Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Január 2014

Novinky vo verzii Január 2014

CD

Popisovaná verzia: POHODA Január 2014, release 10600 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Jeseň 2013, release 10500 SK
K dispozícii od: 23. 01. 2014

Časopis Moja POHODA k verzii Január 2014

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.
Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 10611 - k dispozícii od 28. 04. 2014.


Online databáze otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

 

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Obsah:    
Personalistika a mzdy Neziskové organizácie Sklady
SEPA platby Účtovníctvo REPORT Designer
Elektronická komunikácia s bankami DPH XML
Homebanking Fakturácia Ostatné

Personalistika a mzdy

Pre rok 2014 bola ustanovená suma minimálnej mzdy na 352,- € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,023 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2014 je suma 3 803,33 €, mesačne sa bude vo mzde uplatňovať 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zaokrúhlená na eurocenty nadol, t. j. čiastka 316,94 €.

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné a sociálne poistenie sa od 01.01.2014 zvyšuje na 4 025,- € mesačne.

Pre rok 2014 je pre dôchodkové poistenie zvýhodnenej dohody o brig. práci študenta stanovená hraničná suma pre žiaka a študenta do 18 rokov (vrátane celého kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšil dohodár 18 rokov) vo výške 68,- €. Pre ostatných žiakov a študentov platí hraničná suma 159,- €.

Pri zamestnancoch, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a po splnení podmienok sú odvodovo zvýhodnení, platí hraničná suma príjmu 539,35 €.

S platnosťou od 01. 01. 2014 sa pri fyzickej osobe mení hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov a pri právnickej osobe sa mení sadzba dane z príjmov.

Sadzba dane zo základu dane fyzickej osoby podľa § 4 zákona o dani z príjmov pre rok 2014 je:
• 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne čiastku 35 022,31 € vrátane,
• 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne čiastku 35 022,31 €.

Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy vyplatenej za kalendárny mesiac je 19 % z tej časti mzdy, ktorá nepresiahne 1/12 sumy 35 022,31 € (tj. 2 918,53 €) vrátane a 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahne 1/12 sumy 35 022,31 € (tj. 2 918, 53 €).

Sadzba dane pre právnické osoby je 22 %.

V agende Personalistika boli v súlade s odporúčaním MF SR aktualizované tlačové zostavy: Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane (2013), Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daň. bonusu (2014), Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (2014).

V agende Mzdy za jednotlivé mesiace boli aktualizované tlačové zostavy Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov podľa tlačív platných pre rok 2014. Taktiež bolo upravené vytváranie do formátu XML.

Medzi povinné údaje, ktoré sa uvádzajú na týchto výkazoch, pribudli ďalšie údaje:
- deň výplaty, ktorý sa vypĺňa na základe vyplneného pola Deň výplat v agende Globálne nastavenie v sekcii Mzdy 1,
- povinné údaje fyzickej osoby zo mzdovej učtárne (meno a priezvisko, telefón a e-mail), ktorá plní povinnosti voči Sociálnej poisťovni. POHODA tieto údaje vypĺňa na základe údajov zadaných v agende Prístupové práva v poliach Plné meno, Telefón a E-mail,
- bankový účet zamestnávateľa, ktorý je potrebné uvádzať v medzinárodnom formáte IBAN. Ak ste tento medzinárodný formát ešte nepoužívali, je potrebné ho zadať v agende Bankové účty. V súvislosti s tým môžete využiť IBAN kalkulačku, ktorú nájdete na štandardnej lište cez ikonu.

Výpočet ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2013 už prebieha v súčte za všetky pracovné pomery zamestnanca.

Ak máte zamestnanca s viacerými pracovnými pomermi, už nie je potrebné príjem z jedného pomeru zadávať prostredníctvom záložky Dane. Pri výpočte ročného zúčtovania teraz POHODA automaticky spočíta príjem, odvody na sociálne a zdravotné poistenie, či preddavky na daň za všetky pracovné pomery daného zamestnanca a výsledky zobrazí na jednej tlačovej zostave.

Na základe žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania je potrebné v agende Personalistika na záložke Zamestnanec zaškrtnúť pole Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Ďalej v prípade potreby zaškrtnite pole Nárok na zamestnaneckú prémiu a vyberte zodpovedajúci Počet mesiacov pre výpočet zam. prémie a zaškrtnite pole Potvrdenie o zaplatení dane. Tým sa zamestnanec zahrnie do výpočtu a ostatné polia zase ovplyvnia výpočet a vysporiadanie výsledku so zamestnancom.

Ďalej na záložke Dane je potrebné zadať ostatné podklady k výpočtu ročného zúčtovania, napr. výšku dosiahnutého dôchodku, zníženie základu dane a príjem u iného zamestnávateľa.

Zadanie podkladov pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ako aj samotný výpočet, vykonávajte v bežnom účtovnom období.

V programe POHODA bola aktualizovaná tlačová zostava Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ako aj jej výpočet.

Pre výpočet tzv. "milionárskej dane" platia pre rok 2013 tieto hodnoty:
- ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane 34 401,74 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 0,- €,
- ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane vyšší ako 19 458,- €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 8 600,436 – (základ dane/4), výsledok sa zaokrúhli na celé centy nahor,
- ak zamestnanec dosiahne základ dane do 19 458,- €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 735,94 €.

Výpočet dane bol upravený nasledovne:
- sadzbou 19 % sa vypočíta daň z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne čiastku 34 401,74 € vrátane,
- sadzbou 25% daň z tej časti základu dane, ktorá presiahne čiastku 34 401,74 €.

Ďalšou novinkou v oblasti ročného zúčtovania preddavkov na daň je vysporiadanie výsledkov ročného zúčtovania dane jednotlivým zamestnancom.

Ak zamestnancovi vznikne preplatok, vysporiadanie sa vykoná vo mzde, ktorú ste vybrali. Ak vznikne preplatok bývalému zamestnancovi, automaticky sa zaškrtne pole Vyplatiť mzdu po skončení prac. pomeru a vysporiadanie sa vykoná vo mzde, ktorú ste vybrali.

Ak zamestnancovi vznikne nedoplatok vyšší ako 5,- €, vysporiadanie sa vykoná vo mzde, ktorú ste vybrali. Ak zamestnancovi vznikne nedoplatok nižší alebo rovný 5,- €, povinnosť vybrať od zamestnanca tento nedoplatok je len v prípade, ak je zamestnancovi doplatený daňový bonus alebo ak žiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (chce poukázať 2 % zaplatenej dane). To znamená, že ak nenastane ani jedna z uvedených situácií, zamestnávateľ nedoplatok do 5,- € nezráža.

Ak vznikne nedoplatok bývalému zamestnancovi, vysporiadanie vykoná miestne príslušný správca dane, ktorému odovzdávate podklady.

Informácie o vysporiadaní nedoplatku sú súčasťou logu, ktorý sa zobrazuje po vykonaní výpočtu.

V súvislosti s vyššie uvedenou legislatívou sa v programe POHODA upravilo vypĺňanie na riadku č. 18 tlačovej zostavy Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ako aj samotné vstupovanie výsledku z ročného zúčtovania do vystavenej mzdy.

Na záložke Dane v agende Personalistika bol doplnený nový typ „zaplatené dobr. príspevky na SDS“ pre zadanie ďalšej nezdaniteľnej časti platnej od roku 2013.

Nový typ využijete v prípade, ak si zamestnanec sám, resp. prostredníctvom svojho zamestnávateľa, prispieval do III. piliera. Do stĺpca Čiastka je potrebné zadať skutočnú čiastku zaplatených príspevkov, pričom do výpočtu vstúpi maximálne zákonom stanovená čiastka. Maximálna hranica pre rok 2013 je hodnota 943,20 €.

Tlačová zostava Potvrdenie o zaplatení dane bola aktualizovaná podľa vzoru platného pre ročné zúčtovanie preddavkov za zdaňovacie obdobie 2013.

Pre rok 2013 bola v agende Personalistika aktualizovaná tlačová zostava Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane.

Na tlačovej zostave sa vyčísľuje 2 % zo základu dane. Minimálna výška pre poukázanie 2 % sa zmenila na 3,- € a taktiež sa zmenilo zaokrúhľovanie vypočítaných 2 %.

V agende Pracovné pomery bola aktualizovaná tlačová zostava Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na dávku v nezamestnanosti platná pre rok 2014. Bolo zapracované vypĺňanie oddielu 5.

V tlačovej zostave sa uvádzajú vymeriavacie základy zamestnanca z posledných dvoch rokov pred skončením pracovného pomeru. Vymeriavacie základy sa vypĺňajú iba v prípade, ak sú k dispozícii všetky vymeriavacie základy pre úplné vyplnenie. To znamená, že ak by mal byť uvedený VZ aspoň za jeden mesiac skorší ako január 2013, nevyplní sa žiadny VZ. Tlačivo sa vypĺňa osobitne za každý pracovný pomer.

Oddiel 1, 2, 3, ako aj údaje o zrážkach zo mzdy, či vypĺňanie VZ pred nástupom na rodičovskú dovolenku, je potrebné vypĺňať i naďalej ručne.

V agende Personalistika bolo na záložke Zamestnanec rozšírené pole Obec pre zadávanie PSČ s viac ako 5 znakmi.

Ak máte zamestnanca, ktorý ma trvalý pobyt mimo územia SR a jeho PSČ má viac ako 5 znakov, môžete zadať celé smerové číslo. Ako prvý musíte nastaviť Štát trvalého pobytu a následne môžete zadať viacmiestne PSČ.

V agende Personalistika a Pracovné pomery môžete odteraz funkciu Odoslať všetko e-mailom korektne využívať i pri tlačových zostavách typu formulár.

V dialógovom okne Tlač môžete prostredníctvom funkcie Odoslať všetko e-mailom hromadne odoslať formuláre, ktoré obsahujú údaje len jedného zamestnanca. Medzi tieto tlačové zostavy patrí napr. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch alebo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

V RLFO platnom od 01. 01. 2014 sa nahradil nepovinný údaj Číslo účtu zamestnanca polom IBAN. Ak budete i naďalej zadávať číslo účtu v tuzemskom formáte (najmä pre elektronické bankovníctvo), pre toto tlačivo sa číslo automaticky prekonvertuje na IBAN.

V agende Pracovné pomery bol na tlačovej zostave Potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list) v súlade so Zákonníkom práce údaj Odstupné nahradený údajom Odchodné.

V agende Pracovné pomery bolo na tlačovej zostave Oznámenie zamestnávateľa na verejné zdrav. poistenie odstránené poučenie na vypĺňanie, ktoré sa zobrazovalo za oznámením pre každú zdravotnú poisťovňu.

hore

SEPA platby

Prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 260/2012 bol stanovený termín prechodu na SEPA úhradu a SEPA inkasá od 01. 02. 2014. Od tohto dátumu je právnická osoba povinná pri všetkých eurových platbách v SR, i v rámci krajín používajúcich SEPA platby, používať číslo účtu v medzinárodnom formáte. V súvislosti s uvedeným nariadením bolo do programu POHODA zapracovaných niekoľko noviniek.

V agende Nastavenie/Zoznamy/Kódy bánk bol aktualizovaný zoznam bánk. Do agendy bolo doplnené nové pole Kód krajiny.

Každej banke zadanej v tejto agende je teraz možné priradiť Kód krajiny. Ku slovenskej banke sa automaticky do pola Kód krajiny doplní krajina SK – Slovenská republika. Pole sa využíva pri funkcii Konverzia na IBAN a pri IBAN kalkulačke.

Šikovného pomocníka Vám prináša POHODA v podobe novej kalkulačky, ktorou prevediete číslo bankového účtu do medzinárodného formátu IBAN. Hodiť sa Vám bude i v prípade, ak chcete iba otestovať už vytvorený IBAN kód.

Kalkulačku na prevod čísla bankového účtu do formátu IBAN vyvoláte povelom Súbor/Nástroje/IBAN kalkulačka…, prípadne zo štandardnej lišty cez ikonu. V zobrazenom dialógovom okne IBAN kalkulačka zadáte číslo tuzemského bankového účtu vrátane prípadného predčíslia a z výklopných zoznamov vyberiete kód banky a krajinu. Po stlačení tlačidla Vypočítať sa dopočíta IBAN kód v správnom formáte a prípadne sa doplní SWIFT kód z agendy Kódy bánk.

Ak spustíte kalkulačku zo záložky Bankové účty v agende Adresár, predvyplní sa do dialógového okna pre prevod číslo účtu a kód banky zo záznamu, ktorý máte označený. Po vypočítaní kódov IBAN a SWIFT je nimi možné nahradiť existujúce číslo účtu a kód banky pri aktuálnom zázname, a to stlačením tlačidla Vložiť.

hore

Elektronická komunikácia s bankami

Banky svojich klientov rozdeľujú na klientov pripravených a nepripravených na SEPA.

Pripravený klient na SEPA je, ak:
- má možnosť pri zadávaní príkazov na úhradu používať IBAN a SWIFT. To znamená, že jeho software mu umožní príkazy s IBAN a SWIFT vytvárať,
- má po komunikácii s bankou zabezpečené posielanie príkazov na úhradu vo formáte XML podľa štandardu pre SEPA platby.

Nepripravený klient na SEPA je, ak:
- jeho software nie je pripravený na projekt SEPA, alebo
- nemá v banke zabezpečenú komunikáciu vo formáte XML podľa štandardu pre SEPA platby.

Program POHODA je na projekt SEPA pripravený. Ak ste pripravený i Vy, ako klient v každej banke, v ktorej máte zriadený bankový účet, vykonajte v programe POHODA nasledovné zmeny:

Pripravený klient na SEPA platby v príkazoch na úhradu používa číslo účtu v medzinárodnom formáte IBAN a SWIFT banky. Prevod tuzemských čísel účtov na medzinárodný formát IBAN Vám uľahčí nový povel Konverzia na IBAN.

Povel Konverzia na IBAN nájdete v hlavnej ponuke Nastavenie. Po jeho spustení sa otvorí dialógové okno, v ktorom môžete vybrať agendy, v ktorých chcete konverziu vykonať. Automatickú konverziu je možné vykonať pre agendy Adresár, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky, Pracovné pomery (vrátane záložky Zrážky), Zdravotné poisťovne a Dôchodkové spoločnosti.

Na ďalšej strane dialógového okna sa zobrazia výsledky so všetkými záznamami, ktoré nebolo možné previesť do tvaru IBAN. Pri každom neprevedenom zázname je uvedená i agenda, v ktorej sa záznam nachádza. Súbor s neprevedenými číslami účtov sa automaticky ukladá do súboru IBANConvert.txt, ktorý nájdete v inštalačnom adresári programu POHODA, v priečinku Log.

Konverzia prebieha automaticky na všetkých záznamoch vybranej agendy. Výnimkou je konverzia v agendách Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry a Ostatné záväzky, kde platia určité obmedzenia:
- v rade MDB a SQL je možné konverziu vykonať iba na záznamoch, ktoré nie sú uzamknuté,
- v rade E1 je možné vykonať konverziu iba na záznamoch, ktoré nie sú uzamknuté, resp. sú uzamknuté iba I. stupňom účtovného zámku, za predpokladu, že užívateľ, ktorý konverziu vykonáva, má v agende Prístupové práva v časti Nastavenie/Zámok nastavené právo Editácia a zápis I. stupeň.

Ak máte viac účtovných jednotiek, v ktorých chcete vykonať konverziu tuzemských čísel účtov na IBAN hromadne, môžete využiť povel Konverzia na IBAN, ktorý nájdete v ponuke Databáza v agende Súbor/Účtovné jednotky. V sprievodcovi Konverzia na IBAN najprv vyberte správne databázy (s rokom 2013 a viac) a následne agendy, v ktorých chcete konverziu vykonať. Konverziu je možné vykonať iba v databázach, ktoré sú prevedené do aktuálnej verzie.

Konverziu na IBAN je možné vykonať opakovane. K prekonvertovaniu dôjde len pri tých číslach účtov, ktoré sú zadané v tuzemskom formáte, čísla účtov v tvare IBAN zostanú nezmenené.

Upozornenie: Konverzia na IBAN je nenávratná operácia. Pred jej spustením odporúčame zálohovať databázu(y) účtovnej(ých) jednotky(iek). Už spustenú konverziu nie je možné zastaviť, či zrušiť.

Povel Konverzia na IBAN je prístupný iba užívateľom, ktorý majú v agende Nastavenie/Prístupové práva v časti Súbor/Databáza zaškrtnuté pole Konverzia na IBAN. Právo na vykonanie hromadnej konverzie nastavíte v časti Administrátorské funkcie/Účtovné jednotky, a to zaškrtnutím pola Konverzia na IBAN.

Upozornenie: Prístupové právo Konverzia na IBAN je najvyššie právo. Nie je obmedzené právom v príslušnej agende. Ak má užívateľ napríklad právo iba na úpravu niektorých záznamov, alebo nemá pridelené žiadne práva na príslušnú agendu a bude mu pridelené právo Konverzia na IBAN, konverzia sa vykoná na všetkých záznamoch danej agendy. Zvážte teda, komu právo na konverziu pridelíte.

Ak teda patríte ku klientom pripravených na SEPA a s Vašou bankou máte dohodnuté používanie XML formátu pre SEPA platby, zaškrtnite v agende Nastavenie/Bankové účty pole SEPA EuroPlatba pri danom bankovom účte.

Ak budete zadávať tuzemský príkaz na úhradu s účtom v režime SEPA EuroPlatba, musíte zadávať číslo účtu v tvare IBAN. Bez zadaného IBAN nie je možné príkaz na úhradu uložiť.

Klient pripravený na SEPA vytvára príkazy na úhradu nasledovne:
- typ Tuzemský, využíva pre platby v rámci SR i v krajinách dosiahnuteľných SEPA platby,
- typ Zahraničný, využíva pre platby do ostatných krajín.

Info: Bližšie informácie týkajúce sa nastavenia agendy Homebanking pre pripraveného klienta nájdete v nasledujúcej časti noviniek HOMEBANKING.

Nepripravený klient na SEPA platby zmeny v programe POHODA nevykonáva a pokračuje bez zmeny. Banky svojim „nepripraveným“ klientom umožňujú pri elektronickej komunikácii používať pôvodné formáty príkazov na úhradu, pričom konverziu pôvodného čísla účtu vykonávajú banky vo svojich systémoch. Z uvedeného dôvodu neodporúčame v programe POHODA konverziu na IBAN vykonávať.

Väčšinou sa pri používaní pôvodných formátov naďalej používa tuzemský tvar čísla účtu a kód banky (napr. SLSP, VÚB, Tatra banka). Avšak pri niektorých pôvodných formátoch je potrebné používať IBAN a SWIFT (napr. Citibank).

Ak budete zadávať príkaz na úhradu v rámci SR, zvoľte v agende Príkazy na úhradu typ príkazu Tuzemský. Pri platbe do krajín, ktoré používajú SEPA platby, a ostatných krajín, zvoľte typ Zahraničný.

hore

Homebanking

Pri elektronickej komunikácii s bankou (import príkazov, export výpisov) je možné pre SEPA platby požiadať banku o používanie nových súborov vo formáte XML. Tieto formáty prijímajú číslo účtu len vo formáte IBAN. V súvislosti s touto zmenou je možné v programe POHODA vytvárať SEPA príkazy na úhradu vo formáte XML.

V agende Nastavenie/Homebanking stačí zaškrtnúť nové pole SEPA XML a vybrať verziu, do ktorej sa bude príkaz vytvárať. Pri každej službe sú uvedené verzie, ktoré Vaša banka podporuje. V programe POHODA je možné vytvárať príkazy na úhradu vo formáte XML vo verzii 1.1.3 a 1.2.3. Verzia 1.1.4 bude podporovaná v ďalšej verzii programu POHODA. Pri zaškrtnutej voľbe SEPA XML je možné importovať výpisy len vo formáte XML pre SEPA platby.

Upozornenie: Ak pri niektorej banke nenájdete uvedenú verziu, je to z dôvodu, že nám neboli zo strany banky poskytnuté informácie o podporovaných verziách formátu XML. V tomto prípade Vám odporúčame kontaktovať Vašu banku. Ak Vám banka neposkytne požadované informácie, nebude možné ani z programu POHODA zabezpečiť vytváranie príkazov na úhradu vo formáte XML.

O možnostiach používania aktuálnych a nových formátov elektronického bankovníctva Vám odporúčame obrátiť sa na Vašu banku.

hore

Neziskové organizácie

V súvislosti s opatrením MF SR č. MF/17616/2013-74 bola v programe POHODA pre typ účtovnej jednotky PÚN (podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie) do tlačových zostáv v agende Účtovný denník v časti Výkazy pridaná nová tlačová zostava Účtovná závierka – 1. strana. V súvislosti s uvedeným opatrením boli tiež upravené existujúce účtovné výkazy Súvaha a Výkaz ziskov a strát.

Podľa tohoto opatrenia sa postupuje prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. 12. 2013, ktorá sa zostavuje po 01. 01. 2014. V súčasnosti sú účtovné výkazy neziskových organizácií zapracované ako dva samostatné účtovné výkazy (Súvaha a Výkaz ziskov a strát), pričom každý výkaz obsahuje okrem číselných údajov uvedených vždy od strany 2, aj prvú stranu so všeobecnými údajmi o účtovnej jednotke a závierke.

Podľa nových pravidiel musí mať účtovná závierka prvú stranu so všeobecnými údajmi o účtovnej jednotke spoločnú pre všetky typy výkazov (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k uzávierke) a účtovné výkazy musia obsahovať iba strany s riadkami a číselnými údajmi (t. j. bez pôvodnej prvej strany).

Po zvolení tlačovej zostavy Účtovná závierka – 1. strana zaškrtnite v dialógovom okne Súčasti závierky tie súčasti účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky), ktoré odovzdávate. Rovnaké dialógové okno sa zobrazí i v prípade, ak zvolíte export do XML alebo PDF.

Pre odovzdanie tlačiva na daňový úrad v listinnej podobe je potrebné tlačovú zostavu vyexportovať do formátu FDF. Export do tohto formátu vykonáte v dialógovom okne Tlač prostredníctvom tlačidla Export/Exportovať do FDF. Elektronicky je možné tlačivo podať vo formáte XML prostredníctvom tlačidla Export/Exportovať do XML.

hore

Účtovníctvo

Odteraz je pri otvorení každej účtovnej jednotky na tlačových zostavách voľba Vrátane IBAN automaticky aktívna dovtedy, kým ju užívateľ nezruší. Pri opätovnom otvorení účtovnej jednotky je voľba opäť zaškrtnutá.

Aby sa IBAN na tlačových zostavách zobrazil, je potrebné ho mať prednastavený v agende Bankové účty.

V súvislosti s opatrením MF SR č. MF/17920/2013-74, bola do agendy Poznámky k uzávierke zapracovaná tlačová zostava Poznámky - 1. strana.

Jedná sa o prvú stranu tlačiva UVPOD3_1 (Poznámky individuálnej účtovnej závierky).

Pre odovzdanie tlačiva na daňový úrad v listinnej podobe je potrebné tlačovú zostavu vyexportovať do formátu FDF, elektronicky je možné tlačivo podať vo formáte XML. Dokument vyexportovaný do formátu FDF je možné elektronicky podať, ak ho po exporte a načítaní údajov uložíte ako PDF.

Export do formátu FDF vykonáte v dialógovom okne Tlač prostredníctvom tlačidla Export/ Exportovať do FDF. Export do formátu XML vykonáte prostredníctvom tlačidla Export/Exportovať do XML.

Zvyšné strany poznámok, t. j. tlačová zostava Poznámky k uzávierke by mali byť podané ako príloha vyššie uvedenej tlačovej zostavy.

Upozornenie: Úprava tlačovej zostavy Poznámky k uzávierke v súlade opatrením MF SR č. MF/17920/2013-74 bude zapracovaná do niektorého z update v priebehu mesiaca február 2014.

Ak ste platcovia dane z pridanej hodnoty v inom členskom štáte Európskej únie a využívate v programe POHODA funkciu registrácia DPH v EU, teraz si môžete zvoliť spôsob výpočtu DPH.

POHODA Vám ponúkne dva spôsoby výpočtu DPH, a to z čiastky v domácej mene, alebo z čiastky v cudzej mene. Nový spôsob výpočtu nastavíte v agende Registrácia DPH v EU v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty pomocou pola Typ výpočtu.

Ak bude vytvorený doklad v režime registrácie DPH v EU, dôjde k výpočtu čiastky DPH na položkách dokladu a k prepočítaniu všetkých čiastok dokladu do účtovníctva podľa Vami nastaveného spôsobu výpočtu. Pri vytvorení novej registrácie DPH v EU bude implicitne prednastavený typ výpočtu DPH Z čiastky v domácej mene.

Do agendy Interné doklady môžete teraz uviesť i dodaciu adresu. S touto novinkou navyše súvisí rozšírenie hlavnej adresy o trojicu nových polí Telefón, Mobil a E-mail.

Pri dokladoch, ktoré máte už vytvorené, sa záložka Dodacia adresa zobrazuje prázdna. Ak sem chcete adresu preniesť z agendy Adresár, postupujte rovnako, ako ste zvyknutí z práce v iných agendách. Dodaciu adresu môžete v agende Interné doklady vyplniť samozrejme i ručne.

V niektorých prípadoch sa interné doklady vytvárajú v programe POHODA automaticky. Príkladom je vystavenie daňového dokladu zo zálohovej faktúry. I tu sa na daňový doklad prenesie dodacia adresa zo zdrojového dokladu, ak je na ňom uvedená.

Z ponuky tlačových zostáv pre rok 2014, 2014p a vyššie boli odstránené vyhlásenia o podaní elektronickou formou pre tlačivá: Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Priznanie DPH, Súhrnný výkaz, Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a Hlásenie o vyúčtovaní dane.

hore

DPH

Upozornenie: Novela zákona o DPH priniesla, okrem iných zmien, v § 78a novú povinnosť platiteľov DPH predkladať, spolu s priznaním DPH, aj nový typ výkazu Kontrolný výkaz DPH. V tejto súvislosti je možné v programe POHODA už od verzie 10504 zadávať doklady s členením KV DPH, potrebným pre vstup dokladov do Kontrolného výkazu DPH. V priebehu mesiaca február bude zverejnený ďalší update, ktorý bude obsahovať i novú agendu KV DPH, v ktorej bude možné zostaviť Riadny a Opravný KV DPH. Z agendy KV DPH bude tiež možné exportovať KV DPH v tvare XML. O jej zapracovaní Vás budeme informovať prostredníctvom spravodaja.

Členíte doklady na strediská? POHODA Vám vďaka novo pridanej tlačovej zostave poskytne podrobnejší rozpis hodnôt pre daň z pridanej hodnoty podľa jednotlivých stredísk a typov členení DPH.

Nová tlačová zostava Podklady k dani z pridanej hodnoty po strediskách sa nachádza v agende Priznanie DPH. Je samozrejme k dispozícii iba v prípade, ak máte zaškrtnutú voľbu Používať strediská v agende Globálne nastavenie v sekcii Doklady.

Triedenie údajov na zostave ovplyvňuje zaškrtnutie voľby Zoradiť podľa dokladov v dialógovom okne Tlač. Keď je voľba zaškrtnutá, dochádza k radeniu podľa čísel dokladov v rámci strediska a daného typu členenia DPH, ak zaškrtnutie zrušíte, údaje sa zoradia podľa dátumu zdaniteľného plnenia.

hore

Fakturácia

V agendách Prijaté faktúry a Prijaté zálohové faktúry nájdete novú tlačovú zostavu Súčet položiek.

S tlačovou zostavou tohto typu sa môžete už stretávať v agendách vydaných a vydaných zálohových faktúr. Využijete ju predovšetkým na zistenie súčtov množstva a cien skladových, resp. textových položiek, prijatých, resp. prijatých zálohových faktúr. Je rozdelená do niekoľkých častí. V prvej časti Skladové zásoby sa nachádzajú skladové karty, sekcia Mimo sklad zahŕňa súpis ručne zadaných položiek. V časti Položky z príjemok sú uvedené zásoby prenesené z príjemky a ďalej tiež textové položky s väzbou na agendu Príjemky.

Novo pridaná tlačová zostava Kontrola dokladov pre vyrovnanie DPH poskytne účtovným jednotkám, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo, súhrnný prehľad prijatých, resp. vydaných faktúr, pri ktorých je možné vykonať vyrovnanie DPH.

Tlačová zostava sa nachádza medzi kontrolnými zostavami agend Vydané faktúry a Prijaté faktúry. Ukáže Vám súhrn faktúr s odpočtom záloh typu Záloha, pri ktorých je možné vykonať vyrovnanie DPH z ponuky Záznam. Faktúry sa zo zostavy vyradia až vtedy, ak vykonáte vyrovnanie DPH. Súpiska má iba informatívny charakter.

Na tlačových zostavách Zálohová faktúra HTML, Zálohová faktúra s príkazom na úhradu, Faktúra s príkazom na úhradu, Pohľadávka, Penalizačná faktúra, Upomienky faktúr v omeškaní, Upomienky faktúr v omeškaní v cudzej mene je možné voliteľne tlačiť i kód IBAN, a to zaškrtnutím voľby Vrátane IBAN v dialógovom okne Tlač.

Aby sa IBAN na tlačových zostavách zobrazil, je potrebné ho mať prednastavený v agende Bankové účty.

V tlačových zostavách Zálohová faktúra s príkazom na úhradu a Faktúra s príkazom na úhradu bola upravená časť zostavy Príkaz na úhradu podľa podmienok SEPA úhrad. Do tejto časti sa už uvádza IBAN a SWIFT.

V agendách Pokladňa, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky, Prijaté objednávky, Reklamácie a Servis bolo rozšírené pole Doklad, do ktorého teraz môžete zadať až 32 znakov.

hore

Sklady

Ak si neprajete, aby niektorý užívateľ programu POHODA videl nákupné ceny v agende Príjemky, môžete mu to teraz zakázať.

Do stromu práv agendy Prístupové práva v sekcii Súbor/Ostatné sme pridali nové právo Nákupné ceny (príjemky). Prístupné je iba pri užívateľoch, ktorí nemajú pridelené právo na nákupné ceny v rovnakej sekcii.

Užívateľ bez práva na zobrazovanie nákupných cien v agende Príjemky v nej môže stále vytvárať doklady a vkladať do príjemiek zásoby. Položky sa vkladajú v nákupnej cene uvedenej pri zásobe, ktorá sa však užívateľovi nezobrazuje. Pri vytvorení príjemky z iného dokladu sa použije nákupná cena z prenášaného dokladu, ktorá je na príjemke rovnako skrytá.

Takto vytvorené príjemky sú označené na záložke Poznámky v poli Interná poznámka textom: Príjemka bola vytvorená užívateľom bez práva na nákupné ceny.

Užívateľ, ktorý nedisponuje právom pre zobrazovanie nákupných cien v agende Príjemky, ich samozrejme nevidí ani na tlačových zostavách tejto agendy a nemôže ani pridať stĺpce s nákupnými cenami v tabuľke agendy. Pri účtovaní skladov spôsobom A potom neuvidí v agende Príjemky ani záložku Zaúčtovanie.

Užívateľ s vyššími právami musí takto vytvorené príjemky skontrolovať a nákupné ceny prípadne upraviť.

Ďalšia novinka v programe POHODA umožňuje k jednotlivým zásobám priradiť členenie DPH a členenie KV DPH zvlášť pre príjem a výdaj.

Členenie DPH a členenie KV DPH je možné pri každej zásobe nastaviť na záložke Zaúčtovanie zvlášť pre príjem a výdaj prostredníctvom polí Čl. DPH a Čl. KV DPH.

Ak sú pri vybranej zásobe nové polia s členením DPH a KV DPH prednastavené, pri vložení zásoby do agend Prijaté faktúry, Vydané faktúry a Pokladňa sa spolu so zásobou prenesú i členenia DPH a KV DPH. Údaje je možné prekontrolovať na záložke Položky faktúry, resp. Položky dokladu v stĺpcoch Čl. DPH a Čl. KV DPH.

Ak vložíte zásobu do dokladu, ktorý neobsahuje členenie DPH a členenie KV DPH, a následne ho prenesiete do agend Prijaté faktúry, Vydané faktúry a Pokladňa, prenesie sa i príslušné členenie DPH a KV DPH.

hore

REPORT Designer

Ak upravujete tlačové zostavy pomocou editora tlačových zostáv REPORT Designer, určite privítate, že môžete upravovať šírku čiar pri čiarovom kóde, čo sa Vám bude hodiť pre zachovanie kvality pri tlači.

Doteraz ste si mohli nastaviť formát čiarového kódu v rôznom kódovaní a veľkosti. Prostredníctvom nového pola Korekcia šírky čiary (µm) je možné upraviť výsledok tlače čiarového kódu.

Nové pole nájdete v dialógovom okne Vlastnosti objektu počas pridania objektu typu Čiarový kód. Úpravu čiarového kódu môžete vykonávať v rozsahu – 400 µm až + 400 µm, s korekciou po 50 µm.

hore

XML

XML komunikácia programu POHODA reaguje na to, že sa agenda Interné doklady rozšírila o niekoľko nových polí. Pomocou XML teda môžete prenášať i údaje zo záložky Dodacia adresa konkrétneho dokladu a ďalej pole Telefón, Mobil a E-mail pri hlavnej adrese. Platí to ako pre export, tak import údajov.

Ak pracujete s užívateľským exportom údajov do XML na prenášanie údajov medzi programami POHODA alebo rôznymi aplikáciami, určite oceníte podporu pre ďalšie agendy, a to Ostatné záväzky a Kategórie internetových obchodov.

Užívateľský export do XML bol pridaný do kontroly na prístupové práva na XML komunikáciu.

Ak nemá užívateľ nastavené práva na XML komunikáciu, nebude môcť vykonať užívateľský export údajov do XML. Práva je možné nastaviť zaškrtnutím voľby XML komunikácia v agende Prístupové práva vo vetve Práva/Súbor/Databáza.

XML komunikácia pre agendu Výdajky bola rozšírená o prenos údaja Telefón z dodacej adresy dokladu.

XML komunikácia agendy Výroba bola rozšírená o prenos údajov Exspirácia a Poznámka na záložke Výrobky.

Ak používate export individuálnych cien skladových zásob alebo individuálnych zliav cenových skupín pri obchodných partneroch, oceníte rozšírenie XML schémy. XML komunikácia už dlhšiu dobu umožňuje export individuálnych cien pre agendu Adresár, teraz podporuje i prenos údaja Cudzia mena.

hore

Ostatné

Do programu POHODA sme pridali možnosť vykonať aktualizáciu programu cez príkazový riadok pomocou parametra pohoda.exe /update. Nová funkcia uľahčí prácu pri nasadení aktualizácií na počítače v sieti.

Správca vytvorí naplánovanú úlohu (napr. Pohoda.exe /Update) a umožní pomocou tejto úlohy vykonať aktualizáciu i bežnému užívateľovi.

Po spustení parametra pohoda.exe /update systém skontroluje, či je dostupná aktualizácia (update) programu POHODA. Ak je update stiahnutý, aktualizácia sa automaticky vykoná a potom sa program POHODA ukončí. Ak bude táto operácia neúspešná, vráti systém chybový návratový kód.

POHODA už podporuje vloženie obrázku vo formáte PNG. Obrázky v tomto formáte môžete vkladať do agendy Zásoby, ďalej ako logo pre všeobecný internetový obchod v agende Nastavenie internetových obchodov a pre agendu Kategórie internetových obchodov.

Pri použití poštového klienta SMTP sa teraz zapisujú do agendy Odoslané e-maily tiež e-maily odoslané cez povel E-mail v hlavičke dokladu.

Rozšírili sa možnosti e-mailovej komunikácie z programu POHODA cez poštového klienta SMTP. Doteraz ste vkladali prílohy po jednom zázname, teraz je možné pridať viac príloh naraz.

E1: Previazanie voliteľných parametrov medzi agendami sa rozšírilo o možnosť prenosu parametra medzi agendami Majetok a Účtovný denník.

V prípade, že je zhodný parameter zavedený v oboch menovaných agendách, dôjde pri každom vytvorení zaúčtovania do účtovného denníka i k automatickému naviazaniu voliteľného parametra.

Zaúčtovanie sa vytvára napr. zmenou odpisovej skupiny, prepnutím na prelom roka alebo údajovou uzávierkou. Je však potrebné pamätať na to, že ak je parameter v denníku zmenený ručne, automatickým zaúčtovaním majetku dôjde znovu k prenosu parametra podľa pôvodného dokladu z agendy Majetok.

Prechod medzi variantmi systému POHODA je teraz oveľa jednoduchší. Zmenu licenčného čísla je možné totiž teraz vykonať bez nutnosti reinštalácie programu POHODA.

Ak chcete prejsť napríklad z variantu POHODA Jazz na variant POHODA Komplet, stačí Vám na to iba zmena licenčného čísla.

Túto možnosť nájdete v agende Účtovné jednotky v ponuke Databáza, kde vyberiete povel Správa licencií... Zobrazí sa dialógové okno Správa licencií. Pomocou tlačidla Zmeniť môžete zadať nové licenčné číslo.

Ak prechádzate z nesieťového (lokálneho) variantu programu POHODA na sieťový variant, zmeníte licenčné číslo len tak, že reinštalujete program, aby došlo k správnemu zavedeniu programu pre sieťovú prevádzku.

V prípade, že niektorá z účtovných jednotiek pracuje v režime pobočkového spracovania údajov alebo komunikuje s doplnkom POHODA Kasa Offline, je potrebné vykonať zohranie údajov pred samotnou zmenou licenčného čísla. V prípade pobočkového spracovania údajov je po zmene nutné upraviť nastavenie pobočiek podľa aktuálne pridelených licenčných čísel.

Zmena licenčného čísla slúži iba na prechod medzi variantmi, nie však medzi radmi systému POHODA. Nie je možné teda prejsť z radu POHODA MDB na rad POHODA SQL, resp. E1.

Ak máte zapnutú podrobnú informačnú plochu, uvidíte, že teraz pribudli údaje i zo mzdovej oblasti.

V sekcii Mzdové údaje na záložke Ostatné nájdete informácie o počte zamestnancov a taktiež koľko dní zostáva do výplaty miezd. Informačná plocha Vám tiež ukáže, kedy ste naposledy vystavili mzdy.

Informačná plocha Vám teraz zobrazí, nakoľko máte vyťažený svoj program POHODA. Tieto údaje slúžia k prehľadu o využití programu a k zváženiu, či prejsť na vyššie rady systému POHODA, ktoré sú určené na spracovanie väčšieho objemu údajov.

Túto štatistiku nájdete na informačnej ploche programu POHODA na záložke Ostatné iba v rade POHODA MDB.

Upozornenie: Z dôvodu rozsiahlej zmeny štruktúry databázy nebude možné pri prevode účtovných jednotiek do verzie 10600 vo variante POHODA Komplet použiť voľbu „Prevod bez obnovy databázy (rýchly prevod)“.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131898 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť