Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Leto 2015

Update POHODA, rel. 11004

K dispozícii od: 24. 08. 2015

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Leto 2015, rel. 11000, (resp. 11001; 11002; 11003).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa Offline: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné mať nainštalovaný update i pre Kasu Offline, rel. 11002.

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 11004 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

Fakturácia a sklady

 • Ak je v prenosovej agende na paneli členení vybraný konkrétny sklad, tak po prenose zásoby s evidenčným číslom a návrate späť do agendy je už kurzor na rovnakej zásobe.
 • K zobrazeniu chybového hlásenia už nedôjde v prípade, ak je zaškrtnutá voľba Zachovať predchádzajúci výber pri vložení zásoby v agende Globálne nastavenie/Sklady 1 a v priebehu vkladania viacerých zásob do dokladu dochádza k opakovanému prepínaniu medzi prenosovou agendou, dokladom a agendou zásob.
 • V rade POHODA E1 dôjde k správnemu vyjadreniu percenta zľavy pri vložení zásoby do dokladu i v prípade, že je v agende Globálne nastavenie/Pohľadávky zaškrtnutá voľba V položkách faktúry uvádzať zľavu v percentách, základná predajná cena zásoby je nulová a na dialógu Vloženie zásoby sa zmení typ ceny na zľavu počítanú z vedľajšej predajnej ceny.
 • V prípade vkladania viacerých zásob so zapnutým evidenčným číslom do dokladu sa nezobrazí chybové hlásenie.

XML

 • Už funguje správne tlač predajky na fiškálne zariadenie cez XML import z príkazového riadku.
 • XML komunikácia pre agendu Výdajky bola rozšírená o prenos formy úhrady.
 • Bol upravený import dokladov obsahujúci skladovú položku s historickou sadzbou DPH.

Nasledujúce zmeny boli obsiahnuté už v aktualizácii POHODA Leto 2015, rel. 11003 zo dňa 24. 07. 2015:

 • Pri importe faktúry cez XML komunikáciu v režime Registrácie DPH v EU sa rešpektuje nastavenie spôsobu výpočtu DPH v agende Registrácia DPH v EU.
 • Pri hromadnej konverzii čísel účtov na formát IBAN sa už IBAN zapisuje bez medzier.
 • ES Pohoda už korektne komunikuje s platobným terminálom SLSP.
 • Pre FT Efox pripojený cez tlačový manažér bola zapracovaná zaokrúhľovacia položka.

Nasledujúce zmeny boli obsiahnuté už v aktualizácii POHODA Leto 2015, rel. 11002 zo dňa 08. 07. 2015:

Personalistika a mzdy

 • Bola upravená tlačová zostava Potvrdenie o príjme – UPSVaR. Do tlačovej zostavy bolo doplnené pole Počet odpracovaných hodín.
 • Pri vytváraní mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie do formátu XML sa už správne pre zdravotnú poisťovňu Dôvera a UNION vypĺňa údaj Počet zamestnancov v dávke. Zdravotná poisťovňa UNION po novom umožňuje posielanie dávky i vo formáte XML.

Fakturácia a sklady

 • Ak je v agende Globálne nastavenie/Pohľadávky zaškrtnutá voľba V položkách faktúry uvádzať zľavu v percentách, základná predajná cena je zadaná vrátane DPH a z nej vypočítaná zľava vo výške 0 % bez DPH, vloží sa už do dokladu cez dialóg Vloženie zásoby správna jednotková cena zásoby.
 • V agende Sklady v poliach Dolná hranica a Horná hranica pre zadanie rozsahu PLU je možné zadať 6 znakov.

Ostatné

 • Už je možné vytlačiť predajku s nulovou cenou cez fiškálne zariadenie.

Nasledujúce zmeny boli obsiahnuté už v aktualizácii POHODA Leto 2015, rel. 11001 zo dňa 09. 06. 2015:

Účtovníctvo

 • Bola opravená funkčnosť zápisu dokladov s členením Neviem do obdobia vytvoreného/uzatvoreného Priznania DPH a zobrazovanie príslušných upozornení.

  Pri zapísaní dokladu s členením Neviem do obdobia vytvoreného Priznania DPH sa už zobrazí príslušné upozornenie; pri zapísaní dokladu s členením Neviem do obdobia uzatvoreného Priznania DPH sa zobrazí upozornenie a doklad už nie je možné uložiť a pri uzatvorení Priznania DPH za obdobie, do ktorého boli zapísané dodatočne doklady s členením Neviem sa zobrazí upozornenie a priznanie už nie je možné uzatvoriť.

Fakturácia a sklady

 • Do agendy Výdajky bola doplnená chýbajúca ikona pre naviazanie/zmazanie väzby na adresu v adresári.
 • Ak je na doklade uvedená textová položka, dochádza už k správnej aktualizácii cien ponuky a prijatej objednávky. Pri aktualizácii cien sa správne prepočítava zľava jednotlivých položiek.
 • Pri vyskladnení zásoby typu Komplet v cene typu Zľava sa rešpektujú ceny jednotlivých položiek nastavené v komplete.
 • Ak je v agende Globálne nastavenie/Sklady 1 zaškrtnutá voľba Zachovať predchádzajúci výber pri vložení zásoby a v prenosovej agende sú vyfiltrované záznamy pomocou panelu členení, zostáva výber zachovaný i po uzatvorení prenosovej agendy.
 • V rade POHODA SQL a E1 sa pri vložení zásoby do dokladu už hneď aktualizuje hodnota v stĺpci Stav zásoby.
 • Pri predaji zásoby v cenovej akcii s cenou vrátane dane je pri editácii položky v agende Kasa správne nastavený príznak, že cena je vrátane dane.
 • V agende Predajky je už možné prostredníctvom ponuky Záznam/Zaúčtovať vklady a výbery zvoliť povel Odznačiť i v prípade, že sú všetky vklady a výbery zaúčtované.

Ostatné

 • Ak je v agende Globálne nastavenie/Adresár zaškrtnutá voľba Inteligentný zápis adries dokladov, je už možné založiť novú adresu i z agendy Výdajky.
 • Pri XML importe dokladov so skladovou zásobou typu Komplet sa k tejto položke vkladá nulová cena i v prípade, že je cena položky kompletu uvedená vo vstupnom XML.

 

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 133069 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť