Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Jeseň 2010

Novinky vo verzii Jeseň 2010

CD

Popisovaná verzia: POHODA Jeseň 2010, release 9600 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Máj 2010, release 9500 SK
K dispozici od: 21. 10. 2010

&nsbp;

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programu pribudli od predchádzajúcej verzie.

Účtovníctvo

V súvislosti so zmenami v zákone o DPH, konkrétne s možnosťou skupinovej registrácie pre DPH, kedy môže mať daňovník pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ) iné ako identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), bolo do programu POHODA pridané nové samostatné pole IČ DPH.

Nové pole IČ DPH nájdete v agende Súbor/Účtovné jednotky a v agende Adresár. Zároveň boli upravené aj tlačové zostavy a formuláre niektorých agend, na ktoré má nové pole IČ DPH vplyv.

Program POHODA v agendách Účtovné jednotky a Adresár vykoná nasledovný prevod:
1/ V prípade, že účtovná jednotka má pridelené IČ DPH, mala toto IČ DPH pôvodne vyplnené v poli DIČ. Po novom program POHODA toto identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty prevedie z poľa DIČ do nového poľa IČ DPH. V poli DIČ zostane len daňové identifikačné číslo.

Príklad: Údaj uvedený v poli DIČ (IČ DPH: SK1020304050) program prevedie do nového poľa IČ DPH a v poli DIČ ponechá len daňové identifikačné číslo (1020304050).

2/ V prípade, že účtovná jednotka nemá pridelené IČ DPH a používa len DIČ, program POHODA prevod údajov nevykoná, t. j. daňové identifikačné číslo ponechá v poli DIČ a pole IČ DPH zostane prázdne.

Upozornenie: V agende Adresár Vám odporúčame skontrolovať na jednotlivých adresách prevod IČ DPH. Pre uľahčenie kontroly je možné si zobraziť stĺpce: IČ DPH, IČO a DIČ.

V programe POHODA je možné zadávať historické sadzby DPH.

Došlo v našej legislatíve opäť k zmenám sadzieb DPH? Potrebujete zadávať na doklady vytvárané k aktuálnemu dátumu sadzby DPH, ktoré boli platné v predchádzajúcich rokoch? Aby ste nemuseli prepisovať čiastky DPH na dokladoch ručne, môžete využiť pri zadávaní dokladov novo pridané typy Historická znížená, resp. základná sadzba.

Zaškrtnutím voľby Ponúkať historické sadzby DPH v agende Nastavenie/Globálne nastavenie/Dane sa k položkovým dokladom pridajú v stĺpci DPH nové typy sadzieb, a to Historická znížená sadzba a Historická základná sadzba. Zvolením príslušnej historickej sadzby sa sprístupní pole DPH %, do ktorého zadáte hodnotu požadovanej sadzby DPH. Na základe uvedených hodnôt POHODA automaticky vypočíta hodnotu DPH v danej mene za Vás. Pri použití historických sadzieb sa hodnoty vo formulári zoskupujú v rámci základnej, zníženej, resp. nulovej sadzby.

Výber dokladov, pri ktorých bola historická sadzba použitá, umožňuje v jednotlivých dokladových agendách stĺpec Hist. sadzby.

Upozornenie: Ak chcete, aby Vám doklady s historickou sadzbou DPH nevstupovali do Priznania DPH, odporúčame Vám použiť na príslušných dokladoch nasledovné členenia DPH: PN, príp. UN – Nezahrňovať do priznania (t. j. členenia s typom P – Nezahrňovať do priznania DPH, resp. U – Nezahrňovať do priznania DPH).

Novinkou v programe POHODA je možnosť zvoliť si počet miest čísel účtov pre analytickú evidenciu.

Firmy, ktoré vedú účtovníctvo, si pred zahájením vlastného účtovania môžu podľa svojich potrieb upraviť počet miest pre analytické účty v účtovej osnove. Teraz môžete analytickú evidenciu viesť v rozsahu 3 až 6 miest. Účty teda môžu mať až deväťmiestne čísla.

Zvýšenie, resp. zníženie počtu miest pre analytickú evidenciu môžete vykonať prostredníctvom voľby Poč. miest analyt. účtov v agende Nastavenie/Globálne nastavenie/Zaúčtovanie. Z výklopného zoznamu si vyberiete požadovaný rozsah, teda 3 až 6 miest. Pri zmene rozsahu sa miesta pridávajú, resp. odstraňujú zľava, tzn. za trojčíslím syntetického účtu. Pri vykonaní úpravy počtu miest analytických účtov sa zmena prejaví automaticky vo všetkých súvisiacich agendách. Úpravu rozsahu však môže vykonať iba užívateľ, ktorý má v agende Prístupové práva v strome práv Administrátorské funkcie/Nastavenie zaškrtnutú voľbu Globálne nastavenie.

POHODA podporuje prevod konečných zostatkov podsúvahových účtov.

Účty 750 až 799 pre podnikateľov a pre neziskové subjekty sú určené pre podsúvahovú evidenciu. Účtuje sa na ne podvojne a ako protiúčet sa v programe POHODA používa účet 799. Teraz je potrebné v agende Účtovníctvo/Účtová osnova pri každom účte zadať, či sa jedná o účet aktívny či pasívny. Na základe tohto rozčlenenia si môžete vytlačiť zostavu Podsúvaha, ktorú nájdete v agende Účtovný denník.

Upozornenie pre neziskové organizácie: Vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom 799000 bude pri účtovnej uzávierke použitý na prevod zostatkov podsúvahových účtov. Pre bežné účtovanie na podsúvahových účtoch v priebehu roka preto odporúčame vytvorenie analytického účtu 799xxx.

Prostredníctvom funkcie Účtovná uzávierka dôjde k uzavretiu všetkých účtov (vrátane podsúvahových) a vykonaním údajovej uzávierky prevediete potrebné údaje do počiatočných stavov. Určite využijete i tlačovú zostavu Kniha podsúvahových účtov za zadané obdobie, ktorá podľa Vašej voľby bude obsahovať denné, týždenné, mesačné, kvartálne alebo ročné obraty podsúvahových účtov. Tlačová zostava je pripravená v agendách Účtovný denník a Účtová osnova.

Adresár

Nová agenda Úlohy a pripomienky pomôže zadávať a sledovať dôležité úlohy a sledovať stav ich plnenia priamo v programe POHODA. Pripomienky môžu mať taktiež väzbu na konkrétny záznam v niektorej z agend.

Vďaka tejto agende môžete na jednom mieste sledovať stav plnení jednotlivých úloh, jednoducho filtrovať splnené a nesplnené úlohy a mať prehľad o úlohách, ktoré ste zadali niekomu inému. POHODA Vám bude automaticky zobrazovať tri najbližšie úlohy priamo na informačnej ploche. Agenda Úlohy a pripomienky je globálna. V praxi to znamená, že sa záznamy v danej agende zobrazia vo všetkých účtovných jednotkách, a to bez ohľadu na firmu, v ktorej boli údaje vyplnené, a rovnako všetkým užívateľom, ktorých sa záznamy týkajú.

Agendu pre úlohy a pripomienky nájdete v ponuke Adresár. Vlastnú pripomienku môžete zadať buď ručným zápisom, alebo ju vytvoríte z už existujúceho dokladu vybraných agend, a to povelom Záznam/Pripomienkovať. Pokiaľ vytvoríte pripomienku pomocou uvedeného povelu, rovno sa vytvorí väzba medzi dokladom a pripomienkou.

Opakovaná pripomienka je samozrejmosťou. Postačí, keď zaškrtnete voľbu Opakovať každý a v nasledujúcich dvoch poliach, ktoré sa sprístupnia, vyberiete periódu opakovania.

Na záložke Postup plnenia mapujete priebeh plnení konkrétnej úlohy. Môžete vybrať stav nasledujúcich typov: Nezahájené, Prebieha, Dokončené, Čaká sa na niekoho ďalšieho a Odložené. Touto evidenciou si zaistíte aktuálny prehľad o plnení zadanej úlohy. V prípade, že máte pridelených viac úloh, využite možnosť určiť prioritu ich plnenia. Splnené úlohy a pripomienky si môžete označiť zaškrtnutím poľa Splnené a pre skutočne detailnú evidenciu je možné zadať i konkrétny dátum splnenia.

Úlohu môžete priradiť nielen sami sebe, ale aj inému užívateľovi programu POHODA. Dôležité ale je, aby ste mali v agende Prístupové práva v strome práv Administrátorské funkcie/Úlohy a pripomienky zaškrtnutú voľbu Zadávať úlohy užívateľom.

Pre zobrazovanie upozornenia na priradenú úlohu alebo nastavenia pripomienky zadajte v poli Pripomenúť potrebný dátum a čas. V uvedenej dobe sa zobrazí dialógové okno Pripomenutie, v ktorom potom môžete podniknúť ďalšie kroky, a to ukončenie pripomínania, nastavenia nového pripomenutia alebo napríklad otvorenie v agende Úlohy a pripomienky.

POHODA odteraz umožňuje nastaviť počet dní pre toleranciu neuhradených pohľadávok po splatnosti pri každom odberateľovi individuálne.

Počet dní tolerovanej splatnosti pri jednotlivých odberateľoch zadáte v agende Adresár v poli Toler. splat. Ak ponecháte toto pole prázdne, preberá sa hodnota z poľa Tolerované dni po splatnosti v agende Globálne nastavenie/Pohľadávky.

Postup, ako vybrať doklady po tolerovanej splatnosti v agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry a Ostatné pohľadávky, zostáva rovnaký ako doteraz, teda pomocou stĺpca K likvidácii a dynamickej záložky Po tolerovanej splatnosti.

Fakturácia

Bola rozšírená možnosť kontroly pohľadávok po splatnosti. Pri vystavovaní dokladu pre konkrétneho odberateľa POHODA zobrazí prehľad o jeho neuhradených pohľadávkach po tolerovanej splatnosti.

V agende Globálne nastavenie/Pohľadávky zaškrtnete voľbu Upozornenie na pohľadávky po tolerovanej splatnosti. POHODA pri vystavení novej pohľadávky skontroluje uvedené tolerované dni po splatnosti v agende Globálne nastavenie/Pohľadávky, resp. tolerované dni po splatnosti pri konkrétnom odberateľovi v agende Adresár. S ohľadom na tieto údaje zobrazí upozornenie o výške neuhradených pohľadávok odberateľa.

Pri prenose ponuky do vydanej objednávky sa už neeviduje prenesené množstvo.

Sklady

Agenda Reklamácie bola obohatená o mnoho zmien a rozšírení. Vďaka nim budete mať prehľad o kompletnej histórii reklamačného konania. Novinkou je tiež to, že túto agendu nájdete už vo všetkých radoch systému POHODA, teda i v radoch POHODA a POHODA SQL.

V tejto agende môžete viesť nielen reklamácie, ktoré prijímate od svojich zákazníkov, ale taktiež reklamácie, ktoré uplatňujete voči svojmu dodávateľovi. V jednom reklamačnom zázname tak môžete spravovať celé reklamačné konanie od jeho začiatku až do ukončenia. Kedykoľvek tak máte okamžitý prehľad o aktuálnom stave reklamácie. Vďaka farebnému rozlišovaniu jednotlivých záznamov budete ihneď upozornení na blížiacu sa lehotu pre vybavenie reklamácie. Pripravili sme pre Vás samozrejme i tlačovú podporu v podobe reportov vyhodnocujúcich záznamy reklamácie, a to za vybrané obdobie, podľa zákazníkov, dodávateľov alebo typu reklamovaného predmetu.

V agende Sklady/Reklamácie založíte nový reklamačný záznam. Zvoliť môžete medzi typmi Zákaznícka, Skladová alebo Nákupná reklamácia. Na záložke Predmet reklamácie uvediete informácie o reklamovanom tovare. Zaznamenať tu môžete popis chyby, reálny stav predmetu reklamácie pri jeho prevzatí a všetko prevzaté príslušenstvo. Prostredníctvom povelu Záznam/Komponenty môžete na záložke Komponenty vytvoriť zoznam položiek, z ktorých je reklamovaný predmet zložený. Tento zoznam je potom možné vytlačiť na zostavu Potvrdenie o prijatí reklamácie. Ak dôjde k opätovnej reklamácii predmetu, ktorý už raz reklamovaný bol, môžete skôr vytvorený záznam o reklamácii prepojiť s novým záznamom, a to povelom Záznam/Opakovaná reklamácia.

Vlastný proces reklamačného konania už potom zaznamenávate na záložke Stavy. Zadaním dátumu a výberom zodpovedajúceho stavu reklamácie, ktorý môžete nadefinovať v agende Nastavenie/Zoznamy/Stavy reklamácie, budete zachytávať dôležité momenty vývoja danej reklamácie. Povelom Záznam/Hromadné odoslanie označíte číslom reklamačného listu skupinu reklamačných záznamov, ktorých predmety reklamácie spoločne odovzdávate jednému servisnému stredisku alebo dodávateľovi na vybavenie. Priamo z agendy vystavíte súvisiace doklady, napr. príjmový pokladničný doklad, vydaný dobropis a ďalšie.

Reklamačné záznamy, ktoré si neželáte údajovou uzávierkou prevádzať do nasledujúceho účtovného roku, označte prostredníctvom povelu Záznam/Neprevádzať uzávierkou príznakom Neprevádzať.

Pokiaľ ste firmou, ktorá má svoje vlastné stredisko zaisťujúce opravy reklamovaných predmetov, budete môcť priamo z agendy Reklamácie vytvoriť nový servisný záznam napojený na konkrétnu reklamáciu.

Popri záručných opravách umožňuje POHODA viesť taktiež evidenciu plateného servisu, a to v samostatnej agende Servis.

Pridaním nových funkcií pre evidenciu opráv sa z pôvodnej záložky Servis v agende pre sledovanie reklamácií stala samostatná agenda Servis. Slúži na vedenie evidencie dvoch typov opráv - záručných opráv (vytvorených samostatne alebo s nadväznosťou na reklamačný záznam) a tzv. pozáručných opráv, t. j. plateného servisu. K dispozícii sú tlačové zostavy pre tlač servisných záznamov vzťahujúcich sa k určitému obdobiu, členených podľa predmetov servisu alebo s výpisom spotrebovaného materiálu a práce.

V agende Sklady/Servis založíte nový servisný záznam s typom Záručný alebo Pozáručný servis. Na záložke Predmet servisu uvediete informácie o servisovanom tovare, vrátane uvedenia popisu chyby, stavu zásoby pri jej prevzatí a prevzatom príslušenstve. Vo formulári záznamu uvediete výšku prijatej zálohy. Materiál a prácu spotrebovanú pri oprave zaznamenáte na záložke Položky servisu. Jednotlivé položky tu zavediete ručne, prenosom zo skladu povelom Záznam/Položky servisu, alebo premiestnením položiek z vytvorenej výdajky povelom Záznam/Položky z výdajky. Záložka Zistená chyba potom slúži na popis rozsahu poškodenia servisovaného predmetu.

Dokončené servisné práce zákazníkovi vyfakturujete prostredníctvom povelu Servis, ktorý nájdete v agendách Vydané faktúry a Pokladňa.

Zostaviť inventúru skladových zásob môžete priamo v systéme POHODA bez ručného prepisovania v prípade zistenia nesúladu medzi skutočným a evidenčným stavom zásob.

POHODA nateraz pri zostavovaní inventúry ponúkala zostavu na vytlačenie, do ktorej ste si poznamenali skutočný zistený stav zásob a v prípade, že sa skutočnosť líšila, ste údaje v programe upravili ručne. Tým vznikali inventarizačné rozdiely. Tento postup POHODA ponúka i naďalej. Pomocou novej agendy Inventúrne zoznamy sa však môžete ručnej úprave údajov vyhnúť.

V agende Inventúrne zoznamy si v rámci fyzickej inventúry vytvoríte zoznam skladových zásob, ktoré ste skutočne našli na sklade. POHODA potom tento zoznam prenesie do zostavenej inventúry, automaticky doplní skutočný stav zásob z preneseného zoznamu a v prípade, že nájde medzi evidenčným a reálnym stavom rozdiel, vypočíta manko, resp. prebytok.

Tovary skutočne pri inventúre nájdené uvediete v agende Inventúrne zoznamy na záložke Položky. Túto agendu nájdete v ponuke Sklady. Skladové zásoby je možné do tejto agendy prenášať niekoľkými štandardnými spôsobmi: prostredníctvom kódu, výberom položiek zo skladov (Záznam/Sklady, resp. CTRL+S) alebo snímaním čiarových kódov čítačkou. V situácii, kedy nájdete tovar, ktorý v skladovej evidencii nemáte, vpíšete ho do zoznamu ručne.

V agende Inventúra následne zostavíte inventúru k požadovanému dňu a zvolíte povel Záznam/Inventúrne zoznamy. Prenosom sa automaticky vyplní pole Skutočnosť pri tých zásobách, ktoré boli uvedené v agende Inventúrne zoznamy. Pri ostatných skladových položkách (neuvedených v prenesených zoznamoch) sa uvedie hodnota 0. Položky, ktoré nie sú zadané v agende Zásoby, sa do inventúry neprenesú. Ich prehľad si samozrejme môžete vytlačiť na zostave Neevidované zásoby.

Záložka Doklady v agendách Inventúra a Inventúrne zoznamy Vám ukáže zoznam prepojených inventúr a inventúrnych zoznamov.

Pre lepšiu prehľadnosť sa v agende Adresár na záložke Individuálne zľavy radia skladové zásoby podľa stĺpca Kód. Skladové zásoby, pri ktorých sa kód nesleduje, sa radia podľa stĺpca Názov.

Dokumenty

Dokumenty alebo obrázky máte teraz kedykoľvek po ruke. Súbory vložené k zodpovedajúcim záznamom sprehľadnia a zrýchlia prácu.

Záložku Dokumenty už môžete poznať napr. z agendy Adresár. Teraz však pribudla aj do ďalších agend. Môžete si vďaka nej usporiadať najrôznejšie listy, tabuľky, zmluvy, výrobné listy a akékoľvek ďalšie dokumenty alebo obrázky, ktoré sa vzťahujú k určitému záznamu. K prijatým faktúram si môžete ukladať napríklad naskenované doklady od dodávateľov, k zamestnancom zase rôznorodé pracovnoprávne dokumenty a podklady, k zásobám výrobné listy či výkresy a mnoho ďalších. Prístup k jednotlivým dokumentom je možný nielen z aplikácie Prieskumník vo Windows, ale taktiež priamo z konkrétnych agend.

Záložku Dokumenty odteraz nájdete v týchto agendách: Adresár, Zmluvy, Ponuky, Dopyty, Prijaté a Vydané objednávky, Prijaté a Vydané faktúry, Prijaté a Vydané zálohové faktúry, Ostatné záväzky a Ostatné pohľadávky, Príkazy k úhrade, Banka, Pokladňa, Interné doklady, Príjemky, Výdajky, Výroba, Prevod, Predajky, Zásoby, Personalistika, Majetok, Drobný majetok a Zákazky.

V agende Globálne nastavenie v sekcii Adresár zaškrtnite voľbu Používať zložku dokumentov firmy a pomenujte ju. Vlastnú manipuláciu so súbormi a zobrazenie súborov v programe POHODA umožňuje záložka Dokumenty pri každom zázname v daných agendách. Dokumenty je možné priradiť (skopírovať, presunúť, vložiť zástupcu) prostredníctvom povelu Začleniť súbory alebo pomocou aplikácie Prieskumník vo Windows.

POHODA umožňuje dokumenty priradené k jednotlivým záznamom ľahko odoslať e-mailom.

Na záložke Dokumenty vyberte príslušný dokument a zvoľte ikonu Odoslať e-mailom. POHODA automaticky vloží vybraný dokument ako prílohu e-mailu.

Internetové obchody

Ku skladovým zásobám je možné nastaviť či zadať rozširujúce informácie a tieto údaje prenášať do e-shopu.

Ku každému produktu môžete odteraz priradiť vlastnosti ako Novinka, Dopredaj, Akcia, Odporúčame a Zľava. Ešte lepšie si tak rozčleníte tovar vo svojom internetovom obchode. Ďalej môžete uviesť napríklad informácie o dostupnosti tovaru a spôsobe dodania. Pokiaľ priradíte k tovaru súvisiaci súbor alebo odkaz, umožníte svojim zákazníkom, aby si pri konkrétnej skladovej zásobe prehliadli napríklad záručný list alebo manuál.

Všetky nastavenia vykonáte v agende Zásoby na záložke Internet v sekcii Vlastnosti.

XML komunikácia

V systéme POHODA je teraz umožnený aktualizačný import zásob cez XML.

POHODA umožňuje nielen pridávať prostredníctvom importu XML nové záznamy do agendy Zásoby, teraz môžete cez XML skladové zásoby taktiež aktualizovať. Aktualizácia jednotlivých záznamov je teda výrazne uľahčená.

Pre import zásob je v XML súbore pridaný nový blok, v ktorom sa definuje typ komunikácie (nový záznam, resp. update) a ďalej kritériá pre vyhľadávanie zásoby. Pre správnu identifikáciu zásoby možno použiť užívateľský filter definovaný v programe POHODA alebo využiť zhody údajov vo vybraných poliach agendy Zásoby, a to ID zásoby, pole Kód, EAN, PLU, Názov, Internet, Členenie a Sklad. Aktualizácia skladovej zásoby sa vykoná jedine v prípade, že bude nájdený iba jeden záznam v agende Zásoby. Preto Vám odporúčame, aby ste identifikáciu zásoby nastavili čo najpresnejšie. Pre typ komunikácie Update v XML súbore uveďte len tie údaje, ktoré potrebujete zmeniť.

Prostredníctvom XML komunikácie je teraz možné naviazať prijatú objednávku na vydanú faktúru.

POHODA Vám umožní vytvoriť vydanú faktúru z vopred vytvorenej prijatej objednávky. Tým dôjde k väzbe medzi dokladmi. Teraz môžete identifikovať zdrojový doklad (zdrojové doklady), z ktorého sa vytvorí vydaná faktúra. Preniesť je možné buď celý doklad, alebo len vybrané položky prijatej objednávky.

Vytvorením vydanej faktúry z prijatej objednávky vznikne medzi týmito záznamami väzba, ktorú môžete skontrolovať na záložke Doklady. Pokiaľ prenesiete celú prijatú objednávku do vydanej faktúry, objednávka je automaticky označená ako prenesená a vybavená. Pri čiastočnom prenose objednávky bude pri prenesených položkách vyplnený počet preneseného množstva. Prostredníctvom XML je vydaná faktúra automaticky pridaná iba v prípade, že prijatá objednávka už pred samotným importom v programe existuje.

Vydanú faktúru môžete vytvoriť prostredníctvom importu XML z prijatej objednávky, ale zároveň máte možnosť do vytváranej vydanej faktúry pridať novú textovú alebo skladovú položku. Touto možnosťou doteraz oblasť XML komunikácie v programe POHODA nedisponovala.

Filter pre export údajov zo systému POHODA je rozšírený a upravený. Bol zjednotený formát pre používanie filtra v XML súboroch agend.

Ostatné

Novinka v programe POHODA v podobe súpisky platidiel uľahčí kontrolu i prácu s hotovosťou.

Pomocou novo pridanej súpisky platidiel si hravo skontrolujete stav hotovosti nielen v domácej, ale akejkoľvek ďalšej cudzej mene, ktorú si sami zadáte v príslušnej zoznamovej agende. Zadané hodnoty si potom už ľahko zobrazíte na tlačovej zostave alebo ich vyexportujete do programu Microsoft Excel a odošlete e-mailom.

Súpisku platidiel zobrazíte pomocou ikony alebo prostredníctvom povelu Súbor/Nástroje/Súpiska platidiel. V dialógovom okne Tlač najprv vyberiete požadovaný spôsob tlače (náhľad alebo PDF/Odoslať PDF e-mailom). Následne sa otvorí dialógové okno Súpiska platidiel, v ktorom vyberiete požadovanú menu a zadáte príslušné hodnoty. V poli Celkom dochádza k neustálemu prepočtu zadaných hodnôt bankoviek a mincí, takže máte kedykoľvek prehľad o celkovej čiastke. Po stlačení tlačidla OK sa zobrazí tlačová zostava s prehľadom zadaných bankoviek a mincí, resp. otvorí e-mail pre odoslanie súpisky vo formáte PDF.

Pri prvom otvorení a začatí práce so súpiskou platidiel budete mať možnosť pracovať s eurom a českou korunou. Tieto dve meny sú v súpiske platidiel automaticky definované. Pokiaľ ale potrebujete zistiť stav svojej hotovosti v inej mene, zadajte ju do agendy Nastavenie/Zoznamy/Súpis platidiel. Tu vyplňte požadovanú menu a na záložke Položky uveďte nominálne hodnoty jej bankoviek a mincí.

Sledovanie histórie zmien jednotlivých záznamov bolo sprehľadnené. Nemusíte už sledovať históriu vo všetkých agendách, ale iba v tých, v ktorých to naozaj potrebujete.

Úpravy a zmazané záznamy môžete sledovať priamo vo vybraných agendách pomocou záložky História záznamu, v ktorej sú farebne rozlíšené všetky vykonávané zmeny. V stĺpci Dátum editácie sa zobrazia dátumy, kedy k úpravám došlo, a v stĺpci Editoval zase iniciály užívateľov, ktorí záznam menili. Vďaka tejto záložke získate prehľad o všetkých zmenách, ktoré jednotliví užívatelia na konkrétnom zázname vykonali.

Výber agend, pri ktorých chcete sledovať históriu zmien záznamov, vykonáte zaškrtnutím voľby Zapnuté v agende Globálne nastavenie v sekcii História. Záložka História záznamu sa sprístupní len v tých agendách, pri ktorých zaškrtnete voľbu Záložka. Pokiaľ ju nezaškrtnete, užívatelia vo zvolených agendách záložku neuvidia, ale história je na pozadí stále zaznamenávaná.

Historické verzie všetkých zmien a zmazaných záznamov sú k dispozícii v agende História záznamu.

Agendu otvoríte prostredníctvom ikony Otvoriť výber zmenených, ktorú nájdete na záložke História záznamu v jednotlivých agendách, ktoré históriu zmien zaznamenávajú. Pomocou ikony Otvoriť výber zmazaných sa taktiež prepnete do agendy História záznamu, ale POHODA automaticky vyfiltruje všetky zmazané záznamy v danej agende.

POHODA odteraz umožňuje výber dôchodkových fondov, pre ktoré chcete sumarizovať svoje záväzky.

Pokiaľ Vám z vypracovaných miezd vznikajú záväzky k viacerým dôchodkovým fondom s rozdielnymi požiadavkami na sumarizáciu záväzkov, bude sa Vám hodiť možnosť nastaviť sumarizáciu podľa požiadaviek jednotlivých inštitúcií.

Aby bolo možné sumarizáciu záväzkov nastaviť k jednotlivým inštitúciám, bola voľba Sumarizovať záväzky podľa penz. fondu presunutá z agendy Globálne nastavenie/Mzdy 1 priamo do agendy Mzdy/Zoznamy/Dôchodkové fondy a premenovaná na Sumarizácia ostatných záväzkov. Zaškrtnutím voľby sa vytvorí jeden záväzok voči zvolenému dôchodkovému fondu. Pokiaľ ponecháte túto voľbu nezaškrtnutú, budú sa záväzky pre jednotlivých zamestnancov, pri ktorých je fond použitý, vytvárať zvlášť.

Pre jednoduchšiu komunikáciu s našou zákazníckou podporou sme do ponuky Pomocník pridali niekoľko nových povelov.

Povelom Vzdialená pomoc spustíte klientsku časť programu a naviažete kontakt pre vzdialenú pomoc s pracovníkom zákazníckej podpory spoločnosti STORMWARE.

Prostredníctvom povelu Objednať individuálne služby môžete priamo z programu POHODA otvoriť formulár pre vyplnenie objednávky na služby zákazníckej podpory.

Formátovať text na záložke Poznámky je jednoduchšie. Zmeniť veľkosť písma, použiť tučné písmo či kurzíva môžete nielen pomocou povelov, ktoré sú dostupné z miestnej ponuky po stlačení pravého tlačidla myši, ale teraz i vďaka pridaným ikonám.

V službách homebankingu bola rozšírená služba pre podporu ING bank.

V agende Homebanking je najprv potrebné zvoliť formát Multi cash a následne bude možné sťahovať výpisy v štruktúre a formáte MT940 s príponou .sta. Rozšírená bola aj podpora tvorby tuzemských príkazov .ski a zahraničných príkazov .ska.

Kasa a Kasa Online

Rozpracovanú predajku je možné odložiť na neskoršie vybavenie a obslúžiť medzitým ďalšieho zákazníka.

Pokiaľ máte rozpracovanú predajku a zákazník si napr. vyberá ďalší tovar, nemusíte už odkladať vybavenie ďalšieho zákazníka. Naopak môžete veľmi rýchlo odložiť predajku a začať vytvárať novú. O rozpracovanú predajku neprídete a k jej dokončeniu sa môžete vrátiť prakticky kedykoľvek.

Predajku, s ktorou práve pracujete, bez problémov odložíte i s udaním dôvodu jej odloženia. Použite povel Záznam/Odložiť predajku alebo kliknite na ikonu. Odložená predajka sa uloží do zoznamu odložených predajok, odkiaľ ju kedykoľvek znovu prenesiete späť pomocou povelu Záznam/Otvoriť odloženú predajku, resp. kliknutím na ikonu a predaj dokončíte. Oba povely nájdete taktiež na dotykovom displeji pod tlačidlom Funkcie 2, resp. vo výklopnom zozname pod tlačidlom Funkcie.

V agende Odložené predajky je pripravený zoznam všetkých nedokončených predajok. Uvedené sú tu aj ich položky, dôvody a dátumy odloženia. Zaznamenávajú sa rovnako iniciály užívateľa, ktorý rozpracovanú predajku odložil. Môže sa pochopiteľne stať, že rozpracovanú predajku už ani dokončovať nepotrebujete. V takom prípade ju jednoducho a štandardným spôsobom z tejto agendy vymažte.

Do programu POHODA Kasa, resp. agendy Kasa Online je možné sa prihlasovať pomocou PIN. So systémom tak môže pracovať viacero užívateľov bez toho, aby museli vždy ukončovať všetky operácie a odhlasovať sa.

PIN kód je možné samozrejme vytlačiť ako čiarový kód a využiť ho pre rýchle prihlásenie pomocou čítačky čiarových kódov.

Pri vybranom užívateľovi zaškrtnite v agende Prístupové práva v sekcii Užívateľ (v prípade modulu Kasa), resp. v sekcii Kasa Online (v prípade agendy Kasa Online) voľbu Prihlásenie pomocou PIN a tlačidlom Zmeniť zadajte (nové) číslo PIN.

Po nastavení prihlasovania pomocou PIN kódu môže užívateľ okamžite bez akýchkoľvek iných nastavení používať program POHODA Kasa, resp. agendu Kasa Online. V prípade predaja prostredníctvom doplnku Kasa Online však aktiváciou prihlasovania pomocou PIN kódu dôjde k obmedzeniu práv pre všetky agendy, ktoré nesúvisia alebo nie sú používané pri práci s agendou Kasa Online.

Pre obe Kasy platí, že pri aktivácii prihlasovania pomocou PIN sú agendy Adresár a Činnosti nastavené iba na čítanie. Ak budete chcieť, aby užívateľ, ktorý sa prihlasuje pomocou PIN, používal taktiež agendy Súpiska platidiel, Odložené predajky, Adresár a ostatné funkcie podporované v agende Predaj, v module Kasa, resp. Kasa Online neobmedzene, presvedčte sa, že má v ponuke Nastavenie/Prístupové práva pri týchto agendách či funkciách (Ostatné a Ostatné 2) zaškrtnutú voľbu Neobmedzovať práva pri prihlásení pomocou PIN.

Pre prihlásenie pomocou PIN kódu zvolíte povel Súbor/Prihlásiť sa, resp. kliknite na ikonu. V zobrazenom dialógovom okne Prihlásenie užívateľa zvolíte tlačidlo PIN a uvediete štvormiestne číslo užívateľa, príp. ho načítate prostredníctvom čítačky čiarových kódov. Úspešné prihlásenie je v stavovom riadku indikované ikonou a zároveň je obmedzený prístup k určeným agendám.

Ak chcete využiť rýchle prihlásenie pomocou hesla, urobte tak cez ikonu. Tým sa opäť aktivujú všetky funkcie programu, s ktorými má konkrétny užívateľ oprávnenie pracovať. Prihlásenie užívateľa heslom je v stavovom riadku zobrazené ikonou. Vždy tak máte prehľad o tom, akým spôsobom je prihlásenie v systéme realizované.

Ku každému predaju teraz ľahko priradíte činnosť zo zoznamovej agendy Činnosti. Prostredníctvom tohto poľa môžete vykonávať rôzne výbery v agende Predajky, do ktorej sa po uložení predaja hodnota automaticky prenáša. Odteraz je možné do predajky vložiť zásobu i z iného než aktuálne vybraného skladu.

Pokiaľ chcete túto možnosť využívať, zaškrtnite v agende Užívateľské nastavenie/Kasa voľbu Ponúknuť zásobu zo skladu, ktorý nie je vybraný ako aktuálny.

POHODA E1

Prístupové práva je možné nadefinovať i pre jednotlivé typy exportov.

Novinkou je, že administrátor môže zakázať, resp. povoliť užívateľom jednotlivé typy exportov k vybraným agendám. Zabezpečenie firemných údajov sa tak zvýši.

Prístupové práva ku konkrétnym typom exportu nastavíte na záložke Priame práva v agende Nastavenie/Prístupové práva/Užívatelia, resp. Úlohy. V strome práv si zvolíte zodpovedajúcu agendu a v časti Práva v zvolenej úrovni vyberiete požadované práva na export. Pridať, resp. odobrať právo je možné pre export agendy, export do Excelu a export XML.

Pokiaľ sa skladové položky nachádzajú v rôznych skladoch a prípadná zmena údajov na skladovej karte sa má premietnuť do ostatných skladov, nemusíte tieto úpravy vykonávať v jednotlivých skladoch ručne. Nová funkcia zaistí automatickú synchronizáciu údajov.

V prípadoch, kedy máte vo viacerých skladoch totožné skladové položky, bolo potrebné pri zmene názvu položky, ceny a pod. vykonať úpravu údajov vo všetkých ďalších skladoch ručne. Odteraz sa o aktualizáciu postará automatická funkcia za Vás. Táto funkcia Vám uľahčí prácu, zvlášť pokiaľ vediete sklady pre viac predajní alebo pri pobočkovom spracovaní údajov.

V agende Globálne nastavenie/Sklady 2 zaškrtnite voľbu Automatická synchronizácia, a potom nastavte údaje, ktoré chcete synchronizovať. V agende Sklady/Sklady nastavíte pri každom sklade, či sa majú synchronizovať jeho skladové položky podľa iného (vzorového) skladu, alebo naopak chcete synchronizovať položky na inom sklade podľa tohto. Zhodnosť skladových kariet sa posudzuje podľa údajov zvolených v agende Globálne nastavenie/Sklady 1 sekcia Prevod medzi skladmi.

Po tomto nastavení stačí vo vzorovom sklade zmeniť na skladovej karte niektorý zo zvolených údajov a program automaticky zaktualizuje údaje pri zodpovedajúcich skladových položkách na ďalších skladoch.

Do niektorej z ďalších verzií programu POHODA rozšírime funkčnosť synchronizácie zásob o možnosť ručného vyvolania aktualizácie skladových zásob.

POHODA umožňuje odteraz sledovať úpravy a zmazané záznamy i v agendách Zásoby, Adresár a Príkazy k úhrade.

Pre užívateľské agendy je možné v rámci voliteľných parametrov použiť nové funkcie:

- Funkcia GetDocNumber slúži na získanie čísla dokladu. Tento údaj môžete použiť taktiež pre ďalšie funkcie.
- Pomocou funkcie OpenAgendaEx a OpenAgenda môžete otvoriť ďalšie agendy v systéme POHODA.

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132389 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť