Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Január 2013

Novinky vo verzii Január 2013

CD

Popisovaná verzia: POHODA Január 2013, release 10300 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Jeseň 2012, release 10200 SK
K dispozícii od: 22. 01. 2013

Časopis Moja POHODA k verzii Január 2013

Informácie o zmenách v mzdových agendách od verzie POHODA Január 2013

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.
Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 10311 - k dispozícii od 13. 05. 2013.

Online databáze otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

 

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Personalistika a mzdy Účtovníctvo Sklady
Majetok Kasa XML
Ostatné

Personalistika a mzdy

Medzi mzdovými agendami Personalistika a Mzdy za jednotlivé mesiace, ktoré prešli rekonštrukciou, teraz nájdete novú agendu Pracovné pomery. Nová agenda obsahuje časť údajov, ktoré sa v predchádzajúcich verziách programu POHODA nachádzali v agende Personalistka a do tejto novej agendy boli presunuté. V súvislosti s touto zmenou boli rozdelené i tlačové zostavy a ponuky povelu Záznam.

To znamená, že program POHODA pri prevode údajov do novej verzie rozdelí existujúce údaje o jednotlivých pracovných pomeroch do agendy Personalistika a Pracovné pomery.

Agenda Personalistika odteraz slúži na evidovanie jedinečných údajov o zamestnancovi. Medzi tieto údaje patrí: adresa trvalého pobytu, osobné údaje, zdravotná poisťovňa, prípadne účasť na dôchodkovom sporení, alebo či ide o cudzinca.

Nová agenda Pracovné pomery umožňuje sledovať viac druhov pracovných pomerov pri jednom zamestnancovi. Ku každému pracovnému pomeru uzatvorenému so zamestnancom, POHODA teraz umožňuje evidovať zvlášť informácie o príslušnom pracovnom pomere, mzde, dovolenke, odvodoch, zrážkach či neprítomnostiach.

V prípade, že ste mali v agende Personalistika v evidencii viac pracovných pomerov, ktoré mal uzatvorené jeden zamestnanec, POHODA vykoná v agende Personalistika zlúčenie údajov o zamestnancovi do jedného záznamu. Údaje o jeho jednotlivých pracovných pomeroch sa zase prevedú zvlášť do agendy Pracovné pomery, pričom každý pracovný pomer zostane naviazaný na daného zamestnanca.

Zlučovanie záznamov o zamestnancovi sa v agende Personalistika vykoná na základe zhodnosti pola Rodné číslo. Ak existuje iba jeden záznam s daným rodným číslom, t. j. zamestnanec nemá viac pracovných pomerov, zlúčenie sa nevykoná a ponechajú sa pôvodné údaje o zamestnancovi.

V prípade, že má zamestnanec viac pracovných pomerov, zlúčenie údajov o zamestnancovi sa v agende Personalistika vykoná podľa nižšie uvedených kritérií.

Prvým kritériom zlučovania údajov je postupnosť podľa pola Druh v záložke Pracovný pomer, v nasledovnom poradí:

 1. Hlavný pracovný pomer
 2. Vedľajší pracovný pomer
 3. Kratší pracovný pomer
 4. Spoločníci s. r. ., komandisti
 5. Členovia družstiev
 6. Konateľ
 7. Domáci pracovníci
 8. Práca na pravidelnú výpomoc
 9. Iný druh pracovného pomeru
 10. Dohoda o vykonaní práce
 11. Dohoda o pracovnej činnosti
 12. Dohoda o brigádnickej práci študenta

Príklad:

Ak má napríklad zamestnanec druh pracovného pomeru Hlavný pracovný pomer a Dohoda o pracovnej činnosti, v agende Personalistika zostanú údaje o zamestnancovi definované pri zázname Hlavný pracovný pomer.

Druhým kritériom zlučovania je časové hľadisko zaevidovania zamestnanca do agendy, t. j. vyššie ID záznamu. Vyššie ID znamená neskoršie, resp. posledné zaevidovanie záznamu do programu. Toto kritérium sa použije vtedy, ak existuje viac záznamov s rovnakým druhom pracovného pomeru.

Príklad:

Ak má napríklad zamestnanec dva pracovné pomery a obidva majú druh Dohoda o vykonaní práce, v agende Personalistika zostanú údaje o zamestnancovi definované pri zázname s vyšším ID.

Rozdeľovanie údajov medzi agendy a prípadne zlučovanie v agende Personalistika sa vykoná rovnako pre všetky záznamy, t. j. aj pre cudzincov.

V agendách Mzdy za jednotlivé mesiace bolo upravené dialógové okno Vystavenie miezd, ktoré Vám uľahčí vystavovanie miezd zamestnancom.

Po otvorení agendy Mzdy za vybraný mesiac sa zobrazilo dialógové okno Vystavenie miezd, v ktorom ste mohli zvoliť vystavenie mzdy jednému zamestnancovi alebo všetkým zamestnancom naraz. Teraz máte navyše pri jednom zamestnancovi, pomocou zaškrtnutej voľby Všetky pracovné pomery, možnosť vystaviť mu mzdu za všetky jeho pracovné pomery naraz. V prípade, ak zrušíte zaškrtnutie tejto voľby, POHODA vystaví mzdu len za vybraný druh pracovného pomeru, ktorý zvolíte v poli Pracovný pomer. Do tohto pola sa prenáša text zadaný buď v poli Názov v agende Pracovné pomery alebo, ak toto pole nie je vyplnené, automaticky sa zobrazí druh pracovného pomeru, zadaný v poli Druh.

 Ak vystavíte mzdu jednému zamestnancovi a ešte potrebujete vystaviť mzdy ostatným, už nemusíte vystavovať mzdy po jednom zamestnancovi, ale môžete využiť voľbu Vystaviť mzdy všetkým zamestnancom, ktorá vykoná vystavenie miezd pre všetky zostávajúce pracovné pomery.

Výpočet miezd viacerých pracovných pomerov pri jednom zamestnancovi budete mať navzájom previazaný. Odvody na sociálne poistenie, preddavky na zdravotné poistenie, preddavky na daň, uplatnenie nezdaniteľnej časti, či nárok na daňový bonus POHODA posudzuje s ohľadom na všetky pracovné pomery zamestnanca.

Príklad:

Zamestnanec podpísal vyhlásenie na zdanenie príjmov, na základe ktorého si uplatňuje zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť. U toho istého zamestnávateľa má uzatvorené dva pracovné pomery Hlavný pracovný pomer a Dohoda o vykonaní práce. Z hlavného pracovného pomeru dosiahne zamestnanec zdaniteľný príjem vo výške nižšej ako je 1/12 nezdaniteľnej časti, preto sa uplatní len pomerná časť. Zvyšok nezdaniteľnej časti, danej na jeden mesiac, automaticky poníži základ dane dohody o vykonaní práce.

Upozornenie: V prípade, ak máte v agende Prístupové práva pri jednotlivých užívateľoch nastavené práva na konkrétne číselné rady pre agendu Personalistika, tieto sa do novej agendy Personalistika automaticky neprevedú. Automaticky zostane zaškrtnuté iba pole Podľa číselných radov. Číselné rady k novej agende Personalistika bude preto jednotlivým užívateľom potrebné nadefinovať nanovo (POHODA E1).
Nastavenie užívateľských práv na tlačové zostavy v agendách Mzdy sa automaticky prevezme podľa pôvodných nastavení (POHODA E1).
Nastavenie užívateľských práv k novým mzdovým agendám sa takisto automaticky prevezme podľa pôvodných nastavení (POHODA, POHODA SQL, POHODA E1).

Pre rok 2013 bola ustanovená suma minimálnej mzdy na 337,70 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 1,941 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

 Nezdaniteľná časť na daňovníka je pre rok 2013 suma 3 735,94 €, mesačne sa bude vo mzde uplatňovať 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zaokrúhlená na eurocenty nadol, t. j. čiastka 311,32 €.

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné a sociálne poistenie sa od 01. 01. 2013 zjednotil na výšku 3 930,- € mesačne.

V agende Personalistika boli v súlade s odporúčaním MF SR aktualizované tlačové zostavy: Žiadosť o vykonanie výpočtu dane 2012, Vyhlásenie na zdanenie príjmov 2013, Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby za obdobie 2013.

Ak zráža zamestnávateľ zamestnancovi dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie (§ 11 ods. 8 zákona o dani z príjmov), je povinný viesť evidenciu o výške zaplateného dobrovoľného príspevku.

Na záložke Zrážky v agende Pracovné pomery nadefinujete údaje pre zrážku zamestnanca a vyberiete druh Dobr. prísp. na SDS. Suma zaplatených dobrovoľných príspevkov sa uvádza v súčte v riadku 9 Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a osobitne ako zrážka v tlačovej zostave Mzdový list.

Do zoznamu tlačových zostáv bolo v agende Personalistika doplnené nové tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – príloha podľa III. oddielu.

Údaje na účely platenia sociálneho poistenia a na účely platenia zdravotného poistenia za rok 2013 vypĺňa len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane a ktorý príjmy uvedené v tabuľke v zdaňovacom období, za ktoré vydáva potvrdenie o príjme, zamestnancovi vyplatil.

S platnosťou od 01. 01. 2013 sa menia sadzby dane z príjmov fyzických i právnických osôb.

Sadzba dane zo základu dane fyzickej osoby podľa § 4 zákona o dani z príjmov pre rok 2013 je:
• 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne čiastku 34 401,74 € vrátane,
• 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne čiastku 34 401,74 €.

Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy vyplatenej za kalendárny mesiac je 19 % z tej časti mzdy, ktorá nepresiahne 1/12 sumy 34 401,74 € (t. j. 2 866,81 €) vrátane a 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahne 1/12 sumy 34 401,74 € (t. j. 2 866,81 €).

Sadzba dane pre právnické osoby je 23 %.

Na základe Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti bolo v agende Mzdy za jednotlivé mesiace upravené tlačivo Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac.

V súčasnosti nie je možné toto tlačivo exportovať do formátu FDF, resp. XML a bude ho možné exportovať v priebehu mesiaca február po niektorej z ďalších aktualizácii programu. V súvislosti so zmenou tlačiva bola pre rok 2013 odstránená tlačová zostava Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (časť V.).

hore

Zdravotné poistenie

Metodické usmernenie č. 3/4/2009 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni, vydané Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prináša viacero noviniek a zmien:

Tlačivo Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie nemení svoju podobu, upravujú sa iba kódy a ich použitie.

Do listinnej formy i do súboru pre elektronické podanie tlačiva Oznámenie zamestnávateľa boli zapracované nasledovné kódy:

Osobitný kód 2N – zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu 2N z titulu čerpania neplateného voľna zamestnanca a absencie.

Osobitný kód 2D – zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu 2D z titulu zamestnávania fyzickej osoby na základe dohody o vykonaní práce, resp. dohody o pracovnej činnosti.

Osobitný kód 2Y – zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu 2Y z titulu nepravidelných príjmov zamestnanca alebo z titulu vyplatených príjmov zamestnancovi po skončení pracovného pomeru. Vytvorenie oznámenia pri vyplatení príjmu zamestnancovi po skončení pracovného pomeru POHODA nepodporuje.

Tlačivo Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie nájdete v agende Pracovné pomery v ponuke Mzdy.

Od 01. 01. 2013 plní zamestnávateľ oznamovaciu povinnosť aj za poistencov štátu pod číslom 1 v spojení s písmenom C – poberateľ rodičovského príspevku.

Príklad:

Zamestnankyňa ukončila materské 05. 01. 2013 a nastúpila na materskú dovolenku (RP) 06. 01. 2013. Oznámenie za mesiac január sa vytvorí s nasledovnými kódmi a dátumami:

Ak zamestnankyňa ukončí materskú dovolenku (RP) a súčasne prestane byť poistencom štátu 1C, oznámenie sa ukončí v súlade s usmernením.

Zamestnávateľ plní od 01. 01. 2013 oznamovaciu povinnosť i pri dohodách o pracovnej činnosti a dohodách o vykonaní práce (okrem výnimiek uvedených v zákone).

Podľa usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR k prihlasovaniu a odhlasovaniu dohôd, zamestnávateľ kódom 2D nahlasuje zamestnanca pracujúceho na dohodu na tie dni, ktoré reálne odpracuje (za ktoré má príjem). Počas dní, kedy poistenec nepracuje na dohodu (nemá príjem) a nemá iného platiteľa poistného, je povinný sa nahlásiť ako samoplatiteľ.

Evidovanie neprítomnosti pri dohodárovi počas trvania pracovného pomeru je potrebné zadávať na záložke Neprítomnosť daného pracovného pomeru.

Z dôvodu evidovania reálneho výkonu práce zamestnanca pracujúceho na dohodu pre účely zdravotného poistenia pribudol nový druh neprítomnosti Bez výkonu činnosti – dohoda mimo prac. pomeru. V dňoch tejto neprítomnosti sa dohodár nepovažuje za zamestnanca na účely zdravotného poistenia a v súlade s touto neprítomnosťou sa vytvára Oznámenie zamestnávateľa a vyčísľuje sa počet dní, za ktoré platí poistné na zdravotné poistenie.

Príklad:

Zamestnanec má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce na obdobie od 15. 01. 2013 do 31. 01. 2013. Činnosť nevykonáva v dňoch od 28. 01. 2013 do 31. 01. 2013. Neprítomnosť sa zaeviduje nasledovne:

Oznámenie zamestnávateľa za mesiac január bude vyzerať nasledovne:

V tlačovej zostave Mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie za mesiac január bude vyčíslený počet dní, za ktoré sa platí preddavok na zdravotné poistenie nasledovne:

hore

Sociálne poistenie

Do zoznamu neprítomností bol v agende Pracovné pomery na záložke Neprítomnosť pridaný nový druh neprítomnosti Zákonný štrajk.

Nový druh neprítomnosti Zákonný štrajk ovplyvňuje nasledovné:
• ak daná neprítomnosť trvá najmenej celý deň, z pohľadu zákona o sociálnom poistení, je tento deň považovaný za obdobie, za ktoré sa neplatí poistné na sociálne poistenie a nepovažuje sa za prerušenie poistenia,
• ak daná neprítomnosť trvá najmenej celý deň, z pohľadu zákona o zdravotnom poistení, nie je za tento deň zamestnanec považovaný za zamestnanca na účely zdravotného poistenia,
• ak zamestnanec nie je prítomný v práci z dôvodu zákonného štrajku, za toto obdobie mu neprináleží mzda ani náhrada mzdy.

Zapracovanie uvedenej neprítomnosti sa premietlo aj vo výkazoch poistného a preddavkov, vo vytváraní ELDP, v mesačnom výkaze preddavkov na zdravotné poistenie, v oznámení zamestnávateľa a v ďalších rôznych výpočtoch a tlačových zostavách.

V agende Mzdy za jednotlivé mesiace boli pre rok 2013 zapracované nové formuláre: Mesačný výkaz poistného a príspevkov, Mesačný výkaz poistného a príspevkov – príloha, Výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov – príloha. Pre uvedené formuláre bola upravená i XML schéma.

Podľa legislatívy platnej od 01. 01. 2013 sa aj zamestnanci pracujúci na dohodu rozdeľujú na zamestnancov s nárokom na pravidelný a nepravidelný mesačný príjem. Dohody vstupujú do formulárov MVPP a VPP na základe pravidelnosti, teda ako akýkoľvek iný druh pracovného pomeru.

Pri náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti sa na účely určenia rozhodujúceho obdobia pre výpočet denného vymeriavacieho základu mení vyčíslenie trvania obdobia 90 dní. V súčasnosti sa pri určení obdobia 90 dní vychádza z obdobia nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré platí poistné na nemocenské poistenie. V minulosti sa sledovalo trvanie nemocenského poistenia.

Pri zamestnancoch, ktorí majú uzatvorenú dohodu mimo pracovného pomeru, a táto dohoda pokračuje z roku 2012, je vznikom poistenia dátum 01.01.2013.

Denný vymeriavací základ zamestnanca pracujúceho na dohodu mimo pracovného pomeru, ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré platí na nemocenské poistenie, je menej ako 90 dní, je potrebné vypočítať ručne. Maximálny denný vymeriavací základ je tiež potrebné sledovať ručne.

V agende Pracovné pomery nájdete na záložke Pracovný pomer pole Odvodové zvýhodnenie – DoBPŠ, ktoré využijete v prípade, ak máte zamestnanca, ktorý si určil jednu dohodu ako výnimku z platenia dôchodkového poistenia. V súvislosti s novým polom bolo do zoznamu tlačových zostáv doplnené aj nové tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brig. práci študenta, ktoré môžete na tento účel použiť.

V prípade dohody o brigádnickej práci študenta, ktorá je určená ako výnimka z platenia dôchodkového poistenia a príjem je do hraničnej sumy prislúchajúcej veku, sa odvody na dôchodkové poistenie neplatia. Ak je však vyplatený vyšší príjem ako je hraničná suma, platí dohodár z určenej sumy dôchodkové poistenie, pričom vymeriavací základ na platenie dôchodkového poistenia POHODA automaticky zníži o hraničnú sumu. Povinnosť platiť toto dôchodkové poistenie však POHODA nesleduje, preto je potrebné pred vystavením mzdy skontrolovať výšku príjmu a v prípade potreby zaškrtnúť príslušné odvody poistenia na záložke Mzdy v agende Pracovné pomery.

Hraničná suma pre rok 2013 je stanovená pre žiaka a študenta do 18 rokov (vrátane celého kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšil dohodár 18 rokov) vo výške 66,- €, pre ostatných žiakov a študentov platí hraničná suma 155,- €.

Do programu POHODA boli zapracované zmeny týkajúce sa zamestnancov pracujúcich na dohodu mimo pracovného pomeru, ktorí sú povinní platiť odvody v závislosti od pravidelnosti príjmu.

Výraznou zmenou je výpočet odvodov pri dohode s nepravidelným príjmom počas trvania tejto dohody. Odvody je po novom zamestnávateľ povinný vypočítať a odviesť až v mesiaci, v ktorom zamestnancovi skončil pracovný pomer na dohodu.

Ak máte zamestnanca s nepravidelným príjmom, je potrebné v agende Pracovné pomery na záložke Mzda zaškrtnúť jednotlivé odvody poistenia. Keďže sa odvody poistenia počítajú až v mesiaci skočenia dohody, vo mzdách vystavených počas pracovného pomeru POHODA vyčísli len príjem a odvody vypočíta až v poslednej mzde. Ak zamestnancovi v mesiaci skončenia dohody nevyplatíte žiadny príjem, mzdu je i napriek tomu potrebné vystaviť kvôli zisteniu odvodovej povinnosti.

hore

Účtovníctvo

POHODA Vám vďaka novému povelu umožní hromadnú zmenu aktuálnej sadzby DPH pri všetkých položkách dokladu naraz. Túto možnosť využijete predovšetkým pri fakturácii v rámci Európskej únie, kedy máte skladové položky zadané v základnej (zníženej) sadzbe DPH. Už teda nebudete musieť ručne meniť ich sadzbu DPH na 0 % potom, ako ich prenesiete do faktúry.

Aktualizáciu sadzieb DPH pomocou povelu s rovnakým názvom môžete použiť iba pri doklade s položkami, ktorý nie je uzamknutý proti úpravám, zlikvidovaný alebo nie je už zahrnutý v priznaní k DPH či v príkaze k úhrade.

Povel Záznam/Aktualizácia sadzieb DPH… je k dispozícii v agendách: Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky, Ponuky, Dopyty, Prijaté objednávky, Vydané objednávky, Výdajky, Príjemky a Predajky.

Použitím tohto povelu sa zobrazí dialógové okno Aktualizácia sadzieb DPH, v ktorom vyberiete novú sadzbu DPH platnú v danom období. Keď svoj výber v dialógovom okne potvrdíte, nová sadzba DPH sa automaticky vloží ku všetkým položkám v doklade a dôjde k aktualizácii čiastky DPH. Zmeny v doklade, resp. v sadzbe DPH nezabudnite uložiť.

POHODA Vám teraz vďaka novej agende Poznámky k uzávierke umožní zostavenie poznámok individuálnej účtovnej závierky v zmysle zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92. Vo finančnom spravodajcovi č. 11/2011 bola opatrením č. MF/24013/2011–74 zverejnená jednotná tabuľková forma tlačiva, príloha 3a. Okrem prílohy 3a nová agenda obsahuje taktiež prílohu 3, všeobecné údaje o účtovnej jednotke, o jej účtovných metódach a zásadách.

Nová agenda Poznámky k uzávierke bude do programu POHODA zapracovávaná postupne, vo viacerých etapách. V aktuálnej verzii Vám prinášame možnosť ručného vyplnenia tlačiva a jeho exportu do formátu FDF. V priebehu roka 2013 plánujeme zapracovať načítanie dostupných číselných údajov do tlačiva, prenos údajov do ďalšieho obdobia a výstup do formátu PDF.

Novú agendu Poznámky k uzávierke nájdete v ponuke Účtovníctvo, v účtovných jednotkách typu PÚ a PÚN.

Tlačivo Poznámky individuálnej účtovnej závierky založíte v agende Poznámky k uzávierke. Po otvorení agendy zadáte v poli Rok príslušné obdobie pre zostavenie tlačiva a kliknete na tlačidlo Uložiť (Ctrl+Enter). Následne sa otvorí formulár, v ktorom môžete v jednotlivých sekciách dopĺňať príslušné údaje, potrebné k zostaveniu tlačiva. Zoznam sekcií je k dispozícii na ľavej strane v paneli Sekcia. Medzi sekciami môžete prechádzať kliknutím myšou alebo klávesmi Page Up a Page Down. V jednotlivých sekciách sa môžete pohybovať myšou, tabulátorom alebo pomocou šípok na klávesnici. V časti Všeobecné nájdete vyplnené dostupné údaje o účtovnej jednotke, v prípade potreby ich môžete ručne upraviť.

Tlačivo Poznámky k uzávierke môžete prostredníctvom tlačidla Export, v dialógovom okne Tlač, vyexportovať priamo do FDF.

PLÁNOVANÁ NOVINKA: V súčasnosti pripravujeme do programu POHODA i novú agendu Priznanie k dani z príjmov, v ktorej bude možné zostaviť Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2012 a Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2012.

Novinka bude zverejnená v niektorom z ďalších updatov v druhej polovici mesiaca február 2013.

hore

Sklady

POHODA Vám teraz dáva na výber, či chcete pri skladových položkách prepočítať buď cenu v cudzej mene, alebo v domácej mene. Túto možnosť využijete v prípade, keď dôjde k zmene kurzu, ktorý ovplyvňuje ceny skladových zásob.

Pri zmene kurzu prebiehal doteraz prepočet cien tak, že sa vždy prepočítala len cena v cudzej mene, či už tá predajná, alebo nákupná. Cena zásob v domácej mene zostávala vždy zachovaná. POHODA však teraz umožňuje tiež opačný spôsob. Podľa Vašej voľby môžete ponechať práve cenu v cudzej mene a automaticky prepočítať cenu v mene domácej.

Aby sa pri zmene kurzu prepočítala cena uvedená v domácej mene, stačí, keď zrušíte zaškrtnutie voľby Pri zmene kurzu prepočítavať ceny v cudzej mene v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady 2.

Dialógové okno Vloženie zásoby, a to ako pri príjme, tak i výdaji zásoby, obsahuje teraz tiež informácie o váženej nákupnej cene. Táto novinka sa Vám bude hodiť najmä v okamihu, keď si budete chcieť skontrolovať, či nenakupujete príliš draho oproti priemernej nákupnej cene. Pri výdaji si zase môžete ľahko porovnať cenu predajnú s priemernou nákupnou cenou.

Pole Vážená n. c. nájdete v dialógovom okne Vloženie zásoby, ktoré sa otvorí pri vkladaní zásoby do dokladu prostredníctvom povelu Záznam/Prenos ->/Sklady ->. Podmienkou pre zobrazenie tohto dialógového okna je zaškrtnutie voľby Dialógové okno pri vložení zásoby v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady 1.

Dialógové okno pre vloženie zásoby prináša ešte ďalšiu novinku. Vďaka novo pridanej voľbe Aktualizovať nákupnú cenu môžete na skladovú kartu v agende Zásoby premietnuť zmenu nákupnej ceny bez toho, aby sa automaticky aktualizovala cena predajná.

Dôležitú úlohu tu však zohrávajú i pravidlá pre automatické prepočty cien, ktoré máte nastavené v agende Cenové skupiny. Ak tu máte zaškrtnutú voľbu Pri zmene nákupnej ceny prepočítať základnú predajnú cenu, k aktualizácii predajnej ceny na základe nastavenej marže/rabatu dôjde.

Dialógové okno Vloženie zásoby sa otvorí pri vkladaní zásoby do príjemky, prijatej faktúry, výdavkového pokladničného dokladu alebo prijatej zálohovej faktúry prostredníctvom povelu Záznam/Prenos ->/Sklady ->. Zobrazí sa iba v prípade, ak máte zaškrtnutú voľbu Dialógové okno pri vložení zásoby v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady 1.

Tlačová zostava Individuálne zľavy je teraz doplnená informáciou o mene konkrétnej zľavy.

Aktualizovanú tlačovú zostavu nájdete na rovnakom mieste, ako ste boli zvyknutí, teda v ponuke tlačových zostáv agendy Adresár.

hore

Majetok

Tlačové zostavy agendy Majetok majú nový prírastok. Je ním nová tlačová zostava, ktorá Vám zobrazí mesačné daňové a účtovné odpisy vybraného majetku.

V tlačovej zostave Mesačné odpisy dlhodobého majetku nájdete nielen ročný, ale hlavne mesačný prehľad daňových a účtovných odpisov za aktuálne obdobie, vrátane mesačnej daňovej a účtovnej zostatkovej ceny. Majte ale na pamäti, že mesačné účtovné odpisy sa zobrazujú iba v prípade, ak máte pri danom majetku vyplnené pole Životnosť.

Tlačová zostava Mesačné odpisy dlhodobého majetku je pripravená v zozname tlačových zostáv agendy Majetok/Majetok.

hore

Kasa

Prakticky o krok rýchlejšie bude teraz Vaše prihlásenie pomocou kódu PIN do agendy Kasa v prípade, ak už v nej pracujú aj iní užívatelia.

Pôvodne sa po výbere povelu Súbor/Prihlásiť sa… zobrazovalo okno, kde ste si v ďalšom kroku ešte vyberali, či sa chcete prihlásiť pomocou PIN kódu. A až potom ste svoj PIN kód zadávali. Teraz Vám už Kasa otvorí okno pre zadanie PIN kódu hneď potom, ako zvolíte povel pre prihlasovanie v ponuke Záznam.

Agenda Kasa pozmenila svoje správanie pri výbere skladovej zásoby do predajky. Teraz sa po výbere správnej položky do predajky zobrazia opäť všetky skladové zásoby. A rovno sa tiež založí nová položka. Vaša práca tak bude rýchlejšia a prehľadnejšia.

Ak vyberáte skladové položky do práve rozpracovanej predajky, má pre Vás Kasa hneď dve uľahčenia:

• ak hľadáte skladovú položku napríklad podľa pola Kód a zásoba sa v zozname nenachádza, vráti sa kurzor späť do pola, v ktorom ste vyhľadávali. Toto pole sa zároveň prefarbí na modro a Vy môžete zapisovať novú otázku, resp. kód,
• ak Vašej vyhľadávacej otázke zodpovedá viac skladových položiek, môžete klávesom ENTER vybrať tú, ktorú požadujete. Tu k žiadnej zmene oproti minulosti nedošlo. Novinkou však je, že po výbere položky do predajky sa automaticky zruší filter ponúkaných položiek a Kasa Vám automaticky ponúkne kompletný zoznam všetkých skladových položiek. Kurzor bude navyše priamo pripravený v poli Množstvo pre rýchly zápis.

hore

XML

XML komunikácia v systéme POHODA je rozšírená o export individuálnych cien zásob podľa jednotlivých adries.

Nová schéma supplier.xsd Vám umožní importovať a exportovať obsah záložky Dodávatelia v agende Zásoby. Záznamy je samozrejme možné prostredníctvom XML komunikácie tiež podľa potreby aktualizovať. Táto novinka je pripravená pre užívateľov radu POHODA E1.

Pomocou XML komunikácie môžete teraz ku každej skladovej zásobe priradiť kategóriu internetového obchodu.

Ak nedôjde k riadnemu spusteniu programu POHODA s parametrom /XML, vráti Vám POHODA návratový kód, podľa ktorého môžete určiť dôvod nevykonania operácie.

Návratové kódy zistíte cez systémové udalosti operačného systému. Pri XML komunikácii nájdete návratový kód tiež v odpovedi „response“. Logovací súbor s názvom xml_err.xml, ktorý obsahuje výpis návratových kódov, nájdete v adresári Log.

Teraz môžete pomocníka k programu POHODA vyvolať z príkazového riadku prostredníctvom parametra /?. Zobrazí sa stránka s informáciou o spúšťaní systému POHODA pomocou parametrov.

hore

Ostatné

Už dlhšiu dobu umožňuje POHODA overovať IČ DPH tuzemského i zahraničného obchodného partnera v informačnom systéme VIES. Teraz však môžete vyhľadané výsledky kontroly uchovávať a kedykoľvek si históriu overovania IČ DPH zobraziť. Archivované podklady sa Vám môžu hodiť napríklad pri kontrole zo strany finančného úradu.

Overiť platnosť IČ DPH prideleného pre účely DPH v jednotlivých členských štátoch EU je možné buď pomocou povelu Záznam/Overiť IČ DPH… (iba v agende Adresár), alebo kliknutím na ikonu IČ DPH v sekcii s adresou vo všetkých dokladových agendách. Sprievodca Vám prakticky obratom zobrazí informáciu o platnosti či neplatnosti IČ DPH. V tomto prípade teda postupujete rovnako, v systéme POHODA nejde o žiadny nový postup.

Ak si v agende Globálne nastavenie v sekcii CRM zaškrtnete novú voľbu Evidovať históriu overenia IČ DPH prostredníctvom VIES, bude POHODA každú Vašu požiadavku na overenie IČ DPH v informačnom systéme VIES uchovávať. Uložené záznamy budú obsahovať výsledok kontroly, ako aj dátum, kedy bola Vaša požiadavka v systéme VIES prijatá, vrátane čísla žiadosti.

Výsledky overovania IČ DPH zobrazíte za aktuálne otvorenú účtovnú jednotku a za daný rok prostredníctvom povelu História overenia, ktorý vyvoláte kliknutím pravého tlačidla myši na ikonu „E“ vedľa pola IČ DPH v sekcii s adresou.

Funkcia pre dočasný zákaz spustenia programu pribudla ako novinka do programu POHODA minulý rok v lete. Túto funkciu mal ale v rukách jedine administrátor programu POHODA. Toto obmedzenie už neplatí a teraz môže spustenie programu zakázať aj iný užívateľ. Musí mať však od administrátora pridelené potrebné oprávnenie.

V agende Prístupové práva, resp. Úlohy je k dispozícii nové právo Zákaz spustenia programu. Užívateľ, ktorý bude mať túto voľbu zaškrtnutú, môže dočasne znemožniť ostatným užívateľom otvoriť program POHODA. Túto možnosť využije napríklad pri aktualizácii programu, správe databázy a pod.

Povel Zákaz spustenia programu… nájdete v agende Súbor/Účtovné jednotky v ponuke Databáza.

Ak budete do nejakého dokladu (napr. vydanej faktúry) prenášať z adresára záznam typu kontaktná adresa, spolu s ním sa do faktúry vložia i hodnoty vyplnené v poli Stredisko, Činnosť a Zákazka.

POHODA teraz umožňuje exportovať údaje o podaní zásielok pre Slovenskú poštu – ePodací hárok.

Ak posielate zásielky cez Slovenskú poštu, môžete využiť ich novú službu ePodací hárok, ktorá Vám ušetrí čas pri vypisovaní tlačív a pri čakaní na pošte. Stačí využiť novú funkciu exportu pre Slovenskú poštu z programu POHODA, kde v sprievodcovi exportom doplníte požadované údaje pre Slovenskú poštu a vyexportujete súbor vo formáte XML. Takto vytvorený súbor stačí poslať cez web stránku Slovenskej pošty a do siedmich dní priniesť zásielky na poštu. Export je možné vykonať z agendy Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Prijaté objednávky, Vydané objednávky, Ponuky, Dopyty a Personalistika.

Pred exportom vyfiltrujete požadované záznamy v danej agende a v ponuke Súbor zvolíte povel Dátová komunikácia/Export agendy… Následne vyberiete typ exportu Slovenská pošta. V sprievodcovi exportom nastavíte požadované údaje a uložíte vytvorený XML súbor, ktorý je možné následne poslať cez web Slovenskej pošty.

hore

Verzia Január 2013 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

 • Pre rok 2012 boli aktualizované XML schémy účtovných výkazov JÚ (Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch), do XML bol pridaný údaj SK NACE.
  Export účtovných výkazov JÚ (Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch) pre rok 2012 do formátu FDF bol zapracovaný už do rel. 10004.
 • Pre účtovné výkazy JÚ (Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch) bolo pre rok 2012 aktualizované Vyhlásenie o podaní elektronickou formou - export do FDF.
 • Pre neziskové organizácie boli v zmysle opatrenia č. MF/22603/2012-74 zapracované účtovné výkazy platné pre rok 2012.
  Do výkazov bolo pridané pole SK NACE, údaj SK NACE vyplníte v agende Globálne nastavenie/Dane2/SK NACE/pole Kód.
  Do výkazov bolo pridané pole SID, údaj SID (štvormiestny kód) vyplníte v agende Globálne nastavenie/Dane2/SID/pole SID.
 • Bola odstránená chyba pri vytváraní hromadného RLFO. Pri vytváraní RLFO sa už zohľadňujú vyfiltrované záznamy.
 • Pre FT Pegas bola dopracovaná komunikácia cez tlačový manažér.
 • Pre Epson UPOS bola optimalizovaná rýchlosť otvárania agendy Predajky.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132410 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť