Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Jeseň 2013

Update POHODA, rel. 10505

K dispozícii od: 07. 01. 2014

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Jeseň 2013, rel. 10500 (resp. 10501, 10502, 10503, 10504).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa Offline: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť update i pre Kasu Offline, rel. 10503.

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 10505 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

Personalistika

 • Na tlačive Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch bolo upravené vypĺňanie riadku 9, kde sa uvádzajú zrazené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

  Hodnota sa vypĺňa na základe vyplneného typu zaplatené dobr. príspevky na SDS na záložke Dane agendy Personalistika.
 • Tlačová zostava Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – príloha podľa III. oddielu bola upravená tak, aby sa zobrazovala len v bežnom roku 2013.

  Tlačivo bolo zrušené novelou Zákona o dani z príjmov, pričom sa zmena vzťahuje i na zdaňovacie obdobie 2013.

XML

 • V súvislosti so zapracovaním Kontrolného výkazu DPH bol doplnený XML import a export dokladov o nové elementy.

  Pre pole členenia KV DPH bol doplnený element classificationKVDPH na celý doklad, a tiež pre položky dokladu, do agendy Fakturácia, Pokladňa, Banka (len pre celý doklad) a Interné doklady.

  Pre pole Pôvodný doklad bol doplnený element originalDocumentNumber, ktorý je možné použiť pre dobropisy a interné doklady.

  Pre pole Dátum dodania bol doplnený element dateDelivery použiteľný pre prijaté faktúry, ostatné záväzky a interné doklady.

  Pre pole Dátumu KV DPH v agende Interné doklady bol doplnený element dateKVDPH. Bližšie informácie o XML elementoch nájdete v konkrétnych XSD schémach v adresári InfoSK\Schema\version_2.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10504 zo dňa 20. 12. 2013:

Kontrolný výkaz DPH

 • Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty/Členenie KV DPH:

  Agenda Členenie KV DPH obsahuje zoznam členení používaných pre zaradenie dokladov do príslušných sekcií Kontrolného výkazu DPH v aktuálnej účtovnej jednotke.

  Na základe typu členenia KV DPH zadaného vo formulári alebo položke dokladu bude doklad/položka dokladu vstupovať do príslušnej sekcie Kontrolného výkazu DPH.

  V položkovom doklade vstupuje členenie KV DPH z položky dokladu, ak nie je vyplnené pri položke dokladu, tak vstupuje členenie KV DPH vyplnené vo formulári dokladu (t. j. podobná funkčnosť ako pri členení DPH).

  V prípade, ak doklad nemá vstupovať do Kontrolného výkazu DPH, pole členenie KV DPH nevyplníte.

  Doklad bude vstupovať do obdobia Kontrolného výkazu na základe Dátumu daň. povinnosti/ Dátumu odpočtu – t. j. rovnako, ako vstupujú doklady do Priznania DPH.

  V agende Užívateľské nastavenie môžete pre jednotlivé agendy v riadku Členenie DPH do druhého poľa (v prvom poli sa nastavuje členenie DPH) nastaviť najčastejšie používané členenie KV DPH v príslušnej agende.

  Možnosť zadania členenia KV DPH bola pridaná i do agendy Zásoby, do záložky Zaúčtovanie.

  Skratky a typy členení KV DPH sú vytvorené podľa jednotlivých sekcií Kontrolného výkazu DPH (KV DPH):

  POHODA: Zoznam členení pre Kontrolný výkaz DPH
 • Vstup členení KV DPH do jednotlivých sekcií KV DPH:

  Kontrolný výkaz DPH pozostáva z častí A., B., C. a D.; každá z častí Kontrolného výkazu DPH obsahuje jednotlivé sekcie, do ktorých sa uvádzajú príslušné údaje.

  Do sekcií A.1., A.2., B.1., B.2., C.1. a C.2. bude vstupovať každý doklad osobitne, do samostatného riadku príslušnej sekcie.

  Do sekcií B.3., D.1. a D.2. budú vstupovať doklady sumárne za obdobie.


  Časť A. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb

  Sekcia A.1.

  Do tejto sekcie budú vstupovať doklady s typom členenia A1 Dodanie – Vydané faktúry.

  Typ členenia A1 Dodanie – Vydané faktúry použijete pre vyhotovené faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktoré bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa §71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem zjednodušenej faktúry a faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane).

  Sekcia A.2.

  Do tejto sekcie budú vstupovať doklady s typom členenia A2 Colná nomenklatúra (§69 12 f, g), A2 Mobilné telefóny (§ 69 12 h) a A2 Integrované obvody (§69 12 i).

  Pre tovary vstupujúce do sekcie A.2. je potrebné vypĺňať aj mernú jednotku, uvedie sa kg, t, m alebo ks.

  Typ členenia A2 Colná nomenklatúra (§69 12 f, g) použijete pre vyhotovené faktúry o dodaní tovarov, ktoré bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f a g.

  Pre tento typ členenia je potrebné vyplniť pole Kód tovaru, v poli je potrebné vyplniť štvormiestny číselný kód SCS. Kliknutím na „...“ v tomto poli sa otvorí stránka Štatistického úradu, kde môžete v príslušnom číselníku vybrať číselný kód SCS (Spoločného colného sadzobníka).

  V prípade, ak používate tovary s rôznymi číselnými kódmi SCS, vytvorte si kopírovaním samostatné členenie pre každý číselný kód SCS.

  Typ členenia A2 Mobilné telefóny (§69 12 h) použijete pre vyhotovené faktúry o dodaní tovarov, ktoré bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. h.

  Typ členenia A2 Integrované obvody (§69 12 i) použijete pre vyhotovené faktúry o dodaní tovarov, ktoré bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. i.


  Časť B. Údaje z prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb

  Upozornenie: V prijatých faktúrach uvádzajte do poľa Doklad celé číslo dodávateľskej faktúry (t. j. okrem číselných znakov sa uvádzajú aj písmená a iné značky, ako pomlčky, lomky, hviezdičky, ak sú súčasťou poradového čísla faktúry)!

  Do agendy Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky a Interné doklady bolo pridané nové dátumové pole Dátum dodania.

  Do tohto poľa vyplníte dátum dodania tovaru alebo služby v prípade, ak nie je zhodný s dátumom odpočtu.

  Dôvod: Do Kontrolného výkazu DPH budú vstupovať doklady na základe Dátumu odpočtu, pričom v Kontrolnom výkaze DPH musí byť uvedený dátum dodania tovaru alebo služby.

  Ak v poli Dátum dodania vyplníte dátum, do príslušného poľa Kontrolného výkazu DPH vstúpi dátum z poľa Dátum dodania.

  Ak v poli Dátum dodania nevyplníte dátum, t. j. ponecháte pole prázdne, do príslušného poľa Kontrolného výkazu DPH vstúpi dátum z poľa Dátum odpočtu.

  Sekcia B.1.

  Do tejto sekcie budú vstupovať doklady s typom členenia B1 Prenos daňovej povinnosti.

  Typ členenia B1 Prenos daňovej povinnosti použijete pre prijaté faktúry, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona (okrem faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane).

  V prijatej faktúre zostane pole Členenie KV DPH prázdne, členenie pre sekciu B.1. je možné zadať k prijatej faktúre len cez Záznam/Vymeranie DPH v dialógu Vymeranie a odpočet DPH, alebo priamo v agende Interné doklady (pre doklady vytvorené k vymeraniu/odpočítaniu dane).

  V prípade, ak príjemca plnenia nemá nárok na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH, musí sa v Kontrolnom výkaze DPH v poli pre výšku odpočítanej dane uviesť hodnota „0“.

  Aby tento údaj vstúpil do Kontrolného výkazu DPH správne, je potrebné vytvoriť do agendy Interné doklady i v tomto prípade doklad pre odpočítanie dane (buď cez Záznam/Vymeranie DPH alebo ručne) a do poľa DPH uviesť nulovú sadzbu dane.

  Sekcia B.2.

  Do tejto sekcie budú vstupovať doklady s typom členenia B2 Odpočet – Prijaté faktúry.

  Typ členenia B2 Odpočet – Prijaté faktúry použijete pre prijaté faktúry, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane a ktoré vyhotovil platiteľ dane, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona.

  Sekcia B.3.

  Do tejto sekcie budú vstupovať doklady s typom členenia B3 Odpočet – Ostatné.

  Typ členenia B3 Odpočet – Ostatné použijete pre ostatné plnenia zo všetkých prijatých zjednodušených prijatých faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane.


  Časť C. Údaje z faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona, ktorá mení pôvodnú faktúru (ďalej len „opravná faktúra“)

  Pre typ dokladu Dobropis alebo Ťarchopis bolo zapracované nové pole Pôv. doklad.

  Do tohto poľa je potrebné doplniť pri vydaných faktúrach poradové číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry a pri prijatých faktúrach poradové (dodávateľské) číslo pôvodnej prijatej faktúry.

  V prípade vytvorenia dobropisu/ťarchopisu s väzbou na pôvodný doklad doplní program do tohto poľa hodnotu automaticky – pri vydaných faktúrach doplní hodnotu z poľa Číslo, pri prijatých faktúrach doplní hodnotu z poľa Doklad.

  Sekcia C.1.

  Do tejto sekcie budú vstupovať doklady s typom členenia C1 Vydané faktúry – Opravná, C1 Colná nomenklatúra – Opravná (§69 12 f, g), C1 Mobilné telefóny - Opravná (§69 12 h) a C1 Integrované obvody - Opravná (§69 12 i).

  Typ členenia C1 Vydané faktúry - opravná použijete pre vyhotovené opravné faktúry.

  Typ členenia C1 Mobilné telefóny - Opravná (§69 12 h) použijete pre vyhotovené opravné faktúry k tovarom podľa § 69 ods. 12 písm. h) zákona.

  Typ členenia C1 Integrované obvody - Opravná (§69 12 i) použijete pre vyhotovené opravné faktúry k tovarom podľa § 69 ods. 12 písm. i) zákona.

  Sekcia C.2.

  Do tejto sekcie budú vstupovať doklady s typom členenia C2 Prijaté faktúry – Opravná a C2 Prijaté faktúry – Opravná B1.

  Typ členenia C2 Prijaté faktúry - Opravná použijete pre prijaté opravné faktúry.

  Typ členenia C2 Prijaté faktúry – Opravná B1 použijete pre prijaté opravné faktúry, ktoré boli vyhotovené k faktúram uvedeným v sekcii B.1.

  Členenie C2 Prijaté faktúry – Opravná B1 je možné zadať k prijatej faktúre len cez Záznam/Vymeranie DPH v dialógu Vymeranie a odpočet DPH, alebo priamo v agende Interné doklady (pre opravné doklady vytvorené k vymeraniu/odpočítaniu dane).


  Časť D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v časti A., z ktorých je platiteľ dane osobou povinnou platiť daň

  Sekcia D.1.

  Do tejto sekcie budú vstupovať doklady s typom členenia D1 Obraty ERP.

  Typ členenia D1 Obraty ERP použijete v dokladoch, ktorými zadávate obraty evidované elektronickými registračnými pokladnicami.

  Sekcia D.2.

  Do tejto sekcie budú vstupovať doklady s typom členenia D2 Dodanie - Ostatné.

  Typ členenia D2 Dodanie - Ostatné použijete pre doklady, ktorými zadávate údaje o dodaní tovarov a služieb, ktoré sa neevidujú elektronickou registračnou pokladňou.

  Vzor kontrolného výkazu DPH
  Poučenie na vyplnenie kontrolného výkazu DPH

SEPA

 • Prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 260/2012 bol stanovený termín prechodu na SEPA úhrady a SEPA inkasá od 01. 02. 2014.

  Od tohto dátumu je právnická osoba povinná pri všetkých eurových platbách v SR i v rámci krajín dosiahnuteľných SEPA používať číslo účtu v medzinárodnom tvare - IBAN.

  Pri elektronickej komunikácii s bankou (import príkazov na úhradu, export výpisov) sa budú používať nové formáty xml súborov, ktoré vychádzajú z normy ISO 20022. Tieto formáty budú prijímať len IBAN.

  Banky svojim „nepripraveným“ klientom na SEPA umožnia používať i súčasne platné formáty. Pre niektoré formáty bude potrebné naďalej používať číslo účtu a kód banky a pre niektoré IBAN.

  ES POHODA bude na projekt SEPA pripravená a užívateľom umožní, okrem iného, automatickú konverziu z pôvodného čísla účtu na IBAN, automatické zobrazovanie IBAN na dokladoch, či export príkazov/import výpisov vo formáte xml, pričom používanie pôvodných formátov nebude obmedzené.

  O možnostiach používania aktuálnych a nových formátov elektronického bankovníctva Vám odporúčame obrátiť sa na Vašu banku.

  Kompletné zapracovanie i informácie k projektu SEPA budú publikované spolu s CD Január 2014.

Personalistika a mzdy

 • Do agendy Personalistika, na záložku Zamestnanec, bolo pridané nové zaškrtávacie pole Štatutár – min. 50 % účasť. Zaškrtnite pole v prípade, ak ide o zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.

  Zamestnávateľ, ktorý k 31. decembru 2013 a aj v nasledovných dňoch zamestnáva takéhoto zamestnanca, je povinný oznámiť túto skutočnosť Sociálnej poisťovni do 31. januára 2014. Zamestnávateľ za tohto zamestnanca nebude povinný platiť poistné na garančné poistenie.
 • Bola upravená tlačová zostava Registračný list FO, ktorá je platná pre rok 2013. Taktiež bol upravený export RLFO do formátu XML. Ako povinný údaj je uvedenie telefónneho čísla a emailová adresy osoby, ktorá RLFO vystavuje. Ide o údaje prihláseného užívateľa.

  V RLFO bol nepovinný údaj Číslo účtu zamestnanca nahradený údajom IBAN. Číslo účtu zamestnanca môžete naďalej zadávať v tuzemskom formáte.

  Použitie tejto schémy pre vytvorenie RLFO bude možné od 30. 12. 2013. Ak budete nahlasovať prostredníctvom elektronickej podateľne.
 • Na tlačovej zostave Potvrdenie o príjme – UPSVaR bola opravená chyba vo vysvetlivke. V súčasnosti je správne uvedený odkaz na paragraf a písmeno Zákona o službách zamestnanosti.

Fakturácia a účtovníctvo

 • Pre účtovné výkazy JÚ bol zapracovaný export do XML pre rok 2013, pre tlačivá UVFO_1 a UVFO_2.
 • Pre účtovné výkazy neziskových organizácií bola zapracovaná úprava tlačových zostáv Súvaha a Výkaz ziskov a strát v zmysle Opatrenia MFSR č. MF/17616/2013-74, podľa ktorého sa prvýkrát postupuje pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2013, ktorá sa zostavuje po 1. januári 2014.

  Do dialógu Tlač v agende Účtovníctvo/Účtovný denník/Výkazy pribudla nová tlačová zostava s názvom Účtovná závierka – 1. strana. Tlačovú zostavu môžete prostredníctvom tlačidla Export vyexportovať do formátu FDF alebo XML. Pred exportom je potrebné v dialógu Súčasti závierky vyznačiť jej jednotlivé súčasti.
 • Pre databázy typu PÚ a PÚN bola upravená funkčnosť poľa Členenie DPH v agende Banka. Doteraz sa v agende Banka vytvárali pre bankové doklady členenia typu UN/PN, doklady boli po zostavení Daňového priznania DPH zahrnuté do tlačovej zostavy Doklady nezahrnuté do prijatých/uskutočnených plnení.

  Odteraz sa budú bankové doklady vytvárať bez členenia typu UN/PN, t. j. pole Členenie DPH vo formulári bude zašednuté. Doklady z agendy Banka nebudú vstupovať do tlačovej zostavy Doklady nezahrnuté do prijatých/uskutočnených plnení.

  Funkčnosť bola upravená prevodom databázy do verzie 10504, t. j. i na už vytvorených dokladoch v agende Banka pole Členenie DPH zašedne.

  Pri likvidáciách v agende Banka, ak už je zostavené Priznanie DPH, sa nebude zobrazovať dialóg upozorňujúci na skutočnosť, že pre dané obdobie už bolo vytvorené Priznanie DPH.

  Funkčnosť pre databázy typu JÚ sa nezmenila.

Sklady

 • Do agendy Zásoby boli na záložku Zaúčtovanie pridané pre Príjem a Výdaj nové polia pre Členenie DPH a Členenie KV DPH.

  Vyplnené členenie sa bude prenášať priamo do dokladov, v ktorých je možné zadať členenie DPH a členenie KV DPH.

Ostatné

 • Pri vystavení vydanej objednávky pomocou automatických objednávok v rade POHODA E1 sa už zásoby, ktoré nie sú v základnej mernej jednotke, vkladajú do objednávky so správnym koeficientom mernej jednotky.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10503 zo dňa 27. 11. 2013:

Personalistika a mzdy

 • Do agendy Pracovné pomery bolo do predchádzajúceho update zapracované zaškrtávacie pole Odvod. zvýh. SP – dlhodobo nezam. Nárok na odvodové zvýhodnenie SP a ZP sa posudzuje osobitne, t. j. ak sú splnené podmienky na odvodové zvýhodnenie do zdrav. poisťovne, zaškrtnite pole Odvod. zvýh. ZP – dlhodobo nezam.

  Pri prihlasovaní zamestnanca do ZP sa oznamuje vznik pracovného pomeru kódom 2 Z a súčasne sa kódom 1W Z označuje splnenie podmienok na odvodové zvýhodnenie.
  Skončenie nároku na odvodové zvýhodnenie (prekročenie príjmu, uplynutie 12- tich mesiacov) sa oznámi prostredníctvom kódu 1W K. Dátum vzniku poistenia, kedy už neplatí odvodové zvýh., doplňte do poľa Dátum vzniku poistenia na záložke Doplnkové údaje. Oznámte údaje do ZP a následne zrušte zaškrtnutie pola Odvod. zvýh. ZP – dlhodobo nezam.
 • Zamestnávateľ i zamestnanec, u ktorého je preukázané splnenie podmienok na odvodovú úľavu zdrav. poistenia, majú sadzbu na platenie preddavkov vo výške 0 %. V súvislosti s touto legislatívou bol upravený výpočet zdravotného poistenia.
 • Na základe usmernenia MZ SR k vypĺňaniu Mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie bolo upravené vstupovanie údajov do výkazu. Zamestnanec, ktorý je odvodovo zvýh. na ZP, vstupuje len do zoznamu zamestnancov.

  V prípade súbehu pracovných pomerov vydalo MZ SR nasledovné usmernenie: Ak má jedna osoba u 1 zamestnávateľa pracovný pomer s nárokom na uplatnenie odvodovej úľavy pre dlhodobo nezamestnaného (sadzba 0%) a zároveň dohodu, alebo ďalší úväzok (sadzba 4% / 10%, resp. 2% / 5%), bude sa vykazovať v mesačnom výkaze na dvoch riadkoch, nakoľko sa jedná o dve rôzne sadzby poistného.
 • Podľa Zákona č. 462/2003 o náhrade príjmu má nárok na náhradu príjmu i zamestnanec, ktorý neplatí nemocenské poistenie – t. j. odvodovo zvýh. na SP – dlhodobo nezam. Náhrada príjmu sa počíta na základe priemerného mesačného zárobku, t. j. podiel priemerného mesačného zárobku za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a čísla 30,4167. Priemerný mesačný zárobok sa vypočíta z priemerného hodinového zárobku za predchádzajúci kal. štvrťrok, ktorý sa vynásobí priemerným počtom pracovných hodín podľa týždenného úväzku. Keď u zamestnanca skončí odvodové zvýhodnenie, dátum vzniku poistenia je dátumom vzniku poistenia i pre výpočet náhrady príjmu. Dátum ponechajte vyplnený.
 • Bol zapracovaný výpočet odvodov pre zamestnanca odvodovo zvýhodneného na SP a následne vstup do Mesačného výkazu poistného a preddavkov. Zamestnanec vstupuje do tlačiva s kódom 14, do formátu xml pre elektronické podanie s kódom ZECDN.
 • Do agend miezd jednotlivých mesiacov bola pridaná TZ Potvrdenie o príjme – UPSVaR. Potvrdenie o mzde (odmene) za zárobkovú činnosť, ktorým preukazuje uchádzač o zamestnanie splnenie podmienok.
 • Pri vyplatení mzdy po skončení pracovného pomeru sa už správne určuje posledné obdobie poistenia v prípade, ak v deň skončenia pracovného pomeru mal zamestnanec prerušené poistenie.

Fakturácia a účtovníctvo

 • Pri kopírovaní dokladu v cudzej mene, ktorý bol uhradený, sa načítal kurz z pôvodného dokladu. Teraz sa už načíta kurz z kurzového lístka podľa aktuálneho dátumu.
 • Pri čiastočnom prenose položkovej vydanej faktúry do výdajky, kedy jedna položka spadá do odloženého výdaja a druhá je skladová, zostane na faktúre zaúčtovanie skladovej položky, ktorá nebola prenesená.
 • Prostredníctvom povelu Preniesť do dokladu je možné prenášať z jedného dokladu do druhého skladové i textové položky s nulovým množstvom.
 • Pri vložení dopytu do ponuky sa už pre jednotlivé zásoby použije individuálna zľava, ak je u daného odberateľa definovaná v agende Adresár.

XML

 • Bola vykonaná optimalizácia XML importu zásob do programu POHODA v prípade, ak v programe používate viac predajných cien.
 • Bol upravený XML import zálohovej faktúry s väzbou na objednávku. V objednávke je už možné nastaviť príznak Vybavené a Prenesené.
 • XML import dokladu Objednávka bol rozšírený o možnosť nastavenia parametrov dokladu „Trvalý doklad“ a „Vybavené“.
 • Bol upravený XML import vydanej faktúry s väzbou na prijatú objednávku. Ak sa pri importe dokladu s väzbou na iný doklad nepodarí položku dokladu dohľadať, bude zapísaná informácia do XML response.
 • Bol upravený XML import dokladu s väzbou na iný doklad. V prípade, ak je zdrojový doklad zadaný v režime registrácie DPH v EU, vytvorí sa i cieľový doklad v tomto režime.

Ostatné

 • V rade POHODA E1 je už umožnený prenos bezpoložkových záznamov z dokladových agend do užívateľských agend.


Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10502 zo dňa 31. 10. 2013:

Informačná plocha

 • Na informačnej ploche bolo opravené zobrazovanie fakturácie, hodnoty dnešnej a mesačnej fakturácie sa už zobrazujú správne.
 • V kontextovom menu boli upravené názvy pre jednotlivé verzie informačnej plochy, taktiež bolo pridané označenie zaškrtnutím pre vybraný typ informačnej plochy. Pôvodné pomenovanie zjednodušenej plochy "pohoda0.xslt" bolo zmenené na "Zjednodušená plocha bez záložiek", pôvodné pomenovanie podrobnej plochy "pohoda.xslt" bolo zmenené na "Podrobná plocha so záložkami".

Personalistika a mzdy

 • Na základe novely Zákona o sociálnom poistení, ktorá je platná od 01. 11. 2013, sa odvodovo zvýhodňujú zamestnanci, ktorí pred vznikom pracovného pomeru boli evidovaní na úrade práce ako dlhodobo nezamestnaní. Zamestnanec je oslobodený od platenia odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, zamestnávateľ platí len úrazové a garančné poistenie. Odvodové zvýhodnenie platí len pri splnení všetkých podmienok na uplatnenie odvodovej úľavy na SP a ZP.

  Ak prijmete do pracovného pomeru takéhoto zamestnanca, zaškrtnite pri danom pracovnom pomere pole Odvodové zvýh. – dlhodobo nezam. Zamestnancovi zaškrtnete na danom pracovnom pomere len UP a GP. Zamestnanca prihlásite na SP prostredníctvom RLFO s kódom 14, v elektronickej podobe s typom ZECDN.

  Ak skončí zamestnancovi obdobie odvodového zvýhodnenia, dátum prvého dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom nie je odvodovo zvýhodnený, zadajte do poľa Dátum vzniku poistenia na záložke Doplnkové údaje a zaškrtnite príslušné druhy poistenia, ktoré bude platiť. Zamestnanca prihlásite prostredníctvom RLFO/Prihláška s kódom 16 (elektronicky ZECDNNPDPPVN). Až po prihlásení zamestnanca na SP a ZP zrušte zaškrtnutie poľa Odvodové zvýh. – dlhodobo nezam. Zamestnanec sa stáva „klasickým“ zamestnancom.

  Ak zamestnancovi, ktorý bol odvodovo zvýhodnený, trval pracovný pomer najviac 12 mesiacov a vznikne mu poistenie na dôchodkové poistenie po skončení pracovného pomeru, zadajte dátum vzniku poistenia do poľa Dátum vzniku poistenia na záložke Doplnkové údaje. Zamestnanca prihlásite prostredníctvom RLFO/Prihláška s kódom 15, v elektronickej podobe s typom ZECDNDP.
 • Bolo aktualizované tlačivo a export pre RLFO.
 • Ak zamestnanec odpracoval časť zmeny v deň, za ktorý bol uznaný za práceneschopného, zamestnancovi neprináleží náhrada príjmu za tento deň. Výpočet náhrady príjmu bol upravený v zmysle uvedeného.

Majetok

 • V tlačovej zostave Účtovné odpisy dlhodobého majetku bolo upravené zobrazenie hodnoty vstupnej ceny.


Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10501 zo dňa 25. 10. 2013:

Informačná plocha

 • Do sekcie s údajmi o firme bola pridaná informácia IČO, DIČ a IČ DPH otvorenej účtovnej jednotky. Bola pridaná možnosť pre každú účtovnú jednotku a užívateľa prepnúť zobrazenie informačnej plochy do zjednodušeného variantu.

  V tomto zjednodušenom variante sa nezobrazia žiadne záložky a ekonomické informácie sú tiež zobrazené v skrátenej forme na úvodnej strane plochy. Prepnutie vykonáte na informačnej ploche prostredníctvom pravého tlačidla myši a zvolením povelu Pohoda0.xslt.

Personalistika

 • Pri exporte tlačových zostáv Výplatný list a Výplatná páska do PDF je do názvu PDF súboru vkladané i osobné číslo zamestnanca.

Majetok

 • V majetku, ktorý sa odpisuje len účtovne, by sa mala zobrazovať v tabuľke agendy rovnaká hodnota v stĺpci Cena aj v stĺpci Zostatok. V určitých prípadoch sa zobrazovala rozdielna hodnota, ak je hodnota rozdielna, je potrebné pre tento majetok vykonať editáciu.

Ostatné

 • V agende Zásoby bol optimalizovaný výber kategórie internetového obchodu prostredníctvom zloženej otázky v prípade, ak je v niektorej kategórii zadaný názov a popis dlhší ako 512 znakov.
 • Ak je rad POHODA E1 alebo POHODA SQL pripojený na SQL Server 2012, je vyžadovaná inštalácia Service Pack 1 for Microsoft® SQL Server® 2012. Užívatelia na to budú upozornení hlásením pri otvorení programu POHODA.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132410 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť