Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

     1 / 4  Ďalšia >  Posledná >>

Odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa DPH

25.4.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom si môže odpočítať DPH viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom DPH, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov.

Daňový nedoplatok – jeho premlčanie a vymáhateľnosť v daňovom konaní

25.4.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Daňový nedoplatok vzniká ihneď nasledujúci deň po lehote splatnosti dane, ak daňový subjekt nezaplatil daň v zákonom stanovenej lehote.

Zákon o správe daní (daňový poriadok) – zmeny v roku 2017

25.4.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Novela daňového poriadku priniesla od 01.01.2017 nasledovné zmeny:

Zmluva o výpožičke a zmeny v daňových výdavkov od 01.01.2017

25.4.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
S účinnosťou od 01.01.2017 ak má podnikateľ bezodplatne vypožičaný majetok, v súvislosti s jeho používaním si môže ako daňový výdavok uplatniť len výdavky na energie.

Virtuálna registračná pokladnica – povinnosti pri jej používaní

25.4.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Používanie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) namiesto elektronickej registračnej pokladnice (ERP) má u podnikateľov, ktorí majú túto povinnosť zvyšujúci trend.

Závislé osoby a transferové oceňovanie od 01.01.2017

25.4.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Transferové oceňovanie predstavuje spôsob tvorby cien transakcií medzi závislými (prepojenými) osobami. Tento spôsob tvorby cien je súčasťou tzv. transferovej dokumentácie.

Príjem z predaja nehnuteľností v roku 2016 v daňovom priznaní fyzickej osoby

22.2.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
V daňovom priznaní sa uvádzajú príjmy z predaja nehnuteľnosti ponížené o preukázateľné (zdokladované) daňové výdavky.

Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2016

22.2.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím kalendárny rok si môže uplatniť odpočet daňovej straty podľa § 30 Zákona o dani z príjmov rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.

Vyúčtovacia faktúra za opakované dodávky energií v DPH priznaní a kontrolnom výkaze k DPH

22.2.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Dodávatelia energií vyhotovujú faktúry za opakované dodávky energií za určité zúčtovacie obdobie s paušálnymi sumami (napr. na mesačnej, štvrťročnej báze), alebo vyhotovujú tzv. splátkový kalendár.

Zmeny v kontrolnom výkaze DPH od 1.1.2017

23.1.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Novela Zákona o DPH, ktorá je účinná od 01.01.2017, priniesla doplnenie § 69 o nový ods. 17, ktorým sa zavádza tzv. právna fikcia pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach.
    1 / 4  Ďalšia >  Posledná >>