Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Leto 2013

Update POHODA, rel. 10403

K dispozícii od: 09. 08. 2013

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Leto 2013, rel. 10400 (resp. 10401, 10402).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa Offline: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť update i pre Kasu Offline, rel. 10402.

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 10403 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

 • V súvislosti so vstupom Chorvátska do EÚ bol upravený vstup plnení do Súhrnného výkazu DPH.
  Do Súhrnného výkazu DPH vstupujú plnenia členského štátu Chorvátsko (HR) s dátumom zdaniteľného plnenia od 01. 07. 2013.
 • V dialógovom okne načítania bankových výpisov bola sprístupnená možnosť náhľadu tlačovej zostavy výpisu.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10402 zo dňa 10. 07. 2013:

Personalistika

 • Do agendy Legislatíva/Daň z príjmov/Odpočítateľné položky bola zapracovaná nová čiastka daňového bonusu platného od 01. 07. 2013 v ročnej výške 256,92 EUR.
  Nová čiastka daňového bonusu vo výške 21,41 EUR bude prvýkrát použitá v mzde za mesiac júl 2013.

  Čiastky platné v predchádzajúcom období boli na záložke Dane ukončené k 30. 06. 2013 a od 01. 07. 2013 boli zavedené nové čiastky. Preverte správnosť výšky daňového bonusu v agende Personalistika.
 • Zaúčtovanie záloh zamestnancom prebieha už korektne i v prípade, ak sú niektoré zálohy poukazované na bankový účet zamestnanca.
 • Mzda spoločníka sa už správne účtuje podľa predkontácií určených pre spoločníkov. Mzda sa účtovala s predkontáciou pre zamestnanca, ktorý nie je spoločníkom.

  Skontrolujte a upravte si predkontácie v predchádzajúcich mesiacoch, predkontácie nebudú v dokladoch spätne automaticky opravené.
 • Bola opravená chyba, pole Úprava pre Úrazové poistenie ovplyvňuje už nielen výpočet odvodov, ale i vymeriavací základ v mesačnom výkaze poistného a príspevkov a jeho prílohu.
 • Prenos zamestnancov do agendy Zodpovedné osoby je možné vykonať už i automaticky, prostredníctvom povelu Záznam/Prenos/Personalistika.

Účtovníctvo

 • V pokladničnom doklade je už možné zmeniť dátum zdaniteľného plnenia. Ak pokladničný doklad nespadá do obdobia, za ktoré je vytvorené priznanie, dôjde úpravou dátumu vystavenia i k automatickej zmene dátumu zdaniteľného plnenia.
 • Ak má užívateľ v rade POHODA E1 nastavené práva Podľa číselných radov pre agendy Fakturácie, pri náhľade tlačovej zostavy Doklady pre vzájomné zápočty v agende Adresár sa už nezobrazí chybové hlásenie.
 • Bolo upravené stránkovanie tlačových zostáv Hlavná kniha a Hlavná kniha analyticky.

Sklady

 • V prevodke je už možné upraviť množstvo prevádzanej zásoby.
 • Ak je vo výrobku, ktorý má v agende Cenové skupiny nastavenú voľbu Ceny výrobku odvodzovať od cien položiek, zmenené jeho zloženie, dôjde k automatickému prepočtu predajnej ceny výrobku.
 • Bola vykonaná optimalizácia a zrýchlenie pridávania položiek do zásoby typu Súprava.

Hardware

 • Bola opravená chyba otvorenia pokladničnej zásuvky v agende Kasa v prípade použitia terminálového režimu.
 • Do programu POHODA a POHODA Kasa Offline bola pridaná podpora platby cez platobný terminál Slovenskej sporiteľne. Platbu je možné vykonať v agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Predajky, Kasa a v programe POHODA Kasa Offline.

  Nastavenie vykonáte v agende Nastavenie/Hardware, kde vyberiete zariadenie Platobný terminál SLSP. V agende Nastavenie/Bankové účty priradíte k danému účtu platobný terminál.

  V prípade predaja cez Predajky, Kasu a POHODU Kasu Offline je potrebné priradiť formu úhrady k bankovému účtu cez Globálne nastavenie, sekcia Predajky, tlačidlo Zaúčtovanie foriem úhrad.

  Taktiež je potrebné mať zadefinované fiškálne zariadenie v agende Nastavenie/Hardware. Bližšie informácie k práci s platobným terminálom SLSP získate stlačením klávesu F1 v jednotlivých agendách.

Homebanking

 • Medzi služby homebankingu bola doplnená nová služba SLSP avíza. Nastavenie tejto služby vykonávate v agende Nastavenie/Homebanking, kde vyberiete službu SLSP avíza a určíte zložku pre avíza.

  V agende Banka zvolíte povel Záznam/Načítanie avíza SLSP... a prostredníctvom zobrazeného Sprievodcu importom načítate zvolený súbor.
  Program POHODA zlúči príjmový bankový doklad s daným avízom a na základe variabilného symbolu získaného pri úhrade dokladu cez platobný terminál sa pokúsi pohľadávky zlikvidovať.

  Ku každej uhradenej pohľadávke sa vyčísli i stiahnutá provízia. Kontrolu úhrad vykonajte na záložke Položky dokladu. Predkontáciu pre províziu je možné nastaviť v agende Globálne nastavenie/Likvidácia, v sekcii Avíza.
 • Import výpisu z banky Sberbank, s formátom .dlm, prebehne korektne už i v prípade, ak sa v textovom popise nachádza čiarka.
 • Príznak Exportované sa správne doplní na všetky príkazy na úhradu, ktoré boli exportované pri nastavenej službe SLSP Databanking.

Ostatné

 • V rade POHODA MDB a SQL bola opravená tlač dokladov naimportovaných cez XML.
 • Prostredníctvom užívateľského XML exportu je už možné vyexportovať ponuky a dopyty a naimportovať ich naspäť do programu POHODA.
 • Už je možné použiť formu úhrady platobnou kartou s bankovým účtom, ktorý je určený k platbe na terminál i na PC, ku ktorému nie je platobný terminál pripojený.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10401 zo dňa 29. 05. 2013:

Fakturácia

 • Prostredníctvom funkcie Záznam/Editácia/Upraviť všetko... je teraz možné zmeniť hromadne predkontáciu i na BEZ, Neviem a Ručne.
 • Bola upravená tlačová zostava Faktúra s príkazom na úhradu tak, aby sa bezpoložkovo zadaná faktúra zobrazovala na jednej strane vrátane príkazu na úhradu.

 • Ak je na položke ponuky alebo prijatej objednávky vložená zásoba, pri ktorej nie je vyplnená žiadna merná jednotka, po zvolení povelu Záznam/Aktualizácia cien... dôjde k správnemu prepočtu cien.

Majetok

 • Ak je na záložke Daňové odpisy zadané prerušenie odpisovania pre aktuálny rok, vo formulári už zostane vyplnená odpisová skupina.
 • Ak je položka súboru majetku vyradená v rovnakom roku, v ktorom bol súbor majetku obstaraný, je cena vyradenia položky rovnaká ako jej obstarávacia cena.

Ostatné

 • Bolo upravené generovanie XML požiadavky na export dát z agendy Parametre internetových obchodov a Kategórie internetových obchodov.

 

 

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131226 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť