Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Január 2017

Novinky vo verzii Január 2017

CD

Popisovaná verzia: POHODA Január 2017, release 11500 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Jeseň 2016, release 11400 SK
K dispozícii od: 28. 12. 2016

Časopis Moja POHODA k verzii Január 2017

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.


Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 11505 - k dispozícii od 17. 03. 2017.

 

Online databáza otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Obsah:    
Účtovníctvo DPH Fakturácia
Personalistika a mzdy Sklady a kasa XML

Účtovníctvo

 Od 1.1.2017 sa znižuje sadzba dane z príjmov právnických osôb z 22 % na 21 %. 

Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, použije sadzbu dane 21 % v kalendárnom roku, ktorý začína 1.1.2017.

Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, použije sadzbu dane 21 % prvýkrát v hospodárskom roku, ktorý začne v priebehu kalendárneho roka 2017, tj. po 1.1.2017.

 Od 1.1.2017 sa zvyšuje suma paušálnych výdavkov zo súčasných 40 % na 60 % z úhrnu príjmov. Zároveň sa ruší mesačný limit stanovený do konca roka pevnou sumou vo výške 420,- €. Nový limit pre paušálne výdavky je vo výške 20 000,- € za jeden kalendárny rok. Tento limit sa už nebude krátiť počtom mesiacov podnikania.

V súlade s týmito zmenami bola pre fyzické osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo, v agende Daň z príjmov aktualizovaná tlačová zostava Podklady pre priznanie k dani z príjmov fyzických osôb. Pre výpočet paušálnych výdavkov bola tiež v programe POHODA zapracovaná zmena sadzby na 60 % z úhrnu príjmov. Taktiež bolo zapracované obmedzenie pre uplatnenie paušálnych výdavkov najviac vo výške 20 000,- € za jeden kalendárny rok. Paušálne výdavky sa i naďalej nepočítajú z príjmov z prenájmu.

 Pomocou novo pridanej tlačovej zostavy budete mať opäť o niečo prehľadnejšie informácie o hospodárení firmy. 

Tlačová zostava Výsledovka po činnostiach dokladovo zobrazuje náklady, výnosy a hospodársky výsledok vrátane uvedenia zdrojových dokladov za dané obdobie. Údaje sa rozčleňujú podľa činností použitých pri dokladoch. Na konci zostavy je vyčíslený celkový hospodársky zisk za obdobie, vypočítaný ako rozdiel výnosov a nákladov. Voliteľne je možné zobraziť analytické účty. 

 Tlačovú zostavu nájdete v agende Účtovný denník.

Upozornenie: 

Daňové tlačivá Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO typ B) a Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO) pre rok 2016 budú v programe POHODA zapracované do niektorého z update na prelome mesiacov január a február 2017. 

hore

DPH

 Pre praktickosť sme v programe POHODA upravili tlačovú zostavu Podklady pre súhrnný výkaz.

Do dialógového okna Tlač sme pridali nové voľby Súčtovať podľa IČ DPH a Súčtovať podľa kódu. Po zaškrtnutí voľby Súčtovať podľa IČ DPH sa hodnoty sumarizujú podľa jednotlivých IČ DPH, zároveň po zaškrtnutí voľby Súčtovať podľa kódu sa v rámci odberateľov navyše údaje kumulujú podľa kódu pre súhrnný výkaz.

 Od 1.1.2017 je dodávateľ povinný do sekcie A.2. Kontrolného výkazu DPH uvádzať faktúry vyhotovené na dodanie stavebných prác v režime tuzemského prenosu daňovej povinnosti. V tejto súvislosti pribudlo v agende Členenie KV DPH nové členenie A2SP s typom A2 Stavebné práce (§ 69 12j).

Nové členenie vstupuje do sekcie A.2. kontrolného výkazu, pričom údaje sa vypĺňajú do stĺpcov 1 až 4. Toto členenie použijete pre faktúry so zdaniteľným plnením od 1.1.2017, ktoré sú vystavené s prenesením daňovej povinnosti pri stavebných prácach podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. Tieto plnenia sa i naďalej neuvádzajú v Priznaní k DPH.

V súvislosti s novým členením KV DPH bola upravená tlačová zostava Kontrolný výkaz DPH, kde boli vykonané textové zmeny v sekcii A.2. Štruktúra zostavy, ako aj štruktúra XML, zostali nezmenené.

Pre vydané opravné faktúry je potrebné použiť bežné členenie KV DPH vstupujúce do sekcie C.1., a to členenie C1 s typom C1 Vydané faktúry – Opravná.

hore

Fakturácia

 Používate v dokladových agendách funkciu Hromadná správa pre výber e-mailových adries z dokladov? Doteraz POHODA vyberala e-maily priamo z adries agendy Adresár. Ak v tejto agende e-mail nie je vyplnený alebo doklad nie je na Adresár vôbec naviazaný, teraz POHODA použije e-mailovú adresu zadanú priamo v doklade v poli E-mail.

 Uľahčili sme pre Vás tlač pečiatky do väčšiny dokladov, ktoré používate v obchodnom styku. Odteraz už kvôli tomu nemusíte upravovať zostavy v aplikácii Report designer.

Pečiatku môžete nastaviť pre celú účtovnú jednotku pomocou agendy Globálne nastavenie v sekcii Pečiatka, v ktorej povelom Načítať zo súboru načítate príslušný obrázok pečiatky vo formáte *.png, *.bmp, *.jpg, *.gif. V rámci účtovnej jednotky môže mať každý užívateľ vlastnú pečiatku. Nastaviť je to možné v agende Užívateľské nastavenie/Pečiatka.

Pečiatka je teraz dostupná i ako objekt v návrhári zostáv Report designer. Môžete ju tak jednoducho vložiť do užívateľských zostáv, pričom je možné využiť globálnu premennú Bez pečiatky, pomocou ktorej je možné napríklad podmieniť viditeľnosť iných prvkov pri neprítomnosti pečiatky.

 V agende Príkazy na úhradu bol premenovaný typ príkazu Tuzemský na SEPA platba. Na tomto type príkazu bol zároveň odstránený príznak SEPA Euro Platba. Príznak je však možné i naďalej nastaviť ako stĺpec tabuľky.

hore

Personalistika a mzdy

 Pre rok 2017 bola ustanovená suma minimálnej mzdy na 435,- € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,50 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

 Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2017 je naďalej suma 3 803,33 €, mesačne sa bude vo mzde uplatňovať čiastka 316,94 €. Hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov sa tiež nemení, zostáva hraničná čiastka 35 022,31 €.

 Od 1.1.2017 sa maximálny vymeriavací základ pre jednotlivé druhy sociálneho poistenia zvyšuje na 6 181,- €. Úrazové poistenie nemá naďalej stanovený maximálny vymeriavací základ.

 Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie sa od 1.1.2017 ruší. Zamestnanec i zamestnávateľ budú po novom platiť odvody z neobmedzeného vymeriavacieho základu. Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie z dividend sa zvyšuje na 52 980,- €.

 Od 1.1.2017 sa mení sadzba poistného na starobné poistenie pre zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ do 2. piliera (SDS). Pre rok 2017 je platná sadzba 9,75 %.

 Ak máte v agende Personalistika na záložke Poistenie zaškrtnuté pole Sporiteľ na SDS, na tlačových zostavách Výplatný list, Výplatná páska, Výplatná páska – zložky mzdy sa následne vyčísľuje prídel do 2. piliera.

 Ak žiak alebo študent určí dohodu o brig. práci študentov, z ktorej nebude mať pri splnení podmienok postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, jeho hraničná suma príjmu pre splnenie podmienok je naďalej 200,- €.

 Od 1.1.2017 sa mení výška minimálnej hodinovej sadzby pre prvý stupeň náročnosti práce. Zmena hodinovej sadzby má vplyv i na minimálny hodinový príplatok za prácu v noci, či príplatok za prostredie.

 Z uvedeného dôvodu sa teraz pri vytváraní preddefinovaných definícií zložiek mzdy v novovytvorenej účtovnej jednotke programu POHODA pre zložky mzdy Prostredie (druh Príplatok za prostredie) a Práca v noci (druh Príplatok za prácu v noci) automaticky doplní sadzba vo výške 0,50 €. V existujúcich databázach Vám však pre dané zložky odporúčame vytvoriť si nové záznamy s novou sadzbou a tie používať pre nasledovný kalendárny rok.

V prípade potreby nezabudnite tiež v agende Pracovné pomery na záložke Trvalé zložky mzdy ukončiť používanie daných zložiek so starou sadzbou a zároveň pridať zložky s novou sadzbou. 

 Pri zamestnancoch, ktorí sú odvodovo zvýhodnení z dôvodu predchádzajúcej dlhodobej nezamestnanosti alebo z dôvodu trvalého pobytu v niektorom z najmenej rozvinutých okresov, platí hraničná suma príjmu 591,61 €.

 V agende Personalistika bola aktualizovaná tlačová zostava Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, a naďalej platí jej výpočet.

Pre výpočet tzv. „milionárskej dane“ platia pre rok 2016 tieto hodnoty:

 • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane 35 022,31 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 0,- €,
 • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane vyšší ako 19 809,- € , tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 8 755,578 - (základ dane/4), výsledok sa zaokrúhli na celé centy nahor,
 • ak zamestnanec dosiahne základ dane do 19 809,- € , tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 803,33 €.

Výpočet dane je nasledovný:

 • sadzbou 19 % sa vypočíta daň z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne čiastku 35 022,31 € vrátane a
 • sadzbou 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne čiastku 35 022,31 €.

 V mesiaci, v ktorom sa zamestnancovi skončil pracovný pomer, sa teraz pri vystavení mzdy v agende Mzdy za jednotlivé mesiace v dialógovom okne Vystavenie miezd zobrazuje aj informácia o zostávajúcej dovolenke, tj. výška nevyčerpanej, resp. prečerpanej dovolenky.

 V agende Personalistika bola aktualizovaná tlačová zostava Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. Tlačivo je platné pre rok 2017.

hore

Sklady a kasa

 V novej verzii programu POHODA sme do agendy Evidenčné čísla pridali možnosť Vyrovnanie bez väzby. Využijete ju teda, keď Vám nesúhlasí stav evidenčných čísel so stavom zásoby.

Dôvodom tohto nesúladu môže byť to, že ste priamo v zásobe zaškrtli evidenciu výrobných čísel, resp. šarží v momente, kedy na zásobe už stav bol. Ďalej k tejto situácii mohlo dôjsť v predchádzajúcom období a teraz už nie je možné evidenčné číslo doplniť v zdrojovom doklade.   

 Nová voľba Vyrovnanie bez väzby sa nachádza v agende Sklady/Evidenčné čísla na záložke Pohyby v miestnej ponuke, ktorú vyvoláte kliknutím na pravé tlačidlo myši. Zvolením povelu sa zobrazí dialógové okno, v ktorom zadáte dátum a množstvo. Pre navýšenie stavu zadáte množstvo kladne, pre poníženie záporne. Po potvrdení dialógového okna sa do tabuľky vloží nový riadok Vyrovnanie bez väzby. Účelom je vyrovnanie stavu evidenčného čísla. Táto operácia nemá žiadny vplyv na stav zásoby a pohyby. Program nekontroluje prípadný záporný stav evidenčného čísla. Riadok Vyrovnanie bez väzby je možné vymazať klávesovou skratkou Ctrl+Delete.

Evidenčné čísla, pri ktorých bol vyššie uvedeným spôsobom upravený stav, je možné rýchlo vyhľadať pomocou preddefinovanej otázky Vyrovnanie bez väzby, ktorá sa nachádza pod ponukou Záznam/Výber/Uložené otázky.

Na úpravu stavu evidenčných čísel reaguje tiež tlačová zostava Evidenčné čísla pohyby, do ktorej vstupujú i pohyby bez väzby.

 V agende Zásoby teraz môžete ľahko a rýchlo vyhľadať zásoby, pri ktorých nesúhlasí stav  evidenčného čísla so stavom zásoby.

 Do agendy Zásoby sme pridali preddefinovanú otázku Rozdiel stavu evidenčných čísel, pomocou ktorej môžete vyhľadať zásoby, pri ktorých je rozdiel v stave zásoby a stave evidenčných čísel. Táto otázka je dostupná napríklad cez ponuku Záznam/Výber/Uložené otázky v agende Zásoby. 

 Pri účtovných jednotkách, ktoré používajú evidenčné čísla, sa pri zostavovaní inventúry teraz kontroluje, či súhlasí stav zásob so stavom evidenčných čísel.

 V agende Inventúra sa pri zostavovaní novej inventúry teraz kontroluje stav zásob so stavom evidenčných čísel, avšak iba v prípade, ak máte zaškrtnutú voľbu Pred zostavením inventúry vykonať/Prepočet váženej nákupnej ceny zásob, resp. Kontrolu a opravu integrity databázy. Ak je na stavoch nesúlad, program na túto skutočnosť upozorní dialógovým oknom a ponúkne na vytlačenie zostavu Kontrola stavu evidenčných čísel. Zostavu už poznáte z agendy Zásoby z kontrolných tlačových zostáv. Inventúra sa zostaví a je na Vás, či stavy upravíte a následne inventúru zostavíte znovu, resp. budete pokračovať bez zmeny. Kontrola prebieha k aktuálnemu stavu, neberie sa ohľad na to, kedy k rozdielu na stavoch došlo. V prípade, že stavy súhlasia, upozornenie sa nezobrazí.

 Chcete priradiť väčšiemu množstvu zásob rovnaký text, ktorý sa má zobraziť pri ich príjme alebo výdaji? 

 V agende Zásoby na záložke Doplnkové údaje môžete pole Správa príjem a Správa výdaj hromadne zmeniť pre všetky vybrané zásoby pomocou funkcie Upraviť všetko, ktorú nájdete v ponuke Záznam/Editácia.

 Využívate agendu Inventúrne zoznamy a chceli by ste pri jednotlivých záznamoch meniť poradie položiek? Program POHODA Vám to teraz umožní.

 Do agendy Inventúrne zoznamy sme na záložku Položky pridali povel Poradie, ktorý zvolíte z miestnej ponuky vyvolanej stlačením pravého tlačidla myši. Týmto povelom môžete zoradiť všetky položky inventúrneho zoznamu podľa názvu či kódu zásob alebo zmeniť poradie ľubovoľnej položky.

 Potrebujete vyhľadať v agende Zásoby všetky záznamy, s ktorými nebol v danej účtovnej jednotke vykonaný žiadny pohyb? Môžete využiť novú preddefinovanú otázku Zásoby bez pohybu.

 V agende Zásoby stlačením pravého tlačidla myši na záložke s filtrom zobrazíte zoznam preddefinovaných otázok, z ktorých zvolíte možnosť Zásoby bez pohybu. 

 V prípade, ak používate niektorý z variantov programu POHODA bez skladového hospodárstva a predávate iba niekoľko položiek tovaru, ktorý musíte ručne vypisovať do dokladov, bude sa Vám hodiť nová agenda Cenník. 

 Do agendy Cenník, ktorú nájdete v ponuke Fakturácia, môžete zadať jednotlivé zásoby vrátane nákupnej a predajnej ceny. Následne na položkách dokladov povelom Cenník (Ctrl+S) z ponuky vyvolanej cez pravé tlačidlo myši otvoríte prenosovú agendu, z ktorej povelom Preniesť do dokladu prenesiete požadované položky cenníka.

Agenda Cenník je prístupná iba vo variantoch programu POHODA bez skladového hospodárstva. Ak v budúcnosti prejdete na variant s plnohodnotným skladovým hospodárstvom, POHODA automaticky prevedie všetky záznamy z agendy Cenník do agendy Zásoby ako textové zásoby. Pri takto prevedených záznamoch už len upravíte a doplníte ďalšie údaje pre využitie pokročilých skladových funkcií.

 V súvislosti s novou agendou Cenník sme do agendy Kasa pri variantoch programu POHODA bez skladového hospodárstva pridali možnosť predaja cez Kasu online, ktorá Vám umožňuje rýchly predaj položiek cenníka.

 Nastavenie Kasy online vykonáte v agende Nastavenie/Kasy.

 V programe POHODA bola agenda Kasa pre dotykový displej rozšírená o tzv. evidenciu účtov.

Do agendy Kasa online pribudla možnosť zavedenia účtov a zobrazenia lišty slúžiacej pre vedenie viacero otvorených účtov v rovnakom čase. Medzi účtami je možné sa prepínať a pridávať na ne nové položky. Jednotlivé účty je možné následne uzavrieť a pred vyúčtovaním určiť, či do predajky vstúpia všetky položky účtu alebo v zobrazenom dialógovom okne užívateľ vyberie iba čiastočnú úhradu účtu.

 Nastavenie vykonáte v agende Nastavenie/Kasy/Kasy v sekcii Nastavenie, kde zvolíte možnosť Evidovať účty. Možnosť je aktívna iba v prípade zapnutej voľby Dotykový displej. Následne je možné pomocou tlačidla Účty prepnúť sa do agendy slúžiacej k zavedeniu jednotlivých účtov, ktoré budú zobrazené v agende Kasa. Táto agenda je tiež dostupná z ponuky Nastavenie/Kasy/Účty.

hore

XML

 V programe POHODA sme rozšírili XML komunikáciu v agende Číselné rady o export údajov do XML podľa XSD schémy numericalSeries.xsd. Ďalej sme do agendy Číselné rady pridali užívateľský export údajov do XML.

 XML komunikáciu import a export sme v agende Výdajky rozšírili o prenos parametra Dopravca.

 Ďalšou novinkou je rozšírenie agendy Formy úhrady o export údajov do XML podľa schémy payment.xsd.

hore

Verzia Január 2017 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

 • Údaje pre ELDP sa už generujú aj u dohody o brigádnickej práci študentov, z ktorej sa v poslednom mesiaci trvania dohody neplatilo dôchodkové poistenie.
 • Pre nastavenie číselných radov bola opäť zneprístupnená možnosť zmeny obdobia vo všetkých agendách s výnimkou agendy Adresár.
 • V agende Zásoby bol opravený export do Excelu (povel Otvoriť v Exceli) v prípade, ak stĺpec Predajná CM je zobrazený pred stĺpcom Predajná.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132083 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť