Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Leto 2016

Novinky vo verzii Leto 2016

CD

Popisovaná verzia: POHODA Leto 2016, release 11300 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Január 2016, release 11200 SK
K dispozícii od: 31. 05. 2016

Časopis Moja POHODA k verzii Leto 2016

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.


Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 11302 - k dispozícii od 27. 07. 2016.

 

Online databáza otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Obsah:    
DPH Účtovníctvo Fakturácia
Adresár Personalistika a mzdy Sklady a Kasa
Majetok Internetové obchody XML
Homebanking Ostatné  

DPH

 Agendu Priznanie DPH sme rozšírili o možnosť využívať povel Elektronicky odoslané cez ponuku Záznam. Tým sa k danému priznaniu k dani z pridanej hodnoty vloží do formulára príznak El. odoslané a súčasne sa označí rovnomenný stĺpec.

 V programe POHODA sme upravili Sprievodcu pre elektronické podanie vyvolaného z agend Priznanie DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz.

POHODA si po novom bude pamätať Vaše nastavenie priečinka pre uloženie dátovej vety v Sprievodcovi pre elektronické podanie priznania DPH, kontrolného výkazu DPH a súhrnného výkazu. 

 Pre overenie IČ DPH v zoznamoch Finančnej správy SR bolo v programe POHODA doplnené overenie na Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu (ďalej len Zoznam platiteľov osobitnej úpravy DPH).

 Ak v agende Globálne nastavenie/CRM máte zaškrtnuté pole Overiť IČ DPH v zoznamoch Finančnej správy pri uložení dokladu, POHODA teraz pri uložení dokladu automaticky overí IČ DPH už aj na Zoznam platiteľov osobitnej úpravy DPH. Ak sa IČ DPH v danom zozname nachádza, v Sprievodcovi pre kontrolu IČ DPH sa zobrazí informácia Registrácia pre Osobitnú úpravu DPH. Táto informácia sa zobrazí tiež pri ručnom spustení sprievodcu kliknutím na IČ DPH vo formulári agendy alebo kliknutím na ikonu Internet a výberom voľby Overiť IČ DPH (FS)... 

 Kontrola IČ DPH na Zoznam platiteľov osobitnej úpravy DPH bola v programe POHODA doplnená aj na zostavený Kontrolný výkaz DPH. V súvislosti s tým pribudol v agende Položky Kontrolného výkazu DPH nový stĺpec Osobitná úprava DPH. 

 Kontrolu IČ DPH spustíte povelom Záznam/Kontrola IČ DPH... v agende Kontrolný výkaz DPH. Kontrola na Zoznam platiteľov osobitnej úpravy DPH sa vykoná len na IČ DPH s prefixom SK vo všetkých sekciách, kde sa nachádza IČ DPH. Výsledok kontroly nájdete v agende Položky Kontrolného výkazu DPH v stĺpci Osobitná úprava DPH. Výsledok môže obsahovať stav Áno, Nie alebo Nekontrolované. Podrobný popis je uvedený vo formulári v poli Stav položky. 

 Do agendy Priznanie DPH bola doplnená kontrola IČ DPH na aktuálne zoznamy: Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH (ďalej len Zoznam platiteľov DPH), Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, pri ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie (ďalej len Zoznam rizikových platiteľov DPH) a Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu (ďalej len Zoznam platiteľov osobitnej úpravy DPH), zverejnené na portáli Finančnej správy SR. 

 Prostredníctvom povelu Záznam/Kontrola IČ DPH... v agende Priznanie DPH program POHODA skontroluje na portáli Finančnej správy SR aktuálnosť týchto zoznamov. V prípade nájdenia aktuálnejších zoznamov Vás POHODA upozorní a ponúkne ich aktualizáciu. Aktualizácia zoznamov môže byť časovo náročná v závislosti od rýchlosti internetu. Ak sa rozhodnete zoznamy neaktualizovať, kontrola IČ DPH neprebehne. 

 Po aktualizácii zoznamov POHODA zobrazí Sprievodcu pre kontrolu IČ DPH. V prípade, že POHODA aktuálne zoznamy už obsahuje, zobrazí sprievodcu priamo, bez výzvy na aktualizáciu zoznamov. Po stlačení tlačidla Ďalej prebehne kontrola IČ DPH na zostavenom Priznaní DPH. Kontrola sa vykoná len na IČ DPH s prefixom SK. Výsledok kontroly sa zobrazí na poslednej strane sprievodcu formou logu. Výsledný log môžete zobraziť v poznámkovom bloku alebo vytlačiť.

 Jednotlivé IČ DPH sú v logu zoradené podľa stavu kontroly nasledovne:

 • V poriadku - IČ DPH sa nachádza v Zozname platiteľov DPH, zároveň sa nenachádza v Zozname rizikových platiteľov DPH, 
 • Neregistrované - IČ DPH sa nenachádza v Zozname platiteľov DPH, 
 • Varovanie § - IČ DPH sa nachádza v Zozname platiteľov DPH a je registrované podľa §7, §7a alebo §83, 
 • Rizikový platiteľ - IČ DPH sa nachádza v Zozname platiteľov DPH a tiež sa nachádza v Zozname rizikových platiteľov DPH, 
 • Nekontrolované - IČ DPH nemá prefix SK,
 • Osobitná úprava DPH – IČ DPH sa nachádza v Zozname platiteľov osobitnej úpravy DPH.

Upozornenie:

Novelou zákona o DPH, s účinnosťou od 1. apríla 2016, sa zaviedla povinnosť pre platiteľov dane v Kontrolnom výkaze DPH, v časti B.3., vykazovať aj údaje o dodávateľoch tovarov alebo služieb (identifikačné číslo pre daň), ak za dané zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane v sekcii B.3. dosiahne čiastku 3 000 € a viac. 

Zmeny vyplývajúce z novely zákona o DPH boli do programu POHODA zapracované už v predchádzajúcich updatoch 11209 a 11210. Pre informáciu ponúkame prehľad tých najdôležitejších zmien:

 • V agende Položky Kontrolného výkazu DPH bol do sekcie B3 doplnený nový stĺpec IČ DPH a tiež bola doplnená kontrola IČ DPH.
 • Tlačová zostava Položky Kontrolného výkazu DPH bola v sekcii B3 od obdobia 04/2016 (2q 2016) doplnená o sumarizáciu podľa IČ DPH. Sumarizačný riadok je na zostave uvedený len v prípade viacerých dokladov s rovnakým IČ DPH.

TIP
Ak budete chcieť v tlačovej zostave v sekcii B3 zoradiť doklady podľa poradového čísla dokladu, zaškrtnite v dialógovom okne Tlač voľbu Podľa čísla dokladu. Po jej zaškrtnutí nebude zostava obsahovať sumarizačný riadok IČ DPH.

 • Sekcia B.3. bola od obdobia 04/2016 (2q 2016) a vyššie rozdelená do dvoch častí:
  časť B.3.1. – údaje sa vykazujú sumárne v jednom riadku, ak suma odpočítanej dane za zdaňovacie obdobie v sekcii B.3. je nižšia ako 3 000 €,
  časť B.3.2. – údaje sa vykazujú podľa jednotlivých IČ DPH dodávateľov, ak suma odpočítanej dane za zdaňovacie obdobie v sekcii B.3. dosiahne čiastku 3 000 € a viac.
 • Po zostavení kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie POHODA podľa výšky odpočítanej dane vypĺňa automaticky údaje do tlačovej zostavy Kontrolný výkaz DPH a do výstupu XML buď do časti B.3.1. alebo do časti B.3.2. (Správny vstup týchto plnení do agendy Položky Kontrolného výkazu DPH a následný výstup do XML pre kontrolný výkaz je zabezpečený len za predpokladu, že v programe POHODA budú jednotlivé plnenia zapísané v samostatných dokladoch s uvedením IČ DPH v adrese dodávateľa.)

hore

Účtovníctvo

 Ak používate počas účtovania predkontáciu Neviem, určite Vás poteší, že pri vykonávaní účtovnej uzávierky program teraz upozorní na doklady s touto predkontáciou. 

Prostredníctvom povelu Účtovníctvo/Uzávierka/Účtovná uzávierka sa zobrazí dialógové okno Účtovná uzávierka. Po jeho odsúhlasení program POHODA skontroluje, či sa v účtovnej jednotke nenachádzajú nejaké doklady s predkontáciou Neviem. Ak áno, zobrazí upozornenie vrátane zoznamu agend a počtu dokladov, v ktorom sa príslušné doklady nachádzajú.

Konkrétne doklady je možné prípadne vytlačiť v kontrolnej zostave Doklady k zaúčtovaniu (predkontácia Neviem) v agende Účtovný denník.

 Sťahujete bankové výpisy cez službu Homebanking ešte predtým, ako faktúry importujete, a nie je teda možné likvidáciu vykonať priamo pri načítaní výpisu? Potom určite v agende Banka oceníte funkciu pre automatickú likvidáciu.

Prostredníctvom povelu Automatická likvidácia… z ponuky Záznam je možné rýchlo a ľahko spárovať pohľadávky, záväzky v domácej mene alebo doklady v cudzej mene s hradiacimi dokladmi v agende Banka. Tento povel teda použijete v prípade, keď chcete likvidáciu vykonať na existujúci doklad (bez založenia nového). Automatická likvidácia sa vykoná pre vybrané doklady, ktoré majú vyplnený variabilný symbol a zároveň ešte nie sú spárované s prvotnými dokladmi, napríklad s faktúrami.

 Otvorte agendu Banka a vyberte bankové doklady, ktoré chcete spárovať. Potom zvoľte povel Automatická likvidácia... z ponuky Záznam. Na prvej strane Sprievodcu automatickej likvidácie bankových dokladov rozhodnite o spôsobe párovania dokladov.

Nezaškrtnutím voľby Párovanie podľa zhodného VS dôjde k spárovaniu jednotlivých dokladov s rovnakým variabilným symbolom do čiastky úhrady uvedenej na doklade. Ak máte viac dokladov so zhodným variabilným symbolom a čiastka úhrady sa zároveň líši od čiastky na doklade, nedôjde k automatickému spárovaniu platieb.

Ak likvidujete viac dokladov so zhodným variabilným symbolom na jeden bankový doklad a voľbu zaškrtnete, doklady sa automaticky spárujú, pri poslednom sa však vykoná iba čiastočná likvidácia, tj. do výšky uvedenej na bankovom doklade. Likvidácia sa vykonáva od dokladu s najstarším dátumom splatnosti.

 Stlačením tlačidla Ďalej sa program pokúsi zlikvidovať jednotlivé pohľadávky a záväzky, ktoré sa po dokončení operácie objavia na záložke Likvidácia pri príslušnom bankovom doklade. Na tejto strane sprievodcu zistíte výsledky automatickej likvidácie (zoznam bankových dokladov, ktoré sa podarilo/nepodarilo zlikvidovať). Výsledky si môžete vytlačiť alebo zobraziť v Poznámkovom bloku. Pre dokončenie operácie stlačte tlačidlo Dokončiť. V agende Banka sa automaticky vyfiltrujú doklady, pri ktorých došlo k spárovaniu. Doklady skontrolujte a overte správnosť zaúčtovania v denníku.

Informácie o vykonaní automatickej likvidácie nájdete na záložke Poznámky pri konkrétnom doklade. Výsledok likvidácie je zapísaný v súbore AutLikv.txt a AutLikv.log, ktorý nájdete v adresári Log programu POHODA.

Automatickú likvidáciu môže vykonávať užívateľ s povoleným právom Likvidácia v strome práv Podvojné účtovníctvo/Ostatné v agende Prístupové práva.

Algoritmus párovania dokladov a zaúčtovania jednotlivých pohybov funguje na rovnakom princípe ako pri službe Homebanking.

Podrobnejší popis nájdete v interaktívnom pomocníkovi programu POHODA.

 Ponuku tlačových zostáv agendy Interné doklady rozšírila nová tlačová zostava Jednostranný zápočet pohľadávok a záväzkov. 

hore

Adresár

 Teraz môžete v adresári pri každej firme individuálne nastavovať Cudziu menu a Východiskovú sadzbu DPH, ktoré sa následne prenesú spolu s adresou do dokladu.

 Cudziu menu zadajte priamo do agendy Adresár k jednotlivým kontaktom, pre ktoré požadujete východiskové vystavenie dokladu v konkrétnej cudzej mene. Pri vytváraní nového dokladu potom stačí vybrať príslušnú firmu a pole Čiastka sa automaticky zmení na pole Čiastka v cudzej mene. Súčasne s tým sa vloží do dokladu cudzia mena z Adresára. 

 Východiskovú sadzbu DPH vyberte pre firmy, pri ktorých najčastejšie prebieha fakturácia v inej sadzbe, ako máte nastavenú v agende Užívateľské nastavenie. Pre skladové zásoby sa i naďalej bude prednostne používať sadzba DPH nastavená pre jednotlivé skladové karty v agende Zásoby.

hore

Fakturácia

 Využívate často tlačovú zostavu Kniha záväzkov či Prijaté faktúry a chýbal Vám pre väčšiu prehľadnosť údaj o variabilnom symbole? Program POHODA Vám ho teraz poskytne.

Pomocou pridaných tlačových zostáv Prijaté faktúry (na šírku) a Kniha záväzkov (na šírku) si teraz vytlačíte vybrané doklady vrátane variabilného symbolu.

 Tlačové zostavy nájdete v agende Prijaté faktúry v dialógovom okne Tlač, pod súpiskou Prijaté faktúry a Kniha záväzkov. 

 Máte prijatú zálohovú faktúru a chcete vykonať jej odpočet vrátane položiek do konečnej zúčtovacej faktúry? POHODA teraz k týmto položkám automaticky vyplní tiež predkontáciu s účtom, ktorý ste nastavili danej zásobe v agende Zásoby.

Doteraz sa predkontácia nastavovala iba po prenose položkovej vydanej zálohovej faktúry do konečnej zúčtovacej faktúry, teraz sme funkčnosť rozšírili i na prijaté zálohové faktúry.

 Na záložke Zaúčtovanie v agende Zásoby do pola Náklad vyplňte účet, na ktorý sa má zásoba zaúčtovať. V agende Predkontácia si s týmto účtom vytvorte novú predkontáciu, ktorá sa použije v agende Prijaté faktúry. Následne do novej prijatej zálohovej faktúry preneste skladovú zásobu, ktorá má pole Náklad vyplnené. Ak pri odpočte tejto zálohovej faktúry použijete povely Preniesť aj položky alebo Preniesť s výberom položiek, skladové položky novo vzniknutej prijatej faktúry sa zaúčtujú na účet nastavený v agende Zásoby.

 POHODA Vám prináša novú tlačovú zostavu Súčet faktúr podľa sadzieb DPH, ktorú nájdete vo Vydaných a Prijatých faktúrach. Využijete ju predovšetkým pre prehľad čiastok v jednotlivých sadzbách DPH za vybrané faktúry. Tento typ tlačovej zostavy môžete už poznať z agendy Predajky.

 Potrebujete pre svoju banku alebo obchodných partnerov prehľad neuhradených pohľadávok a záväzkov po splatnosti? Ak áno, tak určite oceníte možnosť ľubovoľne si nadefinovať limity počtu dní po splatnosti, podľa ktorých sa príslušné pohľadávky a záväzky rozdelia.

Zoznam pohľadávok a záväzkov po splatnosti poskytujú zostavy Pohľadávky podľa rozmedzia splatnosti a Záväzky podľa rozmedzia splatnosti. Doteraz program POHODA umožňoval tlač takýchto dokladov rozdelených do kategórií podľa vopred daného počtu dní po splatnosti (do 30, 90, 180, 360 a nad 360 dní). Teraz si okrem toho môžete nastaviť tiež vlastné rozmedzie splatnosti.

 Nastavenie limitov dní po splatnosti sa vykonáva v dialógovom okne Tlač pri zostavách Pohľadávky podľa rozmedzia splatnosti (v agendách Vydané faktúry a Ostatné pohľadávky) a Záväzky podľa rozmedzia splatnosti (v agendách Prijaté faktúry a Ostatné záväzky). Do pola Rozmedzie splat. si zadajte dolné limity intervalov dní po splatnosti. Limity sa musia od seba oddeliť čiarkou a môžu nadobúdať kladné hodnoty (dni po splatnosti) alebo záporné hodnoty (dni pred splatnosťou). Ak si chcete zobraziť pohľadávky a záväzky s počtom dní po splatnosti, ktoré presahujú posledný interval, zadajte si ako posledný limit znak *. Napríklad pre zobrazenie splatnosti do 720 dní, nad 720 dní a nad 1 080 dní, zadajte rozmedzie splatnosti nasledovne: *,720,1080,*.

 Teraz sme pridali začiatočné stavy syntetických účtov prijatých a poskytnutých záloh na príslušné tlačové zostavy zálohových faktúr.

Na tlačové zostavy Inventúra vydaných zálohových faktúr a Súpis vydaných zálohových faktúr sme pridali údaj o začiatočnom stave syntetického účtu prijatých záloh 324. Tieto kontrolné zostavy sú dostupné v agende Vydané zálohové faktúry.

Doplnili sme tiež začiatočný stav syntetického účtu poskytnutých záloh 314 na kontrolné zostavy Inventúra prijatých zálohových faktúr a Súpis prijatých zálohových faktúr. Tieto zostavy nájdete v agende Prijaté zálohové faktúry.

hore

Personalistika a mzdy

 Od novej verzie môžete pri zaúčtovaní miezd vytvoriť pre každého zamestnanca samostatný pokladničný doklad na výplatu mzdy v hotovosti.

 Do agendy Globálne nastavenie/Mzdy sme pre tento účel pridali voľbu Vytvárať hot. doklady podľa zamestnancov. Na doklade bude vždy uvedené meno a adresa zamestnanca, rovnako ako na záväzku pri výplate mzdy na účet.

 Aby ste lepšie odlíšili záväzky vytvorené z miezd jednotlivých zamestnancov, je teraz možné do programu POHODA zadať pre každého zamestnanca jedinečný variabilný symbol. 

 Do agendy Pracovné pomery sme na záložku Mzda k existujúcemu polu Špecifický symbol (Š. s.) doplnili pole Variabilný symbol (V. s.), kam môžete zapísať napríklad osobné číslo zamestnanca. Ak pole nevyplníte, variabilný symbol bude vytvorený v tvare RRRRMM, napr. 201605, tak ako doteraz. 

 V agende Pracovné pomery na záložke Neprítomnosť pribudol nový druh neprítomnosti Prekážky na strane zamestnávateľa.

Neprítomnosť použijete v prípade, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa. Dané prekážky upravuje § 142 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Neprítomnosť je možné zadať na hodiny a dni. Počas obdobia, kedy nemôže zamestnanec vykonávať prácu z dôvodov prekážok na strane zamestnávateľa, mu prináleží náhrada mzdy v % výške z jeho priemerného zárobku.

 V agende Globálne nastavenie/Mzdy zadáte % náhrady do pola Prekážky na strane zam-ľa. V zadanej sadzbe bude zamestnancom vyplatená náhrada mzdy za tzv. prestoje. Ako východisková je nastavená výška 60 % náhrady. Počet dní a hodín, či zodpovedajúca výška náhrady mzdy, bude uvedená i vo formulári agendy Mzdy za jednotlivé mesiace.

Prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 4 sú z pohľadu Zákona o sociálnom poistení vylúčenou dobou (ak pôjde o celý deň). Ostatné prekážky vylúčenou dobou nie sú. Z tohto dôvodu je potrebné vyplniť na záložke ELDP pole VZ vyl. dôb (vymeriavací základ vylúčených dôb) a navýšiť počet dní vylúčených dôb o dni prekážok podľa § 142 ods. 4.

 V agende Pracovné pomery na záložke Neprítomnosť pribudol nový druh neprítomnosti Choroba (nad 52 týždňov).

Neprítomnosť použijete v prípade, ak je zamestnanec uznaný za práceneschopného dlhšie ako 52 týždňov. Zamestnancovi v takomto prípade skončilo podporné obdobie a z pohľadu Zákona o sociálnom poistení vzniká prerušenie poistenia. Nový druh neprítomnosti zadáte s dátumom odo dňa, kedy vzniká prerušenie sociálneho poistenia.

Z pohľadu zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z. je zamestnanec na účely zdrav. poistenia považovaný aj po 52. týždni trvania práceneschopnosti, tj. zamestnávateľ nemá žiadne oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni.

 Dni Choroby (nad 52 týždňov) vstupujú do pola Choroba v agende Mzdy za jednotlivé mesiace na záložke Hrubá mzda. Za pretrvávajúcu práceneschopnosť zamestnancovi neplynie nárok na náhradu príjmu.

 V agende Pracovné pomery na záložke Neprítomnosť pribudol nový druh neprítomnosti Výkon väzby (trestu).

Neprítomnosť použijete v prípade, ak bol zamestnanec vzatý do väzby, resp. bol odsúdený, pričom pracovný pomer so zamestnancom nebol ukončený okamžitým skončením pracovného pomeru. Zamestnancovi vzniklo od tohto dňa prerušenie na sociálne poistenie. Zamestnanec za dané obdobie nemá zdaniteľný príjem a podľa zákona o zdrav. poistení za tieto obdobia nie je zamestnancom na účely zdravotného poistenia.

Za dni neprítomnosti zamestnancovi neprináleží náhrada mzdy. Formulár agendy Mzdy za jednotlivé mesiace pre túto ojedinelú neprítomnosť nie je upravený, v agende je však možné pridať stĺpec Výkon väzby, trestu (dni). Do ostatných výpočtov a tlačových zostáv neprítomnosť vstupuje.

 V agende Pracovné pomery na záložke Doplnkové údaje pribudla nová sekcia Životné poistenie pre zadanie príspevku zamestnávateľa na životné poistenie. 

 Zo zoznamu najprv vyberiete príslušnú poisťovňu, následne do pola Čiastka zadáte pevnú čiastku príspevku a vyplníte variabilný a špecifický symbol platby uvedený na zmluve o životnom poistení.

 Príspevok je tiež možné zadať pomocou záložky Trvalé zložky mzdy, kde v stĺpci Zložka vyberiete nový druh zložky mzdy Prísp. na živ. poistenie, vyplníte obdobie Od – Do a zadáte výšku príspevku. 

Príspevok sa potom podľa nastavenia pri vystavení mzdy za príslušný mesiac automaticky prenesie buď do nového pola Prísp. na živ. poistenie na záložke Iný príjem, alebo bude podľa nastavenia Od – Do vyčíslený na záložke Zložky mzdy. 

 V agende Pracovné pomery na záložke Zrážky bolo doteraz možné zadať druh zrážky Životné poistenie. Odteraz je možné vybrať už i príslušnú Životnú poisťovňu. 

 Vybranú životnú poisťovňu k zrážke za životné poistenie za zamestnanca je možné vybrať na záložke Zrážky v novom stĺpci Živ. poisť. 

 V ponuke Mzdy/Zoznamy pribudla nová agenda Životné poisťovne, ktorá obsahuje zoznam niektorých poisťovní, ktoré poskytujú životné poistenie. 

Tento zoznam je možné ľubovoľne dopĺňať a pomocou novej tlačovej zostavy Zoznam životných poisťovní si zoznam môžete tiež vytlačiť. Ak navyše zaškrtnete pole Sumarizácia ostatných záväzkov, pre danú poisťovňu sa po zaúčtovaní miezd vytvorí spoločný ostatný záväzok na príspevky na živ. poistenie za všetky pracovné pomery. Podmienkou pre správnu sumarizáciu je vyplnenie variabilného a špecifického symbolu. 

 V agendách Mzdy za príslušný mesiac pribudlo na záložke Iný príjem nové pole Príspevok na živ. poistenie. 

Ide o nepeňažný príjem, ktorý ovplyvňuje vymeriavací základ na sociálne a zdravotné poistenie, a tiež zvyšuje základ dane. 

 Po zaúčtovaní miezd sa v agende Ostatné záväzky automaticky vytvoria príspevky na živ. poistenie podľa jednotlivých poisťovní a pracovných pomerov. Ak chcete v rámci jednej životnej poisťovne vytvoriť spoločný záväzok za všetky pracovné pomery stačí, ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej novinke, ak v agende Životné poisťovne zaškrtnete pole Sumarizácia ostatných záväzkov.

 Ostatný záväzok program zaúčtuje podľa predkontácie nastavenej v sekcii Globálne nastavenie/Mzdy/Predkontácia v poli Životné poistenie. V prípade, že predkontácia vyplnená nebude, POHODA ostatný záväzok zaúčtuje s predkontáciou Neviem.  

 Výšku vyplatených príspevkov na živ. poistenie si môžete pozrieť (skontrolovať) v agende Pracovné pomery na tlačovej zostave Príspevky zamestnávateľa na životné poistenie. 

 V agende Pracovné pomery je teraz možné pridať nový stĺpec Poisťovňa.

 V agende Personalistika na záložke Dane je teraz možné vyplniť obdobie v stĺpcoch Od – Do pri všetkých typoch.

Vypĺňanie období doteraz nebolo možné napríklad pri typoch Zdravotné poistenie u iného zamestnávateľa, Sociálne poistenie u iného zamestnávateľa, Príjem na dohodu u iného zamestnávateľa, Daňový bonus vyplatený u iného zamestnávateľa atď.

Vypĺňanie období Od – Do využijete najmä vtedy, ak si napríklad chcete nastaviť potvrdenia o zdaniteľných príjmoch presne podľa skutočnosti.

 V agendách Mzdy za jednotlivé mesiace bolo do tlačovej zostavy Podklady pre použitie rezervy na nevyčerpanú dovolenku pridané nové pole VZ na ZP a bol upravený výpočet odvodov na zdravotné poistenie.

Tlačová zostava slúži ako podklad na zaúčtovanie čerpania rezervy. V jednotlivých mesiacoch uvádza zamestnancov, ktorí čerpali starú dovolenku, výšku náhrady mzdy za čerpanie tejto dovolenky a zodpovedajúce poistné zamestnávateľa.

 Novo pridané pole VZ na ZP zodpovedá náhrade mzdy za čerpanie starej dovolenky upravenej o výšku odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie. Výška odpočítateľnej položky sa určuje pomerom k celkovému počtu kalendárnych dní na ZP v danom mesiaci. Odvody na sociálne poistenie sa vyčísľujú z náhrady mzdy za čerpanie starej dovolenky, tak ako doteraz.

hore

Sklady a Kasa

 Ak máte v programe POHODA určenú prioritu cien pri výdaji zásob zo skladov, určite Vás bude zaujímať upravená funkčnosť porovnávania priority cenovej akcie a cenovej hladiny na doklade pri predaji zásoby.

Ak je v agende Globálne nastavenie/Sklady/Ceny a zľavy zaškrtnutá voľba Používať najnižšiu cenu, porovná sa pri vložení zásoby do dokladu čiastka podľa cenovej akcie s čiastkou podľa cenovej hladiny, ktorá je uvedená na doklade v poli Ceny. Následne sa použije nižšia z nich. Výnimkou je situácia, kedy je pri zásobe pre daného odberateľa súčasne definovaná tiež individuálna cena. V tomto prípade sa porovná individuálna cena s cenovou akciou a k cenovej hladine na doklade sa už neprihliada.

 Využívate v programe POHODA možnosť vybrať si pre prácu iba jeden sklad? Potom Vás určite poteší nová možnosť výberu ľubovoľného počtu skladov.

 V agende Sklady pomocou povelu Vybrať/odobrať sklad alebo stlačením klávesu ENTER ľahko pridáte alebo naopak odoberiete z výberu aktuálny sklad. Ak sú pre prácu vybrané iba niektoré sklady, zobrazujú sa pre lepšiu prehľadnosť v agende zelenou farbou. Na prvý pohľad tak ľahko vidíte, ktoré sklady sú aktuálne vybrané.

Ak používate väčšie množstvo skladov, využijete preddefinovanú otázku Vybrané sklady pre vyfiltrovanie aktuálne označených skladov. Túto otázku nájdete v agende Sklady v miestnej ponuke, ktorú vyvoláte cez pravé tlačidlo myši nad záložkou tabuľky.

Pri práci v dokladových agendách program POHODA ponúkne iba zásoby zo skladov, ktoré sú vybrané v agende Sklady, a ostatné skryje.

 Tiež pre agendu Servis si pripravila POHODA drobné vylepšenie. Teraz máte lepší prehľad o prijatých zálohách od zákazníka na vykonanie servisných prác.

 Doklad na čiastku zadanú do pola Záloha môžete vytvoriť priamo z agendy Servis prostredníctvom povelu Záznam/Vystaviť zálohovú faktúru. Teraz sa doklad (zálohová faktúra) vytvorí položkovo a na dynamickej záložke Doklady nájdete odkaz na príslušný doklad. 

 Do tlačovej zostavy Podklady pre zaúčtovanie, ktorú nájdete v agende Predajky, sa teraz ponúkajú i doklady vystavené v programe POHODA Kasa Offline.

 Tlačovú zostavu Podklady pre zaúčtovanie využijete v prípade, ak zaúčtovanie tržieb nevykonávate priamo v programe POHODA. Zaškrtnutím voľby Jednotlivo pre každú kasu (teraz i pre Kasu Offline), resp. Jednotlivo pre každého užívateľa sa na zostave vyčíslia hodnoty za každú pokladňu, resp. užívateľa zvlášť na samostatný list.

 Do Globálneho nastavenia sme pridali voľbu Povoliť uloženie dokladu bez evidenčného čísla.

 Pri vkladaní zásob s evidenčným číslom do príjmového, resp. výdajového dokladu sa ponúka voľba Preniesť bez ev. čísla. Program teraz umožní doklad bez evidenčného čísla tiež uložiť.

Ak novú voľbu Povoliť uloženie dokladu bez evidenčného čísla odškrtnete, nebude možné uložiť príjmový, resp. výdajový doklad bez evidenčného čísla. Tým zabránite možnému nesúladu mezi stavom zásoby a stavom na evidenčných číslach.

Voľbu nájdete v Globálnom nastavení v sekcii Sklady/Doklady so zásobami. Vo verzii programu 11300 je voľba implicitne zaškrtnutá.

Na doklady, ktorými neprebieha pohyb zásob (napr. Vydané ponuky, Prijaté dopyty atď.), voľba nebude mať vplyv. I naďalej bude možné tieto doklady uložiť bez evidenčného čísla.

 Využívate v agende Kasa a programe POHODA Kasa Offline možnosť odloženia predaja? Určite oceníte pridanie/rozšírenie tejto voľby pri práci viacerých užívateľov v rovnakom čase.

Doteraz pri striedaní práce užívateľov v agende Kasa a programe POHODA Kasa Offline musel prichádzajúci užívateľ zrušiť alebo uložiť rozpracovaný predaj toho predchádzajúceho. Teraz môžete využiť pridaný povel Odložiť, ktorý odloží rozpracovanú predajku. Nájdete ho v dialógovom okne zobrazenom priamo pri prihlásení daného užívateľa, napr. cez ikonu Prihlásiť sa... Potom, ako ste zvyknutí, sa najskôr zobrazí dialógové okno pre uvedenie dôvodu odloženia predajky. Po následnom prihlásení užívateľa a vstupu do agendy Kasa sa zobrazí dialógové okno upozorňujúce na odložené predajky, ktoré si môžete zobraziť.

hore

Majetok

 V agende Odpisové plány si teraz môžete pri jednotlivých odpisových plánoch účtovných odpisov nastaviť vlastný spôsob zaokrúhľovania účtovných odpisov.

Pomocou nového poľa Zaokrúhľovanie účt. odpisov môžete nastaviť počet desatinných miest, na ktoré chcete zaokrúhľovať, ako aj spôsob zaokrúhľovania účtovných odpisov. Zaokrúhľovanie je možné nastaviť len pri odpisovom pláne, ktorý nie je použitý už v uzatvorenom roku.

Pre nové odpisové plány je v programe POHODA preddefinované zaokrúhľovanie účtovných odpisov na 0,01 matematicky. Toto nastavenie však môžete upraviť podľa spôsobu zaokrúhľovania, ktorý je stanovený vo vnútornom predpise účtovnej jednotky.

Odpisové plány, ktoré ste používali doteraz, majú nastavené zaokrúhľovanie na 0,10 nadol, aby sa zachoval pôvodný výpočet účtovných odpisov.

 Do agendy Drobný majetok sme pridali dve tlačové zostavy. Tie Vám umožnia lepšie sa orientovať v evidencii majetku.

V agende Majetok/Drobný majetok teraz nájdete tlačovú zostavu Karta drobného majetku, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje o vybranom majetku, ako je inventárne číslo, jednotková cena, počet, dátum obstarania a vyradenia. Ak potrebujete zobraziť súpisku drobných majetkov, odporúčame použiť tlačovú zostavu Karty drobného majetku, ktorá obsahuje všetky Vami vybrané záznamy, opäť so všetkými potrebnými údajmi.

 Tlačové zostavy vyvoláte cez ponuku Súbor/Tlačové zostavy pomocou dialógového okna Tlač.

hore

Internetové obchody

 Do všeobecného internetového obchodu je teraz možné z programu POHODA exportovať údaje z agendy Cenové akcie.

 Do agendy Internetové obchody/Nastavenie internetových obchodov sme pre lepšiu prehľadnosť pridali pre Všeobecný internetový obchod novú záložku Export-XSLT, na ktorú sme presunuli údaje zo záložky Export z časti Transformácia XSLT výstupných údajov z programu POHODA.

hore

XML

 V agende Zásoby sme rozšírili XML import o prenos parametra Príjem a Výdaj - členenie DPH na záložke Zaúčtovanie.

 XML komunikáciu programu POHODA sme rozšírili o export údajov z agendy Bankové účty. Súčasne sme pridali export a import údajov agendy Inventúrne zoznamy.

 V agende Vydané faktúry bol XML export rozšírený o prenos parametra Dátum exspirácie.

 Pri spustení XML komunikácie cez povel Súbor/Dátová komunikácia/XML import/export… si teraz program POHODA pamätá nastavenie zložiek XML komunikácie podľa prihláseného užívateľa.

 Teraz je možné pri využití XML komunikácie z príkazového riadku automaticky načítať kurzový lístok.

Pri spustení XML komunikácie cez príkazový riadok sa najprv program POHODA pokúsi automaticky načítať kurzový lístok, až potom sa spustí samotná XML komunikácia. Celkový priebeh stiahnutia bude zaznamenaný v súbore batch.log v zložke Log.

 Aby k stiahnutiu kurzového lístka došlo, je potrebné mať v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny zaškrtnutú možnosť Automaticky načítať kurzy.

 XML komunikácia v programe POHODA bola rozšírená o import údajov do agendy Číselné rady.

hore

Homebanking

 V programe POHODA bol upravený export príkazu na úhradu do formátu SEPA XML - verzia 1.1.3.

Ak si teraz v agende Príkazy na úhradu v Sprievodcovi exportom príkazov na úhradu zvolíte pre export voľbu Všetky vybrané príkazy, položky každého príkazu budú mať nadefinovanú splatnosť určenú pre daný príkaz na úhradu.

 Pri importe výpisu vo formáte SEPA XML do agendy Banka sa teraz do záložky Poznámka vypĺňa okrem údajov z pola Text navyše i údaj o mene majiteľa účtu. 

 V novej verzii je podporovaný i import výpisu vo formáte SEPA XML zo Štátnej pokladnice.

hore

Ostatné

 Novo pridaná agenda Zásielky Vám poslúži na evidenciu listových zásielok, balíkov a ďalších typov zásielok. Môžete ich automaticky vytvárať priamo z dokladu, doplniť o ďalšie údaje a potom ich vyexportovať pre podanie na Slovenskú poštu. Všetky odoslané zásielky tak budete mať na jednom mieste.

 Najprv je potrebné nastaviť najčastejšie používané spôsoby dopravy. V agende Dopravcovia si môžete pre Slovenskú poštu prednastaviť najčastejšie používané hodnoty ePodacieho hárku. Ak máte od Slovenskej pošty pridelený rozsah podacích čísel, stačí zadať prefix, sufix a rozsah a POHODA bude automaticky číslovať zásielky. Typ Ostatné využijete napríklad pre zadanie osobného odberu. Agendu Dopravcovia otvoríte z ponuky Adresár.

 Nastavenú službu je následne možné vybrať v agendách Vydané faktúry a Prijaté objednávky v poli Dopravca. Po jeho vyplnení vytvoríte záznam do agendy Zásielky v ponuke Adresár, a to prostredníctvom povelu Vygenerovať zásielky z ponuky Záznam. Ten sa potom v agende Zásielky automaticky vyplní hodnotami podľa zvoleného dopravcu. Pole Dopravca je možné vyplniť i v agendách Vydané zálohové faktúry a Výdajky, z nich však nemôžete zásielky generovať.

Záznamy zásielok je možné zakladať i ručným zadaním všetkých hodnôt bez nadväznosti na ostatné agendy. Potom stačí údaje skontrolovať, príp. doplniť na záložke Položky podania.

Pri vydanej faktúre alebo prijatej objednávke hneď zistíte, s akým dátumom ste zásielku vytvorili. Využijete na to stĺpec Vytvorenie zásielky. Zo zdrojového dokladu sa na záznam so zásielkou prepnete pomocou záložky Doklady. Tá v agende Adresár otvorí prehľad zásielok zapísaných s touto adresou.

 Zásielku je možné exportovať, a to prostredníctvom povelu Záznam\Export pre dopravcov\Slovenská pošta. V zobrazenom sprievodcovi môžete prekontrolovať obsiahnuté údaje a vybrať úložisko výsledného súboru. Po dokončení sprievodcu sa prepne stav K vybaveniu na Vybavené a vyplní sa pole Dátum exportu. Ak potrebujete záznam znovu vyexportovať, stačí jeho stav znovu prepnúť na stav K vybaveniu. Vyexportovaný súbor je možné jednoducho nahrať na portál Slovenskej pošty a následne si cez portál vytlačiť Adresné štítky.

 Máte mnoho užívateľských zostáv, ktoré by ste potrebovali exportovať a importovať? Program POHODA Vám to teraz umožní.

Túto novú funkciu využijete, ak potrebujete prenášať upravené užívateľské tlačové zostavy z jedného programu POHODA do druhého.

 Export užívateľskej zostavy vykonáte v dialógovom okne Tlač, kde označíte príslušnú užívateľskú zostavu a potom na nej kliknete pravým tlačidlom myši. V zobrazenej miestnej ponuke zvoľte povel Export užívateľskej zostavy. Následne v dialógovom okne Uložiť UPH súbor ako vyberte, kam chcete súbor uložiť a pod akým názvom.

 Import užívateľskej zostavy vykonáte cez ponuku Súbor/Import zostavy… V zobrazenom dialógovom okne Import tlačovej zostavy následne vyberiete pomocou poľa Prechádzať... danú zostavu. Následne zvoľte, či chcete zostavu importovať ako užívateľskú zostavu, resp. náhradu originálu a či ju požadujete naimportovať do všetkých účtovných jednotiek, alebo iba do aktuálnej. Na ďalšej strane sprievodcu sa zobrazia upresňujúce informácie o zostave. Po dokončení sprievodcu nájdete tlačovú zostavu pridanú v dialógovom okne Tlač v príslušnej agende.

 Potrebujete preniesť databázu GlobalData medzi radmi SQL a E1, prípadne vykonať migráciu servera? Teraz Vám s tým pomôže sprievodca Export databáz do formátu Access, do ktorého sme túto databázu zaradili. 

Sprievodca Export databáz do formátu Access je dostupný z agendy Účtovné jednotky cez ponuku Databáza, zvolením povelu Export databáz. Databázu GlobalData je možné importovať i spätne, a to pomocou Sprievodcu zavedením účtovnej jednotky a zvolením možnosti Hromadný prevod databáz. Počas sprievodcu sa zobrazuje otázka na prevedenie úloh do variantu E1/SQL.

 Aby bolo odosielanie e-mailov prostredníctvom SMTP klienta z programu POHODA ešte jednoduchšie, vylepšili sme spôsob vkladania adresátov.

Doteraz sa pri písaní e-mailu z programu vkladali adresy príjemcov do jednotlivých polí postupne (napr. do polí Komu… alebo Kópia…). Do dialógového okna Výber e-mailovej adresy príjemcu sme však pridali nové povely Komu->, Kópia -> a Skrytá kópia ->, vďaka ktorým môžete zadávať či vyberať jednotlivých príjemcov a po výbere všetkých adries a zvolení povelu OK sa všetky údaje naraz prenesú do príslušných polí dialógového okna Odoslanie e-mailu.

 Rad programu POHODA SQL sme rozšírili o možnosť nastavenia a plánovania úloh pre správu databázy a zálohovanie SQL Servera. Jednoducho a prehľadne si tak nastavíte správu a tvorbu záloh databáz Vášho účtovníctva.

 Agendu Automatické úlohy nájdete cez ponuku Databáza z agendy Účtovné jednotky. Pomocou tlačidla Nastavenie potom spustíte sprievodcu pre nastavenie úlohy, ako aj sprievodcu pre naplánovanie jej spúšťania. Môžete si tak pripraviť kompletný automatizovaný plán údržby a záloh, napr. na nočné hodiny.

 Od verzie 11300 už nie je v programe POHODA podporovaná knižnica MSXML4.DLL. Teraz je podporovaná knižnica MSXML6.DLL.

 V programe POHODA E1 sme umožnili nastaviť príznak Globálne práva užívateľovi, ktorý má nastavenú rolu.

 V agende Nastavenie/Prístupové práva zvoľte užívateľa, ktorý má nastavenú rolu. Následne cez ponuku Záznam zvoľte povel Globálne práva. 

 Upravili sme vytváranie a editáciu voliteľných parametrov vo variante POHODA E1.

 Po novom odporúčame pre vytváranie alebo editáciu záznamov v agende Voliteľné parametre otvoriť účtovnú jednotku exkluzívne. Toto otvorenie vykonáte v agende Účtovné jednotky kliknutím pravým tlačidlom myši na vybranú účtovnú jednotku a v zobrazenej miestnej ponuke zvoľte povel Otvoriť účtovníctvo exkluzívne… Pri takomto otvorení môže užívateľ editovať a vytvárať voliteľné parametre bez toho, aby niekto v danej účtovnej jednotke práve pracoval. Po otvorení účtovnej jednotky exkluzívne sa na stavovom riadku zobrazí pred názvom firmy znak (*). Ak účtovná jednotka nebude otvorená exkluzívne, pri otváraní agendy Voliteľné parametre sa zobrazí odporúčanie na otvorenie účtovnej jednotky exkluzívne. Po stlačení tlačidla Áno bude agenda Voliteľné parametre otvorená v režime editácie a môžete vytvárať a editovať záznamy ako doteraz. Po stlačení tlačidla Nie bude agenda otvorená iba v režime na čítanie.

 Posledný záznam môžete teraz zobraziť iba v dokladových agendách.

 Ak zaškrtnete možnosť Zobraziť vždy posledný záznam (dokladové agendy), ktorú nájdete v agende Užívateľské nastavenie/Ostatné, zobrazí sa posledný záznam tak, ako ste boli zvyknutí, ale iba v dokladových agendách (napríklad Banka, Zmluvy, Časové rozlíšenie, Peňažný denník, Prijaté dopyty, Výdajky, Vydané faktúry, Servis, Predajky).

 Do programu POHODA sme pridali informačnú lištu, vďaka ktorej s Vami budeme môcť jednoduchšie komunikovať a odovzdať Vám dôležité informácie.

Nové farebne odlíšené informačné pruhy budú slúžiť na zobrazenie rôznych informácií, napríklad o prebiehajúcej odstávke niektorého zo systému Finančnej správy. Zobrazia sa tu stručné predmety správ, pre prečítanie bližších informácií zvoľte povel Prečítať. Informačnú lištu je možné tiež skryť. 

Ak zvolíte povel Prečítať, dôjde k spusteniu východiskového internetového prehliadača s vyfiltrovanými aktívnymi správami pre aktuálny produkt/rad/variant, z ktorého ste zvolili daný povel. Správy sú evidované a delené do dvoch kategórií podľa dôležitosti. Každá kategória sa v programe POHODA zobrazuje s vlastným farebne odlíšeným pruhom. 

 Na webové stránky so správami sa môžete prepnúť i ručne pomocou odkazu Správy z informačnej plochy na paneli firmy alebo cez ponuku Pomocník/Správy.

 Vykonali sme úpravy komunikácie radu POHODA SQL a POHODA E1 s SQL Serverom a tým zvýšili jeho rýchlosť. 

Optimalizáciou komunikácie našich produktov s SQL Serverom sme znížili jeho záťaž a na základe toho sa zrýchlil. Touto zmenou potešíme užívateľov radu POHODA SQL i POHODA E1, ktorí zatiaľ môžu rýchlejšie pracovať v agendách Zásoby a Pohyby, postupom času potom i v ďalších agendách. 

hore

Verzia Leto 2016 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

DPH

 • Tlačové zostavy Prehľad plnení s kráteným nárokom na odpočet, Prehľad plnení s kráteným nárokom na odpočet (bez stĺpca Znížená sadzba2), Kontrola pohybu na účte DPH s priznaním DPH, Nezahrnuté prijaté faktúry (nezaplatená DPH) boli doplnené o vstup členení osobitnej úpravy DPH (OsU).
 • Do agendy Daň z pridanej hodnoty bola doplnená nová tlačová zostava Nezahrnuté vydané faktúry (nezaplatená DPH); do zostavy vstupujú neuhradené  doklady s členením osobitnej úpravy DPH (OsU), zostava nerešpektuje čiastočné úhrady.
 • V súvislosti so zapracovaním členení osobitnej úpravy (OsU) bol upravený vzorec pre výpočet vysporiadacieho koeficientu DPH a výpočet vysporiadania koeficientom v poslednom zdaňovacom období. O vstup členení osobitnej úpravy (OsU) bola upravená i tlačová zostava Ročné vysporiadanie odpočítania DPH koeficientom.
 • Bola opravená funkčnosť tlačovej zostavy Zmeny v súhrnnom výkaze – ak sa zostaví súhrnný výkaz a následne sa vykonajú zmeny v zdrojových dokladoch vstupujúcich do daného výkazu, tak zmeny sa v tlačovej zostave prejavia na pôvodne zostavenom súhrnnom výkaze – nie na ďalšom novo vystavenom súhrnnom výkaze ako to bolo doteraz. Doklad doplnený po vystavení súhrnného výkazu za dané obdobie má status Nový, doklad vymazaný po vystavení súhrnného výkazu za dané obdobie má status Odstránený a doklad, na ktorom bola vykonaná zmena (zmenené IČ DPH, čiastka alebo dátum) má status Zmena, pričom zmenené údaje sú uvedené v riadku pod pôvodnými údajmi tučným písmom.

Personalistika a Mzdy

 • Bol upravený výpočet odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v prípade, že zamestnanec mal príjem na uplatnenie OP a ďalší príjem, pričom obdobia týchto príjmov sa neprekrývali.
 • Pri vytváraní RLFO sa do súboru XML správne vypĺňa verzia xsd schémy.
 • V tlačivách Hlásenie o vyúčtovaní dane a Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň sa pri exporte do formátu FDF už správne zobrazuje písmeno Č.
 • Tlačové zostavy v agende miezd boli upravené tak, aby sa správne zobrazovalo celé číslo účtu v tvare IBAN.
 • V agende vystavených miezd boli rozšírené polia pre zadanie počtu hodín – napr. nadčasov, odprac. sviatkov, príplatkov.

Homebanking

 • Ak používate jednu službu homebankingu pre viacero bankových účtov, pri exporte príkazov na úhradu podľa služby sa Vám správne vytvoria príkazy pre všetky bankové účty.
 • Názov súboru príkazu na úhradu do formátu SEPA XML bol rozšírený o skratku účtu, ktorá je zadaná v agende Bankové účty.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131898 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť