Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Leto 2012

Novinky vo verzii Leto 2012

CD

Popisovaná verzia: POHODA Leto 2012, release 10100 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Január 2011, release 10001 SK
K dispozícii od: 04. 06. 2012

Časopis Moja POHODA k verzii Leto 2012

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.
Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 10104 - k dispozícii od 25. 09. 2012

Online databáze otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

 

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Nové usporiadanie položiek v menu Záznam Personalistika a mzdy CRM
Sklady a predaj Reklamácie a servis XML
Ostatné

Nové usporiadanie položiek v menu Záznam

Po inštalácii verzie Leto 2012 skôr alebo neskôr objavíte zmeny v ponuke Záznam. Nejde len o nové povely, ktoré do programu POHODA pribudli práve v tejto verzii v rámci funkčného rozšírenia. Niektorým doterajším povelom sa zmenil názov, niektoré sa v rámci menu presunuli na inú pozíciu.

Nemusíte sa obávať toho, že by sa niektorý Váš obľúbený povel stratil. Naopak, snažili sme sa optimalizovať prostredie programu, aby sa Vám s ním dobre pracovalo. Veríme, že si nové usporiadanie rýchlo získa Vaše sympatie. Pre uľahčenie orientácie sme pre Vás pripravili prehľad zmien.

Popis noviniek vo verzii Leto 2012 už pracuje s novým zobrazením ponuky Záznam.

hore

Personalistika a mzdy

V agendách jednotlivých miezd si môžete zobraziť stĺpce Osobné číslo a Rodné číslo. S ich pomocou bude filtrovanie či triedenie mzdových záznamov pohodlné.

Pre údaje do stĺpcov Osobné číslo a Rodné číslo v agendách miezd POHODA načíta údaje z polí s rovnakým názvom v agende Personalistika.

Najprv vystavte mzdy, a potom pridajte stĺpce pomocou povelu v miestnej ponuke dostupnej cez pravé tlačidlo myši. V ďalších mesiacoch sa už budú stĺpce objavovať automaticky, pokiaľ ich cez miestnu ponuku zase neskryjete.

hore

CRM

Teraz môžete zahájiť komunikáciu cez Skype priamo z programu POHODA.

Evidenciu kontaktov typu Skype už POHODA umožňovala, a to v agende Adresár na záložke Ostatné. Teraz POHODA dokáže tieto údaje využiť pre zahájenie hovoru alebo chatu a volania prostredníctvom programu Skype na telefónne čísla uvedené pri danom zázname v adresári v poli Mobil alebo Telefón.

Povely Zahájiť hovor, Zahájiť chat, Volať na mobil a Volať na telefón nájdete v ponuke Záznam/Komunikácia/Skype v agende Adresár a vo všetkých dokladových agendách. V agende Adresár môžete ešte uvedené povely vyvolať kliknutím na názov pola Skype. Podľa zvoleného povelu POHODA otvorí program Skype a zaháji zodpovedajúcu činnosť.

O každej zahájenej komunikácii cez Skype môže POHODA automaticky vytvoriť záznam do agendy Udalosti.

Ak budete chcieť, aby POHODA zaznamenávala zahájenie komunikácie cez Skype, zaškrtnite novú voľbu Skype komunikácia v agende Globálne nastavenie/CRM v sekcii Automaticky zaznamenávať udalosti.

GPS súradnice s presnou polohou Vašich obchodných partnerov Vám uľahčia vyhľadávanie na mape a pomôžu s plánovaním pracovných ciest.

POHODA podporuje dva najrozšírenejšie formáty GPS súradníc:
- vo formáte dd,ddddd°
- vo formáte stupne, minúty a sekundy – dd°mm‘ss,sss“

Obidva samozrejme platia pre výber zemepisnej šírky i dĺžky a POHODA si poradí s automatickým prepočtom medzi týmito formátmi.

Súradnice zadáte v agende Adresár na záložke Ostatné do pola GPS. Môžete ich sem zadať ručne alebo ich skopírovať z mapy, ktorú používate, a vložiť ich do tohto pola zo schránky. Môžete ich tiež vyplniť v dialógovom okne Zadajte GPS súradnice, ktoré vyvoláte v poli GPS klávesom F5 alebo tlačidlom s tromi bodkami.

hore

Sklady a predaj

Bol upravený prenos váženej nákupnej ceny v prípade, že je prvý pohyb záporný výdaj.

Ak mala skladová zásoba na konci roka nulový stav a ako prvý pohyb ďalšieho roka bol záporný výdaj, bola vážená nákupná cena nulová až do chvíle, kým sa uskutočnil ďalší pohyb typu príjem. Teraz sa bude údajovou uzávierkou vážená nákupná cena prenášať i pri takýchto nulových položkách a vážená nákupná cena prvého záporného výdaja bude zhodná s predchádzajúcim rokom.

V agende Výdajky môžete odteraz pri zadávaní adresy uviesť aj e-mail.

Ak vyberáte do výdajky odberateľa z agendy Adresár, objaví sa v poli E-mail rovnaká adresa, akú máte pri danom odberateľovi v adresári. Môžete ju však vyplniť aj ručne. Pri odoslaní výdajky vo formáte PDF e-mailom POHODA uprednostní e-mail zadaný na doklade.

Prostredníctvom novo pridanej voľby môžete predajné ceny upraviť na konkrétnu čiastku.

V dialógovom okne Prepočet predajných cien vybraných zásob, ktoré zobrazíte v agende Zásoby pomocou povelu Záznam/Precenenie predajných cien..., najprv vyberte predajné ceny, ktoré chcete zahrnúť do prepočtu. Potom zaškrtnite voľbu Upraviť predajné ceny na. Sprístupní sa pole, do ktorého zapíšete hodnotu v €, na akú sa vybrané ceny aktualizujú.

Ak chcete taktiež preceniť hodnoty zliav a vedľajších cien na uvedenú čiastku, vyberte ich vo výbere cien a zároveň zrušte výber pri voľbe Predajná cena. Pre aktualizáciu vybraných zliav a vedľajších cien je dôležité zaškrtnúť taktiež voľbu Zvolené zľavy neodvodzovať z predajnej ceny, ale tiež upraviť.

Agenda Kasa Online bola v programe POHODA premenovaná na agendu Kasa.

V sekcii Nastavenie/Kasy si môžete aktivovať nastavenie agendy Kasa zaškrtnutím voľby Kasa Online. Pre nastavenie produktu POHODA Kasa Offline je potrebné toto zaškrtnutie zrušiť a vyplniť licenčné číslo, ktoré Vám bolo pridelené pre produkt POHODA Kasa Offline.

Pri každodennej práci s fiškálnym zariadením môžete využiť novú ikonu Doklad FM, ktorú nájdete na štandardnej lište programu POHODA. Po jej rozbalení sa ponúknu najbežnejšie povely podľa agendy, v ktorej sa práve nachádzate. Táto funkcia Vám umožní rýchlu a pohodlnú prácu s fiškálnym zariadením.

Nová ikona Doklad FM je prístupná na počítačoch s nastaveným fiškálnym zariadením. Ikonu je možné ovládať z agend Pokladňa, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Predajky a Kasa. Ikonu je možné ovládať aj pomocou klávesovej skratky Ctrl+F11.

Ak kliknete na šípku, rozbalí sa ponuka povelov prístupných z agendy, v ktorej sa práve nachádzate.

Ak kliknete na obrázok ikony, vykoná sa hlavný príkaz z povelov, nachádzajúci sa v ponuke po rozbalení ikony. V agende Vydané faktúry a Vydané zálohové faktúry je to povel Pridať úhradu na FM. V agende Predajky je to povel Doklad FM.

Agendy Predajky a Kasa boli rozšírené o nové typy záznamov, a to Vklad a Výber. Tieto nové typy záznamov Vám umožnia zadávať vklady a výbery do fiškálnych zariadení jednoducho a rýchlo v agende, v ktorej práve pracujete.

Pri vkladoch a výberoch ponúka POHODA formu úhrady iba hotovosť a cudziu menu. Predajky s typom Vklad alebo Výber nevstupujú do zaúčtovania a môžete si pre ne zadefinovať vlastný číselný rad.

Pri založení nového záznamu v agende Predajky s typom záznamu Vklad alebo Výber zadáte požadovanú hodnotu do pola Prijaté alebo na záložke Úhrady dokladu.

Vklad či Výber hotovosti môžete zadať aj priamo v agende Kasa, a to pomocou dialógového okna Vklady a výbery. Toto dialógové okno vyvoláte povelom Záznam/Vklady a výbery, novou ikonou alebo ikonou Doklad FM alebo na dotykovom displeji pod tlačidlom Funkcie 2.

V otvorenom dialógovom okne vyberiete požadovaný typ operácie a zadáte hodnotu vkladu alebo výberu. Do pola Poznámka môžete uviesť dôvod vkladu a výberu. Ak zaškrtnete voľbu S potvrdením, potom POHODA po dokončení dialógu okrem vytvorenia záznamu do agendy Predajky a vytlačenia dokladu na fiškálnom zariadení, automaticky vytlačí tlačovú zostavu Vklad a výber hotovosti, ktorú môže zodpovedná osoba podpísať.

V otvorenom dialógovom okne Vklady a výbery vyberiete požadovaný typ a zadáte hodnotu vkladu alebo výberu.

POHODA po dokončení vkladu alebo výberu vytlačí doklad na fiškálne zariadenie. Ak chcete, aby sa na tlačiarni vytlačilo aj potvrdenie, zaškrtnite voľbu S potvrdením.

Povel Vklady a výbery je prístupný aj z agend Pokladňa, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry a Kasa cez ikonu Doklad FM.

POHODA odteraz umožňuje vytlačiť denný prehľad alebo kópiu posledného dokladu z fiškálneho zariadenia jednoducho a rýchlo z agendy, v ktorej so zariadením pracujete.

Po rozbalení ikony Doklad FM kliknete na povel Denný prehľad alebo na povel Kópia posledného dokladu.

POHODA teraz umožňuje otvorenie pokladničnej zásuvky pripojenej k fiškálnej tlačiarni.

Otvorenie zásuvky je možné pomocou klávesovej skratky Ctrl+Shift+X v agendách Pokladňa, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Predajky, Kasa a Kasa Offline.

POHODA umožňuje pohodlnú a jednoduchú prácu s úhradou pohľadávok v hotovosti cez fiškálne zariadenie. Umožňuje evidovať úhrady v hotovosti čiastočne aj viacnásobne, a tiež kombinovanou platbou. POHODA automaticky zlikviduje čiastku platenú v hotovosti v agende Pokladňa.

V agendách Vydané faktúry a Vydané zálohové faktúry bola vytvorená nová záložka Úhrady na FM, v ktorej sa zaznamenávajú všetky úspešne zaevidované úhrady pohľadávok v hotovosti na fiškálnom zariadení.

Ak pri vytváraní faktúry zvolíte formu úhrady V hotovosti, po uložení dokladu sa otvorí dialógové okno Úhrada na FM, kde je v prvom riadku možné zadať formy úhrady V hotovosti a v druhom Platobnou kartou. Zadáte čiastku a pri hotovostnej úhrade zadáte aj pokladňu, do ktorej chcete platbu v hotovosti zlikvidovať. Ak máte v sekcii Užívateľské nastavenie/Faktúry vydané zaškrtnutú voľbu Po uložení hotovostnej faktúry vytvoriť pokladničný doklad, tak sa po úspešnom vytlačení dokladu na FM vykoná automatická likvidácia v hotovosti v agende Pokladňa.

Pridanie úhrady pohľadávky v hotovosti je možné aj bez nastavenia formy úhrady na faktúre, cez miestne menu na záložke Úhrady na FM, po kliknutí pravým tlačidlom myši na Pridať úhradu na FM alebo pomocou ikony Doklad FM.

Storno faktúry nie je možné vytlačiť cez fiškálne zariadenie, pretože Storno faktúry sa vykonáva v prípade, že pôvodná faktúra nebola uhradená. V prípade uhradenej faktúry je potrebné vystaviť dobropis a tento je možné vytlačiť cez fiškálne zariadenie v prípade vrátenia peňazí v hotovosti.

Do novej záložky Úhrady na FM bola pridaná nová voľba Vrátenie platby, ktorú vyvoláte pravým tlačidlom myši a ktorá je aktívna len v prípade formy úhrady V hotovosti. Túto voľbu je možné použiť v prípade, že faktúra bola zaplatená v hotovosti a súčasne omylom aj bankovým prevodom a zákazník chce platbu zaplatenú v hotovosti vrátiť.

hore

Reklamácie a servis

Prostredníctvom nového povelu jednoducho vytvoríte výdajku na servisné položky.

Ak zapíše technik súčiastky, ktoré bude potrebovať na opravu, priamo do agendy Servis, môžete všetky pripravené položky naraz vyskladniť pomocou nového povelu Servis. Nájdete ho v agende Výdajky v ponuke Záznam/Prenos.

Prijatú objednávku na servisné práce pohodlne preklopíte do servisného záznamu.

Objednávku do servisného záznamu prenesiete pomocou povelu Prijaté objednávky, ktorý nájdete v agende Servis v ponuke Záznam/Prenos.

V poli Text môžete uviesť bližšie informácie o reklamácii či oprave.

Vo formulároch agend Reklamácie a Servis pribudli polia Stredisko, Činnosť a Zákazka.

V agende Reklamácie ste predtým vypĺňali stredisko, činnosť a zákazku na záložke Predmet reklamácie. Teraz tieto polia nájdete priamo vo formulári agendy.

V agende Servis môžete strediská, činnosti a zákazky vypĺňať nielen na záložke Položky servisu, ale odteraz i vo formulári agendy.

Podľa novo pridaných polí môžete jednoduchšie vykonávať výber záznamov.

V servisných záznamoch môžete už tiež pracovať s rôznymi cenovými hladinami pre rôznych odberateľov.

Pri výbere skladových položiek na záložku Položky servisu bude POHODA ponúkať skutočné ceny zásob podľa názvu zvolenej predajnej ceny.

Cenovú hladinu vyberiete v poli Ceny v agende Servis.

Pre urýchlenie zápisu si môžete v agende Reklamácie a Servis vytvoriť vlastné vzory reklamačných a servisných záznamov, tzv. šablóny.

Boli aktualizované tlačové zostavy Potvrdenie o prijatí reklamácie, Reklamačný protokol, Reklamačný list, Potvrdenie o prijatí do servisu a Servisný protokol.

hore

XML

Teraz môžete presnejšie nastaviť možnosti importu zásob a adresára pre prípady, kedy aktualizačný importný balíček obsahuje záznamy, ktoré v pôvodnej databáze nie sú.

Ak pred aktualizačným importom neexistoval v programe POHODA zodpovedajúci záznam, ktorý mal byť aktualizovaný, import sa nepreviedol. Teraz môžete rozhodnúť, či má POHODA aktualizačným importom vytvoriť nový záznam, alebo ho vôbec neimportovať:
a) vykoná aktualizáciu záznamov a v prípade, že záznam v pôvodnej databáze nenájde, vytvorí nový,
b) vykoná aktualizáciu záznamov a v prípade, že záznam v pôvodnej databáze nenájde, import nevykoná.

Pri importe zásob a adresára môžete vykonať aktualizáciu záznamu.

Importom nových záznamov sa v programe POHODA vytvárali nové záznamy, ak však už v pôvodnej databáze bol nájdený rovnaký záznam, import nebol prevedený. Teraz môžete rozhodnúť, či má POHODA existujúce záznamy aktualizovať:
a) pridá nový záznam bez ohľadu na existujúce hodnoty,
b) pred pridaním nového záznamu vykoná kontrolu duplicity, a ak nájde rovnaký záznam, import neprevedie,
c) pred pridaním nového záznamu najprv vykoná kontrolu duplicity a v prípade zhody ho zaktualizuje.

Aktualizačným importom adresára môžete aktualizovať tiež údaje na záložkách Dodacie adresy a Bankové účty.

V agende Adresár bol tiež upravený export bankových účtov.

XSD schéma agend Ponuky, Dopyty, Prijaté a Vydané objednávky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Výdajky a Ostatné pohľadávky bola rozšírená o pole E-mail.

Bolo upravené spracovanie prefixu vo vstupnom XML dokumente.

Bolo optimalizované spracovanie XML komunikácie cez príkazový riadok.

Ak v agende Globálne nastavenie/ Adresár nie je zaškrtnutá voľba Číslovanie zákazníkov, zobrazí sa v logu upozornenie o nevykonaní aktualizácie z dôvodu nečíslovania zákazníkov.

Ak XML import dokladu nemá nadefinovaný číselný rad alebo číselný rad zadaný v importovanom dokumente nie je zadaný v programe POHODA, import sa nevykoná.

Pri XML súbore bez nadefinovanej predkontácie sa použijú východiskové predkontácie z agendy Užívateľské nastavenie.

Ak má importovaný doklad väzbu na adresár a zároveň je v XML definovaná dodacia adresa, vloží sa do dokladu dodacia adresa z XML a nie z adresára programu POHODA.

Ak vstupný XML dokument obsahuje väzbu na položky dokladu cez element "ID", ktorý je jednoznačný, bude prehľadávaný celý sklad bez ohľadu na nastavené filtre na sklady.

Ak pri importe prevodky nie je na skladovej položke vyplnené evidenčné číslo, nedôjde importom záznamu k jeho automatickému doplneniu.

Pri importe dokladu v cudzej mene sa čiastka načítaná z XML zaokrúhli matematicky na 2 desatinné miesta.

Pri importe dokladu so skladovou položkou, ktorá nie je na sklade, sa teraz do výsledku spracovania vypíše informácia, o akú skladovú položku sa jedná.

Ak je jednotková cena skladovej položky zadaná priamo v XML dokumente, nebude sa zaokrúhľovať podľa nastaveného zaokrúhlenia cenovej skupiny.

Test na zhodu IČO v balíčku s účtovnou jednotkou sa vykonáva pred načítaním dataPackItems.

Pri importe predajok bez položiek sa už vypĺňa pole Prijaté.

hore

Ostatné

S novou agendou môžete evidovať osoby zodpovedné za jednotlivé zákazky a reklamačné a servisné záznamy. Táto evidencia nepotrebuje agendu Personalistika, a tak ju oceníte najmä v prípade, ak používate program POHODA vo variante Jazz.

Predtým sa v poli Zodpovedná osoba v agendách Zákazky, Reklamácie a Servis zobrazovali iba zamestnanci zaevidovaní v agende Personalistika. Teraz si môžete vytvoriť vlastný zoznam zodpovedných osôb. Ak pracujete s variantom Jazz, potom sa s pojmom „zodpovedná osoba“ v tejto súvislosti stretávate prvýkrát, pretože ste ho v spomínaných agendách zatiaľ nemali.

Agendu Zodpovedné osoby nájdete v ponuke Nastavenie/Zoznamy. Po prevode účtovnej jednotky do verzie Leto 2012 (prípadne neskoršej, ak túto verziu vynecháte) sa nová agenda automaticky predvyplní záznamami osôb, ktorých mená už boli niekedy v agende Zákazky, Reklamácie či Servis použité. Do agendy samozrejme môžete kedykoľvek pridávať ďalšie osoby podľa potreby.

Pri výbere zodpovednej osoby v agendách Zákazky, Reklamácie a Servis bude POHODA ponúkať všetky osoby, pri ktorých nie je vyplnený dátum odchodu.

Ak chcete mať v agende Zodpovedné osoby všetkých svojich zamestnancov, použite povel Personalistika, ktorý nájdete v ponuke Záznam/Prenos.

Na záložke Záznamy v agende Zodpovedné osoby uvidíte zoznam všetkých dokladov v agendách Zákazky, Reklamácie a Servis, v ktorých figuruje daná osoba. Kliknutím myšou alebo pomocou povelu Otvoriť po stlačení pravého tlačidla myši nad daným záznamom sa môžete prepnúť do zdrojovej agendy, kde hneď uvidíte výber dokladov vzťahujúcich sa k vybranej osobe.

Obľuba používania formátu PDF stále rastie. A v programe POHODA je odoslanie PDF dokumentu zase o kúsok jednoduchšie. S novou ikonou v nástrojovej lište odošlete východiskovú zostavu vo formáte PDF e-mailom veľmi rýchlo.

Nová ikona ušetrí niekoľko kliknutí myšou potrebných pre odoslanie PDF súboru e-mailom cez dialógové okno Tlač.

Po kliknutí na ikonu POHODA vytvorí východiskovú tlačovú zostavu vo formáte PDF a podľa nastavenia v agende Užívateľské nastavenie/E-mailové služby môžu nastať dve situácie: buď sa otvorí nová správa vo východiskovom poštovom klientovi, alebo sa zobrazí dialógové okno Odoslanie e-mailu. V oboch prípadoch je PDF súbor už automaticky priložený k pripravenej správe. Pred samotným odoslaním ešte môžete upraviť e-mailovú adresu a pridať alebo upraviť predmet a text správy.

Zakázaním spustenia programu sa už nemôže stať, že zatiaľ čo bude administrátor program aktualizovať, niektorý z užívateľov ho omylom otvorí.

Nová funkcia dočasne znemožní užívateľom otvoriť program POHODA. V priebehu platnosti zákazu program otvorí iba užívateľ, ktorý pozná heslo nastavené k danému zákazu.

Užívateľom, ktorí sú pri nastavovaní dočasného zákazu už v programe prihlásení, POHODA zobrazí upozornenie o nutnosti ukončenia programu. V upozornení zobrazí tiež dôvod, ktorý uviedol administrátor pri nastavení zákazu.

V agende Súbor/Účtovné jednotky v ponuke Databáza nájdete nový povel Zákaz spustenia programu... Povel zobrazí dialógové okno Zákaz spustenia programu, v ktorom uvediete dôvod zákazu spustenia a jednorazové heslo. V poli Aktívne pripojenie uvidíte, ktorí užívatelia momentálne s programom pracujú.

Po vykonaní danej operácie, napr. aktualizácii programu, administrátor zákaz zruší, a to v tom istom dialógovom okne tlačidlom Zrušiť.

Bezpečnosť programu POHODA je teraz ešte o niečo vyššia. Ak je aktivovaný systém práv, musí mať užívateľ vždy zadané heslo pre prihlasovanie.

V starších verziách programu sa prístupové práva aktivovali vždy zadaním hesla administrátorovi. Teraz systém práv zapnete i tlačidlom Aktivovať prístupové práva. Ak nemá užívateľ „admin“ zadané heslo, zobrazí sa dialógové okno pre zmenu hesla a uložením zmien sa aktivuje systém užívateľských práv. Tlačidlom Deaktivovať prístupové práva môžete systém práv zase vypnúť.

Ak boli v staršej verzii prístupové práva aktivované, nemusel mať užívateľ vyplnené heslo. Teraz bude heslo vždy vyžadované. Pri pokuse o prihlásenie užívateľa bez hesla sa zobrazí upozornenie s možnosťou zmeny hesla. V tomto prípade nechajte pole Staré heslo prázdne a zadajte len nové heslo.

S novými stĺpcami Vytvorené a Uložené okamžite zistíte, kedy bol konkrétny záznam vytvorený a naposledy zmenený.

Stĺpce Vytvorené a Uložené nájdete vo väčšine agend programu POHODA.

V rade POHODA E1 je možné teraz nastaviť obnovu databázy pomocou automatických úloh.

Obnovu databázy je možné nadefinovať k činnosti typu Správa databázy v agende Automatické úlohy, ktorú otvoríte prostredníctvom povelu Databáza v agende Účtovné jednotky.

Pole E-mail v agende Adresár a vo všetkých dokladových agendách, ktoré toto pole obsahujú, bolo rozšírené na 98 znakov.

Pole Text v agendách Banka, Účtovný a Peňažný denník bolo rozšírené na 96 znakov.

V agende Východzie stavy účtov môžete zadať východiskové hodnoty aj pre podsúvahové účty.

Agendu nájdete v ponuke Účtovníctvo/Počiatočné stavy.

Bola pridaná podpora novej verzie databázového servera SQL Server 2012.

Rady POHODA SQL a POHODA E1 sú pripravené pre prevádzku na novej verzii SQL servera, ktorý spoločnosť Microsoft uvoľnila do predaja tohto roku v apríli.

hore

Okrem vyššie uvedených noviniek boli do verzie POHODA Máj 2012, release 10100 zapracované i nasledovné úpravy:

 • Do tlačovej zostavy Peňažný denník (dvojstranný) bol pre druhú časť denníka pridaný stĺpec Poradové číslo.
 • Do tlačovej zostavy Výkaz o majetku a záväzkoch bol upravený vstup debetného zostatku účtu, zostatok vstupuje do riadku 18 kladnou hodnotou.
  Upozornenie: Vykazovanie mínusového zostatku bankového účtu na r. 18 Výkazu o majetku a záväzkoch bolo v programe upravené pre roky 2012 a vyššie, v starších databázach je potrebné upraviť vykazovanie zostatku bankového účtu ručne - mínusový zostatok bankového účtu v starších databázach program vykazuje v r. 11 uvedeného výkazu.
 • Do účtovných jednotiek typu PÚN bolo pre tlačové zostavy Súvaha v plnom rozsahu a Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu pridaná možnosť pre vyplnenie bezprostredne predchádzajúceho obdobia a pre vyplnenie typu závierky.
 • V prípade zadania odpracovaných hodín počas sviatku sa už nezvyšuje základná mzda u hodinovo odmeňovaného zamestnanca.

hore


Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132083 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť