Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Leto 2014

Novinky vo verzii Leto 2014

CD

Popisovaná verzia: POHODA Leto 2014, release 10700 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Január 2014, release 10600 SK
K dispozícii od: 29. 05. 2014

Časopis Moja POHODA k verzii Leto 2014

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.
Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 10703 - k dispozícii od 18. 09. 2014.


Online databáze otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

Upozornenie: Vzhľadom na to, že v rel.10700 do skladových zásob bol do gridu pridaný nový stĺpec marža, pri veľkom objeme skladových zásob môže byť prevod databázy časovo dlhší. V takom prípade odporúčame aktualizáciu a prevod databázy načasovať a naplánovať na nočný režim.

 

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Obsah:    
Informačná plocha Personalistika a mzdy Ostatné
Účtovníctvo a fakturácia Homebanking  
Sklady XML  

Informačná plocha

POHODA si pre Vás pripravila jednu designovú novinku. Teraz si môžete zvoliť, akú farbu informačnej plochy chcete používať.

Farebnú schému môžete prepnúť priamo na informačnej ploche, a to stlačením pravého tlačidla myši, kde vyberte možnosť Farebná schéma. Môžete voliť z týchto možností: Moderné, Svetlé (východiskové), Šedé a Tmavé.

Ďalšou možnosťou je užívateľská schéma, ktorú môžete vytvoriť pomocou vlastného súboru CSS štýlu. Vytvorenie vlastného štýlu je podrobnejšie popísané v pomocníkovi programu POHODA.

Ak máte v systéme POHODA zapnutú podrobnú informačnú plochu so záložkami, uvidíte, že teraz pribudli údaje o počte nevybavených prijatých objednávok, reklamácií a ponúk.

V sekcii Ostatné na záložke Ekonomické údaje nájdete informácie o celkovom počte nevybavených objednávok rozdelených do niekoľkých kategórií: Vybaviť dnes, Vybaviť do 7 dní a Ostatné nevybavené. Informačná plocha Vám tiež ukáže množstvo nevybavených reklamácií a nevybavených ponúk.

hore

Účtovníctvo a fakturácia

Ak účtujete v sústave jednoduchého účtovníctva, má pre Vás POHODA novú funkciu pre prácu s preplatkami. Možno, že ju už poznáte z účtovných jednotiek typu podvojné účtovníctvo, kde táto funkcia užívateľom programu POHODA už nejaký čas pomáha.

Ak chcete v účtovnej jednotke typu jednoduché účtovníctvo pracovať s preplatkami, zaškrtnite novú voľbu Automatizovať prácu s preplatkami v agende Globálne nastavenie/Preplatky. Zaškrtnutie umožní evidenciu preplatkov v domácej mene v agende Banka.

Pri likvidácii pohľadávok a záväzkov potom POHODA umožní vykonávať úhradu vo vyššej hodnote, než je zadaná faktúra. Rozdiel medzi hodnotou faktúry a skutočnou úhradou je evidovaný v agende Banka na záložke Položky dokladu ako preplatok. Na hodnotu veľkého preplatku sa automaticky vytvorí ostatný záväzok, resp. pohľadávka.

Zaúčtovanie preplatkov sa vykoná podľa predkontácií nastavených v agende Globálne nastavenie/Preplatky.

Pracujete so zákazkami a nechcete, aby sa už uzatvorená zákazka preniesla údajovou uzávierkou do ďalšieho roka? POHODA má pre Vás riešenie v podobe novej voľby.

Nová voľba Uzatvorené zákazky neprevádzať údajovou uzávierkou je implicitne zaškrtnutá v agende Globálne nastavenie v sekcii Doklady. Ak ju necháte tak, všetky zákazky, ktoré majú uvedený stav uzatvorená, sa po údajovej uzávierke neprenesú do nasledujúceho účtovného obdobia. Jedinou výnimkou je prenos uzatvorených zákaziek, ktoré sú zadané na doklade a údajovou uzávierkou prenesené do ďalšieho obdobia (ide napríklad o neuhradené doklady).

Ak bude napríklad v agende Užívateľské nastavenie v časti Ostatné doplnená uzatvorená zákazka a urobíte údajovú uzávierku, pri ktorej sa neprenesie žiadny doklad do ďalšieho roka, tak v nasledujúcom roku v tomto poli POHODA údaj odstráni. Rovnako to funguje i v agendách Adresár a Udalosti a pri vytvorených šablónach prenesených do ďalšieho roka.

Zaujímavú novinku prináša POHODA pre Vás, ktorí členíte svoje doklady na zákazky a potrebujete vyhodnotiť bez čakania ich ziskovosť. Určite privítate novú záložku, ktorá toto dokáže.

Nová záložka Vyhodnotenie zákazky sa nachádza v agende Zákazky. Po otvorení záložky sa zobrazí zoznam dokladov, resp. položiek, ktoré obsahujú konkrétnu zákazku v hlavičke alebo položkách dokladu. Načítané položky sú zoradené podľa zdrojových agend, a to v poradí najskôr podľa výnosov, a potom podľa nákladov. Či je zákazka zisková, alebo naopak stratová, rýchlo zistíte zo stavového riadka, kde vidíte celkový súčet výnosov, nákladov a vypočítaný zisk.

Do výnosov sa načítajú doklady z agend Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky, Predajky a Pokladňa (Príjem). Predajná cena (výnos) sa načíta priamo z formulára, prípadne zo záložky dokladu zo stĺpca Čiastka. Do nákladov sa načítajú doklady z agend Prijaté faktúry, Ostatné záväzky a Pokladňa (Výdaj). Nákupná cena (náklad) sa pri textových položkách prevezme tiež z dokladu rovnako ako predajná cena. Z prijatých faktúr a výdavkových pokladničných dokladov sa vylučujú skladové položky a textové položky s väzbou na agendu Príjemky. Do nákladov tiež vstupujú skladové výdaje vo váženej nákupnej cene.

Jednotlivé doklady otvoríte dvojklikom myši na zobrazené riadky alebo pomocou povelu Otvoriť, ktorý sa objaví po stlačení pravého tlačidla myši.

Ďalšia novinka reaguje na novú záložku Vyhodnotenie zákazky. Do agendy Zákazky sme pripravili nové súpisky, vďaka ktorým získate kompletný prehľad o ziskovosti všetkých evidovaných zákaziek.

Tlačové zostavy Vyhodnotenie zákaziek položkovo a Prehľad ziskovosti zákaziek reagujú na výber záznamov v tabuľke agendy. Môžete si tak vytlačiť iba zákazky, ktoré Vás zaujímajú. Tlačové zostavy je možné voliteľne zoradiť od najziskovejšej zákazky, a to využitím voľby Zoradiť podľa zisku.

Celkový výsledok všetkých evidovaných zákaziek po položkách z jednotlivých dokladov získate prostredníctvom súpisky Vyhodnotenie zákaziek položkovo. Doklady, resp. položky, sú prehľadne rozdelené podľa jednotlivých agend v podobnom usporiadaní, ako má záložka Vyhodnotenie zákazky. Na konci súpisky nájdete celkové výnosy a náklady a celkový výsledok zákazky vrátane vyjadreného podielu zisku z výnosov.

Súpiska Prehľad ziskovosti zákaziek uvádza výsledné hodnoty, a to celkové súčty výnosov a nákladov za každú zákazku. Rýchlo dostanete prehľad o hospodárnosti všetkých zákaziek.

Do agend Výdajky a Ostatné pohľadávky sme doplnili poštové tlačové zostavy.

Tieto zostavy ste už mohli doteraz využívať predovšetkým v agende Vydané faktúry. Jedná sa napríklad o štítky adries, zoznam poštových poukazov atď.

Do niektorých agend bola pridaná nová tlačová zostava Zaúčtovanie dokladu (košieľka) iba pre jeden aktuálny záznam.

Tlačovú zostavu nájdete medzi kontrolnými zostavami napr. v agendách Prijaté faktúry, Vydané faktúry, Banka a Interné doklady. V agendách Príjemky, Výdajky a Predajky sa zobrazí iba v prípade, ak vediete sklady spôsobom A.

V jednoduchom účtovníctve je tlačová zostava zapracovaná v agendách Banka, Pokladňa a Interné doklady.

POHODA teraz umožňuje sledovať históriu záznamu tiež v agende Príkazy na úhradu. Táto novinka sa týka základného radu programu POHODA a radu POHODA SQL, v najvyššom rade POHODA E1 toto už funguje.

Sledovanie histórie nastavíte zaškrtnutím voľby Zapnuté v agende Globálne nastavenie/História. Úpravy a zmazané záznamy môžete sledovať priamo v agende Príkazy na úhradu pomocou záložky História záznamu, v ktorej sú farebne rozlíšené vykonané zmeny. Vďaka tejto záložke budete mať prehľad o zmenách vykonaných jednotlivými užívateľmi pri konkrétnom zázname.

Niekoľkých drobných zmien sa dočkala agenda Časové rozlíšenie, a tak Vám ich postupne predstavíme. Prvá novinka značne urýchľuje prácu v programe. Pýtate sa ako?

Pri zadávaní časového rozlíšenia cez ponuku Záznam/Časové rozlíšenie… môžete už teraz zadať v sprievodcovi zavedením časového rozlíšenia predkontáciu. Vyplníte ju na druhej strane sprievodcu pomocou rovnomenného pola. Ponúkať sa budú všetky predkontácie určené pre agendu Časové rozlíšenie.

V agende Časové rozlíšenie teraz vo formulári v sekcii Zdrojový doklad uvidíte navyše názov zdrojovej agendy, z ktorej časové rozlíšenie vzniklo.

Už predtým ste mali možnosť prepnúť sa z agendy Časové rozlíšenie na zdrojový doklad povelom Zdrojový doklad, ktorý sa nachádza v miestnej ponuke. Teraz sa môžete tiež prepnúť zo zdrojového dokladu na záznam časového rozlíšenia cez záložku Doklady.

hore

Sklady

Výpočet cien zásob sa v programe POHODA vykonáva na základe predajných cien a cenových skupín. Ako ale na ľubovoľnej zásobe nastaviť, aby pri predajnej cene zostala rovnaká čiastka a pri inej zásobe naopak pevná marža alebo percentuálna zľava? POHODA to vyriešila novou funkciou pre fixáciu predajných cien.

Do agendy Zásoby sme pridali nové voľby, pomocou ktorých je možné zafixovať pri predajných cenách buď čiastku alebo maržu, resp. percento zľavy na záložke Zľavy. Zafixovať je možné pre každú cenu vždy jednu z hodnôt, druhá sa automaticky dopočíta. Voľby nájdete vo formulári agendy pri základnej predajnej cene a marži. Pre ďalšie predajné ceny potom na záložke Zľavy. Ak následne dôjde k zmene nákupnej ceny alebo k hromadnému prepočtu, zafixovaná hodnota sa nezmení.

Ak ručne zmeníte niektorú z nezafixovaných hodnôt, dôjde k jej zafixovaniu automaticky. Pri zrušení fixácie sa hodnota nastaví podľa cenovej skupiny.

Fixáciu cien je možné meniť i hromadne pre viac zásob. Môžete tak pre ľubovoľnú skupinu zásob odfixovať hodnoty pri vybraných cenách, alebo si naopak vybrať ceny a hodnoty, ktoré si želáte zafixovať.

Hromadnú zmenu nastavenia fixácie predajných cien vykonáte v agende Zásoby pomocou sprievodcu Nastavenie fixácie cien, ktorého vyvoláte z ponuky Záznam/Fixácia cien… V ňom vyberiete, či chcete vykonať zafixovanie alebo odfixovanie, označíte požadované ceny, a v prípade fixácie i hodnoty, ktoré sa majú zafixovať.

Do tabuľky agendy Zásoby bol pridaný stĺpec Marža. Ďalej sa na záložke Zľavy teraz zobrazuje informácia o marži a rabate i pri cene typu Zľava.

Potrebujete pri jednotlivých zásobách evidovať krátke poznámky s informáciami, na ktoré je potrebné pamätať pri manipulácii so zásobami? Teraz si môžete ku každej zásobe pripísať správu, ktorá sa zobrazí pri jej vložení do dokladu, a to zvlášť pre príjem a pre výdaj.

Texty zadáte v agende Zásoby na záložke Doplnkové údaje v sekcii Správy. Pri vložení zásoby do dokladu sa v dialógovom okne zobrazí zadaná správa. Ak prenášate zásoby medzi dokladmi, zobrazia sa správy pre všetky prenášané zásoby v jednom dialógovom okne. Z neho je možné si poznámky vytlačiť alebo otvoriť v textovom súbore.

POHODA Vás teraz upozorňuje na záporný stav zásoby po editácii či zmazaní dokladu i vtedy, ak v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady 2 nie je zaškrtnutá voľba Automatický prepočet váženej nákupnej ceny. Pre zobrazenie nového upozornenia je potrebné, aby ste zaškrtli voľbu Automatický prepočet stavu zásob v rovnakej sekcii.

hore

Personalistika a mzdy

V agende Personalistika pribudlo nové pole Titul pred / za pre vyplnenie titulu pred menom a za priezviskom daného zamestnanca.

S rozlíšením titulu pred menom a za priezviskom boli v programe POHODA upravené i tlačové zostavy. Pre ľahšiu kontrolu sa na tlačových zostavách, ktoré sú súpiskami, ponechalo rovnaké zoraďovanie záznamov ako doteraz.

Povel Tvorba sociálneho fondu bol premiestnený z agendy Personalistika do agendy Mzdy/Mzdy a Mzdy za jednotlivé mesiace.

Dôvodom presunu tohto povelu je skutočnosť, že sociálny fond sa tvorí v čase výplaty miezd a výpočet prídelu vychádza z úhrnu príjmov.

Výpočet prídelu do sociálneho fondu, či už povinný alebo ďalší prídel, vykonáte v agende Mzdy za jednotlivé mesiace prostredníctvom povelu Záznam/Tvorba sociálneho fondu...

V podvojnom účtovníctve program POHODA vytvorí doklad do agendy Interné doklady, v prípade jednoduchého účtovníctva môžete zvoliť vytvorenie záznamu do agendy Ostatné záväzky alebo Pokladňa.

Ak vytvárate prídel do sociálneho fondu až na konci účtovného obdobia, môžete využiť tvorbu z úhrnu miezd celého vybraného obdobia.

V agende Mzdy/Mzdy vyfiltrujete mzdy daného kalendárneho roka a rovnako spustíte sprievodcu pre tvorbu sociálneho fondu prostredníctvom povelu Záznam/Tvorba sociálneho fondu...

Tvorba sociálneho fondu sa teraz v programe POHODA automaticky rozpočítava na jednotlivé strediská.

Pri vytváraní prídelu do sociálneho fondu POHODA určuje povinný/ďalší prídel do sociálneho fondu podľa stredísk, do ktorých sú zamestnanci začlenení.

Program POHODA vytvorí jeden doklad s položkami, kde budú vyčíslené prídely na jednotlivé strediská. Ak niektoré pracovné pomery zamestnancov nemajú pridelené strediská, prídel sa vyčísli v súčte ako položka „bez strediska“.

Výplatné pásky jedného zamestnanca teraz môžete tlačiť hromadne.

Ak pre kontrolu potrebujete tlačiť zamestnancove pásky za viacero mesiacov naraz, môžete ich vytlačiť jedným povelom.

V agende Mzdy/Mzdy najprv vyfiltrujete mzdy pracovného pomeru, ku ktorému chcete hromadne vytlačiť výplatné pásky. Potom v dialógovom okne Tlač pri tlačovej zostave Výplatné pásky v poli Mesiac zvolíte všetky.

Výplatné pásky vybraných pracovných pomerov sa zoradia za sebou. Následne ich môžete tlačiť, resp. uložiť do PDF súboru.

V programe POHODA bolo upravené vytváranie Evidenčného listu dôchodkového poistenia pred údajovou uzávierkou.

Ak niektorému zo zamestnancov skončí pracovný pomer počas kalendárneho roka, je potrebné v agende Pracovné pomery vyplniť údaje do záložky ELDP. Údaje sa automaticky vyplnia po zvolení povelu Záznam/Vytvorenie ELDP... s tým, že zamestnanca pred spustením tohto povelu najskôr vyfiltrujete. Túto funkčnosť už poznáte.

Na konci kalendárneho roka, aj keď zamestnancom neskončil pracovný pomer, sa pre účely vyplnenia ELDP v nasledovných rokoch používa rovnaký povel. Týmto povelom sa vyplnia údaje o trvaní dôchodkového poistenia do záložky ELDP, vyčísli sa dosiahnutý vymeriavací základ a pri údajovej uzávierke sa údaje prenesú do nasledovného kalendárneho roka.

Pri vypĺňaní údajov pre prevod do nasledovného kalendárneho roka je potrebné pracovať v režime Účtovanie v bežnom účtovnom období. Po novom však už nie je potrebné zamestnancov filtrovať. Stačí vyvolať sprievodcu pre vytvorenie ELDP a údaje POHODA doplní do tých pracovných pomerov, ktoré ešte nemajú v záložke ELDP vyplnené údaje pre daný kalendárny rok.

hore

Homebanking

Ak Vám banka posiela výpis v národnom formáte SEPA XML pre viacero účtov naraz v jednom XML súbore, môžete odteraz z takéhoto XML výpisu načítať pohyby iba k zvolenému bankovému účtu.

Ak v agende Homebanking používate rovnakú službu pre viac bankových účtov súčasne, v dialógovom okne Sprievodca importom bankových výpisov, ktorého vyvoláte v agende Banka z ponuky Záznam/Načítanie výpisov..., zvolíte voľbu Výber podľa účtov a následne si vyberiete jeden z ponúkaných bankových účtov.

Ak používate ku každému bankovému účtu rozdielnu bankingovú službu, v dialógovom okne Sprievodca importom bankových výpisov si vyberiete jednu z ponúkaných služieb.

hore

XML

V novej verzii programu POHODA bola vykonaná zmena pri validácii výstupného XML dokumentu. Teraz sa validácia výstupného XML dokumentu vykonáva až po uložení súboru.

Užívateľský export údajov z programu POHODA do XML bol rozšírený o možnosť použiť transformačné šablóny výstupného súboru typu *.xslt. Formát je možné použiť pri type exportu Vlastný formát XML.

XML import/export dokladu pre prijaté a vydané faktúry bol rozšírený o položku dokladu typu Ručný odpočet zálohy.

V agende XML log bolo zrýchlené zmazanie veľkého počtu záznamov prostredníctvom povelu Záznam/Editácia/Zmazať všetko.

XML import/export dokladu pre agendu Predajky bol rozšírený o prenos pola Typ dokladu. Teraz je možné pri XML importe dokladu nastaviť typ dokladu Predajka, Vklad a Výber.

hore

Ostatné

Používate číslovanie zákazníkov v agende Adresár a nechcete, aby sa číselný rad automaticky menil s prechodom na nový rok? POHODA je tu s novým polom, ktoré Vám toto zabezpečí.

Do agendy Číselné rady sme pridali nové pole Obdobie, ktoré slúži na to, aby ste si nastavili obdobie platnosti číselného radu. Na výber máte trvalú, či ročnú platnosť. Aktuálne je možné vykonať toto nastavenie iba pre agendu Adresár.

Pomocou novej možnosti Trvalý si teda nastavíte vybraný číselný rad pre viac rokov. Po údajovej uzávierke alebo pri práci na prelome období sa nebude vytvárať nový číselný rad pre ďalší rok, ale bude použitý existujúci číselný rad.

Ďalšia novinka v programe POHODA umožňuje k jednotlivým adresám priradiť členenie KV DPH pre prijaté a vydané faktúry.

Členenie KV DPH je možné pri každej adrese nastaviť v časti Doplnkové údaje zvlášť pre prijaté faktúry a vydané faktúry prostredníctvom nového pola Čl. KV DPH.

Ak sú pri vybranej adrese nové polia s členením KV DPH prednastavené, pri vložení adresy do agend Prijaté faktúry a Vydané faktúry sa spolu s adresou prenesie i členenie KV DPH.

UPOZORNENIE!!! Doplnenie členenia KV DPH z adresy nerešpektuje typ dokladu (rovnako ako doplnenie členenia DPH), preto je potrebné pre typy Dobropis a Ťarchopis v prípade potreby členenie KV DPH v doklade zmeniť.

Agenda Globálne nastavenie má nový vzhľad, ktorého cieľom je väčšia prehľadnosť. Medzi jednotlivými časťami sa môžete pohodlne prepínať myšou, šípkami pod štandardnou lištou alebo klávesmi Page Up a Page Down.

Do agendy Prístupové práva do sekcie Administrátorské funkcie/Priečinky programu bola pridaná možnosť nastaviť práva na údajový a aplikačný priečinok programu POHODA. Právo k priečinkom nastavíte pomocou nových volieb Otvoriť údajový priečinok a Otvoriť aplikačný priečinok.

Ak posielate zásielky cez Slovenskú poštu z Vašej prevádzky a využívate pritom funkciu exportu pre Slovenskú poštu ePodací hárok z programu POHODA, odteraz sa Vám nedoručené zásielky vrátia späť na prevádzku.

Ak máte v agende Účtovné jednotky pri účtovnej jednotke v záložke prevádzka vyplnenú adresu Vašej prevádzky, môžete využiť novú voľbu Adresa odosielateľa prevádzky, ktorá pribudla v dialógovom okne Export databázy pre typ exportu Slovenská pošta, ktoré poznáte už z predchádzajúcich verzií. Po zaškrtnutí tejto voľby sa namiesto fakturačnej adresy vyplní adresa Vašej prevádzky.

Pri hromadnom prevode databázy zo základného radu POHODA do vyšších radov POHODA SQL a POHODA E1, kedy sa prenášajú i práva užívateľov, budú teraz prenesené i úlohy na nich naviazané.

E1: V agendách Prevod a Výroba môžete definovať voliteľné parametre i do položiek agend.

V programe POHODA boli rozšírené vlastnosti nainštalovaných osobných podpisových certifikátov.

Do dialógového okna Nainštalované osobné certifikáty boli pridané ďalšie atribúty o vlastnostiach certifikátu, konkrétne sa jedná o údaje Sériové číslo a Subjekt.

Ak používate pre odoslanie pošty e-mailového klienta programu POHODA, určite oceníte rozšírenie funkčnosti voľby Vložiť premennú…

V dialógovom okne Odoslanie e-mailu bola rozšírená funkčnosť voľby Vložiť premennú... Pri použití tlačidla sa teraz zobrazí kontextové menu pre výber konkrétnej premennej.

V súvislosti s touto novinkou tiež upozorňujeme na pridanie novej premennej EmailDokladu2, ktorá zastupuje e-mail dodacej adresy dokladu.

V editore tlačových zostáv REPORT Designer môžete teraz určiť otočenie čiarového kódu. Lepšie tak využijete voľné miesto pri tvorbe tlačových zostáv.

Pri pridaní objektu typu Čiarový kód v dialógovom okne Vlastnosti objektu pribudla voľba Orientácia. Tu je možné určiť otočenie čiarového kódu umiestneného v tlačovej zostave.

hore

Verzia Leto 2014 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

 • Bol upravený vstup dátumu z poľa Dátum dodania z agendy Ostatné záväzky do Kontrolného výkazu DPH. Ak je v agende Ostatné záväzky vyplnený Dátum dodania, do kontrolného výkazu vstupuje dátum z poľa Dátum dodania a nie z poľa Dátum odpočtu ako doteraz.
 • Bol upravený prenos užívateľského nastavenia pre členenie DPH a členenie KV DPH do pokladničných dokladov, prenos užívateľského nastavenia už funguje korektne.
 • Do verzie Leto 2014 bola aktualizovaná databáza PSČ.
 • FT Pegas s použitím tlačového manažéra už správne tlačí hotovostnú formu úhrady pri vklade.
 • Bol zapracovaný nový výpočet odvodov na sociálne poistenie u zamestnancov, ktorým bol vyplatený príjem po skončení pracovného pomeru.

  Nový výpočet sa využíva u pracovných pomerov, počas ktorých boli zamestnanci odvodovo zvýhodnení z predchádzajúcej dlhodobej nezamestnanosti. Ak zamestnancovi, ktorému pracovný pomer s odvodovým zvýhodneným trval najviac 12 kalendárnych mesiacov, bol vyplatený príjem po skončení, je potrebné zistiť, či dodatočný vyplatený príjem spolu s príjmom vyplateným počas pracovného pomeru neprekročil stanovenú hranicu príjmu.

  Celkový príjem sa spočíta a vydelí počtom mesiacov trvania pracovného pomeru. Ak je príjem nižší ako stanovená hranica, zamestnanec z dodatočného príjmu platí len UP a GP. Vo Výkaze o príspevkoch a poistnom - príloha sa uvedie tento príjem na 1 riadok. Ak je príjem vyšší ako stanovená hranica, zamestnancovi treba pred vystavením miezd zaškrtnúť dôchodkové poistenie v agende Pracovné pomery, záložka Mzda.

  Následne sa rozpočíta príjem na mesiace trvania poistenia, pričom sa dodržiava maximálny vymeriavací základ. Zamestnanec vstúpi do VPP s rozpočítaním na jednotlivé mesiace. Ak zamestnancovi, ktorý bol počas pracovného pomeru niekoľko mesiacov odvodovo zvýhodnený, t. j. poistenie mu vznikne počas trvania pracovného pomeru, mzda po skončení sa rozpočítava od tohto dátumu. Dátum vyplníte v agende Pracovné pomery, záložka Mzda, pole Dátum vzniku poistenia.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132410 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť