Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Jeseň 2016

Novinky vo verzii Jeseň 2016

CD

Popisovaná verzia: POHODA Jeseň 2016, release 11400 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Leto 2016, release 11300 SK
K dispozícii od: 02. 11. 2016

Časopis Moja POHODA k verzii Jeseň 2016

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.


 

Online databáza otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Obsah:    
DPH Daň z motorových vozidiel Účtovníctvo
Adresár Fakturácia Personalistika a mzdy
Sklady Kasa Majetok
XML Homebanking Ostatné

DPH

 Ponuku tlačových zostáv rozšírila praktická zostava, ktorá Vám pomôže vypočítať približnú výšku obratu pre účely dane z pridanej hodnoty. S touto novinkou tiež úzko súvisí novo pridaná funkcia do programu POHODA, a to Import obratových podkladov. 

Program POHODA zisťuje výšku obratu zhodne pre platiteľov i neplatiteľov dane z pridanej hodnoty. Upozorňujeme, že výpočet slúži pre informatívne účely.

Všetky doklady, resp. položky, ktoré ovplyvnili výšku obratu, nájdete v tlačovej zostave Obrat pre DPH. Zostava je umiestnená v agende Účtovný, resp. Peňažný denník (JÚ) a tiež na informačnej ploche programu POHODA v časti Kontrolné zostavy. Obdobie obratu sa odvíja podľa dátumového poľa Začiatok, resp. Koniec obdobia, ktorý vyplníte pred náhľadom tejto zostavy.

Do kontrolnej zostavy sa načítajú záznamy, ktoré majú v agende Účtová osnova resp., Predkontácia (JÚ) zaškrtnutú voľbu Obrat pre DPH. V podvojnom účtovníctve je voľba prístupná len pre výsledkové účty daňového typu. V jednoduchom účtovníctve je voľba prístupná pre daňovo účinné predkontácie typu P (príjem), PC (príjem - peniaze na ceste) a uzávierkové predkontácie ovplyvňujúce základ dane typu Z (príjem).

Najprv je potrebné voľbu Obrat pre DPH pri vybraných účtoch (predkontáciách) ručne nastaviť. Po vykonaní údajovej uzávierky si už nastavenie bude POHODA pamätať. Zároveň sa údaje z minulého účtovného obdobia automaticky prevedú do databázy novo vzniknutej účtovnej jednotky.

V podvojnom účtovníctve sa do obratu načítajú výnosy z účtovného denníka, ktoré majú v agende Účtová osnova zaškrtnutú voľbu Obrat pre DPH (vrátane východzích stavov daných účtov). Zostava je správna za predpokladu, že všetky výnosové transakcie sú zaúčtované. Údaje vstupujú z účtovného denníka podľa poľa Dátum.

V jednoduchom účtovníctve sa do obratu načítajú príjmy z peňažného denníka, ktoré majú v agende Predkontácia zaškrtnutú voľbu Obrat pre DPH. Zostava je správna za predpokladu, že všetky príjmové transakcie sú zaúčtované. Údaje vstupujú z peňažného denníka podľa poľa Dátum.

Voliteľne je možné vytlačiť mesačné obraty bez pohybov alebo v podrobnejšom členení podľa jednotlivých dokladov. Do obratu vstupuje čiastka zodpovedajúca celkovej hodnote dokladu bez DPH.

Ak pracujete v účtovnej jednotke, ktorá je po údajovej uzávierke a zo staršieho obdobia Vám v aktuálnej jednotke chýbajú podklady pre obrat, z ponuky Súbor/Dátová komunikácia využite funkciu Import obratových podkladov...
 

  Prostredníctvom nového povelu otvoríte dialógové okno Import obratových podkladov, v ktorom vyberiete požadované účtovné jednotky k prevodu podkladov pre obrat. POHODA Vám však umožní označiť len tie jednotky, ktoré majú zhodné IČO s tou aktuálne otvorenou, zároveň majú staršie účtovné obdobie a sú prevedené do aktuálnej verzie programu.

Po zvolení tlačidla OK program prenesie podklady pre obrat. Ak sa podklady nenačítali, POHODA Vás bude o tomto stave informovať prostredníctvom upozornenia.

Pripomíname, že pre získanie podkladov je potrebné mať i v účtovnej jednotke s predchádzajúcim účtovným obdobím nastavenú pri účtoch účtovej osnovy voľbu Obrat pre DPH.

TIP
Sledovanie výšky obratu DPH je možné využiť tiež pri osobitnej úprave uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa § 68d zákona o DPH.

Podrobnejšie informácie k tejto novinke nájdete v interaktívnom pomocníkovi programu POHODA.

 Faktúra vyhotovená platiteľom dane na dodanie stavebných prác v režime tuzemského prenosu daňovej povinnosti musí obsahovať všetky zodpovedajúce náležitosti faktúry podľa § 74 zákona o DPH, s výnimkou výšky dane. Do programu POHODA boli preto pridané nové typy členení DPH: U36 (UDpdp) - Prenesenie daňovej povinnosti § 69 ods. 12 (s uvedením sadzby dane) a U37 (UKpdp) - Prenesenie daňovej povinnosti § 69 ods. 12 (s uvedením sadzby dane) - nezapočítať do koeficientu.

Nové typy členení DPH sa zadávajú v sadzbe dane (tj. nie v nulovej sadzbe dane) a na doklade automaticky vynulujú sumu dane. Tieto členenia nevstupujú do priznania DPH a obsahujú i slovnú informáciu Prenesenie daňovej povinnosti. Slovnú informáciu môžete v prípade potreby v agende Členenie DPH v poli Text na doklade upraviť.

Pre nové členenia DPH typu „pdp“ bola upravená i rekapitulácia DPH na doklade. Pod rekapituláciu bola spolu s vyčíslením hodnoty plnenia v základnej/zníženej sadzbe DPH doplnená aj informácia Základ pre režim prenesenia daňovej povinnosti v základnej/zníženej sadzbe DPH.

Túto funkčnosť ocenia najmä dodávatelia, ktorí v rámci faktúry fakturujú plnenia v režime prenesenia daňovej povinnosti, ako aj bežné plnenia mimo režimu prenesenia daňovej povinnosti. Faktúra je tak prehľadnejšia. 

 Najprv je potrebné v agende Členenie DPH pri členeniach typu „pdp“ zaškrtnúť pole Ponúkať. Následne pri použití daného členenia na doklade je potrebné zadať plnenie v príslušnej sadzbe dane (tj. nie v nulovej sadzbe dane). Pri uložení dokladu potom POHODA automaticky vynuluje sumu dane vo formulári, ako aj v položkách dokladu.

Upozornenie: Ak v rámci jednej faktúry fakturujete plnenia v režime prenesenia daňovej povinnosti, ktoré nevstupujú do Priznania DPH a Kontrolného výkazu DPH a zároveň aj bežné tuzemské plnenia, ktoré vstupujú do Priznania DPH a Kontrolného výkazu DPH, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť správnemu zadaniu členenia DPH/KV DPH v položkách dokladu.

Upozornenie: Pri použití členenia DPH typu „pdp“ je potrebné, aby na doklade bolo nastavené zaokrúhlenie DPH nezaokrúhľovať. Tento typ zaokrúhlenia musí byť nastavený i na dokladoch prenosu, napr. na zálohovej faktúre alebo internom (daňovom) doklade.

Upozornenie: Pri prenose skladových, resp. textových položiek s cenou Vrátane DPH, sa daň z položky vynuluje, avšak hodnota jednotkovej ceny sa neprepíše na hodnotu bez dane. V tomto prípade je potrebné pri skladovej, resp. textovej položke cenu nastaviť buď Bez dane, alebo jednotkovú cenu po prenose priamo v doklade upraviť ručne.

Upozornenie: Na faktúru s členením DPH typu „pdp“ nie je možné preniesť odpočet zálohovej faktúry s vystaveným daňovým dokladom v nulovej sadzbe dane. Rekapitulácia dane by v tomto prípade nebola správna.

TIP
Členenia typu „pdp“ je možné pre režim prenesenia daňovej povinnosti v tuzemsku použiť aj pre iné komodity než je dodanie stavebných prác. Ak dané plnenia vstupujú i do Kontrolného výkazu DPH, je potrebné k týmto plneniam doplniť i príslušné členenie KV DPH.

 Funkčnosť tuzemského prenosu daňovej povinnosti sme rozšírili i z hľadiska odberateľa. Vymeranie a odpočítanie dane je teraz možné vykonať i priamo z agendy Prijaté zálohové faktúry.

 Do agendy Prijaté zálohové faktúry bol doplnený povel Záznam/Vymeranie DPH... Po jeho zvolení sa zobrazí dialógové okno Vymeranie a odpočet DPH, pomocou ktorého je možné automaticky do agendy Interné doklady vytvoriť doklady pre vymeranie a odpočítanie dane. V dialógovom okne je prístupné i pole Číslo daň. dokladu k prijatej platbe, do ktorého môžete vyplniť číslo dokladu k prijatej platbe. Hodnota z tohto poľa sa potom prenesie do dokladov automaticky vytvorených v agende Interné doklady do poľa Pôv. doklad. Ak nebude v poli Číslo daň. dokladu k prijatej platbe vyplnená žiadna hodnota, do dokladov automaticky vytvorených v agende Interné doklady sa do poľa Pôv. doklad vyplní hodnota z poľa Doklad z prijatej zálohovej faktúry.

 V agende Kontrolný výkaz DPH je teraz možné vystaviť i dodatočný kontrolný výkaz DPH. 

 Dodatočný kontrolný výkaz DPH vystavíte rovnako ako riadny či opravný kontrolný výkaz, a to pomocou dialógového okna Vystavenie kontrolného výkazu DPH, kde v poli Druh vyberiete Dodatočný. Do agendy Položky Kontrolného výkazu DPH sa následne znova načítajú všetky údaje, ktoré POHODA porovná s údajmi vykázanými v predchádzajúcom kontrolnom výkaze, zostavenom za dané obdobie.

Opravy, doplnené alebo stornované údaje, POHODA posudzuje a vykazuje v tlačovej zostave Kontrolný výkaz DPH, resp. vo vygenerovanom XML súbore s dodatočným KV DPH. Zmeny sa posudzujú na riadny, opravný, resp. dodatočný kontrolný výkaz DPH, ktorý má príznak El. odoslané.

Do zostaveného riadneho, opravného alebo dodatočného KV DPH sa prenesú i ručne upravené údaje z predchádzajúcich KV DPH, zostavených za dané obdobie. Pre zachovanie týchto ručne upravených údajov platí, že ak sa po vystavení KV DPH vykonala zmena v zdrojovom doklade, v poliach, ktoré je možné v zostavenom KV DPH ručne upraviť, sa do ďalšieho KV DPH zmena z predchádzajúceho výkazu neprenesie.

Upozornenie: Údaje, ručne vykonané úpravy priamo vo vystavenom kontrolnom výkaze, sa ukladajú automaticky pre KV DPH zostavené od verzie 11400.

Podrobnejšie informácie, princípy a príklady k tejto novinke nájdete v interaktívnom pomocníkovi programu POHODA.

hore

Daň z motorových vozidiel

Daňové priznania, ktoré je možné v programe POHODA vystaviť, sme teraz rozšírili o priznanie k dani z motorových vozidiel.

 V agende Vozidlá boli pre účely vystavenia priznania k dani z motorových vozidiel pridané nové polia. 

 V novej sekcii Daň z motorových vozidiel je potrebné najprv vyplniť pole Daňovník. Vyplnenie tohto poľa je totiž podmienkou vstupu vozidla do priznania. Rovnako je potrebné doplniť ostatné údaje v poliach Prvá evidencia a Druh, pre osobné vozidlá Objem motora a pre úžitkové vozidlá Hmotnosť a Počet náprav.

 V poli Druh teraz nájdete nový zoznam vozidiel. Po prevode databázy do novej verzie majú všetky vozidlá priradený Druh Nz – nezaradené. Jednotlivým vozidlám preto podľa údajov v technickom preukaze zvoľte v tomto zozname správnu kategóriu. Na základe nej bude POHODA počítať daň z motorových vozidiel a tiež náhradu za použitie v prípade súkromného vozidla.

 V ponuke Účtovníctvo/Daň z motorových vozidiel pribudla nová agenda Priznanie k dani z motorových vozidiel. V nej máte možnosť vystaviť riadne, opravné i dodatočné priznanie za zdaňovacie obdobie 2015 a 2016. 

 Riadne priznanie založíte pomocou ikony nový záznam alebo klávesom INSERT. Následne sa zobrazí Sprievodca založením priznania k dani z motorových vozidiel, kde vyberiete obdobie, za ktoré ho vystavujete. Opravné či dodatočné priznanie vystavíte pomocou klávesovej skratky CTRL+K na riadku riadneho daňového priznania a v dialógovom okne Kópia priznania vyberiete Druh priznania.

  Tlačivo priznania môžete v dialógovom okne Tlač exportovať do editovateľného formátu FDF. Priznanie je tiež možné exportovať do formátu XML a následne ho podať na portáli FS SR pomocou povelu Záznam/Odoslanie priznania k DMV...

TIP
Pomocou povelu Záznam/Aktualizovať vozidlá môžete zmeny vykonané v agende Vozidlá automaticky premietnuť do už vystaveného, zatiaľ neuzatvoreného, priznania.

hore

Účtovníctvo

 Pre zostavenie zaokrúhleného tlačiva výkazu účtovnej závierky UZPOD alebo UZMUJ bola do programu POHODA pridaná možnosť ručného zaokrúhlenia v prípade, ak nie je možné výkaz zaokrúhliť automaticky.

 Ak pri náhľade alebo exporte tlačiva do formátu FDF alebo XML zvolíte zaokrúhlenie a toto tlačivo nebude možné programom automaticky zaokrúhliť, zobrazí sa dialógové okno Ručné zaokrúhlenie tlačiva, v ktorom je potrebné uviesť zaokrúhlené hodnoty.

 Ak tlačivo nie je možné automaticky zaokrúhliť k poslednému dňu účtovného obdobia, pri údajovej uzávierke sa zobrazí dialógové okno Ručné zaokrúhlenie tlačiva, v ktorom je možné vykonať ručnú úpravu. Ručnú úpravu vykonajte len pre ten typ výkazu účtovnej závierky, ktorý účtovná jednotka podáva. Upravené hodnoty sa automaticky prenesú i do agendy Výkazy minulého roka novo vytvorenej účtovnej jednotky.

hore

Adresár

 Možnosť zadať k jednej firme ľubovoľné množstvo dodacích adries patrí medzi štandardné funkčnosti programu POHODA. Doteraz ste však museli niektorú z nich vybrať ako východiskovú, tú potom POHODA automaticky ponúkala ako prvú pri vkladaní adresy do dokladu. Od novej verzie už nemusíte žiadnu z nich označovať ako východiskovú. To využijete najmä pri obchodných partneroch, pre ktorých najčastejšie vystavujete doklady bez uvedenia dodacej adresy. 

 Pri vkladaní adresy do dokladu sa zobrazí dialógové okno Dostupné dodacie adresy, v ktorom iba potvrdíte, že sa dodacia adresa zhoduje s hlavnou, alebo vyberiete niektorú z ponúkaných dodacích adries.

hore

Fakturácia

 Do agendy Vydané faktúry bolo pridané nové pole Por.č.KV DPH.

Toto pole využijú predovšetkým účtovné firmy, ktoré spracúvajú účtovníctvo platiteľom DPH. Ide napr. o situáciu, kedy klient vystavuje daňové doklady pod číslom, ktoré nezodpovedá číselnému radu používanému účtovnou firmou v poli Číslo. V tomto prípade máte možnosť zadať číslo daňového dokladu použité klientom do poľa Por.č.KV DPH.

Ak je toto pole vyplnené, pre účely Kontrolného výkazu DPH sa už na pole Číslo neprihliada a do stĺpca Poradové číslo kontrolného výkazu sa načíta hodnota z poľa Por.č.KV DPH. Ak pole necháte prázdne, do kontrolného výkazu sa prevezme hodnota z poľa Číslo.

V súvislosti s doplnením nového poľa bol upravený aj XML import/export pre agendu Vydané faktúry.

Upozornenie: Voľbu zaškrtnite iba v prípade, ak chcete mať odlišné hodnoty v poli Číslo a Por.č.KV DPH. Na tlačové zostavy bude však i naďalej vstupovať hodnota z poľa Číslo. Zostavy je možné upraviť pomocou programu REPORT Designer.

 V agende Prijaté faktúry pribudla nová tlačová zostava Faktúra (opis). 

Tlačovú zostavu využijete pre vyhotovenie faktúry odberateľom v mene dodávateľa.

 Príslušnú legislatívnu textáciu "Vyhotovenie faktúry odberateľom" je možné na zostavu doplniť prostredníctvom členenia DPH, ktoré bude túto textáciu obsahovať v poli Text na doklade v agende Členenie DPH. Ostatné úpravy, napr. doplnenie údajov o zápise do obchodného registra alebo zmena textu v názve typu dokladu, môžete vykonať pomocou programu REPORT Designer.

  Aby pre Vás bola evidencia majetku zase o niečo jednoduchšia, program POHODA teraz v podvojnom účtovníctve umožňuje automaticky vytvoriť kartu dlhodobého majetku priamo z prijatej faktúry.

 Pri uložení prijatej faktúry program POHODA skontroluje typ dokladu, predkontáciu a čiastku. Ak bude doklad obsahovať typ Faktúra, predkontáciu pre obstaranie dlhodobého majetku a nenulovú čiastku, zobrazí dialógové okno s možnosťou prepnutia do agendy Dlhodobý majetok a automatického vytvorenia karty majetku.

Obstarávaciu cenu majetku program POHODA určí odlišne pre platiteľa DPH a neplatiteľa DPH. Účtovnej jednotke, ktorá je platiteľ DPH, sa do obstarávacej ceny majetku započíta cena bez DPH. Naopak účtovnej jednotke, ktorá nie je registrovaná pre DPH, sa obstarávacia cena vypočíta vrátane DPH. Na kartu majetku potom POHODA doplní ďalšie základné údaje prenesené z faktúry a na záložku Poznámky tiež informácie o zdrojovom doklade.

 Vytvárate často prijatú faktúru prenosom niekoľkých príjemiek? Po novom Vám prácu uľahčí možnosť preniesť všetky príjemky naraz.

 V prenosovej agende Príjemky ->, do ktorej sa ľahko dostanete z agendy Prijaté faktúry, vyberte požadované príjemky. Následne ich pomocou povelu Preniesť všetko preneste do prijatej faktúry. Na jej položky sa pre každú príjemku vloží riadok s jej číslom spolu s jednotlivými položkami. Podmienkou pre hromadný prenos je, aby všetky vybrané príjemky mali vyplneného rovnakého dodávateľa

 Potrebujete, aby pri prenose prijatej objednávky do prevodky došlo k vybaveniu objednávky? Teraz to program POHODA umožňuje. 

 Do agendy Globálne nastavenie/Sklady/Doklady so zásobami sme pridali novú voľbu Prijatú objednávku prenosom do prevodky vybaviť. Ak túto voľbu zaškrtnete, tak sa pri prenose prijatej objednávky do prevodky bude evidovať prenesené množstvo zásob. Po prenose všetkých položiek v celkovom množstve dôjde k označeniu prijatej objednávky ako vybavené a prenesené. Prijatá objednávka sa potom už nebude ponúkať na prenos do ďalších dokladov.

Z prijatej objednávky sa do prevodky prenášajú iba skladové položky. Ak bude objednávka obsahovať zároveň i textovú položku, tá sa do prevodky neprenesie a objednávka bude označená ako vybavená.

Zmena voľby Prijatú objednávku prenosom do prevodky vybaviť sa týka novo prenášaných dokladov. Už skôr prenesené objednávky do prevodky sa zmenia až po správe databázy. Vo verzii 11400 je táto voľba implicitne neoznačená – funkčnosť je teda rovnaká, ako bola v predchádzajúcich verziách.

hore

Personalistika a mzdy

V agende Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer bola upravená sekcia Dovolenka. Pribudli v nej nové polia ako i výpočty. Bližší popis noviniek uvádzame v nasledujúcom texte.

 V sekcii Dovolenka pribudli nové zaškrtávacie polia Bez nároku na dovolenku a Ručná úprava nároku.

Nové pole Bez nároku na dovolenku využijete, ak máte zamestnanca, ktorý nemá nárok na dovolenku. Toto pole sa zaškrtne automaticky pri nastavení druhu pracovného pomeru Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti a Dohoda o brigádnickej práci študenta. Ak pôjde o pracovný vzťah nevychádzajúci zo Zákonníka práce, pole sa automaticky nezaškrtne, preto je ho potrebné zaškrtnúť ručne.

Ak bude toto pole zaškrtnuté, automaticky dôjde k zneaktívneniu poľa Ručná úprava nároku, ako i k vynulovaniu údajov v poliach Základná ročná výmera, Nárok na dovolenku a Stará dovolenka.

Nové pole Ručná úprava nároku slúži pre „vypnutie“ automatických výpočtov programom POHODA v oblasti dovolenky a pre nadefinovanie vlastných údajov. To znamená, že ak v režime ručnej úpravy zadáte do polí Základná ročná výmera a Nárok na dovolenku vlastné údaje, program POHODA ich následne nebude automaticky upravovať. Krátenie dovolenky v poli Krátenie bude rovnako ponechané na ručný výpočet a vyplnenie. 

 V sekcii Dovolenka ďalej pribudlo nové pole Základná ročná výmera.

Základná ročná výmera je podľa zákona 4 alebo 5 týždňov dovolenky. Závisí od veku zamestnanca a od jeho úväzku. Do tohto poľa POHODA automaticky vypočíta výmeru v dňoch. Vplyv na jej výpočet má i editácia nových polí popísaných v predchádzajúcej novinke.

Ak zamestnancom poskytujete dovolenku nad rámec zákona, počet dní môžete navýšiť.

 V sekcii Dovolenka bolo pôvodné pole Dovolenka premenované na Nárok na dovolenku. 

Zamestnancovi môže v kalendárnom roku vzniknúť nárok na dovolenku za kalendárny rok, nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok, nárok na dovolenku za odpracované dni, resp. mu nárok nevznikne. Skutočný nárok v danom kalendárnom roku je vypočítaný a uvedený v poli Nárok na dovolenku. Výpočet vychádza vždy zo základnej ročnej výmery zamestnanca a toto pole je neaktívne z dôvodu jeho automatického výpočtu programom POHODA.

Ak zamestnancovi vznikne nárok na dovolenku za kalendárny rok, číselný údaj v poli Nárok na dovolenku je zhodný s číselným údajom Základná ročná výmera.

Príklad: Zamestnancov pracovný pomer trvá od 1.8.2015 a je uzatvorený na dobu neurčitú. Základná ročná výmera zamestnanca v roku 2016 je 25 dní a nárok na dovolenku tiež rovný 25 dní. Ak zamestnanec neodpracuje celý kalendárny rok u daného zamestnávateľa, pričom však odpracuje najmenej 60 dní, vzniká mu nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok. Výpočet tejto dovolenky ovplyvňuje dátum nástupu a dátum odchodu (dátumy sú z roka, pre ktorý sa určuje nárok). Pri určovaní nároku sa vychádza z počtu celých odpracovaných mesiacov v danom roku.

Príklad: Zamestnancov pracovný pomer trvá od 01.08.2015 a je uzatvorený do 15.7.2016. Základná ročná výmera zamestnanca v roku 2016 je 25 dní a nárok na pomernú časť dovolenky je za 6 celých mesiacov, tj. 6/12 z 25 = 12,5.
Ak zamestnanec neodpracuje celý kalendárny rok u daného zamestnávateľa, pričom neodpracuje ani 60 dní, vzniká mu nárok za odpracované dni. Za každých 21 odpracovaných dní vzniká zamestnancovi nárok vo výške 1/12 základnej ročnej výmery.

Príklad: Zamestnancovi vznikne pracovný pomer 21.11.2016, základná ročná výmera je 20 dní. Do konca roka neodpracuje viac ako 60 dní, čím mu môže vzniknúť nárok na dovolenku za odpracované dni (max 29 odpracovaných dní). Zamestnancovi sa určí nárok vo výške 1/12 z 20 = 1,5 po zaokrúhlení.

Poznámka: Do poľa Stará dovolenka sa i naďalej, ako v predchádzajúcich verziách, uvádza zvyšok dovolenky z predchádzajúceho kalendárneho roka. Do tohto poľa je možné zadať počet dní i mínusovou hodnotou.

  V sekcii Dovolenka pribudlo tiež nové pole Krátenie. 

Zamestnávateľ sa môže z titulu niektorých neprítomností, určených zákonom, rozhodnúť o krátení dovolenky zamestnancovi. 

 Ak v agende Globálne nastavenie/Mzdy zaškrtnete nové pole Krátenie dovolenky, pri určitých neprítomnostiach (podľa rozsahu) bude dochádzať k výpočtu dní, o ktoré zamestnávateľ kráti zamestnancovi dovolenku.

Pri krátení za neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň), program POHODA kráti nárok na dovolenku o 1 deň.

Upozornenie: Dovolenku za odpracované dni je možné krátiť len z dôvodu neospravedlnenej absencie.

Upozornenie: Program POHODA pri výpočte nároku na dovolenku, ako i jej krátenia, používa zaokrúhľovanie na pol dňa, a to nasledovne:

 • hodnota do 0,25 (vrátane) – zaokrúhlenie nadol,
 • hodnota nad 0,25 – zaokrúhlenie nahor,
 • hodnota do 0,75 (vrátane) – zaokrúhlenie nadol,
 • hodnota nad 0,75 – zaokrúhlenie nahor.

Poznámka: Pole Čerpané obsahuje i naďalej údaje o čerpanej dovolenke zamestnanca a toto pole ovplyvňuje i preplatená, resp. prečerpaná dovolenka.
 

  Ak spracovávate mzdy na prelome účtovných období, v sekcii Dovolenka sa po novom pri poliach Základná ročná výmera, Nárok na dovolenku, Krátenie a Čerpané zobrazí ďalší stĺpec s údajmi nasledovného kalendárneho roka.

V jednej databáze je možné spracovávať mzdy za dve účtovné obdobia súčasne. Pri vyššie uvedených poliach je vždy aktívny stĺpec toho roka, v ktorého režime sa práve nachádzate (bežné účtovné obdobie alebo nasledujúce bez údajovej uzávierky pomocou funkcie Účtovanie na prelome období... v ponuke Uzávierka). Po vykonaní údajovej uzávierky sa údaje uvedené v stĺpci prelomového obdobia automaticky prenesú do nového bežného obdobia.

  Do novej verzie programu POHODA sa tiež v súvislosti s vyššie spomínanými novinkami v sekcii Dovolenka, vykonal prevod niektorých pôvodných polí a ich hodnôt.

Pri každom pracovnom pomere je teraz v sekcii Dovolenka automaticky zaškrtnuté pole Ručná úprava nároku, a údaje sa do jednotlivých polí preniesli nasledovne:

Do poľa Základná ročná výmera a Nárok na dovolenku sa preniesol údaj zadaný v pôvodnom poli Dovolenka. V poli Stará dovolenka je i naďalej údaj o počte dní starej dovolenky.

Pole Krátenie je prázdne, nakoľko v programe POHODA doteraz tento údaj nebol evidovaný.

Pole Čerpané je prepočítané podľa aktuálneho stavu čerpania daného kalendárneho roka.

Pre nasledovný rok 2017 (prelomové obdobie) nie je zaškrtnuté pole Ručná úprava nároku 2017 a údaje v poliach Základná ročná výmera a Nárok na dovolenku sa prepočítajú automaticky podľa údajov zadaných pri pracovnom pomere, tj. pôvodný údaj v poli Prechodné obdobie nebude použitý.

Ak budete chcieť zadávať nároky a krátenie ručne, zaškrtnite pole Ručná úprava nároku 2017 pri príslušnom zamestnancovi, resp. pracovných pomeroch (napr. pri dohodách).

Poznámka: Zaškrtávacie pole Ručná úprava nároku bude od databáz s rokom 2017 a vyššie, pre bežné i prelomové obdobie, len jedno. Dve takéto polia sú v súčasnosti iba prechodný stav, z dôvodu zachovania zadaných a počítaných údajov užívateľa a možnosti zapnutia automatického výpočtu pre nasledovné obdobie.

hore

Sklady

 Potrebujete vedieť, z ktorých dokladov bola prevodka vystavená, resp. ktoré doklady boli vystavené z prevodky? Vďaka novo pridanej záložke Doklady do agendy Prevod o nich budete mať prehľad. 

POHODA teraz eviduje doklady, z ktorých bola prevodka vystavená. Napríklad pri vystavení prevodky z príjemky nájdete na záložke Doklady odkaz na konkrétnu príjemku, ktorú si môžete dvojklikom myši priamo otvoriť. Rovnakým spôsobom program eviduje doklady, ktoré boli vystavené z prevodky, napríklad vydaná faktúra.

 Využívate tlačovú zostavu Ležiaky za obdobie a chýbala Vám možnosť zohľadňovania dátumu príjmu? Program POHODA Vám teraz umožní nastaviť tento dátum pred náhľadom na tlačovú zostavu. 

Do tlačovej zostavy Ležiaky za obdobie vstupujú iba tie zásoby, ktoré v zadanom období mali kladný stav a pri ktorých ste zároveň v príslušnom období neevidovali výdaj. Na túto podmienku ste však zvyknutí už z predchádzajúcej verzie programu.

 Odteraz môžete v dialógovom okne Tlač zaškrtnúť pri tlačovej zostave Ležiaky za obdobie tiež voľbu Zohľadňovať dátum príjmu. Následne sa sprístupní dátumové pole Príjmy do. Do tlačovej zostavy potom budú vstupovať len tie zásoby, pri ktorých ste v období Začiatok obdobia – Príjmy do evidovali príjem, resp. kladný stav a zároveň ste pri nich v období Začiatok obdobia – Koniec obdobia nezaznamenali výdaj.

Ak bude zaškrtnutá voľba Zohľadňovať dátum príjmu, do tlačovej zostavy do stĺpca Stav zásoby bude vstupovať množstvo k dátumu Koniec obdobia.

 Sprehľadnili sme radenie evidenčných čísel v agende Zásoby.

Ak evidujete pri zásobách väčšie množstvo evidenčných čísel, z ktorých mnoho už nemáte na sklade, určite privítate nový spôsob radenia záznamov na záložke Evidenčné čísla v agende Zásoby. Tie sú prvotne radené zostupne podľa stavu zásoby a následne podľa evidenčného čísla. Rýchlo tak získate prehľad, ktoré evidenčné čísla máte práve skladom.

 Evidujete pri zásobách evidenčné čísla? Potom určite poznáte možnosť hromadného naskladňovania zásob s evidenčným číslom cez agendu Príjem pomocou povelu Preniesť všetko. Táto funkčnosť výrazne zrýchľuje proces naskladnenia a teraz môžete rovnakú pomôcku využiť tiež pri vyskladnení.

 Pri vkladaní zásoby s evidenčným číslom do výdajového dokladu vyberte v zozname evidenčných čísel všetky, ktoré chcete vyskladniť. Následne zvoľte ich prenos pomocou povelu Preniesť všetko. Potom sa zobrazí dialógové okno Vloženie zásoby so zoznamom prenášaných evidenčných čísel. Tu môžete pre každé evidenčné číslo typu Šarža upraviť prenášané množstvo, pričom zároveň vidíte jeho aktuálny stav na sklade.

hore

Kasa

 Pridali sme nový variant agendy Kasa, a to Kasa Mini. Využijete ju predovšetkým na rýchly predaj bez nadväznosti na skladové hospodárstvo. Predajky z tejto Kasy teda vznikajú iba s textovými položkami.

 Agendu Kasa Mini do programu POHODA nastavíte rovnakým spôsobom ako ostatné varianty v agende Nastavenie/Kasy/Kasy. Tu po vyplnení základných údajov v sekcii Kasa vyberiete v poli Typ kasy možnosť Kasa Mini. Následne už stačí iba určiť, či sú zadávané ceny s daňou, alebo bez dane (v sekcii Nastavenie) a na akom počítači sa bude Kasa Mini používať (v sekcii Kasa Online)..

V samotnej agende Sklady/Kasa je pripravená dotyková klávesnica, na ktorej stačí zadať iba cenu položky, prípadne množstvo, a potvrdiť stlačením tlačidla OK. Tým je položka pridaná do vznikajúcej predajky. Pomocou tlačidiel na dotykovej klávesnici môžete meniť sadzbu DPH či pridávať zľavy, ako ste zvyknutí. Všetky náležitosti položky sú editovateľné a funkcie vzťahujúce sa k práci s predajkou sú prístupné funkčnými klávesmi. Dokončenie predaja prebieha štandardne pomocou okna Vyúčtovanie predaja tak, ako ste zvyknutí z predchádzajúcich variantov agendy Kasa.

hore

Majetok

 V agende Majetok boli upravené možnosti určenia výšky odpisu pri vyradení majetku.

V dialógovom okne Vyradenie majetku v poli Odpis sú po novom dve možnosti určenia výšky odpisu.

Odpis 0 % - určuje výšku odpisu vo výške 0 €.

Odpis za mesiace – zahŕňa nový výpočet odpisov pri vyradení majetku. Tento výpočet využijete pri majetkoch, pri ktorých je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja a daňovník môže uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých o majetku účtoval, resp. majetok evidoval.

 Dialógové okno Vyradenie majetku spustíte pomocou povelu Záznam/Vyradenie...

hore

XML

 Pri importe a exporte faktúr vo formáte XML sa teraz prenášajú tiež údaje pre výkaz Intrastat.

 V agende Skupiny zásob sme rozšírili XML komunikáciu o aktualizačný import.

 Na ďalšiu novinku narazíte pri XML importe v agende Prevod, pri ktorom máte po novom možnosť vytvoriť doklad typu Prevodka v režime odložený dátum príjmu.

 XML import do agendy Prevod sme rozšírili tiež o prenos a nastavenie parametrov Členenie a Poznámka na položke prevodky.

 Pole Členenie na položke nastaví POHODA podľa skladovej zásoby. Ak nie je v XML pri položke vyplnená poznámka, program ju doplní podľa poľa Text zo zásoby.

 Do XML komunikácie programu POHODA sme pridali možnosť kontrolovať stav účtovného obdobia vybranej jednotky. 

 Element v XML obálke sme rozšírili o nepovinný atribút period, pomocou ktorého si môžete kontrolovať stav prepnutia účtovného obdobia vybranej účtovnej jednotky.

 Využívate XML komunikáciu pre export dokladov? Teraz budete mať väčší prehľad o dokladoch s príznakom Storno.

 Po novom pri exporte dokladov vo vybraných agendách bude vo výstupnom XML dokumente obsiahnutá informácia o tom, či bol daný doklad stornovaný alebo či tento doklad vykonal storno iného dokladu.

Ide napríklad o agendy Vydané faktúry, Prijaté faktúry, Vydané zálohové faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Predajky, Pokladničný doklad.

 V súvislosti s doplnením nového poľa Por.č.KV DPH v agende Vydané faktúry bol upravený aj XML import/export vydanej faktúry, kde bol doplnený element poradového čísla KV DPH.

 Pre potreby XML komunikácie programu POHODA sme vytvorili nový XML validátor verzie 2.4, ktorý Vám uľahčí prácu pri kontrolách Vami vytvorených XML súborov. 

 Pri tlači dokladu do formátu PDF máte teraz možnosť definovať vlastný názov a cestu súboru. 

hore

Homebanking

 Do programu POHODA bola pridaná podpora platby cez platobný terminál Tatra banky. 

Platobný terminál Tatra banky musí byť k počítaču pripojený cez sériový port. Terminál je potrebné mať nastavený tak, aby pri platbe vyžadoval zadanie variabilného symbolu buď obsluhou alebo nadradeným systémom, teda programom POHODA. V prípade načítavania výpisov do agendy Banka je potrebné, aby jednotlivé platby vo výpise boli uvedené zvlášť, nie ako jedna kumulovaná platba. Následne pre likvidáciu dokladov v agende Banka je potrebné okrem výpisu načítanie aj avíz z Tatra banky.

 POHODA odošle údaj o platbe online pomocou platobného terminálu. Ak komunikácia programu a platobného terminálu prebehne úspešne, doklad dostane príznak Uhradené cez plat. term. V agende Banka potom likvidácia takýchto dokladov prebehne automaticky po načítaní bankového výpisu pomocou povelu Záznam/Načítanie výpisov... a následnom načítaní súboru elektronických avíz pomocou povelu Záznam/Načítanie avíza Tatra banky...

 Základné nastavenie vykonáte v agendách:

 • Hardware – z výklopného zoznamu Zariadenie zvoľte hardwarové zariadenie Platobný terminál, z výklopného zoznamu Protokol zvoľte Tatra Banka a vyplňte ostatné povinné údaje.
 • Bankové účty – pri bankovom účte v poli Plat. terminál nastavte Platobný terminál Tatra Banka.
 • Homebanking – z výklopného zoznamu Služba zvoľte službu pre avíza Tatra banka avíza a nastavte Zložku pre výpisy.
 • Globálne nastavenie – v sekcii Platby/Poplatky v poli Tatra Banka zvoľte predkontáciu, podľa ktorej sa budú účtovať poplatky platobného terminálu pri načítaní bankového výpisu.

Ak používate program POHODA Kasa Offline, nastavenie v tomto programe vykonáte iba v agende Hardware, ostatné nastavenia je potrebné vykonať priamo v programe POHODA.

Platobný terminál Tatra banky je možné používať v agendách Predajky, Kasa, Vydané faktúry a Vydané zálohové faktúry.

Podrobnejšie informácie k tejto novinke nájdete v interaktívnom pomocníkovi programu POHODA.

 Po novom už nie je potrebné pred importom výpisu SEPA XML skomprimovaný súbor extrahovať.

Súbor s príponou .c53 a .zip POHODA teraz pred načítaním pohybov do agendy Banka rozbalí automaticky. V samotnej zložke pre výpisy, resp. v zložke pre spracované výpisy program i naďalej ponechá tento súbor v archíve. 

 Pre službu FIO API Bankovníctvo bola pridaná podpora pre export príkazov a import výpisov vo formáte SEPA XML. 

V agende Homebanking bolo pri danej službe pridané pole SEPA XML (verzia 1.1.3), po zaškrtnutí ktorého je teraz možné v programe odosielať príkazy na úhradu a sťahovať oficiálne výpisy vo formáte SEPA XML.

Sťahovanie pohybov vo formáte SEPA XML FIO Banka cez API Bankovníctvo nepodporuje. 

hore

Ostatné

 Do novej verzie programu sme pre Vás pridali funkčnosť, ktorá Vám umožní online komunikáciu so systémom POHODA. Túto novinku sme nazvali POHODA mServer.

POHODA mServer je v podstate HTTP server, ktorý využíva HTTP protokol na prenos XML údajov pomocou páru požiadavka – odpoveď. Celá komunikácia funguje tak, že klient pošle požiadavku na POHODA mServer, ten ju spracuje a odpovie na ňu. Výmena údajov medzi klientom a POHODA mServerom prebieha pomocou XML údajov a je založená na rovnakom princípe ako všeobecná XML komunikácia v programe POHODA. Teda je možné ju použiť ako pre import údajov z programu POHODA, tak pre ich export.

Zoznámenie s POHODA mServerom

POHODA mServer je integrovanou súčasťou programu POHODA. Preto ak budete chcieť mServer využiť, je potrebné systém POHODA spustiť. Každé spustenie POHODA mServera si vyhradí jednu inštanciu programu POHODA iba pre svoju komunikáciu – túto inštaláciu nebude možné použiť pre bežnú prácu v programe. Ak budete chcieť používať POHODA mServer a súčasne spracovávať údaje v programe POHODA ručne, je potrebné pre každé také spracovanie spustiť samostatnú inštanciu programu POHODA. Vo výsledku potom budete mať program POHODA spustený dvakrát, raz v režime POHODA mServer a druhýkrát pre spracovanie účtovných údajov.

POHODA mServer v budúcnosti využijete pre online komunikáciu:

- s aplikáciami tretích strán a
- s internetovými obchodmi.

Predovšetkým kvôli bezpečnosti prenášaných údajov dodržiavajte pri používaní POHODA mServera tieto odporučenia:

Používajte POHODA mServer výhradne na serverovom operačnom systéme a zároveň vo vnútornej sieti.
Nespúšťajte POHODA mServer na počítačoch, kde je verejná IP adresa.

Nastavenie POHODA mServera

Potrebné nastavenia POHODA mServera vykonajte v programe POHODA v agende Účtovné jednotky. V hlavnom menu Databáza vyberte voľbu POHODA mServer..., čím sa otvorí okno pre správu a spustenie konfigurácií POHODA mServerov. V hlavnom okne potom prehľadne vidíte vytvorené konfigurácie POHODA mServera. Zároveň tu môžete vytvárať, editovať alebo mazať konfigurácie POHODA mServera. Takisto spúšťať vybrané inštancie (konfigurácie) POHODA mServera. Všetky tieto možnosti si detailnejšie popíšeme.

Vytvorenie a editácia nastavení POHODA mServera

Pre vytvorenie novej konfigurácie POHODA mServer je potrebné zadať tieto údaje:

- názov a popis danej konfigurácie,
- vybrať účtovnú jednotku, s ktorou bude daná konfigurácia komunikovať,
- nastaviť port, prostredníctvom ktorého bude daná inštancia konfigurácie POHODA mServera na lokálnom počítači komunikovať.

Ďalej je možné nastaviť monitoring na vybranej konfigurácii POHODA mServera:

- log komunikácie (HTTP požiadavka, HTTP odpoveď),
- log prenesených údajov (XML údaje).

Varianty spúšťania POHODA mServera

1. Z programu POHODA - spustíte vybranú konfiguráciu POHODA mServera cez tlačidlo Spustiť z agendy Účtovné jednotky/Databáza/POHODA mServer...
2. Cez príkazový riadok spustíte konfiguráciu zadaním Pohoda.exe /http „názov spúšťanej inštancie POHODA mServer“.

Po úspešnom spustení vybranej konfigurácie POHODA mServera sa otvorí nové okno, v ktorom uvidíte priebeh vykonaných komunikácií tejto konfigurácie. V tej chvíli začne POHODA mServer na danom počítači v lokálnej sieti prijímať HTTP požiadavky na spracovanie, prostredníctvom nastaveného portu, a následne na ne bude odpovedať.

Monitoring POHODA mServera

Ak máte zapnutý monitoring, môžete si pre každú vykonanú komunikáciu, resp. transakciu zobraziť prenesené údaje v rámci HTTP požiadavky klienta a HTTP odpovede POHODA mServera, a to cez kontextové menu. Priebeh vykonanej komunikácie na POHODA mServeri je tiež zaznamenaný do log súboru, ktorý je uložený podľa nastavenia konfigurácie daného POHODA mServera.

Ukončenie spustenej inštancie POHODA mServer

Ukončenie spustenej inštancie POHODA mServera vykonáte cez tlačidlo Ukončiť alebo jednoduchým zatvorením okna. Najprv však dôjde k dokončeniu všetkých aktuálne spracovávaných HTTP požiadaviek, až potom sa inštancia ukončí. 

 Využívate evidenciu histórie vykonaných zmien pri záznamoch v jednotlivých agendách? Rozšírili sme pre Vás ponuku polí, pri ktorých je možné zmeny sledovať. 

 Po novom budete mať vďaka záložke História záznamu prehľad tiež o zmene údajov pri obchodnom partnerovi v poliach Ulica a DIČ. Rozšírenie histórie sa týka agend Banka, Pokladňa, Interné doklady, Zákazky, Prijaté ponuky, Vydané ponuky, Prijaté dopyty, Vydané dopyty, Prijaté objednávky, Vydané objednávky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky, Príjemky, Výdajky a Predajky. 

 Používate v programe POHODA často voliteľné parametre? Určite Vás poteší novo pridaný dátový typ Počítaný stĺpec, ktorý využíva funkciu Computed Columns priamo z SQL Servera. Ide o tzv. vypočítaný stĺpec, ktorý je virtuálny a jeho hodnota je automaticky dopočítaná z iných stĺpcov rovnakej tabuľky. 

 Pridanie nového dátového typu Počítaný stĺpec jednoducho vykonáte priamo v agende Voliteľné parametre. Tu si vyberiete z výklopného zoznamu tú agendu, v ktorej chcete Počítaný stĺpec využiť. Na záložke Parametre agendy potom stačí vyplniť jeho názov, databázové pole a následne pomocou výklopného zoznamu v poli Typ vybrať možnosť Počítaný stĺpec. Na záver je potrebné vyplniť už len výraz do poľa Definícia, pomocou ktorého sa bude hodnota tohto stĺpca dopočítavať. Pole Definícia preto bude obsahovať názov iného stĺpca z rovnakej tabuľky (nesmie byť použitý priamo Počítaný stĺpec), ktorý bude prepojený pomocou operátora. Napríklad pre agendu Zásoby môže pole Definícia vyzerať nasledovne: StavZ*VNakup, kde StavZ je Stav zásob a VNakup je Vážená nákupná cena. Ak dôjde k vynásobeniu týchto stĺpcov, dôjde k výpočtu hodnoty, ktorá v tomto prípade znázorňuje ocenenie skladov. Ak bude v definícii chybne zapísaný výraz, program POHODA Vám nedovolí takýto záznam uložiť a na chybný syntax či chybný názov stĺpca Vás upozorní.

Novo nadefinovaný stĺpec si môžete pridať vo zvolenej agende prostredníctvom miestnej ponuky, ktorú vyvoláte pomocou pravého tlačidla myši. Následne zvolíte možnosť Stĺpce a v dialógovom okne Nastavenie prístupných stĺpcov tabuľky vyberiete Vami pridaný stĺpec.

 Používate veľa užívateľských zostáv a chceli by ste si ich pre lepšiu prehľadnosť zoradiť podľa vlastného uváženia? Potom Vás určite poteší ďalšia novinka. 

Podľa seba si teraz môžete v programe POHODA zoradiť užívateľské, obľúbené a zviazané tlačové zostavy. 

 V dialógovom okne Tlač, ktoré vyvoláte vo vybranej agende cez ponuku Súbor/Tlačové zostavy, teraz nájdete tlačidlá pre zmenu poradia užívateľských, obľúbených a zviazaných tlačových zostáv. Vďaka tejto novej funkčnosti si môže každý užívateľ nadefinovať vlastné poradie tlačových zostáv.

 Východiskovú zostavu si môžete teraz v programe POHODA nastaviť ako pre všetky firmy, tak aj pre aktuálne vybranú firmu.

V dialógovom okne Tlač, ktoré vyvoláte cez ponuku Súbor/Tlačové zostavy, vyberte v strome tlačových zostáv požadovanú zostavu, stlačte pravé tlačidlo myši a v miestnej ponuke zvoľte jeden z nových povelov.

Zvolením prvej voľby Nastaviť východiskovú pre všetky firmy dôjde k nastaveniu tlačovej zostavy ako východiskovej vo všetkých účtovných jednotkách programu POHODA. Druhá voľba Nastaviť východiskovú pre aktuálnu firmu nastaví tlačovú zostavu ako východiskovú iba pre aktuálnu firmu (účtovnú jednotku), v ktorej pracujet

 Na informačnej ploche základného radu programu POHODA sa teraz dozviete o miere zabezpečenia databázy.

 V dialógovom okne Tlač bola pri tlačových zostavách Faktúra HTML a Zálohová faktúra HTML zrušená voľba Vrátane IBAN. Po novom sa teda číslo účtu dodávateľa zobrazuje vždy, okrem vnútroštátneho tvaru, aj v medzinárodnom tvare IBAN. Pri importe faktúr HTML sa číslo účtu tiež importuje vždy v tvare IBAN.

hore

Verzia Jeseň 2016 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

Účtovníctvo

 • Bola upravená funkčnosť tlačovej zostavy Výsledovka analyticky po mesiacoch, údaje do zostavy správne vstupujú i pre obdobie hospodárskeho roka, ktoré je dlhšie ako 12 mesiacov. Zostava pri období hospodársky rok i naďalej rešpektuje radenie mesiacov podľa obdobia hospodárskeho roka, pričom sú jednotlivé roky uvádzané v samostatných riadkoch.
 • V tlačovej zostave Obratová predvaha bolo upravené vykazovanie zostatku podsúvahových účtov; ak je podsúvahový účet nastavený ako pasívny, konečný zostatok sa už zobrazuje správne – na strane D.
 • Bola upravená funkčnosť automatického vytvárania dokladov do agendy Časové rozlíšenie; pre typ Dobropis (vydaný, prijatý) sa už doklad do agendy Časové rozlíšenie vytvorí so zápornou čiastkou.
 • Do tlačovej zostavy Priemerná spotreba bola pridaná nová funčknosť – možnosť tlače za obdobie. Do dialógového okna Tlač boli pridané dátumové polia pre začiatok a koniec obdobia; zostava po výbere obdobia rešpektuje i správne hodnoty zostatkov ako je stav tachometra alebo zostatok v nádrži.
 • Pri vyplňovaní údajov pre Hlásenie Intrastat  nie je už povinné vyplnenie poľa Opis tovaru. 
 • Pre väčšinu elektronických podaní bolo  upravené a zjednotené generovanie názvu súboru pri exporte do XML a FDF; názov súboru už obsahuje názov, typ, rok, obdobie, IČO a dátum vytvorenia výkazu.

DPH

 • Bol upravený vstup plnení do sekcií A.2. a C.1. kontrolného výkazu DPH pre členenia A2CN, A2IO, A2MT, C1CN, C1IO, C1MT;  okrem plnení v nulovej sadzbe dane vstupujú už aj plnenia v sadzbe dane.

Mzdy

 • Pri zaúčtovaní miezd sa vytvára len jeden ostatný záväzok pre zrážku na životné poistenie.

Hardware

 • Pre FT Efox bola optimalizovaná rýchlosť zobrazovania položiek na displeji v prípade zapojenia cez tlačový manažér.
 • Pre FT Efox bola opravené vypršanie časového limitu v prípade sťahovania žurnálu na SD kartu.
 • Agenda Hardware bola rozšírená do všetkých variantov programu POHODA.

Ostatné

 • Bola optimalizovaná rýchlosť kontroly IČ DPH na zoznamy finančnej správy pri overení.
 • Ak máte zapnutú kontrolu IČ DPH na zoznamy FS pri uložení dokladu a generujete stále platby, výsledok kontroly je uvedený v koncovom logu.
 • Už je možné podpisovať dokumenty v programe POHODE aj elektronickým občianskym preukazom.
 • Bol opravený export ePodacieho hárku z agendy Prijaté ponuky cez menu Súbor/Dátová komunikácia/Export agendy.
   

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131157 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť