Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Január 2014

Update POHODA, rel. 10611

K dispozícii od: 28. 04. 2014

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Január 2014, rel. 10600 (resp. 10601, 10602, 10603, 10604, 10605, 10606, 10607, 10608, 10609, 10610).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa Offline: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť update i pre Kasu Offline, rel. 10602.

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 10611 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

Personalistika a mzdy

 • Bola opravená chyba vo výkaze Mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie. Počet dní u zamestnancov sa už počíta korektne.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10610 zo dňa 16. 04. 2014:

Personalistika a mzdy

 • Bol upravený výpočet Vylúčených dôb pre účely tlačiva Evidenčný list dôchodkového poistenia.
  Vylúčené doby sa už počítajú korektne v prípade starostlivosti o dieťa i v prípade zamestnancov, ktorí sú odvodovo zvýhodnení na SP z dôvodu predchádzajúcej evidovanej dlhodobej nezamestnanosti.

 • Bol opravený vstup nedoplatku z RZZP do tlačových zostáv Mzdový list a Rekapitulácia miezd, hodnota korektne vstupuje do pola Poistné.
 • Bola opravená chyba pri výpočte zdravotného poistenia pri súbehu pracovných pomerov. Odvody sa už korektne vypočítajú z úhrnu príjmov za všetky pracovné pomery.
 • Bolo odstránené chybové hlásenie pri vytváraní Hlásenia o vyúčtovaní dane do formátu XML. Chyba sa prejavovala len v rade SQL a E1.

Účtovníctvo

 • Bolo opravené neštandardné ukončenie programu po označení interného dokladu vytvoreného vymeraním DPH. Chyba sa prejavovala len v rade SQL a E1.
 • Bolo opravené zobrazovanie tlačovej zostavy Uplatnené zálohy, tlačová zostava sa už zobrazuje správne.
 • Pre export účtovných výkazov Súvaha a Výkaz ziskov a strát do XML bola opravená hodnota Rok pre Bezprostredne predchádzajúce obdobie. Po načítaní XML do aplikácie finančnej správy sa už údaje pre Bezprostredne predchádzajúce obdobie načítajú správne.

Homebanking

 • Do vyexportovaného príkazu na úhradu vo formáte SEPA XML bol pridaný názov platiteľa. Názov platiteľa sa vypĺňa z názvu firmy účtovnej jednotky.
 • Ak v príkaze na úhradu vo formáte SEPA XML neuvediete Príjemcu, prípadne pri exporte zvolíte voľbu Nevkladať príjemcu, vyplní sa meno príjemcu v súbore textom „NOTPROVIDED“ čo znamená „neposkytnuté“. Overte si u banky príjemcu, či podporuje túto funkcionalitu.
 • Bola upravená verzia 1.2.3. príkazu na úhradu SEPA XML na typ SECT (Single European Credit Transfer) pre banky ktoré podporujú len tento typ príkazu (napr. ING Bank). Zmena umožní tiež vyexportovať viacero príkazov naraz, pričom sa v exporte nachádza dátum splatnosti za jednotlivé príkazy na úhradu.

XML

 • Pokladničné doklady je už možné importovať s iným číselným radom ako je východiskový číselný rad vybranej hotovostnej pokladne.
 • Bol upravený XML import dokladu v cudzej mene. Ak vstupný XML dokument neobsahuje kurz cudzej meny, bude kurz cudzej meny načítaný z programu POHODA podľa dátumu zdaniteľného plnenia dokladu.
 • Bol upravený XML export zásob z programu POHODA. Do výstupného XML dokumentu sa už nevytvárajú prázdne elementy pre členenie DPH, členenie KV DPH, ak nie sú na zásobe hodnoty v programe POHODA nastavené.

Ostatné

 • Bolo opravené zatuhnutie programu v Kase a Kase offline v režime zobrazenia fullscreen pri prepínaní do inej agendy.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10609 zo dňa 25. 03. 2014:

Personalistika a mzdy

 • Do agendy Personalistika bola pridaná nová záložka pre evidovanie obdobia starostlivosti o dieťa (deti). Starostlivosť o dieťa ovplyvňuje výpočet sumy dôchodku u zamestnancov narodených do 01.01.1985, pričom obdobie sa uvádza len u jedného z rodičov, vo väčšine prípadov pôjde o matku.

  Na záložke Starostlivosť o dieťa zadajte obdobie pomocou Od – Do. Do poľa Od sa zadáva dátum narodenia dieťaťa, resp. dátum osvojenia alebo prevzatia do starostlivosti.
  Do poľa Do sa uvádza dátum predchádzajúci dňu dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa, resp. dátum skončenia starostlivosti (u dlhodobo ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa najneskôr deň predchádzajúci dovŕšenia 18. roku veku).

  V prípade, ak počas obdobia starostlivosti o jedno dieťa začala starostlivosť o ďalšie dieťa, môžete zadať len jedno obdobie (dátum skončenia starostlivosti upravte ručne). Obdobie starostlivosti o jednotlivé deti môžete zadávať i osobitne. Ku každému obdobiu program umožní vyplniť i pole Poznámka.
 • Na základe usmernenia Sociálnej poisťovne bolo zapracované vypĺňanie rubriky Kalendárne dni vylúčených dôb v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov a vo Výkaze poistného a príspevkov.
  Rubrika sa vypĺňa v každom pracovnom pomere, bez ohľadu na skutočnosť, či je rodič počas starostlivosti na materskej dovolenke, rodičovskej, resp. je aktívny.
 • Bol upravený export Mesačného výkazu poistného a príspevkov a Výkazu poistného a príspevkov do formátu XML. Ak má užívateľ definované v Prístupových právach Plné meno s titulom za priezviskom (napr. Ing. Michaela Nováková, Csc.), údaje do uvedených výkazov sa vyplnia korektne.
 • Bola opravená chyba pri výpočte odvodov na sociálne poistenie v prípade, ak bol príjem vyplatený po skončení pracovného pomeru, pričom poistenie zamestnanca v poslednom kalendárnom roku netrvalo.
  Ak poistenie trvalo v predchádzajúcom kalendárnom roku, pri práci na prelome účtovných období sa odvody rozpočítavajú korektne.

  Ak nie sú údaje o poistení k dispozícii, t. j. bola vykonaná údajová uzávierka alebo posledné poistenie trvalo v roku 2012 či 2011, je potrebné výkaz vyplniť ručne. V ES POHODA využite funkciu Záznam/Editácia/Upraviť všetko.

Účtovníctvo

 • Bolo rozšírené pole Číslo na 32 znakov vo všetkých agendách okrem agendy Adresár, Personalistika a Zákazky. Funkčnosť pre tvorbu číselných radov a automatického číslovania dokladov zostala nezmenená.
 • Pre rok 2013 v priznaní k dani z príjmu typ DPFO_B bola opravená chyba v zaokrúhlení riadku 120, vypočítaná hodnota pre 2% sa už zaokrúhľuje správne.
 • Pre rok 2013 v priznaní k dani z príjmu typ DPFO_B bola opravená chyba výpočtu pre riadok 92, ak daňovník nenárokuje daňový bonus a v riadku 92 vychádza hodnota menej ako 17 Eur, do riadku 92 sa už správne vyplní hodnota nula.
 • Pre rok 2013 v priznaní k dani z príjmu typ DPPO bola vo variante E1 opravená chyba v sekcii Poukázanie podielu §50. V sekcii sa už v tabuľke, v ktorej sa uvádzajú údaje o prijímateľoch podielu zaplatenej dane, nevytvárajú duplicitné zápisy o uvedených prijímateľoch.
 • Pre rok 2013 v priznaní k dani z príjmu typ DPPO bola opravená chyba v riadkoch 500 a 900. V prípade, ak je v riadku 400 uvedená hodnota nula, alebo záporná hodnota, sa už do riadku 500 vyplní hodnota nula, riadok nezostane nevyplnený. Ak sa vypĺňa r. 900 a výsledok výpočtu je do 5 Eur vrátane, do riadku 900 sa už vyplní hodnota nula, riadok nezostane nevyplnený.

Homebanking

 • Pri načítavaní výpisu vo formáte SEPA XML sa zobrazí dialóg s Číslom výpisu. Číslo výpisu sa vypĺňa na základe čísla uvedeného priamo vo výpise, pričom číslo je možné upraviť.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10608 zo dňa 13. 03. 2014:

Kontrolný výkaz DPH

 • Do agendy Interné doklady bolo pridané nové pole Pôv.opr.dokl. (Pôvodný opravovaný doklad).
  Hodnota z poľa Pôv.opr.dokl. vstupuje do kontrolného výkazu do sekcie C2 do poľa Pôvodný doklad.

  V prípade dokladov vytvorených prostredníctvom funkcie Vymeranie DPH sa do poľa Pôv.opr.dokl. do vytvorených dokladov vymerania/odpočtu dane v agende Interné doklady automaticky prenesie hodnota z prijatej faktúry z poľa Pôv. doklad.

  Ak vytvárate doklady pre vymeranie/odpočet dane (k dobropisom/ťarchopisom) v agende Interné doklady ručne, je potrebné do poľa Pôv.opr.dokl. doplniť poradové (dodávateľské) číslo pôvodnej prijatej faktúry.
 • Do agendy Ostatné pohľadávky bolo pridané nové pole Por.č.KV DPH. Hodnota vyplnená v tomto poli vstupuje do kontrolného výkazu do sekcie A1 do poľa Poradové číslo.

  Toto pole využijete pre splátkové kalendáre, hodnota zadaná v tomto poli vstupuje do dokladov vytvorených cez Stále platby, pole je možné upraviť i prostredníctvom hromadnej editácie.

  Ak v poli Por.č.KV DPH vyplníte hodnotu, do kontrolného výkazu do poľa Poradové číslo vstúpi hodnota z tohto poľa.

  Ak v poli Por.č.KV DPH nevyplníte hodnotu, do kontrolného výkazu do poľa Poradové číslo vstúpi hodnota z poľa Číslo.
 • Do dokladových agend bola zapracovaná história zmien pre Členenie KV DPH. Taktiež bola zapracovaná história zmien pre agendu Položky kontrolného výkazu DPH. Pre evidovanie histórie zmien v agende Položky kontrolného výkazu DPH je potrebné v agende Globálne nastavenie/História zaškrtnúť voľbu Zapnuté a Záložka pre Položky kontrolného výkazu DPH.

  V agende Položky kontrolného výkazu program eviduje históriu zmien len pre editovateľné polia príslušných sekcií, históriu zmien nájdete v príslušnej sekcii v záložke História záznamu.

Účtovníctvo

 • V agende Priznanie k dani z príjmov, typ DPFO_B, bol opravený výpočet pre riadok 76. Do výpočtu riadku 76 už správne vstupuje i hodnota z riadku 75.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10607 zo dňa 10. 03. 2014:

Účtovníctvo

 • Bola opravená chyba v exporte XML v daňovom priznaní k dani z príjmov, typ DPPO.
 • V agende Priznanie k dani z príjmov, typ DPFO_B, bola v sekcii Závislá činnosť § 5 odstránená kontrola pre riadok 35.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10606 zo dňa 07. 03. 2014:

Personalistika a mzdy

 • Bola aktualizovaná tlačová zostava Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brig. práci študenta.

Účtovníctvo

 • Do ES POHODA bolo pre rok 2013 zapracované Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO_B). Priznanie založíte v ponuke Účtovníctvo v agende Priznanie k dani z príjmov, prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením priznania k dani z príjmov, v ktorom vyberiete príslušné zdaňovacie obdobie.

  Tlačivo priznania DPFO_B je zapracované pre export do formátu FDF i pre export do formátu XML.
  Pre export tlačiva do formátu FDF použite tlačidlo Export v dialógovom okne Tlačové zostavy. Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t. j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.
  Pre export tlačiva do formátu XML použite povel Záznam/Odoslanie priznania.

  Upozornenie: Správnosť výpočtov a vyplnenia je potrebné riadne skontrolovať, za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník!

  Bližšie informácie o vypĺňaní priznania získate prostredníctvom pomocníka, vo formulári priznania stlačte v príslušnej sekcii kláves F1. Na našej stránke sme taktiež zverejnili poučenie pre vyplnenie DPFO B.

  Informácia k zapracovanému DPFO_B:

  Na finančnú správu bol podaný dopyt v súvislosti s povinnosťou vyplniť dátumové pole v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2, ak sa uvedené prílohy nevypĺňajú. V prípade ak sa prílohy nevypĺňajú, program dátumové pole v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 priznania do exportu FDF a XML automaticky nevyplní.

  Dátumové pole v Prílohe č. 1 sa automaticky vyplní dátumom uvedeným v sekcii Rekapitulácia, ak zaškrtnete otázku "Budete uvádzať údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia?" Dátumové pole v Prílohe č. 2 sa vyplní, ak vyplníte dátum v sekcii Podiely na zisku (dividendy), sekcia je prístupná po zaškrtnutí otázky "Budete uvádzať podiely na zisku (dividendy) - zdanenie § 51d ods. 3?"  
 • V rade POHODA E1 bola opravená chyba v prístupových právach pre tlačové zostavy v agende Poznámky k uzávierke.

Homebanking

 • Bolo opravené načítavanie výpisov pre službu Tatrabanka HomeBanking. Program správne načítava variabilný symbol z výpisu.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10605 zo dňa 28. 02. 2014:

Personalistika a mzdy

 • Pre rok 2013 boli aktualizované tlačové zostavy Hlásenie o vyúčtovaní dane, Hlásenie o vyúčtovaní dane časť IV. a časť V.
  Aktualizovaná bola i tlačová zostava Potvrdenie o podaní. Úpravy boli vykonané pre Export do FDF, XML i TXT.

  Údaje uvedené v hlásení o vyúčtovaní dane sú úhrnnými údajmi z prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, ktoré zamestnávateľ podal miestne príslušnému správcovi dane za jednotlivé kalendárne mesiace bežného zdaňovacieho obdobia.

  Do časti IV. vstupujú údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý hlásenie podáva, nevykonal ročné zúčtovanie.
  Do časti V. vstupujú údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý hlásenie podáva, vykonal ročné zúčtovanie.

  Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, miestne príslušnému správcovi dane po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré hlásenie podáva.
  Hlásenie sa podáva do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak.
 • Na tlačovej zostave Potvrdenie o zaplatení dane sa už vypĺňajú údaje i o zamestnávateľovi, ktorý je fyzickou osobou.
 • Na tlačovej zostave Zníženie základu dane (príloha mzdového listu) sa korektne vypĺňajú údaje daného roka.

Účtovníctvo

 • Do ES POHODA bolo pre rok 2013 zapracované Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO). Priznanie založíte v ponuke Účtovníctvo v agende Priznanie k dani z príjmov, prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením priznania k dani z príjmov, v ktorom vyberiete príslušné zdaňovacie obdobie.

  Tlačivo priznania DPPO je zapracované pre export do formátu FDF i pre export do formátu XML.
  Pre export tlačiva do formátu FDF použite tlačidlo Export v dialógovom okne Tlačové zostavy. Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t. j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.
  Pre export tlačiva do formátu XML použite povel Záznam/Odoslanie priznania.

  Upozornenie: správnosť výpočtov a vyplnenia je potrebné riadne skontrolovať, za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník!

  Bližšie informácie o vypĺňaní priznania získate prostredníctvom pomocníka, vo formulári priznania stlačte v príslušnej sekcii kláves F1. Na našej stránke sme taktiež zverejnili poučenie pre vyplnenie DPPO.
 • V súlade s opatrením č. MF/17920/2013-74 bolo pre rok 2013 upravené tlačivo Poznámky k uzávierke.
  Tlačivo je možné prostredníctvom tlačidla Export vyexportovať do FDF. Tlačivo bolo zapracované pre formát print-edit-save, t.j. po načítaní údajov je možné údaje do jednotlivých polí ručne doplniť, prípadne upraviť a zmeny uložiť.
  Pre elektronické podanie tlačiva prostredníctvom aplikácie správcu dane je potrebné tlačivo uložiť do formátu PDF. Vyexportovaný FDF súbor s údajmi otvorte a uložte do formátu PDF (v otvorenom tlačive cez Súbor/Uložiť ako/PDF).
 • V tlačovej zostave Upomienky faktúr v omeškaní v cudzej mene program už správne zobrazuje neuhradenú čiastku za všetky doklady.
 • Bola upravená tlačová zostava Príkaz na úhradu – SEPA a Príkaz na úhradu - SEPA (s kópiou) v agende Príkazy na úhradu. Na každej strane sa tlačí hlavička príkazu s celkovou čiastkou položiek na strane a päta príkazu.
 • Do agendy Príkazy na úhradu boli pridané nové tlačové zostavy Príkaz na úhradu a Príkaz na úhradu (s kópiou), ktoré sú vizuálne zhodné s pôvodnými Príkazmi na úhradu. V prípade zaškrtnutého poľa SEPA EuroPlatba sa v týchto tlačových zostavách namiesto čísla účtu a kódu banky vypĺňa IBAN a SWIFT platiteľa.

Homebanking

 • Bolo upravené načítavanie variabilného symbolu pri importe výpisov v clearingovom formáte pri službe Tatrabanka Homebanking.
 • Pri vytváraní príkazu na úhradu vo formáte SEPA XML vo verzii 1.2.3 bolo upravené vypĺňanie elementu príjemca. Názov príjemcu sa skráti na 70 znakov.
 • Bolo upravené načítavanie dátumu výpisu vo formáte SEPA XML z elementu "ToDtTm".
 • Bolo upravené načítavanie čísla výpisu vo formáte SEPA XML z elementu "ElctrncSeqNb" alebo elementu "LglSeqNb". V prípade, že sa vo výpise nenachádza žiadny z týchto elementov, program Vás vyzve na ručné zadanie čísla výpisu.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10604 zo dňa 17. 02. 2014:

Upozornenie: Dovoľujeme si vás upozorniť na skutočnosť, že prostredníctvom povelu Záznam/Odoslanie KV DPH... len vytvárate XML pre podanie kontrolného výkazu. Podať a odoslať XML je potrebné cez portál finančnej správy, prípadne cez aplikáciu eDane.

Kontrolný výkaz DPH

 • Pre XML export kontrolného výkazu bol opravený vstup hodnoty rozdielu odpočítanej dane v sekcii C2, hodnota už do XML vstupuje správne, nezaokrúhlená.
 • Pre vstup údajov do kontrolného výkazu bol opravený vstup odpočtu zálohy z dokladu, ak bol odpočet zálohy vykonaný cez Záznam/Ručný odpočet zálohy a odpočet obsahoval rozpis na základ dane a daň. Hodnoty už do kontrolného výkazu vstupujú i pri tomto spôsobe odpočítavania záloh správne. Pre korektný vstup hodnôt do kontrolného výkazu je potrebné kontrolný výkaz znovu vystaviť. V prípade odpočtu záloh cez Záznam/Prenos/Zálohové faktúry, vstupovali hodnoty do kontrolného výkazu správne, v tomto prípade nie je potrebné kontrolný výkaz znovu vystaviť.

  UPOZORNENIE: Do novozostaveného kontrolného výkazu vstúpia údaje zo zdrojových dokladov, t.j. ak ste už vykonávali nejaké editácie, tie sa do novozostaveného výkazu nepremietnu.
 • Bol upravený vstup dobropisov do sekcie D1 a D2 kontrolného výkazu – dobropisy do uvedených sekcií už vstupujú správne. Hodnoty základu dane a dane z dobropisov sa už do sumárnych hodnôt za obdobie nepripočítavajú, do sumárnych hodnôt za obdobie už vstupujú korektne.

  Pre korektný vstup hodnôt do kontrolného výkazu je potrebné kontrolný výkaz znovu vystaviť, pričom taktiež platí vyššie uvedené upozornenie ohľadom editácie údajov.

Personalistika a mzdy

 • Bola odstránená chyba pri ukladaní výsledkov ročného zúčtovania preddavkov na daň pri údajovej uzávierke.
  V súčasnosti sa preplatky/nedoplatky korektne vysporiadajú vo vybranej mzde i v prípade, že ste medzitým vykonali údajovú uzávierku.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10603 zo dňa 14. 02. 2014:

Kontrolný výkaz DPH

 • Bolo opravené vytvorenie exportu do XML pre verziu SQL/E1.
 • Tlačová zostava Položky Kontrolného výkazu DPH pre sekciu D2 sa už zobrazuje so správnymi hodnotami v stĺpci Daň.
 • Do exportu XML bol pridaný vstup hodnoty nula pre sekcie D1 a D2 - v prípade, že nie je plnenie v základnej alebo zníženej sadzbe, uvádza sa v príslušných stĺpcoch KV DPH hodnota nula.

Účtovníctvo

 • Bola odstránená chyba pri zadávaní jednotlivých položiek príkazu na úhradu. Pri uložení príkazu sa už neostránia položky, ktoré obsahujú IBAN a nemajú vyplnené pole Číslo.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10602 zo dňa 12. 02. 2014:

Kontrolný výkaz DPH

 • Novú agendu Kontrolný výkaz DPH nájdete v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty.

  Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

  Každý platiteľ podáva kontrolný výkaz podľa svojho zdaňovacieho obdobia, a to buď mesačne alebo štvrťročne. Ak platiteľ dane podáva daňové priznanie skôr ako 25. deň nasledujúci po skončení zdaňovacieho obdobia, podá spolu s daňovým priznaním v rovnaký deň aj kontrolný výkaz.

  Zostavenie kontrolného výkazu sa spustí klávesou INSERT, resp. tlačidlom na nástrojovej lište (ako obvykle pri založení nového záznamu agendy). Otvorí sa dialógové okno pre spracovanie kontrolného výkazu. Vyberte zdaňovacie obdobie; program POHODA ponúka jednotlivé mesiace alebo štvrťroky, podľa nastavenia daňovníka v agende Globálne nastavenie/Dane.
 • Program automaticky spracuje kontrolný výkaz z údajov uvedených v daňových dokladoch a uloží výsledky do nového záznamu agendy Kontrolný výkaz DPH.

  Z agendy je možné tlačiť tlačovú zostavu Kontrolný výkaz DPH, tlačová zostava zodpovedá vzoru zverejnenému v opatrení č. MF/19057/2013-73. Údaje sú uvedené v jednotlivých sekciách presne tak, ako vstúpia i do XML.

  Kontrolný výkaz je možné podať len elektronicky, export do formátu XML vykonáte v zostavenom výkaze prostredníctvom povelu Záznam/Odoslanie KV DPH...

  Doklady, ktoré do kontrolného výkazu vstupujú, nájdete v agende Položky Kontrolného výkazu DPH. V tejto agende sú niektoré polia prístupné pre editáciu. Agendu Položky Kontrolného výkazu DPH otvoríte v zostavenom kontrolnom výkaze prostredníctvom klávesu Enter, dvojklikom alebo z kontextovej ponuky prostredníctvom povelu Otvoriť výkaz.

  Pre odoslanie, resp. export kontrolného výkazu do formátu XML alebo pre tlač zostavy Kontrolný výkaz DPH, je potrebné agendu Položky Kontrolného výkazu zatvoriť. Export kontrolného výkazu do XML a tlač zostavy Kontrolný výkaz DPH je možné vykonať len z agendy Kontrolný výkaz DPH.

  UPOZORNENIE: Ak ste v zostavenom kontrolnom výkaze v jednotlivých dokladoch vykonali editáciu, táto editácia sa nepremietne do ďalšieho zostaveného, riadneho alebo opravného výkazu.
 • Vzhľadom ku skutočnosti, že program POHODA nepodporuje vystavenie dodatočného kontrolného výkazu, odporúčame, aby ste si v agende Globálne nastavenie/História zaškrtli možnosť Evidovať históriu zmien.

  Program zatiaľ neeviduje históriu zmien v členení KV DPH na dokladoch, táto funkčnosť bude dopracovaná neskôr. V prípade, ak meníte členenie KV DPH na doklade zahrnutom do už vystaveného a elektronicky odoslaného kontrolného výkazu, odporúčame poznačiť si túto skutočnosť do záložky Poznámky.
 • Podrobnejšie informácie ohľadne členení KV DPH, agendy Kontrolný výkaz DPH a agendy Položky Kontrolného výkazu DPH nájdete v pomocníkovi k daným agendám.

Personalistika a mzdy

 • Na základe zverejneného odporúčaného tlačiva Potvrdenie o príjme/odmene (UPSVaR) bola upravená vysvetlivka na danej tlačovej zostave.
 • Bola opravená chyba pri uzávierke hospodárskeho roka, kde sa v uzatváranej účtovnej jednotke vymazali vystavené mzdy. Údajová uzávierka už prebieha korektne.
 • Na tlačovej zostave Výplatná páska (i TZ Výplatné pásky) bolo upravené zobrazenie zdravotnej poisťovne zamestnanca. Chyba sa prejavovala len u zamestnancov, ktorí majú pridelenú fiktívnu ZP.

Účtovníctvo

 • Banka BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky premenovala svoj názov na mBank SA, pobočka zahraničnej banky. S touto zmenou boli zapracované zmeny aj do ES Pohoda.
 • Boli aktualizované TZ Príkaz na úhradu – SEPA, Príkaz na úhradu – SEPA (s kópiou). Tlačivá sú určené pre príkazy na úhradu v rámci SR i krajín dosiahnuteľných SEPA. Taktiež bola upravená TZ Opis príkazov na úhradu – SEPA tak, aby bol na zostave vidieť celý IBAN.
 • V agende Príkazy na úhradu bola odstránená chyba pri výbere čísla účtu pomocou "...". Je možné vybrať aj iný účet, ako je uvedený v Užívateľskom nastavení ako východiskový.

Homebanking

UPOZORNENIE: Pred spustením funkcie Konverzia na IBAN si overte vo Vašej banke, či Vaša používaná banková služba podporuje načítanie príkazov vo formáte SEPA XML. Nie všetky bankingové služby Vašej banky podporujú SEPA XML.

 • Do zoznamu služieb agendy Homebanking bola doplnená služba formát SEPA XML. Pri nastavení tejto služby sa budú vytvárať SEPA príkazy na úhradu vo formáte XML a importovať SEPA výpisy formátu XML.

  SEPA výpisy a SEPA príkazy sa vytvárajú podľa štandardu ISO 20022. To znamená, že jednotlivé verzie sú zhodné pre všetky banky, ktoré danú verziu podporujú. Ak máte banku, ktorej elektronické služby priamo nepodporujeme, môžete využiť túto všeobecnú službu.
 • Bola opravená chyba pri načítaní výpisov vo formáte SEPA XML.
 • Na základe upravenej štruktúry zverejnenej na stránke Tatrabanky bolo upravené vytváranie príkazov na úhradu do formátu SEPA XML pre jednotlivé verzie. Element pre uvedenie platiteľa sa po novom uvádza len raz, čo spôsobovalo problémy pri importe do Interbankingu TB.
 • Bola opravená chyba importu hromadného príkazu s viacerými zhodnými variabilnými symbolmi vo formáte SEPA XML pre SLSP.
 • Bola opravená chyba importu príkazu vo formáte SEPA XML pre OberBank.

Ostatné

 • Pri ukladaní nového záznamu v agende Adresár, ktorý obsahuje zadané číslo účtu v tvare IBAN, sa už korektne zobrazuje IBAN na záložke Bankové účty.
 • Bola upravená funkčnosť IBAN kalkulačky. Pri vypočítaní IBAN z tuzemského formátu čísla účtu, sa zobrazuje IBAN v textovej podobe, t. j. s medzerami (SKxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx). Pri funkcii Vložiť sa medzery tiež vložia, pričom pri uložení zostanú len v agende, kde sa v textovej podobe využívajú (napr. agenda Bankové účty).

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2013, rel. 10601 zo dňa 31. 01. 2014:

Personalistika a mzdy

 • Do tlačovej zostavy Mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie bolo zapracované vypĺňanie čísla účtu v tvare IBAN. Údaj sa vypĺňa len do súborov pre elektronické podanie - t. j. pre formáty txt a xml.
  Zmeny v tlačovej zostave neboli vykonané.
 • Bola upravená tlačová zostava Oznámenie zamestnávateľa na verejné zdravotné poistenie. Do tlačovej zostavy i do súboru txt vstupuje i údaj o čísle účtu v medzinárodnom tvare – IBAN.
 • Bolo upravené vstupovanie čísla účtu vo formáte IBAN do Mesačného výkazu poistného a príspevkov a Výkazu poistného a príspevkov. IBAN v agende Bankové účty je možné zadať s medzerami, pri vytváraní výkazov do formátu xml sa korektne medzery odstránia.
 • Bolo upravené písmo na tlačových zostavách Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania a Vyhlásenie na zdanenie príjmov. Tlačivá boli vytvorené zhodne s tlačivami zverejnenými na portáli finančnej správy (t. j. písmo Arial Narrow). Nejedná sa však o voľne dostupné písmo, preto bolo nahradené písmom Arial. Užívatelia, ktorí nemajú k dispozícii Microsoft Office, môžu už tlačivá korektne zobraziť a tlačiť.

Homebanking

UPOZORNENIE: Ak používate nové formáty xml, je potrebné i pri platbách v rámci SK zadávať SWIFT (BIC).

 • Bola zapracovaná podpora SEPA príkazov na úhradu pre verziu 1.1.4. Pri bankách, ktoré podporujú danú verziu, môžete vytvárať príkaz na úhradu vo formáte xml.
 • Pre službu SLSP Databanking bolo upravené vytváranie príkazov na úhradu a načítanie výpisov na podmienky SEPA. Od 01. 02. 2014 bude možné používať iba platby SEPA a hromadné platby SEPA. Pri tejto službe je potrebné používať medzinárodný tvar čísla účtu IBAN a SWIFT (BIC).
 • Pre služby banky Citibank bolo upravené vytváranie príkazov na úhradu v prípade formátu CitiDirect. Od 01. 02. 2014 je potrebné používať pri zadávaní tuzemských platieb i platieb do krajín dosiahnuteľných SEPA IBAN a SWIFT (BIC). T. j. IBAN a SWIFT je potrebné používať i pri pôvodných formátoch.
 • Užívatelia, ktorí si zriadili novú službu Multicash v Tatrabanke, majú vo výpise údaje ako Variabilný symbol, Špecifický symbol a Konštantný symbol na inej pozícii ako ostatní užívatelia. Z tohto dôvodu bol upravený import výpisov tak, aby i pri tomto výpise bolo možné importovať spomínané symboly.
 • Bola odstránená chyba pri vytváraní zahraničných príkazov na úhradu. Zahraničný príkaz na úhradu je už možné korektne vytvoriť.

Kontrolný výkaz DPH

 • Do agendy Členenie KV DPH boli pridané nové typy členení pre Kontrolný výkaz DPH.

  Členenie A1-0 (A1-0 Dodanie - Vydané faktúry, nulová sadzba) použijete pre plnenia, ktoré majú vstupovať do sekcie A1 v nulovej sadzbe.

  Členenie C1-0 (C1-0 Vydané faktúry - Opravná, nulová sadzba) použijete pre plnenia, ktoré majú vstupovať do sekcie C1 v nulovej sadzbe.

  Členenie D2-0 (D2-0 Dodanie - Ostatné, nulová sadzba) použijete pre plnenia, ktoré majú vstupovať do sekcie D2 v nulovej sadzbe.

  Členenie B1-0 (B1-0 Prenos daňovej povinnosti, bez nároku na odpočet) použijete pre odpočítanie dane vstupujúce do sekcie B1 v prípade, ak príjemca plnenia nemá nárok na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH. Vtedy sa musí v Kontrolnom výkaze DPH v poli pre výšku odpočítanej dane uviesť hodnota „0“. Aby tento údaj vstúpil do Kontrolného výkazu DPH správne, je potrebné vytvoriť do agendy Interné doklady i v tomto prípade doklad pre odpočítanie dane (buď cez Záznam/Vymeranie DPH alebo ručne) a do poľa DPH uviesť nulovú sadzbu dane, pričom pre odpočítanie použijete členenie B1-0.

  Členenie C2B1-0 (C2-0 Prijaté faktúry - Opravná B1, bez nároku na odpočet) použijete pre dobropisy (oprava základu dane a dane § 25 ods. 6 zákona o DPH) k vyššie uvedeným plneniam vstupujúce do sekcie C2.

  Členenie KN (KN Nezahrňovať do Kontrolného výkazu DPH) použijete pre plnenia, ktoré nemajú vstupovať do KV DPH pre doklady, ktoré obsahujú plnenia smerujúce do rôznych sekcií KV DPH, ak je vo formulári použité členenie, na základe ktorého by položka/hodnota z formulára vstúpila do KV DPH a nemá vstúpiť.
 • Členenia KV DPH fungujú na podobnom princípe ako členenia DPH, t. j. budú vstupovať buď z formulára alebo z položiek, pričom:

  Členenie A1, C1, D2 , B1 a C2B1 = z dokladov s uvedenými členeniami budú vstupovať len položky v základnej a v zníženej sadzbe dane, hodnoty v nulovej sadzbe dane nebudú vstupovať. Ak budú čiastky uvedené len vo formulári dokladu, platí tiež vyššie uvedené. Pokiaľ bude potrebný vstup do príslušnej sekcie KV DPH z položky dokladu v nulovej sadzbe dane, bude potrebné v položke dokladu použiť členenie A1-0, C1-0, D2-0, B1-0 alebo C2B1-0. Alebo, ak je v doklade hodnota rozpísaná na základ dane a daň, vo formulári je použité členenie vstupujúce pre položky so základom dane a daň - napr. A1, a daná položka nemá vstupovať do KV DPH, bude potrebné na položke zadať členenie KN.

  Členenie D1 = hodnoty v základnej a zníženej sadzbe dane budú vstupovať do príslušných stĺpcov KV DPH sekcie D1, pričom čiastky v nulovej sadzbe dane budú vstupovať do stĺpca 1 (Celkový obrat), z formulára alebo z položiek. Ak nemá nulová sadzba pri použití členenia D1 vstupovať do sekcie D1 do stĺpca 1 (Celkový obrat), bude potrebné zadať takúto čiastku cez Položky a použiť členenie KN.

  Členenie A2CN, A2IO, A2MT, C1CN, C1IO, C1MT = z dokladov s uvedenými členeniami budú vstupovať hodnoty z formulára alebo z položiek v nulovej sadzbe dane.

  Členenie B2, B3, C2 = z dokladov s uvedenými členeniami budú vstupovať hodnoty z formulára alebo z položiek zo základnej alebo zníženej sadzby dane, hodnoty v nulovej sadzbe dane nebudú vstupovať.

  Členenia B1 a B1-0 (vstup do sekcie B1) a C2B1, C2B1-0 (dobropisy k B1, vstup do sekcie C2) sú špecifické, používajú sa pre vymeranie, odpočítanie dane. Správny vstup do KV DPH pre vymeranie a odpočítanie dane je zabezpečený len z agendy Interné doklady, dôvod: sumarizácia vymerania aj odpočítania dane do jedného riadku KV DPH (ak je v jednom zdaňovacom období).

Ostatné

 • Bola opravená chyba v prístupových právach pre agendu Účtovné jednotky. V prípade, že užívateľ má práva na túto agendu, správne sa mu zobrazuje ponuka Súbor/Účtovné jednotky.
 • Bola opravená chyba v tlačovej zostave Neuplatnené zálohy, tlačová zostava sa už v agende Vydané zálohové faktúry a Prijaté zálohové faktúry zobrazuje korektne.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131898 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť