Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Január 2017 > Aktualizácie k verzii Január 2017

Aktualizácie k verzii Január 2017

Update POHODA, rel. 11505

K dispozícii od: 17. 03. 2017

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Január 2017, rel. 11500 (resp. 11501, 11502, 11503, 11504).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa Offline: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné mať nainštalovaný update i pre Kasu Offline, rel. 11501.

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 11505 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

 • Pole Dátum likv. DPH na záložke Osobitná úprava DPH je prístupné editácii už i v prípade, ak je uzatvorené Priznanie DPH v období dátumu zadaného na doklade v poli Dátum odpočtu/Dátum daň. povinnosti.
 • Bola opravená tlačová zostava Podklady pre použitie rezervy na nevyčerpanú dovolenku. Počet dní čerpania starej dovolenky sa už vyčísľuje korektne.
 • Bol upravený prepočet poľa Základná ročná výmera. V prípade, že zamestnancovi poskytujete dovolenku nad rámec zákona, zadajte túto hodnotu do poľa Základná ročná výmera. Program hodnotu prepočíta len v prípade, ak zmeníte dátum narodenia alebo úväzok zamestnanca. Pri zaškrtnutej voľbe Ručná úprava nároku k prepočtu nedochádza.
 • Bol opravený výpočet zostatku dovolenky. Korektne sa vyčísli zostatok dovolenky v prípade, ak pracujete na prelome účtovných období a zamestnancovi bola preplatená náhrada za nevyčerpanú dovolenku alebo zrazená náhrada za prečerpanú dovolenku.

 

 

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2017, rel. 11504 zo dňa 03. 03. 2017:

 • Pre priznanie k dani z príjmu právnických osôb za rok 2016 bol opravený export do FDF pre tlačovú zostavu Príloha2  DPPO (2016). Po exporte je už možné tlačovú zostavu otvoriť a uložiť do PDF i v prípade, ak sa v sekcii Poukázanie podielu §50 vyplní len jeden prijímateľ, resp. ak sa v tejto sekcii údaje nevypĺňajú.

Upozornenie: Pri podaní DP za rok 2016 je povinnou prílohou daňového priznania Príloha k § 30c zákona o dani z príjmov (Príloha1 DPPO) a Príloha k IV. Časti (Príloha2 DPPO) aj keď ich daňovník nevypĺňa!

 • V tlačive Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch sa už korektne uvádzajú mesiace, v ktorých bol zamestnancovi vyplatený daňový bonus. Taktiež sa zobrazuje čiastka vyplateného daňového bonusu v prípade, ak sa bonus uplatňuje na 6 detí.
 • Bolo upravené generovanie údajov ELDP pre zamestnancov, ktorí nemajú pravidelný mesačný príjem a ich dôchodkové poistenie trvá do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vymeriavací základ na dôchodkové poistenie.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2017, rel. 11503 zo dňa 06. 02. 2017:

 • V agende Daň z pridanej hodnoty/Kontrolný výkaz DPH bol opravený export kontrolného výkazu do XML pre podanie za obdobie od januára 2017. Sekcia B3 sa už do exportu XML generuje správne.

  Upozornenie: pre správne elektronické podanie kontrolného výkazu za obdobie od januára 2017 je potrebné v elektronickej podateľni FS vybrať správny typ formulára; za obdobie od januára 2017 je platný formulár KVDPHv17 - Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.1.2017)!

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2017, rel. 11502 zo dňa 31. 01. 2017:

 • Do ES POHODA bolo pre rok 2016 zapracované Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO). Priznanie založíte v ponuke Účtovníctvo v agende Priznanie k dani z príjmov, prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením priznania k dani z príjmov, v ktorom vyberiete príslušné zdaňovacie obdobie.

Tlačivo priznania DPPO je zapracované pre export do formátu FDF i pre export do formátu XML.
Pre export tlačiva do formátu FDF použite tlačidlo Export v dialógovom okne Tlačové zostavy. Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t.j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.
Pre export tlačiva do formátu XML použite povel Záznam/Odoslanie priznania.

Upozornenie: Správnosť výpočtov a vyplnenia je potrebné riadne skontrolovať, za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník!

Bližšie informácie o vypĺňaní priznania získate prostredníctvom pomocníka, vo formulári priznania stlačte v príslušnej sekcii kláves F1. Na našej stránke sme taktiež zverejnili poučenie pre vyplnenie DPPO.

 • Do ES POHODA bolo pre rok 2016 zapracované Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO_B). Priznanie založíte v ponuke Účtovníctvo v agende Priznanie k dani z príjmov, prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením priznania k dani z príjmov, v ktorom vyberiete príslušné zdaňovacie obdobie.

Tlačivo priznanie DPFO_B je zapracované pre export do formátu FDF i pre export do formátu XML.

Pre export tlačiva do formátu FDF použite tlačidlo Export v dialógovom okne Tlačové zostavy. Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t.j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.

Pre export tlačiva do formátu XML použite povel Záznam/Odoslanie priznania.

Upozornenie: Správnosť výpočtov a vyplnenia je potrebné riadne skontrolovať, za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník!

Na našej stránke sme taktiež zverejnili poučenie pre vyplnenie DPFO B.

 • Tlačivá poznámok k účtovnej závierke sa nemenili, poznámky k účtovnej závierke zostavíte v agende Účtovníctvo/Daň z príjmov/Poznámky k závierke.

Pre zostavenie poznámok k účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky je potrebné v agende Poznámky k uzávierke z výklopného zoznamu v poli typ vybrať tlačivo Poznámky Úč MÚJ a v poli Rok zadať rok 2016.

Pre zostavenie poznámok k účtovnej závierke malej účtovnej jednotky je potrebné v agende Poznámky k uzávierke z výklopného zoznamu v poli Typ vybrať tlačivo Poznámky Úč PODV – malé a v poli Rok zadať rok 2016.

Pre zostavenie poznámok k účtovnej závierke veľkej účtovnej jednotky je potrebné v agende Poznámky k uzávierke z výklopného zoznamu v poli Typ vybrať tlačivo Poznámky Úč PODV – veľké a v poli Rok zadať rok 2016.

Tlačivo je možné po vyplnení vyexportovať do formátu FDF; pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t.j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať. Dokument vyexportovaný do formátu FDF je potrebné uložiť do PDF, aby ho bolo možné elektronicky podať ako prílohu účtovnej závierky. Pri uložení do PDF odporúčame uložiť do iného než predvoleného priečinka, tiež odporúčame zmeniť predvolený názov dokumentu.

 • Pre tlačové zostavy Faktúra a Dobropis bol pre typ dokladu Dobropis a Ťarchopis zmenený názov dokladu na Opravná faktúra  (predtým Dobropis – daňový doklad a Ťarchopis – daňový doklad).
 • Do tlačových zostáv v agende Účtovníctvo/Účtovný denník/Výkazy bola doplnená nová tlačová zostava Účtovná závierka PÚ UZPOD (neoficiálne tlačivo). Nová tlačová zostava obsahuje prehľadnejšie usporiadanie stĺpcov Brutto, Korekcia a Netto než oficiálne tlačivo účtovnej závierky Účtovná závierka PÚ (UZPOD); zvyšná funknčnosť (zostavenie zaokrúhleného, nezaokrúhleného tlačiva, doplnenie dátumov, vyznačenie súčastí uzávierky) je zhodná s oficiálnym tlačivom výkazu účtovnej závierky UZPOD.

Upozornenie: jedná sa o neoficiálne tlačivo účtovnej závierky, tlačivo nie je možné podať ako oficiálnu súčasť účtovnej závierky či už do registra účtovných závierok alebo na daňový úrad!

 

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2017, rel. 11501 zo dňa 16. 01. 2017:

 • Pri práci na prelome účtovných období je už možné v nasledujúcom období (2017p) zadať doklad v režime osobitnej úpravy DPH (OsU) i v prípade, ak je v agende Globálne nastavenie/Dane/DPH – osobitná úprava zadané iné Obdobie od než 01.01.2016.
 • Pri zaúčtovaní predajok sa už kontroluje, či je v príslušnom období vystavené Priznanie DPH. Keď sa pre zaúčtovanie predajok, resp. vkladov a výberov zvolí dátum, v ktorom je vystavené Priznanie DPH, tak program na túto skutočnosť upozorní. Ak je Priznanie DPH už uzatvorené, tak nie je možné do tohto obdobia vytvoriť pokladničný doklad alebo ostatnú pohľadávku. Pre zaúčtovanie je nutné vybrať iný dátum alebo najskôr zrušiť uzatvorenie Priznania DPH a následne predajky zaúčtovať
 • Vyrovnaním stavu na evidenčnom čísle prostredníctvom funkcie Vyrovnanie bez väzby, dostupné v miestnej ponuke na záložke Pohyby v agende Sklady/Evidenčné čísla radu POHODA E1, sa v inventúre evidenčných čísel už správne zobrazuje stav v poliach Skutočnosť a Evidencia.
 • Bola opravená chyba zobrazovania užívateľskej tlačovej zostavy Výdajka v prípade použitia DAT súboru.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132410 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť