8.5 Mini One Stop Shop (MOSS)

Ak poskytujete telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby osobe nepovinnej k dani v rámci EU, sú tieto služby vždy zdaňované v mieste príjemcu služby. Od 1. októbra 2014 máte možnosť dobrovoľne sa zaregistrovať na Daňovom portáli Finančnej správy SR a vstúpiť do tohto zvláštneho režimu jedného správneho miesta, tzv. Mini One Stop Shopu (MOSS).

Nastavenie režimu MOSS

Aby ste mali všetko v programe POHODA správne nastavené, je potrebné najprv zaškrtnúť v agende Globálne nastavenie/Dane/DPH – ostatné voľby Ponúkať historické sadzby DPH Mini One Stop Shop (MOSS).

Zaškrtnutím voľby Mini One Stop Shop (MOSS) sa sprístupní agenda Sadzby DPH v EU v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty, kde si môžete evidovať štáty spotreby Európskej únie vrátane platných sadzieb DPH, do ktorých uvedené služby poskytujete. Zároveň sa sprístupní aj agenda Priznanie MOSS, ktorá slúži na vystavenie a rovnako archiváciu riadneho a dodatočného priznania v tomto režime.

Ak vediete podvojné účtovníctvo, môžete k základnej a obidvom zníženým sadzbám DPH pripojiť tiež analytické účty. Uvedené čiastky DPH na dokladoch vystavených v režime MOSS sa následne zaúčtujú analyticky.

Vystavenie dokladu v režime MOSS

Doklad v režime MOSS vystavíte povelom Záznam/MOSS… Prístupný je iba v agendách Pokladňa (príjem), Banka (príjem – iba JÚ), Vydané ponuky, Prijaté dopyty, Prijaté objednávky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Výdajky Interné doklady. Keď ho zvolíte, zobrazí sa dialógové okno, kde vyberiete príslušný štát spotreby. Týmto krokom sa zároveň automaticky prednastaví výška DPH, ktorej hodnotu si POHODA prevezme práve z agendy Sadzby DPH v EU.

Doklad sa označí príznakom napr. MOSS CZ, ľahko si tak môžete podľa stĺpca MOSS vyfiltrovať potrebné záznamy a získať prehľad o fakturácii do konkrétneho štátu EU.

Ak máte v agende Sadzby DPH v EU zadanú cudziu menu, potvrdením dialógového okna Mini One Stop Shop (MOSS) automaticky založíte doklad v cudzej mene.

K dokladom, ktoré vytvoríte v režime MOSS, môžete priradiť členenie DPH typu R (napr. RDzahr). Tieto členenia použijete pri uskutočnených plneniach, pri ktorých potrebujete uviesť čiastku DPH odvádzanú, resp. nárokovanú v inom členskom štáte a zároveň sa toto plnenie musí prejaviť v tuzemskom priznaní, do ktorého vstupuje základ dane. Pri dokladoch, ktoré vstupujú iba do priznania iného členského štátu, využijete typ členenia Nezahrňovať do priznania DPH.

V dialógovom okne Mini One Stop Shop (MOSS) tiež môžete vybrať dôkazné prostriedky (napr. bankové informácie alebo fakturačnú adresu zákazníka), ktoré sú dôležité k stanoveniu miesta plnenia. Ďalej v agende Zásoby na záložke Zaúčtovanie môžete nastaviť druh služby, ktorú poskytujete osobe nepovinnej k dani v rámci štátov Európskej únie. Po vystavení Priznania MOSS sa tieto údaje prenesú na záložku Podklady.

Priznanie MOSS

V programe POHODA tiež umožňujeme prostredníctvom agendy Priznanie MOSS vystavovať daňové priznanie v tomto režime. Agendu nájdete v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty.

Podkladom pre zostavenie Priznania MOSS v ekonomickom systéme POHODA sú doklady zapísané v agendách Pokladňa (príjem), Banka (príjem – iba JÚ), Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky Interné doklady, ktoré majú dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia spadajúci do zvoleného obdobia, a sú v režime MOSS… (označené príslušným štátom spotreby).

Zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. Ak podávate prvé daňové priznanie iba za časť zdaňovacieho obdobia, v agende Globálne nastavenie/Dane/DPH – ostatné vyplníte pole Registrácia od.

Daňové priznanie je evidované v eurách. Doklady pre Priznanie MOSS, ktoré máte evidované v inej mene než EUR, sa prepočítajú výmenným kurzom Európskej centrálnej banky, ktorý je potrebné zadať ručne do agendy Kurzový lístok s typom kurzu Výmenný ECB (MOSS). Kurz zadáte s dátumom posledného dňa zdaňovacieho obdobia.

Riadne priznanie MOSS

Referenčné číslo program POHODA generuje automaticky, a to v tvare: kód štátu identifikácie, IČ DPH a zdaňovacie obdobie.

Ak agenda doteraz neobsahuje Priznanie MOSS za zvolené obdobie, bude po stlačení tlačidla OK vystavené Riadne priznanie. Program automaticky spracuje priznanie z údajov uvedených v dokladoch a uloží výsledky do nového záznamu agendy. Celkovú hodnotu DPH v eurách uvedie vo formulári, rovnako tak jedinečné referenčné číslo.

Ak nie je riadne priznanie elektronicky odoslané povelom Záznam/Odoslanie priznania MOSS…, môžete ho vystavovať opakovane. Pôvodné Riadne priznanie sa pritom premenuje na Riadne neoficiálne a zostane v evidencii. Môžete ho samozrejme tiež zmazať.

Dodatočné priznanie MOSS

Ak má riadne priznanie príznak El. odoslané, pôjde vystaviť iba Dodatočné priznanie MOSS, ktoré slúži na opravu údajov uvedených v predchádzajúcich podaniach. Dodatočné priznanie MOSS je možné podať do troch rokov od uplynutia lehoty pre podanie daňového priznania.

Dodatočné priznanie MOSS vystavíte štandardným spôsobom. Vložíte nový záznam (klávesom INSERT) a v dialógovom okne Vystavenie priznania Mini One Stop Shop (MOSS) vyberiete v poli Druh možnosť Dodatočné. Opakovaným vystavením dodatočného priznania sa pôvodné premenuje na Dodatočné neoficiálne a zostane v evidencii. Akonáhle bude mať dodatočné priznanie tiež príznak El. odoslané, vystaví sa znovu dodatočné priznanie a zahrnie zmeny vykonané od posledného vystaveného dodatočného priznania.

Cez ponuku Záznam povelom Vystaviť záväzok… vytvoríte predpis k platbe do agendy Ostatné záväzky. Predkontácia, číselný rad a variabilný symbol záväzku sa prednastaví rovnako ako pri Priznaní DPH podľa nastavenia v agende Globálne nastavenie/Dane, resp. DPH. Do Správy pre príjemcu sa uvedie jedinečné referenčné číslo daňového priznania pre príslušný štvrťrok.

Odoslanie priznania MOSS

S odoslaním vám pomôže Sprievodca pre elektronické podanie (detailnejšie je sprievodca popísaný v interaktívnom pomocníkovi programu), ktorého spustíte povelom Záznam/Odoslanie priznania MOSS…

Osoba povinná k dani podáva daňové priznanie iba cez aplikáciu MOSS. Do aplikácie MOSS sa môžete prihlásiť kvalifikovaným certifikátom alebo pomocou prihlasovacích údajov. Program POHODA vygeneruje dátovú vetu vo formáte XML, ktorú ručne načítate do tejto aplikácie.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

V ponuke tlačových zostáv nájdete napríklad Priznanie k dani Mini One Stop Shop. Ide iba o kontrolný opis, ktorý nie je možné použiť na podanie na finančnú správu. Ku každému priznaniu je tiež možné vytlačiť súpisku daňových dokladov zahrnutých do priznania, a to prostredníctvom tlačových zostáv Podklady k dani Mini One Stop Shop a rozšírenej verzii Podklady k dani Mini One Stop Shop (dôkazné prostriedky). Tlačové zostavy sú rozdelené podľa jednotlivých štátov spotreby.