Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Január 2015

Novinky vo verzii Január 2015

CD

Popisovaná verzia: POHODA Január 2015, release 10900 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Jeseň 2014, release 10800 SK
K dispozícii od: 29. 12. 2014

Časopis Moja POHODA k verzii Január 2015

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.


Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 10911 - k dispozícii od 16. 04. 2015.


Online databáza otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

 

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Obsah:    
Personalistika a mzdy Majetok Ostatné
DPH Homebanking  
Fakturácia a sklady XML  

Personalistika a mzdy

Pre rok 2015 bola ustanovená suma minimálnej mzdy na 380,- € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,184 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2015 je naďalej suma 3 803,33 €, mesačne sa bude vo mzde uplatňovať čiastka 316,94 €. Hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov sa tiež nemení, zostáva hraničná čiastka 35 022,31 €.

Maximálna daňová úľava zamestnanca, ktorú si môže uplatniť zo zaplatených dobrovoľných príspevkov na SDS (2. pilier) je stanovená pre rok 2015 vo výške 988,80 €.

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné a sociálne poistenie sa od 01. 01. 2015 zvyšuje na 4 120,- € mesačne. Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie z dividend sa zvyšuje na 49 440,- €.

Od roku 2015 sa zjednotila hraničná suma pre žiakov a študentov, ktorí si určia dohodu o brig. práci študentov, z ktorej nebudú mať pri splnení podmienok postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia. Hraničná suma je vo výške 200,- € bez rozdielu veku.

Ak si študent určí dohodu o brig. práci študenta a jeho mesačný príjem (resp. priemerný mesačný príjem) je do výšky 200,- €, dôchodkové poistenie sa z tejto dohody neplatí. Ak je tento príjem vyšší ako 200,- €, dôchodkové poistenie sa platí z rozdielu príjmu a čiastky 200,- €.

Pri zamestnancoch, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a po splnení podmienok sú odvodovo zvýhodnení, platí hraničná suma príjmu 552,08 €.

Pre rok 2014 bola v programe POHODA aktualizovaná tlačová zostava Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania.

V agende Personalistika pribudol na záložke Dane nový typ Zaplatené príspevky na DDS.

Nový typ použijete v prípade, ak si zamestnanec uplatňuje zníženie základu dane o zaplatené príspevky do 3. piliera. Uplatňovanie zaplatených príspevkov na DDS je možné len zo zmlúv, ktoré sú bez dávkového plánu. Zamestnanec si môže uplatniť zaplatené príspevky maximálne do výšky 180,- €.

V programe POHODA bola aktualizovaná tlačová zostava Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ako aj jej výpočet.

Pre výpočet tzv. „milionárskej dane“ platia pre rok 2014 tieto hodnoty:

 • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane 35 022,31 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 0,- €,
 • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane vyšší ako 19 809,- € , tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 8 755,578 - (základ dane/4), výsledok sa zaokrúhli na celé centy nahor,
 • ak zamestnanec dosiahne základ dane do 19 809,- € , tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 803,33 €.

Výpočet dane bol upravený nasledovne:

 • sadzbou 19 % sa vypočíta daň z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne čiastku 35 022,31 € vrátane a
 • sadzbou 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne čiastku 35 022,31 €.

V agende Personalistika bola pre rok 2014 aktualizovaná tlačová zostava Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% základu dane.

Od 01. 01. 2015 sa mení rozhodujúce obdobie, z ktorého sa určuje denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu.

Ak nemocenské poistenie vzniklo v predchádzajúcom roku, ako vznikol dôvod na nemocenskú dávku, a obdobie poistenia, za ktoré sa platí poistné, trvalo najmenej 90, rozhodujúcim obdobím je obdobie od vzniku poistenia do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádzal mesiacu, kedy vznikol dôvod na nemocenskú dávku.

V agende Pracovné pomery pribudol nový typ neprítomnosti Neplatené voľno – žiadosť zamestnanca.

Typ Neplatené voľno – žiadosť zamestnanca použijete v prípade poskytnutia neplateného voľna zamestnancovi na jeho žiadosť, ktorého poskytnutie upravuje Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 141 ods. 3 písmeno c. Ak neplatené voľno trvá celú pracovnú zmenu, zamestnancovi sa prerušuje sociálne poistenie a toto obdobie nie je obdobím trvania jeho zdravotného poistenia.

Pôvodný typ Neplatené voľno bol premenovaný na Neplatené voľno – zákonné. Tento typ aj naďalej môžete využívať na poskytnutie neplateného voľna, na ktoré zamestnancovi vyplýva nárok zo zákonníka práce. Príkladom sú návštevy u lekára nad rámec zákonného limitu.

Neplatené voľno – zákonné má rovnaký vplyv na výpočty ako Neplatené voľno – žiadosť zamestnanca, avšak dni poskytnutého neplateného voľna – žiadosť zamestnanca je potrebné zohľadniť pri krátení dovolenky.

hore

DPH

Počuli ste už termín Mini One Stop Shop, a síce zvláštny režim jedného správneho miesta? Aj POHODA samozrejme reaguje na novú legislatívnu úpravu zakotvenú v zákone o DPH. O čo ide a koho sa týka? Spozornieť musíte predovšetkým vy, ktorí poskytujete telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby osobe nepovinnej k dani v rámci EÚ. Z pohľadu DPH budú totiž uvedené služby bez rozdielu vždy zdaňované v mieste príjemcu služby.

Aby ste sa ako poskytovateľ vyššie uvedených služieb nemusel zdĺhavo registrovať k DPH v každom členskom štáte EÚ podľa toho, kde sídlia vaši koncoví zákazníci, máte možnosť sa dobrovoľne zaregistrovať (už od 1. októbra 2014 na Portáli finančnej správy SR) a vstúpiť do zvláštneho režimu jedného správneho miesta, tzv. Mini One Stop Shopu (MOSS).

Ak sa však osoba povinná k dani rozhodne používať režim jedného správneho miesta, musí tento režim uplatňovať vo všetkých príslušných členských štátoch EÚ. Nejedná sa o režim, ktorý je voliteľný na základe jednotlivých členských štátov.

V systéme POHODA vykonajte nasledujúce kroky, aby ste mali všetko správne nastavené. Najprv v agende Globálne nastavenie/Dane zaškrtnite voľbu Mini One Stop Shop (MOSS). (Upozorňujeme, že táto voľba vám pôjde sprístupniť až potom, čo si zaškrtnete voľbu Ponúkať historické sadzby DPH v tej istej sekcii.)

Zaškrtnutím voľby Mini One Stop Shop (MOSS) sa ďalej sprístupní novo pridaná agenda Sadzby DPH v EU v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty, kde si môžete evidovať štáty spotreby Európskej únie, do ktorých poskytujete uvedené služby. V tejto agende si na záložke Sadzby DPH prednastavíte platné sadzby DPH vo vybranom štáte EÚ. Typ sadzby vyberiete v rovnomennom stĺpci. Ponúkajú sa v ňom tieto možnosti: Základná sadzba, Znížená sadzba a Znížená sadzba 2. Do stĺpca DPH % uveďte konkrétnu výšku DPH. Na položkách dokladu sa sadzby DPH potom ponúkajú podľa ich platnosti určenej v stĺpcoch Platnosť od a Platnosť do. V prípade zmeny výšky sadzby DPH si teda určíte, od kedy do kedy jednotlivé sadzby DPH platili, resp. platia, a POHODA vám ich podľa toho bude načítavať automaticky do dokladu.

Ak vediete podvojné účtovníctvo, môžete k základnej a zníženej sadzbe DPH pripojiť tiež analytické účty. Uvedené čiastky DPH na dokladoch vystavených v režime MOSS sa následne zaúčtujú analyticky.

Doklad v režime MOSS vystavíte povelom Záznam/MOSS… Prístupný je iba v agendách Pokladňa (príjem), Ponuky, Prijaté objednávky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Výdajky a Interné doklady. Keď ho zvolíte, zobrazí sa dialógové okno, kde vyberiete príslušný štát spotreby. Týmto krokom sa zároveň automaticky prednastaví výška DPH, ktorej hodnotu si POHODA vezme práve z agendy Sadzby DPH v EU.

Ak máte v agende Sadzby DPH v EU zadanú cudziu menu, potvrdením dialógového okna Mini One Stop Shop (MOSS) automaticky založíte doklad v cudzej mene.

Dokladom, ktoré vytvoríte v režime MOSS, môžete priradiť členenia DPH typu R (napr. RDzahr). Tieto členenia použijete pri uskutočnených plneniach, pri ktorých potrebujete uviesť čiastku DPH odvádzanú, resp. nárokovanú v inom členskom štáte a zároveň sa toto plnenie musí prejaviť v tuzemskom priznaní, do ktorého vstupuje základ dane. Pri dokladoch, ktoré vstupujú iba do priznania iného členského štátu, využijete typ členenia Nezahrňovať do priznania.

Ak je miesto dodania služby iný členský štát EÚ, uplatňujú sa fakturačné pravidlá v inom členskom štáte spotreby. POHODA vypočíta daň automaticky podľa slovenskej legislatívy, a preto v prípade potreby vypočítanú daň upravíte ručne alebo zvolíte iný spôsob zaokrúhlenia dokladu.

V ďalších verziách programu POHODA umožníme vystavovať a vytvárať XML súbor daňového priznania v režime MOSS, aby ste ho mohli odosielať na Portál finančnej správy SR.

hore

Fakturácia a sklady

POHODA vám opäť šetrí čas. Tentoraz novým povelom, vďaka ktorému budete môcť vytvoriť dopyt priamo z prijatej objednávky. Novinku oceníte napríklad v situácii, keď budete mať v prijatej objednávke uvedený tovar, ktorého dostupnosť musíte najprv overiť u svojho dodávateľa.

Dopyt vytvoríte povelom Záznam/Prenos ->/Prijaté objednávky ->.

Že vás POHODA upozorní na to, keď vydávate zásobu, ktorej predajná cena je nižšia než nákupná alebo vážená nákupná cena, určite rozpisovať nemusíme. Od jesennej verzie programu POHODA môžete vybraným užívateľom tento výdaj zakázať a teraz po novom sme doplnili v rámci daného upozornenia rozširujúce informácie ohľadom cien.

hore

Majetok

Novela zákona o dani z príjmov prináša od 01. 01. 2015 zásadné zmeny v odpisovaní majetku. Jednou z najväčších zmien je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Do programu POHODA boli v tejto súvislosti zapracované nové odpisové skupiny 3 a 6 s dobou odpisovania 8 a 40 rokov.

Nové odpisové skupiny nájdete v agende Majetok v poli Odpisová skupina. V agende Legislatíva si môžete pozrieť dobu odpisovania pri jednotlivých odpisových skupinách.

Ďalšou zásadnou zmenou v odpisovaní majetku je možnosť použiť zrýchlený spôsob odpisovania len pre druhú a tretiu odpisovú skupinu. POHODA Vám preto pri majetku zaradenom po 01. 01. 2015 zrýchlený spôsob odpisovania umožní zadať len pri odpisovej skupine 2 a 3.

Ak do programu zaevidujete majetok s dátumom 01. 01. 2015 (a vyššie) so zrýchleným spôsobom odpisovania a nastavíte niektorú z odpisových skupín, pri ktorej nie je možné zrýchlený odpis použiť (odpisová skupina 1, 4, 5 a 6), POHODA Vás na to upozorní a automaticky nastaví platnú hodnotu. V prípade potreby hodnotu upravte.

V súvislosti s vyššie uvedeným boli v programe POHODA zapracované zmeny týkajúce sa odpisovania majetku, platné od 01. 01. 2015. Zmenu odpisovej skupiny a spôsobu odpisovania je potrebné vykonať aj pri doteraz odpisovanom majetku. POHODA v prípade kalendárneho roka vykoná zmeny v odpisoch automaticky pre rok 2015 a vyššie a v prípade hospodárskeho roka pre rok 2016h a vyššie.

Prepočet doteraz odpisovaného majetku programom POHODA po 01. 01. 2015:

 • Majetok zaradený v 1. odpisovej skupine s rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom odpisovania POHODA ponechá v 1. odpisovej skupine a nastaví iba rovnomerný spôsob odpisovania.
 • Majetok zaradený v 2. odpisovej skupine s rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom odpisovania POHODA ponechá podľa pôvodného nastavenia odpisovej skupiny i spôsobu odpisovania.
 • Majetok zaradený v pôvodnej 3. odpisovej skupine (s dobou odpisovania 12 r.) s rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom odpisovania POHODA prevedie do 4. odpisovej skupiny a nastaví iba rovnomerný spôsob odpisovania.
  Upozornenie: Ak máte majetok technologického charakteru, pre ktorý po novom platí kratšia doba odpisovania t. j. 8 rokov, je potrebné tento majetok ručne previesť do novej odpisovej skupiny 3.
 • Majetok zaradený v pôvodnej 4. odpisovej skupine (s dobou odpisovania 20 r.) s rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom odpisovania POHODA prevedie do 5. odpisovej skupiny a nastaví iba rovnomerný spôsob odpisovania.
  Upozornenie: Ak máte majetok – nevýrobné budovy, pre ktorý po novom platí dlhšia doba odpisovania t. j. 40 rokov, je potrebné tento majetok ručne previesť do novej odpisovej skupiny 6.

TIP: Ručný prevod majetku do novej odpisovej skupiny, príp. na zrýchlený spôsob odpisov, môžete vykonať buď priamo vo formulári v časti Nastavenie roka pomocou polí Odpisová skupina a Spôsob odpisov alebo na záložke Daňové odpisy v stĺpcoch Spôsob a Sk.

Časť Nastavenie roka využite v prípade, ak máte účtovnú jednotku už po účtovnej a údajovej uzávierke roka 2014 (2015h), t. j. úpravu vykonáte v roku 2015 (2016h).

Záložku Daňové odpisy využite v prípade, ak ešte pracujete na prelome období 2015p (2016h). V tomto prípade je potrebné nastavenie vykonať pre všetky roky, t. j. rok 2015 (2016h) a vyššie.

UPOZORNENIE: Prevedený majetok skontrolujte a v prípade potreby doplňte ručnú korekciu na záložke Daňové odpisy. Korekciu POHODA prenáša automaticky iba v prípade, ak pri prevode majetku k prepočtu odpisov nedochádza.

UPOZORNENIE: V prípade, ak budete potrebovať v súvislosti s novými pravidlami pri už odpisovanom majetku upraviť i výšku účtovných odpisov, môžete využiť záložku Účtovné odpisy a úpravu vykonať prostredníctvom stĺpcov Plán a Životnosť.

V programe POHODA bolo doteraz možné leasingový majetok evidovať so spôsobom odpisov Individuálny mesačný. Nové pravidlá pre odpisovanie majetku platia od 01. 01. 2015 rovnako aj pre majetok obstaraný formou leasingu. Po novom je teda aj tento majetok potrebné odpisovať rovnomerne alebo zrýchlene.

UPOZORNENIE: Ak máte majetok, ktorý bol obstaraný formou leasingu a odpisovanie trvá aj v roku 2015 (2016h) a vyššie, je potrebné od tohto roku ručne nastaviť spôsob odpisovania a odpisovú skupinu podľa vyššie uvedených pravidiel uvedených v časti Tip.

V agende Majetok pribudol na záložke Majetkové operácie nový povel Uzavrieť odpis.

Tento povel použijete iba výnimočne, napr. ak zadávate majetok so starším dátumom než je aktuálna účtovná jednotka a pri majetku potrebujete zmeniť odpisovú skupinu a spôsob odpisovania.

Napríklad potrebujete zadať majetok s dátumom roku 2013. Vo formulári uvediete príslušnú odpisovú skupinu pre daný rok (odp. sk. 1) a vyberiete spôsob odpisov (zrýchlený). POHODA vás na to upozorní a vo formulári i na záložke Daňové odpisy automaticky nastaví pre aktuálne obdobie (a vyššie) odpisovú skupinu 2, ktorá je v súčasnosti platná pre zrýchlené odpisovanie. Po uložení majetku na záložke Majetkové operácie vyvoláte nový povel a uzavriete odpisy k dátumu 31. 12. 2014. Až potom môžete na záložke Daňové odpisy pri odpisoch aktuálneho účtovného obdobia (a vyššie) nastaviť nový spôsob odpisov a odpisovú skupinu. Následne dôjde k výpočtu nových odpisov, pričom k prepočtu odpisov už uzatvorených období nedôjde.

Nový povel vyvoláte prostredníctvom pravého tlačidla myši na záložke Majetkové operácie. V dialógovom okne Uzatvorenie odpisov zadajte posledný deň účtovného obdobia, do ktorého sa vykoná uzatvorenie všetkých majetkových operácií. Takto uzatvorené roky už nebude možné spätne odomknúť.

hore

Homebanking

Aby užívateľ mohol načítať pomocou povelu Záznam/Načítanie výpisov… do agendy Banka výpis, musí mať nastavené pre agendu Banka (resp. v rade POHODA SQL a POHODA E1 pre konkrétny bankový účet) práva aspoň na zápis.

hore

XML

XML import a export dokladov sme doplnili tiež o režim MOSS, ktorý sa týka nasledujúcich agend: Pokladňa (iba príjem), Ponuky, Prijaté objednávky, Výdajky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky a Interné doklady.

XML export agendy Adresár bol rozšírený o prenos parametrov Obrat a Obrat2.

Ak budete chcieť importovať príjemku alebo výdajku, ktorá obsahuje zásobu s výrobným číslom a množstvom väčším než hodnota 1, na danom doklade sa správne vypočíta čiastka a DPH.

XML export vydaných faktúr bol rozšírený o parameter Telefón na dodacej adrese.

Pri XML importe dokladu bolo upravené nastavenie východiskovej hodnoty pre pole Množstvo na položke dokladu.

Bol upravený XML export zásoby, ktorá má priradenú internetovú kategóriu „Všetky kategórie.

hore

Ostatné

Otvorenie záznamu s odoslaným e-mailom je teraz v programe POHODA zase o niečo rýchlejšie. Teraz ho totiž môžete otvoriť priamo z konkrétneho dokladu.

Ako je už v programe POHODA zažitou praxou, ak odošlete e-mail, dôjde k vytvoreniu záznamu v agende Udalosti. Ak sa budete chcieť na e-mail kedykoľvek pozrieť, nemusíte už do agendy s udalosťami vôbec vstupovať, ale otvoríte ho priamo z konkrétneho záznamu.

Z dokladu (záznamu) sa môžete prepnúť do agendy Odoslané e-maily povelom Otvoriť e-mail, ktorý nájdete v miestnej ponuke záložky Udalosti.

V programe POHODA boli aktualizované číselníky Doplnkové merné jednotky, Druh obchodu a Dodacie podmienky, ktoré sa používajú pri vytváraní výkazov pre Intrastat, tj. Hlásenia o prijatí resp. odoslaní tovaru.

Ak teraz upravíte východiskové nastavenie tlačovej zostavy, uchová sa zmena i pri ďalšom spustení programu POHODA.

Predtým to fungovalo tak, že keď ste si pri tlači zostavy zaškrtli v dialógovom okne Tlač nejakú voľbu, napríklad aby sa na faktúre tlačili IBAN kódy, zostalo toto nastavenie platné len do tej chvíle, kým ste program POHODA zavreli. Potom už bola tlačová zostava pripravená zase vo svojom východiskovom nastavení.

Výnimkou sú polia obsahujúce dátum, ktoré budú vždy vo východiskovom nastavení. Napríklad v poli Dátum tlače alebo Zostaviť k dátumu sa zobrazí zakaždým aktuálny dátum. Nastavenie sa ukladá pre každého užívateľa systému Windows.

POHODA prináša novú klávesovú skratku pre rýchle rozbalenie ponuky jednotlivých povelov v rámci ikony Prenos na štandardnej lište.

Skratku CTRL+ALT+P bude možné použiť, akonáhle obnovíte klávesové skratky. Na štandardnej lište kliknete pravým tlačidlom myši a zvoľte povel Upraviť… Zobrazí sa dialógové okno Vlastné nastavenie, v ktorom na záložke Klávesnica zvolíte tlačidlo Obnoviť.

Pre prenos údajov medzi programom POHODA a všeobecným internetovým obchodom môžete použiť kompresný formát GZIP, ktorý redukuje veľkosť prenesených údajov.

Aby program POHODA odoslal údaje na internetový obchod vo formáte GZIP, je potrebné pri všeobecnom internetovom obchode v agende Nastavenie/Internetové obchody/Nastavenie internetových obchodov na záložke Nastavenie zaškrtnúť voľbu Komprimovať odoslané údaje. V opačnom prípade budú údaje odoslané nekomprimované.

Pre príjem údajov z internetového obchodu do programu POHODA je podpora formátu GZIP zapnutá vždy.

V rade POHODA E1 teraz môžete v agende Zásoby zväčšiť pripravený formulár pre rozvrhnutie voliteľných parametrov.

Formulár zväčšíte roztiahnutím dialógového okna Úprava formulára pre pridávanie parametrov. Toto dialógové okno otvoríte voľbou Úprava formulára z miestnej ponuky vyvolanej cez pravé tlačidlo myši na záložke Parametre.

hore

Verzia Január 2015 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

 • Pri vytváraní Hlásenia pre Intrastat (prijatie i odoslanie) v hospodárskom roku sa správne vypĺňa obdobie pri vytváraní xml súboru.
 • Bola upravená funkčnosť klávesovej skratky pre otvorenie agendy Kontrolný výkaz DPH; skratka bola zmenená na Ctrl+Shift+I.
 • V súlade s Opatrením č. MF/15523/2014-74 bol do ES POHODA zapracovaný nový typ výkazu účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve. Nový výkaz Účtovná závierka JÚ (UZFO) sa nachádza v dialógu Tlač v časti Uzávierka; je platný pre uzávierku k 31. 12. 2014.
  Pre podanie výkazu účtovnej závierky správcovi dane je zapracovaný i export do FDF a XML. Nový účtovný výkaz je spojením pôvodných účtovných výkazov JÚ (Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch).
  Oproti pôvodným účtovným výkazom je potrebné vyplniť i údaj pre "bezprostredne predchádzajúce obdobie", hodnoty zadáte v dialógu Údaje pre výkaz UZFO, ktorý sa zobrazí pri náhľade, tlači alebo exporte výkazu.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132736 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť