Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

8.5 One Stop Shop

Ak poskytujete služby alebo dodávate tovar osobe nepovinnej k dani v rámci EU, sú tieto dodania vždy zdaňované v mieste príjemcu služby alebo tovaru. Od 1. júla 2021 máte možnosť dobrovoľne sa zaregistrovať na Daňovom portáli Finančnej správy SR a vstúpiť do tohto zvláštneho režimu jedného správneho miesta, tzv. One Stop Shopu (OSS).

Nastavenie režimu OSS

Aby ste mali všetko v programe POHODA správne nastavené, je potrebné najprv zaškrtnúť v agende Globálne nastavenie/Dane/DPH – ostatné voľby Ponúkať historické sadzby DPH One Stop Shop (OSS).

Zaškrtnutím voľby One Stop Shop (OSS) sa sprístupní agenda Sadzby DPH v EU v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty, kde si môžete evidovať štáty spotreby Európskej únie vrátane platných sadzieb DPH, do ktorých uvedené služby poskytujete. Zároveň sa sprístupní aj agenda Priznanie OSS, ktorá slúži na vystavenie a rovnako archiváciu priznania v tomto režime.

Ak vediete podvojné účtovníctvo, môžete k základnej a obidvom zníženým sadzbám DPH pripojiť tiež analytické účty. Uvedené čiastky DPH na dokladoch vystavených v režime OSS sa následne zaúčtujú analyticky.

Vystavenie dokladu v režime OSS

Doklad v režime OSS vystavíte povelom Záznam/OSS… Prístupný je iba v agendách Pokladňa (príjem), Banka (príjem – iba JÚ), Vydané ponuky, Prijaté dopyty, Prijaté objednávky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Výdajky Interné doklady. Po zvolení povelu sa zobrazí dialógové okno, kde vyberiete príslušný štát spotreby a druh dodania. Týmto krokom sa zároveň automaticky prednastaví výška DPH, ktorej hodnotu si POHODA prevezme práve z agendy Sadzby DPH v EU.

Východiskové hodnoty v poliach Druh dodania, Dôkazné prostriedky, Členenie DPH a Členenie KV DPH môžete nastaviť v agende Užívateľské nastavenie v sekcii Doklady.

Doklad sa označí príznakom napr. OSS CZ, ľahko si tak môžete podľa stĺpca OSS vyfiltrovať potrebné záznamy a získať prehľad o fakturácii do konkrétneho štátu EU.

Ak máte v agende Sadzby DPH v EU zadanú cudziu menu, potvrdením dialógového okna One Stop Shop (OSS) automaticky založíte doklad v cudzej mene.

V dialógovom okne One Stop Shop (OSS) tiež môžete vybrať dôkazné prostriedky (napr. bankové informácie alebo fakturačnú adresu zákazníka), ktoré sú dôležité k stanoveniu miesta plnenia. Ďalej v agende Zásoby na záložke Zaúčtovanie môžete nastaviť druh dodania, ktorý poskytujete osobe nepovinnej k dani v rámci štátov Európskej únie. Po vystavení Priznania OSS sa tieto údaje prenesú na záložku Podklady.

K dokladom, ktoré vytvoríte v režime OSS, môžete priradiť členenie DPH typu R (napr. RDzahr). Tieto členenia použijete pri uskutočnených plneniach, pri ktorých potrebujete uviesť čiastku DPH odvádzanú, resp. nárokovanú v inom členskom štáte a zároveň sa toto plnenie musí prejaviť v tuzemskom priznaní, do ktorého vstupuje základ dane.

Priznanie OSS

V programe POHODA tiež umožňujeme prostredníctvom agendy Priznanie OSS vystavovať daňové priznanie v tomto režime. Agendu nájdete v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty.

Podkladom pre zostavenie Priznania OSS v ekonomickom systéme POHODA sú doklady zapísané v agendách Pokladňa (príjem), Banka (príjem – iba JÚ), Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky Interné doklady, ktoré majú dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia spadajúci do zvoleného obdobia, a sú v režime OSS… (označené príslušným štátom spotreby).

Zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. Ak podávate prvé daňové priznanie iba za časť zdaňovacieho obdobia, v agende Globálne nastavenie/Dane/DPH – ostatné vyplníte pole Registrácia od.

Daňové priznanie je evidované v eurách. Doklady pre Priznanie OSS, ktoré máte evidované v inej mene než EUR, sa prepočítajú výmenným kurzom Európskej centrálnej banky, ktorý je potrebné zadať ručne do agendy Kurzový lístok s typom kurzu Výmenný ECB (OSS). Kurz zadáte s dátumom posledného dňa zdaňovacieho obdobia.

Zostavenie priznania OSS sa z agendy spustí klávesom INSERT, ktorý otvorí dialógové okno. Program automaticky spracuje priznanie z údajov uvedených v dokladoch a uloží výsledky do nového záznamu agendy. Celkovú hodnotu DPH v eurách uvedie vo formulári, rovnako tak jedinečné referenčné číslo.

Referenčné číslo program POHODA generuje automaticky, a to v tvare: kód štátu identifikácie, IČ DPH a zdaňovacie obdobie.

Priznanie OSS je iba riadne a je možné ho vystavovať a odosielať opakovane. Termín pre podanie je posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po skončení zdaňovacieho obdobia (t. j. po kalendárnom štvrťroku). V prípade, že je v spomínanom termíne podaných viac daňových priznaní za rovnaké zdaňovacie obdobie, je platné naposledy podané priznanie.

Cez ponuku Záznam/Operácia povelom Vystaviť záväzok… vytvoríte predpis k platbe do agendy Ostatné záväzky. Predkontácia, číselný rad a variabilný symbol záväzku sa prednastaví rovnako ako pri priznaní k DPH podľa nastavenia v agende Globálne nastavenie/Dane, resp. DPH. Do Správy pre príjemcu sa uvedie jedinečné referenčné číslo daňového priznania pre príslušný štvrťrok.

Opravy

Prípadné opravy je potrebné riešiť pomocou opravných daňových dokladov (dobropis, ťarchopis) vystavených v agende Vydané faktúry. V dialógovom okne pre vstup dokladu do režimu OSS prostredníctvom dátumu daňovej povinnosti opravného dokladu určíte, či sa jedná o opravu pred lehotou pre podanie daňového priznania alebo o opravu po lehote pre podanie priznania.

Opravy pred lehotou pre podanie daňového priznania

Na vykonanie opravy je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po konci zdaňovacieho obdobia (tzn. v lehote na podanie daňového priznania) možné podať viac daňových priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Neskôr podané daňové priznanie nahradí predchádzajúce priznanie v plnom rozsahu.

Opravy po lehote na podanie daňového priznania

Po skončení lehoty pre podanie daňového priznania za príslušný štvrťrok (t. j. po ukončení kalendárneho mesiaca nasledujúceho po štvrťroku) sa oprava dane vykoná za ukončený štvrťrok (rozdielom plus alebo mínus) až v daňovom priznaní za prebiehajúce zdaňovacie obdobie. Toto daňové priznanie je možné podať až po skončení prebiehajúceho zdaňovacieho obdobia. Opravy nie sú vykonávané v rámci samostatného priznania za obdobie, ku ktorému sa vzťahujú, ale sú zahrnuté v rámci aktuálne prebiehajúceho zdaňovacieho obdobia, kedy bola chyba zistená.

Pre zmenu nastavenia voľby Vykázať ako opravu vo viacerých dokladoch naraz je možné využiť hromadnú editáciu záznamov. Pred jej spustením odporúčame vykonať zálohu databázy a potom vybrať doklady, ktoré chcete zmeniť. Nastavenie voľby môže ovplyvniť už vystavené priznanie, preto skontrolujte, či nie je potrebné vystaviť za príslušné zdaňovacie obdobie nové priznanie. Na kontrolu už vystavených priznaní je k dispozícii tlačová zostava Zmeny v priznaní One Stop Shop.

Opravy pred lehotou na podanie daňového priznania vykázané ako oprava

Opravné doklady vystavené s dátumom daňovej povinnosti v mesiaci nasledujúcom po zdaňovacom období je možné vykázať aj ako opravu, ak je zároveň dátum daňovej povinnosti pôvodného dokladu zo spomínaného zdaňovacieho obdobia. V dialógovom okne One Stop Shop (OSS) je potrebné zaškrtnúť pole Vykázať ako opravu. Opravný doklad vstúpi na záložku Opravy v priznaní OSS za zdaňovacie obdobie, do ktorého spadá dátum daňovej povinnosti. Ak pole zostane nezaškrtnuté, vykáže sa opravný doklad v priznaní OSS za predchádzajúce zdaňovacie obdobie ako plnenie na záložke Položky.

V rámci režimu OSS nie je možné vystaviť opravné resp. dodatočné priznanie OSS.

Odoslanie priznania OSS

S odoslaním vám pomôže Sprievodca pre elektronické podanie (detailnejšie je sprievodca popísaný v interaktívnom pomocníkovi programu), ktorého spustíte povelom Záznam/Operácia/Odoslanie priznania OSS…

Osoba povinná k dani podáva daňové priznanie iba cez aplikáciu OSS. Do aplikácie OSS sa môžete prihlásiť kvalifikovaným certifikátom alebo pomocou prihlasovacích údajov. Program POHODA vygeneruje dátovú vetu vo formáte XML, ktorú ručne načítate do tejto aplikácie.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

V ponuke tlačových zostáv nájdete napríklad Priznanie k dani One Stop Shop. Ide iba o kontrolný opis, ktorý nie je možné použiť na podanie na finančnú správu. Ku každému priznaniu je tiež možné vytlačiť súpisku daňových dokladov zahrnutých do priznania, a to prostredníctvom tlačových zostáv Podklady k dani One Stop Shop a rozšírenej verzii Podklady k priznaniu One Stop Shop (dôkazné prostriedky). Tlačové zostavy sú rozdelené podľa jednotlivých štátov spotreby.