Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Január 2016

Update POHODA, rel. 11210

K dispozícii od: 17. 05. 2016

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Január 2016, rel. 11200 (resp. 11201, 11202, 11203, 11204, 11205, 11206, 11207, 11208, 11209).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa Offline: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné mať nainštalovaný update i pre Kasu Offline, rel. 11206.

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 11210 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

 • Bola opravená chyba pri určovaní pomernej časti vymeriavacieho základu na ELDP v prípade, ak bolo prerušené dôchodkové poistenie viac ako 1x v mesiaci. Pre správne rozdelenie vymeriavacieho základu je potrebné údaje do záložky ELDP vygenerovať nanovo.
 • V súvislosti so zmenou štruktúry kontrolného výkazu DPH od 1.4.2016 bola pre tlačovú zostavu Položky Kontrolného výkazu DPH pre sekciu B3 doplnená funkčnosť zoradenia dokladov podľa poradového čísla dokladu. Ak chcete v sekcii B3 zoradiť doklady podľa poradového čísla dokladu, zaškrtnite v dialógovom okne Tlač voľbu Podľa čísla dokladu; po zaškrtnutí tejto voľby nebude v sekcii B3 zostava obsahovať sumarizačný riadok IČ DPH.

 

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2016, rel. 11209 zo dňa 26. 04. 2016:

Popis updatu:

Mzdy a personalistika

 • Sumarizácia ostatného záväzku pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť sa už vytvára korektne i v prípade zamestnancov, s rovnakým menom a priezviskom.
 • Pri exporte tlačiva Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň do formátu XML sa vypĺňa číslo účtu len v prípade, že sa žiada o vrátenie daň. bonusu.
 • V prípade, že zamestnancovi vznikol pracovný pomer 1.1. v predchádzajúcom roku ako vznikol nárok na náhradu príjmu, sa už korektne určuje rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu.

Kontrolný výkaz DPH

 • Novelou zákona o DPH sa zavádza s účinnosťou od 1.4.2016 povinnosť pre platiteľov dane v kontrolnom výkaze v časti B.3. vykazovať aj údaje o dodávateľoch tovarov alebo služieb (identifikačné číslo pre daň), ak za dané zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane v sekcii B.3. dosiahne čiastku 3 000 eur a viac.

V súvislosti s vyššie uvedenou zmenou bol do sekcie B3 doplnený nový stĺpec IČ DPH; pre sekciu B3 bola doplnená aj kontrola  IČ DPH.

Tlačová zostava Položky Kontrolného výkazu DPH bola v sekcii B3 od obdobia 04/2016 (2q2016) doplnená o sumarizáciu podľa IČ DPH, sumarizačný riadok je na zostave uvedený len v prípade viacerých dokladov s rovnakým IČ DPH.

Sekcia B.3. je pre obdobie 04/2016 (2q2016) a vyššie rozdelená do dvoch častí - časť B.3.1. a časť B.3.2.:
- v časti B.3.1. sa vykazujú údaje sumárne v jednom riadku, pokiaľ suma odpočítanej dane za zdaňovacie obdobie v sekcii B.3. bude nižšia ako 3 000 eur;
- v časti B.3.2. sa vykazujú údaje podľa jednotlivých IČ DPH dodávateľov, pokiaľ suma odpočítanej dane za zdaňovacie obdobie v sekcii B.3. dosiahne čiastku 3 000 eur a viac.

Po zostavení kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie program podľa výšky odpočítanej dane vyplní automaticky údaje do tlačovej zostavy Kontrolný výkaz DPH a do výstupu XML buď do časti B.3.1. alebo do časti B.3.2.

Správny vstup týchto plnení do agendy Položky kontrolného výkazu a následný výstup do XML pre kontrolný výkaz je zabezpečený len za predpokladu, že v programe budú jednotlivé plnenia zapísané v samostatných dokladoch s uvedením IČ DPH v adrese dodávateľa.
 

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2016, rel. 11208 zo dňa 23. 03. 2016:

Bol upravený výpočet zaokrúhlenia riadku Pridaná hodnota pre výkaz ziskov a strát pri zostavení výkazu účtovnej závierky na celé EUR.
Riadok 19 (v programe riadok 219) výkazu UZMUJ a riadok 28 (v programe riadok 228) výkazu UZPOD je už pri zostavení na celé EUR zaokrúhlený správne.
 

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2016, rel. 11207 zo dňa 18. 03. 2016:

Mzdy a Personalistika

 • Bola opravená chyba pri vysporiadaní ročného zúčtovania preddavkov u bývalých zamestnancov. Správne sa už doplní výsledok ročného zúčtovania kalendárneho roka 2015. Skontrolujte korektnosť čiastok pri vysporiadaní preplatkov u bývalých zamestnancov.
 • Do tlačových zostáv Mzdový list, Výplatný list, Výplatná páska, Výplatná páska – zložky mzdy bolo do názvu PDF súboru doplnené priezvisko a meno zamestnanca. Rozšírenie názvu PDF súborov platí pre všetky možnosti – Tlač do PDF, Odoslať PDF emailom, Tlačiť všetko emailom.

Účtovníctvo

 • Do agendy Vydané faktúry bola pridaná nová tlačová zostava Dobropis v cudzej mene.
 • Pre rok 2015 boli doplnené poznámky pre malé a veľké účtovné jednotky – tlačivo Poznámky Úč PODV 3-01.

Pre zostavenie poznámok k účtovnej závierke malej účtovnej jednotky je potrebné v agende Poznámky k uzávierke z výklopného zoznamu v poli Typ vybrať tlačivo Poznámky Úč PODV – malé a v poli Rok zadať rok 2015.

Pre zostavenie poznámok k účtovnej závierke veľkej účtovnej jednotky je potrebné v agende Poznámky k uzávierke z výklopného zoznamu v poli Typ vybrať tlačivo Poznámky Úč PODV – veľké a v poli Rok zadať rok 2015.

Tlačivo je možné po vyplnení vyexportovať do formátu FDF; pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t.j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať. Dokument vyexportovaný do formátu FDF je potrebné uložiť do PDF, aby ho bolo možné elektronicky podať ako prílohu účtovnej závierky. Pri uložení do PDF odporúčame uložiť do iného než predvoleného priečinka, tiež odporúčame zmeniť predvolený názov dokumentu.

 • V agende Účtová osnova boli upravené názvy účtov v zmysle Opatrenia MFSR č. MF/19930/2015-74, v prípade potreby upravte názov účtu ručne.
  Nové názvy účtov v účtovej osnove PÚ:
  062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou
  066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti
  351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti
  361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti
  471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Ostatné

 • Do agendy Príkazy na úhradu boli pridané tlačivá SEPA príkazov na úhradu pre vybrané banky – ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka, UniCredit Bank a VÚB.

Tlačivá sú k dispozícii v ponuke Tlačových zostáv pre tuzemské príkazy na úhradu vytvárané z účtu v niektorej z vyššie uvedených bánk, ak je pri tomto účte zapnutá voľba SEPA Europlatba.

 

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2016, rel. 11206 zo dňa 10. 03. 2016:

Personalistika a mzdy

 • Bolo upravené vypĺňanie ELDP v prípade zamestnancov, ktorí sú odvodovo zvýhodnení z predchádzajúcej dlhodobej nezamestnanosti, resp. z pobytu v jednom z najmenej rozvinutých okresov.
 • Na tlačovej zostave Výplatná páska - zložky mzdy sa už zobrazujú i výsledky z ročného zúčtovania preddavkov na daň.

Účtovníctvo

 • Bola opravená chyba vstupovania účtovných odpisov do účtovného denníka. Chyba sa prejavila pri majetku, ktorý nemá nadefinovaný účtovný odpis a uplatňuje sa iná výška daňových odpisov ako 100%. Uvedené majetky je potrebné preuložiť, aby sa odpisy do denníka uviedli korektne.
 • Pre tlačovú zostavu Príloha 1 priznaní dani z príjmu DBFOB a DPPO bolo pre export do FDF doplnené automatické vyplnenie DIČ. DIČ sa pri exporte automaticky vyplní už aj v prípade, že daňovník danú prílohu nevypĺňa (t.j. v priznaní nevypĺňa sekciu Výdavky na VaV).

Ostatné

 • Pri zmene účtu v agende Sklady v prípade účtovania Skladov A sa správne preúčtujú všetky doklady.
 • Pri načítavaní výpisu, formát SEPA XML, bolo rozšírené vypĺňanie pola Text.

 

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2016, rel. 11205 zo dňa 18. 02. 2016:

Personalistika a mzdy

 • Do tlačovej zostavy Výplatné pásky - zložky mzdy sa zoraďujú zamestnanci podľa zoradenia v danej agende (napr. podľa abecedy).
 • Na tlačovej zostave Výplatná páska - zložky mzdy sa zobrazuje počet dní sviatku aj bez toho, že je zamestnancovi za tento deň vyplatená náhrada mzdy.
 • Vypĺňanie údajov do záložky ELDP a odoslanie ELDP do formátu XML vykonáte pomocou sprievodcu. Zvolíte, či vypĺňate ELDP pre jeden pracovný pomer (aktuálny výber) alebo ELDP pre viacero pracovných pomerov (aktuálny výber). Rovnaké voľby nájdete i v Sprievodcovi pre elektronické podanie ELDP.
 • Nové metodické usmernenie pre zamestnávateľov zrušilo možnosť vyplniť pri prerušení vymeriavací základ do posledného obdobia trvania dôchodkového poistenia v danom roku. VZ sa odteraz pri vypĺňaní údajov do záložky ELDP vyčísľuje na každé obdobie trvania dôchodkového poistenia.

Účtovníctvo

 • V aplikačnom priečinku programu v zložke Dokumenty\Sablony\Ostatne nájdete tlačivá poznámok (malé i veľké) upravené pre rok 2015 vo formáte doc. i pdf. Aktuálne sme do daného priečinka doplnili i tlačivo pre malé poznámky s predvyplnenými textami v článkoch I. a III.

  Zostavenie poznámok pre veľké a malé účtovné jednotky  za rok 2015 v agende Poznámky k uzávierke  bude v programe aktualizované v priebehu mesiaca marec 2016.

Ostatné

 • Pre fiškálnu tlačiareň FT4000 bola dopracovaná diakritika pri tlači položiek na bločku.

 

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2016, rel. 11204 zo dňa 12. 02. 2016:

Personalistika a mzdy

 • Oprávnená osoba vyplnená v agende Globálne nastavenie/Dane/Daň z príjmov vstupuje aj do tlačiva Hlásenie o vyúčtovaní dane.
 • Bola odstránená chyba v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň. V prípade, že mal zamestnanec preplatok dane (r. 16), ale v konečnom dôsledku mal daň zaplatiť (r. 17 Daň na úhradu), nesprávne sa vynuloval riadok 18, kde sa uvádzala suma, ktorá sa má od zamestnanca vybrať.

Účtovníctvo

 • Pre zostavenie Priznania k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO) bola zapracovaná oprava výpočtu riadku 810 pre krátenie licencie pri období kratšom ako 12 mesiacov. Pre správny výpočet je potrebné znovu založiť priznanie pre rok 2015.
 • Pre zostavenie Priznania k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO) bola zapracovaná úprava vypĺňania sekcie D - Odpočet straty. Riadok je už editovateľný a v tabuľkách 01 až 06 sa hodnota nevypočítava automaticky, hodnotu je potrebné doplniť ručne.

Daň z pridanej hodnoty

 • Pre Kontrolný výkaz DPH za obdobie roka 2016 bol upravený algoritmus zostavenia kontrolného výkazu - bol doplnený vstup plnení osobitnej úpravy DPH po úhrade (§68d).
 • Pre Priznanie DPH bola opravená chyba pri plneniach s členením osobitnej úpravy DPH - priznanie sa už zostaví so správnymi hodnotami, do odpočítanej dane už nevstupujú položky s členením PN.
 • V súvislosti s úpravou algoritmu zostavenia Priznania DPH a Kontrolného výkazu DPH bolo potrebné zapracúvať viacero zmien, venujte prosím pozornosť nasledovným upozorneniam:

- prevodom databáz boli do záložky Osobitná úprava DPH pridané ďalšie polia potrebné pre správne zostavenie Priznania DPH/Kontrolného výkazu DPH. Priznania DPH vystavené za rok 2016 boli označené ako Neoficiálne a doklady za dané obdobie nemajú príznak vstupu do DPH. Aby bol na dokladoch doplnený príznak vstpu do DPH, je potrebné za dané obdobie vystaviť priznanie DPH znovu - odporúčame kontrolu zhody údajov;

- ak bolo pred prevodom databázy do update vystavené Priznanie DPH za obdobie roka 2016, je potrebné skontrolovať na dokladoch záložku Osobitná úprava DPH a ručne doplniť dátum v poli Dátum likv. DPH na položkách, na ktorých dátum chýba (väčšinou sa jedná o položky s členením PN);

- vzhľadom k rozsiahlym úpravám algoritmu vstupu plnení do Priznania DPH a Kontrolného výkazu DPH odporúčame venovať zvýšenú pozornosť kontrolingu vstupu plnení do zostaveného Priznania DPH aj do zostaveného Kontrolného výkazu DPH.

 

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2016, rel. 11203 zo dňa 01. 02. 2016:

Účtovníctvo

 • Pre zostavenie Priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO_B) bola zapracovaná oprava výpočtu základu dane pre príjmy podľa §6 ods. 1 a 2. Pre správny výpočet je potrebné znovu založiť priznanie pre rok 2015.

 

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2016, rel. 11202 zo dňa 29. 01. 2016:

Mzdy a personalistika

 • Tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti bolo aktualizované pre rok 2016.
 • Tlačová zostava Zníženie základu dane (príloha mzdového listu) bola upravená tak, aby do nej vstupovali i zníženia základu dane, ktoré si zamestnanec uplatňuje už dlhšie obdobie.
 • Bolo opravené zobrazovanie záložky Zložky v agende Mzdy. V prípade, že na prezeranie používate skratku Ctrl + šípka dolu/hore, záložka už sa zobrazuje korektne pre daný pracovný pomer.
 • Bol upravený export tlačiva Registračný list fyzickej osoby a Evidenčný list fyzickej osoby do formátu xml. 

Jeden súbor RLFO môže obsahovať maximálne 300 prihlášok, odhlášok či ich kombináciu. Ak interval Dátum od – Dátum do obsahuje väčší počet ako je obmedzenie, údaje sa rozdelia do dvoch alebo viacerých súborov.

Jeden súbor ELDP môže obsahovať maximálne ELDP za 1000 pracovných pomerov. Pri väčšom počte ELDP sa údaje rozdelia do dvoch alebo viacerých súborov.

 • Bol zapracovaný výpočet odvodov pre zamestnanca odvodovo zvýhodneného na SP (trvalý pobyt v jednom z najmenej rozvinutých okresov – tj. zaškrtnuté pole Odvod. zvýh. SP – menej rozv. okresy) a vstup do Mesačného výkazu poistné a príspevkov. Zamestnanec vstupuje do tlačiva s kódom 18, do formátu xml pre elektronické podanie s kódom ZECNRO. Do Výkazu poistného a príspevkov vstupuje s kódom 18 (UP a GP); ak mu vzniká i dôchodkové poistenie, vstupuje s kódom 17.

UPOZORNENIE: ES POHODA nepodporuje výpočet a následne vstup do výkazov u zamestnanca, ktorý v priebehu kalendárneho mesiaca zmenil trvalý pobyt mimo okres, ktorý patrí do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.

Daň z pridanej hodnoty

 • V súvislosti s uplatňovaním osobitnej úpravy dane z pridanej hodnoty v zmysle §68d Zákona o DPH bol do ES POHODA upravený algoritmus zostavenia priznania DPH o vstup dokladov zadaných v režime osobitnej úpravy dane z pridanej hodnoty. Doklady, na ktorých je použité členenie osobitnej úpravy, vstupujú do priznania DPH až po úhrade/čiastočnej úhrade. Podrobnejšie informácie k zadávaniu dokladov v režime osobitnej úpravy DPH nájdete na našej stránke pri popise noviniek vo verzii Január 2016.

Algoritmus pre zostavenie kontrolného výkazu DPH bude upravený v update, ktorý plánujeme zverejniť v prvej polovici mesiaca február. Do zverejnenia daného update nebude možné v programe vystaviť  Kontrolný výkaz DPH za zdaňovacie obdobie roka 2016.

Upozornenie: tak ako pre ostatné plnenia vstupujúce do DPH (Priznanie DPH, Kontrolný výkaz) je dôležitá kontrola i pre plnenia vstupujúce do DPH v režime osobitnej úpravy po úhrade. 

Účtovníctvo

 • Do ES POHODA bolo pre rok 2015 zapracované Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO). Priznanie založíte v ponuke Účtovníctvo v agende Priznanie k dani z príjmov, prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením priznania k dani z príjmov, v ktorom vyberiete príslušné zdaňovacie obdobie.

Tlačivo priznania DPPO je zapracované pre export do formátu FDF i pre export do formátu XML.
Pre export tlačiva do formátu FDF použite tlačidlo Export v dialógovom okne Tlačové zostavy. Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t.j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.
Pre export tlačiva do formátu XML použite povel Záznam/Odoslanie priznania.

Upozornenie: Správnosť výpočtov a vyplnenia je potrebné riadne skontrolovať, za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník!

Bližšie informácie o vypĺňaní priznania získate prostredníctvom pomocníka, vo formulári priznania stlačte v príslušnej sekcii kláves F1. Na našej stránke sme taktiež zverejnili poučenie pre vyplnenie DPPO.  

 • Do ES POHODA bolo pre rok 2015 zapracované Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO_B). Priznanie založíte v ponuke Účtovníctvo v agende Priznanie k dani z príjmov, prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením priznania k dani z príjmov, v ktorom vyberiete príslušné zdaňovacie obdobie.

Tlačivo priznanie DPFO_B je zapracované pre export do formátu FDF i pre export do formátu XML.

Pre export tlačiva do formátu FDF použite tlačidlo Export v dialógovom okne Tlačové zostavy. Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t.j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.

Pre export tlačiva do formátu XML použite povel Záznam/Odoslanie priznania.

Upozornenie: Správnosť výpočtov a vyplnenia je potrebné riadne skontrolovať, za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník!

Na našej stránke sme taktiež zverejnili poučenie pre vyplnenie DPFO B.

 • V aplikačnom priečinku programu v zložke Dokumenty\Sablony\Ostatne nájdete tlačivá poznámok (malé i veľké) upravené pre rok 2015 vo formáte doc i pdf.

Zostavenie poznámok pre veľké a malé účtovné jednotky  za rok 2015 v agende Poznámky k uzávierke  bude v programe aktualizované v priebehu mesiaca február 2016.

Ostatné

 • Boli upravené tlačové zostavy pre Vzájomné zápočty, na tlačových zostavách sa automaticky zobrazuje IBAN. Na tlačové zostavy bol tiež  doplnený text Dátum zápočtu je zhodný s dátumom vystavenia a text Miesto a dátum vystavenia.
 • V prípade použitia fiškálnej tlačiarne FT EFox s tlačovým manažérom nie je vyžadované nastavenie sériového portu v agende Nastavenie/Hardware.
 • Pre FT EFox a FT BlackCat bol  opravený problém padania programu pri zapnutom zariadení cez sériový port a rýchlom vkladaní položiek do Predajky.
 • Bol odstránený problém tlačenia bločku cez fiškálne zariadenie v prípade, že názov zásob na predajke má neviditeľné znaky na konci textu.

 

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2016, rel. 11201 zo dňa 08. 01. 2016:

Mzdy a personalistika

 • Na tlačovej zostave Mzdový list sa od 01.01.2016 uvádza i zrážka na doplnkové dôchodkové sporenie.
 • V agende Mzdy/Personalistika boli aktualizované tlačivá:

- Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daň. bonusu – tlačivo bolo aktualizované pre rok 2016

- Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania – tlačivo bolo aktualizované pre rok 2015

Účtovníctvo a DPH

 • Bol opravený výpočet účtovných odpisov a účtovnej zostatkovej ceny pri súbore HM; pre korektný výpočet je potrebné majetok preuložiť.
 • Pre rok 2015 boli zapracované úpravy pre zostavenie poznámok mikro účtovných jednotiek – tlačivo Poznámky Úč MÚJ 3-01.

V agende Poznámky k uzávierke je potrebné z výklopného zoznamu v poli Typ vybrať tlačivo Poznámky Úč MÚJ a v poli Rok zadať rok 2015.

Tlačivo je možné po vyplnení vyexportovať do formátu FDF; pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t.j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať. Dokument vyexportovaný do formátu FDF je možné elektronicky podať, ak ho po exporte a načítaní údajov uložíte ako PDF (pri uložení do PDF odporúčame uložiť do iného než predvoleného priečinka, tiež odporúčame zmeniť predvolený názov dokumentu).

Tlačivo Poznamky_ucmuj_2015 vo formáte .doc nájdete i v aplikačnom priečinku programu v zložke Dokumenty\Sablony\Ostatne.

Tlačivá poznámok pre veľké a malé účtovné jednotky upravené pre rok 2015 budú do programu zapracované v priebehu mesiaca február 2016. 

 • Bolo upravené XML pre daňové priznanie MOSS; do časti VAT bol doplnený nový povinný element COUNTRY_ID.

XML je validné na zverejnenú XSD schému, ale vzhľadom k tomu, že finančná správa nesprístupnila pre toto tlačivo testovacie prostredie, odporúčame skontrolovať načítanie XML do aplikácie FS pre MOSS v dostatočnom časovom predstihu.

 • Do agendy Daň z pridanej hodnoty/Priznanie DPH bolo zapracované tlačivo pre oznámenie o uplatňovaní osobitnej úpravy DPH v zmysle § 68d.

Oznámenie o uplatňovaní osobitnej úpravy v zmysle § 68d zákona o DPH nájdete v dialógovom okne Tlač (v ktoromkoľvek zostavenom priznaní DPH).

Program podporuje export tlačiva do FDF aj do XML, tlačivo je potrebné podať elektronicky vo formáte XML prostredníctvom portálu Finančnej správy alebo aplikácie eDane.

Ohľadom podrobnejších informácií k elektronickému podaniu uvedeného oznámenia prostredníctvom aplikácie eDane alebo portálu FS je potrebné obrátiť sa na finančnú správu.

Ostatné

 • Pre FT Easy-Pos bol doprogramovaný tlačový manažér pre podporu terminálového režimu; taktiež bola aktualizovaná knižnica výrobcu.

UPOZORNENIE: Vzhľadom k úpravám v agende Globálne nastavenie zapracovaným do verzie 11200 (úprava do stromovej štruktúry), odporúčame skontrolovať v účtovných jednotkách globálne nastavenie a v prípade potreby iného nastavenia ho ručne upraviť.

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132736 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť