Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Január 2013

Update POHODA, rel. 10311

K dispozícii od: 13. 05. 2013

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Január 2013, rel. 10300 (resp. 10301, 10302, 10303, 10304, 10305, 10306, 10307, 10308, 10309, 10310).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa Offline: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné mať nainštalovaný update pre Kasu Offline, rel. 10305.

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 10311 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

Personalistika a mzdy

 • Bol opravený výpočet priemerného zárobku za 1q/2013 pre hodinovo a úkolovo odmeňovaných zamestnancov. Do výpočtu priemerného zárobku pre hodinovú a úkolovú mzdu už vstupuje aj počet hodín odpracovaných sviatkov.

  Prepočet priemerného zárobku u týchto zamestnancov vykonáte opätovným vystavením miezd za mesiac apríl. V prípade, že mzdy sa mesiac apríl nebudú znovu vystavené, nesprávny výpočet priemerného zárobku sa prejaví aj v mzdách za mesiace máj a jún.
 • Bola opravená chybová hláška, ktorá sa zobrazovala pri otvorení agendy Globálne nastavenie v prípade, ak bol v GN/Mzdy1 nastavený deň výplat "0". Pri otvorení agendy Globálne nastavenie sa už hláška nezobrazuje a je možné vykonať a uložiť zmeny v Globálnom nastavení.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10310 zo dňa 02. 05. 2013:

Personalistika a mzdy

 • Informácia k odosielaniu mesačných výkazov preddavkov na zdravotné poisťovne - dávka 514:

  Zdravotné poisťovne sú povinné prijať výkaz v ktoromkoľvek formáte (txt, xml), oba formáty sú podľa vyhlášky rovnocenné. Do VŠZP a ZP UNION môžete posielať mesačné výkazy buď vo formáte txt alebo vo formáte xml. Do ZP Dôvera sa zatiaľ naďalej posielajú výkazy len vo formáte txt (v ES POHODA vytvorené prostredníctvom povelu Export).

Ostatné

 • V agende Kasa sa už pri načítaní odloženej predajky so skladovou položkou typu Služba nekontroluje jej stav.
 • Bol upravený aktualizačný XML import adresára v prípade, že k adrese vkladáte nový bankový účet.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10309 zo dňa 08. 04. 2013:

Personalistika a mzdy

 • Bolo aktualizované tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa na účely uplatnenia nároku na dávku v nezamestnanosti. U zamestnancov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti, ktorých pracovný vzťah vznikol v roku 2012, sa uvádza dátum 01. 01. 2013.
 • Boli aktualizované formuláre Mesačného výkazu preddavkov na verejné zdravotné poistenie pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a pre zdravotnú poisťovňu UNION. Zdravotná poisťovňa Dôvera formulár nemenila.
 • Bol zapracovaný export Mesačného výkazu preddavkov na verejné zdravotné poistenie do formátu XML. Súbor vytvoríte v agende Mzdy/mesiac, pomocou povelu "Záznam/Odoslanie výkazu na zdrav. poist...". Vytvorením Vás prevedie sprievodca.

  Od 01. 04. 2013 pri elektronickom podaní mesačného výkazu preddavkov Všeobecná zdravotná poisťovňa a poisťovňa UNION akceptujú len formát XML. Pri elektronickom podaní mesačného výkazu preddavkov do zdravotnej poisťovne Dôvera, sa naďalej posiela výkaz len vo formáte txt.

  Odosielanie mesačných výkaz preddavkov na zdravotné poisťovne – dávka 514

  Zdravotné poisťovne sú povinné prijať výkaz v ktoromkoľvek formáte (txt i xml), oba formáty sú podľa vyhlášky rovnocenné.
  Do VŠZP a UNION môžete posielať jeden z formátov.
 • Bolo upravené vypĺňanie II. časti tlačiva Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň. Ak je v danom mesiaci na riadku 5 kladná hodnota, v rekapitulácii sa už na riadku B uvádza táto hodnota so znamienkom mínus. To isté platí v prípade vybranej zamestnaneckej prémie na riadku 6.
 • U zamestnancov, ktorí vstupujú do časti V. hlásenia o vyúčtovaní dane, t. j. vykonali ste im ročné zúčtovanie preddavkov na daň, a uplatnili si zamestnaneckú prémiu, sa v tomto tlačive nevypĺňa riadok 5 – nezdaniteľná časť na daňovníka.
 • Na tlačovej zostave Výplatný list sa opäť uvádza základ pri Nadčasoch a Odpracovaných sviatkoch.
 • V mzdových agendách bolo zosúladené vypĺňanie údajov u cudzincov. Číslo sociálneho poistenia v SR a Číslo zdravotného poistenia v SR uvádzajte na záložke Cudzinec. Tieto údaje vstupujú do tlačív sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní namiesto rodného čísla.

  Ak má zamestnanec trvalý pobyt mimo územia SR, uveďte tento štát na záložke Zamestnanec. Do tlačív vydaných Finančným riaditeľstvom SR sa bude vypĺňať Dátum narodenia.
 • Počet odpracovaných dní sa už korektne vypočíta i v prípade, keď neprítomnosť materské pripadne na štátny sviatok.

XML

 • Pri exporte predajok bolo upravené zisťovanie počtu záznamov.
 • Bol upravený aktualizačný import obrázku na skladovej zásobe.
 • Bol opravený export prevodiek v prípade použitia filtra na výber záznamov.

Ostatné

 • Bola aktualizovaná tlačová zostava Poštový podací hárok.
 • Bol opravený prevod databázy z verzie 9600, pri prevode databázy sa už nezobrazí chybové hlásenie a databáza sa korektne prevedie.
 • Ak sa pri aktualizačnom importe zásob prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Import agendy aktualizujú ceny zásob, ktoré sú vložené ako položky súpravy, zaktualizuje sa i cena súpravy.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10308 zo dňa 21. 03. 2013:

 • Bola opravená chyba pri prevode databáz, v ktorých bol vo vystavených mzdách nezmyselný dátum.
 • Bola odstránená chyba pri údajovej uzávierke hospodárskeho roka, ktorého obdobie bolo skráteným obdobím roku 2012. Pri uzávierke sa mzdy neprevádzali do databázy nasledovného obdobia.
  V súčasnosti sa pri údajovej uzávierke mzdy uchovajú i v uzatváranom roku a evidenčne sa prenášajú do nasledovného obdobia.

  Upozornenie: Ak ste vykonali počas tejto chyby uzávierku a máte menšie množstvo dokladov, môžete načítať databázu pred uzávierkou, vykonať uzávierku opäť a doplniť tieto záznamy. Ak ste však uzávierku vykonali už dávnejšie a máte v databáze množstvo iných dokladov, pokračuje v práci v tejto databáze. Kvôli evidencii miezd roku 2012 si načítajte i databázu pred uzávierkou a používajte ju len evidenčne pre mzdy roku 2012.
 • Do agendy Priznanie k dani z príjmov do dialógu Tlač bolo zaapracované Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov pre DPPO a DPFOB. Potvrdenie bolo zapracované pre export do FDF, potvrdenie vyexportujete prostredníctvom tlačidla Export v dialógu Tlač.
 • Vo variante POHODA E1 bola opravená chyba v prístupových právach pre tlačové zostavy Poznámky k uzávierke a Priznanie k dani z príjmov.
 • Pre fiškálne tlačiarne FT4000, EFox, Epson UPOS, Pegas a Wincor-Nixdorf bola do dialógového okna uzávierok doplnená funkcia synchronizácie času fiškálnej tlačiarne so systémovým dátumom a časom počítača. Funkciu je možné využiť napr. pri prechode na letný čas.

  Nastavenie času je možné vykonať v prípade, že nebol otvorený obchodný deň, teda po dennej "Z" uzávierke. Pre niektoré fiškálne tlačiarne nie je možné nastaviť nižší čas ako je čas poslednej zaznamenanej operácie na tlačiarni. Pre niektoré fiškálne tlačiarne je možné posunúť čas maximálne o hodinu.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10307 zo dňa 14. 03. 2013:


Personalistika a mzdy

 • Pri výpočte mzdy u zamestnanca pracujúceho na dohodu, z ktorej plynie nárok na nepravidelný príjem a právny vzťah pokračuje z roku 2012, sa už do počtu mesiacov trvania dohody započítava najskôr prvý mesiac roku 2013. Na ELDP tohto zamestnanca sa uvádza ako Dátum vzniku pracovného pomeru dátum 01. 01. 2013. Zmeny boli vykonané na základe stanovísk Sociálnej poisťovne.
 • Pri práci v režime pobočkového spracovania údajov (pobočka/centrála) je už možné automaticky zaúčtovať mzdy.
 • Pri údajovej uzávierke roku 2012 sa už korektne prevádza údaj zostávajúcej starej dovolenky.
 • Vo verzii POHODA E1 je už možné vystaviť mzdy za mesiac február, i keď deň výplat je stanovený na 31. V MDB verzii sa tiež vo vystavených mzdách mesiaca február korektne zobrazuje dátum 31. 03. 2013.
 • Ak vykonávate ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorý u Vás pracoval na dohodu a doložil potvrdenie od zamestnávateľa, u ktorého pracoval na iný pracovný pomer ako na dohodu, správne sa vyčísľuje hodnota riadku 00a – úhrn príjmov na dohodu.
 • Ak ste vykonali ročné zúčtovanie zamestnancovi a dodatočne ste mu zrušili výpočet, pôvodný výsledok sa už do zvolenej mzdy nedoplní.
 • V tlačovej zostave Hlásenie o vyúčtovaní dane, v časti Vyúčtovanie dane, sa už automaticky vypočítava daňový preplatok (riadok 9) a daňový nedoplatok (riadok 10). 

  Ak do časti IV., resp. časti V. nevstupuje žiaden zamestnanec, uvádza sa správne počet strán týchto častí.

  Upozornenie: Na základe aktuálneho usmernenia Finančného riaditeľstva SR je potrebné odovzdávať úplné tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane. To znamená, že je potrebné odovzdať časť IV. a časť V. i v prípade, ak neobsahuje žiadnych zamestnancov (prázdna strana).
 • Pri ukladaní vystavenej mzdy, v ktorej ste ponechali aspoň jedno pole prázdne, nepríde už k ukončeniu programu.
 • Pri tlači tabuľky z agendy Pracovné pomery a Mzdy/mesiac sa už vypĺňajú mená všetkých zamestnancov.

Účtovníctvo

 • Bol zapracovaný export do XML pre Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. Export vykonáte cez menu Záznam/Odoslanie priznania, XML vygenerujete prostredníctvom Sprievodcu pre elektronické podanie.
 • V Priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby bola opravená chyba týkajúca sa odpočítateľnej položky na manželku (údaje vyplnené v sekcii Zníženie základu dane/Údaje o manželke, manželovi). Chyba sa prejavovala nesprávnym výpočtom v riadkoch 80 a 81, hodnoty v riadkoch 80 a 81 sú už vypočítané správne.
 • V Priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby bola opravená chyba týkajúca sa výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na dôchodcu. Ak je celkový dôchodok vyšší ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, v riadku 77 už nie je vypočítaná záporná hodnota.
 • Pre tlačivo Poznámky k uzávierke bol opravený výpočet v časti G.g) záväzky zo sociálneho fondu, hodnota v riadku Tvorba sociálneho fondu spolu sa už vypočíta správne.
 • V agende Výkaz poznámok k závierke bol v časti I Informácie o nákladoch opravený názov riadku v tabuľke. Riadok "Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:" bol v tabuľke uvedený duplicitne, v súčasnosti je už názov riadku v tabuľke uvedený správne s názvom "Mimoriadne náklady, z toho:".
 • Pre tlačivo Poznámky k uzávierke bol opravený výpočet v časti G.a.3) Tab 1 rozdelenie zisku. Hodnota v riadku Spolu sa už vypočíta správne.
 • Bola opravená chyba v agende Majetok, v stĺpci Uplatnený odpis nebola zohľadnená korekcia, odpis bol zaokrúhlený na celé eurá. Program už hodnotu v stĺpci Uplatnený odpis v prípade korekcie vypočíta správne.


Ostatné


Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10306 zo dňa 01. 03. 2013:


Účtovníctvo

 • Bola opravená chyba pri vystavení priznaní k dani z príjmov. V programe je už možné vystaviť priznania aj po prihlásení užívateľa, sekcia Otázky už nie je zašednutá.
 • Pre Priznanie DPPO bola opravená chyba pre odpočítanie straty v riadku 410, pri odpočítaní straty sa už nezobrazí upozornenie a priznanie je možné uložiť.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10305 zo dňa 28. 02. 2013:


Personalistika a mzdy

 • Pre rok 2012 boli aktualizované tlačové zostavy Hlásenie o vyúčtovaní dane, Hlásenie o vyúčtovaní dane časť IV. a časť V. Aktualizované boli i tlačové zostavy Potvrdenie o podaní a Vyhlásenie o podaní písomnosti elektronickou formou. Úpravy boli vykonané pre Export do FDF, XML i TXT.

  Údaje uvedené v hlásení o vyúčtovaní dane sú úhrnnými údajmi z prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, ktoré zamestnávateľ podal miestne príslušnému správcovi dane za jednotlivé kalendárne mesiace bežného zdaňovacieho obdobia. Do časti IV. vstupujú údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý hlásenie podáva, nevykonal ročné zúčtovanie. Do časti V. vstupujú údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý hlásenie podáva, vykonal ročné zúčtovanie.

  Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, miestne príslušnému správcovi dane po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré hlásenie podáva. Hlásenie sa podáva do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak.
 • Do tlačovej zostavy Oznámenie zamestnávateľa nevstupujú pracovné pomery zamestnancov, ktorí z daného pracovného pomeru neplatia odvody na zdravotné poistenie. Pri exporte do formátu txt vstupujú zamestnanci rovnako.
 • Na tlačovej zostave Mzdový list (rok 2012) sa uvádzajú zvlášť polia Zvýš. daň. základu a Naturálna (daň + poist.).
 • Na tlačovej zostave Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2013 sa už korektne zobrazuje nezdaniteľná časť na daňovníka i v prípade viacerých pracovných pomerov jedného zamestnanca.
 • Pri vyplnení doplňujúceho textu pre pole Zdaniteľné náhrady na záložke Hrubá mzda alebo Nezdaniteľné náhrady na záložke Čistá mzda, sa už tento text zobrazuje na výplatnej páske. Na výplatnej páske sa zobrazujú korektne všetky polia v súlade s názvom v záložkách.
 • Vymeriavací základ na zdravotné poistenie u zamestnanca, ktorý má viac pracovných pomerov a nie zo všetkých sa platia odvody na zdravotné poistenie, sa už počíta korektne. Pole Úprava pre zdravotné poistenie vo vystavených mzdách už ovplyvňuje vymeriavací základ.
 • Pri vytváraní ELDP za rok 2012 v už uzatvorenom roku, je možné vygenerovať záznamy bez chybovej hlášky.

  Vymeriavací základ na tlačovej zostave ELDP sa zobrazuje do roku 2008 (vrátane) bez desatinných miest, pre rok 2009 a vyššie hodnoty na dve desatinné miesta. V prípade, že vymeriavací základ je vo výške 0, pre rok 2008 a nižšie sa uvádza 000000 a pre rok 2009 a vyššie 000000,00.
 • Pole Odpracované v agende Pracovné pomery sa opätovne aktualizuje pri prvom spustení programu v danom dni.
 • Pri postupnom vystavovaní miezd už zostáva kurzor umiestnený na zázname pracovného pomeru, ktorý sa práve vystavoval.
 • V prípade práce v režime pobočkového spracovania údajov je možné vykonať zaúčtovanie miezd.
 • V agende Nastavenie/Užívateľské nastavenie/Ostatné bola v zozname pre automatické otvorenie agendy rozlíšená agenda Personalistika do r. 2012 a Personalistika.
 • Prevodom do vyššej verzie sa prepočíta pole Čerpané na základe definovania neprítomnosti typu Dovolenka.
 • Do agendy Personalistika, pre rok 2013 a vyššie, je už možné vykonať import voliteľných parametrov.

Účtovníctvo


 • Do ES POHODA bolo pre rok 2012 zapracované Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO) a Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO B). Nová agenda bola pridaná do ponuky Účtovníctvo pod názvom Priznanie k dani z príjmov.

  Priznanie založíte prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením priznania k dani z príjmov, program automaticky zvolí typ priznania. Pre právnickú osobu bude založené priznanie DPPO, pre fyzickú osobu bude založené priznanie DPFO typ B.

  Tlačivo priznania DPPO a DPFO_B je zapracované pre export do formátu FDF, pre export tlačiva použite tlačidlo Export. Export vykonáte prostredníctvom dialógového okna Tlačové zostavy, dialógové okno vyvoláte stlačením CTRL+T alebo prostredníctvom ikony Tlačové zostavy. Export do XML bude zverejnený v niektorom z ďalších update v priebehu mesiaca marec.

  Upozornenie: V aktuálnej verzii je zapracovaná beta verzia daňového priznania, správnosť výpočtov a vyplnenia je potrebné riadne skontrolovať!

  Bližšie informácie o vypĺňaní priznania získate prostredníctvom pomocníka, vo formulári priznania stlačte v príslušnej sekcii kláves F1. Informácie do pomocníka budú postupne doplňované. Na našej stránke sme taktiež zverejnili poučenie pre vyplnenie DPPO, ako aj poučenie pre vyplnenie DPFO B.
 • V súlade so zmenami legislatívy od 01. 01. 2013 boli v agende Daň z príjmov aktualizované podklady k dani z príjmov fyzických osôb pre fyzické osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo.

  Boli aktualizované výpočty dane v dialógovom okne Daň z príjmov fyzických osôb v PÚ, tiež bola aktualizovaná tlačová zostava Daň z príjmov fyzických osôb.

  V súlade so zavedením dvoch sadzieb pre daň z príjmu fyzických osôb 19% a 25% bol upravený výpočet dane, do poľa Vypočítaná daň vstupuje hodnota celkovej vypočítanej dane v súčte 19% a 25% sadzby.
 • V súlade so zmenami legislatívy od 01. 01. 2013 boli v agende Daň z príjmov aktualizované podklady k dani z príjmov fyzických osôb pre fyzické osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo.

  Boli aktualizované výpočty dane, ako aj zmena vo výpočte paušálnych výdavkov. Zmeny boli zapracované pre dialógové okno Daň z príjmov fyzických osôb v JÚ, taktiež bola aktualizovaná tlačová zostava Podklady pre daňové priznanie.

  V súlade so zavedením dvoch sadzieb pre daň z príjmu fyzických osôb 19% a 25% bol upravený výpočet dane, do poľa Vypočítaná daň vstupuje hodnota celkovej vypočítanej dane v súčte 19% a 25% sadzby.

  Z výpočtu bol odstránený princíp porovnávania skutočných a paušálnych výdavkov, pre príjem typ § 6 Príjmy z prenájmu sa už nebudú počítať paušálne výdavky. Pre výpočet paušálnych výdavkov bolo zapracované obmedzenie pre uplatnenie paušálnych výdavkov najviac 5.040,-- eur za rok/420,-- eur za mesiac.

  Do dialógového okna Daň z príjmov fyzických osôb v JÚ bolo pridané nové pole Počet mesiacov podnikania. Pole je prístupné len v prípade, ak je v Globálnom nastavení/Dane 2 zaškrtnutá možnosť Pri výpočte používať paušálne výdaje. Prednadstavená je hodnota 12, v prípade daňovníka, ktorý má obdobie kratšie ako rok, je potrebné hodnotu ručne upraviť. Pred výpočtom si hodnotu v tomto poli vždy skontrolujte.

Fakturácia a sklady

 • Pri prenosoch dokladov sa rešpektuje počet dní splatnosti i v prípade, že je v adrese nastavená v poli Splatné hodnota 0.
 • V rade POHODA E1 sa synchronizácia skladov vykoná i v prípade, že v niektorom z polí (kód, názov, text, členenie, merná jednotka) je použitý znak '.
 • Bola vykonaná optimalizácia funkcie pre vytváranie automatických objednávok. Najmä pri rozsiahlych skladoch je teraz vytváranie automatických objednávok výrazne rýchlejšie.

XML

 • Boli upravené súbory XML response a XML log v prípade importu členenia skladov, kedy sa importovaný sklad v programe POHODA nenájde.
 • Ak je v XML súbore nadefinovaný prefix číselného radu, bude vždy pri importe záznamov dodržaný.
 • Pri exporte internetových kategórií sa už správne vypĺňa ID internetových parametrov priradených ku kategórii. Jedná sa o element < ctg:idInternetParams >.
 • Ak je v požiadavke XML súboru na export nových alebo zmenených záznamov v agende Adresár chybne uvedený dátum, nebudú exportované žiadne záznamy.
 • Pri importe dokladov sú rešpektované individuálne zľavy na zásobe podľa zaškrtnutej voľby "V položkách faktúry uvádzať zľavu v percentách" v agende Globálne nastavenie/Pohľadávky.

Ostatné

 • Bola opravená chyba v hlavičke tlačovej zostavy Priemerná spotreba (agenda Jazdy). V prípade viacstránkového zobrazenia tlačovej zostavy sa už i pri viacerých vozidlách hlavička tlačovej zostavy zobrazuje správne.
 • V agende Užívateľské nastavenie/PDF klient bola upravená východisková URL adresa pre server časovej pečiatky. Už sa kontroluje aj platnosť zadanej adresy a pripojenie k internetu.
 • V agende Kasa a v programe POHODA Kase Offline je možné sa v poliach novej položky dokladu prepínať stlačením klávesy Enter rovnako ako v prípade klávesu tabulátora.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10304 zo dňa 13. 02. 2013:


Personalistika a mzdy

 • Obmedzenia, ktoré vyplynuli z prepracovania funkcií a zapracovania nových funkcií do mzdových agend programu, sme avizovali v mimoriadnom spravodaji. Ak ste pracovali na prelome období 2011/2012 (tj. v databáze s kalendárnym rokom 2011 príp. v databáze s hospodárskym rokom 2011/2012), bolo piotrebné vykonať údajovú uzávierku vo verzii rel. 1020x. To znamená, že databázy so mzdami roku 2011 museli byť pred prevodom do verzie rel. 10300 údajovo uzatvorené.

  Ak ste previedli databázy i napriek upozorneniam do verzie 1030x a následne ste vykonali uzávierku 2011, údaje o zamestnancoch a ich pracovných pomeroch sa nepreviedli - tj. agenda Personalistika a Pracovné pomery pri práci na prelome účtovných období boli prázdne.

  Prvým variantom bolo poskytnutie databázy roku 2011 pred prevodom do 10300, kde sme Vám uzávierku roku vykonali a zálohu ste si načítali a pokračovali v práci. Ak ste sa rozhodli pre druhý variant, tj. zadali ste zamestnancov pri práci na prelome ručne, dochádza k nezrovnalostiam v údajoch týchto zamestnancov. Niektorí zamestnanci sa nesprávne priradia k ID iných zamestnancov (ID je jednoznačný identifikátor zamestnanca). Pri týchto zamestnancoch môže dochádzať k nesprávnym výpočtom (napr. priemerného zárobku, denného vymeriavacieho základu, pola Čerpané atď.).

  Pre urýchlené zistenie vykonania nesprávneho prevodu bolo do ES Pohoda zapracované upozornenie vo formáte html. Upozornenie sa zobrazí v prípade, že zamestnanci definovaní v roku 2013p (neprevedení automaticky), sa nesprávne priradia k inému zamestnancovi v roku 2012.

  Pre zabezpečenie správnych výpočtov je možné zvoliť z dvoch variantov:
  - zaslanie databáz 2011 pred prevodom do 10300, s uzávierkou, ktorú vykonáme my (v súčasnosti nemáte k dispozícii verziu 1020x),
  - vykonanie uzávierky 2012 vo verzii 10300 a práca s databázou roku 2013 (pred touto uzávierkou musíte mať prázdne všetky mzdové agendy v roku 2013p). Zamestnancov a ich pracovné pomery treba nadefinovať v roku 2013 ručne, i v tomto prípade je potrebný zásah na úrovni databáz.

  Zadávanie zamestnancov na prelome 2013p s možnosťou napárovania na ID iného zamestnanca nie je zlučiteľné so všetkými výpočtami, ktoré boli naprogramované pri týchto zmenách.

Ostatné

 • Bolo opravené zamrznutie aplikácie pri pripojení vzdialenej plochy s čítačkou čiarových kódov cez COM port. V prípade odpojenia portov už program nezamrzne, upozorní na chybu a ponúkne inicializáciu HW.

Nasledujúce zmeny boli obsiahnuté už v aktualizácii POHODA 2013, rel. 10303 zo dňa 11. 02. 2013:


 • Pri výpočte mzdy u zamestnancov s nepravidelným príjmom, ktorí odpracovali celý mesiac a ich rozhodujúcim obdobím na rozpočítanie príjmu je 01/2013, sa nesprávne vyčísloval vymeriavací základ zamestnanca. Po editácii mzdy, resp. po znovuvystavení mzdy u daného zamestnanca, je už vymeriavací základ vyčíslený korektne.
 • Do tlačových zostáv (výplatná páska, výplatný list...) sa nesprávne zobrazovala reálne uplatnená nezdaniteľná časť na daňovníka. Teraz sa už nezdaniteľná časť, ktorú je možné uplatniť v danom mesiaci, pri vyvolaní tlačovej zostavy zobrazuje korektne.
 • Pri výpočte náhrady príjmu v mesiaci 01/2013, v prípade, že neprítomnosť pokračovala z predchádzajúceho mesiaca a bola definovaná pred prevodom do 10300, nebola táto neprítomnosť naviazaná na predchádzajúcu.

  Upozornenie: Záložka Neprítomnosť, ktorá sa zobrazuje pri práci na prelome účtovných období bez údajovej uzávierky, sa používa len na definovanie neprítomnosti roku 2013.
  V prípade, ak ste do záložky nadefinovali i neprítomnosť minulého roka, tento zápis je potrebné vymazať, v opačnom prípade sa bude v priebehu roka počítať denný VZ nesprávne.

Nasledujúce zmeny boli obsiahnuté už v aktualizácii POHODA 2013, rel. 10302 zo dňa 07. 02. 2013:


PERSONALISTIKA A MZDY

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2012

Zadanie podkladov pre ročné zúčtovanie preddavkov a samotný výpočet vykonávajte v práci v bežnom období.

 • Pre rok 2012 bola aktualizovaná tlačová zostava Ročné zúčtovanie preddavkov na daň.
 • Na záložku Dane a poistné bol doplnený nový typ:
  Typ príjem na dohodu u iného zamestnávateľa využijete v prípade, ak zamestnanec prinesie potvrdenie o príjme z dohody u iného zamestnávateľa.
  Ak máte zamestnanca, ktorý u Vás pracuje na hlavný pracovný pomer i na dohodu, príjem z dohody zadefinujete pri hlavnom pracovnom pomere tiež ako príjem na dohodu u iného zamestnávateľa.
  Ak mal zamestnanec počas roka 2012 príjmy plynúce na základe pracovného pomeru u iného zamestnávateľa, tak pre zadanie výšky príjmu, preddavkov a odvodov poistného vyberiete typy pre zadanie príjmov u iného zamestnávateľa.
  Tieto typy použijete i v prípade, ak máte zamestnanca, ktorý pracuje u Vás na hlavný pracovný pomer a zároveň iné druhy pracovných pomerov (s výnimkou dohody, viď vyššie).
 • Pre výpočet tzv. "milionárskej dane" platia pre rok 2012 tieto hodnoty:
  Ak daňovník dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane 33 561,94 EUR, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 0 EUR.
  Ak daňovník dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane vyšší ako 18 983 EUR, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 8 390,486 - (základ dane/4), výsledok sa zaokrúhli na celé centy nahor.
  Ak daňovník dosiahne základ dane do 18 983 EUR, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 644,74 EUR.
 • Pre rok 2012 bola aktualizovaná tlačová zostava Potvrdenie o zaplatení dane. Tlačová zostava Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane. Tlačová zostavy vyčísľuje hodnotu 2%.

Mzdy a personalistika - ostatné

 • Boli zapracované exporty tlačiva Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň pre rok 2013 do formátu FDF a XML. Bolo aktualizované i Vyhlásenie o podaní písomnosti elektronickou formou.
 • Bola zapracovaná nová voľba Uplatňovanie konta prac. času. Po zaškrtnutí tohto pola v agende Globálne nastavenie/Mzdy 1 sa sprístupní pole v agende miezd jednotlivých mesiacov. V konkrétnom mesiaci doplníte reálny stav konta pracovného času a stav sa zobrazí na TZ Výplatná páska a Výplatný list. Viesť účet konta pracovného času podľa §87a, odsek 5 Zákonníka práce je potrebné evidovať mimo ES POHODA.
 • Boli zapracované kódy pre doprihlásenie, resp. odhlásenie dôchodkového poistenia pri dohodách o brigádnickej práci študenta. Nové polia nájdete v agende Pracovné pomery na záložke Doplnkové údaje a sú aktívne len u dôhod o brig. práci študenta.
  Zamestnancovi, ktorý si uplatňuje na danej dohode výnimku a prekročí hraničnú sumu, je potrebné doprihlásiť dôchodkové poistenie. Vyplníte pole Dátum vzniku poistenia a vytvoríte RLFO s typom 11 alebo 12.
  Zamestnancovi, ktorému je potrebné odhlásiť dôchodkové poistenie, vyplníte pole Dátum zániku poistenia a vytvoríte RLFO s typom 11 alebo 12.
  Upozornenie: Tieto polia majú vplyv len na doprihlásenie, resp. odhlásenie dôchodkového poistenia na dohode o brig. práci študenta. Pri doprihlásení dôchodkového poistenia nezabudnite zaškrtnúť platenie príslušných odvodov.
 • Do agendy Pracovné pomery je možné prostredníctvom stĺpcov zobraziť údaj Rodné číslo.
 • Pri zobrazovaní náhľadu tlačovej zostavy Oznámenie zamestnávateľa sa už korektne rozdeľujú zamestnanci medzi jednotlivé zdravotné poisťovne.
 • Do mesačného výkazu na zdravotné poistenie vstupujú už i zamestnanci, ktorí majú celý mesiac chorobu, ošetrovné, resp. materské. Naďalej nevstupujú zamestnanci s neprítomnosťou celého mesiaca neplatené voľno, neospravedlnená absencia a materská dovolenka (RP).
 • Zamestnancovi pracujúcemu na dohodu o brigádnickej činnosti, ktorý dosiahol v danom roku vek 26 rokov, sa pri vyhlásení o uplatňovaní výnimky na túto dohodu výnimka uplatňuje do konca tohto kalendárneho roka.
 • V agende Mzdy/mesiac je už možné korektne použiť zloženú otázku. Taktiež je už možné uložiť naraz editovanú zmenu spolu s poznámkou.
 • Pri uzávierke sa prenášajú len zamestnanci, ktorí sú aktívni, resp. im bola alebo bude vystavená mzda po skončení pracovného pomeru.
 • Správne sa vyčísľuje počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí poistné na sociálne poistenie, t.j. počet kalendárnych dní už nie je ovplyvňovaný neprítomnosťou Pracovná cesta a Bez výkonu činnosti - dohody mimo prac. pomeru.
 • Ak zamestnancovi prispieva zamestnávateľ na DDS a nie je stanovená maximálna suma, pri editácii hrubej mzdy sa už nevymaže pole Príspevok DDS na záložke Iný príjem.
 • V prípade vystavovania väčšieho počtu miezd sa v určitých prípadoch naplnila pamäť a program prestal pracovať. V súčasnosti už je možné vytvoriť mzdy všetkým zamestnancom naraz.
 • Zaúčtovanie miezd u zamestnancov, ktorí majú vysporiadané ročné zúčtovanie dane, už prebehne korektne.

ÚČTOVNÍCTVO

 • V agende Daň z príjmov (PÚ/právnické osoby) bola upravená tlačová zostava Daň z príjmov právnických osôb. Úprava sa týka výpočtu dane pre právnické osoby so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorý začal v kalendárnom roku 2012 a skončí v roku 2013.
  Daňová povinnosť je vypočítaná ako súčet:
  a) súčinu pomernej časti základu dane za počet mesiacov od začiatku zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2012 a sadzby dane vo výške 19%; táto pomerná časť základu dane sa vypočíta ako súčin podielu základu dane zníženého o daňovú stratu a počtu mesiacov tohto zdaňovacieho obdobia a počtu mesiacov od začiatku zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2012 a
  b) súčinu pomernej časti základu dane za počet mesiacov od začiatku kalendárneho roka 2013 do konca zdaňovacieho obdobia a sadzby dane vo výške 23%; táto pomerná časť základu dane sa vypočíta ako súčin podielu základu dane zníženého o daňovú stratu a počtu mesiacov tohto zdaňovacieho obdobia a počtu mesiacov od 1. januára 2013 do konca zdaňovacieho obdobia.
  Do tlačovej zostavy boli pridané nové riadky vypočítanej pomernej časti základu dane, sadzby dane a vypočítanej dane osobitne pre rok 2012 a pre rok 2013. Daňová povinnosť celkom je uvedená v riadku Vypočítaná daň.
 • Pre novozaložené účtovné jednotky typu JÚ boli do sekcie Užívateľské nastavenie/Faktúry prijaté doplnené predkontácie pre Vymeranie a Odpočítanie DPH cPNpdph a eVNodph.
  V existujúcich databázach ako i po vykonaní údajovej uzávierky roka 2012 odporúčame kontrolu predkontácií v užívateľskom nastavení. V prípade potreby doplňte ručne predkontáciu pre vymeranie cPNpdph a pre odpočítanie eVNodph, prípadne doplňte tie, ktoré ste používali doteraz.

OSTATNÉ

 • Ak sa pri vkladaní zásoby do predajky v Kase a Kase Offline nepoužije výber zásob, zostane kurzor vo výbere zásob.
 • Bolo opravené neočakávané ukončenie programu. Export agendy i export do excelu už prebehne korektne.
 • Bol opravený XML import pre položky dokladu, ak je pri XML importe použitá iná ako základná merná jednotka, výpočet čiastky na položke dokladu je už korektný.
 • V sieťovej verzii už nedochádza k nesprávnemu číslovaniu dokladov v prípade, ak v rovnakej agende pracuje viac užívateľov.
 • Pre FT E-Fox bola doplnená medzera medzi hlavičkou dokladu a položkami pri tlači predajky.

Nasledujúce zmeny boli obsiahnuté už v aktualizácii POHODA 2013, rel. 10301 zo dňa 25. 1. 2013:


 • V agende Mzdy bol opravený výpočet zostávajúcej dovolenky pri práci v prechodnom období 2013p. Počet dní zostávajúcej dovolenky už do príslušných tlačových zostáv vstupuje správne a vo vystavených mzdách sa už zobrazuje korektne. V prípade, ak ste už mzdy za mesiac január 2013 vystavili, je potrebné vystaviť ich znovu.

 • Pre náhľad tlačovej zostavy Registračný list fyzickej osoby bolo pravené vyplňovanie ulice v treťom oddieli.
 • Na výplatnej páske je už počet odpracovaných hodín zobrazený správne, t.j. nezaokrúhlený.
 • Bola odstránená chybová hláška pri zaúčtovaní miezd za rok 2013, ktorá neumožňovala zaúčtovať mzdy. Zaúčtovanie miezd v súčasnosti prebehne korektne.

  Upozornenie - mzdy: Ak ste v mesiaci december zúčtovali príjmy, ktoré vstupujú do Výkazu poistného a príspevkov, a v tomto mesiaci ste príjem i vyplatili, môžete upraviť pole Príjmy zúčtované na 12/2012. Ak ste však príjmy vyplatili v mesiaci január 2013, pole ponechajte vyplnené 01/2013. V tomto prípade je však potrebné tlačivo zadať cez manuálny vstup na stránke sociálnej poisťovne. Z dôvodu zmien v mzdových agendách sa v ES POHODA vytvára xml súbor podľa pôvodne platnej xml schémy, pričom takýto výkaz má byť vytvorený podľa novej schémy.

  Upozornenie - predkontácie JÚ: V sekcii Užívateľské nastavenie/Faktúry prijaté si v časti Vymeranie a Odpočítanie DPH skontrolujte predkontácie a v prípade potreby doplňte predkontáciu pre vymeranie cPNpdph a pre odpočítanie eVNodph, prípadne doplňte tie, ktoré ste používali doteraz. Predkontácie odporúčame skontrolovať i po vykonaní údajovej uzávierky roka 2012.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132083 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť