Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Leto 2013

Novinky vo verzii Leto 2013

CD

Popisovaná verzia: POHODA Leto 2013, release 10400 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Január 2013, release 10300 SK
K dispozícii od: 22. 05. 2013

Časopis Moja POHODA k verzii Leto 2013


Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 10403 – k dispozícii od 09. 08. 2013.

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.

Online databáze otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

 

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Personalistika a mzdy QR kódy Adresár
Sklady Účtovníctvo Majetok
Predajky, Kasa a Kasa Offline Homebanking Ostatné
XML

Personalistika a mzdy

V programe POHODA bolo prepracované vypĺňanie dátumu výplat do vystavených miezd a do mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie.

Ak máte v agende Globálne nastavenie/Mzdy 1 v poli Deň výplat zadanú hodnotu 30 a vystavujete napríklad mzdy za mesiac január, do vyššie uvedených zostáv a polí sa korektne vyplní dátum posledného dňa v mesiaci, t. j. 28.02. Ak máte stanovený deň výplat ako posledný deň v mesiaci, zadajte do tohto pola hodnotu 31.

V agende Personalistika je teraz možné pri tlačových zostavách Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch voliteľne tlačiť aj druhú stranu, a to zaškrtnutím voľby Tlačiť aj 2. stranu.

Voľba nie je automaticky zaškrtnutá, nakoľko v prípade tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň sa II. časť odovzdáva zamestnancovi, resp. posiela na daňový úrad, iba v ojedinelých prípadoch. Tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zase obsahuje na druhej strane poučenie. Novú voľbu POHODA zohľadňuje i pri hromadnej tlači.

POHODA Vám teraz v prípade, ak máte zamestnanca na viac pracovných pomerov, umožní pri zaúčtovaní jednotlivých miezd, vyplácaných na bankový účet, vytvoriť v agende Ostatné záväzky iba jeden záväzok voči zamestnancovi na vyplatenie všetkých miezd v súhrnnej čiastke.

Podmienkou vytvorenia jedného záväzku voči zamestnancovi pri zaúčtovaní miezd je mať v agende Pracovné pomery v časti Mzda pri každom pracovnom pomere uvedené v poli Účet zhodné číslo bankového účtu, kód banky a špecifický symbol.

Pri zamestnancoch pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študenta, z pohľadu Sociálnej poisťovne s nárokom na nepravidelný príjem, POHODA počíta odvody poistenia, zaškrtnuté v agende Pracovné pomery, v čase vystavenia poslednej mzdy.

V prípade dohody o brig. práci študenta je možné, ak si zamestnanec uplatňuje výnimku na dôchodkové poistenie, podľa priemerného mesačného príjmu určiť povinnosť prihlásiť sa na dôchodkové poistenie až po skončení tejto dohody. POHODA preto pri výpočte odvodov zohľadňuje zaškrtnuté polia pre odvody poistenia až v čase výpočtu poslednej mzdy.

hore

QR kódy

POHODA umožňuje vlastné vytváranie QR kódov. Pomôže Vám s tým editor tlačových zostáv Report Designer, ktorý je súčasťou každej inštalácie systému POHODA. Vytvorený QR kód môžete pridávať na ďalšie tlačové zostavy.

V programe Report Designer zvolíte povel Vložiť/QR kód. Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti objektu, v ktorom na záložke Text vložíte požadované databázové pole alebo zapíšete text ručne. Na záložke QR kód určíte ďalšie parametre vytváraného QR kódu, ako napríklad spôsob zakódovania, tichú zónu alebo rámček.

hore

Adresár

Pri prenose dokladov do agend Prijaté faktúry, Vydané faktúry a Vydané zálohové faktúry sa teraz spolu s adresou vkladajú z adresára tiež predkontácie, členenia DPH a účet pre fakturáciu, ak sú také údaje pri adrese vyplnené.

hore

Sklady

Vďaka novej voľbe sa môžete rozhodnúť, či chcete do dokladu preniesť položku, ktorá nie je aktuálne na sklade alebo je rezervovaná.

Ak zistí POHODA pri prenose položiek medzi dokladmi, že požadované množstvo zásoby nie je na sklade alebo je rezervované, zobrazí dialógové okno Zásoba nie je na sklade. Toto okno obsahuje novú voľbu Nevytvárať položky s nulovým množstvom. Ak ju zaškrtnete, do vytváraného dokladu sa položka, ktorá nie je na sklade, neprenesie.

Ponuka Sklady je bohatšia o nové tlačové zostavy. Pomôžu Vám s kontrolou tovaru predaného pod váženú nákupnú cenu. Ľahšie zistíte, kedy ste sa dostali do záporného zisku.

Tlačové zostavy Zásoby predané pod cenu (podľa pohybov) a Zásoby predané pod cenu (podľa zásob) nájdete v ponuke tlačových zostáv agend Sklady/Pohyby a Sklady/Zásoby.

V dialógovom okne Tlač si môžete vybrať obdobie, za aké chcete údaje na jednej z týchto zostáv zobraziť, a uviesť i možnú odchýlku váženej nákupnej ceny. Zadaním kladnej hodnoty navýšite váženú nákupnú cenu o uvedené percento. Ak bude predajná cena vyššia než vypočítaná vážená nákupná cena, hodnoty do tlačovej zostavy vôbec nevstúpia.

Ak je pri výdaji, rezervácii či vkladaní skladových položiek do skladovej reklamácie ich stav pod minimálnym limitom, POHODA Vás na to upozorní.

POHODA toto upozornenie zobrazí iba za predpokladu, že máte nastavený minimálny limit pre konkrétnu skladovú položku v agende Sklady/Zásoby v poli Limit.

Aby sa upozornenie zobrazilo vždy, keď k tejto situácii dôjde, zaškrtnite si novú voľbu Upozorniť na výdaj zásob pod minimálny limit v agende Globálne nastavenie/Sklady 1.

Prehľad skladových položiek, pri ktorých je stav zásoby pod limitom, nájdete na tlačovej zostave Podlimitné zásoby. Teraz sa môžete pred zobrazením tejto zostavy rozhodnúť, či sa má stav zásoby znížiť o množstvo zahrnuté v rezervácii alebo reklamácii.

V dialógovom okne Tlač stačí zaškrtnúť voľby Vrátane rezervácie a Vrátane reklamácie.

Do tejto tlačovej zostavy bol tiež doplnený stĺpec K objednaniu. Hodnota v ňom Vám vlastne odporúča množstvo, ktoré máte objednať, aby ste stav skladovej položky dostali na hodnotu stanoveného minimálneho limitu.

Aj agenda Cenové skupiny rozšírila s letnou verziou programu svoje možnosti. Bohatšia je napríklad o ďalšie spôsoby výpočtu cien pri výrobkoch.

Ceny skladovej zásoby typu Výrobok boli vždy tvorené buď súčtom cien jeho položiek, alebo tak, že ste ich stanovili sami ručne. Obidva spôsoby zostali zachované a navyše teraz ešte môžete odvodzovať nákupnú cenu od cien položiek výrobku a predajnú cenu upravovať ručne.

V agende Cenové skupiny v poli Ceny výrobku vyberte možnosť Nákupnú cenu odvodzovať od cien položiek. Na základe tejto voľby bude nákupná cena zašednutá, teda neprístupná pre ručný zápis, a jej hodnota bude vždy vypočítaná z cien jednotlivých položiek výrobku. Ak máte zaškrtnutú voľbu Pri zmene nákupnej ceny prepočítať základnú predajnú cenu, bude potom predajná cena vypočítaná automaticky na základe zadanej marže, resp. rabatu.

Vďaka novej voľbe zachováte ceny skladových zásob i v prípade, že zmeníte nastavenie cenovej skupiny. Hodiť sa Vám to bude napríklad pri importe cenníka.

Novú voľbu Pri zmene cenovej skupiny neprepočítavať ceny môžete zaškrtnúť v agende Cenové skupiny.

V programe POHODA už nejaký čas existuje možnosť automatického prepočtu vedľajších cien pri zmene nákupnej ceny. Predtým bola schovaná pod voľbou pre automatický prepočet zliav pri zmene základnej predajnej ceny. Teraz sú od seba tieto voľby oddelené a každá vystupuje sama za seba. Vaša práca s automatickými prepočtami cien a zliav tak bude prehľadnejšia a jednoduchšia.

Vďaka voľbe Automatický prepočet vedľajších cien pri zmene nákupnej ceny určíte, či chcete vedľajšie ceny prepočítať bez ohľadu na to, či je alebo nie je zaškrtnutá voľba pre automatický prepočet zliav. V rade POHODA E1 má nová voľba vplyv i na prepočet zliav odvodených z vedľajších predajných cien.

Vybrané predajné ceny prepočítať vždy – to je ďalšia novinka v programe POHODA.

Vďaka novo pridanej voľbe môžete určiť, aby sa zľavy a vedľajšie ceny prepočítavali i v prípade, že v agende Cenové skupiny nie sú zaškrtnuté voľby Automatický prepočet zliav pri zmene základnej predajnej ceny a Automatický prepočet vedľajších cien pri zmene nákupnej ceny.

Voľbu Vybrané predajné ceny prepočítať vždy nájdete v dialógovom okne Prepočet predajných cien vybraných zásob, ktoré zobrazíte prostredníctvom povelu Záznam/Precenenie predajných cien… v agende Zásoby.

hore

Účtovníctvo

K bankovému dokladu môžete odteraz naraz vybrať všetky doklady, ktoré sú v systéme POHODA vedené pod rovnakým variabilným symbolom. Túto novinku oceníte najmä pri spárovaní dokladov s už uloženým bankovým dokladom, resp. výpisom z účtu.

Nový povel Pridať likvidáciu výberom VS -> máte k dispozícii v agende Banka. Zobrazíte ho pomocou miestnej ponuky na záložke Likvidácia.

Povel sprístupní agendu so zoznamom neuhradených dokladov, ktoré obsahujú rovnaký variabilný symbol, ako je na vybranom bankovom doklade. V zozname môžu byť zobrazené rovnako neuhradené doklady s vyplnenou adresou, ktorá má v poli Zmluva (resp. v poli Číslo v prípade, ak máte zaškrtnutú voľbu Číslovanie zákazníkov v agende Globálne nastavenie/Adresár) zadaný zhodný variabilný symbol.

Teraz je možné v agende Účtovníctvo/Analýza použiť rovnaký rozsah analytického členenia účtov, aký máte nadefinovaný v agende Globálne nastavenie v sekcii Zaúčtovanie.

hore

Majetok

Bola vykonaná optimalizácia výpočtu odpisov a zostatkových cien pri súbore hmotného majetku. Zároveň boli do agendy Majetok pridané i dve nové tlačové zostavy.

Prostredníctvom tlačovej zostavy Inventúrny súpis súboru majetku zistíte súpis účtovných a daňových odpisov, oprávok a zostatkových cien pre vybrané súbory majetku. Vyradené predmety súboru hmotného majetku vrátane dátumu vyradenia a zostatkových cien nájdete na tlačovej zostave Súpis vyradených predmetov súboru HM.

Nové súpisky nájdete v zozname tlačových zostáv agendy Majetok/Majetok.

hore

Predajky, Kasa a Kasa Offline

Predajky teraz tiež môžete zaúčtovať priamo z agendy Kasa.

Do zaúčtovania vstúpia iba nezaúčtované predajky, ktoré sú vytvorené na danej kase. Nezáleží pritom, ktorý užívateľ predajku vytvoril. Ak budete chcieť zaúčtovanie predajok zrušiť, môžete tak urobiť iba v agende Predajky.

Pre zaúčtovanie predajok zvoľte v agende Kasa povel Záznam/Zaúčtovať predajky... Ak používate dotykový displej, nájdete tento povel pod tlačidlom Funkcie 2.

Ak chcete niektorému užívateľovi agendy Kasa zamedziť možnosť predajky zaúčtovať, prejdite do agendy Prístupové práva, kde v strome práv Sklady/Predajky/Ostatné zrušte zaškrtnutie pri voľbe Zaúčtovanie predajok.

Rozšírili sa i možnosti pre zaúčtovanie dokladov typu Vklad a Výber. Okrem agendy Predajky ich môžete zaúčtovať už tiež z agendy Kasa.

Pre zaúčtovanie vkladov a výberov slúži povel Záznam/Zaúčtovať vklady a výbery… Na dotykovom displeji Vašej kasy sa tento povel nachádza pod tlačidlom Funkcie 2.

Denná uzávierka vynuluje stav hotovosti vo fiškálnej tlačiarni. Ak pri otvorení nového obchodného dňa zaevidujete obvyklý vklad hotovosti do fiškálnej tlačiarne, podľa aktuálneho zostatku hotovosti v pokladni alebo pokladničnej zásuvke, odporúčame tento prvý ranný vklad neúčtovať, aby Vám sedel pri používaní funkcie zaúčtovania vkladov a výberov stav evidenčnej pokladne. Ostatné vklady a výbery počas dňa Vám odporúčame zaúčtovať.

Ak povel použijete, dialógové okno Zaúčtovanie vkladov a výberov zobrazí informáciu o tom, koľko dokladov je pripravených pre zaúčtovanie. Ďalej uvidíte súčty vkladov a výberov, a to podľa jednotlivých foriem úhrad. Priamo v tomto dialógovom okne môžete upraviť dátum zaúčtovania a zvoliť pokladňu, do ktorej sa majú automaticky vytvoriť doklady.

Tlačidlom Zaúčtovať vytvoríte pre každý záznam v agende Predajky samostatný pokladničný doklad. Pri vkladoch pôjde o príjmové pokladničné doklady, pri výberoch to budú výdavkové pokladničné doklady.

Ak si neželáte, aby niektorý konkrétny doklad do zaúčtovania vstúpil, označte ho najprv príznakom Bez zaúčtovania. Tento príznak sa ponúkne v agende Predajky po použití povelu Neúčtovať v ponuke Záznam. Príznak Bez zaúčtovania nájdete aj v agende Kasa v dialógovom okne Vklady a výbery, ktoré vyvoláte kliknutím na ikonu.

Všetky zaúčtované doklady sú označené dátumom zaúčtovania a nie je možné ich upravovať. Zrušenie zaúčtovania vykonáte opätovným vyvolaním dialógového okna Zaúčtovanie vkladov a výberov, kde použijete tlačidlo Odznačiť. Pokladničné doklady, ktoré boli vytvorené zaúčtovaním, však musíte vymazať ručne.

Zaúčtovanie vkladov a výberov, či následné zrušenie tejto operácie, môže vykonať jedine užívateľ, ktorý má nastavené právo Zaúčtovanie vkladov a výberov, resp. Zrušenie zaúčt. vkladov a výberov v strome práv Sklady/Predajky/Ostatné v agende Prístupové práva.

Vďaka stĺpcu Zdroj dokladu v agendách Pokladňa a Ostatné pohľadávky môžete rýchlejšie vyhľadať doklady, ktoré vznikli zaúčtovaním tržieb alebo vkladov a výberov.

So šikovnými dynamickými záložkami programu POHODA to ide naozaj ľahko. Stačí, keď stĺpec Zdroj dokladu označíte kliknutím myši na jeho záhlavie a kliknete buď na dynamickú záložku Predajky – tržba, alebo na Predajky – vklady a výbery.

Ďalšia novinka sa tentoraz snaží o to, aby ste si mohli nastaviť pracovné prostredie kasy tak, ako Vám to bude najlepšie vyhovovať. Teraz si preto môžete určiť vlastné poradie polí vo formulári tejto agendy.

V sekcii Nová položka dokladu v agende Kasa bolo doteraz ako prvé zobrazené vždy pole Množstvo. Teraz si môžete poradie polí zmeniť a na prvom mieste mať napríklad kód.

Poradie polí Množstvo, Kód, PLU a EAN zmeníte v dialógovom okne Nastavenie formulára agendy Kasa. Zobrazíte si ho priamo z agendy Kasa, keď použijete povel Nastavenie/Nastavenie formulára…

Toto dialógové okno disponuje tiež voľbou Uzamknúť rozvrhnutie agendy. Ak ho zaškrtnete, nebude možné akokoľvek ďalej upravovať vzhľad agendy.

Kasa má pre Vás pripravený ďaleko komfortnejší spôsob, ako vložiť do dokladu skladovú položku, ktorá má viac merných jednotiek.

Prax bola doteraz taká, že ste museli skladovú položku obsahujúcu viac merných jednotiek upravovať ručne potom, ako ste ju preniesli do dokladu. Teraz stačí, ak pred vložením skladovej položky do dokladu použijete novú funkciu pre zmenu mernej jednotky.

Pomocou tejto ikony sa najprv prepnite do režimu zmeny mernej jednotky. Až vo chvíli, keď vyberiete skladovú zásobu, Vám POHODA zobrazí pomocníka v podobe dialógového okna Výber mernej jednotky zásoby. Tu si môžete vybrať mernú jednotku, ktorú požadujete.

Mernú jednotku môžete zmeniť i z dotykového displeja.

Zúžený zoznam s používanými formami úhrad, ktorý sa definuje v agende Nastavenie/Kasy/Kasy, slúžil predtým v situáciách, kedy sa predaj skladal z viacerých spôsobov úhrady. Teraz sa bude ponúkať i pri predaji, za ktorý Vám zákazník platí napríklad len kartou.

V agende Kasy v sekcii Formy úhrady zaškrtnite voľbu Ponúkať len vybrané formy úhrady.

Vďaka tejto voľbe Vám dialógové okno Vyúčtovanie predaja ponúkne výber z vopred nastavených spôsobov úhrad, i keď bude predaj hradený len jednou formou úhrady.

hore

Homebanking

Medzi službami Homebankingu teraz nájdete i novú službu SLSP Databanking.

Ide o dátové rozhranie, ktoré umožňuje priamu komunikáciu programu POHODA s bankovým účtom v Slovenskej sporiteľni a prináša podporu načítania výpisov a exportovania tuzemských príkazov na úhradu.

V agende Nastavenie/Homebanking zvolíte novú službu SLSP Databanking a v poli Adresa zadáte adresu služby, prostredníctvom ktorej bude prebiehať komunikácia. Potom štandardným spôsobom odošlete príkaz na úhradu, pričom v sprievodcovi zadáte prihlasovacie meno a heslo. Následne dôjde k automatickému nadviazaniu spojenia s webovou službou Slovenskej sporiteľne.

Ak sa POHODA pokúsi spárovať doklady pomocou čísla zmluvy, nebude už kontrolovať uvedený protiúčet a čiastku na doklade.

Pri párovaní dokladov, kde nesúhlasil načítaný variabilný symbol s tým, ktorý bol uvedený na doklade, sa POHODA v minulosti pokúsila ešte overiť, či údaj (načítaný variabilný symbol) náhodou nesúhlasí s číslom uvedeným v poli Zmluva, resp. Číslo zákazníka v agende Adresár. Ak takýto záznam našla a súhlasili rovnako uvedený protiúčet a čiastka dokladu, došlo k spárovaniu platby s dokladom. Teraz už kontrolu protiúčtu a čiastky dokladu nevykonáva.

Pri načítaní bankových výpisov do agendy Banka sa teraz môžete rozhodnúť, či chcete alebo nechcete importované bankové doklady automaticky spárovať s jednotlivými pohľadávkami a záväzkami.

Prostredníctvom povelu Záznam/Načítanie výpisov… zobrazíte Sprievodcu importom bankových výpisov, v ktorom je nová voľba Aut. likvidácia. Táto voľba je zaškrtnutá ako východisková a POHODA sa tak vždy automaticky pokúsi o spárovanie pohľadávok a záväzkov. Ak si automatické spárovanie neželáte a radšej si ho urobíte sami, zrušte zaškrtnutie tejto voľby.

hore

Ostatné

POHODA Komplet má pre Vás pripravený rýchlejší variant pre prevod databázy. Túto novinku odporúčame predovšetkým účtovným jednotkám, ktoré majú naozaj veľké množstvo údajov.

Ak je databáza účtovnej jednotky vytvorená v staršej verzii programu POHODA, zobrazuje sa štandardne pri otvorení účtovnej jednotky dialógové okno pre prevod údajov do novšej verzie.

Predtým sa údaje prevádzali vždy do úplne novej databázy. Pri novom spôsobe prevodu sa však nová databáza nevytvára, upraví sa iba schéma pôvodnej databázy a zároveň sa pred prevodom vytvorí vždy záloha pôvodnej databázy.

Ak chcete používať nový a rýchlejší prevod údajov, potom v dialógovom okne, ktoré sa po aktualizácii programu zobrazí pri otvorení účtovnej jednotky, vyberte možnosť Prevod bez obnovy databázy.

Nový spôsob prevodu databázy bol doplnený i do sprievodcu správou databáz, ktorý otvoríte prostredníctvom povelu Správa databáz… v ponuke Databáza v agende Účtovné jednotky. Na prvej strane sprievodcu zaškrtnite voľbu Údržba databázy. Na ďalšej strane si môžete pri voľbe Prevod databázy vybrať z dvoch ponúkaných spôsobov prevodu, a síce S obnovou databázy (prevedie údaje do novej databázy) alebo Bez obnovy databázy (upraví schému pôvodnej databázy).

Pri odosielaní e-mailu prostredníctvom SMTP klienta môžete teraz vypĺňať príjemcu i do polí Kópia a Skrytá kópia.

Teraz Vám dáva POHODA na výber, či chcete po aktualizácii programu používať i naďalej svoje tlačové zostavy typu Užívateľská náhrada originálu, alebo či chcete použiť originálnu tlačovú zostavu. Túto možnosť dostanete vždy, keď sa v aktualizácii programu POHODA objaví novšia verzia originálnej tlačovej zostavy.

Štandardne platí, že po aktualizácii programu POHODA zostávajú tlačové zostavy typu Užívateľská náhrada originálu bez zmien. Ak však nová aktualizácia systému POHODA obsahuje novšiu verziu originálnej tlačovej zostavy, ako je verzia, z ktorej ste si vytvorili užívateľskú náhradu originálu, je potrebné sa rozhodnúť, akú verziu tlačovej zostavy chcete používať.

Pri prvom otvorení tlačovej zostavy typu Užívateľská náhrada originálu sa zobrazí dialógové okno Aktualizácia zostavy. Toto dialógové okno sa zobrazí iba v prípade, že ste si nainštalovali novú aktualizáciu programu POHODA, ktorá obsahovala novšiu verziu vybranej tlačovej zostavy.

V ňom si zvolíte, akú verziu tlačovej zostavy chcete naďalej používať. Teda či aktualizovaný originál tlačovej zostavy, alebo svoju užívateľskú kópiu.

Ak zvolíte prvú možnosť, dôjde k vloženiu aktualizovanej originálnej predlohy zostavy a Vami upravená tlačová zostava (užívateľská náhrada originálu) bude prevedená na bežnú užívateľskú zostavu. Tá bude automaticky naviazaná na aktualizovaný originál zostavy. Výhodou tohto variantu je, že neprídete o svoje úpravy a budete mať zároveň k dispozícii originálnu predlohu zostavy.

Druhá možnosť nevykoná aktualizáciu originálnej predlohy a POHODA vždy zobrazí len Vašu upravenú tlačovú zostavu.

Históriu zmien a úprav môžete sledovať v mnohých ďalších poliach programu POHODA.

Históriu úprav v záznamoch, ktoré užívatelia v programe POHODA vykonali, môžete teraz sledovať tiež pri poliach Predkontácia, Členenie DPH, Stredisko, Činnosť, Zákazka a mnoho ďalších. Ak založíte novú účtovnú jednotku, bude sledovanie histórie prebiehať automaticky. Vo svojej existujúcej účtovnej jednotke si musíte sledovanie histórie nastaviť. Nastavenie vykonáte v agende Globálne nastavenie v sekcii História.

V programe POHODA bol aktualizovaný číselník krajín a konštantných symbolov.

hore

XML

XML komunikácia bola rozšírená o sekciu pre tlač záznamov z programu POHODA. Vytlačiť môžete práve importovaný doklad alebo už existujúci doklad v programe POHODA.

Pre tlač práve importovaného dokladu stačí do XML súboru pridať sekciu <print>, v ktorej definujete ID požadovanej tlačovej zostavy a parametre tlače, napríklad počet kópií a tlačiareň.

Pre tlač už existujúceho dokladu v programe POHODA musíte vytvoriť novú XML požiadavku, ktorá bude tiež obsahovať sekciu <print>. V tomto prípade je potrebné definovať ID dokladu, ktorý chcete vytlačiť, zdrojovú agendu a ID tlačovej zostavy. Uviesť môžete i parametre tlače.

ID zostavy zistíte v dialógovom okne Tlač, keď si pri vybranej tlačovej zostave zobrazíte jej vlastnosti. Povel pre ich zobrazenie nájdete v miestnej ponuke, ktorú rozbalíte kliknutím pravého tlačidla myši.

Formát XML je rozšíreným formátom pre odosielanie informácií v elektronickej podobe. Je možné ho využiť napríklad pre prenos údajov nielen medzi rôznymi účtovnými jednotkami, ale i medzi rôznymi aplikáciami. Z tohto dôvodu sme sa snažili XML export údajov ešte viac uľahčiť a zrýchliť. Môžete napríklad na pobočke vyexportovať vydané faktúry a na centrále ich potom naimportovať tiež ako vydané faktúry.

V akejkoľvek agende stačí vybrať požadované záznamy pre export a zvoliť povel Export do XML…, ktorý nájdete v miestnej ponuke zobrazenej cez pravé tlačidlo myši. Otvorí sa sprievodca Užívateľský XML export, kde prvá strana slúži pre zadanie zložky a názvu súboru a druhá pre výber typu exportu.

V sprievodcovi si tiež zvoľte, či ich vyexportujete do formátu XML, vytvoríte XML pre spätný import do programu POHODA alebo použijete vlastný formát exportu cez XSLT šablónu.

Ak má skladová položka v agende Zásoby priradenú zviazanú zásobu, môžete sa teraz pri importe dokladu rozhodnúť, či ju chcete do dokladu tiež vložiť.

Import dokladu bol rozšírený o parameter <attachStock>. Ak ho vo svojom XML uvediete, môžete ďalej nastaviť, či sa skladová položka importuje vrátane zviazaných položiek.

Bola pridaná podpora XML exportu agend Účtovný denník a Banka.

hore

 

 

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132083 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť