Dane z príjmov pre rok 2009 a Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania na verejné zdr. poistenie pre rok 2009.

Kasa a Kasa Online

> Pri dotykovom displeji je teraz možné nadefinovať až 72 vlastných tlačidiel pre najčastejšie predávaný tovar podľa PLU. Tlačidlá môžu byť rozdelené až do štyroch kategórií. Každá kategória má vlastnú farbu a je možné jej priradiť ľubovoľný názov.

Agendu Priradenie PLU otvoríte prostredníctvom voľby Priradenie PLU v agende Nastavenie/Kasy. Tlačidlo Priradenie PLU je aktívne iba v prípade, že zaškrtnete voľbu Dotykový displej. Pokiaľ pri predaji nechcete používať vlastné tlačidlá, zrušte zaškrtnutie voľby Zobraziť klávesy so skratkami PLU. Túto voľbu nájdete v agende Užívateľské nastavenie v sekcii Kasy.
Pri samotnom predaji môžete jednoducho a rýchlo vybrať požadované PLU.Ostatné

> Pri zápise poznámky je možné použiť základné formátovanie textu.

Pri každom texte, ktorý zapíšete na záložku Poznámky v agendách Ponuky, Dopyty, Vydané objednávky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Pokladňa, Príjemky, Výdajky, Predajky, môžete zmeniť veľkosť písma, použiť tučné písmo či kurzíva. Jednotlivé povely sú dostupné z miestnej ponuky po stlačení pravého tlačidla myši.

> Bola optimalizovaná tlač dokladov pri použití registračných pokladní Euro (online) a fiškálneho modulu J&V Safe v terminálovom režime.

Zaškrtnutím voľby Použiť zrýchlenú tlač, ktorú nájdete v agende Nastavenie/Hardware, môžete pri pokladniach Euro (online) dosiahnuť zrýchlenú tlač. Pre správnu funkčnosť však musia pokladne rýchlu tlač podporovať. Pre pokladne Euro 2100 je na to potrebné mať firmware od verzie 2.00, pre Euro 500 Handy od verzie 3.00 a pre pokladne Euro 2000 Alpha od verzie 4.00. Zrýchlenú tlač pri fiškálnom module J&V Safe môžete dosiahnuť pri type FM2000 a FM3000, a to zaškrtnutím voľby Použiť tlačový manažér. Nastavenie tlačového manažéra môžete vykonať podľa tohto postupu.

POHODA E1

> Okrem možnosti nastaviť prístupové práva podľa jednotlivých stredísk pre agendu Sklady/Pohyby je teraz možné nastaviť prístupové práva podľa stredísk i pre agendu Účtovný, resp. Peňažný denník.Pokiaľ pridáte užívateľovi prístup k zvolenej firme, zobrazí sa pri agende Denník pod voľbami práv vo zvolenej úrovni voľba Podľa stredísk. Po jej aktivácii sa pridajú do stromu nastavenia práv užívateľa strediská používané vo vybranej firme. K jednotlivým strediskám môžete obvyklým spôsobom nastaviť rôzne úrovne práv.

> Sledovanie histórie opráv dokladov bolo rozšírené i pre agendu Personalistika.


Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 123103 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť