Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Leto 2016

Update POHODA, rel. 11302

K dispozícii od: 27. 07. 2016.

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Leto 2016, rel. 11300 (resp. 11301).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa Offline: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné mať nainštalovaný update i pre Kasu Offline, rel. 11302.

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 11302 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

Sklady

 • V agende Zásoby sa už pri hromadnom kopírovaní záznamov pomocou funkcie Kopírovať všetko berie ohľad na nastavenie voľby Nepovoliť duplicitný čiarový kód zásoby v sklade z agendy Globálne nastavenie/Sklady.
 • Pri otváraní agendy Zásoby z položiek dokladu sa už agenda správne otvára i v prípade, kedy je v nej nastavené východzie triedenie záznamov podľa stĺpca typu Zoznam.
 • V rade Pohody SQL/E1 sa správne otvorí zásoba v agende Zásoby z položiek dokladu.
 • Bolo odstránené zamrznutie programu pri preuložení množstva na príjemke.
 • V rade Pohody E1 bolo opravené zobrazenie inventúry v prípade vybraného skladu v agende Sklady/Sklady.

XML

 • Bol upravený export internetových parametrov priradených k zásobe a internetovej kategórii.
 • Bol opravený export záznamov z agendy Zákázky pri použití filtru LastChanges.

Ostatné

 • Do súhrnného výkazu už správne vstupujú doklady s kódom krajiny pre Rumunsko.
 • Ak je v Nastavení SQL servera zaškrtnutá voľba Obmedzovať počet riadkov, dôjde pri otvorení zásoby pomocou miestnej ponuky z prenosových agend Príjem, Výdaj, Položky k správnemu výberu a pri následnom náhľade sa správne zobrazia tlačové zostavy v agende Zásoby.
 • Pri úprave originálnej tlačovej zostavy v Report Designeri sa už nezobrazí chybová hláška.
 • Už sa správne vyhľadá zdrojový doklad pri zapnutej voľbe Načítať prvých xx záznamov a Vyhľadávanie pri písaní v Nastavení SQL servera.
 • Zrušené vyhľadávanie pri písaní pre agendu Likvidácia.
 • V prípade tlače bločku cez fiškálnu tlačiareň FT4000 s verziou firmware 5.07 sa netlačí text „ESCs“.
 • V prípade faktúry typu Ťarchopis ostane správne nastavené pole Dopravca.
 • Je možné kopírovať Poznámku a Internú poznámku z uzamknutého záznamu.
 • Bolo upravené generovanie SEPA XML príkazov vo verzii 1.1.3. Po novom sa v prípade hromadného exportu viacerých príkazov na úhradu zoskupujú položky príkazov podľa Dátumu splatnosti.

 

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Leto 2016, rel. 11301 zo dňa 14. 06. 2016

Sklady a Kasa

 • Pre FT Pegas bola doplnená tlač čísla predajky na bloček.
 • Ak je v účtovnej jednotke v rade POHODA E1 zapnuté pobočkové spracovanie údajov a používanie voliteľných parametrov pre agendu Zásoby, otvárajú sa už správne agendy pre príjem a výdaj zásob.
 • Užívateľ bez práva na nákupné ceny môže v rade POHODA E1 otvoriť agendu Inventúra evidenčných čísel.
 • V agende Zásoby je možné uložiť vybrané triedenie záznamov.
 • Pobočkové spracovanie údajov bolo rozšírené o prenos polí Zodpovedná osoba a Stav v agende Servis medzi centrálou a pobočkou. Zároveň došlo k oprave prenosu väzby medzi dokladmi agend Servis a Vydané faktúry; väzba bude správne zachovaná i po opätovnom založení pobočky.
 • Pri predaji v cenovej hladine, ktorá nie je nastavená ako východzia, sa už v agende Kasa korektne zobrazia čiastky v stĺpci Cena zobrazeného skladu zásob.

XML

 • Pri XML importe prijatej zálohovej faktúry bolo upravené nastavenie členenia DPH na doklade.
 • Bola opravená XML tlač z agendy Zásoby.
 • Pri spustení XML komunikácie bolo opravené vykonanie XSLT transformácie podľa XSLT šablóny, ktorá obsahuje script.

Ostatné

 • Bola opravená chyba v Sprievodcovi pre kontrolu IČ DPH; tlačidlo Dokončiť už reaguje na kláves Enter.
 • Ak je v systéme Windows nastavené anglické formátovanie, vyhľadávajú sa už v agende Zásoby správne i záznamy s diakritikou.
 • Pri ukončovaní programu POHODA už vykonáte zálohovanie aktuálnej účtovnej jednotky vrátane systémovej a globálnej databázy na externý disk.
 • V prípade použitia viacerých emailových adries do dokladu sa už správne vyplní pole Komu, Kópia a Skrytá, ak je použitá východzia emailová služba s nastavenou šablónou s premennými <EmailDokladu> a <EmailDokladu2>.
 • Ak odosielate email pomocou východzieho poštového klienta, u ktorého nie je zadaná emailová adresa a upravený východzí vzhľad správy (šablóna), tak sa teraz z programu POHODA odošlú HTML zostavy korektne.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131898 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť