Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Jeseň 2012

Update POHODA, rel. 10203

K dispozícii od: 19. 12. 2012

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Jeseň 2012, rel. 10200 SK (resp. 10201, 10202).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť upgrade pre Kasu, rel. 10203. 

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 10203 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

Návod na ukončenie účtovného obdobia, na vykonanie účtovnej uzávierky, ako aj informácie k účtovaniu na prelome účtovných období nájdete tu.

Účtovníctvo

 • Od 01. 01. 2013 sa mení štruktúra vykazovania výdavkov v jednoduchom účtovníctve, výdavky v peňažnom denníku budú od 01. 01. 2013 členené na: zásoby, služby, mzdy, poistné a príspevky, tvorba sociálneho fondu a ostatné výdavky.

  V súvislosti s uvedenou zmenou bola ukončená platnosť niektorých predkontácií k 31. 12. 2012 a s platnosťou od 01. 01. 2013 boli pridané nové predkontácie. Pre jednoduchšiu orientáciu boli do agendy Predkontácie pridané stĺpce "Platnosť od" a "Platnosť do". Stĺpce je možné pridať z miestnej ponuky v agende Predkontácie ručne.

  Predkontácie platné od 01. 01. 2013, ktoré môžete používať na dokladoch s dátumom >= 01. 01. 2013 i pri práci v prechodnom období:

  POHODA: Nové predkontácie pre jednoduché účtovníctvo platné od 01. 01. 2013

  Predkontácie platné do 31. 12. 2012, ktoré môžete používať na dokladoch s dátumom <= 31. 12. 2012, k typu predkontácie bol pre jednoduchšiu orientáciu pridaný rok (2012):

  POHODA: Staré predkontácie pre jednoduché účtovníctvo platné do 31. 12. 2012

  Funkčnosť ostatných predkontácií sa nemení. V prípade, ak máte z predkontácie, ktorej platnosť končí k 31. 12. 2012, vytvorenú kopírovaním novú predkontáciu, platnosť takejto predkontácie bude k 31. 12. 2012 takisto ukončená.

  TIP: Ak potrebujete predkontácie výdavkov podrobnejšie rozlíšiť aj v ďalšom roku, vytvorte si potrebné predkontácie kopírovaním nových predkontácií, platných od 01. 01. 2013.

  V prípade, ak ste pred prevodom do verzie 10203 pracovali už na prelome účtovných období a zadávali ste doklady s dátumom >= 01. 01. 2013 a na dokladoch je použitá predkontácia s platnosťou do 31. 12. 2012, takéto doklady (položkové i bezpoložkové) sa prevedú do verzie 10203 s predkontáciou Neviem. Pre zjednodušenie práce pri zadávaní predkontácií platných od 01. 01. 2013 bude na takto prevedených dokladoch na záložke Poznámky v sekcii Interné poznámky zapísaná pôvodná predkontácia z dokladu (skratka, názov a typ), ako aj predkontácia z položky (skratka, názov a typ).
  Doklad s predkontáciou, ktorej nekončí platnosť (t. j. predkontácia sa nemenila), sa prevedie bez zmeny – predkontácia zostane vyplnená i po prevode.

  Ak ste pri práci na prelome účtovných období už zaúčtovali odpisy dlhodobého majetku pre rok 2013, odpisy boli zaúčtované s predkontáciou platnou do 31. 12. 2012. V takomto prípade je potrebné zaúčtovanie odpisov upraviť v peňažnom denníku ručne, s použitím predkontácie platnej od 01. 01. 2013.

  Vzhľadom k tomu, že pri práci na prelome je Globálne a Užívateľské nastavenie spoločné pre rok 2012 aj pre rok 2013, môže vzniknúť pri účtovných operáciách, na ktoré má Globálne a Užívateľské nastavenie vplyv, určitý nekomfort a vytvorené doklady budete musieť upravovať ručne. Údajovou uzávierkou roka 2012 budú v databáze roka 2013 neplatné predkontácie nahradené predkontáciami platnými od 01. 01. 2013. Odporúčame Vám následne skontrolovať predkontácie v Globálnom i v Užívateľskom nastavení.

  Príklad 1: V Užívateľskom nastavení je pre založenie prijatej faktúry zadaná predkontácia 1Vtovar. Vzhľadom k tomu, že predkontácia je platná len do 31. 12. 2012, tak ak zadávate v agende Prijaté faktúry faktúru s dátumom roka 2013, do faktúry je automaticky doplnená predkontácia pre toto obdobie neplatná. Na túto skutočnosť Vás program upozorní, predkontáciu je potrebné ručne upraviť.

  Príklad 2: V agende Personalistika chcete vykonať Tvorbu sociálneho fondu pre mzdy roka 2013. Vzhľadom k tomu, že program do vytvoreného dokladu doplní predkontáciu z GN/Mzdy 3, tak ak v Globálnom nastavení máte predkontáciu platnú do 31. 12. 2012, vytvorí sa doklad s neplatnou predkontáciou. Predkontáciu na doklade bude potrebné zmeniť ručne.

  TIP: Ak už máte väčšinu dokladov roka 2012 v programe zapísanú a väčšinu účtovných operácií roka 2012 zaúčtovaných, a pri práci v prechodnom období už budete zadávať prevažne doklady roka 2013, bude vhodnejšie predkontácie v Globálnom a Užívateľskom nastavení zmeniť na predkontácie platné pre rok 2013.

  Doklady pre stále platby nebude možné pre rok 2013 vytvárať z dokladov roka 2012, na ktorých je predkontácia platná pre rok 2012.

  TIP: V databáze 2013p si skopírujte doklad roka 2012 s dátumom pre rok 2013, upravte predkontáciu na doklade na predkontáciu platnú od 01. 01. 2013 a až následne vygenerujte stále platby.

  Údajovou uzávierkou roka 2012 sa prevedú všetky neuhradené doklady z roku 2012, na doklady s predkontáciami platnými do 31. 12. 2012 bude vložená predkontácia Neviem, pričom sa na záložku Poznámky do sekcie Interné poznámky zapíše pôvodná predkontácia z dokladu (skratka, názov a typ). Doklad s predkontáciou, ktorej nekončí platnosť (t. j. predkontácia sa nemenila), sa prevedie bez zmeny – predkontácia zostane vyplnená i po uzávierke.

  V súvislosti so zapracovaním nových predkontácií boli pre rok 2013 upravené i všetky tlačové zostavy vrátane peňažného denníka. Účtovné výkazy platné pre rok 2013 boli zapracované len pre tlač cez Náhľad a do PDF. Exporty účtovných výkazov do FDF a XML budú zapracované v priebehu budúceho roka, po zverejnení podkladov zo strany finančnej správy.
 • Pre účtovné jednotky typu JÚ bola opravená chyba vznikajúca pri expresnej likvidácii. Čiastka DPH sa už vo formulári aj na záložke zaúčtovanie v doklade likvidácie zobrazí korektne.
 • Pre účtovné jednotky typu PÚ bol opravený príznak Čas. rozlíšené. V určitých prípadoch sa pri prevode do vyššej verzie príznak na zdrojovom doklade stratil. Táto chyba bola opravená, prevodom do vyššej verzie bude príznak na dané doklady znovu doplnený a ku strate príznaku po prevode databázy do vyššej verzie by už nemalo dôjsť.
 • V súvislosti s legislatívnymi zmenami od 01. 01. 2013 v oblasti DPH si Vás dovoľujeme upozorniť na potrebu ručnej úpravy textov v poli Text na doklade pri jednotlivých členeniach DPH.

  V novovytvorených účtovných jednotkách roka 2013 boli texty k príslušným členeniam upravené z našej strany, v existujúcich účtovných jednotkách sme ponechali zachované pôvodné texty, jedným z dôvodov je skutočnosť, že účtovná jednotka môže mať pri jednotlivých členeniach vlastné texty, prípadne texty už zmenené v zmysle legislatívy.

  Do zákona boli v § 74 ods. 1 písm. j) až n) doplnené presné slovné informácie, ktoré budú v konkrétnych prípadoch povinnou náležitosťou faktúry, takáto faktúra musí obsahovať:
  j) slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 4,
  k) slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
  l) údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
  m) slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky - cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65,
  n) slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66.

  TIP: Texty Vám odporúčame zmeniť až po ukončení fakturácie roka 2012, prípadne si môžete kopírovaním pôvodných členení vytvoriť členenia, ktoré budete aj s novými textami používať pri fakturácii v roku 2013.

Personalistika

 • Bola zapracovaná nová XML schéma RLFO, ktorá bude na stránke sociálnej poisťovne nasadená do produkcie 27. 12. 2012, od tohto dátumu nebude možné už použiť súčasne platnú schému.
 • Podľa Zákona o zdravotnom poistení sa od 1. januára 2013 za zárobkovú činnosť bude považovať aj dosahovanie príjmu z dohôd o pracovnej činnosti a z dohôd o vykonaní práce (okrem výnimiek uvedených v zákone). Poistenec dosahujúci takéto príjmy sa bude považovať za zamestnanca. Poistenec sa pokladá za zamestnanca v období, v ktorom skutočne vykonáva činnosť, z ktorej mu plynú príjmy v zmysle § 10b ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z.

  Poistenca, ktorý má príjmy u zamestnávateľa iba z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zamestnávateľ eviduje (prihlasuje, odhlasuje) pod osobitným kódom 2D. V súčasnej verzii sa prihláška a odhláška do zdravotných poisťovní za dohodára vypĺňa podľa Dátumu nástupu a Dátumu odchodu. Bližšie informácie zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR v usmernení k prihlasovaniu a vykazovaniu platiteľov poistného s príjmami z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Podľa zmien v Zákone o sociálnom poistení aj fyzickým osobám vykonávajúcim práce na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru vzniká od 1. januára povinné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. len povinné dôchodkové poistenie.

  UPOZORNENIE: U dohodárov, ktorým vznikla dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pred 01. 01. 2013 a dohoda trvá aj po 31. 12. 2012, platí pre zamestnávateľa predĺžená lehota na dodatočné prihlásenie dohodárov na poistenia najneskôr do 31. 01. 2013.

  Pred samotným prihlásením vykonajte nastavenia pre každého dohodára zvlášť:
  - skontrolujte Druh pracovného pomeru (správne preddefinovaný druh dohody – DoVP, DoPČ, DoBPŠ),
  - na záložke Dane a poistné zadajte odvody, ktoré sa budú platiť,
  - zaškrtnite na záložke Pracovný pomer pole Nepravidelný príjem, ale len v prípade, ak ide o zamestnanca s nepravidelným príjmom,
  - vyplňte zamestnancovi pole Dátum vzniku poistenia.

  Pole Dátum vzniku poistenia bolo pridané do agendy Personalistika/Poistenie a slúži na prihlásenie horeuvedených dohôd. Dátum vzniku poistenia je v tomto prípade 01. 01. 2013.

  TIP: V prípade, ak máte takýchto zamestnancov viac, pre vyplnenie tohto poľa môžete využiť hromadnú operáciu „Upraviť všetko“. Vyfiltrujte zamestnancov, ktorým chcete pole vyplniť a zvoľte Záznam/Editácia/Upraviť všetko, pole agendy vyberte Dát. vzniku poist. a ako Hodnotu zadajte dátum v tvare 01. 01. 2013.

  V prípade, že potrebujete dodatočne prihlásiť viacerých dohodárov, môžete využiť voľbu Hromadná prihláška/Odhláška. Vyfiltrujte si daných dohodárov, zadajte interval od 01. 01. 2013 do 01. 01. 2013 a do prihlášky vstúpia zamestnanci, ktorí majú dátum vzniku poistenia 01. 01. 2013.

  Predĺžená lehota na prihlásenie dohodárov neplatí na dohody, ktoré vzniknú po 31. 12. 2012.
  Oznamovacia povinnosť sa v ich prípade nemení, t. j. zamestnanca treba prihlásiť pred začatím výkonu. U týchto zamestnancov už nevypĺňajte pole Dátum vzniku poistenia, pretože im poistenie vzniká na základe Dátumu nástupu.

  UPOZORNENIE: Z dôvodu už avizovaných zmien od roku 2013, nie je možné v mzdových agendách pracovať v režime Účtovanie na prelome účtovných období. Zadávanie nových zamestnancov, vytváranie RLFO či oznámenia ZP vykonávajte v režime Účtovanie v bežnom období.

Ostatné

 • Do exportu XML Hlásenia pre Intrastat bol opravený vstup zástupných znakov.
 • Pre FT Axis bola opravená chyba vznikajúca pri vrátení úhrady faktúry v hotovosti.
 • V POHODA Kase Offline bola opravená chyba zobrazenia formy úhrady na pokladničnom doklade vytlačenom cez pokladňu EURO online.
 • V režime PSÚ je možné vykonať XML export skladových zásob.
 • Bol opravený XML export evidenčných čísel skladových zásob.
 • V režime PSÚ sa na pobočku/klienta prenášajú údaje z agendy Zaúčtovanie predajok, ktorú otvoríte z agendy Globálne nastavenie/Predajky, prostredníctvom voľby Zaúčtovanie foriem úhrad v agende Predajky.
 • Počet kópii pre tlač zviazaných zostáv je možné nastaviť len na záložke Zostava dialógového okna Tlač.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2012, rel. 10202 zo dňa 23. 11. 2012:

Účtovníctvo

 • V § 43 ods. 5 zákona o DPH sa sprísňuje preukazovanie dodania tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH, ide najmä o preukázanie skutočnosti, že tovar sa fyzicky dostal z tuzemska na územie iného členského štátu. Jedným z dôkazov je napríklad potvrdenie o prijatí tovaru (ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ alebo odberateľ).

  V súvislosti s touto legislatívnou zmenou bola do agend Vydané faktúry, Výdajky a Predajky pridaná nová tlačová zostava Potvrdenie o prijatí tovaru.

  Tlačová zostava vychádza z tlačovej zostavy Dodací list, údaje o odberateľovi a množstve tovaru vstupujú do tlačovej zostavy automaticky, ostatné údaje je potrebné doplniť ručne.
  Podmienkou správnej funkčnosti tlačovej zostavy je to, že doklad obsahuje aspoň jednu položku.
 • Bol upravený vstup účtu 221 do tlačiva Súvaha v plnom rozsahu. Ak máte v účtovej osnove účet 221 definovaný pre aktíva aj pre pasíva (tzv. obojaký účet smerovaný na riadky 57a 120p), pasívne zostatky jednotlivých analytických účtov vstupujú do pasív na riadok 120 a aktívne zostatky analytických účtov vstupujú do aktív na riadok 57.
 • Pri likvidácii ostatnej pohľadávky typu Penále sa prednadstaví správna predkontácia pre zaúčtovanie bankového, resp. pokladničného dokladu.
 • V účtovnej jednotke typu JÚ sa pri likvidácii dokladov v agende Interné doklady správne vypĺňajú predkontácie i pri použití povelu Záznam/Prenos/Likvidácia výberom.

Sklady

 • V ekonomickom rade POHODA E1 bolo upravené zaúčtovanie inventúry s evidenčnými číslami v prípade, ak je pred zaúčtovaním vykonaný výber záznamov.
 • Do tlačovej zostavy Denná tržba (viac foriem úhrady) v agende Predajky nevstupujú záznamy typu Vklad a Výber.
 • Ak je v agende Reklamácie do tlačovej zostavy, napríklad Reklamačný list, pridané pole Spôsob poslania, zobrazí sa v tlačovej zostave správne textová hodnota zoznamu.

PDF

 • Bola optimalizovaná tlač do PDF formátu z náhľadu tlačovej zostavy.
 • Bolo upravené podpisovanie PDF dokumentu pri hromadnej tlači.
 • Ak nie je vyplnené pole Prílohy ukladať do priečinku v agende Užívateľské nastavenie/E-mailové služby, ukladajú sa už prílohy automaticky do adresára Data/Dokumenty v údajovom priečinku programu POHODA.
 • Pri odoslaní zviazaných zostáv vo formáte PDF e-mailom sa do predmetu e-mailu vkladá názov hlavnej zostavy.
 • Pri tlači zviazaných zostáv do PDF formátu sa otvorí vybraný priečinok so všetkými uloženými PDF dokumentmi.

XML

 • Bola upravená kontrola duplicity nového záznamu.
 • Čakací dialóg bol rozšírený o sledovanie formátovania a transformácie výstupného súboru.
 • Bol opravený export hodnoty Country v dodacej adrese.
 • Doklad nie je naimportovaný v prípade, ak má príznak Registrácia DPH v EU a zadané IČ DPH v programe POHODA neexistuje.
 • Bol doplnený import členení DPH v dokladoch, ktoré majú príznak Registrácia DPH v EU.
 • Pri importe dokladov obsahujúcich hlavnú i dodaciu adresu dôjde najskôr ku kontrole zhodnosti adries. Ak sú rovnaké, naimportuje sa len hlavná adresa.
 • Pri importe zásob sa už správne vypĺňa URL adresa súvisiacich odkazov.
 • Import a export agendy Zásoby bol rozšírený o pole Náklady na záložke Zaúčtovanie.
 • Pri exporte zložených zásob sa exportuje i poradie jednotlivých komponentov.
 • Import a export agendy Adresár bol rozšírený o pole Tolerovaná splatnosť.
 • Pri importe vydanej faktúry, ktorá má väzbu na prijatú objednávku, sa správne prenesú i hodnoty telefón, e-mail a na položkách dokladu i zľavy.

Ostatné

 • Pre fiškálnu tlačiareň EFox bola opravená chyba tlače čísla predajky pri hotovostnom predaji v prípade zapnutej voľby Automaticky tlačiť predajku prostredníctvom fiškálneho modulu pri uložení v Globálnom nastavení sekcia Predajky.
 • V Kase a Kase Offline v prípade užívateľsky upravenej výšky riadkov vo výbere zásob je možné obnoviť pôvodnú výšku riadkov tlačidlom Obnoviť v dialógovom okne Nastavenia prístupných stĺpcov tabuľky vyvolanej cez lokálne menu Stĺpce.
 • Pri vytváraní zahraničného príkazu na úhradu pre banku Ľudová banka sa už IBAN vytvára na pozícii určenej pre tento údaj.
 • Pri pobočkovom spracovaní Účtovník/Klient sa na klienta exportujú z agendy Homebanking len záznamy určené pre túto jednotku.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2012, rel. 10201 zo dňa 17. 10. 2012:

Účtovníctvo

 • Do aplikačného priečinka programu Pohoda, podpriečinok Dokumenty/Šablóny/Ostatné bolo pridané nové tlačivo pre splnenie povinnosti platiteľa DPH viesť a doručiť záznamy v zmysle §70 ods. 6 a 7 zákona o DPH.

  Podľa tohto paragrafu sa od 1.10.2012 ustanovuje pre platiteľa dane, ktorý kúpi pozemné motorové vozidlo od platiteľa DPH z iného členského štátu EU za účelom jeho následného predaja, povinnosť viesť a v lehote na podanie daňového priznania doručiť daňovému úradu podrobné záznamy o vozidle.
 • Ak má bezpoložkový doklad v agendách Pokladňa, Interné doklady a Banka (len JÚ) priradené členenie DPH Nezahrňovať do priznania, a je zahrnutý do priznania DPH, k takémuto dokladu je už možné pridať likvidáciu výberom prostredníctvom záložky Likvidácia.
 • Pri likvidácii prijatého dobropisu (CTRL+L alebo CTRL+SHIFT+L) v účtovnej jednotke typu JÚ, sa už doklad zlikviduje správne, ako výdajový doklad v zápornej hodnote.
 • Pri expresnej likvidácii (CTRL+L) sa už správne vloží číselný rad podľa likvidovaného dokladu.
 • V agende Prijaté faktúry a Ostatné záväzky bola odstránená chyba duplicitného zápisu na záložke Doklady. Po vymeraní DPH už v daných agendách nevznikne na záložke Doklady duplicitný zápis.

Fakturácia

 • V súvislosti s používaním Vlastnej predkontácie Bez boli upravené tlačové zostavy Chyby v zaúčtovaní dokladov a Kontrola zaúčtovania dokladov.
 • Pri prenose dokladu (napríklad príjemky) s výberom položiek do agendy Prijaté faktúry, sa už vyplní i bankový účet (pole Účet) - v prípade, ak je v adrese bankový účet vyplnený.
 • Do dobropisu vytvoreného automaticky prostredníctvom povelu Záznam/Dobropisovať sa už neprenáša položka Odpočet zálohy v prípade, ak zdrojový doklad túto položku obsahoval.

PDF

 • Ak je nastavená ako východisková tlačiareň STORMWARE PDF Printer, tlačové zostavy sa už zobrazia správne, podľa voľby nastavenej v dialógovom okne Tlač.
 • Pri ukladaní tlačovej zostavy do PDF formátu sa už rešpektuje upravený názov a umiestnenie súboru v dialógovom okne Uložiť ako.

XML

 • Bol upravený XML import skladovej položky typu Komplet a Súprava. Ceny na položkách kompletu/súpravy, sa teraz nastavia podľa cien uvedených v agende Zásoby.
 • XML import a export parametrov internetových obchodov bol doplnený o typ cudzej meny.

Ostatné

 • Pre fiškálnu tlačiareň FT4000 používanú cez tlačový manažér bola opravená chyba tlače predajky v terminálovom režime.
 • Program už v tlačových zostavách rešpektuje výber voľby v dialógovom okne Tlač. Chyba sa prejavila v agende Mzdy v tlačovej zostave Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, alebo pri vytváraní opravných mesačných výkazov, ktoré boli aj po výbere typu Opravný označené ako Riadny.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132389 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť