Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Január 2015

Update POHODA, rel. 10911

K dispozícii od: 16. 04. 2015

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Január 2015, rel. 10900 (resp. 10901; 10902; 10903; 10904; 10905; 10906; 10907; 10908; 10909; 10910).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa Offline: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné mať nainštalovaný update i pre Kasu Offline, rel. 10903.

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 10911 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

Účtovníctvo

 • Bolo opravené elektronické odoslanie XML pre Kontrolný výkaz DPH; ak nie je aktívne pripojenie na internet alebo ak sa nezaktualizujú zoznamy pre kontrolu IČ DPH, sprievodca pre vytvorenie XML kontrolného výkazu sa už zobrazí a XML pre KV DPH je možné vytvoriť.
 • Bolo opravené padanie programu pri zobrazení podkladov (záložka Podklady) v zostavenom priznaní MOSS. Ak agenda obsahuje veľký počet záznamov, program upozorní na skutočnosť, že v agende nie sú zobrazené všetky záznamy. Kontrolu je možné vykonať prostredníctvom tlačovej zostavy Podklady k dani Mini One Stop Shop.
 • Bolo opravené padanie programu pri vymazaní zostaveného priznania MOSS; priznanie je už možné vymazať.

Mzdy a personalistika

 • Bolo opravené Hlásenie o vyúčtovaní dane - časť V.; ak má zamestnanec vyplatenú zamestnaneckú prémiu, nevyplnia sa hodnoty v riadkoch 5, 7a, 8 a 9.

XML

 • Bola upravená schéma response.xsd. Do časti „producedDetails“ bol doplnený element „actionType“ určujúci operáciu (add, update, delete, print), ktorá sa vyplní pri importe údajov a element „extId“ importovaného dokladu typu addressbook a invoice.
 • Do „responsePack“ bol pridaný atribút „ico“, do ktorého sa vyplní IČO účtovnej jednotky v ktorej prebehla XML komunikácia.
 • Do atribútu „note“ v responsePack sa vyplní hodnota zo vstupného dokumentu z atribútu „note“ v elemente dataPack.
 • Pokiaľ je vo vstupnom XML dokumente zadaný filter (update, delete) s uvedeným „extId“, vloží sa „extId“ aj do response.
 • Pokiaľ sa cez XML komunikáciu vymaže záznam z adresára, zmaže sa aj súvisiaci záznam z tabuľky obsahujúcej „extId“. 

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2015, rel. 10910 zo dňa 10. 04. 2015:

 • Bola doplnená podpora pokladníc EURO 50TE Smart, EURO 50TE Medi a EURO 150TE Flexy Plus.
 • Bol upravený export údajov do XML pre Priznanie MOSS.

  V testovacom prostredí FRSR nebol pre tretie strany umožnený prístup pre testovanie Priznania MOSS. Ak sa Vám po načítaní XML súboru zobrazia kritické chyby, ktoré znemožňujú podanie súboru, môžete údaje v priznaní MOSS upraviť ručne priamo v aplikácii FRSR. Informáciu o prípadných chybách pošlite prosím s popisom chyby na náš helpdesk..

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2015, rel. 10909 zo dňa 07. 04. 2015:

Účtovníctvo

 • Do agendy Globálne nastavenie/Dane bolo pridané pole Registrácia od. Do poľa zadajte dátum registrácie k dani Mini One Stop Shop; pole vyplňte len v prípade, ak podávate prvé Priznanie MOSS za časť zdaňovacieho obdobia. Ak podávate Priznanie MOSS za celé zdaňovacie obdobie, pole nechajte prázdne.
 • Do agendy Globálne nastavenie/Dane 2 do časti Mini One Stop Shop boli pridané polia Účet(IBAN) a Kód(SWIFT). Do uvedených polí zadajte číslo účtu/kód banky pridelený finančnou správou pre platbu dane MOSS. Pri zostavení Priznania MOSS sa hodnoty vyplnené v uvedených poliach prenesú do formulára vystaveného priznania.
 • Pre agendu Priznanie MOSS bol doplnený pomocník (F1); v pomocníkovi nájdete podrobné informácie pre prácu v režime MOSS, ako aj informácie k zostaveniu a odoslaniu Priznania MOSS.
 • V testovacom prostredí FRSR nebol pre tretie strany umožnený prístup pre testovanie Priznania MOSS. Ak sa vám po načítaní XML súboru zobrazia kritické chyby, ktoré znemožňujú podanie súboru, môžete údaje v priznaní MOSS upraviť ručne priamo v aplikácii FRSR. Informáciu o prípadných chybách pošlite prosím s popisom chyby na náš helpdesk.

Ostatné

 • Bol rozšírený limit pre počet šablón v agendách (F8) na 700 záznamov.
 • XML import a export dokladov v režime MOSS sme rozšírili o druh služby a dôkazné prostriedky.
 • Pri exporte tabuľky do Excelu sa správne pomenuje hárok s tabuľkou v Exceli.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2015, rel. 10908 zo dňa 16. 03. 2015:

Účtovníctvo

 • Do ponuky Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty bola zapracovaná agenda pre zostavenie priznania
  k Mini One Stop Shop (MOSS). Priznanie MOSS zostavíte prostredníctvom sprievodcu zostavením priznania. V dialógu Tlač nájdete tlačovú zostavu Priznanie k Mini One Stop Shop; jedná sa o kontrolný opis priznania k MOSS. V dialógu Tlač tiež nájdete tlačové zostavy pre podklady k priznaniu MOSS.

  Pre elektronické podanie priznania MOSS bol zapracovaný export do XML; export do XML vykonáte v zostavenom priznaní cez Záznam/Odoslanie priznania MOSS.
 • V súvislosti so zapracovaním priznania MOSS bol pre zdrojové doklady upravený povel Záznam/MOSS; do dialógu bola doplnená ponuka pre vyznačenie dôkazných prostriedkov. Dôkazné prostriedky sa uvádzajú v podkladoch k priznaniu MOSS.
 • Do agend zdrojových dokladov (Pokladňa, Interné doklady, Vydané faktúry, Prijaté faktúry, Ostatné pohľadávky a Ostatné záväzky bolo do položiek dokladu doplnené nové pole Druh služby MOSS.
  Pole je aktívne len v dokladoch s príznakom MOSS, druh služby MOSS vyberiete z výklopného zoznamu. Druh služby MOSS sa uvádza v podkladoch k priznaniu MOSS.
 • Bol upravený export do XML pre DPPO; SID sa generuje ako samostatný riadok a IBAN sa generuje bez medzier.
 • Bol upravený export do XML pre DPFOB; do r. 122 sa už za IČO nevyplní lomítko, IBAN sa generuje bez medzier.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2015, rel. 10907 zo dňa 04. 03. 2015:

Účtovníctvo

 • V agende Priznanie k dani z príjmov bol opravený výpočet vstupujúci do riadku 95 tlačiva DPFOB; v prípade daňovníka účtujúceho v PÚ, už vstupuje hodnota daňového bonusu do riadku 95.
 • V sprievodcovi XML exportom výkazov UZPOD a UZMUJ bola upravená webová adresa pre tlačidlo Otvoriť, smerovanie bolo upravené správne, na portál finančnej správy.
 • Bol upravený export do XML pre účtovné výkazy UZPOD a UZMUJ, nevyplnené riadky už nevstupujú do XML exportu s hodnotou 0.

Ostatné

 • Bola opravená chyba exportu údajov do excelu v agende Prijaté faktúry a Prijaté zálohové faktúry.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2015, rel. 10906 zo dňa 02. 03. 2015:

Účtovníctvo

 • V agende Účtovníctvo/Daň z príjmov/Poznámky k uzávierke bolo pre rok 2014 aktualizované tlačivo Poznámky Úč POD. Pre rok 2014 bolo tiež doplnené tlačivo Poznámky Úč MUJ (poznámky pre mikro účtovné jednotky).

  Tlačivo poznámok Úč POD alebo Úč MUJ si vyberiete z výklopného zoznamu v poli Typ v agende Poznámky k uzávierke.

  Pri vypĺňaní poznámok Úč MUJ postupujete podobne ako pri vypĺňaní poznámok Úč POD, názvy jednotlivých sekcií sú uvedené na ľavej strane formulára, v pravej časti formulára vypĺňate údaje.
  Pre export tlačiva použite tlačidlo Export v zostavenom výkaze poznámok.

  Pre export tlačív Úč POD a Úč MUJ do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t. j. údaje vo vyexportovanom tlačive je možné upravovať a zmeny ukladať.

  Poznámky Úč MUJ máte k dispozícii i vo formáte word, tlačivo nájdete v aplikačnom priečinku programu Dokumenty/Šablóny/Ostatné; toto tlačivo je možné ľubovoľne editovať.

Personalistika a mzdy

 • V mesačnom výkaze preddavkov do zdravotnej poisťovne Dôvera a Union sa už správne zobrazuje stĺpec Vymeriavací základ.
 • V Hlásení o vyúčtovaní dane – časť IV. sa už korektne vypĺňa počet mesiacov, v ktorých bola uplatnená nezdaniteľná časť na daňovníka.
 • Bolo upravené vypĺňanie časti III. Zrážky zo mzdy na tlačovej zostave Zápočtový list. Ak zamestnancovi neboli vykonávané zrážky, ostatné polia v tabuľke sú vyškrtnuté.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2015, rel. 10905 zo dňa 23. 02. 2015:

Účtovníctvo

 • Pre podanie výkazu Účtovná závierka PÚ (UZMUJ) bol zapracovaný export do FDF a XML. Pre export tlačiva do formátu FDF alebo XML použite tlačidlo Export/Exportovať do FDF alebo Exportovať do XML. Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t. j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.

  Upozornenie: v dialógovom okne Súčasti závierky je potrebné zaškrtnutím označiť súčasti závierky.
 • Pre tlačovú zostavu Kontrola riadkov výkazu bol opravený vstup nákladových a výnosových účtov pre nové účtovné výkazy PÚ (UZMUJ a UZPOD); do tlačovej zostavy už správne vstupujú i účty účt. triedy 5 a 6.
 • Pre daňové priznanie DPFOB bola upravená funkčnosť pre sekciu Výpočet základu dane. Do riadku 67 sa už správne predvyplní hodnota súčtu riadkov 59 a 65. Do sekcie bol pridaný i nový riadok 67u (Riadok 67 - upravený).

  Ak bude strata odpočítavaná i v riadku 70 alebo ak má byť na riadku 67 uvedená iná hodnota než hodnota automaticky vyplnená programom, vyplňte do nového riadku 67u inú hodnotu. Do tlačiva priznania ako aj do ďalších výpočtov potom nebude vstupovať hodnota vyplnená v riadku 67, ale hodnota vyplnená v riadku 67u.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2015, rel. 10904 zo dňa 13. 02. 2015:

Personalistika a mzdy

 • Pre rok 2014 boli aktualizované tlačové zostavy Hlásenie o vyúčtovaní dane, Hlásenie o vyúčtovaní dane časť IV. a časť V. Úpravy boli vykonané pre Export do FDF, XML i TXT.

  Údaje uvedené v hlásení o vyúčtovaní dane sú úhrnnými údajmi z prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, ktoré zamestnávateľ podal miestne príslušnému správcovi dane za jednotlivé kalendárne mesiace bežného zdaňovacieho obdobia.

  Do časti IV. vstupujú údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý hlásenie podáva, nevykonal ročné zúčtovanie.
  Do časti V. vstupujú údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý hlásenie podáva, vykonal ročné zúčtovanie.

  Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, miestne príslušnému správcovi dane do konca apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré hlásenie podáva; ak tento zákon neustanovuje inak.
 • Na základe usmernenia MZ SR bolo upravené vyplňovanie počtu dní v mesačnom výkaze preddavkov na zdravotné poistenie.

  V časti Zoznam zamestnancov, vymeriavacie základy a preddavky sa do pola Počet dní uvádza počet dní, kedy je zamestnanec zamestnancom na účely ZP – t. j. bez odpočítania dní choroby, ošetrovného a materského.

  V časti Poistenci bez zdravotného postihnutia/so zdravotným postihnutím, kde sa uvádza počet kalendárnych dní za ktoré sa platí preddavok, sa uvádza súčet počtu dní naďalej bez počtu dní choroby, ošetrovného a materského.

  UPOZORNENIE: Ak ste už podali mesačný výkaz preddavkov za 01/2015 a mali ste vyššie uvedenú situáciu, odporúčame vygenerovať a podať opravný mesačný výkaz; t. j. nie je potrebné vystavovať mzdy nanovo.

Účtovníctvo

 • Do ES POHODA bol zapracovaný nový typ výkazu účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve s názvom Účtovná závierka PÚ (UZMUJ). Tlačová zostava Účtovná závierka PÚ (UZMUJ) je prístupná v sekcii Výkazy; sekciu nájdete v dialógovom okne Tlač, ktoré zobrazíte buď z informačnej plochy alebo v agende Účtovný denník.

  Nový výkaz účtovnej závierky môžete použiť pre zostavenie účtovnej závierky najskôr k 31. 12. 2014. Účtovné jednotky, ktoré účtujú v skrátenom účtovnom roku (alebo hospodárskom roku) a ich účtovné obdobie končí v priebehu roka 2014, podávajú účtovnú závierku na pôvodných tlačivách - Súvaha v plnom rozsahu a Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu.

  Prevodom databázy sa automaticky vyplnia riadky účtovej osnovy pre výkaz UZMUJ (pole UZPOD/UZMUJ), taktiež sa automaticky vyplnia hodnoty riadkov tlačiva Účtovná závierka PÚ (UZMUJ) v agende Výkazy minulého roka. Prevod riadkov pre nové tlačivo je vykonaný podľa všeobecného prevodového mostíka; súbor s prevodovým mostíkom je k dispozícii tu.

  UPOZORNENIE: Účet 252 bol vo výkaze UVPOD vykazovaný na strane pasív a vo výkaze UZMUJ je vykazovaný na strane aktív. V agende Výkazy minulého roka je pre účet 252 potrebné v agende Výkazy minulého roka upraviť ručne znamienko. Vo výkaze UZMUJ má účet 252 v agende Výkazy minulého roka pre Pôvodný riadok (Vlani) smerovanie do riadku 70 a pre Riadok (Tento rok) smerovanie do riadku 23.

  Príklad: Vo výkaze UVPOD bol účet 252 vykázaný na riadku 70 v agende Výkazy minulého roka ako hodnota -100. Vo výkaze UZMUJ má byť účet 252 vykázaný v riadku 23 v agende Výkazy minulého roka ako hodnota 100,00; automatickým vyplnením danej agendy bola ale vyplnená hodnota ako -100. Preto je potrebné ručne upraviť znamienko (odstrániť mínus) tak, aby bola hodnota uvedená ako 100.

  Prevodový mostík zabezpečí len základný prevod údajov; smerovanie účtov v účtovej osnove ako aj hodnôt vyplnených v agende Výkazy minulého roka pre nový výkaz UZMUJ je potrebné ručne upraviť v súlade s Opatrením MFSR.

  TIP: Pre jednoduchšiu kontrolu a ručnú úpravu si v agende Účtovná osnova pridajte stĺpec Riadok UZMUJ. Správnosť prevodu riadkov si overte i prostredníctvom tlačovej zostavy Kontrola riadkov výkazu.

  Účty účt. triedy 5 a 6 sú v agende Účtová osnova pre výkaz UZMUJ vyplnené tak, že pred číslo riadku je pridaná hodnota 2; hodnotu 2 pred číslo riadku je potrebné pri týchto účtoch vyplniť i pri ručnej úprave poľa UZMUJ. Ten istý princíp platí aj pre agendu Výkazy minulého roka. Hodnota 2 pridaná pred číslo riadku výsledovky (účty tr. 5 a 6) bude uvedená aj v tlačovej zostave pri tlači cez Náhľad/Vytlačiť/PDF. V exporte do XML a FDF budú riadky výsledovky uvedené bez hodnoty 2 pred číslom riadku.

  Export účtovného výkazu Účtovná závierka PÚ (UZMUJ) do XML a FDF bude sprístupnený v ďalšom update 1090x v priebehu mesiaca február 2015.
 • Do ES POHODA bolo pre rok 2014 zapracované Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO). Priznanie založíte v ponuke Účtovníctvo v agende Priznanie k dani z príjmov, prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením priznania k dani z príjmov, v ktorom vyberiete príslušné zdaňovacie obdobie.

  Tlačivo priznania DPPO je zapracované pre export do formátu FDF i pre export do formátu XML. Pre export tlačiva do formátu FDF použite tlačidlo Export v dialógovom okne Tlačové zostavy. Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t. j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.
  Pre export tlačiva do formátu XML použite povel Záznam/Odoslanie priznania.

  UPOZORNENIE: Správnosť výpočtov a vyplnenia je potrebné riadne skontrolovať, za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník!

  Bližšie informácie o vypĺňaní priznania získate prostredníctvom pomocníka, vo formulári priznania stlačte v príslušnej sekcii kláves F1. Na našej stránke sme taktiež zverejnili Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.
 • Do ES POHODA bolo pre rok 2014 zapracované Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO_B). Priznanie založíte v ponuke Účtovníctvo v agende Priznanie k dani z príjmov, prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením priznania k dani z príjmov, v ktorom vyberiete príslušné zdaňovacie obdobie.

  Tlačivo priznanie DPFO_B je zapracované pre export do formátu FDF i pre export do formátu XML. Pre export tlačiva do formátu FDF použite tlačidlo Export v dialógovom okne Tlačové zostavy. Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t. j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.
  Pre export tlačiva do formátu XML použite povel Záznam/Odoslanie priznania.

  UPOZORNENIE: Správnosť výpočtov a vyplnenia je potrebné riadne skontrolovať, za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník!

  Bližšie informácie k vyplneniu daňového priznania nájdete v pomocníkovi, na našej stránke sme taktiež zverejnili Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2015, rel. 10903 zo dňa 29. 01. 2015:

Účtovníctvo

 • Pre podanie výkazu Účtovná závierka PÚ (UZPOD) bol zapracovaný export do FDF a XML. Pre export tlačiva do formátu FDF alebo XML použite tlačidlo Export/Exportovať do FDF alebo Exportovať do XML.
  Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t. j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.

  Upozornenie: V dialógovom okne Súčasti závierky je potrebné zaškrtnutím označiť súčasti závierky. Pre uzávierku k 31. 12. 2014 sa nezaškrtáva typ účtovnej jednotky Malá/Veľká.
 • V súlade s Opatrením č. MF/22497/2014 bolo do ES POHODA pre účtovné jednotky typu PÚ a PÚN zapracované tlačivo Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Tlačovú zostavu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (UZOZN) nájdete v dialógovom okne Tlač v sekcii Výkazy (prístupné buď z informačnej plochy alebo z agendy Účtovníctvo).

  Dátumy vstupujúce do tlačiva vyplníte pri tlačovej zostave v dialógovom okne Tlač, dátum zostavenia účtovnej závierky vyplníte v dátumovom poli Dátum tlače. Typ závierky a Typ účt. jednotky nastavíte taktiež v dialógovom okne Tlač v príslušných výklopných zoznamoch.

  Pre podanie tlačiva bol zapracovaný export do FDF a XML. Pre export tlačiva do formátu FDF alebo XML použite tlačidlo Export/Exportovať do FDF alebo Exportovať do XML.
  Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t. j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.

  Informácie ohľadne povinnosti podania predmetného oznámenia nájdete na portáli Finančnej správy alebo na portáli Registra účtovných závierok.

Personalistika a mzdy

 • Do agendy Personalistika, na záložku Poistenie, pribudlo nové pole Odpočítateľná položka na zdrav. poistenie. Toto pole zaškrtnite, ak zamestnanec oznámi zamestnávateľovi uplatňovanie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie.

  Ak príde k zmene počas trvania pracovného pomeru, zaškrtnutie zrušte. Pole má vplyv na výpočet odpočítateľnej položky na ZP; dôležitý je stav v čase vystavenia mzdy.
 • Bol zapracovaný výpočet odpočítateľnej položky (ďalej „OP“). Pre jej výpočet, ako i pre mesačný výkaz preddavkov na zdrav. postenie, sa rozdeľuje príjem zamestnanca do dvoch skupín.

  Celková výška príjmu pre uplatnenie OP – príjem zamestnanca z hlavného pracovného pomeru. Celková výška ďalších príjmov – príjem na dohodu, príjem po skončení prac. pomeru, odmena konateľa.

  Bližšie rozdelenie príjmu v ES POHODA podľa druhu pracovného pomeru nájdete v nižšie uvedenej tabuľke:  Upozornenie: rozdelenie príjmu sa v mesačnom výkaze preddavkov na zdrav. poistenie uvádza u všetkých zamestnancov, t. j. bez vplyvu uplatňovania/neuplatňovania OP. Pre korektné vyplnenie mesačného výkazu je potrebné mzdy vystaviť v update 10903.

  Výška odpočítateľnej položky je najviac 380 €, upravuje sa v závislosti od celkového príjmu zamestnanca, pričom jej výška je maximálne vo výške príjmu na uplatnenie OP. Odpočítateľná položka sa ďalej znižuje podľa počtu dní, kedy sa zamestnanec považuje za zamestnanca na účely zdrav. poistenia. Vymeriavací základ zamestnanca i zamestnávateľa na ZP sa znižuje o výšku odpočítateľnej položky.

  Výška odpočítateľnej položky sa doplní vo vystavenej mzde do pola Odpočítateľná položka v časti Odvody poistenia. Pri editácii mzdy sa OP prepočítava. Pri vystavovaní ďalšieho pracovného pomeru zamestnanca sa pri výpočte OP zohľadní príjem z oboch, resp. viacerých pracovných pomerov, pričom výška OP a následne VZ sa upraví na práve vystavovanom pracovnom pomere. Pole je editovateľné, výšku OP si môžete upraviť na hociktorom pracovnom pomere.
 • Bolo aktualizované tlačivo Mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie pre VŠZP a Dôveru. Boli doplnené nové polia, ktoré súvisia so zavedením odpočítateľnej položky. Taktiež bol upravený export výkazu do formátu *.txt a *.xml podľa štruktúry platnej od 01. 02. 2015.
 • Bola upravená tlačová zostava Rekapitulácia zdravotného poistenia; zostava obsahuje nové stĺpce Celková výška príjmu pre OP a Celková výška ďalších príjmov.

Majetok

 • V agende Majetok bola odstránená chyba, kedy sa zmena vykonaná na záložke Daňové odpisy a Účtovné odpisy nezohľadnila na záložke Majetkové operácie (napr. úpravy v stĺpci +-, vyradenie majetku).

  Pre korektný výpočet vykonajte vyradenie majetku nanovo – povel Záznam/Vyradenie. Ak sa zmena na majetku nevykonala zadaním úpravy v stĺpci +-, čiastku zmažte, uložte a nanovo čiastku zadajte.

Ostatné

 • Bola pridaná podpora QR platieb vo formáte PAY by square do originálnych tlačových zostáv v agende Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry a Ostatné pohľadávky.

  Pre zobrazenie kódu QR platby na zostavách je potrebné povoliť voľbu v Globálnom nastavení sekcia Doklady „Povoliť zobrazenie QR platby na zostavách“, forma úhrady na doklade musí byť „Príkazom“, bankový účet uvedený na doklade musí mať v agende Banka vyplnené pole IBAN a celková čiastka k likvidácii musí byť väčšia ako nula.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2015, rel. 10902 zo dňa 15. 01. 2015:

Účtovníctvo

 • Bola odstránená chyba v agende Účtová osnova pre účtovné jednotky typu PÚN, ktorá vznikla prevodom do verzie 10900/10901. Riadok súvahy alebo výsledovky pri jednotlivých účtoch účtovej osnovy je už prístupný.

  Odporúčame vykonať kontrolu smerovania riadkov súvahy a výsledovky v agende Účtová osnova, kontrolu vykonáte jednoducho - prostredníctvom tlačovej zostavy Kontrola riadkov výkazu.

Personalistika a mzdy

 • Bola aktualizovaná tlačová zostava Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch platná pre rok 2015. Nové riadky v tlačive je potrebné vyplniť ručne. Ide o určenie úhrnu príjmov, ktoré plynú zo zdrojov v zahraničí (postupuje sa pri nich podľa § 45 zákona) a z nich zaplatené poistenie.

  Osobitne sa uvádza i príjem, ktorý bol poskytnutý formou produktov vlastnej výroby od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba. Príjem do výšky 200 € je oslobodený od dane a uvádza sa na samostatnom riadku (r.02), príjem nad 200 € je už zdaniteľným príjmom a uvádza sa tiež v samostatnom riadku (r.01c).
 • Pri tvorbe sociálneho fondu už nevstupujú do úhrnu hrubých miezd náhrady za preplatenú dovolenku.
 • V súvislosti so zavedením odpočítateľnej položky na ZP vydal ÚDZS Metodické usmernenie č. 12/1/2014 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni, ktorým sa zavádza nový kód 2P.

  Ak si zamestnanec uplatňuje nárok na odpočítateľnú položku pri výpočte preddavkov, zamestnávateľ túto skutočnosť neoznamuje. Povinnosti zamestnávateľovi vznikajú v prípade, ak má zamestnanec uzatvorený pracovnoprávny vzťah (príjem na OP) a považuje sa za zamestnanca i z iného dôvodu (napr. konateľ).

  Ak skončí zamestnancovi pracovnoprávny vzťah a naďalej je zamestnancom na účely ZP z iného dôvodu, skončenie sa označuje kódom 2P. Ak zamestnancovi vznikne pracovnoprávny vzťah a bol už zamestnancom na účely ZP z iného dôvodu, vznik sa označuje kódom 2P.

  Zamestnanec prestáva byť zamestnancom na účely ZP počas neplateného voľna, neospravedlnenej absencie či materskej dovolenky (RP), v prípade súbehu s iným právnym vzťahom (konateľ), sa používa tiež kód 2P.

  Oznamovanie kódu 2P v súčasnosti nie je v ES Pohoda podporované; v čase uzávierky update nebolo ešte poskytnuté usmernenie z ÚDZS.

Majetok

 • Bolo opravené chybné zaokrúhlenie účtovnej zostatkovej ceny vyradeného predmetu majetku, ktorý je evidovaný ako súbor HM. Na takto evidovanom majetku je potrebné prepočítať účtovné odpisy.

  Prepočítanie vykonáte editáciou niektorého údaju, ktorý sa používa pri výpočte účtovných odpisov.
  Napríklad na záložke Účtovné odpisy zmeňte pole Životnosť, a potom vráťte pôvodný údaj a zmenu uložte.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2015, rel. 10901 zo dňa 08. 01. 2015:

Personalistika a mzdy

 • Do agendy Pracovné pomery bola pridaná nová tlačová zostava Oznámenie zamestnanca na uplatnenie odpočítateľnej položky (ZP). Zamestnanec si prostredníctvom tohto oznámenia uplatňuje nárok na odpočítateľnú položku podľa Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

  Oznámenie podáva do 8 dní odo dňa vzniku pracovného pomeru; počas zamestnania oznamuje zánik nároku tiež do 8 dní, od kedy zmena nastala.
  Upozornenie: Podľa prechodného ustanovenia je zamestnanec povinný nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky prvýkrát oznámiť do 25.01.2015.

  Ako sme už avizovali, zmeny súvisiace so zavedením odpočítateľnej položky (výpočet odpočítateľnej položky, preddavkov na zdravotné poistenie či aktualizácia Výkazu preddavkov na zdravotné poistenie) budú zapracované koncom mesiaca 01/2015.

Homebanking

 • Zahraničný príkaz na úhradu vo formáte multicash pre ČSOB sa už vytvára korektne.

Účtovníctvo

 • Do ES POHODA bol zapracovaný nový typ výkazu účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve s názvom Účtovná závierka PÚ (UZPOD). Tlačová zostava Účtovná závierka PÚ (UZPOD) je prístupná v sekcii Výkazy; sekciu nájdete v dialógovom okne Tlač, ktoré zobrazíte buď z informačnej plochy alebo v agende Účtovný denník.

  Nový výkaz účtovnej závierky je platný pre účtovné jednotky, ktoré účtujú v kalendárnom roku 2014 a zostavujú účtovnú závierku k 31.12.2014 alebo účtujú v hospodárskom roku a ich účtovné obdobie končí v priebehu roka 2015.
  Účtovné jednotky, ktoré účtujú v skrátenom účtovnom roku (alebo hospodárskom roku) a ich účtovné obdobie končí v priebehu roka 2014, podávajú účtovnú závierku na pôvodných tlačivách - Súvaha v plnom rozsahu a Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu.

  Prevodom databázy sa automaticky vyplnia riadky účtovej osnovy pre výkaz UZPOD (pole UZPOD/UZMUJ), taktiež sa automaticky vyplnia hodnoty riadkov tlačiva Účtovná závierka PÚ (UZPOD) v agende Výkazy minulého roka. Prevod riadkov pre nové tlačivo je vykonaný podľa obecného prevodného mostíka – súbor s názvom PrevodnyMostik.xls je prístupný na našej stránke pri popise update.

  Prevodný mostík zabezpečí len základný prevod údajov; smerovanie účtov v účtovej osnove ako aj hodnôt vyplnených v agende Výkazy minulého roka pre nový výkaz UZPOD je potrebné ručne upraviť v súlade s Opatrením MFSR č. MF/18009/2014-74. Predmetné opatrenie je k dispozícii na našej stránke pri popise update.

  TIP: Pre jednoduchšiu kontrolu a ručnú úpravu si v agende Účtovná osnova pridajte stĺpec Riadok UZPOD. Správnosť prevodu riadkov si overte i prostredníctvom tlačovej zostavy Kontrola riadkov výkazu.

  Účty účt. triedy 5 a 6 sú v agende Účtová osnova pre výkaz UZPOD vyplnené tak, že pred číslo riadku je pridaná hodnota 2; hodnotu 2 pred číslo riadku je potrebné pri týchto účtoch vyplniť i pri ručnej úprave poľa UZPOD. Ten istý princíp platí aj pre agendu Výkazy minulého roka. Hodnota 2 pridaná pred číslo riadku výsledovky (účty tr. 5 a 6) bude uvedená aj v tlačovej zostave pri tlači cez Náhľad/Vytlačiť/PDF. V exporte do XML a FDF budú riadky výsledovky uvedené bez hodnoty 2 pred číslom riadku.

  Pre účty účt. triedy 6 bola pridaná funkčnosť zaškrtávacieho poľa Čistý obrat. Konečný zostatok účtov účt. triedy 6 so zaškrtnutým poľom Čistý obrat bude vstupovať v roku 2014 do riadku 1 (201) výkazu Účtovná závierka PÚ (UZPOD) do stĺpca 1 – bežné účtovné obdobie. Prevodom databázy sa automaticky zaškrtlo toto pole pre účty účt. skupiny 60, 64 a 66. Programom prednadstavené zaškrtnutie je potrebné upraviť v súlade s charakterom podnikania účtovnej jednotky a v súlade s §2 ods. 15 Zákona o účtovníctve.

  TIP: Pre jednoduchšiu kontrolu si v agende Účtová osnova pridajte stĺpec Čistý obrat.

  Export účtovného výkazu Účtovná závierka PÚ (UZPOD) do XML a FDF bude sprístupnený v niektorom z update 1090x s termínom zverejnenia koncom mesiaca január 2015. Účtovný výkaz pre mikro účtovné jednotky (UZMUJ) plánujeme zverejniť v niektorom update 1090x v priebehu mesiaca január alebo február 2015.

Opatrenie MFSR na stiahnutie tu
Prevodný mostík na stiahnutie tu

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131898 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť