Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Január 2016

Novinky vo verzii Január 2016

CD

Popisovaná verzia: POHODA Január 2016, release 11200 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Jeseň 2015, release 11100 SK
K dispozícii od: 29. 12. 2015

Časopis Moja POHODA k verzii Január 2016

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.

 


Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 11210 - k dispozícii od 17. 05. 2016.

Online databáza otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

 

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Obsah:    
DPH Účtovníctvo Fakturácia
Personalistika a mzdy Majetok Sklady a Kasa
XML Ostatné  

DPH

Nová verzia systému POHODA reaguje na novinku účinnú od 1. januára 2016. Konkrétne ide o uplatňovanie osobitnej úpravy v zmysle § 68d zákona o DPH. Osobitná úprava v zmysle § 68d zákona o DPH znamená uplatňovanie dane na základe prijatia platby. Podrobnejšie informácie k tejto problematike nájdete tiež na našej stránke v sekcii Účtovný a daňový servis www.stormware.sk/podpora/LegServis/

Program POHODA bude pre § 68d podporovať i čiastočné úhrady podľa týchto pravidiel:

 • v prípade, ak je na doklade použitá akákoľvek kombinácia základnej, zníženej a nulovej sadzby dane, zákon o DPH nestanovuje postupnosť priznania a odpočítania dane; v programe bude implementovaný algoritmus 20/10/0 pre vstup a výstup. Iné spôsoby algoritmu (napr. prípadná korekcia odpočtu na základe oznámenia dodávateľa) program nebude podporovať, alternatívny spôsob evidencie prostredníctvom interných dokladov bude uvedený v priebehu mesiaca 01/2016 v pomocníkovi k programu;
 • pretože legislatíva neupresňuje vstup čiastočných úhrad v prípade osobitnej úpravy § 68d pri vstupe do peňažného denníka v JÚ a tak MFSR ako ani FS nevydali v tomto smere taktiež žiadne usmernenia, nebude sa v programe pre rok 2016 algoritmus vstupu pre čiastočné úhrady v JÚ meniť.

 V súvislosti s touto novinkou bola do agendy Globálne nastavenie/Dane zapracovaná nová sekcia DPH – osobitná úprava.

 V tejto sekcii platiteľ, ktorý sa rozhodol pre uplatňovanie osobitnej úpravy, vyplní v poli Obdobie od obdobie začiatku uplatňovania osobitnej úpravy. Na základe tohto dátumu bude potom POHODA kontrolovať na vstupe, ako aj na výstupe, použitie členení DPH u platiteľa – dodávateľa, ktorý sa rozhodol pre osobitnú úpravu uplatňovania dane § 68d.

Upozornenie:

Nová sekcia DPH – osobitná úprava je prístupná v účtovných jednotkách roka 2016 a vyššie, v účtovných jednotkách roka 2015 sa musíte prepnúť do režimu účtovania na prelome účtovných období.

 Do agendy Členenie DPH boli zapracované nové členenia pre daň na vstupe, ako aj výstupe, pre § 68d zákona o DPH. Pri použití týchto členení bude daň do Priznania DPH a Kontrolného výkazu DPH vstupovať až po prijatí platby.

Členenia pre osobitnú úpravu sú vytvorené z bežných členení DPH k riadkom 01-04, 15, 20-23, 26-28 priznania DPH. V skratke názvu členenia je uvedené pôvodné členenie DPH a za pomlčkou je uvedený text: „OsU“.

Nové členenia DPH je možné rozdeliť do týchto troch kategórií:

 1. Členenia pre DPH na výstupe, ktoré môže použiť len platiteľ, ktorý sa rozhodol pre osobitnú úpravu a vyplnil dátum Obdobie od v sekcii DPH – osobitná úprava. Tieto členenia obsahujú zákonom stanovený text: „Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“.

Ide o členenia DPH: U30 (UD-OsU), U31 (UK-OsU), U34 (UNodpBez-OsU), U35 (UKodpBez-OsU) a členenia pre opravu základu dane U32 (Uroz-OsU) a U33 (UKroz-OsU).

Upozornenie:

Aby sa na daňový doklad (vydanú faktúru) preniesla zákonom stanovená textácia, ktorá sa v členeniach DPH nachádza v poli Text na doklade, je potrebné príslušné členenie DPH osobitnej úpravy zadať vo formulári dokladu. Ak je uvedené členenie DPH zadané len v položke dokladu, príslušná zákonom stanovená textácia sa na doklad neprenesie! Jedná sa všeobecnú funkčnosť poľa Text na doklade platnú nielen pri členeniach osobitnej úpravy, ale pri všetkých členeniach DPH.

 1. Členenia pre DPH na vstupe, ktoré môže použiť len platiteľ, ktorý sa rozhodol pre osobitnú úpravu a vyplnil dátum Obdobie do v sekcii DPH – osobitná úprava. Tieto členenia platiteľ použije len na prijaté faktúry od dodávateľov, ktorí sa nerozhodli pre osobitnú úpravu uplatňovania dane a prijatá faktúra neobsahuje zákonom stanovený text: „Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“.

Ide o členenia DPH: P19 (PD-OsU), P20 (PK-OsU) a členenia pre opravu základu dane P21 (PDopr- OsU) a P22 (PKopr-OsU).

 1. Členenia pre DPH na vstupe, ktoré môže použiť aj platiteľ, ktorý sa rozhodol pre osobitnú úpravu, aj platiteľ v bežnom režime DPH. Použitie týchto členení DPH nie je naviazané na kontrolu dátumu zadaného v agende Globálne nastavenie/Dane v sekcii DPH - osobitná úprava. V skratke názvu týchto členení je uvedený text: „OsUdod“. Členenia je potrebné použiť na prijaté faktúry od dodávateľov, ktorí sa rozhodli pre osobitnú úpravu uplatňovania dane a prijatá faktúra obsahuje zákonom stanovený text: „Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. 

Ide o členenia DPH: P23 (PD-OsUdod), P24 (PK-OsUdod) a členenia pre opravu základu dane P25 (PDopr-OsUdod) a P26 (PKopr-OsUdod). 

Upozornenie:

Pre použitie členení osobitnej úpravy v súvislosti s opravou odpočítanej dane je potrebné dodržať tento princíp:

Platiteľ dane má právo opraviť odpočítanú daň pri zvýšení základu dane, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom zaplatil dodávateľovi a vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil – a teda na doklade použije členenie osobitnej úpravy. Pri znížení základu dane sa opraví odpočítaná daň v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostane doklad o znížení základu dane – a teda na doklade nepoužije členenie osobitnej úpravy.

Pre opravu  základu dane na výstupe u platiteľa dane, ktorý sa rozhodol pre osobitnú úpravu platí, že ak sa opravou základu dane zvýši alebo zníži základ dane, platiteľ uvedie opravu základu dane a dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal alebo vrátil platbu – a teda na doklade použije členenie osobitnej úpravy.

 Do agend Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Ostatné záväzky a Interné doklady bola v súvislosti s režimom osobitnej úpravy DPH pridaná nová záložka Osobitná úprava DPH.

Na tejto záložke je evidované prijatie platby na dokladoch s členením DPH osobitnej úpravy.

V novej verzii 11200 je zapracované vypĺňanie týchto polí: Dátum, Celkom, Dátum likv. DPH a Čl. DPH.

Pole Dátum – zobrazuje dátum likvidácie dokladu. Pole nie je editovateľné.

Pole Celkom - zobrazuje čiastku úhrady. Pole nie je editovateľné. V poli je vyplnená len čiastka úhrady, ktorá sa týka vstupu do DPH. Ak je na doklade použitá daňová i nedaňová položka, tak po úhrade dokladu na novú záložku vstúpi len čiastka daňovej položky – pomerne čiastka úhrady voči daňovej i nedaňovej položke.

Pole Dátum likv. DPH – toto pole je automaticky predvyplnené dátumom z predchádzajúceho stĺpca Dátum, avšak toto pole je editovateľné. Na základe dátumu uvedeného v tomto poli bude plnenie vstupovať do obdobia priznania DPH/KV DPH. Uplatniť odpočet je možné až dňom prijatia platby (u dodávateľa) a nie dňom zaplatenia u odberateľa. Tým pádom vzniká nesúlad medzi dňom prijatia platby a dňom zaplatenia. Pole Dátum likv. DPH je teda editovateľné z dôvodu, aby bolo možné upraviť dátum vstupu do DPH.

Odberateľ by si mal overovať, kedy bola platba prijatá u dodávateľa, aby si správne uplatnil nárok na odpočet. Pri prevodoch medzi jednotlivými bankami môže byť rozdiel medzi dňom zaplatenia a dňom prijatia platby i viac dní (hlavne v prípade víkendov a sviatkov).

Pole Čl. DPH – zobrazuje použité členenie DPH na doklade alebo položkách dokladu.

Vypĺňanie ostatných polí bude v programe POHODA zapracované do update, ktorý plánujeme zverejniť koncom mesiaca január 2016.

Upozornenie:

Koncom mesiaca január 2016 bude zverejnený update, v ktorom bude zapracovaný upravený algoritmus pre zostavenie Priznania DPH a Kontrolného výkazu DPH s novými členeniami DPH pre osobitnú úpravu.

Do zverejnenia daného update preto nebude možné v programe vystaviť priznanie DPH a Kontrolný výkaz DPH za zdaňovacie obdobie roka 2016.

 Ďalšie úpravy týkajúce sa oblasti DPH objavíte v agendách Členenie DPH a Členenie KV DPH.

S platnosťou k 31.12.2015 bola ukončená platnosť členení KV DPH: A1-0, D2-0 a C1-0.

Dôvod: Vzhľadom k zavedenej praxi pri fakturácii § 66, kedy užívatelia vystavovali takéto faktúry v nulovej sadzbe dane, boli do programu POHODA pôvodne zapracované spomínané členenia, pri ktorých do kontrolného výkazu vstupovali plnenia v nulovej sadzbe dane. Vzhľadom na to, že správne vystavenie takýchto faktúr nie je v nulovej sadzbe dane, ale v sadzbe dane (základnej), pričom hodnota dane sa neuvádza (resp. by mala byť nula), boli členenia zbytočné a preto bola ich platnosť ukončená.

S platnosťou k 31.12.2015 bola ukončená platnosť členení DPH: U26, U27, U28.

Dôvod: Členenia boli vytvorené k oprave základu dane k plneniam uvádzaných v riadkoch 15-17 priznania DPH. Pretože oprava základu dane pri plneniach oslobodených od dane, ktoré neovplyvňujú výšku dane v tuzemsku, sa uvádza v riadkoch 15–17 a nie v riadku 26 priznania DPH, bola platnosť spomínaných členení ukončená.

 Do agendy Členenie DPH bolo doplnené nové členenie DPH U29 (UNoslob). Členenie vstupuje do riadku 15 priznania DPH a použijete ho pre oslobodené plnenia podľa § 65 ods. 7 a § 67 ods. 3 zákona o DPH. Členenie vstupuje do čitateľa aj menovateľa pri výpočte koeficientu DPH.

 V agende Členenie DPH bol v poli Text na doklade pri členeniach DPH: U12, U13, U22 a U23 pridaný nový text: „Prenesenie daňovej povinnosti“.

Nový text sa ponúka iba v prípade novozaložených účtovných jednotiek. V prevedených databázach úprava vykonaná nebola, nakoľko je možné, že existujúce účtovné jednotky pri uvedených členeniach používajú vlastný text na doklade.

 Pre novozaložené i prevedené účtovné jednotky boli v agende Členenie DPH vykonané úpravy v niektorých členeniach DPH.

 • Pre členenia U10 a U11 bol v poli Typ a Text na doklade upravený text: § 41 bol upravený na § 42.
 • Pre členenie U21 bol v poli Typ upravený text na: „Prenesenie daňovej povinnosti § 69 ods. 12“ a v poli Text na doklade bol pridaný text: „Prenesenie daňovej povinnosti“.
 • Pre členenie U07 bol v poli Text na doklade pridaný text: „Prenesenie daňovej povinnosti“.

Upozornenie:

V súvislosti s doplnením nových členení DPH a úpravou existujúcich členení DPH odporúčame skontrolovať agendu Členenie DPH a v prípade potreby ručne doplniť/upraviť textáciu v poli Text na doklade. 

hore

Účtovníctvo

 Vykonávate vyčíslenie kurzových rozdielov k neuhradeným pohľadávkam a záväzkom v cudzej mene ku koncu účtovného obdobia? Ak áno, tak určite oceníte, že teraz je možné vyčísliť kurzové rozdiely k pohľadávkam a záväzkom, pretože je iný doklad v cudzej mene už uhradený v nasledujúcom roku.

Spustenie uzávierky kurzových rozdielov je rovnaké ako v predchádzajúcich verziách programu, teda prostredníctvom ponuky Účtovníctvo/Uzávierka/Účtovná uzávierka... zvolíte povel Uzávierka kurzových rozdielov/Neuhradených pohľadávok a záväzkov…

Funkcia vypočíta kurzové rozdiely ku všetkým neuhradeným záväzkom a pohľadávkam v cudzej mene, i keď bol nejaký doklad v cudzej mene zlikvidovaný v nasledujúcom období. Na poslednej strane sprievodcu Uzávierka kurzových rozdielov sa Vám zobrazí prehľad všetkých zaúčtovaných kurzových rozdielov, resp. nezaúčtovaných kurzových rozdielov z dôvodu úhrady po poslednom dni účtovného obdobia. Doklady uvedené v sekcii Nezaúčtované kurzové rozdiely skontrolujte a v prípade, ak pri nich bola uzávierka kurzových rozdielov vykonaná nesprávne, resp. vôbec vykonaná nebola, likvidáciu zrušte a uzávierku vykonajte znova.

Teraz si môžete na prvej strane sprievodcu Uzávierka kurzových rozdielov vybrať číselný rad pre Interné doklady v poli Číselný rad, prostredníctvom ktorého sa účtuje kurzový rozdiel k pohľadávke, resp. záväzku.

Na interných dokladoch vzniknutých uzávierkou kurzových rozdielov sa teraz hodnota kurzového rozdielu zobrazí vo formulári pod sekciou Čiastka.

 Teraz môžete pri likvidácii dokladov vyberať doklady na základe čísla prijatej objednávky. Túto novinku oceníte najmä v prípade, ak Vám zákazník pri úhrade uvedie číslo prijatej objednávky do variabilného symbolu.

Do agendy Likvidácia si teraz môžete pridať stĺpec s názvom Obj.č., pomocou ktorého jednoducho vyhľadáte a zotriedite záznamy pre následnú likvidáciu dokladu.

 Agendu Likvidácia si otvoríte z agendy Banka, Pokladňa a Interné doklady pri zvolení funkcie pre likvidáciu s výberom pohľadávky alebo záväzku. Stĺpec Obj.č. pridáte pomocou pravého tlačidla myši cez miestnu ponuku a zvolením povelu Stĺpce... V zobrazenom dialógovom okne potom stačí daný stĺpec vyhľadať.

Upozornenie:

Daňové tlačivá Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO typ B) a Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO) pre rok 2015, ako aj úprava tlačových zostáv v agende Poznámky k uzávierke v súlade s opatreniami MF SR platnými pre rok 2015, budú v programe POHODA zapracované do niektorého z update v priebehu mesiaca február 2016. 

hore

Fakturácia

 Vystavujete denne množstvo záväzkov a niekedy sa Vám stane, že omylom zadáte doklad s rovnakým číslom dokladu či variabilným symbolom? Poteší Vás teda rozšírenie funkčnosti v programe POHODA pre kontrolu duplicity čísla dokladu i v ďalších agendách a pridanie novej kontroly variabilného symbolu.

Doteraz program POHODA kontroloval automaticky duplicitu dokladov podľa pola Doklad v agendách Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry a Ostatné záväzky s tým, že adresa musela byť spárovaná s agendou Adresár. Teraz je táto funkčnosť rozšírená o kontrolu dokladov bez väzby na adresár.

 Zhodnosť adresy sa prvotne posudzuje podľa zadaného údaja v poli IČO. Ak tento údaj nezadáte, hľadá sa údaj Firma, resp. pole Meno. V prípade, že sa jeden údaj adresy z uvedeného postupu zhoduje s inou adresou (či už s väzbou na adresár, alebo bez väzby na adresár) a je súčasne totožné číslo v poli Doklad, zobrazí sa pri uložení dokladu hláška o duplicite dokladu.

Ak nevyplníte ani jeden z vyššie uvedených údajov (IČO, Firma, Meno), duplicita dokladu sa nekontroluje.

Okrem čísla dokladu sa teraz kontroluje i údaj zadaný v poli Var.sym. Funkciu kontroly duplicity čísla dokladu a variabilného symbolu sme pridali do agend Pokladňa (typ Výdaj) a Prijaté objednávky.

 Evidujete množstvo dokladov s adresou, ktorú nemáte zapísanú v adresári a spätne by ste si ju do adresára chceli doplniť? Program POHODA Vám to teraz umožní vďaka novému povelu Vložiť.

 Nový záznam vytvoríte pomocou povelu Vložiť, ktorý sa nachádza v miestnej ponuke. Tú vyvoláte kliknutím na ikonu pri poli Firma na vybranom doklade bez väzby na agendu Adresár. Následne Vás program upozorní, či chcete vložiť adresu dokladu do Adresára. Zvolením povelu Áno sa údaje z adresy na doklade automaticky prenesú do agendy Adresár ako nový záznam.

Pre vloženie adresy do agendy Adresár je potrebné mať vyplnené pole Firma alebo Meno a ďalej Ulica, PSČ a Obec.

Túto novú funkciu využijete vo všetkých agendách programu, kde sa nachádza časť Dodávateľ, resp. Odberateľ pre zadanie adresy.

 Využívate často pri práci v programe POHODA funkciu Likvidácia bez väzby a ťažko takto zlikvidované doklady dohľadávate? Určite oceníte novú preddefinovanú otázku, pomocou ktorej tieto doklady jednoducho vyfiltrujete.

 Preddefinovanú otázku s názvom Likvidácie bez väzby nájdete v miestnej ponuke, ktorú vyvoláte cez pravé tlačidlo myši nad záložkou tabuľky. Po zvolení povelu Likvidácia bez väzby dôjde k automatickému vyfiltrovaniu všetkých dokladov s úplnou či čiastočnou likvidáciou bez väzby.

Preddefinovanú otázku Likvidácia bez väzby nájdete v agendách Vydané faktúry, Prijaté faktúry, Ostatné záväzky, Ostatné pohľadávky, Vydané zálohové faktúry a Prijaté zálohové faktúry.

hore

Personalistika a mzdy

 Pre rok 2016 bola ustanovená suma minimálnej mzdy na 405,- € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,328 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

 Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2016 je naďalej suma 3 803,33 €, mesačne sa bude vo mzde uplatňovať čiastka 316,94 €. Hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov sa tiež nemení, zostáva hraničná čiastka 35 022,31 €.

 Maximálna daňová úľava zamestnanca, ktorú si môže uplatniť zo zaplatených dobrovoľných príspevkov na SDS (2. pilier) je stanovená pre rok 2016 vo výške 1 029,60 €.

 Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie sa od 1.1.2016 zvyšuje na 4 290,- € mesačne. Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie z dividend sa zvyšuje na 51 480,- €.

 Ak žiak alebo študent určí dohodu o brig. práci študentov, z ktorej nebude mať pri splnení podmienok postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, jeho hraničná suma príjmu pre splnenie podmienok je naďalej 200,- €.

 Od 1.1.2016 sa mení výška minimálnej hodinovej sadzby pre prvý stupeň náročnosti práce. Zmena hodinovej sadzby má vplyv i na minimálny hodinový príplatok za prácu v noci, či príplatok za prostredie.

 Z uvedeného dôvodu sa teraz pri vytváraní preddefinovaných definícií zložiek mzdy v novovytvorenej účtovnej jednotke programu POHODA pre zložky mzdy Prostredie (druh Príplatok za prostredie) a Práca v noci (druh Príplatok za prácu v noci) automaticky doplní sadzba vo výške 0,4656 €. V existujúcich databázach Vám však pre dané zložky odporúčame vytvoriť si nové záznamy s novou sadzbou a tie používať pre nasledovný kalendárny rok.

V prípade potreby nezabudnite tiež v agende Pracovné pomery na záložke Trvalé zložky mzdy ukončiť používanie daných zložiek so starou sadzbou a zároveň pridať zložky s novou sadzbou.  

 Pri zamestnancoch, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a po splnení podmienok sú odvodovo zvýhodnení, platí hraničná suma príjmu 574,86 €. Od 15.12.2015 došlo k rozšíreniu skupiny takto zvýhodnených zamestnancov. Zvýhodnený môže byť ten zamestnanec, ktorý je najmenej 6 mesiacov pred vznikom pracovného pomeru evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie a má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov definovaných podľa osobitného predpisu. 

 V agende Personalistika bola aktualizovaná tlačová zostava Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ako aj jej výpočet.

Pre výpočet tzv. „milionárskej dane“ platia pre rok 2015 tieto hodnoty:

 • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane 35 022,31 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 0,- €,
 • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane vyšší ako 19 809,- € , tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 8 755,578 - (základ dane/4), výsledok sa zaokrúhli na celé centy nahor,
 • ak zamestnanec dosiahne základ dane do 19 809,- € , tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 803,33 €.

Výpočet dane je nasledovný:

 • sadzbou 19 % sa vypočíta daň z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne čiastku 35 022,31 € vrátane a
 • sadzbou 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne čiastku 35 022,31 €.

 V agende Personalistika bola aktualizovaná tlačová zostava Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%.

 V programe POHODA sa údaje v prvom oddiele vypĺňajú z údajov o zamestnancovi z agendy Personalistika a z vykonaného ročného zúčtovania preddavkov na daň. Druhý oddiel Údaje o prijímateľovi vypĺňa zamestnanec ručne, kde vyplní údaje o prijímateľovi a vyznačí „x“, ak súhlasí so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) určenému prijímateľovi.

 Ponuku tlačových zostáv agendy Personalistika rozšírila nová tlačová zostava Súpiska vyplatených daňových bonusov.

 Súpiska vyplatených daňových bonusov poskytuje prehľad daňových bonusov vyplatených zamestnancom v danom kalendárnom roku. Zostava sa vypĺňa na základe údajov o uplatňovaní daňového bonusu na záložke Dane v agende Personalistika. Zostavu využijete pri kontrole na začiatku roka, kedy zamestnanci podpisujú Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu, resp. pri kontrole Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby.

 Na základe Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/021444/2015-721 bol do programu POHODA zapracovaný určený vzor tlačiva Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Najvýznamnejšou zmenou na tlačive je pridanie údajov o osobe, ktorá podáva prehľad za zamestnávateľa. Z tohto dôvodu bola v agende Globálne nastavenie časť Oprávnená osoba rozšírená o nové polia a zároveň bola presunutá do novej sekcie Dane/Daň z príjmov.

 V prípade, že osobou povinnou podať prehľad za zamestnávateľa je fyzická osoba, POHODA do tlačiva automaticky vypĺňa Meno, Priezvisko, Titul a Rodné číslo. V prípade právnickej osoby POHODA uvedie Obchodné meno alebo názov, Právnu formu a DIČ. Ďalšie polia, ako sú Ulica, Číslo, PSČ, Obec, Štát, Telefónne číslo a E-mailová adresa sa vypĺňajú rovnako pri fyzickej i právnickej osobe.

 Tlačivo Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch je možné v agende Mzdy za jednotlivé mesiace odoslať elektronicky vo formáte XML prostredníctvom povelu Záznam/Odoslanie prehľadu o príjmoch... Tlačovú zostavu nájdete v dialógovom okne Tlač, kde pomocou tlačidla PDF môžete tiež vykonať export do formátu FDF. 

 Od 4.1.2016 sa mení forma a spôsob zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia. Od tohoto dátumu začína plynúť prechodné obdobie, počas ktorého je možné zasielať ELDP v elektronickej alebo papierovej podobe. Od 1.7.2016 sú zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú nad 20 zamestnancov, povinný odosielať ELDP v elektronickej podobe. Od 1.1.2017 bude elektronické zasielanie ELDP povinné pre všetkých zamestnávateľov.

ELDP sa v programe POHODA vytvára v štruktúre, ktorú zverejnila Sociálna poisťovňa na svojej stránke.

 Vytvorenie ELDP pre elektronické podanie vykonáte v agende Pracovné pomery pomocou povelu Záznam/ELDP/Vytvorenie ELDP...

 Vytvorený ELDP môžete následne odoslať pomocou povelu Odoslanie ELDP... v rovnakej ponuke. Pred odoslaním ešte skontrolujte pri danom zamestnancovi záložku ELDP, v ktorej by tiež mali byť uvedené podklady pre zostavenie ELDP za jednotlivé roky trvania jeho pracovného pomeru. Ak niektorý rok nie je vyplnený, treba ho pred exportom doplniť ručne.  

 Na prvej strane Sprievodcu pre elektronické podanie ELDP zvoľte, či ide o Riadny alebo Opravný ELDP. Vybraný typ sa použije ako príznak na všetky záznamy v danom súbore. Na ďalšej strane sprievodcu je možné zmeniť predpripravený názov a umiestnenie vytváraného súboru. Po stlačení povelu Dokončiť dôjde k vyexportovaniu súboru do uvedenej zložky.

Do vytváraného súboru môžete zadať i viacero pracovných pomerov. Pri importe do podateľne Sociálnej poisťovne sa súbor rozkľúčuje podľa rodného čísla k jednotlivým zamestnancom.

Upozornenie:

Ak odosielate ELDP len za jedného zamestnanca, je potrebné pred spustením povelu Záznam/ELDP/Odoslanie ELDP... daného zamestnanca vyfiltrovať.

hore

Majetok

 Spôsob odpisovania Individuálny mesačný je teraz možné použiť i pri type majetku Nehmotný majetok. Možnosť použitia individuálneho mesačného odpisovania sa rozšírila i do databáz jednoduchého účtovníctva. 

 V agende Majetok stačí pri type majetku Nehmotný majetok v poli Spôsob odpisov zvoliť Individuálny mesačný a v poli Daňové odpisy zadať počet mesiacov, počas ktorých chcete nehmotný majetok odpisovať.

Upozornenie:

Od 1.1.2015 sa leasingový majetok odpisuje rovnako ako hmotný majetok obstaraný kúpou, bez ohľadu na dobu trvania leasingovej zmluvy, t.j. rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom odpisovania.
Ak pri leasingovom majetku, ktorého odpisovanie trvá v roku 2015 (2016h) a vyššie, ešte stále používate spôsob odpisovania Individuálny mesačný, nezabudnite tento spôsob odpisovania zmeniť tak, aby sa majetok odpisoval v súlade so zákonom o dani z príjmov 595/2003 Z.z.

 Do ponuky tlačových zostáv agendy Majetok bola pridaná nová tlačová zostava Limitovaná vstupná cena HM – podklady k DzP. 

Tlačová zostava slúži ako podklad pre určenie povinnosti upraviť základ dane z dôvodu odpisovania osobných automobilov, ktoré majú vstupnú cenu vyššiu alebo rovnú 48 000,- €. Čiastka, o ktorú sa má základ dane upraviť, je korektná, ak sú do zostavy vybrané len majetky, ktoré spĺňajú podmienku luxusného vozidla.

 Odpisy pri majetkoch, ktoré majú charakter osobnej spotreby, sú daňovo uznateľné iba v pomernej časti, v akej sa používajú na podnikanie.

Daňovník si preto môže vybrať z dvoch možností uplatňovania výdavkov, a to:

 • paušálne uplatňovanie vo výške 80%,
 • preukázateľnú výšku výdavkov v závislosti od pomeru využívania majetku na súkromné účely a na podnikanie (napr. 100%, či 90% - 10%). 

Percento, ktoré chcete pri majetku uplatniť, máte možnosť zadať v agende Majetok na záložke Daňové odpisy v stĺpci Uplat.%

hore

Sklady a Kasa

 Do výpočtu zásob k objednaniu do funkcie automatických objednávok sa teraz zahŕňa i prípadný záporný stav zásoby.

 Funkciu spustíte povelom Záznam/Automatické objednávky… z agendy Zásoby.

 Ak v programe POHODA účtujete skladové hospodárstvo spôsobom A, určite využijete novo pridanú funkčnosť, vďaka ktorej si môžete prednastaviť odlišné účty pre zaúčtovanie zásob pre prácu na prelome účtovného obdobia.

V agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady/Sklady A zaškrtnite možnosť Použiť iné účty pre nasledujúce obdobie. Potom sa Vám sprístupní nová podsekcia Sklady A (prelom), na ktorej si nastavíte účty pre zaúčtovanie prírastkov a úbytkov zásob na prelom roka 2016p.

Príslušné účty si musíte vytvoriť ručne v agende Účtovníctvo/Účtová osnova, nakoľko k aktualizácii účtov dôjde až po údajovej uzávierke 2015.

 Ďalšia novinka poteší užívateľov programu Kasa Offline. Otvorenie pokladničnej zásuvky je teraz možné pomocou klávesovej skratky či cez tlačidlo priamo z dialógového okna Vyúčtovanie predaja. Túto funkčnosť využijete i v agende Kasa programu POHODA.

 Po uložení dokladu v spomínaných agendách sa zobrazí automaticky dialógové okno Vyúčtovanie predaja. Práve z tohto dialógového okna otvoríte pokladničnú zásuvku pomocou klávesovej skratky Ctrl+Shift+X.

Užívatelia používajúci dotykové rozhranie kasy môžu tiež využiť novo pridané tlačidlo Pokladničná zásuvka, ktoré sa nachádza v dialógovom okne Vyúčtovanie predaja pod polom Poznámka.

 Predaj zásob s evidenčným číslom v agende Kasa je teraz ľahší vďaka novému polu pre fulltextové vyhľadávanie.

Do dialógového okna Výber evidenčného čísla zásoby, ktoré sa zobrazí pri vkladaní zásoby s evidenčným číslom do predajky, sme pridali nové pole Hľadaj pre fulltextové vyhľadávanie. Pri zadaní Vami požadovaného evidenčného čísla do tohto pola program POHODA záznam automaticky vyfiltruje.

Výrobné čísla sú v dialógovom okne teraz radené zostupne podľa množstva na sklade.

Pre užívateľov s dotykovým rozhraním je v dialógovom okne Výber evidenčného čísla zásoby i nové tlačidlo Užív. Klávesnica pre zobrazenie klávesnice, pomocou ktorej rýchlejšie zapíšete evidenčné číslo do novo pridaného pola Hľadaj.

 Ak používate dotykové rozhranie v agende Kasa a programe Kasa Offline, program POHODA pre Vás pripravil jednoduchší spôsob vyhľadávania skladových zásob.

 Na dotykový displej sme pridali nové tlačidlo Názov. Najprv pomocou klávesnice napíšete požadovaný text a po stlačení tohto tlačidla dôjde k následnému vyhľadaniu. Ak existuje viac rovnakých skladových zásob, POHODA ich všetky vyfiltruje, v opačnom prípade vloží položku priamo do predajky. Ak text nezadáte, stlačením tlačidla Názov zobrazíte zostupne zoznam skladových zásob zoradených podľa stĺpca Názov, v ktorom si môžete požadovanú položku nájsť.

Ďalšou možnosťou výberu skladovej zásoby je napísať text v sekcii Skladové zásoby a stlačiť kláves ENTER.

hore

XML

 Ak používate export individuálnych cien skladových zásob alebo individuálnych zliav cenových skupín pri obchodných partneroch, určite oceníte rozšírenie XML schémy o export akciových cien.

 Program POHODA podporuje XML import pokladničných dokladov obsahujúcich väzbu na zlikvidované pohľadávky a záväzky.

 Teraz môžete vyexportovať agendu Hotovostné pokladne, ktorú nájdete v ponuke Nastavenie.

hore

Ostatné

 Aby sa Vám pracovalo v agende Globálne nastavenie zase o niečo pohodlnejšie, jej vzhľad sme upravili do stromovej štruktúry.

Vzhľadom na to, že neustále rozširujeme možnosti nastavenia funkcií a povelov v agende Globálne nastavenie, upravili sme jej vzhľad do stromovej štruktúry. Niektoré sekcie sme rozdelili do ďalších sekcií a vybrané funkcie a povely sme do nich presunuli. Vďaka tejto úprave sa celá agenda sprehľadnila, čo Vám umožní ľahšiu orientáciu v programe pri jeho nastavení.

 Teraz je možné prostredníctvom služby Homebanking automaticky likvidovať doklady i v cudzej mene. Automatická likvidácia dokladov sa vykoná iba v prípade, že bankový výpis a likvidovaný doklad sú v rovnakej mene.

 V agende Zásoby v sekcii Všeobecný popis sme rozšírili funkčnosť pre formátovanie textu o hypertextový odkaz. Pomocou povelu Formátovaný text vyvoláte dialógové okno HTML Editor, v ktorom vykonáte príslušnú úpravu textu.

hore

Verzia Január 2016 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

Mzdy a Personalistika: 

 • Skupinu zamestnancov, ktorí boli zvýhodnení z predchádzajúcej dlhodobej nezamestnanosti, od 15.12.2015 rozšíril nový okruch zvýhodnených zamestnancov. Zvýhodnený môže byť i ten zamestnanec, ktorý je najmenej 6 mesiacov pred vznikom pracovného pomeru evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie a má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov definovaných podľa osobného predpisu. Odvodové zvýhodnenie platí len pri splnení všetkých podmienok na uplatnenie odvodovej úľavy na SP a ZP, pričom každé zvýhodnenie sa posudzuje osobitne.

Ak prijmete do pracovného pomeru takéhoto zamestnanca, zaškrtnite pri danom pracovnom pomere pole Odvod. zvýh. SP – menej rozv. okresy a pole Úrazové poistenie a Garančné poistenie (zamestnanec a zamestnávateľ sú oslobodení od platenia odvodov na sociálne poistenie). Zamestnanca prihlásite na SP prostredníctvom RLFO s kódom 18, v elektronickej podobe s typom ZECNRO.

Ak je zamestnanec zvýhodnený i na zdravotné poistenie, zaškrtnite pole Odvod. zvýh. ZP – menej rozv. okresy a pole Zdravotné poistenie. Zamestnanec a zamestnávateľ majú sadzbu na platenie preddavkov vo výške 0 %. Pri prihlasovaní zamestnanca do ZP sa oznamuje vznik pracovného pomeru kódom 2 Z a súčasne s kódom 1W Z sa označuje splnenie podmienok na odvodové zvýhodnenie.

Ďalšie zmeny vykonávané prostredníctvom RLFO, či oznámenie skončenia odvodového zvýhodnenia na ZP sa vykonávajú rovnakým spôsobom ako u zamestnanca zvýhodneného z predchádzajúcej dlhodobej nezamestnanosti. Do mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie vstupujú obe zvýhodnené skupiny rovnako.

Sociálna poisťovňa do dňa zverejnenia aktualizácie nepublikovala kódy používané v MVPP a VPP. Ak ste takéhoto zamestnanca zamestnali v priebehu mesiaca december, túto mzdu bude potrebné vystaviť až po aktualizácii programu v priebehu mesiaca január (podmienkou je predchádzajúce zverejnenie potrebných informácií zo strany sociálnej poisťovne).

 • Pri zaúčtovaní miezd sa do ostatného záväzku so mzdou zamestnanca už vypĺňa meno v poradí priezvisko, meno, titul pred a titul za priezviskom. 

Účtovníctvo:

 • Pre dodatočný súhrnný výkaz DPH bolo opravené vykazovanie čiastky celkovej hodnoty za príslušné obdobie; do dodatočného súhrnného výkazu už správne vstupuje len hodnota plnení uvádzaných v danom dodatočnom súhrnnom výkaze.
 • Pri vyradení predmetu zo súboru hmotného majetku sa už korektne vyplní pole Čiastka a aktualizuje sa pole Obstarávacia cena vo formulári.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 133106 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť