Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Jeseň 2015

Novinky vo verzii Jeseň 2015

CD

Popisovaná verzia: POHODA Jeseň 2015, release 11100 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Leto 2015, release 11000 SK
K dispozícii od: 15. 10. 2015

Časopis Moja POHODA k verzii Jeseň 2015

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.

 


Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 11102 - k dispozícii od 11. 11. 2015.

Online databáza otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

 

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Obsah:    
Účtovníctvo Personalistika a mzdy Emailové služby
Sklady Internetové obchody Ostatné
Fakturácia XML  
Kasa a Kasa Offline Homebanking  

Účtovníctvo

 Členíte doklady na strediská a potrebujete podľa nich uzatvárať účty? V tom prípade určite oceníte možnosť rozdeliť pri účtovnej uzávierke konečné stavy účtov práve na použité strediská.

 Prostredníctvom funkcie Účtovná uzávierka dôjde k uzavretiu všetkých účtov, vrátane podsúvahových, a ich zostatky sa zaúčtujú proti uzávierkovým účtom. Aby POHODA rozdelila konečné stavy na použité strediská, stačí v zobrazenom dialógovom okne Účtovná uzávierka zaškrtnúť voľbu Podľa stredísk. Účtovnú uzávierku zahájite rovnomenným povelom z ponuky Účtovníctvo/Uzávierka.

POHODA následne prevedie potrebné údaje do agendy Počiatočné stavy účtov novovytvorenej účtovnej jednotky pre ďalší rok prostredníctvom povelu Účtovníctvo/Uzávierka/Údajová uzávierka…

Počiatočný stav účtov podľa stredísk potom môžete skontrolovať priamo v agende Počiatočné stavy účtov alebo na tlačovej zostave Pohyb na účte po strediskách.

 POHODA má pre Vás ešte jednu novinku týkajúcu sa účtovnej uzávierky. Máte možnosť sa rozhodnúť, či chcete do počiatočných stavov previesť i stav účtov v cudzej mene. To ovplyvníte prostredníctvom novej voľby Podľa cudzej meny, ktorú nájdete tiež v dialógovom okne Účtovná uzávierka.

 Do agendy Priznanie DPH bola pridaná nová tlačová zostava Doklady bez členenia KV DPH.

Vďaka novej tlačovej zostave si ľahko skontrolujete doklady, ktoré majú zadané členenie DPH a nemajú vyplnené členenie KV DPH. 

 V tlačovej zostave si môžete sami určiť spôsob radenia jednotlivých dokladov, a to buď podľa čísla, alebo podľa dátumu zdaniteľného plnenia. To Vám umožní voľba Zoradiť podľa dokladov v dialógovom okne Tlač. V poli Obdobie vyberiete požadované zdaňovacie obdobie (mesiac alebo štvrťrok), ktoré budete chcieť kontrolovať.

 V programe POHODA je možné pri priznaní k DPH nastaviť číselný rad pre automaticky vytvorený záväzok (daňovú povinnosť). 

 Nastavíte ho v agende Globálne nastavenie/Dane v sekcii Záväzok na odvod DPH v poli Číselný rad. Ak pole nebude vyplnené, použije POHODA pre automaticky vytváraný doklad východiskový číselný rad.

 Zmena nastala tiež pri likvidácii záväzku, resp. pohľadávky v cudzej mene. Položka kurzového rozdielu na záložke Zaúčtovanie v agende Banka, príp. Pokladňa či Interné doklady sa teraz zaúčtuje na rovnaký účet ako samotný doklad. 

Ak nebude možné účet pre kurzový rozdiel zistiť, vloží sa prednastavená predkontácia kurzového zisku či straty z agendy Globálne nastavenie/Cudzie meny.

 Pre výkaz účtovnej závierky UZMUJ (mikro ÚJ) bol v programe POHODA pridaný export výkazu v anglickom a nemeckom jazyku.

 Pri exporte slovenskej verzie účtovného výkazu UZMUJ do FDF sa teraz vyexportuje výkaz zároveň i v anglickom jazyku (ENG v názve súboru) a v nemeckom jazyku (GER v názve súboru). Vybranú jazykovú verziu môžete po otvorení a vyplnení údajmi následne prostredníctvom povelu Súbor/Uložiť ako uložiť do PDF. Odporúčame zmeniť názov súboru. 

 Tlačová zostava Účtová osnova teraz umožňuje zobraziť prehľad účtov s názvom Účtový rozvrh.

 Ak chcete účtový rozvrh vytlačiť, stačí v dialógovom okne Tlač zaškrtnúť rovnomennú voľbu. Pred tlačou odporúčame vybrať použité účty napríklad prostredníctvom povelu Záznam/Použité účty.

Tlačovú zostavu nájdete v agende Účtová osnova.

 Pomocou tlačovej zostavy Položky interných dokladov si teraz vytlačíte vybrané doklady vrátane ich položiek. 

Tlačovú zostavu nájdete medzi kontrolnými zostavami v agende Interné doklady. Tento typ zostavy určite poznáte tiež z iných agend, napríklad z Vydaných faktúr či Vydaných objednávok.

hore

Fakturácia

 Zmeny nastali tiež v ponuke Fakturácia, napríklad pribudli dve agendy pre evidenciu prijatých ponúk a dopytov.

Všetky ponuky, ktoré ste vystavili v staršej verzii programu POHODA, sa teraz nachádzajú v agende Vydané ponuky a všetky dopyty v agende Vydané dopyty. Tieto agendy sme premenovali z dôvodu lepšieho rozlíšenia od novo pridaných agend Prijaté ponuky a Prijaté dopyty. Funkčnosť sme zachovali a doklady vystavíte a prenesiete do ďalších agend tak, ako ste zvyknutí.

Do agendy Prijaté ponuky vkladáte zásoby v nákupných cenách a tieto ponuky tvoríte z vydaných ponúk i dopytov. Preniesť ich môžete do agendy Vydané objednávky a Vydané ponuky.

Do agendy Prijaté dopyty vkladáte zásoby v predajných cenách a tieto dopyty tvoríte z vydaných dopytov. Prenášate ich do agend Vydané ponuky, Vydané dopyty, Prijaté objednávky, Vydané faktúry a Vydané zálohové faktúry.

 POHODA Vám opäť šetrí čas. Vďaka novému povelu môžete z vydanej ponuky vytvoriť výdajku alebo predajku.

 Slúži na to povel Záznam/Prenos->/Vydané ponuky-> v  agendách Výdajky a Predajky.

 Účtujete výdavky, ktoré sú použité v rámci ekonomickej činnosti a zároveň na účely nesúvisiace s podnikaním? Ak áno, určite oceníte novú funkciu, ktorá za Vás výdavky automaticky rozpočíta na daňovú a nedaňovú časť.

 Celkovú hodnotu výdavku zadáte na položky dokladu ako textovú položku. Potom v miestnej ponuke, vyvolanej pravým tlačidlom myši, zvolíte povel Rozúčtovanie nákladov... V zobrazenom dialógovom okne potom stačí zadať iba percento nedaňovej časti a POHODA výdavok automaticky rozpočíta. Upraviť môžete i sadzbu DPH, predkontácie, členenie DPH alebo členenie KV DPH. Akonáhle zadáte všetky potrebné údaje a zvolíte tlačidlo Dokončiť, POHODA zobrazí daňovú a nedaňovú časť výdavku v podobe dvoch položiek dokladu.

Povel nájdete v agendách Prijaté faktúry, Ostatné záväzky, Interné doklady a Pokladňa (výdaj).

 Vystavujete doklady v režime Registrácie DPH v EU? Potom Vás určite zaujmú drobné zmeny v rámci tohto režimu a súčasne Vás poteší rozšírenie funkčnosti, ktoré program POHODA prináša.

Preniesť doklad bez režimu registrácie DPH v EU do dokladov s týmto režimom a naopak ste mohli už v aktualizácii POHODA Leto, release 11000. V zmenách a rozšírení funkčnosti sme pokračovali a prinášame Vám ďalšie vylepšenie.

 K drobným zmenám došlo v agende Registrácia DPH v EU, v ktorej teraz zadáte iba IČ DPH, údaje o prevádzke v EU, dátum začiatku a konca registrácie k DPH vo vybranom štáte Európskej únie. Ďalšie údaje, ktoré potrebujete pre následné vystavenie dokladov v režime Registrácie DPH v EU, je potrebné zadať v agende Sadzby DPH v EU. Tú nájdete v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty a zadáte do nej príslušnú krajinu Európskej únie, menu, v akej bude doklad vytvorený, a spôsob výpočtu DPH. 

 V tejto agende si ďalej na záložke Sadzby DPH prednastavíte platné sadzby DPH vo vybranom štáte EU. Typ sadzby vyberiete v rovnomennom stĺpci. Ponúkajú sa v ňom tieto možnosti: Základná sadzba, Znížená sadzba a Znížená sadzba 2. Do stĺpca DPH % uveďte konkrétnu výšku DPH. V stĺpcoch Platnosť od a Platnosť do nastavte pre sadzbu DPH obdobie, počas ktorého sa bude automaticky ponúkať pri položkách dokladu. 

Ak vediete podvojné účtovníctvo, môžete k základnej a zníženej sadzbe DPH pripojiť tiež analytické účty. Uvedené čiastky DPH na dokladoch vystavených v režime Registrácie DPH v EU sa následne zaúčtujú analyticky.

 Agenda Sadzby DPH v EU sa automaticky sprístupní, akonáhle zaškrtnete možnosť Registrácia DPH v EU v agende Globálne nastavenie/Dane. (Upozorňujeme, že táto voľba Vám pôjde zvoliť až potom, čo zaškrtnete voľbu Ponúkať historické sadzby DPH v tej istej sekcii.)

 Ďalšia novinka sa týka opäť režimu Registrácie DPH v EU. Ak do dokladu v tomto režime prenášate skladové položky, priradí sa k nim automaticky sadzba DPH i % DPH daného štátu.

 Pri vytváraní dokladu najprv zvolíte ponuku Záznam/Registrácia DPH v EU... a v zobrazenom dialógovom okne vyberiete príslušné IČ DPH. Percentuálne sadzby DPH sa automaticky načítajú z agendy Sadzby DPH v EU. Až potom môžete prenášať skladové položky. V akej sadzbe DPH (základná, znížená, znížená sadzba 2) sa bude skladová položka na doklade zobrazovať, sa odvíja od Vášho nastavenia pola DPH nákup, DPH predaj pri samotnej zásobe v agende Sklady/Zásoby.

Rovnakú zmenu pre prenos skladovej zásoby do dokladu sme zapracovali i pre režim MOSS (Mini One Stop Shop).

 Potrebujete si vyfiltrovať záznamy, ktoré vznikli pomocou funkcie Vymeranie DPH? Potom Vás určite poteší nový preddefinovaný filter v agendách Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky a Pokladňa.

 Po stlačení pravého tlačidla myši nad záložkou tabuľky sa zobrazí ponuka posledných a uložených otázok, do ktorej sme pridali i preddefinované otázky. Vo vymenovaných agendách nájdete otázku s názvom Vymerané DPH. Pomocou nej vyberiete všetky doklady v danej agende, pri ktorých bol prostredníctvom povelu Záznam/Vymeranie DPH vytvorený interný doklad na priznanie DPH, resp. na odpočet tejto dane pri nadobudnutí tovaru a služieb z Európskej únie, prípadne z tretích krajín. 

hore

Sklady

 Doteraz ste pomocou prevodky najskôr vydali položku zo skladu a následne ju hneď v ten istý deň naskladnili na cieľový sklad. Teraz môžete pohyby výdaja a príjmu zásob rozdeliť podľa dátumu.

V agende Prevod sa zmenilo pole Dátum na Dátum výdaja a pribudlo nové pole Dátum príjmu.

Pri založení novej prevodky majú obidva pohyby rovnaký dátum. Po uložení dokladu potom dochádza k výdaju zásoby zo zdrojového skladu a zároveň k príjmu zásoby na cieľový sklad.

 Ak chcete pohyby oddeliť, zvoľte povel Záznam/Rozdelenie výdaja a príjmu. Dátum príjmu sa automaticky odstráni a dôjde iba k výdaju zásoby zo skladu. Až po doplnení dátumu príjmu dôjde i k jej naskladneniu na cieľový sklad.

Na túto zmenu samozrejme reagujú i tlačové zostavy, nájdete na nich obidva dátumy. Z novej zostavy Prevedený tovar na ceste sa dozviete, ktoré zásoby boli vyskladnené a zatiaľ nemajú vyplnený dátum príjmu.

Pri vedení skladov spôsobom A pribudlo v agende Globálne nastavenie/Sklady A pole Prevod zásob, v ktorom nájdete prednastavený účet 395000. Ten sa použije na preúčtovanie rozdeleného pohybu. Ak budete vystavovať prevodky a nebudete výdaj a príjem rozdeľovať, doklad bude zaúčtovaný tak, ako doteraz.

 Pridanie vedľajších nákladov na obstaranie zásob do príjemky patrí medzi tradičné funkcie programu POHODA. Teraz je možné vybrať, či sa majú automaticky rozpočítavať medzi jednotlivé zásoby podľa pomeru ich cien či množstva.

 Môžete si nastaviť, aby sa Vás program pri každom vkladaní vedľajších nákladov do príjemky spýtal, akým spôsobom chcete tieto náklady rozpočítavať. Využijete na to voľbu Ponúkať spôsob rozpočítania vedľajších nákladov v agende Globálne nastavenie/Sklady 2 v sekcii Vedľajšie náklady. Ak si prajete vo všetkých prípadoch používať rovnaký spôsob rozpočítavania, ponechajte voľbu nezaškrtnutú.

Voľbou Rozpočítať podľa v rovnakej sekcii potom vyberiete východiskový spôsob rozpočítania vedľajších nákladov. K dispozícii je výpočet podľa ceny, množstva s ohľadom na základnú mernú jednotku alebo množstva bez ohľadu na mernú jednotku.

V stavovom riadku položky vedľajších nákladov v príjemke jednoducho zistíte, akým spôsobom je položka rozpočítaná medzi jednotlivé zásoby.

 Vystavujete objednávky pomocou voľby Automatické objednávky? Teraz môžete nastaviť, aby sa po ich vystavení vynulovalo pole Objednať pri všetkých objednávaných zásobách.

 V sprievodcovi Automatické objednávky zadajte text vytváraných vydaných objednávok a následne zaškrtnite voľbu Po vystavení objednávok vynulovať pole Objednať.

 Funkciu spustíte povelom Záznam/Automatické objednávky… z agendy Zásoby.

 Cenovky zásob teraz môžete z programu POHODA hromadne vytlačiť i pre jednotlivé kusy zásob na základe ich aktuálneho stavu.

 V agende Zásoby stačí pri tlačovej zostave Cenovky tovaru zaškrtnúť voľbu Štítky podľa stavu zásoby. POHODA potom pre každú zásobu vytlačí počet štítkov zodpovedajúci jej stavu. V opačnom prípade sa vytlačí jeden štítok pre každú vybranú zásobu.

Rovnakým spôsobom môžete vytlačiť štítky čiarových kódov pre jednotlivé kusy pomocou tlačovej zostavy Štítky čiarových kódov a v rade POHODA E1 tiež pomocou zostavy Štítky čiarových kódov (podľa záložky Dodávatelia).

hore

Kasa a Kasa Offline

 Stáva sa Vám, že už máte položky vložené do predajky a zákazník sa rozhodne, že chce zaplatiť na faktúru? Teraz je možné takéto položky v agende Kasa previesť do výdajky. Fakturant z nej následne vytvorí faktúru a zašle ju zákazníkovi na úhradu.

 Položky vložíte do predajky obvyklým spôsobom, akurát pre jej dokončenie zvolíte povel Dokončiť ako výdajku… Povel vytvorí nový záznam v agende Výdajky a prevedie do nej všetky položky predajky.

 Samotný povel Dokončiť ako výdajku… nájdete v agende Kasa v ponuke Záznam, na štandardnej lište Kasa i na dotykovej klávesnici v sekcii Funkcie 2. Dokončiť predaj ako výdajku môžete i pomocou klávesovej skratky Ctrl+Alt+V.

Zvolením povelu sa zobrazí dialógové okno Výdajka s čiastkou a číselným radom vytváranej výdajky. Môžete doplniť formu úhrady, prípadne zapísať text, ktorý sa prenesie na záložku Poznámky pri danej výdajke. Priamo z dialógového okna je možné vytlačiť dodací list alebo prejsť k ďalšiemu predaju. Pre dokončenie predaja pomocou výdajky je potrebné, aby ste v poli Zákazník vybrali konkrétneho odberateľa.

 Nastavenie východiskového číselného radu výdajky, východiskovej formy úhrady a textu vykonáte v agende Nastavenie\Kasy\Kasy v sekcii Výdajky.

Do stromu práv agendy Prístupové práva v sekcii Sklady\Kasa sme pridali novú sekciu Ukončenie predaja. Aby užívateľ mohol funkciu pre vytvorenie výdajky použiť, musí mať zaškrtnuté právo Výdajky. Do tejto novej sekcie sme presunuli i niektoré ďalšie práva, napríklad právo na zrušenie dokladu, prerušenie vyúčtovania alebo odloženie predajky.

 Pre rýchlejšie a ľahšie ovládanie sme upravili výber skratiek zásob v dotykovom rozhraní agendy Kasa a programu Kasa Offline. Teraz môžete vytvárať i nadradené kategórie zásob.

 V agende Skratky zásob stačí v poli Nadradená vybrať už vytvorenú kategóriu. Na výber máte iba medzi tými, ktoré neobsahujú žiadnu priradenú zásobu na záložke Položky. Vďaka tomu je možné dosiahnuť rozčlenenie jednotlivých skupín skratiek zásob do podkategórií. V sekcii Priradenie zásob môžete k jednej kategórii teraz priradiť až 60 zásob. Pre posun stránok jednotlivých položiek využijete ovládacie šípky. Agendu otvoríte z ponuky Nastavenie\Kasy.

Zmeny sme vykonali tiež v samotnej agende Kasa. Namiesto výklopného zoznamu Skratky zásob nájdete rovnomenné tlačidlo. Po jeho zvolení uvidíte zoznam kategórií zásob, ktoré sú v  hierarchii najvyššie. Postupným vyberaním jednotlivých podkategórií sa dostanete až ku konkrétnym skladovým zásobám.

Na pohyb po stranách skratiek zásob a posun na nadradenú kategóriu slúžia šípky klávesnice.

 V rade POHODA E1 môžete v agende Kasa použiť pri predaji čiarové kódy, ktoré sú zadané na záložke Dodávatelia v agende Zásoby.

hore

Personalistika a mzdy

V programe POHODA bol výrazne rozšírený komfort zadávania rôznych zložiek mzdy. Ponuka Mzdy/Zoznamy sa rozšírila o novú agendu Definície zložiek mzdy. Do agendy Pracovné pomery ako aj Mzdy za jednotlivé mesiace zase pribudli nové záložky pre zadávanie zložiek mzdy a mnoho ďalšieho. O všetkom sa dočítate viac v nasledujúcom prehľade noviniek. 

 Do programu POHODA bola pridaná nová agenda Definície zložiek mzdy, ktorá Vám poslúži pre zadávanie rôznych zložiek mzdy, napr. rôznych druhov prémií, osobného ohodnotenia, príspevkov zo sociálneho fondu atď. 

Nová agenda obsahuje preddefinovaný zoznam zložiek mzdy. V prípade potreby môžete tento zoznam upraviť alebo si vytvoriť svoje vlastné definície zložiek mzdy. Zoznam so zložkami mzdy je možné použiť v agendách Pracovné pomery a Mzdy za jednotlivé mesiace. 

 Novú definíciu zložky mzdy vytvoríte buď kopírovaním existujúceho záznamu alebo štandardným vložením nového záznamu a vyplnením polí Názov, Text a % alebo Sadzba (tieto polia sú aktívne v závislosti od druhu zložky a slúžia pre zadanie napr. percentuálnej prémie alebo eurového príplatku). V poli Druh je ešte potrebné z výklopného zoznamu vybrať druh zložky mzdy. Aby sa zvolená zložka ponúkala vo výklopnom zozname v agendách Pracovné pomery resp. Mzdy za jednotlivé mesiace, je potrebné zaškrtnúť pole Ponúkať.

 Zoznam definícií zložiek mzdy nájdete v agende Mzdy/Zoznamy/Definície zložiek mzdy. Ak chcete zoznam vytlačiť, stačí v dialógovom okne Tlač zvoliť novú tlačovú zostavu Zoznam definícií zložiek mzdy

 Doteraz ste v sekcii Nastavenie/Globálne nastavenie/Mzdy 1 v časti Percentuálne príplatky a Príplatky mali možnosť nastaviť len jeden percentuálny alebo eurový príplatok pre jednotlivé druhy príplatkov. POHODA Vám teraz pomocou novej agendy Definície zložiek mzdy umožňuje nastaviť pre jednotlivé druhy príplatkov ľubovoľný počet percentuálnych, ako aj eurových príplatkov.

 Pre nastavenie viacerých percentuálnych príplatkov za nadčasy, odpracované sviatky a iné % príplatky, ako aj eurových príplatkov za prostredie, prácu v noci a iné príplatky slúži nová agenda Definície zložiek mzdy, ktorú nájdete v ponuke Mzdy/Zoznamy. (Definovanie novej zložky mzdy sme popísali v predchádzajúcej novinke.)

 Zmeny nastali tiež v agende Pracovné pomery, kde pribudla nová záložka Trvalé zložky mzdy. Zamestnancovi tak jednoducho zadáte trvalé zložky jeho mzdy.

Novú záložku odporúčame využívať ak spracovávate zložitejšie mzdy a potrebujete zamestnancovi definovať viacero zložiek mzdy.

Trvalé zložky mzdy majú tiež vplyv na hodnoty zadané v poliach Osob. ohodnotenie, Prémie %, Východzie prémie a 1% vstup. ceny vozidla vo formulári záložky Mzda agendy Pracovné pomery. Ak máte v týchto poliach vyplnenú hodnotu a zároveň do novej záložky zadáte zamestnancovi niektorú z týchto zložiek, pole vo formulári automaticky zašedne a následne do vystavenej mzdy POHODA prevezme hodnotu zadanú v záložke Trvalé zložky mzdy.

 Na záložke Trvalé zložky mzdy vyberiete v stĺpci Zložka požadovanú zložku z ponúkaného zoznamu a v prípade potreby vyplníte polia Od – Do. Ak polia necháte prázdne, POHODA bude zložku považovať stále za aktívnu a dovtedy, kým nebude vyplnené pole Do, bude zložka vstupovať do výpočtu mzdy. Pole Čiastka je pre zadanie sumy prístupné v závislosti od druhu vybranej zložky. 

TIP: Ak sa výška čiastky neustále mení alebo jej výšku zatiaľ nepoznáte, môžete si v záložke Trvalé zložky mzdy požadovanú zložku predpripraviť s tým, že do pola Čiastka uvediete hodnotu „0“ a skutočnú hodnotu doplníte až vo vystavenej mzde priamo v novej záložke Zložky mzdy. V prípade, že pri zaúčtovaní miezd bude niektorá zložka obsahovať v stĺpci Čiastka hodnotu „0“, POHODA Vás na to upozorní.

 Pomocou novo pridaných zostáv budete mať prehľad o trvalých zložkách mzdy buď podľa jednotlivých pracovných pomerov alebo podľa jednotlivých zložiek mzdy. 

Prehľad o trvalých zložkách mzdy uvidíte vďaka novým tlačovým zostavám Trvalé zložky mzdy podľa prac. pomerov a Prehľad trvalých zložiek mzdy

 Obidve tlačové zostavy nájdete v agende Pracovné pomery. Pri tlačovej zostave Trvalé zložky mzdy podľa prac. pomerov môžete v dialógovom okne Tlač v poli Mesiac zvoliť požadované obdobie, za ktoré budete chcieť údaje zobraziť. 

 Do agend Mzdy/Mzdy a Mzdy za jednotlivé mesiace pribudla nová záložka Zložky mzdy.

 Ak využijete záložku Trvalé zložky mzdy v agende Pracovné pomery, údaje z nej sa pri vystavení mzdy automaticky prenesú do novej záložky Zložky mzdy. V nej máte možnosť zložky ešte pred zaúčtovaním mzdy upraviť, vymazať alebo pridať ďalšie. Ak však trvalé zložky mzdy v agende Pracovné pomery nevyužijete, máte možnosť na tejto záložke zadať zložky mzdy priamo pri vystavení mzdy. Využijete to napríklad, ak pri jednotlivých pracovných pomeroch je druh zložiek mzdy každý mesiac odlišný.

Údajmi zadanými v záložke Zložky mzdy sa automaticky vyplnia i polia vo formulári agendy. Polia vo formulári automaticky zašednú a POHODA ich následne prevezme i do výpočtu mzdy. (Ide o rovnakú funkčnosť akú máte možnosť poznať napríklad pri zadávaní položkovej faktúry, kde akonáhle vyplníte položky faktúry, polia v časti Čiastka vo formulári zašednú a hodnoty sa automaticky vyplnia zo záložky Položky faktúry.)

 V súvislosti s novými zložkami mzdy pribudli v agende Mzdy za jednotlivé mesiace dve nové tlačové zostavy Výplatná páska – zložky mzdy a Výplatné pásky – zložky mzdy.

Zostavy využijete ak budete chcieť zamestnancovi predložiť výplatnú pásku aj s prehľadom jednotlivých zložiek mzdy. Údaje o zložkách mzdy do výplatnej pásky vstupujú zo záložky Zložky mzdy a z polí nachádzajúcich sa vo formulároch jednotlivých záložiek mzdy v prípade, ak tieto nejaké hodnoty obsahujú. 

 V dialógovom okne Tlač tak môžete výplatnú pásku so zložkami mzdy vytlačiť jednotlivo za daný pracovný pomer zamestnanca alebo hromadne za sebou za vybrané pracovné pomery. 

 Určite oceníte aj novú tlačovú zostavu Rekapitulácia zložiek miezd, ktorá pribudla v agende Mzdy za jednotlivé mesiace. 

Rekapitulácia obsahuje rozpis vyplatených zložiek miezd. Pri každej zložke sa uvádza zoznam pracovných pomerov, ktoré majú uvedenú danú zložku a suma zložky za všetky pracovné pomery. Zostavu je možné vyvolať pre mzdy za konkrétny mesiac, za celý rok alebo len pre vybrané mzdy.

 Na tlačových zostavách Výplatná páska a Výplatný list sa po novom zobrazuje i základná mzda – nadčasy a základná mzda – odprac. sviatky. 

 Sledujete pri zamestnancoch prekročenie ich zákonného nároku na návštevu lekára alebo sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotného zariadenia? Teraz si môžete nastaviť, aby Vás POHODA na prekročenie nároku automaticky upozorňovala. 

 Využijete na to voľby návšteva lekára a sprevádzanie rod. príslušníka v agende Globálne nastavenie/Mzdy 1 v sekcii Upozornenie na prekročenie zák. nároku.

Ak zamestnanec zákonný nárok prekročí, POHODA Vás pri ukladaní neprítomnosti Platené voľno – návšteva lekára na záložke Neprítomnosť v agende Pracovné pomery, automaticky upozorní. Na čas strávený u lekára nad limit stanovený zákonom môžete následne použiť druh neprítomnosti Neplatené voľno – zákonné. Rovnaká funkčnosť platí i v prípade sprevádzania rodinného príslušníka. 

 POHODA v sekcii Upozornenie na prekročenie zák. nároku umožňuje tiež sledovať zákonný nárok na návštevu lekára alebo sprevádzanie rodinného príslušníka podľa začatých tretín roka. 

Zákonný nárok na návštevu lekára alebo sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotného zariadenia je v plnej výške 7 dní. Ak však zamestnanec nastúpi v priebehu kalendárneho roka, zamestnávateľ mu môže poskytnúť nárok len podľa začatých tretín roka. 

 Novú voľbu Zák. nárok podľa začatých tretín roka nájdete v agende Globálne nastavenie/Mzdy 1.

 V agende Mzdy za jednotlivé mesiace na záložke Hrubá mzda bola rozšírená funkčnosť poľa Prepl. dovolenka, ktoré ste doteraz mohli využívať na zadanie počtu dní dovolenky, za ktoré sa zamestnancovi vypláca náhrada za nevyčerpanú dovolenku.  

Po novom môžete do tohto pola zadať aj počet dní, za ktoré sa zamestnancovi zráža náhrada za prečerpanú dovolenku. Využijete to v prípade, ak pri skončení pracovného pomeru zamestnanca zistíte, že zamestnanec čerpal dovolenku, na ktorú stratil nárok alebo mu nárok nevznikol. 

 Vrátenie poskytnutej náhrady zadáte v poli Prepl. dovolenka, kde mínusom uvediete počet dní, ktoré zamestnanec čerpal a za ktoré musí vyplatenú náhradu vrátiť. 

 Tlačové zostavy Výplatná páska, Výplatný list a Výplatná páska – zložky mzdy exportované do formátu PDF teraz môžete zabezpečiť heslom. Tým zabezpečíte, že ich otvorí iba zamestnanec, ktorému patria. Bez zadania správneho hesla nebude možné PDF súbor otvoriť.

 Heslo je možné zadať každému zamestnancovi zvlášť v agende Personalistika na záložke Poistenie v sekcii Zabezpečenie dokumentov heslom

 Pri uvedených zostavách potom prostredníctvom povelu Zabezpečiť PDF heslom zvolíte, či sa zostavy majú zabezpečiť alebo nie. Povel nájdete v ponuke pod tlačidlom PDF v dialógovom okne Tlač. Ak heslo pri zamestnancovi nenastavíte a nebude zadané heslo ani pri PDF tlačiarni, k zabezpečeniu PDF dokumentu nedôjde.

 Podľa nového usmernenia zo Sociálnej poisťovne obdobie starostlivosti o dieťa neovplyvňuje výpočet vylúčených dôb pre účely ELDP. V programe POHODA platí zmena týkajúca sa výpočtu vylúčených dôb od miezd roku 2016.

 Pri zaúčtovaní miezd teraz program POHODA automaticky do ostatného záväzku so mzdou zamestnanca dopĺňa jeho titul a celú poštovú adresu.

hore

Internetové obchody

 Vkladáte k zásobám alternatívny alebo súvisiaci tovar? Teraz takto môžete priradiť tiež zásoby typu Komplet a Súprava.

 Obidva typy priradíte v agende Zásoby na záložke Internet v sekciách Súvisiaci, resp. Alternatívny tovar.

 Teraz môžete pre všeobecný internetový obchod nadefinovať scenáre, prostredníctvom ktorých si vopred nastavíte komunikáciu medzi programom POHODA a e-shopom. Takto vytvorený scenár následne vyberiete pri spustení komunikácie s internetovým obchodom.

 Jednotlivé scenáre založíte na záložke Scenáre v agende Nastavenie internetových obchodov prostredníctvom povelu Vytvoriť scenár. V zobrazenom sprievodcovi Internetové obchodovanie – scenáre zadáte ich názov, popis a prednastavíte typ komunikácie a spôsoby exportu alebo importu údajov.

 Pri spustení komunikácie prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Internetové obchodovanie... už stačí na druhej strane zobrazeného sprievodcu zvoliť typ komunikácie Scenár a vybrať jeden z nastavených scenárov. 

 Prostredníctvom novo pridanej agendy môžete vytvárať skupiny zásob, do ktorých je možné následne pridať skladové položky ako jej varianty. Tým môžete jednotlivé skladové zásoby prepojiť a preniesť ich tak na Váš e-shop.

 Pridanie zásob do skupiny vykonáte v agende Nastavenie/Internetové obchody/Skupiny zásob. Pri každej skupine môžete zadať jej kód, názov, popis a obrázok. Skladové položky priradíte prostredníctvom povelu Sklady ->, ktorý nájdete v miestnej ponuke záložky Varianty zásoby.

V agende Zásoby sa prostredníctvom povelu Otvoriť všetky vyfiltrujú všetky skladové položky vložené do príslušnej skupiny zásob. Do rovnakej agendy pribudla tiež na záložku Internet nová sekcia Skupiny zásob. Vďaka nej jednoducho uvidíte, v akých skupinách je skladová zásoba zaradená.

 Pri nastavení FTP klienta pri všeobecnom internetovom obchode môžete rozhodnúť o spôsobe kódovania názvu súboru. Na výber máte medzi Windows-1250 alebo UTF-8.

 Pri zápise textu na záložke Internet v sekcii Všeobecný popis v agende Zásoby môžete použiť základné formátovanie textu. Pomocou novo pridaných ikon jednoducho zmeníte farbu písma alebo jeho veľkosť.

V poliach so stručným a podrobným popisom môžete zmeniť veľkosť písma, použiť tučné písmo, kurzíva alebo text podčiarknuť. V texte môžete používať i odrážky alebo zmeniť jeho farbu.

 Zmenu vykonáte pomocou novo pridaných ikon, ktoré sa sprístupnia po zaškrtnutí voľby Formátovaný text. Jednotlivé povely sú dostupné i z miestnej ponuky po stlačení pravého tlačidla myši.

hore

XML

 Pri XML importe údajov teraz umožňujeme označiť príslušným štítkom všetky záznamy v dokladových agendách a agendách Zásoby a Adresár. Štítky záznamov je možné i exportovať.

 Po dokončení XML komunikácie prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/XML import/export… Vás POHODA prepne priamo do agendy XML log, v ktorej sa automaticky vyfiltrujú novo vytvorené záznamy.

 Teraz podporujeme XML komunikáciu pre agendu Skupiny zásob. 

hore

Homebanking

 Pri načítaní výpisu prostredníctvom služby UniCredit BusinessNet sa ukladá do záložky Poznámky v agende Banka i dôvod platby a názov platcu.

 Teraz je možné využiť priamy kanál Fio banky, pomocou ktorého môžete odosielať príkazy na úhradu a načítať výpisy z účtu (vo formáte ABO) bez toho, aby ste ich museli ručne sťahovať z bankovníctva.

 Do agendy Homebanking sme pridali nový typ služby FIO API Bankovníctvo. Aby ste mohli komunikáciu využívať, je potrebné v internetovom bankovníctve Fio banky vytvoriť token, pomocou ktorého sa budete cez FIO API pripájať k svojmu bankovému účtu. Token potom môžete zadať priamo do nastavenia služby v agende Homebanking alebo vypĺňať pri každej komunikácii s Fio bankou.

 Pri komunikácii s J&T Bankou je teraz možné používať pre načítanie výpisov a generovanie tuzemského príkazu na úhradu typ služby označený ako formát ABO.

hore

Emailové služby

 Pri odoslaní e-mailu prostredníctvom SMTP klienta môžete teraz zadať prioritu e-mailu alebo požadovať oznámenie o doručení.

Pomocou rôzneho stupňa dôležitosti budú príjemcovia e-mailu vedieť, ako veľkú pozornosť správa vyžaduje. Podľa zvýrazneného symbolu rýchlo spoznáte, či je nastavená dôležitosť – prípadne či je nízka alebo vysoká.

Ak budete vyžadovať potvrdenie o prečítaní správy alebo o jej doručení, stačí v sekcii Oznámenie zaškrtnúť voľbu Požadovať oznámenie o doručení alebo Požadovať oznámenie o prečítaní.

 Nastavenie vykonáte v hornej časti dialógového okna Odoslanie e-mailu. Do tejto časti sme tiež presunuli možnosti pre vytváranie šablón, ich použitie v správe a vkladanie premenných.

 Nastavenie vykonáte v hornej časti dialógového okna Odoslanie e-mailu. Do tejto časti sme tiež presunuli možnosti pre vytváranie šablón, ich použitie v správe a vkladanie premenných.

 Do dialógového okna Odoslanie e-mailu prostredníctvom SMTP klienta pribudlo tiež pole Od, v ktorom sa zobrazí e-mailová adresa odosielateľa. Rovnaké pole nájdete i v agende Súbor/Dátová komunikácia/Odoslané e-maily.

 Pri zakladaní šablóny pre odoslané správy prostredníctvom SMTP klienta môžete teraz určiť, v ktorej agende sa má ponúkať. 

Ak chcete mať šablónu dostupnú vo všetkých agendách, vyberte v poli Agenda typ Všetky agendy. Prípadne môžete zvoliť len konkrétnu agendu, v ktorej sa má šablóna zobrazovať. Keď budete chcieť šablóny použiť, ponúknu sa Vám v danej agende podľa predchádzajúceho nastavenia. Ak chcete vybrať šablónu z inej agendy, zaškrtnite voľbu Zobraziť všetko.

hore

Ostatné

 Aby sme Vám uľahčili prácu so zálohovaním databáz, môžete si teraz vybrať iba tie, pri ktorých má prebehnúť správa databázy a následne zálohovanie. 

 V agende Účtovné jednotky sme do ponuky Záznam pridali povel Ponúkať k zálohovaniu. Po jeho zvolení sa účtovná jednotka označí príznakom a bude podliehať zálohovaniu a správe databázy. Prostredníctvom povelu Záznam/Editácia/Upraviť všetko označíte viac účtovných jednotiek naraz.

Samotnú zálohu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi. Pri prvom musíte najprv v spomínanej agende vybrať účtovné jednotky. Na ich výber môžete použiť stĺpec Ponúkať k zálohovaniu. Vybrané databázy potom zálohujte prostredníctvom povelu Databáza/Správa databáz v agende Účtovné jednotky. Následne sa zobrazí Sprievodca správou databáz, v ktorom vyberiete voľbu Všetky vybrané účtovné jednotky.

Upravili sme tiež druhú možnosť zálohovania, ktorá sa vykonáva z aktuálne otvorenej účtovnej jednotky prostredníctvom ponuky Súbor/Zálohovanie. Zvolením povelu Zálohovať... sa otvorí sprievodca Zálohovanie databáz programu POHODA, v ktorom vyberiete požadovaný spôsob vykonania zálohy. Možnosť zálohovať aktuálne účtovné jednotky a všetky účtovné jednotky poznáte už zo starších verzií programu POHODA. Teraz k nim pribudla možnosť Zálohovať databázy s príznakom Ponúkať k zálohovaniu (nastavenie príznaku Ponúkať k zálohovaniu sme popísali v prvom odseku tejto novinky). S touto pridanou voľbou môžete vykonať zálohu iba zmenených súborov, systémovej databázy a globálnej databázy. Na ďalšej strane sprievodcu zvoľte, kam zálohy vybraných databáz umiestniť. Môžete nastaviť aj iné umiestnenie, ako je zložka Zálohy.

Možnosť zálohovania databáz s príznakom Ponúkať k zálohovaniu bola pridaná i v rade POHODA E1 do automatických úloh.

Poslednou možnosťou, ako vykonať zálohu vybraných databáz, je využitie automatických úloh pomocou parametrov. K súčasným parametrom /K a /Z, ktoré vykonávajú správu a zálohu databáz, sme pridali nový parameter /N. Pomocou neho vykonáte zálohovanie účtovných jednotiek s príznakom Ponúkať k zálohovaniu, ktorého nastavenie sme spomínali v prvom odseku tejto novinky.

Príklad použitia parametra pre údržbu a zálohu všetkých vybraných databáz:
C:\Pohoda\Pohoda.exe /K /Z /N 

 Pri prvom otvorení novej verzie programu POHODA Vás teraz privíta dialógové okno s informáciou o aktuálnej verzii programu. Bude len na Vás, či si zobrazíte novinky v tejto verzii kliknutím na internetový odkaz www.moja-pohoda.sk, alebo si ich prečítate v pomocníkovi.

 Novinky vo verzii si znovu zobrazíte prostredníctvom odkazu v ľavej časti informačnej plochy alebo z ponuky Pomocník. 

 Pri prepnutí na prelom účtovného obdobia môžete zaúčtovať odpisy dlhodobého majetku pre nasledujúce účtovné obdobie. POHODA je však pripravená i na prípad, ak by došlo k prerušeniu tejto operácie. Teraz totiž kontroluje, či prebehlo zaúčtovanie odpisov korektne.

Ak POHODA zistí, že neboli všetky odpisy majetku zaúčtované, ponúkne pred otvorením agendy Majetok možnosť automatického dokončenia operácie. Touto kontrolou postráži, že všetky odpisy dlhodobého majetku budú v denníku pre nasledujúce účtovné obdobie zaúčtované. Kontrola sa vykonáva i pri zmene spôsobu zaúčtovania odpisov do denníka v agende Globálne nastavenie/Majetok.

 Využívate štítky k ďalšiemu triedeniu záznamov, aby ste sa lepšie orientovali v agendách? Rozšírili sme pre Vás ich využitie v ďalších agendách vrátane pohybov a denníka.

Teraz je možné pridávať štítky k záznamom v agendách Personalistika, Pracovné pomery, Majetok, Drobný majetok, Príkazy na úhradu, Zákazky, Strediská, Činnosti a Kniha jázd.

V agendách Účtovný denník, Peňažný denník a Pohyby nie je možné štítky pridávať, ale iba vyberať pomocou stĺpca Štítky. Jednotlivé záznamy týchto agend majú priradené štítky na základe svojho zdrojového dokladu.

Podľa štítkov môžete i vyberať záznamy pri prenose dokladu k likvidácii, tvorbe vzájomného zápočtu alebo vkladaní záväzkov do príkazu na úhradu.

 Tlačíte zostavy na rôzne formáty papiera? Potom uvítate, že sa ponuka v editore zostáv Report Designer rozšírila o dva nové formáty, o obálku C5 a C6.

 Formát nastavíte prostredníctvom povelu Súbor/Nastavenie stránky v programe Report Designer. 

Zmeny nájdete tiež pri práci s tlačou zostáv vo formátoch odlišných od A3, A4 a A5. Tie teraz rešpektujú voľbu Nastaviť formát papiera na ovládač na záložke Tlačiareň dialógového okna Tlač. V praxi to znamená, že ak je pri tlačovej zostave zaškrtnutá uvedená voľba, na tlačiareň sa zašle tlačová úloha s presným rozmerom formátu podľa zostavy. Vďaka tomu dokážu niektoré tlačiarne vybrať i vhodný podávač, kde je umiestnený príslušný formát papiera. Pri nezaškrtnutej voľbe sa zostava vytlačí vždy na formát A4.

Ak máte prispôsobenú tlač rôznych formátov zostáv tak, že vychádza z rozmeru A4 a po novom neprebieha korektne, zrušte pri tlačovej zostave zaškrtnutie voľby Nastaviť formát papiera na ovládač.

 V programe POHODA boli upravené formuláre Hlásenie o prijatí tovaru – Intrastat 1-12 a Hlásenie o odoslaní tovaru – Intrastat 2-12. 

 Taktiež bolo v programe POHODA upravené dialógové okno Výkaz pre INTRASTAT, ktoré na faktúre vyvoláte pomocou povelu Záznam/Intrastat...  

V dialógovom okne Výkaz pre INTRASTAT – PRIJATIE resp. ODOSLANIE boli zjednotené polia, ktoré sa vypĺňajú pre výkaz v úplnom rozsahu a v dialógovom okne pre prijatie bolo pole Členský štát  premenované na Krajina pôvodu. Funkčnosť vypĺňania týchto polí zostala nezmenená.

 V agende Sklady/Zásoby bolo na záložke Zaúčtovanie v časti Výkaz pre INTRASTAT premenované pole Štát pôvodu na Krajina pôvodu.

 Pre účtovné jednotky bola od roku 2016 a vyššie v sekcii Globálne nastavenie/Intrastat v časti Odoslanie resp. Prijatie zrušená zjednodušená možnosť odosielania resp. prijímania tovaru. 

 V Sprievodcovi pre elektronické podanie hlásenia INTRASTAT máte teraz pomocou nového pola Otvoriť možnosť priamo otvoriť webovú adresu Finančnej správy SR https://intrastat.financnasprava.sk.

 Do aplikačného priečinka programu POHODA bol pridaný nový priečinok s názvom Smernice, ktorý obsahuje vzory niektorých základných smerníc účtovnej jednotky. 

 Nový priečinok Smernice nájdete v aplikačnom priečinku programu POHODA v podpriečinku Dokumenty/Šablóny. Vzory smerníc sú vo formáte .doc a je ich potrebné upraviť podľa potrieb danej účtovnej jednotky.

hore

Verzia Jeseň 2015 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

 • Pri vytváraní všetkých mzdových výkazov do formátu xml sa už správne vypĺňa súbor zástupnými znakmi pre znaky &, ', ", < a >.
 • Pri zaúčtovaní záloh, ktoré sa posielajú na bankový účet, sa už správne do ostatného záväzku doplní Dátum splatnosti.
 • Pri zaúčtovaní miezd sa už nevytvárajú do agendy Ostatné záväzky záznamy so zrážkou vykonanou vo výške 0.
 • Bola opravená chyba pri zaúčtovaní miezd. V prípade zaškrtnutia voľby Sumarizovať ostatné záväzky v agende Dôchodkové spoločnosti, sa vytvoril ostatný záväzok aj v prípade, že zrážka danému zamestnancovi nebola vykonaná.
 • Bola opravená chyba pri výpočte odpisov u majetku, ktorý mal zrýchlené odpisovanie a v druhom roku odpisovania bolo vykonané technické zhodnotenie.
 • Do XML pre DP MOSS bol pridaný element COUNTRY_ID (číselný kód krajiny).
 • Do XML komunikácie interných dokladov bol pre import/export doplnený element pre pole Pôvodný opravný doklad „originalCorrectiveDocument“.
 • Do agendy Prijaté zálohové faktúry bola zapracovaná úprava pre pole Dátum dodania; pole v danej agende bolo zneprístupnené.
 • V agende Sklady\Evidenčné čísla\Pohyby je už možné prepnúť sa na doklad(výrobný list), pokiaľ bola zásoba(karta, výrobok) použitá ako komponent výrobku s evidenčným číslom.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132083 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť