Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Jeseň 2012

Novinky vo verzii Jeseň 2012

CD

Popisovaná verzia: POHODA Jeseň 2012, release 10200 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Leto 2012, release 10100 SK
K dispozícii od: 09. 10. 2012

Časopis Moja POHODA k verzii Jeseň 2012

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.
Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 10203 - k dispozícii od 19. 12. 2012.

Online databáze otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

 

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Personalistika a mzdy Účtovníctvo Vymeranie DPH
Fakturácia Sklady CRM
REPORT Designer a zviazané zostavy XML Ostatné
POHODA E1

Personalistika a mzdy

Do agendy Personalistika bola pridaná nová tlačová zostava Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na dávku v nezamestnanosti. Prostredníctvom tohto potvrdenia od zamestnávateľa sa preukazuje povinné poistenie zamestnanca v nezamestnanosti.

Tlačová zostava Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na dávku v nezamestnanosti obsahuje údaje o zamestnancovi a o jeho pracovnom pomere. Ostatné časti tlačiva (1) až (4) je potrebné vyplniť ručne.

V agende Personalistika pribudlo na záložke Zamestnanec, v časti Adresa trvalého pobytu, nové pole Štát. Nové pole má vplyv na vypĺňanie údajov v časti V. tlačiva Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac.

Pri zadávaní nového zamestnanca do agendy Personalistika program automaticky v poli Štát dopĺňa štát SK – Slovensko. V prípade takéhoto zamestnanca sa do V. časti vyššie uvedeného tlačiva vyplní v časti Rodné číslo ročné číslo zamestnanca a v časti Trvalý pobyt štát Slovensko.

V prípade, že máte zamestnanca, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, je potrebné do V. časti tohto tlačiva namiesto rodného čísla uviesť dátum narodenia. Ak teda máte zamestnanca s trvalým pobytom napr. v Českej republike a v poli Štát vyberiete z výklopného zoznamu štát CZ – Česká republika, do mesačného prehľadu o príjmoch sa vyplní dátum narodenia zamestnanca a štát Česká republika.

hore

Účtovníctvo

Doteraz ste mohli v programe POHODA likvidovať pohľadávky a záväzky iba jednotlivo. Pomocou nových funkcií ľahko zlikvidujete vybrané doklady tiež hromadne.

Pomocou funkcie pre hromadnú likvidáciu podľa adresy Vám POHODA umožní vybrať všetky potrebné doklady týkajúce sa konkrétneho obchodného partnera a následne ich jedným povelom zlikvidovať.

Po vložení nového záznamu zvoľte príslušnú banku alebo pokladňu, vyplňte dátum platby a číslo výpisu a vyberte obchodného partnera, voči ktorému má byť likvidácia dokladov vykonaná. Povelom Hromadná likvidácia podľa adresy -> otvoríte agendu, ktorá Vám ponúkne všetky nezlikvidované pohľadávky a záväzky voči vybranej firme. Jednotlivé doklady označíte klávesovou skratkou ATL+X alebo dvojklikom myši. Ak chcete pohľadávku alebo záväzok zlikvidovať iba v čiastočnej výške, zvoľte na danom doklade povel Čiastočne zlikvidovať. Pri označení dokladu v cudzej mene sa zobrazí známe dialógové okno Likvidácia v cudzej mene, v ktorom vyplníte kurzy likvidácie.

Celkovú čiastku k likvidácii za všetky vybrané doklady zistíte zo stavového riadku, kde sa zobrazujú hodnoty Debet a Kredit.

Likvidáciu dokončíte povelom Zlikvidovať všetko. Tým dôjde k hromadnej likvidácii vybraných dokladov v čiastkach k likvidácii. Hradiace doklady sa vytvoria zvlášť pre príjem a zvlášť pre výdaj a budú obsahovať vybrané pohľadávky alebo záväzky. Pri dokladoch v cudzej mene sa vytvoria hradiace doklady pre každú úhradu zvlášť.

Rovnako jednoducho, ibaže za použitia iného povelu, môžete naraz zlikvidovať i doklady vzťahujúce sa k rôznym partnerom. Po zvolení povelu Zlikvidovať všetko POHODA vytvorí hradiace doklady pre každú pohľadávku alebo záväzok zvlášť.

Povely Hromadná likvidácia podľa adresy -> a Hromadná likvidácia -> nájdete v ponuke Záznam/Prenos -> v agendách Banka, Pokladňa a Interné doklady.

Likvidovať môžete tiež na už uložený bankový doklad. Predovšetkým v prípadoch, kedy nedôjde k automatickému spárovaniu záznamov načítaných cez homebanking, pretože úhrada bola napríklad zložená z viacerých hradiacich dokladov.

Povel Hromadná likvidácia podľa adresy -> pre likvidáciu na už uložený doklad nájdete v miestnej ponuke po stlačení pravého tlačidla myši na záložke Likvidácia v agende Banka. Týmto povelom opäť otvoríte agendu so zoznamom neuhradených dokladov danej firmy, kde iba stačí vybrať tie správne doklady k likvidácii. Na stavovom riadku sa zobrazí informácia o hodnote bankového dokladu a hodnote, ktorú musíte ešte dolikvidovať.

Najmä pri rekonštrukcii účtovníctva určite využijete ešte ďalšiu z nových hromadných operácií, a to hromadnú likvidáciu bez väzby. Ak hromadnú likvidáciu vytvoríte nesprávne, môžete ju samozrejme i hromadne zrušiť.

Po výbere potrebných dokladov v agendách Vydané a Prijaté faktúry, Vydané a Prijaté zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky a Ostatné záväzky zvoľte povel Hromadná likvidácia bez väzby… z ponuky Záznam.

Zobrazí sa sprievodca Hromadná likvidácia bez väzby, v ktorom vyberiete, či chcete vykonať likvidácie bez väzby alebo zmazať tie, ktoré ste vykonali nesprávne. Na ďalšej strane sprievodcu sa zobrazí počet vybraných záznamov. Pri zadávaní likvidácie budete na tejto strane tiež vypĺňať dátum likvidácie. Po dokončení sprievodcu sa pri všetkých vybraných dokladoch vykoná, resp. zmaže likvidácia bez väzby.

Hromadné likvidácie môže vykonávať iba užívateľ s patričným oprávnením.

Hromadné likvidácie sú svojou povahou veľmi závažné operácie, preto ich môže vykonávať iba administrátor a užívateľ, ktorý má v agende Prístupové práva v strome práv Podvojné účtovníctvo/Ostatné zaškrtnutú voľbu Hromadná likvidácia.

Práva na operácie v oblasti účtovníctva sú teraz rozdelené na dve oblasti. Do novej sekcie Ostatné 2 boli presunuté voľby týkajúce sa oblasti dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty.

Máte už vystavené priznanie k DPH a potrebujete nutne opraviť alebo pridať doklad, ktorý daň z pridanej hodnoty neovplyvní? POHODA túto funkciu zatiaľ umožňovala iba pri bezpoložkových dokladoch. Teraz môžete meniť i doklady položkové.

Položky dokladu, ktoré majú zadané členenie DPH PN, resp. UN – Nezahrňovať do priznania DPH, je možné kedykoľvek upravovať, pridávať alebo i mazať. Tlačové zostavy Doklady nezahrnuté do prijatých, resp. uskutočnených zd. plnení, sa automaticky zaktualizujú podľa Vašich zmien.

Doklady obsiahnuté v uzatvorenom daňovom priznaní môže meniť iba administrátor alebo užívateľ, ktorý má k tejto funkcii nastavené oprávnenie.

Novú voľbu Editácia dokladov PN a UN nájdete v agende Prístupové práva v strome práv Administrátorské funkcie/Práca v agendách.

POHODA teraz umožňuje firmám, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo, pracovať s cudzími menami aj v agende Interné doklady.

V tejto súvislosti bola do ponuky tlačových zostáv doplnená Dohoda o vzájomnom zápočte v cudzej mene, vrátane anglickej a nemeckej verzie.

V tlačovej zostave Inventúrny súpis časového rozlíšenia sa zobrazuje celkový súčet za všetky časovo rozlíšené doklady.

hore

Vymeranie DPH

Ak nakupujete tovar alebo službu v hotovosti v krajinách Európskej únie, určite Vás poteší možnosť vykonať vymeranie DPH priamo z pokladničného dokladu.

Povel Záznam/Vymeranie DPH… je prístupný iba pri výdavkovom pokladničnom doklade.

Veľkými zmenami prešlo dialógové okno pre vymeranie a odpočet DPH pri nadobudnutí tovaru a služieb z Európskej únie, prípadne z tretích krajín.

Dialógové okno sa zmenilo na sprievodcu a ponúka rozšírené možnosti pre vymeranie DPH. Na prvej strane sprievodcu najprv vyberte spôsob vymerania DPH. Sprievodca ponúka dve základné možnosti, a to Vymerať DPH z celkovej hodnoty dokladu a Vymerať DPH po položkách. Ďalšia strana sprievodcu sa potom odvíja od vybraného variantu.

Prvá možnosť je totožná s funkčnosťou, na ktorú ste už boli zvyknutí. Navyše môžete zaškrtnúť voľbu Vymerať DPH rôznou sadzbou DPH, ktorá Vám umožní pri každej sadzbe DPH vybrať inú predkontáciu a členenie DPH. Ak potrebujete hodnotu faktúry navýšiť napríklad o dopravné, ktoré bolo fakturované samostatne, zaškrtnete voľbu Zahrnúť vedľajšie náklady. Sprístupní sa pole pre zadanie potrebnej hodnoty a vymeranie DPH sa potom vykoná z navýšenej čiastky. Pri vymeraní DPH môžete používať i historické sadzby DPH.

Druhá možnosť, t. j. vymeranie DPH po položkách, je opäť rovnaká ako v starších verziách programu. POHODA vytvorí daňové doklady podľa položiek prijatej faktúry, ostatného záväzku alebo pokladničného dokladu. Navyše môžete pri tomto spôsobe vymerania zaškrtnúť voľbu Preniesť strediská, činnosti a zákazky. Tieto údaje sa do daňových dokladov prenesú spolu s položkami.

Do pola Text interného dokladu sa zatiaľ vždy prenášalo číslo zdrojového dokladu. Teraz môžete prenášať i variabilný symbol dokladu. Stačí iba zaškrtnúť voľbu V texte použiť variabilný symbol faktúry.

Pri jednotlivých členeniach DPH môžete teraz nastaviť, aký text sa má objaviť vo vytváraných daňových dokladoch.

Pre tento účel pribudlo v agende Členenie DPH nové pole Text pre vymeranie DPH. Ak použijete pri vymeraní DPH členenie s týmto vyplneným polom, objaví sa rovnaké znenie Vašej poznámky v internom doklade v poli Text.

Agendu Členenie DPH nájdete v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty.

hore

Fakturácia

Zálohová fakturácia medzi tuzemskými partnermi je v programe POHODA zase o kúsok jednoduchšia. Daňový doklad k platbe zo zálohovej faktúry zadanej v cudzej mene totiž môže POHODA teraz vystaviť rovno zo zálohovej faktúry za Vás.

Túto možnosť už určite používate pri zálohových faktúrach v domácej mene. Odteraz už nemusíte ani v prípade zálohových faktúr v cudzej mene ručne vytvárať záznam v agende Interné doklady a ručne ho nadväzovať na príslušnú zálohovú faktúru.

Po použití povelu Záznam/Daňový doklad v agendách zálohových faktúr POHODA vystaví do agendy Interné doklady daňový doklad k úhrade zálohovej faktúry.

V tejto súvislosti nájdete v agende Interné doklady tiež novú tlačovú zostavu Doklad (faktúra) na účely DPH v cudzej mene.

Na prenos položiek z jedného dokladu do druhého môžete využiť čítačku čiarových kódov a značne tak urýchliť svoju fakturáciu.

Aby ste túto funkčnosť mohli využívať, vykonávajte prenos vždy s výberom položiek, tj. po výbere konkrétneho dokladu pre prenos zvoľte povel Preniesť s výberom položiek. Otvorí sa agenda Prenos položiek, ktorá obsahuje položky prenášaného dokladu.

Prvým načítaním kódu zásoby sa všetky položky pre prenos odznačia a označená zostane iba položka, ktorá má zhodný čiarový kód s načítaným kódom. Kurzor sa nastaví do pola Množstvo pre prípadnú ručnú úpravu potrebnej hodnoty. Opakovaným načítaním čiarového kódu sa bude množstvo položky automaticky zvyšovať. Ak nájde POHODA viac zásob s načítaným čiarovým kódom, zobrazí ich všetky a umožní Vám výber požadovanej položky.

Pri prenose položiek z jedného dokladu do druhého sa už nemôže stať, že prenesiete väčšie množstvo, než ktoré máte zadané v prenášanom doklade.

Ak množstvo na prenos presiahnete, zobrazí sa upozornenie s možnosťou nevykonávať kontrolu pre ďalšie prenášané položky.

Vo vybraných dokladových agendách môžete po novom pri zadávaní adresy uviesť i telefón.

Túto možnosť využijete predovšetkým pri vystavovaní dokladov odberateľom, ktorých nemáte zadaných v agende Adresár, potrebujete si však evidovať kontakt pre prípadné otázky pri fakturácii.

Pri vkladaní adresy ručne, bez väzby na agendu Adresár, vyplňte ručne i telefón. V prípade, že firmu prenášate z agendy Adresár, vyplní sa pole Tel. automaticky. Takto vložené telefónne číslo môžete samozrejme ručne upraviť, zmena sa však nepremietne do agendy Adresár.

Pole Tel. nájdete v agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky a Výdajky.

Nebaví Vás už doklady k upomienkam vyberať pre každú firmu zvlášť, vytvárať PDF dokument so súhrnom neuhradených dokladov a ten danej firme samostatne posielať? Privítali by ste odosielanie upomienok faktúr v omeškaní hromadne, teda viacerým firmám naraz? POHODA Vám to vďaka novej funkčnosti umožní.

Povel PDF/Tlač do PDF už poznáte z ďalších agend. Pri vybraných tlačových zostavách v agendách Vydané faktúry a Ostatné pohľadávky tento povel vytvorí pre každú firmu jeden PDF súbor s prehľadom nesplatených pohľadávok. Konkrétne ide v agende Vydané faktúry o zostavy Upomienky faktúr v omeškaní a Upomienky faktúr v omeškaní v cudzej mene a v agende Ostatné pohľadávky o zostavy Upomienky pohľadávok v omeškaní a Upomienky pohľadávok v omeškaní v cudzej mene.

Zvolením povelu PDF/Odoslať PDF e-mailom v dialógovom okne Tlač pri uvedených zostavách môžete naraz všetkým (vybraným) firmám zaslať ich upomienku. Vytvorený PDF dokument sa vloží ako príloha e-mailu a odošle sa na e-mail zadaný pri odberateľovi v agende Adresár. Ak je doklad bez väzby na adresár alebo e-mail pri adrese nie je vyplnený, k odoslaniu nedôjde.

Zaškrtnutím voľby Podľa e-mailu sa upomienky pre jednotlivé adresy ešte rozdelia na osobitné upomienky podľa e-mailových adries. Prednosť má e-mail zadaný na doklade. Ak v ňom nie je uvedený, prevezme sa e-mail z agendy Adresár.

Pred vytvorením a odoslaním PDF súborov odporúčame pomocou náhľadu na zostavu najprv jednotlivé upomienky skontrolovať. Hromadné odosielanie upomienok je možné iba v prípade, že máte nastaveného SMTP klienta v agende Užívateľské nastavenie/E-mailové služby.

Doklady v knihe pohľadávok a záväzkov sa môžu teraz radiť i podľa obchodných partnerov.

Doteraz sa kniha pohľadávok a záväzkov radila vždy podľa dátumu účtovného prípadu. Odteraz môžete vybrať i radenie dokladov podľa obchodného partnera. Pri jednom partnerovi budú doklady zoradené podľa dátumu účtovného prípadu.

V dialógovom okne Tlač stačí zaškrtnúť pri tlačovej zostave Kniha pohľadávok voľbu Podľa odberateľov, resp. pri zostave Kniha záväzkov voľbu Podľa dodávateľov.

Pomocou ikon pre veľkosť písma, tučné písmo a kurzíva môžete formátovať text na záložke Poznámky i v agende Prijaté objednávky.

hore

Sklady

Vďaka novej voľbe môžete mať prehľad o aktuálnom stave zásob po každom vytvorenom skladovom pohybe, a to i v prípade, že nechcete automaticky prepočítavať váženú nákupnú cenu.

Voľba Automatický prepočet váženej nákupnej ceny bola rozdelená na dve. Jedna z nich zdedila pôvodný názov, a keď je zaškrtnutá, prepočítava POHODA ako vážené nákupné ceny, tak aj stav zásob. Popri nej však vznikla nová voľba Automatický prepočet stavu zásob. Tá je aktívna iba v prípade, ak nie je zaškrtnutá voľba Automatický prepočet váženej nákupnej ceny. Použijete ju vtedy, keď chcete automaticky prepočítavať iba stav zásob.

Novú voľbu Automatický prepočet stavu zásob nájdete v agende Globálne nastavenie/Sklady 2.

Pomocou povelu Poradie môžete zmeniť poradie položiek výrobného listu.

Povel je prístupný po stlačení pravého tlačidla myši na záložke Výrobky.

Na paragónovej tlačiarni môžete teraz vytlačiť stav peňažných prostriedkov a cenín konkrétnej pokladne a užívateľa.

Do agend Predajky a Kasa bola pre tento účel pridaná nová zostava Stav hotovosti a cenín – paragón.

hore

CRM

Agenda Adresár sa opäť dočkala množstva zmien a funkčného rozšírenia. Jednou z nich je rozšírenie dodacej adresy o krajinu, telefón a e-mail.

Zadané údaje sa budú automaticky prenášať s dodacou adresou do dokladu. Pri odoslaní dokladu vo formáte PDF e-mailom POHODA uprednostní e-mail zadaný v doklade pri hlavnej adrese.

Nové polia je možné vyplniť na záložke Dodacie adresy.

Odteraz môžete pri každom kontakte individuálne nastavovať predkontáciu a členenie DPH, ktoré sa prenesú spolu s adresou do prijatej alebo vydanej faktúry.

Túto možnosť využijete napríklad v prípade, keď zahraničnej firme nezaregistrovanej v SR ako platca DPH fakturujete tovar, pri ktorom je nastavená tuzemská sadzba DPH atď.

Predkontáciu a členenie DPH pre agendu Prijaté a Vydané faktúry zadáte priamo pri jednotlivých kontaktoch v agende Adresár. Pri vystavovaní faktúr pre partnerov, pri ktorých budú polia pre predkontáciu a členenie DPH prázdne, bude POHODA pracovať s hodnotami z užívateľského nastavenia.

Každému odberateľovi môžete priradiť konkrétny bankový účet alebo hotovostnú pokladňu pre fakturáciu.

Účet alebo pokladňa priradená pri konkrétnom kontakte v agende Adresár v poli Účet pre fakturáciu sa po prenose adresy do dokladu vloží do pola Účet v agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry a Ostatné pohľadávky. Zároveň zadaný účet vstúpi do tlačovej zostavy Upomienky faktúr v omeškaní. Ak toto pole zostane prázdne, preberá sa hodnota nastavená v agende Užívateľské nastavenie/Banka.

S prehlbovaním Vašich dodávateľsko-odberateľských vzťahov Vám môže pomôcť možnosť priradiť ku každému kontaktu zodpovednú osobu.

Pracovníka alebo predajcu, ktorý s konkrétnou firmou komunikuje, môžete zadať v poli Zodp. osoba v agende Adresár.

Na záložke Záznamy v agende Zodpovedné osoby uvidíte počet adries, v ktorých figuruje daná osoba. Kliknutím myšou alebo povelom Otvoriť po stlačení pravého tlačidla myši nad daným záznamom sa môžete prepnúť do zdrojovej agendy, kde priamo uvidíte výber dokladov vzťahujúcich sa k vybranej osobe.

Do dokladových agend bola pridaná nová komunikačná funkcia Vyhľadať na internete, ktorá Vám umožní vyhľadať informácie o obchodnom partnerovi v obchodnom alebo živnostenskom registri, na mape zobraziť ulicu, obec alebo cestu k Vášmu partnerovi, vyhľadať autobusové či vlakové spojenie alebo vyhľadať zadané údaje podľa GPS.

 Nový povel Vyhľadať na internete nájdete v jednotlivých dokladových agendách v ponuke Záznam/Komunikácia.

hore

REPORT Designer a zviazané zostavy

Ak upravujete tlačové zostavy pomocou editora tlačových zostáv REPORT Designer, určite privítate nové funkcie a možnosti pre vkladanie obrázkov do zostáv:

- REPORT Designer podporuje viac dátových formátov obrázkov ako doteraz. Popri súčasnom formáte BMP môžete pracovať tiež s formátmi JPEG, PNG, GIF a TIFF.
- Novinkou je možnosť detailne nastaviť spôsob, ako, resp. odkiaľ sa budú obrázky do tlačových zostáv načítavať. I naďalej môžete samozrejme priraďovať obrázok z konkrétneho súboru. Po novom môžete určiť cestu, odkiaľ sa obrázky budú do danej zostavy vkladať: zadaním presnej cesty k obrázkom, zadaním adresára dokumentov všetkých firiem alebo adresára dokumentov konkrétnej firmy. Vďaka tomuto nastaveniu bude načítanie obrázkov do zostáv funkčné i po reinštalácii programu.
- Vďaka ceste k súboru s obrázkom v agende Zásoby jednoducho vytlačíte napríklad cenníky s náhľadom tovaru.
- Obrázkom môžete tiež nastaviť spôsob ich umiestnenia na zostave s ohľadom na šírku a výšku.

Pojem „zviazaný“ poznala POHODA zatiaľ v súvislosti so zásobami (zviazaná skladová položka sa do dokladu vloží zároveň s položkou, na ktorú je naviazaná). Podobne ako pri zásobách, teraz na seba môžete naviazať aj tlačové zostavy.

Ku každej tlačovej zostave môžete pripojiť niekoľko vedľajších zostáv, ktoré sa potom budú automaticky tlačiť spolu s hlavnou zostavou. S vydanou faktúrou sa tak zároveň môže tlačiť i napojený dodací list a výdajka.

V dialógovom okne Tlač použijete pri hlavnej zostave povel Vytvoriť zviazanú zostavu, ktorý nájdete v miestnej ponuke zobrazenej cez pravé tlačidlo myši. Zobrazí sa dialógové okno Zviazané zostavy so zoznamom všetkých dokladových zostáv konkrétnej agendy. Po výbere zostáv, ktoré chcete zviazať s hlavnou zostavou, sa všetky zaškrtnuté zostavy presunú do sekcie Obľúbené a zviazané zostavy.

Dialógové okno Zviazané zostavy slúži i pre neskoršie úpravy väzieb medzi zostavami. Vyvoláte ho povelom Upraviť zviazanie zostáv z miestnej ponuky alebo ikonou. Povel Odstrániť zo zviazaných zostáv zmaže všetky väzby medzi hlavnou zostavou a zviazanými zostavami.

Pri jednotlivých zviazaných zostavách v sekcii Obľúbené a zviazané zostavy môžete nastaviť rôzne východiskové parametre tlače a hlavnú zostavu označiť ako východiskovú pre tlač. Pri tlači sa postupne vytlačia všetky zostavy, pri odosielaní zostáv vo formáte PDF e-mailom sa všetky zostavy automaticky vložia do e-mailu ako prílohy.

hore

XML

Od verzie programu Leto 2013, release 10400 nebude POHODA podporovať XML komunikáciu verzie 1.x. Všetkým užívateľom z tohto dôvodu odporúčame zvážiť prechod na novšiu verziu 2.x.

Odteraz môžete vykonávať XML export agend Prevod, Výroba, Predajky, Pokladňa a Interné doklady.

Bola pridaná podpora XML importu agendy Parametre internetových obchodov.

XML import zásob bol rozšírený o aktualizáciu internetových parametrov zadaných pri zásobách.

Ak XML komunikácia trvá dlhšiu dobu z dôvodu veľkého objemu údajov, zobrazí sa čakací dialóg s informáciou o spracovaní jednotlivých vstupných XML požiadaviek.

Pre XML import a export agendy Členenie skladov bol pridaný nový parameter Ponúkať dynamickými záložkami.

hore

Ostatné

Program POHODA už umožňuje v agendách Vydané faktúry a Vydané zálohové faktúry tlač úhrady dokladov v cudzej mene na fiškálne zariadenia. Nová funkcia je prístupná pre fiškálne tlačiarne FT4000 a EFox, kde sa na doklad vytlačí nefiškálna informácia o použitej cudzej mene, čiastke a kurze cudzej meny. Funkcia je tiež prístupná pre pokladne EURO online, kde sa však nefiškálna informácia netlačí.

V agende Formy úhrady najprv vytvorte novú formu úhrady Cudzia mena. Do pola Názov zadajte kód meny (napr. CZK). Následne, po výbere formy úhrady Cudzia mena z výklopného zoznamu v poli Forma úhrady, sa aktivujú ďalšie polia pre zadanie meny, množstva a kurzu CM. V prípade, že zaškrtnete pole Nastaviť kurz automaticky, pri úhrade faktúry na FM v cudzej mene sa použije kurz zadaný v agende Kurzový lístok. Pri tlači je však možné ešte tento kurz v dialógovom okne Úhrada na FM v cudzej mene zmeniť ručne. Ak necháte toto pole nezaškrtnuté, pri úhrade faktúry na FM v cudzej mene sa použije kurz zadaný v agende Formy úhrady pri danej cudzej mene. Nakoniec ešte v poli Forma úhrady na FM, ktoré je prístupné iba na počítači s pripojeným fiškálnym zariadením, vyberte možnosť Hotovosť.

Samotnú úhradu faktúry potom vykonáte v agende Vydané faktúry alebo Vydané zálohové faktúry. Na záložke Úhrady na FM kliknete pravým tlačidlom myši a z miestnej ponuky vyberiete povel Pridať úhradu v cudzej mene na FM... V dialógovom okne Úhrada na FM v cudzej mene vyberiete formu úhrady a zadáte čiastku.

V prípade pokladne EURO online je potrebné formu úhrady v cudzej mene vybrať ešte pred zvolením povelu Pridať úhradu v cudzej mene na FM... a to priamo vo formulári dokladu v poli Forma.

Pri úhradách faktúr v hotovosti v cudzej mene na FM je potrebné vykonávať likvidáciu faktúr do valutovej pokladne ručne priamo v agende Pokladňa.

Pre zistenie čiastky prijatej hotovosti za úhradu faktúr prostredníctvom fiškálneho zariadenia, zosumarizovanej za jednotlivé formy úhrad, môžete využiť tlačovú zostavu Úhrady faktúr na FM.

Bola pridaná podpora pre bezpečnejšiu komunikáciu s internetovými servermi.

Pri použití SMTP servera pre odosielanie e-mailov priamo z programu POHODA máte teraz možnosť v poli Zabezpečenie komunikácie vybrať kryptografický protokol SSL alebo TLS. Východiskovým nastavením je Bez zabezpečenia.

Nastavenie vykonáte v agende Užívateľské nastavenie v sekcii E-mailové služby.

Do agendy História záznamu bola doplnená kontrolná tlačová zostava História zmazaných dokladov. V zostave sa zobrazujú všetky zmazané doklady konkrétnej agendy, v ktorej sa eviduje história zmien, za vybrané obdobie a vrátane informácie, kto a kedy doklady zmazal.

Lišta informujúca o novšej aktualizácii programu je teraz farebne výraznejšia. Táto vizuálna pomôcka Vám určite pomôže s tým, aby ste už novú aktualizáciu programu neprehliadli.

Nestačí Vám pomocník v programe POHODA? Potrebujete zistiť viac informácií ku konkrétnej agende? Priamo z programu POHODA si pomocou nových povelov môžete zobraziť najčastejšie otázky a odpovede alebo videonávody vzťahujúce sa ku konkrétnej agende.

Povely Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ), Videonávody a Diskusné fórum nájdete pod ikonou s miestnym pomocníkom.

hore

POHODA E1

Informačný systém POHODA E1 je zase o niečo bezpečnejší. Umožňuje totiž nastaviť zložitosť hesla.

Rad POHODA E1 ponúka možnosť nastavenia pravidiel, podľa ktorých si majú užívatelia vytvárať svoje heslá. Tieto pravidlá môžu od užívateľov vyžadovať, aby svoje heslo nakombinovali z malých i veľkých písmen, ale i číslic a špeciálnych znakov. Čím rozmanitejšie znaky bude heslo obsahovať, tým bude zložitejšie ho uhádnuť. Bezpečnosť hesla tiež zvýšite nastavením minimálnej dĺžky hesla.

Parametre hesla sa nastavujú iba pri užívateľovi typu Admin v agende Nastavenie/Prístupové práva/Užívatelia na záložke Užívateľ. Rovnaké pravidlá potom platia nielen pre administrátora, ale tiež pre všetkých ostatných užívateľov.

Tlačidlom Nastaviť otvoríte dialógové okno Pravidlá hesla. V ňom určíte parametre, ktoré musí každé heslo spĺňať. Pri tvorbe hesla môže POHODA od užívateľa vyžadovať použitie:

- veľkých písmen bez diakritiky, teda A až Z,
- špeciálnych znakov, napríklad <, >, +, -, *,
- minimálnej dĺžky – zaškrtnutím tejto voľby sa sprístupní pole, v ktorom uvediete minimálnu dĺžku nového hesla, pričom nie je možné zadať heslo kratšie ako 4 znaky,
- číslic 0 až 9.

Ak nebude existujúce heslo užívateľa pri prihlásení spĺňať nastavené parametre, zobrazí sa dialógové okno pre zmenu hesla. Pri zadaní nového hesla, ktoré nebude parametre spĺňať, zobrazí POHODA upozornenie s informáciou, aké parametre sú pre heslo nastavené.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132083 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť