Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Jeseň 2014

Novinky vo verzii Jeseň 2014

CD

Popisovaná verzia: POHODA Jeseň 2014, release 10800 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Leto 2014, release 10700 SK
K dispozícii od: 27. 10. 2014

Časopis Moja POHODA k verzii Jeseň 2014

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.
Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 10802 - k dispozícii od 28. 11. 2014.


Online databáza otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

 

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Obsah:    
Personalistika a mzdy Účtovníctvo Majetok
Zákazky Sklady Ostatné
Fakturácia Predajky a Kasa XML

Personalistika a mzdy

POHODA teraz obsahuje nové pole, do ktorého môžete zadať preplatenú dovolenku..

Nové pole Prepl. dovolenka nájdete v agende Mzdy za jednotlivé mesiace na záložke Hrubá mzda. Do tohto pola môžete ručne zadať počet dní nevyčerpanej dovolenky, za ktorú chcete zamestnancovi vyplatiť náhrady.

Počet dní preplatenej dovolenky POHODA automaticky pripočíta do pola Čerpané v agende Pracovné pomery a o tieto dni zároveň poníži zostávajúcu dovolenku.

Nové pole použijete v mesiaci, v ktorom zamestnancovi vyplácate nevyčerpanú dovolenku pri skončení pracovného pomeru alebo v mesiaci, v ktorom preplácate nevyčerpanú dovolenku počas trvania pracovného pomeru.

Do POHODY tiež pribudli dve nové polia pre zadanie čiastky vyplateného podielu na zisku..

Nové polia Dividendy nájdete v agendy Mzdy za jednotlivé mesiace na záložke Iný príjem. Pole Dividendy v sekcii Vymeriavací základ SP a ZP použijete v prípade vyplatenia dividendy zamestnancovi bez majetkovej účasti. Ak má zamestnanec majetkovú účasť, použite pole Dividendy v sekcii Vymeriavací základ ZP.

Zamestnanec je povinný zaplatiť z vyplatených dividend preddavky na zdravotné poistenie. Sadzba poistného pre preddavky z dividend je 14 % pre všetkých zamestnancov, i pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vyplatený podiel na zisku tvorí samostatný vymeriavací základ, pričom maximálny vymeriavací základ pre rok 2014 je 48 300,- €.

Vymeriavací základ a zodpovedajúce preddavky môžete skontrolovať na záložke Odvody poistenia, v sekcii Zdravotné poistenie – dividendy.

Zamestnávateľ preddavky na zdravotné poistenie z dividend neplatí.

POHODA pri zaúčtovaní miezd vytvorí pre odvod preddavkov z dividend samostatný záznam v agende Ostatné záväzky. Na tomto záväzku sa vypĺňa špecifický symbol v tvare 88MMRRRR.

Dividenda vyplatená zamestnancovi bez majetkovej účasti je súčasťou vymeriavacieho základu na sociálne poistenie. Nakoľko ide o príjem oslobodený od dane, odvody z tohto príjmu neznižujú základ dane. Preddavky na zdravotné poistenie z dividend takisto neznižujú základ dane.

V prípade kombinácie príjmov zdaniteľných a príjmov oslobodených od dane (dividendy), POHODA zníži základ dane o výšku odvodov poistného na SP, ktorá zodpovedá pomeru zdaniteľných príjmov k celkovým príjmom zamestnanca.

Dividenda vyplatená zamestnancovi s majetkovou účasťou nie je predmetom dane a teda neovplyvňuje základ dane. Preddavky na zdravotné poistenie z dividend neznižujú základ dane.

Dňa 15. 07. 2014 bol zverejnený Metodický pokyn k § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – výpočet základu dane. Výpočet základu dane v programe POHODA prebieha v súlade s metodickým pokynom. Znamená to, že výpočet základu dane bol zhodný pred i po zverejnení tohto metodického pokynu.

V súvislosti zo zapracovaním nových polí do programu POHODA boli upravené i tlačové zostavy.

Preddavky zamestnanca na zdravotné poistenie z dividend je zamestnávateľ povinný vykázať a odviesť do príslušnej zdravotnej poisťovne. V súvislosti s tým pribudla do programu POHODA nová tlačová zostava Výkaz preddavkov na zdrav. poist. platiteľa dividend..

Novú tlačovú zostavu nájdete v ponuke tlačových zostáv agendy Mzdy za jednotlivé mesiace. V prípade povinnosti zamestnávateľa podať výkaz elektronicky, POHODA umožňuje vytvoriť výkaz vo formáte .txt. Dávku pre zdravotnú poisťovňu vytvoríte v dialógovom okne Tlač, kde kurzorom označíte zodpovedajúce tlačivo a zvolíte povel Export. Vytvorením výkazu Vás povedie sprievodca.

Ponuku tlačových zostáv v agende Pracovné pomery rozšírila nová tlačová zostava Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely..

Tlačová zostava obsahuje priemerný zárobok, ktorý je používaný v jednotlivých kalendárnych štvrťrokoch pri výpočte náhrad alebo príplatkov. Priemerný zárobok vstupuje do zostavy pri vystavení prvej mzdy daného kalendárneho štvrťroka.

hore

Zákazky

Je pre Vás dôležité pripraviť si predbežný plán zákazky za rôzne časové obdobia? Ak áno, určite oceníte novo pridanú záložku Plán zákazky. Tá slúži na evidenciu plánovaných nákladov, výnosov a ostatných operácií spojených so zákazkou..

Záložka slúži nielen pre evidenciu plánovaných výdavkov na materiál, mzdy, odbyt a ďalších alebo predpokladaných výnosov, ale môžete ju využiť tiež napr. na evidenciu vykazovanej práce podľa pracovných pozícií či na ďalšie aktivity, ktoré sú s realizáciou zákazky spojené.

Na záložke Plán zákazky v agende Fakturácia/Zákazky je potrebné vyplniť dátum a druh operácie. Tu máte možnosť výberu z troch typov operácií, a to Náklad, Výnos a Ostatné. Ďalej môžete uviesť názov operácie, zdroj (napr. meno zamestnanca, stroja, a pod.), množstvo, mernú jednotku a čiastku.

S údajmi uvedenými na záložke Plán zákazky môžete ďalej pracovať v novej agende pre sledovanie zákaziek, ktorú si bližšie vysvetlíme v ďalšej novinke.

Rýchlu rekapituláciu zákazky Vám poskytne nová agenda, ktorá obsahuje všetky doklady, resp. ich položky priradené k príslušnej zákazke. Priamo v samotnej agende si môžete vybrať, aké záznamy Vás zaujímajú, a s vybranými údajmi ďalej pracovať..

V agende Zákazky pribudol nový povel Sledovanie zákaziek… prístupný z ponuky Záznam. Keď ho zvolíte, zobrazí sa Sprievodca sledovaním zákaziek, pomocou ktorého otvoríte agendu Sledovanie zákaziek. Vďaka tomuto sprievodcovi môžete agendu otvoriť podľa naposledy nastavených parametrov alebo vytvoriť nový pohľad na zákazky. Ak Vás zaujíma priebeh iba jednej zákazky či konkrétnych zákaziek, vykonajte najprv pred otvorením sprievodcu pre sledovanie zákaziek ich výber.

Aké doklady sa majú do agendy Sledovanie zákaziek zahrnúť? Toto môžete ovplyvniť vo chvíli, keď agendu pomocou sprievodcu zostavujete. Zadáte iba niekoľko parametrov na druhej strane sprievodcu. Vyberáte časové obdobie zákazky prostredníctvom polí Od a Do a ďalej agendy, s ktorými chcete v agende Sledovanie zákaziek pracovať.

Po otvorení agendy sa zobrazí zoznam dokladov, resp. položiek dokladov, ktoré obsahujú konkrétne zákazky. Načítané záznamy sú zoradené v rámci jednotlivých zákaziek podľa stĺpca Dátum.

Ak budete vykonávať úpravy dokladov so zákazkou a agenda Sledovanie zákaziek zostane otvorená, zmeny sa do agendy automaticky nepremietnu. Stačí však agendu zavrieť a prostredníctvom sprievodcu znovu údaje vytvoriť.

S kompletným prehľadom dokladov týkajúcich sa zákazky tak môžete ďalej pracovať podľa svojich potrieb. Môžete vykonávať filtrovanie, pridávať ďalšie stĺpce a predovšetkým údaje vyexportovať do programu Microsoft Excel. V programe Microsoft Excel totiž môžete so zákazkami ďalej pracovať, napríklad pridávať medzisúčty, porovnávať plán a skutočnosť medzi sebou atď.

V ponuke tlačových zostáv sme pripravili základnú súpisku zákaziek pod názvom Sledovanie zákaziek (podľa agend).

POHODA má pre Vás ešte jednu novinku týkajúcu sa agendy Zákazky. Pribudli sem dve textové polia k ľubovoľnému využitiu. Jedná sa o pole Pozn. a Ostatné. Hodnoty z týchto polí je možné pridať do tabuľky agendy Zákazky a využiť na triedenie záznamov..

hore

Fakturácia

Máte veľa odberateľov, ktorým vystavujete zálohové faktúry v cudzej mene a následne potrebujete vyčísliť kurzový rozdiel z dôvodu rozdielneho kurzu likvidácie/daňového dokladu a konečnej zúčtovacej faktúry? Program POHODA Vám uľahčí prácu a kurzový rozdiel vyčísli automaticky..

V súčasnej dobe sa do účtovníctva prepočítavajú všetky položky faktúry vrátane odpočtu zálohy kurzom konečnej zúčtovacej faktúry a na kurzový rozdiel následne vytvárate ručne interný doklad. Teraz Vám POHODA ponúkne možnosť v konečnej zúčtovacej faktúre prepočítať odpočet zálohy na domácu menu kurzom likvidácie zálohovej faktúry, prípadne kurzom daňového dokladu zo zálohy. Celková fakturovaná hodnota, od ktorej sa odpočíta záloha, zostáva i naďalej prepočítavaná na domácu menu pomocou kurzu konečnej zúčtovacej faktúry.

Tvorba zálohovej faktúry, jej likvidácie či následné vystavenie daňového dokladu a tvorba konečnej zúčtovacej faktúry zostávajú rovnaké ako doteraz. Drobné zmeny si môžete všimnúť pri preklápaní zálohovej faktúry do konečnej zúčtovacej faktúry, kedy sa Vám zobrazí upravené dialógové okno Odpočet zálohy v cudzej mene. V tomto dialógovom okne je okrem iného pridané pole Kurz likvidácie/daň. dokladu k zálohe. Ak je záloha zlikvidovaná jedným dokladom v rovnakej mene ako záloha, načíta sa kurz likvidácie či daňového dokladu do pola automaticky. V ostatných prípadoch bude potrebné ho doplniť ručne. Ak nechcete kurzový rozdiel vyčíslovať, zadajte rovnaký kurz ako pri konečnej zúčtovacej faktúre.

Ďalšou zmenou je, že po uložení konečnej zúčtovacej faktúry sa na záložku Zaúčtovanie automaticky vyčísli hodnota kurzového rozdielu. Kurzový rozdiel bude zaúčtovaný na nákladový, resp. výnosový účet, ktorý máte zadaný v agende Globálne nastavenie v sekcii Cudzie meny, a protiúčet bude vychádzať z nastavenej predkontácie konečnej zúčtovacej faktúry.

Informáciu o tom, aký kurzový rozdiel vznikol a akým kurzom bol odpočet zálohy prepočítaný, získate v stavovom riadku, a to v prípade, že sa budete kurzorom nachádzať na požadovanom riadku s odpočtom zálohy.

Vykonané zmeny ovplyvnili i povel Ručný odpočet zálohy v ponuke Záznam. Teraz sa Vám pri zvolení tohto povelu zobrazí nové dialógové okno Ručný odpočet zálohy v cudzej mene, do ktorého je potrebné tiež vyplniť kurz, ktorým bude odpočet zálohy do účtovného denníka prepočítaný, a ďalej výšku odpočtu zálohy.

Pri prenose prijatej objednávky do vydanej, resp. vydanej zálohovej faktúry bolo vždy do pola Var. sym. vložené číslo faktúry. Teraz Vám program POHODA vďaka novej voľbe umožní preniesť do pola Var. sym. i číslo objednávky. Novú voľbu môžete napríklad využiť v prípade, ak Vám zákazníci hradia faktúry generované e-shopom s variabilným symbolom čísla objednávky..

Ak chcete túto možnosť využiť, zaškrtnite voľbu Vytvorenie variabilného symbolu z čísla objednávky v agende Globálne nastavenie/Pohľadávky.

Ak budete mať pri objednávke vyplnené pole Doklad, prenesie sa údaj práve z tohto pola. Ak bude prázdne, načíta sa údaj z pola Číslo z prijatej objednávky.

POHODA prináša nové tlačové zostavy Položky ponúk a Položky dopytov. Nájdete ich v agendách Ponuky a Dopyty. Využijete ich predovšetkým na zobrazenie vybraných ponúk, resp. dopytov s výpisom jednotlivých položiek dokladu. Tento typ tlačových zostáv môžete už poznať napríklad z vydaných faktúr či vydaných objednávok..

Vytvárate často vydanú faktúru z viacerých prijatých objednávok? Potom oceníte novú funkciu pre hromadný prenos prijatých objednávok do vydanej faktúry..

V novo založenej vydanej faktúre vyplňte najprv odberateľa. Potom sa povelom Záznam/Prenos/Prijaté objednávky -> prepnite do prenosovej agendy, kde sa automaticky vyfiltrujú iba neprenesené a nevybavené prijaté objednávky od tohto odberateľa. Z nich vyberte doklady, ktoré chcete preniesť do svojej vydanej faktúry, a použite povel Preniesť všetko. POHODA prenesie všetky položky objednávok, ktoré je možné vyskladniť, a na položkách faktúry ich rozčlení podľa jednotlivých prenesených prijatých objednávok.

Vďaka novému povelu môžete ľahko preniesť ponuku do dopytu..

Ak svojim zákazníkom posielate ponuky a následne sa po ich prijatí potrebujete u svojich dodávateľoch popýtať na aktuálne ceny, môžete pre ušetrenie času jednoducho preniesť ponuku do dopytu.

Slúži na to nový povel Ponuky-> v ponuke Záznam/Prenos-> v agende Dopyty.

Odteraz môžete príjmový pokladničný doklad vytvoriť aj priamo z výdajky..

Ak potrebujete vytvoriť príjmový pokladničný doklad z výdajky, môžete využiť nový povel Výdajky-> v ponuke Záznam/Prenos-> v agende Pokladňa.

hore

Účtovníctvo

Do agendy Kontrolný výkaz DPH bol pridaný nový povel pre overenie IČ DPH v informačných zoznamoch platiteľov DPH..

Ide o kontrolu IČ DPH s prefixom SK na Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH a Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, pri ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH. Obidva zoznamy sú zverejnené na portáli Finančnej správy SR. Pre overenie IČ DPH je potrebné mať prístup na internet. Ak sa na portáli Finančnej správy SR nachádzajú aktuálnejšie zoznamy, ich stiahnutie je časovo náročnejšie.

POHODA Vás upozorní na IČ DPH registrované podľa §7, §7a a §83 a na IČ DPH nachádzajúce sa v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, pri ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH.

Kontrolu IČ DPH s prefixom SK na zostavený kontrolný výkaz vykonáte v agende Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty/Kontrolný výkaz DPH pomocou povelu Záznam/Kontrola IČ DPH. Výsledok kontroly nájdete v agende Položky Kontrolného výkazu DPH v stĺpci Stav kontroly IČ DPH.

Prevádza sa Vám údajovou uzávierkou veľké množstvo neuhradených dokladov, pre ktoré následne musíte dohľadávať, na aký účet preúčtovať ich likvidáciu? POHODA Vám túto činnosť uľahčí..

Ak zistí POHODA pri údajovej uzávierke, že sa jedná o neuhradený doklad a prevedie ho do ďalšieho roka, tak k tomuto dokladu teraz automaticky priradí vlastnú predkontáciu BEZ. Táto predkontácia sa vytvorí na základe skôr vykonaného zaúčtovania. Novú funkčnosť uvítate najmä pri likvidácii dokladov v novom roku, kedy sa hradiaci doklad automaticky zaúčtuje na príslušný účet. Doklady, pri ktorých ponecháte predkontáciu Neviem, Bez či Ručne, sa premietnu do ďalšieho účtovného obdobia s predkontáciou BEZ.

Kde môžete s touto novinkou pracovať? Pripravená je pre agendy Ostatné pohľadávky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné záväzky, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry.

hore

Sklady

Mnoho z Vás určite pozná štandardnú funkciu programu POHODA spočívajúcu v tom, že Vás program upozorní na výdaj zásoby v predajnej cene nižšej, než je jej nákupná alebo vážená nákupná cena. Teraz teda môžete vybraným užívateľom taký výdaj úplne zakázať..

Do agendy prístupových práv do vetvy Súbor/Ostatné pribudli nové práva Predaj pod nákupnú cenu a Predaj pod váž. nákupnú. Odobraním týchto práv znemožníte zamestnancovi vydať zásoby v cene nižšej než je nákupná cena, resp. vážená nákupná cena.

Pomocou povelu Preniesť všetko je možné hromadne naskladniť maximálne 500 evidenčných čísel..

Ak je vybraných viac evidenčných čísel, POHODA na túto skutočnosť upozorní a ponúkne označenie neprenesených záznamov. Jednoducho ich potom pomocou dynamických záložiek vyberiete a prenos ďalších položiek môžete opakovať.

Ak evidujete údaje pre Intrastat, môžete teraz jednoducho prejsť na číselník na stránkach Colnej správy Slovenskej republiky. Odkaz je dostupný z agendy Zásoby zo záložky Zaúčtovanie, a to pod ikonou prehliadača Internet Explorer..

hore

Predajky a Kasa

Novú súpisku s prehľadom jednotlivých úhrad predajok, vkladov a výberov vrátane rozpisu podľa sadzieb DPH nájdete v agende Predajky..

Tlačovú zostavu Podklady pre zaúčtovanie využijete v prípade, že zaúčtovanie tržieb nevykonávate priamo v programe POHODA. Súpiska zobrazuje jednotlivé úhrady predajok, vkladov a výberov podľa foriem úhrad a sadzieb DPH. Na konci zostavy sa nachádza celková rekapitulácia podľa foriem úhrad v € vrátane rozpisu DPH.

Údaje na zostavu vstupujú za vybrané obdobie súhrnne podľa zvolenej pokladne, resp. užívateľa. Zaškrtnutím voľby Jednotlivo pre každú kasu, resp. každého užívateľa sa na zostave vyčíslia hodnoty za každú pokladňu, resp. užívateľa zvlášť na samostatný list.

Vyúčtovanie predaja v agende Kasa je teraz ľahšie vďaka zobrazeniu čiastky, ktorú má zákazník uhradiť vo vybranej forme úhrady..

Čiastka k vyúčtovaniu je vždy v eurách. Ak bude ale zákazník platiť napr. v českých korunách, uvedie sa v poli Zostáva celková hodnota dokladu prepočítaná na hodnotu v CZK. Okamžite teda predávajúci vie, koľko zostáva vo zvolenej mene doplatiť.

Pri použití viacerých foriem úhrad je v stĺpci Zostáva opäť prepočítaná celková hodnota dokladu voči jednotlivým formám úhrady. V prípade, že je platba vykonaná iba čiastočne v jednej forme úhrady, prepočíta sa automaticky hodnota v stĺpci Zostáva pri všetkých formách úhrad na čiastku zostávajúcu na úhradu.

hore

Majetok

Vďaka novo pridanej tlačovej zostave môžete jednoducho skontrolovať majetok s údajmi, ktoré vstupujú do výkazu Súvaha..

Kontrolná zostava obsahuje dlhodobý majetok vrátane obstarávacích a zostatkových cien, hodnôt oprávok a odpisov, ktoré vstupujú do účtovníctva. Jedná sa o účtovné odpisy. Ak je majetok odpisovaný iba daňovo, predpokladáme, že sa daňové odpisy rovnajú účtovným.

Údaje na zostave budú zodpovedať celkovej hodnote hmotného a nehmotného majetku v súvahe iba za podmienky, že máte všetky operácie, ktoré sa týkajú majetku, zaúčtované. Jedná sa napríklad o vyradenie neodpísanej zostatkovej ceny majetku v prípade predaja, resp. v dôsledku poškodenia majetku, vyradenie majetku v obstarávacej cene, technické zhodnotenie, zníženie alebo zvýšenie ceny a pod.

Zostava Kontrola majetku so súvahou sa nachádza v agende Majetok iba pri firmách, ktoré vedú podvojné účtovníctvo.

Pole Životnosť, ktoré slúži pre zadanie počtu rokov pre mesačné účtovné odpisovanie, bolo rozšírené z 99 rokov na 200. .

hore

Ostatné

Používate pri tvorbe dokladov opakujúce sa texty? Nechcete ich zakaždým ručne zapisovať? Pripravili sme pre Vás novinku, ktorá Vám pomôže zefektívniť prácu v programe POHODA..

Agendu Zoznam textov otvoríte cez ponuku Nastavenie/Zoznamy. Je určená pre zápis textov, ktoré sa na dokladoch často opakujú (napr. poštovné, dopravné atď.)

Pripravené texty sú v uvedených agendách prístupné z miestnej ponuky pod povelom Vložiť text a sú radené podľa abecedy. Poradie ponúkaných textov je možné zmeniť pomocou pola Priorita.

Texty môžete vložiť do pola Text vo formulári agendy alebo do pola Položka na záložke Položky faktúry (dokladu) priamo z danej ponuky alebo prenosom z agendy Zoznam textov cez povel Vložiť text/Zoznam textov ->.

Texty je možné prednastaviť pre agendy: Ponuky, Dopyty, Prijaté a Vydané objednávky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky, Predajky, Pokladňa, Banka a Interné doklady. Ak v poli Agenda vyberiete typ „pre všetky agendy“, bude sa zadaný text ponúkať vo všetkých uvedených agendách.

Pre prehľadnejšiu prácu s textami odporúčame vyplniť pole Skupina. Prednastavené texty s rovnakým názvom skupiny sa zoskupia a v miestnej ponuke vyvolanej v požadovanej agende ich nájdete pod názvom danej skupiny.

V miestnej ponuke sa texty zobrazia iba užívateľovi, ktorý text vytvoril. Ak pri daných textoch zaškrtne pole Pre všetkých, sprístupnia sa texty pre všetkých užívateľov.

Pri vkladaní adresy do dokladu sa v prípade existencie viacerých dodacích adries zobrazuje dialógové okno Dostupné dodacie adresy. To teraz obsahuje vyhľadávacie pole..

Ak začnete do vyhľadávacieho pola písať, budú sa automaticky filtrovať iba adresy obsahujúce zadávaný text.

E1: Zabúdate pri vzniku novej účtovnej jednotky (napríklad po údajovej uzávierke) meniť zoznam účtovných jednotiek pre automatické zálohovanie? POHODA má pre Vás riešenie. Vďaka automatickej úlohe môžete naplánovať, ktoré účtovné jednotky sa nebudú zálohovať..

Nastavenie automatickej úlohy na zálohovanie SQL servera určite poznáte zo starších verzií programu POHODA. Po výbere tejto úlohy vyberiete na druhej strane sprievodcu požadovaný spôsob zálohovania účtovných jednotiek, a to Nezálohovať vybrané. Potom označíte účtovné jednotky, pri ktorých nechcete, aby sa záloha vykonávala automaticky.

E1: Agendy Personalistika a Evidenčné čísla teraz otvoríte i v užívateľskej agende. Stačí iba v agende Voliteľné parametre na záložke Nastavenie zadať funkciu OpenAgenda “ZAM“, resp. “SKVC“..

E1: Na záložku Položky v užívateľskej agende máte možnosť vložiť pomocou funkcie AddItemRow až 1024 položiek..

hore

XML

XML import a export položiek príjemky bol rozšírený o element Vedľajšie náklady..

Pre XML import a export agendy Prevod bola pridaná podpora prenosu pola Poznámka na záložke Položky prevodky..

XML import a export agendy Zákazky bol rozšírený o novo pridané polia Ostatné a Pozn..

 Užívateľský XML export agendy Zákazky sme rozšírili o možnosť vytvorenia XML súboru pre import späť do programu POHODA..

Funkciu pre XML import a export cez ponuku Súbor/Dátová komunikácia môžete teraz použiť i pre agendu Sklady. Do rovnakej agendy bol tiež doplnený užívateľský XML export údajov..

hore

Verzia Jeseň 2014 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

 • V zmysle usmernenia k vykazovaniu opravných faktúr (dobropisov/ťarchopisov) v kontrolnom výkaze sa údaje v stĺpcoch 4 až 10 v sekcii C1 uvádzajú len vtedy, ak sa menia - a teda, ak opravnou faktúrou nastáva zmena oproti pôvodnej faktúre.

  Ak sa v príslušnom opravnom doklade nemajú vykazovať údaje v stĺpcoch 4 a 5 (rozdiel základu dane a sumy dane v eurách), je potrebné pre tieto polia vykonať ručnú úpravu po načítaní XML na portále finančnej správy; pred podaním kontrolného výkazu.

  Do agendy Položky Kontrolného výkazu DPH bola zapracovaná možnosť ručnej úpravy pre nevykazovanie údajov v stĺpcoch 6 až 10. Do agendy Položky Kontrolného výkazu DPH boli pridané nové stĺpce Sadzba dane pôv.doklad, Col.nom.pôv.dokl. a Druh tov. pôv.dokl.; stĺpce sú prístupné i pre editáciu.

  Pre nevykazovanie údajov v stĺpcoch 6,7 a 8 je zapracovaná táto možnosť úpravy: Hodnoty v stĺpcoch Sadzba dane pôv.doklad, Col.nom.pôv.dokl. a Druh tov. pôv.dokl. sú automaticky predvyplnené hodnotou stĺpcov Sadzba dane, Colná nomen. a Druh tovaru. Pretože je v stĺpci Sadzba dane pôv.doklad vyplnená rovnaká hodnota ako v stĺpci Sadzba dane, hodnota pre tlačovú zostavu Kontrolný výkaz DPH a XML sa neguje, a teda nebude vyplnená. Ten istý princíp platí i pre stĺpce Colná nom.pôv.dokl./Colná nomen. a Druh tov.pôv.dokl./Druh tovaru.

  Ak sa má hodnota v stĺpcoch 6,7 alebo 8 vykazovať, postačí ak hodnotu v stĺpcoch Sadzba dane pôv.doklad, Col.nom.pôv.dokl. alebo Druh tov.pôv.dokl. vymažete. Do tlačovej zostavy Kontrolný výkaz DPH a v XML bude následne vyplnená hodnota zo stĺpcov Sadzba dane, Colná nomen. a Druh tovaru.

  Ak sa v príslušnom opravnom doklade nemajú vykazovať údaje v stĺpcoch 9 a 10 (Rozdiel množstva tovaru a Merná jednotka); je potrebné vymazať automaticky predvyplnené hodnoty v stĺpcoch Množstvo výkaz a MJ výkaz. Ak sa má hodnota v stĺpcoch 9 a 10 vykazovať, ponecháte v stĺpcoch Množstvo výkaz a MJ výkaz automaticky predvyplnené hodnoty, prípadne ručne upravíte na hodnoty, ktoré sa majú vykazovať.
 • Bolo upravené vypĺňanie nezdaniteľnej časti uplatňovanej na daňovníka v tlačových zostavách Mzdový list, Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a Hlásenie o vyúčtovaní – časť IV. Čiastka nezdaniteľnej časti vo výške 1/12 sa do príslušných tlačív vypĺňa len v tom prípade, ak mal zamestnanec vyplatený zdaniteľný príjem.
 • Bolo opravené vytváranie zahraničného príkazu na úhradu pre službu SLSP Internetbanking (CLR).
 • Bolo opravené vypĺňanie pola Text pri importe výpisu pre formát SEPA XML.
 • Bolo opravené vypĺňanie dátumu platby pri importe výpisu zo SLSP Databanking.
 • Pre FT Pegas bola aktualizovaná komunikačná knižnica.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132410 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť