Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Jeseň 2013

Novinky vo verzii Jeseň 2013

CD

Popisovaná verzia: POHODA Jeseň 2013, release 10500 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Leto 2013, release 10400 SK
K dispozícii od: 11. 10. 2013

Časopis Moja POHODA k verzii Jeseň 2013

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.
Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 10505 - k dispozícii od 07. 01. 2014.


Online databáze otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

 

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Obsah:    
Účtovníctvo Servis a reklamácie XML
Fakturácia Majetok Informačná plocha
Personalistika a mzdy Prístupové práva Ostatné
Sklady Homebanking  

Účtovníctvo

Vďaka novým povelom môžete v programe POHODA vytvoriť začiatočné stavy salda z neuhradených pohľadávok a záväzkov z predchádzajúcich rokov oveľa komfortnejšie ako doteraz.

Túto možnosť využijú predovšetkým firmy, ktoré teraz prechádzajú na program POHODA.

Pri zadávaní začiatočných stavov salda ste doteraz museli najprv ručne zadať do agend Ostatné pohľadávky, Ostatné záväzky, Prijaté faktúry a Vydané faktúry svoje neuhradené pohľadávky a záväzky z minulých rokov a pri nich ste museli uviesť predkontáciu Bez, resp. Vlastnú predkontáciu Bez. Každú pohľadávku a záväzok ste museli potom ešte ručne zapísať do agendy Začiatočné stavy salda. Tento krok už robiť nemusíte.

Do agendy Začiatočné stavy salda je možné pohľadávky a záväzky jednoducho preniesť tak, že v tejto agende vyberiete príslušný povel (Ostatné pohľadávky ->, Ostatné záväzky ->, Prijaté faktúry ->, Vydané faktúry ->) z ponuky Záznam/Prenos ->.

POHODA Vám automaticky ponúkne zoznam dokladov (záznamov), ktoré majú zadanú predkontáciu typu Vlastná predkontácia Bez a ktoré spadajú do staršieho účtovného obdobia, ako je to, v ktorom práve zakladáte novú účtovnú jednotku v programe POHODA.

Záznamy môžete preniesť všetky buď naraz prostredníctvom povelu Preniesť všetko, alebo jednotlivo pomocou povelu Preniesť do dokladu.

Ak zostavujete saldo podľa párovacieho symbolu a IČO firmy, potom oceníte novo pridané tlačové zostavy.

Na tlačovej zostave Saldo (podľa firiem) sa zobrazia všetky doklady rozčlenené podľa názvu firiem bez ohľadu na číslo účtu. Jednoducho tak zistíte celkovú hodnotu pohľadávok, záväzkov i celkovú bilanciu.

Tlačová zostava Súčet salda (podľa firiem) dokáže pre zmenu ukázať celkové súčty zo salda zoskupené podľa názvu firmy.

Kladný zostatok pri oboch zostavách predstavuje celkovú hodnotu pohľadávok a záporný zase celkovú hodnotu záväzkov. Ak sledujete saldo i pre iné účty (napríklad Materiál na ceste), odporúčame najprv vykonať výber požadovaných údajov.

Tieto nové tlačové zostavy nájdete v agende Saldo.

Tiež do agendy Účtovný denník pribudlo niekoľko úplne nových tlačových zostáv. Jednou z nich je Výsledovka po zákazkách (súhrnný prehľad). Tá Vám poskytne detailnejší prehľad o ziskovosti Vašich zákaziek. Informácie o hospodárení firmy budete mať zase o niečo prehľadnejšie.

Tlačovú zostavu Výsledovka po zákazkách (súhrnný prehľad) nájdete v účtovnom denníku iba pri firmách, ktoré vedú podvojné účtovníctvo. Vďaka tejto zostave uvidíte vyčíslené náklady, výnosy a hospodársky výsledok za každú zákazku. Ľahko tak vyhodnotíte ziskovosť jednotlivých zákaziek vo vybranom období.

Ďalšie nové tlačové zostavy v účtovnom denníku prinášajú podrobnejší prehľad o aktívach a pasívach a ďalej poskytujú prehľad o nákladoch a výnosoch po jednotlivých mesiacoch.

Celkový prehľad aktív a pasív za celé účtovné obdobie po jednotlivých mesiacoch zobrazuje tlačová zostava Súvaha analyticky po mesiacoch. Ak potrebujete prehľad účtov po jednotlivých mesiacoch, ale ešte k tomu rozdelený podľa stredísk, použite zostavu Súvaha analyticky po strediskách mesačne.

Zobrazenie nákladov a výnosov za celé účtovné obdobie po jednotlivých mesiacoch umožňuje tlačová zostava Výsledovka analyticky po mesiacoch, resp. Výsledovka analyticky po strediskách mesačne.

Voliteľne je možné pri všetkých zostavách tlačiť kumulované hodnoty za predchádzajúce mesiace. V dialógovom okne Tlač stačí zaškrtnúť voľbu Tlačiť kumulované obraty. Ak zostane voľba nezaškrtnutá, zobrazia sa hodnoty, ktoré patria iba do jednotlivých mesiacov. Táto voľba nie je prístupná pri účtovných jednotkách, ktoré majú ako účtovné obdobie hospodársky rok.

Všetky tlačové zostavy nájdete v agende Účtovný denník.

hore

Fakturácia

Vo vybraných dokladových agendách môžete teraz pri zadávaní adresy uviesť i číslo mobilného telefónu dodávateľa, resp. odberateľa.

V agendách Ponuky, Dopyty, Prijaté a Vydané objednávky sme pole Fax nahradili polom Mobil. Pri dokladoch, ktoré máte už vytvorené, sa pole zobrazuje prázdne. Ak ste už skôr vyplnili číslo do pola Fax, zostalo pri záznamoch samozrejme i naďalej uložené. Zobrazíte ho prostredníctvom rovnomenného stĺpca, ktorý si pridáte povelom Stĺpce… v miestnej ponuke po kliknutí pravého tlačidla myši v tabuľke záznamu, resp. agendy.

Pole Mobil sme pridali tiež do agend Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky a Výdajky. I v týchto agendách si môžete zobraziť nielen stĺpec Mobil, ale i Fax. Číslo faxu sa však zobrazí iba v prípade, ak je uložené pri danom kontakte v adresári.

Ak do vytváraného dokladu vkladáte adresný záznam priamo z agendy Adresár, vyplní sa pole Mobil automaticky (ak je pri kontakte mobilné číslo uvedené). Číslo môžete samozrejme zadať i ručne. V súvislosti s touto zmenou sú upravené i dokladové tlačové zostavy.

Na vybraných tlačových zostavách si teraz môžete podľa potreby zobrazovať i jednotkovú cenu bez dane. Túto novinku umožňuje novo pridaná voľba v agende Globálne nastavenie.

Aby sa na tlačových zostavách jednotková cena bez DPH zobrazovala, je potrebné v agende Globálne nastavenie/Doklady v časti Ostatné zaškrtnúť voľbu Tlačiť jednotkovú cenu bez DPH na zostavách. Zaškrtnutie tejto voľby sa prejaví v tlačových zostavách agend Pokladňa, Banka (iba pri jednoduchom účtovníctve), Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky a Predajky.

Voľba sa týka iba položkových dokladov, na ktorých je aspoň jedna položka uvedená v cenách vrátane DPH. Nesmie sa ale jednať o položku typu Uhradená záloha. V prípade, že na položkovom doklade nebude uvedená ani jedna položka vrátane dane, na tlačových zostavách sa jednotková cena bez DPH nezobrazí.

Odteraz už nemusíte voľbu Odpočet záloh podľa § 19 ods. 4 podľa potreby zaškrtávať, prípadne rušiť jej zaškrtnutie, v agende Globálne nastavenie/Pohľadávky. Po novom máte túto možnosť odpočtu priamo pri vystavovaní vyúčtovacej faktúry.

V agende Vydané faktúry v ponuke Záznam pribudol nový povel Odpočet záloh podľa § 19 ods. 4.... Ak tento povel zvolíte, zobrazí sa sprievodca, v ktorom stačí zaškrtnúť pole Pre vyúčtovanie záloh použiť výpočet podľa § 19 ods. 4 a po dokončení sprievodcu vykonať odpočet zálohovej faktúry obvyklým spôsobom cez povel Prenos ->/Zálohové faktúry ->. Následne vo vydanej faktúre dôjde k odpočítaniu zálohy podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH.

Ak v agende Globálne nastavenie/Pohľadávky máte zaškrtnutú voľbu Odpočet záloh podľa § 19 ods. 4, avšak vo vyúčtovacej faktúre nechcete tento spôsob výpočtu použiť, stačí pred prenosom zálohovej faktúry v sprievodcovi pre odpočet záloh zrušiť zaškrtnutie pola Pre vyúčtovanie záloh použiť výpočet podľa § 19 ods. 4. Vo vydanej faktúre následne nedôjde k odpočtu zálohovej faktúry podľa § 19 ods. 4.

Odpočet záloh podľa § 19 ods. 4 sa využíva v prípade zmeny sadzieb DPH.

POHODA sa zamerala tiež na inventúru záloh. Tá sa v programe doteraz vykonávala bez ohľadu na zvolený dátum. Teraz do tlačových zostáv Inventúra vydaných, resp. prijatých zálohových faktúr vstúpia iba tie účtovné operácie, ktoré spadajú do vybraného obdobia.

Obdobie, za ktoré sa má inventúra záloh vykonať, vyberiete v dialógovom okne Tlač. Stačí zadať požadované obdobie do pola Zostaviť k dátumu.

Prostredníctvom novo pridaných kontrolných zostáv Súpis vydaných, resp. prijatých zálohových faktúr môžete vytlačiť iba zoznam záloh bez vypísania príslušných účtovných operácií.

I tieto zostavy môžete vytvoriť ku konkrétnemu dátumu, ktorý vyberiete v dialógovom okne Tlač. Obidve tlačové zostavy nájdete v agende Vydané, resp. Prijaté zálohové faktúry.

hore

Personalistika a mzdy

V agende Personalistika bolo do tlačových zostáv Karta zamestnanca, Mzdový list, Zníženie základu dane, Prehľad náhrad mzdy a príjmu a Prehľad zrážok doplnené pole Predošlé meno.

Ak máte na záložke Zamestnanec pri konkrétnom zamestnancovi vyplnené pole Predošlé, POHODA ho teraz vyplní aj vo vyššie uvedených tlačových zostavách.

V agende Pracovné pomery na záložku Zrážky do pola Čiastka (mesačná výška zrážky) je možné teraz zadať zrážku s nulovou čiastkou.

POHODA teraz umožňuje v agende Pracovné pomery pri tlačovej zostave Evidenčný list dôchodkového poistenia zvoliť Typ tlačiva Riadny alebo Opravný.

Pre zvolenie riadneho alebo opravného ELDP stačí pri tlačovej zostave v dialógovom okne Tlač vybrať potrebný druh tlačiva v poli Typ. Ako východiskový je nastavený typ Riadny.

V súvislosti s tlačovou zostavou Evidenčný list dôchodkového poistenia bolo v programe POHODA na základe usmernenia Sociálnej poisťovne k vypĺňaniu ELDP upravené generovanie údajov pre dohody mimo pracovného pomeru.

V ponuke tlačových zostáv agendy Pracovné pomery teraz nájdete novú sekciu Dokumenty pracovnoprávnych vzťahov. Tá obsahuje dokumenty, ktorými sa uzatvárajú, resp. upravujú pracovné vzťahy. Dokumenty POHODA automaticky vypĺňa údajmi vybraného pracovného pomeru.

Hotové dokumenty si môžete priamo vytlačiť alebo exportovať do formátu DOC, prípadne ODT, a následne ich v aplikácii Microsoft Word (Open Office) ďalej upravovať. V dialógovom okne Tlač môžete využiť nasledujúce voľby pri práci, resp. úprave dokumentov:

Povel Náhľad umožní zobraziť pracovnoprávny dokument a prezerať ho. Dokument môžete uložiť na požadované miesto alebo ho vytlačiť. Úpravu dokumentu v tomto režime nie je možné vykonať.

Povel Editácia slúži na upravovanie vzorových dokumentov podľa individuálnych požiadaviek. Na vybranej tlačovej zostave stačí zvoliť povel Editácia. Dokument sa otvorí a zobrazí sa tabuľka, prostredníctvom ktorej je možné vložiť polia do dokumentu. Kurzorom sa umiestnite v dokumente na miesto, kde chcete premennú vložiť, vyhľadáte premennú v tabuľke a vloženie potvrdíte povelom Vložiť. Po uložení zmien sa uloží súbor do priečinka Edit (t. j. pôjde o užívateľskú zostavu).

Povel Export dokument otvorí a umožní dopĺňať požadovaný text. Ak budete mať pri danom zamestnancovi nadefinovaný priečinok pre ukladanie dokumentov, POHODA automaticky exportovaný dokument uloží aj do záložky Dokumenty pri danom zamestnancovi, resp. pracovnom pomere, z ktorej si budete môcť dokument ľahko vyhľadať a zobraziť.

V agendách miezd za jednotlivé mesiace bolo do tlačových zostáv Rekapitulácia miezd a Rekapitulácia miezd po strediskách doplnené pole Celková cena práce. Celková cena práce je zhodná so súčtom celkovej ceny práce vyčíslenej na výplatnej páske každého zamestnanca.

Pôvodné dôchodkové fondy boli premenované na dôchodkové spoločnosti, a tak došlo i k aktualizácii zoznamu v programe POHODA.

Vo formulároch mzdových agend bol doplnený kalendár k dátumovým poliam.

hore

Sklady

E1: Rozšírenia svojej funkčnosti sa v rade POHODA E1 dočkala i synchronizácia skladov. Po novom teraz môžete založiť novú skladovú kartu na jednom sklade a v prípade potreby ju okamžite premietnuť i na ďalšie vybrané sklady, ak na nich nie je táto skladová karta doteraz evidovaná.

Pri skladoch, na ktorých chcete zakladať pri synchronizácii novú skladovú kartu, ak ju doteraz neobsahujú, zaškrtnite v agende Sklady voľbu Založiť skladovú zásobu.

Čo sa stane, ak vykonáte zmenu na zásobe zo skladu, podľa ktorého sa údaje synchronizujú? Ak nie je editovaná zásoba na vybraných skladoch doposiaľ založená, napriek tomu sa tu táto zásoba vytvorí a bude mať rovnaké parametre ako zásoba na vzorovom sklade. Automatická synchronizácia sa ponúkne už po prvom uložení novo zakladanej skladovej zásoby.

Ak budete vyberať záznamy z agendy Zásoby, vyskúšajte novinku spočívajúcu vo vyhľadávaní pomocou zloženej otázky. Jednoducho tak vyberiete napríklad zásoby, ktoré sú vložené do určitej kategórie alebo majú priradený konkrétny obrázok či parameter.

Rozšírené kritériá pre výber zásob využijete predovšetkým pri hromadnej úprave hodnôt na záložke Internet.

Výber vyvoláte pomocou ikony alebo povelom Záznam/Výber/Zložená otázka...

Upozorňujeme tiež, že teraz je možné dialógové okno Zložená otázka zväčšiť na požadovanú veľkosť.

Taktiež ďalšia novinka Vám uľahčí prácu so skladovými zásobami, ku ktorým môžete teraz hromadne priradiť obrázky, parametre alebo súvisiaci a alternatívny tovar. Skladové zásoby môžete zároveň hromadne priradiť do konkrétnej kategórie internetových parametrov.

Túto voľbu môže použiť administrátor alebo užívateľ, ktorý má zaškrtnutú voľbu Hromadné operácie v agende Prístupové práva v strome práv Administrátorské funkcie/Sklady.

Kliknutím na povel Záznam/Editácia/Upraviť záložku Internet… otvoríte sprievodcu, prostredníctvom ktorého vykonáte hromadnú úpravu zásob.

Hromadnú úpravu záznamov vykonáte ľahko podľa vybranej šablóny. Tú však musíte najprv vytvoriť. A to buď pomocou klávesu F8 alebo ikony. V šablóne nastavíte iba tie hodnoty, ktoré budete chcieť hromadne upravovať.

V nasledujúcom kroku môžete hromadne zmeniť obsah polí v sekciách Obrázky, Kategória, Parametre, Súvisiaci tovar, Alternatívny tovar, Súvisiace súbory a Súvisiace odkazy. Pri jednotlivých parametroch vyberte požadovaný typ editácie. Parametre môžete:

 • Nemeniť,
 • Pridať – nový parameter sa pridá iba k záznamom, pri ktorých zatiaľ nie je priradený,
 • Aktualizovať – parameter zaktualizuje hodnotu pri zásobách, pri ktorých je už parameter vložený,
 • Nahradiť – nový parameter sa pridá k záznamom, pri ktorých zatiaľ nie je priradený, a zároveň zaktualizuje hodnotu pri zásobách, pri ktorých je už vložený,
 • Zmazať – parameter sa odstráni.

Na poslednej strane sprievodcu sa zobrazí informácia, aký typ editácie bol vykonaný.

Nová tlačová zostava Skladové zásoby vrátane evidenčných čísel zobrazí prehľad vybraných zásob s evidenčnými číslami spoločne so stavom jednotlivých evidenčných čísel.

Zaškrtnutím voľby Všetky zásoby v dialógovom okne Tlač vstúpia do zostavy i ostatné skladové zásoby bez evidenčných čísel. Tlačovú zostavu nájdete v agende Zásoby.

POHODA má pre Vás novú súpisku, vďaka ktorej ľahko zistíte, pri ktorých zásobách nesúhlasí súčet stavu evidenčných čísel s celkovým stavom zásoby.

Na novej tlačovej zostave Kontrola stavu evidenčných čísel je pri každej zobrazenej zásobe uvedený podrobný rozpis stavov jej evidenčných čísel vrátane celkového stavu zásoby. Tohto šikovného pomocníka nájdete medzi kontrolnými zostavami v agende Zásoby.

Chcete zobraziť nákupné ceny jednotlivých položiek i celej zloženej zásoby? Na to je tu teraz upravená tlačová zostava Zložené zásoby (po položkách) v agende Zásoby.

Pre zobrazenie cien stačí pri tlačovej zostave v dialógovom okne Tlač zaškrtnúť voľbu Vrátane nákupných cien.

POHODA teraz umožňuje vytlačiť zostavy Zisk (mesačne), Zisk (týždenne) a Zisk (podľa zásob) tiež bez jednotlivých pohybov.

Zaškrtnutím voľby Bez pohybov v dialógovom okne Tlač sa na uvedených zostavách zobrazia iba súčtové hodnoty za jednotlivé mesiace, týždne alebo zásoby. Upravené tlačové zostavy nájdete v agende Pohyby.

hore

Servis a reklamácie

Tiež pre agendu Servis si pripravila POHODA drobné vylepšenia a zmeny. Odteraz môžete mať prehľad o kompletnej histórii servisného konania. Po novom môžete vytvárať vlastné stavy servisu a priradiť ku každému z nich dátum, odkedy tento stav trvá. Navyše tu môžete pripísať i meno zodpovednej osoby.

Agenda Stavy reklamácie je premenovaná na agendu Stavy reklamácie a servisu a nájdete ju v ponuke Nastavenie/Zoznamy. V tejto agende môžete teraz vytvárať okrem stavov reklamácie tiež vlastné stavy servisného konania.

Nové stavy servisu, ktoré si nadefinujete v agende Stavy reklamácie a servisu, sa premietnu na záložku Stavy v agende Servis. Zadaním dátumu a výberom zodpovedajúceho stavu servisu môžete zaznamenávať dôležité momenty vývoja daného servisného prípadu.

Stav Prijatie servisu nemusíte na záložku Stavy zadávať ručne, POHODA ho za Vás doplní automaticky v okamihu zaevidovania nového servisného konania. Zadaním stavu Vybavené na záložke Stavy sa automaticky doplní dátum do pola Vybavené.

Ak reklamujete nejaký predmet alebo ho dávate do servisu, POHODA Vám teraz dohliadne na to, či je tento predmet ešte v záručnej dobe alebo nie. Informácia o platnosti záruky sa bude zobrazovať v agendách Reklamácie a Servis.

Kontrolu záruky aktivujete v agende Globálne nastavenie/Sklady 1 zaškrtnutím voľby Kontrolovať záruky.

Ak zapisujete nový reklamačný alebo servisný záznam, nezabudnite uviesť do pola Dátum dokladu, kedy bol reklamovaný, resp. servisovaný predmet zakúpený. Na záložke Predmet reklamácie, resp. Predmet servisu doplňte ešte dĺžku záruky. Na základe týchto údajov potom POHODA vyhodnotí, či sa zahájené reklamačné alebo servisné konanie nachádza, vzhľadom k dátumu jeho začiatku, v období platnosti záruky.

Chcete si poznamenať, aké náhradné diely budete potrebovať na opravu servisovaného predmetu? Potom si z programu POHODA vytlačte novú tlačovú zostavu Servisná sprievodka.

Nová tlačová zostava je súčasťou agendy Servis. Obsahuje tabuľku, do ktorej si môžete ručne zapísať materiál potrebný na opravu servisovaného predmetu vrátane jeho množstva.

Po prenesení servisného záznamu do vydanej faktúry, predajky alebo príjmového pokladničného dokladu sa predtým automaticky do pola Text vyplnili slová: „Vyúčtovanie servisu č. xx“. Teraz sa tento údaj rozšíril ešte o názov servisovanej položky a jej evidenčné číslo.

Servisný záznam prenesiete do vydanej faktúry, predajky alebo príjmového pokladničného dokladu prostredníctvom povelu Záznam/Prenos ->/Servis ->. Po prenesení záznamu sa teraz v poli Text automaticky zobrazí i názov predmetu servisu a prípadne jeho evidenčné číslo.

hore

Majetok

Ak budete nabudúce vyraďovať položky zo súboru majetku, budete môcť po novom zadať spôsob vyradenia a v prípade potreby aj uplatnené percento odpisu.

Vyradenie položky súboru zadáte štandardne na záložke Majetkové operácie v agende Majetok. POHODA automaticky položku vyradí s nulovým odpisom.

Na záložke Položky súboru môžete teraz percento odpisu v stĺpci Likvidácia (% odpis) pri vyradenej položke v prípade potreby zmeniť. Uplatnený odpis celého súboru sa automaticky prepočíta.

V stĺpci Spôsob vyradenia môžete uviesť dôvod vyradenia položky súboru, napr. predaj, darovanie a pod.

Do tlačových zostáv Daňové odpisy dlhodobého majetku a Účtovné odpisy dlhodobého majetku boli pridané celkové súčty ročných a uplatnených odpisov.

Celkové súčty odpisov nájdete v programe POHODA buď samostatne pri každom majetku zvlášť, alebo tiež na konci tlačovej zostavy za všetky majetky podľa jednotlivých rokov.

hore

Prístupové práva

Jesenná verzia programu POHODA prináša malú revolúciu v prístupových právach. Privítajú ju najmä užívatelia „základného“ radu POHODA a radu POHODA SQL. Tí môžu totiž teraz pracovať s niektorými novými prístupovými právami, ktoré boli doteraz k dispozícii iba v najvyššom rade POHODA E1.

V radoch POHODA MDB a POHODA SQL teda po novom môžete:

 • zablokovať účet, ak nechcete, aby sa užívateľ do programu prihlásil,
 • vynútiť zmenu hesla,
 • nastaviť, aby užívateľ nemohol sám zmeniť heslo,
 • určiť parametre, ktoré musí každé heslo spĺňať.

POHODA SQL Vám navyše ešte umožní:

 • nastaviť prístupové práva podľa číselných radov dokladov,
 • pridať práva podľa stredísk pre agendy Účtovný, resp. Peňažný denník a Pohyby,
 • rozdeliť práva na exporty (napr. na export agendy, export do Excelu, XML) a
 • nadefinovať práva podľa založených bankových účtov pre agendu Banka a Príkazy k úhrade.

hore

Homebanking

Odteraz môžete v tuzemskom príkaze na úhradu, ako aj priamo na vytvorených záväzkoch vypĺňať upresňujúcu správu pre príjemcu. Je len na Vás, kedy ju vyplníte.

Pole Správa pre príjemcu nájdete v agende Príkazy na úhradu na záložke Položky príkazu. Nové pole Správa nájdete tiež v agendách Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry a Ostatné záväzky (vedľa pola Príkaz). Môžete do neho uviesť ľubovoľný text (maximálne však 35 znakov). Iba pri zaúčtovaní miezd sa toto pole pri výplate zálohy a doplatku mzdy už automaticky vyplní skratkou MZ, rokom a mesiacom, za ktorý sa mzda vypláca.

Vložením dokladu do príkazu na úhradu sa prenesie i správa pre príjemcu. V ten okamih už nebudete môcť text v poli Správa (v agendách záväzkov) zmeniť. Môžete ho však upraviť priamo v príkaze na úhradu. Text, ktorý sem zadáte, vstúpi do týchto formátov elektronického bankovníctva: Tatrabanka Multicash, Tatrabanka Homebanking, SLSP Internetbanking (CLR) a ČSOB BB 24.

Pri importe výpisov do agendy Banka sa prenáša i správa pre príjemcu, ktorá je súčasťou príkazu na úhradu.

Upresňujúca správa určená pre príjemcu platby sa vloží na záložku Poznámky pri vytvorenom bankovom doklade. Načítanie textu podporujú formáty elektronického bankovníctva spomínané už v predchádzajúcej novinke: Tatrabanka Multicash, Tatrabanka Homebanking, SLSP Internetbanking (CLR) a ČSOB BB 24.

hore

XML

Teraz môžete v programe POHODA vykonávať XML import agendy Kategórie internetových obchodov.

XML schému agendy Adresár sme rozšírili o pole ICQ, Skype a GPS.

Prostredníctvom XML importu ste doteraz mohli do programu POHODA nové záznamy pridávať a aktualizovať ich. Teraz môžete cez XML mazať skladové položky, adresy a objednávky.

Túto funkciu využijete napríklad v prípade, keď v externej aplikácii, napr. v e-shope, dôjde k odstráneniu alebo k zmene existujúcej objednávky, ktorá je už naimportovaná do programu POHODA. Predtým ste museli doklad v programe POHODA zmazať ručne.

XML komunikácia pre import údajov do agend Zásoby, Adresár, Prijaté a Vydané objednávky bola rozšírená o nový typ operácie v bloku actiontype – pribudol tu element delete. V tomto elemente určíte pomocou kritérií, ktorý záznam má byť zmazaný. Zmazať môžete vždy iba jeden záznam. Ak bude daným kritériám v programe POHODA zodpovedať viac záznamov, potom nebude operácia vykonaná. Pred zmazaním záznamu sa vykoná ešte kontrola, či je možné záznam odstrániť a či má užívateľ oprávnenie mazať záznamy v danej agende.

hore

Informačná plocha

Jedna z noviniek na Vás čaká ihneď po spustení programu POHODA. Je to nová informačná plocha, ktorú sme sa snažili inovovať tak, aby Vám poskytla lepší prehľad o stave Vašej účtovnej jednotky.

O informácie, ktoré ste na informačnej ploche videli doteraz, samozrejme neprídete. Na záložke s hlavnými informáciami sa zobrazí správa o poslednej vykonanej zálohe údajov spoločne s kalendárom najbližších daňových termínov, kurzovým lístkom a zoznamom Vašich úloh.

Súhrn zásadných ekonomických údajov z programu POHODA nájdete pod druhou záložkou. Keď na ňu kliknete, získate jasný prehľad o svojich záväzkoch, zálohách i pohľadávkach.

Z ľavého panelu sa potom napríklad dozviete, kto je v programe prihlásený alebo napríklad aj to, kto dnes oslavuje sviatok. Ak nebudete chcieť s týmto panelom pracovať, môžete ho jedným kliknutím jednoducho skryť.

hore

Ostatné

Program POHODA teraz umožňuje v prípade tuzemského platiteľa dane z pridanej hodnoty automatické vypĺňanie pola IČ DPH z hodnoty uvedenej v poli DIČ.

Ak je v poli DIČ vyplnené daňové identifikačné číslo, stačí do pola IČ DPH zadať prefix „SK“ a POHODA automaticky za tento prefix doplní hodnotu z pola DIČ.

V agende Kasa teraz môžete počas predaja meniť aktuálnu sadzbu DPH, v ktorej bude obchod uskutočnený.

Povel Aktualizácia sadzieb DPH… nájdete v ponuke Záznam. Ak používate dotykový displej, nájdete povel Sadzba DPH i pod tlačidlom Funkcie 2. Zvolením povelu sa zobrazí dialógové okno Aktualizácia sadzieb DPH pre výber aktuálnych sadzieb DPH.

To, že POHODA už nejaký čas umožňuje priraďovať k jednotlivým záznamom rôzne dokumenty, nie je samozrejme žiadna novinka. A pretože túto možnosť mnoho užívateľov s obľubou využíva, rozšírili sme ju ešte pre niekoľko ďalších agend.

Rôzne zmluvy, listy, tabuľky, ponuky, cenníky a ďalšie dôležité dokumenty môžete priraďovať k záznamom v programe POHODA a pristupovať k nim nielen z prieskumníka vo Windows, ale samozrejme i z množstva agend - Adresár, Udalosti, Banka, Pokladňa, Interné doklady, Príjemky, Výdajky, Výroba, Prevod, Predajky, Zásoby, Personalistika, Pracovné pomery, Majetok, Drobný majetok, Zákazky a zo všetkých agend ponuky Fakturácia, a to cez záložku Dokumenty.

Teraz môžete dokumenty k jednotlivým záznamom pripojiť tiež už i v agendách Časové rozlíšenie, Poznámky k uzávierke, Priznanie k dani z príjmov, Priznanie DPH, Súhrnný výkaz, Vozidlá, Zoznam vodičov a Inventúrne zoznamy.

V agendách Mzdy (konkrétny mesiac), Účtovný a Peňažný denník je záložka spoločná pre všetky zobrazené záznamy.

Výber dokladov v cudzej mene môžete teraz vykonať i pomocou šikovných dynamických záložiek.

Táto novinka je k dispozícii v agendách Vydané a Prijaté faktúry, Ostatné pohľadávky a záväzky alebo Vydané a Prijaté zálohové faktúry.

V tabuľke najprv kliknite na záhlavie stĺpca CM k likvidácii. Akonáhle ho takto označíte, POHODA automaticky zobrazí v hornej časti tabuľky dynamické záložky, vďaka ktorým sa veľmi rýchlo dostanete k hľadaným záznamom.

Ak chcete vyhľadať napríklad uhradené faktúry v cudzej mene, kliknite na zodpovedajúcu dynamickú záložku. Zoznam týchto faktúr vidíte pred sebou okamžite. Rovnakým spôsobom môžete nájsť napríklad faktúry stornované alebo po splatnosti.

Zoznam tlačových zostáv v agendách Účtovný denník, Zásoby a Personalistika sme kvôli lepšej prehľadnosti rozdelili do sekcií.

Taktiež kvôli lepšej prehľadnosti boli agendy Daň z príjmov, Priznanie k dani z príjmov a Poznámky k uzávierke z ponuky Účtovníctvo presunuté do ponuky Účtovníctvo/Daň z príjmov.

od verzie 10402: Určite si mnohí z Vás všimli, že program POHODA a POHODA Kasa Offline od verzie 10402 umožňuje online komunikáciu s platobným terminálom Slovenskej sporiteľne. Niekomu z Vás ju teraz možno predstavíme prvýkrát. Niektorí ju už z praxe poznáte, a tak Vám ju iba v krátkosti pripomenieme.

Do programu POHODA bola pridaná podpora platby cez platobný terminál Slovenskej sporiteľne. POHODA odošle údaj o platbe online pomocou platobného terminálu. Ak komunikácia programu a platobného terminálu s bankou prebehne úspešne, dôjde k uloženiu záznamu v programe POHODA. Doklad dostane príznak s informáciou, že bol uhradený pomocou platobného terminálu. Transakciu môžete dokončiť samozrejme i ručne.

Likvidácia dokladov, ktoré majú príznak Uhradené cez plat. term., prebieha automaticky po stiahnutí bankového výpisu v agende Banka a následným načítaním súboru elektronických avíz povelom Záznam/Načítanie avíza SLSP…

Základné nastavenie vykonáte v agendách:

 • Hardware - z výklopného zoznamu Zariadenie vyberte položku Platobný terminál SLSP a vyplňte ďalšie povinné údaje,
 • Bankové účty - konkrétnemu bankovému účtu nastavte platobný terminál,
 • Homebanking - vyberte príslušnú službu pre avíza (SLSP avíza) a nastavte zložku pre výpisy,
 • Globálne nastavenie – v sekcii Likvidácia určite, s akou predkontáciou sa budú účtovať poplatky.

Ak pracujete s programom POHODA Kasa Offline, vykonáte v ňom iba nastavenie v agende Hardware, ostatné údaje je potrebné nastaviť v programe POHODA.

Po uložení všetkých nastavení môžete začať používať platobný terminál v agendách Predajky, Kasa, Vydané faktúry a Vydané zálohové faktúry.

hore

Verzia Jeseň 2013 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

 • Do tlačovej zostavy Výplatný list už správne vstupuje čiastka nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
 • Pri vytváraní RLFO, typ odhláška dôchodkového poistenia, sa do formátu XML vypĺňa už i dátum vzniku tohto poistenia.
  Odhláška tohto typu sa používa len u dohodára pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študenta. Údaj sa vypĺňa z poľa Dátum vzniku poistenia, ktoré sa nachádza v agende Pracovné pomery, záložka Doplnkové údaje.
 • Pri postupnom zaúčtovaní miezd sa v prípade druhého a ďalšieho zaúčtovania nevytvárajú opakovane zrážky zamestnanca na DDS do agendy Ostatné záväzky.
 • Podľa požiadaviek zdravotnej poisťovne Dôvera bol upravený export mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poisťovne do formátu XML.
 • Bola opravená chyba v súbore majetku - ak bol súbor majetku zadaný po 01. 01. 2012, spôsob odpisu zrýchlený a v roku 2013 bola niektorá položka súboru majetku vyradená, tak bol pre rok 2013 a nasledujúce roky nesprávne vypočítaný ročný odpis. Výpočty pre neuzatvorené obdobia nebudú upravené automaticky, výpočty je možné upraviť ručnou editáciou a následným preuložením daného majetku (je potrebné editovať napr. Dátum vyradenej položky na záložke Majetkové operácie).
 • Export ePodacieho hárku pre Slovenskú poštu je už možný aj z agendy Adresár.
 • V prvom dialógovom okne exportu ePodacieho hárku bola doplnená voľba výberu triedy zásielky pre všetky posielané zásielky. Taktiež sa správne vyplňuje číslo ulice podávateľa pri exporte ePodacieho hárku.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132389 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť