Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Leto 2015

Novinky vo verzii Leto 2015

CD

Popisovaná verzia: POHODA Leto 2015, release 11000 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Január 2015, release 10900 SK
K dispozícii od: 28. 05. 2015

Časopis Moja POHODA k verzii Leto 2015

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.


Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 11004 - k dispozícii od 24. 08. 2015.


Online databáza otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

 

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Obsah:    
Sklady Personalistika a mzdy XML
Účtovníctvo Adresár Ostatné
Fakturácia Homebanking  

Sklady

Poskytujete svojim zákazníkom akciové ponuky na vybraný tovar? Potrebujete si pripraviť predajnú akciu alebo vybrať tovar, na ktorý sa vzťahuje, a to všetko iba na vopred určené časové obdobie? Využite možnosť cenových akcií, ktoré Vám POHODA teraz prináša.

V ponuke Sklady nájdete novú agendu Cenové akcie, v ktorej môžete definovať ľubovoľné množstvo predajných akcií. K tým na záložke Zásoby priradíte zásoby, ktoré do príslušných akcií spadajú. Môžete ich vkladať po jednom, ale i hromadne. V druhom prípade stačí v prenosovej agende vyfiltrovať požadované záznamy a zvoliť povel Preniesť všetko.

Všetky cenové akcie obsahujú časové údaje o svojej platnosti a výške poskytovanej zľavy. Zľavu si môžete následne ručne upraviť na záložke Zásoby, a to pre každú položku zvlášť.

V agende Zásoby potom na novej záložke Cenové akcie uvidíte, v ktorých cenových akciách je zásoba zahrnutá.

Pri vkladaní zásoby do výdavkového dokladu program POHODA automaticky použije akciovú cenu, ak je pre daný dátum a zásobu definovaná. Použitá cena však môže byť ešte ovplyvnená nastavením priority cien v agende Globálne nastavenie/Sklady 2. V nej si máte možnosť sami určiť, ktorú cenu uprednostňovať v situáciách, keď existuje akciová, ako aj individuálna cena, prípadne môžete jednoducho zvoliť, aby bola vždy použitá najnižšia cena.

Správanie cenových akcií je možné prispôsobiť i pomocou ďalších volieb v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady 2. Novými voľbami ovplyvníte, či chcete pri výdaji zásob v prenosovej agende zobrazovať stĺpec s akciovou cenou alebo či si prajete prenášať už uzatvorené cenové akcie údajovou uzávierkou do novej účtovnej jednotky.

Z agendy Cenové akcie si tiež ľahko vytlačíte prehľady cenových akcií alebo vyhodnotíte predaje jednotlivých zásob v období akcie. Zostava Kontrola akciových cien Vám potom pomôže rýchlo skontrolovať, či nie sú niektoré akciové ceny pod hodnotou nákupnej či váženej nákupnej ceny.

Potrebujete jednoducho vybrať všetky zásoby, ktoré patria do konkrétnej kategórie internetového obchodu? Rýchly výber Vám teraz v agende Zásoby umožní strom členení, do ktorého sme teraz pridali i strom kategórií.

Kliknutím na položku stromu vyberiete do tabuľky agendy zásoby zodpovedajúce príslušnej kategórii. Modrozelená farba ikony s červenou bodkou indikuje, do ktorej kategórie je aktuálna zásoba zaradená.

Prostredníctvom pravého tlačidla myši môžete z miestnej ponuky zvoliť rozsah zobrazenia zásob. Ak zvolíte výber iba položiek danej vetvy, zobrazia sa v tabuľke agendy iba skladové zásoby patriace do príslušnej kategórie. V prípade, že zvolíte zobrazenie vrátane podvetiev, budú v tabuľke agendy zobrazené nielen zásoby patriace do zvolenej vetvy kategórie, ale i zásoby patriace do všetkých podvetiev tej istej kategórie.

Panel sa zobrazí iba v prípade, ak máte v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady 1 zaškrtnutú voľbu Používať panel členenie skladov.

Sledovanie histórie zmien v agende Zásoby sa rozrástlo o nové polia.

Teraz môžete sledovať históriu napríklad pri čiarovom kóde, nezákladných merných jednotkách alebo údajoch na záložke Zaúčtovanie.

POHODA Vám už dlhšiu dobu umožňuje zobraziť upozornenie, ak pri vyskladnení klesne stav zásoby pod jeho minimálny limit. Rovnaké upozornenie teraz uvidíte i v agende Výroba.

Pre využitie tejto možnosti zaškrtnite voľbu Upozorniť na výdaj zásob pod minimálny limit v agende Globálne nastavenie/Sklady 1.

Vo formulári agendy Výdajky teraz nájdete pole pre zadanie formy úhrady.

Prehľadnejší a rýchlejší je teraz predaj zásob evidujúci šarže priamo z agendy Kasa.

Pri vkladaní takej zásoby do predajky sme pridali do dialógového okna Výber evidenčného čísla zásoby stĺpec Exspirácia. Jednotlivé šarže sa zoradia vždy od najbližšieho dátumu exspirácie. Tým budete mať vždy zaručené, že vyskladníte najstaršie číslo šarže. Dialógové okno Výber evidenčného čísla zásoby bolo tiež upravené pre jednoduchšie ovládanie na dotykovom displeji.

Tlačová zostava Pohyb zásob za obdobie v agende Zásoby teraz umožňuje zobraziť iba tie zásoby, s ktorými bol v danom období vykonaný pohyb.

Na dialógové okno Tlač pribudla pri tejto zostave voľba Len nenulové pohyby. Pri jej zaškrtnutí nebude tlačová zostava zobrazovať zásoby, ktoré boli v danom období bez pohybu.

V kontrolných tlačových zostavách agend Príjemky a Výdajky nájdete novú zostavu Nevyfakturované položky.

Nová zostava zobrazuje položky jednotlivých neprenesených dokladov, a to vrátane uvedeného množstva na doklade a informácie o prenesenom a neprenesenom množstve týchto položiek. Zaškrtnutím voľby Len neprenesené položky môžete určiť, že sa zobrazia iba tie, ktoré doteraz neboli úplne prenesené.

hore

Účtovníctvo

Po novom sme pridali špeciálne členenie DPH Neviem do agend, ktoré vstupujú do Priznania k dani z pridanej hodnoty. Tento typ využijete v prípade, keď chcete rozhodnutie o správnom vstupe do riadkov tohto priznania presunúť na neskôr, napríklad z dôvodu využívania služieb daňového poradcu.

Nové členenie DPH Vám POHODA ponúkne iba vo formulári daných agend v rovnomennom poli. Stačí stlačiť kláves F4 a rozbalí sa zoznam typov členení DPH, ktoré pri vytváraní dokladov bežne používate. Na konci zoznamu potom nájdete typ UNeviem Bez členenia DPH – uskutočnené plnenia a PNeviem Bez členenia DPH – prijaté plnenia.

V prípade použitia špeciálneho členenia DPH sa ignoruje členenie DPH zadané na položkách dokladu. Ak pri zostavení priznania k DPH program zistí, že pre vybrané zdaňovacie obdobie majú niektoré doklady členenie Neviem, nepôjde Vám priznanie vytvoriť. Rovnaká funkčnosť platí aj pri zostavení Kontrolného výkazu DPH. Kontrola tiež prebieha pri využití funkcie pre uzamknutie priznania k DPH cez ponuku Záznam/Uzavrieť...

Doklady s týmto členení DPH si ľahko skontrolujete vďaka zostave Doklady s členením Neviem, ktorú nájdete priamo v agende Priznanie DPH. Sami si potom môžete určiť spôsob radenia jednotlivých dokladov na zostave, a to buď podľa čísla, alebo podľa dátumu zdaniteľného plnenia. To Vám umožní voľba Zoradiť podľa dokladov v dialógovom okne Tlač. V poli Obdobie vyberiete požadované zdaňovacie obdobie (mesiac alebo štvrťrok), ktoré budete chcieť kontrolovať.

Pomocou novo pridaných zostáv budete mať informácie o hospodárení firmy zase o niečo prehľadnejšie.

Vďaka tlačovej zostave Výsledovka analyticky dokladovo uvidíte vyčíslené náklady, výnosy a hospodársky výsledok podľa jednotlivých analytických účtov vrátane uvedenia zdrojových dokladov za dané obdobie.

Na konci zostavy je vyčíslený celkový hospodársky zisk za obdobie, vypočítaný ako rozdiel výnosov a nákladov. Podľa potreby môžete tlačiť súčty syntetických účtov.

Tlačová zostava Výsledovka po strediskách dokladovo tiež zobrazuje náklady, výnosy a hospodársky výsledok vrátane uvedenia zdrojových dokladov za dané obdobie. Na rozdiel od predchádzajúcej zostavy sa ale údaje rozčleňujú podľa stredísk použitých pri dokladoch. Voliteľne je možné zobraziť analytické účty.

Obe tlačové zostavy nájdete v agende Účtovný denník.

K niektorým tlačovým zostavám z agend Účtová osnova a Účtovný denník sme po novom pridali súčty obratov strany MD a DAL. Jednoducho tak zistíte prírastky a úbytky na jednotlivých účtoch.

Jedná sa o zostavy Pohyb na účte a Pohyb na účtoch, resp. ich ďalšie varianty (napr. Pohyb na účtoch po strediskách).

Aby tlačová zostava Kniha interných dokladov bola prehľadnejšia, rozšírili sme ju o celkovú rekapituláciu hodnôt.

Tlačová zostava Vám napríklad zobrazí, v akej výške boli doklady zlikvidované, akú výšku je možné ešte zlikvidovať, celkovú hodnotu interných dokladov a ich počty.

Nájdete ju v agende Interné doklady cez ponuku Účtovníctvo. Pomocou pola Zostaviť k dátumu v dialógovom okne Tlač si ju môžete zobraziť k určitému dátumu.

Pre výkaz účtovnej závierky UZPOD (malé, veľké ÚJ) bol v programe POHODA pridaný export výkazu v anglickom a nemeckom jazyku.

Pri exporte slovenskej verzie účtovného výkazu UZPOD do FDF sa teraz vyexportuje výkaz zároveň i v anglickom jazyku (ENG v názve súboru) a v nemeckom jazyku (GER v názve súboru). Vybranú jazykovú verziu môžete po otvorení a vyplnení údajmi následne prostredníctvom povelu Súbor/Uložiť ako uložiť do PDF. Odporúčame zmeniť názov súboru.

hore

Fakturácia

Pracujete so zákazkami a na ich vyhodnotenie využívate agendu Sledovanie zákaziek? Potom Vás určite poteší, že sme ešte viac rozčlenili čiastky záznamov, ktoré do agendy vstupujú.

Teraz sme do programu POHODA pridali stĺpce Náklad, Výnos, Plán nákladov, Plán výnosov a Ostatné. Hodnoty v týchto stĺpcoch sa vyplnia podľa stĺpcov Čiastka a Druh operácie, pričom výnosy sa zobrazia ako kladná položka a náklady zase ako záporná. Údaje tak môžete jednoducho vyexportovať do programu Microsoft Excel a so zákazkami ďalej pracovať a vyhodnocovať.

Ak budete chcieť so stĺpcami pracovať, môžete si ich pridať pomocou povelu Stĺpce… z miestnej ponuky, ktorú vyvoláte stlačením pravého tlačidla myši.

Zadávate v programe POHODA zálohové faktúry a následne ich prenášate do konečnej zúčtovacej faktúry? Pre uľahčenie vytvárania týchto dokladov program POHODA prináša nasledujúce zmeny.

Na prvú zmenu narazíte v prípade, ak do konečnej zúčtovacej faktúry budete chcieť preniesť zálohovú faktúru, v ktorej je hodnota pre odpočet zálohy vyššia než výška úhrady zálohovej faktúry. Ak k takejto situácii dôjde, program Vás upozorní a ponúkne možnosť vloženia uhradenej čiastky.

Rovnako tak Vás program POHODA upozorní na nesprávne zadané členenie DPH pri odpočte zálohovej faktúry. Ak teda budete mať odpočet zálohy rozpísaný na základ dane a daň a pri danej položke nastavené členenie DPH Nezahrňovať do priznania DPH, zobrazí sa Vám upozornenie s možnosťou automatického odstránenia nesprávneho členenia.

Posledná zmena na Vás čaká pri samotnom prenose zálohovej faktúry do konečnej zúčtovacej faktúry pomocou povelu Preniesť do dokladu, kde sa teraz do dokladu prenesie i zadané stredisko, činnosť či zákazka.

Doteraz ste mohli prenášať doklady v režime Registrácie DPH v EU iba do dokladov s rovnakým režimom. Teraz môžete prenášať doklady bez registrácie DPH v EU do dokladov s týmto režimom a naopak.

Po novom je umožnený i prenos z agend nepodporujúcich režim Registrácie DPH v EU, napríklad z agendy Servis.

Ak sa prenáša doklad bez režimu Registrácie DPH v EU, tak sa do novo vytvoreného dokladu s režimom Registrácie DPH v EU prenesú sadzby DPH zadané na pôvodnom doklade.

hore

Personalistika a mzdy

Do agendy Pracovné pomery bola pridaná nová tlačová zostava Evidencia zamestnávateľa na účely zdrav. poistenia.

Tlačová zostava obsahuje výpis údajov o zdravotnom poistení – t. j. príjem zamestnanca, vymeriavací základ, preddavky zamestnanca i zamestnávateľa, ich súčet za celý kalendárny rok. Pre kompletnú evidenciu zdravotného poistenia zamestnanca u daného zamestnávateľa, je potrebné zostavu vytlačiť v každom období.

Začiatok a koniec zdrav. poistenia a obdobia, kedy je platcom poistenia štát, sa tlačia na základe vybraného pracovného pomeru.

V agendách Mzdy za jednotlivé mesiace bol pre lepšiu kontrolu do tlačových zostáv Výplatnica miezd a Výplatnica miezd (na šírku) pridaný súčtový riadok.

V agende Mzdy/Zoznamy/Dôchodkové spoločnosti bola vykonaná zmena obchodného mena dôchodkovej spoločnosti ING Tatry Sympatia. Nové obchodné meno spoločnosti je teraz NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

hore

Adresár

Potrebujete rýchlo vybrať adresy, ktoré sa vzťahujú k určitej skupine udalostí? V tom prípade využijete nový povel pre hromadné označenie adries z udalostí.

V agende Udalosti vykonajte výber požadovaných záznamov. Potom povelom Označiť adresy z ponuky Záznam/Označenie jednoducho označíte i súvisiace adresy v agende Adresár. Tie môžete vyfiltrovať pomocou dynamickej záložky Moje označené, ktorá sa zobrazí po kliknutí myšou do záhlavia stĺpca X v tabuľke agendy Adresár.

Automatické vloženie adresy do agendy Adresár alebo naviazanie adresy na doklade na záznam v agende Adresár patrí medzi bežné funkcie programu POHODA. Predtým bolo podmienkou vyplnenie poštovej adresy vrátane pola Firma. Teraz stačí, aby na adrese dokladu bolo vyplnené pole Meno.

hore

Homebanking

Pre službu homebankingu SLSP DATABANKING boli v programe POHODA vykonané nasledovné zmeny:

Pri neúspešnom importe príkazu do banky sa teraz zobrazia informácie o dôvode, pre ktorý import neprebehol. Ide o informácie, ktoré zasiela daná banka.

Bolo rozšírené pole Overovací kľúč, kde je teraz možné vidieť prehľadne všetky zadané znaky.

V súbore, ktorý sa importuje do programu POHODA, nie je pri jednotlivých obratoch uvedený dátum výpisu, ku ktorému sa pohyb viaže. Z tohto dôvodu bol upravený import dátumových polí Dátum platby a Dátum výpisu. Obe polia sa teraz vypĺňajú s dátumom realizácie platby.

hore

XML

Užívateľský export údajov z programu POHODA do XML je teraz možný i v agendách Parametre internetových obchodov a Saldo.

POHODA podporuje tlač zostavy Doklad FM cez XML na fiškálnu tlačiareň.

XML import a export agendy Zásoby bol rozšírený o atribút payVAT, ktorý určuje, či nákupná alebo predajná cena je s alebo bez DPH. Pri importe súvisiaceho a alternatívneho tovaru môžete zadať, či sa bude jednať o vytvorenie väzby, jej aktualizáciu či zmazanie.

Aktualizačný import agendy Adresár sme rozšírili o aktualizáciu voliteľných parametrov.

XML import/export pre agendu Zákazky bol rozšírený o prenos údajov na záložke Poznámky.

hore

Ostatné

Do programu POHODA bol pridaný nový povel Overiť IČ DPH (FS)..., ktorý slúži pre overenie IČ DPH v informačných zoznamoch platiteľov DPH. Nový povel nájdete v agende Adresár, ako aj ostatných agendách s IČ DPH a adresou.

Program POHODA teraz umožňuje kontrolu IČ DPH na aktuálny Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH a aktuálny Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, pri ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, zverejnených na portáli Finančnej správy. Overiť IČ DPH v informačných zoznamoch platiteľov DPH môžete ručne alebo automaticky pri každom uložení dokladu. Kontrola sa vykoná len na IČ DPH s prefixom "SK“. Pre spustenie kontroly je potrebné mať prístup na internet.

Dialógové okno Sprievodca pre kontrolu IČ DPH vyvoláte kliknutím na IČ DPH vo formulári agendy alebo kliknutím na ikonu a výberom voľby Overiť IČ DPH (FS).... V agende Adresár vyvoláte tohto sprievodcu cez Záznam\Overiť IČ DPH (FS).... POHODA na portáli Finančnej správy skontroluje aktuálnosť zoznamov. V prípade nájdenia aktuálnejších zoznamov Vás upozorní a ponúkne Vám ich aktualizáciu. Ak sa rozhodnete zoznamy neaktualizovať, kontrola IČ DPH neprebehne.

POHODA v agende Adresár navyše kontroluje zhodu s údajmi v poli Firma, Ulica a Obec a ponúkne Vám ich aktualizáciu. V prípade, že sa rozhodnete pre aktualizáciu údajov, zvoľte v dialógovom okne Sprievodca pre kontrolu IČ DPH voľbu Aktualizovať údaje v poli Firma, Ulica, Obec. V opačnom prípade ponechajte voľbu Neaktualizovať, ponechať pôvodné údaje.

Ak nechcete, aby POHODA overovala IČ DPH automaticky, je potrebné v agende Globálne nastavenie v sekcii CRM vypnúť voľbu Overiť IČ DPH v zozname platiteľov DPH a rizikových platiteľov DPH pri uložení dokladu. Pri zapnutej voľbe sa vyvolá kontrola IČ DPH automaticky pri uložení záznamu v agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky, Pokladňa a Interné doklady.

Pre automatické zaznamenanie výsledku Overenia IČ DPH (FS) na dokladoch slúži nová agenda História overenia v registri platiteľov DPH.

Novú agendu otvoríte pomocou ikony a výberom voľby História overenia IČ DPH (FS). História sa zaznamenáva automaticky pri každej kontrole. Po otvorení agendy je nastavený filter na aktuálne IČ DPH záznamu, z ktorého sa agenda otvára. Agenda obsahuje i záložku Časy overenia, kde sa zaznamenáva dátum a čas, kedy bola kontrola vykonaná.

Potrebujete ďalší spôsob triedenia záznamov, aby ste medzi nimi získali prehľad? I preto sme pre Vás pripravili novinku, ktorá Vám pomôže jednoducho označovať záznamy pomocou farieb a ďalej s nimi pracovať.

Triedenie záznamov Vám uľahčí nová agenda Štítky záznamov, ktorú otvoríte cez ponuku Nastavenie\Zoznamy. Už v základe sú v agende pripravené východiskové farby štítkov, ľahko v nej však vytvoríte štítky nové či upravíte tie existujúce. Východiskové farby štítkov odporúčame premenovať, aby ste si lepšie zapamätali, na čo je aká farba určená. Štítky potom môžete ľahko priradiť jednotlivým dokladom.

Štítky je možné prednastaviť pre všetky dokladové agendy, Adresár a Zásoby. Ak ich chcete používať vo všetkých uvedených agendách, vyberte v poli Agenda typ Pre všetky agendy.

Existuje niekoľko spôsobov, ako pripravené štítky v agendách používať. Jednak sú prístupné z miestnej ponuky vyvolanej nad stĺpcom Štítky. Tento stĺpec si však musíte v uvedených agendách pridať. Ďalšou cestou, ako Zoznam štítkov vyvolať, je z ponuky Záznam\Označenie. Štítky je teda možné k jednotlivým záznamom priradiť priamo z danej ponuky alebo prenosom z agendy Štítky záznamov, do ktorej sa prepnete pomocou povelu Štítky záznamov -> z rovnakej ponuky.

Posledným spôsobom je hromadné vloženie štítkov k jednotlivým záznamom. V tomto prípade stačí vybrať požadované záznamy a zvoliť povel Upraviť štítky záznamov... z ponuky Záznam/Editácia. Pomocou tejto funkcie môžete hromadne vybrané štítky odobrať, ako aj pridať (vybrané štítky sa pridajú iba k tým záznamom, pri ktorých zatiaľ nie sú priradené), alebo nastaviť (vybrané štítky sa pridajú ku všetkým záznamom bez ohľadu na existujúci obsah).

Vďaka použitiu štítkov bude Vaša práca v programe POHODA oveľa prehľadnejšia. Pomocou dynamických záložiek stĺpca Štítky si totiž záznamy môžete tiež jednoducho filtrovať a ďalej s nimi pracovať. K jednotlivým záznamom je však možné vložiť maximálne 10 štítkov.

Pomocou tlačovej zostavy Súpiska dokladov so štítkom záznamu ľahko zistíte všetky doklady, pri ktorých ste príslušný štítok použili.

Ak ste užívateľmi programu POHODA E1, teraz môžete voliteľný parameter dátového typu Zoznam naviazať na agendu Sklady.

Túto novinku využijete napríklad v agende Adresár, kde môžete k odberateľovi priradiť konkrétny komisný sklad, ktorý je definovaný v agende Sklady.

Užívateľské nastavenie voľby číselných radov podľa prihláseného užívateľa sme zase o niečo rozšírili. Rozrástlo sa o nastavenie číselných radov pre agendu Prijaté a Vydané objednávky.

Pre každú účtovnú jednotku môžete založiť vlastný priečinok pre ukladanie všetkých dokumentov. Po novom máte možnosť do daného priečinka ukladať i súbory týkajúce sa elektronického podania, exportu údajov a tlačových zostáv.

V agende Globálne nastavenie teraz vznikla sekcia Dokumenty, ktorá bola predtým súčasťou sekcie Adresár. Zaškrtnutím pridanej voľby Ponúkať priečinok pre export údajov určíte, že vytvárané súbory pre elektronické podania a exporty údajov sa budú po novom ukladať do priečinka dokumentov firmy. Do neho sme vytvorili tieto podpriečinky: ELvykazy (pre jednotlivé podania napríklad DPH, KV DPH, MVPP, MVZP, Intrastat atď.), ZmluvyPP (pre export pracovnoprávnych dokumentov), Tisk (pre export tlačových zostáv do programu Microsoft Excel alebo HTML), ExportAgendy (pre export agendy alebo tabuľky agendy do programu Microsoft Excel), PDF a XML export.

POHODA teraz podporuje komunikáciu s FT EFox cez tlačový manažér, čo Vám umožní použitie FT EFox s programom v terminálovom prostredí.

Na lokálnom PC s FT EFox je potrebné spustiť aplikáciu FiSserv od výrobcu fiškálu. Aplikácia komunikuje s programom POHODA cez TCP/IP, preto je potrebné zabezpečiť, aby POHODA mala prístup k IP adrese lokálneho PC, na ktorom beží aplikácia FiSserv. Nastavenie komunikácie potom vykonáte v programe POHODA v agende Nastavenie/Hardware. Viac informácií k nastaveniam nájdete v pomocníkovi v agende Hardware.

Priečinok LOG, ktorý napríklad obsahuje záznamy o priebehu importu, sme rozšírili o podpriečinok Mzdy (pre ukladanie logov z agend Personalistika a Mzdy) a HB (pre ukladanie logov pri načítaní výpisov a exporte príkazov cez homebanking).

Vo variante Účtovník\Klient v režime pobočkové spracovanie údajov teraz môžete na jednotke typu Klient upravovať, vytvárať, ale i mazať kategórie a parametre internetových obchodov.

Nič už tak nebráni prevádzke a správe internetového obchodu z programu POHODA i v prípade, že prevádzkujete účtovnú jednotku typu Klient.

Pre odosielanie e-mailov prostredníctvom SMTP klienta sme upravili premennú cislodokladu. Teraz táto premenná neobsahuje text „č.“. Zmena sa prejavila i v šablónach e-mailov.

V agende Súbor/Dátová komunikácia/Odoslané e-maily môžete pomocou dvojkliku v poli Prílohy otvoriť daný súbor.

Aktualizovali sme zoznam krajín v agende Krajiny.

hore

Verzia Leto 2015 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

 • Bol upravený vstup dokladu do sekcie C2 kontrolného výkazu pri členení C2B1 v prípade, ak je položka rozpísaná a doklad vstupuje z vymerania/odpočítania dane. Hodnota v stĺpci Rozdiel v sume odpočítanej dane už nie je duplicitná.
 • Pre vstup dokladov do kontrolného výkazu bola upravená funkčnosť členenia PB (P03), pri rozpise položky na daňové a nedaňové náklady už okrem členenia PN môžete použiť i členenie PB.
 • Do tlačovej zostavy Kontrolný výkaz DPH bolo dopracované uvádzanie počtu položiek v jednotlivých sekciách. Číselný údaj s názvom "Položiek:" nájdete v každej sekcii v riadku s názvom a popisom sekcie úplne vpravo.
 • Do tlačovej zostavy Položky Kontrolného výkazu DPH boli pre sekcie A1, A2, B2, C1 a C2 dopracované súčtové riadky.
 • Pri automatickom zrušení zaúčtovania miezd už nie je aktívna voľba na odstránenie vytvorených záznamov v prípade, ak doklady boli zlikvidované, zahrnuté do príkazu na úhradu, či doklady spadajú do obdobia vystaveného DPH.
 • Do verzie sme zapracovali zmeny v účtovej osnove podnikateľov, niektoré účty boli premenované, zrušené alebo bol zmenený charakter účtu. Viac informácií nájdete v tomto súbore.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132389 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť