Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Leto 2012

Update POHODA, rel. 10104

K dispozícii od: 25. 09. 2012

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Leto 2012, rel. 10100 SK.(resp. 10101, 10102, 10103).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť upgrade pre Kasu, rel. 10104. 

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 10104 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

MZDY A PERSONALISTIKA

 • Od 01.09.2012 sa zmenila sadzba poistného na starobné poistenie zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľom podľa osobitného predpisu, a to na výšku 10% z vymeriavacieho základu.

  V súvislosti s touto zmenou bola vykonaná zmena sadzby na tlačových zostavách Výplatná páska (Výplatné pásky) a Výplatný list.
 • Bol odstránený výpočet maximálneho denného VZ, ktorý sa počítal v prípade náhrady príjmu. Obmedzená výška VZ sa sleduje len v prípade sociálnych dávok – napr. nemocenské.
 • Bola naspäť vrátená funkčnosť pre zadávanie odpracovaného sviatku u hodinovo odmeňovaného zamestnanca. V prípade, že zamestnanec sviatok odpracuje, je potrebné zadať počet odpracovaných hodín do poľa Odprac. sviatky a upraviť pole Sviatky.

SKLADY

 • Bol opravený chybný prepočet položiek servisu, ktorý vznikal pri prenose z výdajky do existujúceho servisného záznamu. Pri prenose položiek servisu vložených z výdajky je už prepočet korektný.
 • Ak účtovná jednotka používa veľké množstvo predajných cien, sú už všetky ceny pri zviazaných zásobách správne vyplnené.

HOMEBANKING

 • Pri vytváraní príkazu na úhradu pri službe SLSP Internetbanking (CLR) sa už na všetkých položkách príkazu, ako aj na konci súboru, správne vypĺňa dátum HD – dátum vytvorenia súboru.
 • Pri importe položiek výpisu pri službe ČSOB BB 24 (ABO/DUZ) sa korektne rozpozná príjem, resp. výdaj a vyplní sa zodpovedajúca čiastka. Položka výpisu sa neimportovala správne, ak do príkazu na úhradu bolo namiesto čísla účtu uvedené číslo v tvare IBAN.

XML

 • Bol optimalizovaný XML export skladových zásob a adresára.
 • Po importe sa správne na položky dokladu vloží cena i v prípade, že je v XML súbore priamo definovaná.
 • Pri XML importe adresy sa toleruje medzera v PSČ.
 • Pri importe bezpoložkovej predajky sa správne prenesú všetky čiastky na záložku Úhrady dokladu.
 • Pri importe príjemky v cudzej mene so skladovými položkami cez XML komunikáciu správne načítava jednotkovú cenu.

FISKALIZOVANE FT A RP

 • Pre pokladňu EURO online, v prípade použitia zľavy na predávanú položku, sa zľava vyčísluje aj na tlačenom doklade. Odporúčané používanie cenotvorby v POHODE pre hotovostný predaj s použitím Pokladne EURO online tu.
 • Pre pokladňu EURO online boli v agende Nastavenie/Hardware doplnené polia pre počet desatinných miest množstva, limity pre používanie zliav a prirážok. Tieto nastavenia sa musia zhodovať s nastavením EURO pokladnice.
 • Pre pokladňu EURO online pri vrátení tovaru sa nepočíta zaokrúhľovacia položka.
 • Pre FT4000 bola rozšírená funkčnosť zobrazovania položiek na displeji počas hotovostného predaja. Bola doplnená možnosť zobrazovania len číselných údajov bez názvu položky a pri možnosti zobrazovať aj názov položky bola rozšírená možnosť časovej pauzy displeja od 200 do 5000 milisekúnd.
 • Pre FT Epson UPOS bola optimalizovaná rýchlosť tlače dokladu pri predaji v hotovosti.
 • Pre FT BlackCat bola opravená tlač úhrady faktúry s kópiou.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2012, rel. 10103 zo dňa 23. 07. 2012:

MZDY A PERSONALISTIKA

 • Bola odstránená chyba pri vytváraní mesačného výkazu o príjmoch zo závislej činnosti.
  U zamestnancov, ktorí poberajú daňový bonus, sa už v V. časti tlačiva vypĺňa pole Počet detí.
  Chyba sa prejavila vo verzii rel. 10102.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2012, rel. 10102 zo dňa 18. 07. 2012:

MZDY A PERSONALISTIKA

 • Do agendy Legislatíva/Daň z príjmov/Odpočítateľné položky bola zapracovaná nová čiastka daňového bonusu platného od 01.07.2012 v ročnej výške 252,36 EUR.
  Nová čiastka daňového bonusu vo výške 21,03 EUR bude prvýkrát použitá vo mzde za mesiac júl 2012.

  Čiastky platné v predchádzajúcom období boli na záložke Dane a poistné ukončené k 30.06.2012 a od 01.07.2012 boli zavedené nové čiastky. Preverte správnosť výšky daňového bonusu v agende Personalistika.

FAKTURÁCIA

 • Zaškrtnutím voľby Vrátane IBAN v tlačovej zostave Faktúra HTML v agende Vydané faktúry sa na zostave zobrazia i údaje IBAN, SWIFT a názov banky.
 • V stĺpci Poznámka sa už v agendách, v ktorých je na záložke Poznámka možné v texte editovať napríklad veľkosť písma, nezobrazujú formátovacie znaky.
 • Pri hromadnej penalizácii dokladov v agende Vydané faktúry sa už na záložku Zaúčtovanie vložia správne hodnoty vytvoreného penále.
 • Ak je ponuka prenesená do prijatej objednávky, nedochádza už pri správe databázy ku strate informácie o prenesenom množstve.

ÚČTOVNÍCTVO

 • Pri vytváraní vzájomného zápočtu v jednoduchom účtovníctve pomocou povelu Záznam/Prenos/Vzájomné zápočty sa už na položkách interného dokladu doplní predkontácia.

SKLADY

 • Pri prenose výdajky do vydanej faktúry sa vloží i zadaný e-mail.
 • Pri vytvorení novej predajky kopírovaním sa už neprenesie zadaná forma úhrady z pôvodného dokladu.
 • Na tlačovú zostavu Súčet predajok bol doplnený stĺpec Zaokrúhlenie.

MAJETOK

 • Bola opravená chyba v tlačovej zostave Inventúrny súpis majetku (HM, NM). Ak je zadaný majetok v hospodárskom roku a nasleduje prechodné kratšie obdobie, tlačová zostava sa už zobrazuje korektne, rešpektuje začiatok a koniec obdobia.
 • Boli upravené tlačové zostavy Prehľad dlhodobého majetku podľa skupín a Inventúrny súpis majetku v prípade, že bol súbor majetku vyradený cez ponuku Záznam/Vyradenie.

HOMEBANKING

 • Pri vytváraní príkazu na úhradu pre službu SLSP Internetbanking (CLR) sa už rozlišuje dátum zápisu a dátum splatnosti príkazu. Príkaz s položkami, ktoré majú rôzne dátumy splatnosti, je importovateľný do aplikácie Slovenskej sporiteľne.
 • Vytváranie zahraničného príkazu na úhradu pre službu Prima Banka bolo upravené podľa novej štruktúry súboru. V poli Čiastka sa už neuvádza oddeľovač stotín a čiastka po importe zodpovedá čiastke uvedenej v príkaze.

XML

 • Pri importe dokladu v cudzej mene (príjemka, prijatá faktúra a prijatá objednávka) sa pri skladovej položke rešpektuje zadaná hodnota v XML dokumente.
 • Ak nie je v XML súbore definovaný element "typ:price" alebo "typ:unitPrice", vloží sa do vytvoreného dokladu ku skladovým položkám cena definovaná v agende Zásoby.
 • Ak import objednávky obsahuje zásoby, v ktorých sa evidujú evidenčné čísla, nedôjde v týchto zásobách ku zmazaniu dátumu expirácie.
 • Pred importom súboru z príkazového riadku sa kontrolujú práva na XML import.
 • Bol upravený import dokladu, ktorý má na položkách dokladu uvedené voliteľné parametre.
 • Ak je pri XML komunikácii nastavená XSLT transformácia vstupných údajov a vstupné údaje budú načítané zo zložky, prebehne už XML komunikácia v poriadku.

FISKALIZOVANÉ FT A RP

 • Pre FT EFox bola dopracovaná možnosť voľby horného a dolného grafického loga v agende Nastavenie/Hardware. Do poľa Horné logo alebo Dolné logo môžete zadať celočíselnú hodnotu 0 až 8.

  V prípade zadanej hodnoty 0 je funkcia tlače grafického loga neaktívna. Grafické logo je možné do fiškálnej tlačiarne nahrať prostredníctvom príslušného servisného programu.
 • V agende Kasa a Kasa Offline, v prípade, že pokladničný paragon z FT a RP nebol dotlačený korektne, bolo pridané dialógové okno s možnosťou opätovnej tlače predajky potvrdením voľby „Áno“ v tomto dialógovom okne.
 • V agende Nastavenie/Hardware bol doplnený popis detekovaného zariadenia na príslušnom COM porte pri výbere v poli Sériový port.
 • Pre FT4000 s použitím cez tlačový manažér bola opravená tlač intervalovej uzávierky a denného prehľadu.
 • Pre pokladňu EURO online s použitím pokladnice EURO 500 Handy bola opravená tlač predajky v prípade inej formy úhrady ako v hotovosti.
 • Pri FT Epson UPOS bola opravená chyba označovania dokladu "Vytlačené na FM" a zápisu v záložke úhrady na FM pri tlači úhrady pohľadávky v hotovosti.
 • V prípade vrátenia platby v hotovosti za dobropis bola opravená čiastka tlačená cez fiškálne zariadenie, čiastka je tlačená kladnou hodnotou.
 • V prípade agendy Kasa a Kasa Offline s pripojenou pokladničnou zásuvkou k fiškálnemu zariadeniu, sa zásuvka otvára len pri tlači dokladu.

OSTATNÉ

 • Pri odosielaní HTML zostáv bola zjednotená tvorba názvu zostavy.
 • HTML zostavy sa už ukladajú do zložky, ktorá je nastavená v agende Užívateľské nastavenie/E-mailové služby v poli s názvom "Prílohy e-mailu uložiť do zložky".
 • Pri importe adresára z inej databázy programu POHODA sa už importujú i dodacie adresy.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2012, rel. 10101 zo dňa 07. 06. 2012:

 • Tlačová zostava Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch sa už zobrazuje korektne i pri zamestnancoch, ktorí uplatňujú daňový bonus na dieťa. Pri náhľade tlačovej zostavy sa už nezobrazí chybové hlásenie.
 • Pre účtovné jednotky typu JÚ bola opravená možnosť výberu členenia DPH cez "...", chyba sa prejavila len v agende Pokladňa pre typ Príjem.
 • Pri RP EURO 500 Handy bola opravená tlač predajky v prípade viac ako jednej položky na predajke.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131898 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť