Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Leto 2017

Novinky vo verzii Leto 2017

CD

Popisovaná verzia: POHODA Leto 2017, release 11600 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Január 2017, release 11500 SK
K dispozícii od: 05. 06. 2017

Časopis Moja POHODA k verzii Leto 2017

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.

 

Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 11602 - k dispozícii od 12. 06. 2017.

 

Online databáza otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Obsah:    
Účtovníctvo a fakturácia Adresár Personalistika a mzdy
Sklady a kasa Homebanking Ostatné
XML mServer

Účtovníctvo a fakturácia

  V jednoduchom účtovníctve sme s platnosťou od 1.1.2017 pridali nové typy predkontácií pre zadanie záväzkov z odvodov podnikateľa na zdravotné a sociálne poistenie. Zároveň boli k novým predkontáciám pridané i špeciálne predkontácie pre platby kartou typu VC - peniaze na ceste..

Použitie nových predkontácií Vám výrazne zjednoduší vyplnenie prílohy č. 2 v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

  Nové predkontácie typu V odvody podnikateľ SP poistné a VC odvody podnikateľ SP poistné – peniaze na ceste použijete tak pre poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, ako aj pre nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Predkontácie vstupujú do tlačovej zostavy Podklady pre daňové priznanie, ktorú nájdete v agende Účtovníctvo/Daň z príjmov/Daň z príjmov v JÚ, do riadkov Sociálne a zdravotné poistenie a Poistné podnikateľa na sociálne poistenie a následne ovplyvnia vyplnenie riadku 12 prílohy č. 2 (Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia) v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

  Nové predkontácie typu V Odvody podnikateľ ZP preddavky a VC Odvody podnikateľ ZP preddavky – peniaze na ceste použijete pre preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zaplatené v príslušnom zdaňovacom období. Predkontácie vstupujú do tlačovej zostavy Podklady pre daňové priznanie, ktorú rovnako nájdete v agende Účtovníctvo/Daň z príjmov/Daň z príjmov v JÚ, do riadkov Sociálne a zdravotné poistenie, Poistné podnikateľa na zdravotné poistenie a riadku Z toho preddavky na zdravotné poistenie a následne ovplyvnia vyplnenie riadkov 14 a 15 prílohy č. 2 (Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia) v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

  Nové predkontácie typu V Odvody podnikateľ ZP ostatné a VC Odvody podnikateľ ZP ostatné – peniaze na ceste použijete pre nedoplatky na zdravotné poistenie za predchádzajúce obdobia z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zaplatené v príslušnom zdaňovacom období. Predkontácie vstupujú do tlačovej zostavy Podklady pre daňové priznanie, v agende Daň z príjmov v JÚ, do riadkov Sociálne a zdravotné poistenie a Poistné podnikateľa na zdravotné poistenie a následne ovplyvnia vyplnenie riadku 14 prílohy č. 2 v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Aktuálne používané predkontácie typu V platba do fondu poistenia (5Vfpoj) a V platba do fondu poistenia – peniaze na ceste (C5Vfpoj) vstupujú do tlačovej zostavy Podklady pre daňové priznanie do riadku Sociálne a zdravotné poistenie. Týmto predkontáciám bude z vyššie uvedeného dôvodu ukončená platnosť k 31.12.2017.

Upozornenie: Ak chcete mať v podkladoch a následne i v zostavenom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby vyčíslené odvody podľa jednotlivých riadkov prílohy č. 2 priznania DPFOB už v roku 2017, je potrebné v programe POHODA na príslušných likvidačných dokladoch s uhradenými platbami poistného, resp. preddavkov, nahradiť vo formulári i v jednotlivých položkách pôvodne použité predkontácie (5Vfpoj a C5Vfpoj) novými predkontáciami.

TIP 

Pre pravidelne sa opakujúce platby môžete v agende Ostatné záväzky v ponuke Záznam využiť funkciu Stále platby...

  Potrebujete k niekoľkým dokladom naraz vymerať DPH? POHODA Vám to teraz umožní.

V agende Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky a Pokladňa (typ výdaj) pribudla možnosť hromadného vymerania DPH. K súčasnému povelu Záznam/Vymeranie DPH… bola na prvej strane sprievodcu doplnená voľba Hromadne vymerať DPH. Tá umožní vykonať vymeranie a odpočet DPH naraz ku všetkým vybraným záznamom v tabuľke agendy.

Princíp vytvárania dokladov je zhodný s funkciou Vymeranie DPH pre aktuálny doklad, ale má i svoje špecifiká. Pri hromadnom vymeraní je umožnené nastavenie len jednej sadzby DPH, ktorá sa vyplní na vytvorených dokladoch. Interné doklady sa vždy vystavia k dátumu zadanému v sprievodcovi, pretože dátum daňovej povinnosti, resp. dátum odpočtu nemusí byť pri všetkých zdrojových dokladoch zhodný. Prípadnú ručnú úpravu dátumu je potrebné vykonať priamo na vytvorených interných dokladoch.

Sprievodcu Vymeranie a odpočet DPH sme ďalej rozšírili o ďalšiu stranu, ktorá zobrazí výsledok vymerania DPH. Poskytne informácie o počte vytvorených dokladov a prípadných dôvodoch, prečo pri niektorých dokladoch nebolo vymeranie DPH vykonané.

TIP 

Hromadné vymeranie DPH využijete najmä v prípade, ak potrebujete vykonať vymeranie väčšieho počtu dokladov s rovnakým dátumom vzniku daňovej povinnosti, resp. odpočtu.

  Využívate často funkciu Stále platby… v agende Ostatné pohľadávky a Ostatné záväzky? V programe POHODA sme túto funkciu teraz pridali tiež do agendy Prijaté zálohové faktúry a Vydané zálohové faktúry.<

Povel Stále platby… nájdete v menu Záznam vo vyššie uvedených agendách. Funkcia umožňuje hromadne vystaviť pravidelne sa opakujúce platby podľa zadaných kritérií.

hore

 

Adresár

  Už od rel. 11300 Vám POHODA umožňuje nastaviť východiskovú sadzbu DPH pre textové položky v agende Adresár. Po novom nastavíte východiskovú sadzbu 0 % tiež pre skladové položky. Túto novinku určite privítate, ak obchodujete so zahraničnými partnermi.

  Pôvodné pole Východisková sadzba DPH sme premenovali na DPH text/sklad a to teraz obsahuje rovno dve polia. Do prvého môžete z výklopného zoznamu vložiť východiskovú sadzbu DPH pre textové položky, tj. pre tie, ktoré do dokladov zapisujete ručne. Ak pri adresách v staršej verzii máte vyplnené sadzby, tak sa automaticky prenesú prevodom do poľa DPH text.

  V druhom poli DPH text/sklad môžete z výklopného zoznamu vybrať sadzbu DPH 0 %. Ak je táto sadzba pri adrese vyplnená, budú mať všetky zásoby vložené do dokladu spolu s touto adresou DPH 0 %, cenu zásoby POHODA prevezme z poľa Nákupná, resp. Predajná, prípadne z nastavenia zliav v agende Zásoby. Vždy teda platí, že sadzba 0 % v adresári má prednosť pred nastavením sadzby priamo na zásobe v poli DPH nákup a DPH predaj. To sa týka všetkých zásob, teda i s typom Textová.

Sadzba 0 % sa automaticky nastaví pre nové doklady. Ak vytvárate doklad prenosom, hodnoty DPH sa prevezmú zo zdrojového dokladu (napr. z prijatej objednávky do výdajky).

Pri dokladoch, ktoré vstupujú do režimu MOSS a Registrácia DPH v EU, sa pre skladové položky dopĺňajú sadzby podľa nastavenia pre tieto režimy. Sadzba 0 % v poli DPH text/sklad v adresári na tieto doklady nemá vplyv.

hore

 

Personalistika a mzdy

  Do programu POHODA sme pridali novú agendu Oznámenie zamestnávateľa, do ktorej sa automaticky vytvárajú záznamy pre tlačivo s rovnomenným názvom. Vďaka tejto agende získate prehľad o vytvorených podaniach i o spôsobe ich podania.

Novú agendu Oznámenie zamestnávateľa nájdete v ponuke Mzdy/Výkazy. Do tejto agendy sa záznamy vypĺňajú priamo z agendy Pracovné pomery.

  Najprv v agende Pracovné pomery vykonajte výber zamestnancov, za ktorých chcete oznámenie spracovať (v opačnom prípade by do oznámenia vstúpili všetci zamestnanci, ktorí majú za zvolený mesiac oznamovaciu povinnosť). Označte ich stlačením klávesov ALT+X alebo dvojklikom myši. Následne kliknite myšou na záhlavie prvého stĺpca v tabuľke s označením X a zvoľte záložku Moje označené. Tým dôjde k výberu požadovaných záznamov. Následne zvoľte povel Záznam/Vytvorenie/ Oznámenie zamestnávateľa... a v Sprievodcovi pre vytvorenie Oznámenia zamestnávateľa vyberte Druh oznámenia a Mesiac, za ktorý chcete oznámenie vytvoriť.

  Po dokončení sprievodcu sa otvorí agenda Oznámenie zamestnávateľa s vygenerovaným oznámením pre vybraných zamestnancov. Oznámenie generuje POHODA pre každú zdravotnú poisťovňu zvlášť. Údaje o jednotlivých oznamovacích povinnostiach sa zobrazia na záložke Položky. Názvy jednotlivých stĺpcov zodpovedajú poliam na tlačive.

Oznámenie zamestnávateľa môžete podať buď elektronicky, alebo písomne.

  Pre elektronické podanie zvoľte povel Export... z ponuky Záznam, ktorým vyvoláte Sprievodcu pre elektronické podanie. Na ďalších stranách sprievodcu vyberte formát súboru pre export (XML alebo TXT) a v prípade potreby zmeňte cieľový priečinok pre uloženie dátovej vety. Po odoslaní oznámenia označte záznam príznakom El. odoslané prostredníctvom povelu Elektronicky odoslané z ponuky Záznam. V prípade, že ho budete potrebovať zrušiť, použite opäť povel Záznam/Elektronicky odoslané. Po zrušení príznaku bude možné oznámenie zmazať a vytvoriť ho znovu v agende Pracovné pomery povelom Záznam/Vytvorenie/Oznámenie zamestnávateľa...

  V prípade, že odovzdávate oznámenie písomne, môžete ho vytlačiť z novej agendy Oznámenie zamestnávateľa. Prostredníctvom povelu Písomné predloženie... z ponuky Záznam toto podanie označíte ako odovzdané písomne. V Sprievodcovi pre predloženie v písomnej podobe vyplňte Dátum a Čas predloženia. Následne sa táto informácia zobrazí aj vo formulári v poli Dátum odovzdania.

Tlačovú zostavu Oznámenie zamestnávateľa nájdete teraz len v novej agende. Tlačová zostava sa zobrazí a vytlačí len pre záznam, na ktorom máte práve umiestnený kurzor. (Export tohto tlačiva vo formáte .txt už nevykonáte z dialógového okna Tlač, ale pomocou povelu Záznam/Export.)

  V ponuke Mzdy/Výkazy nájdete ďalšiu novú agendu Mesačný výkaz preddavkov na ZP, do ktorej sa automaticky vytvárajú záznamy pre tlačivo s rovnomenným názvom. Vďaka nej tiež získate prehľad o vytvorených podaniach a spôsobe ich podania do jednotlivých zdravotných poisťovní.

Do novej agendy sa záznamy vypĺňajú priamo z agendy Mzdy za jednotlivé mesiace.

  V agende Mzdy za konkrétny mesiac zvoľte povel Záznam/Vytvorenie/Mesačný výkaz preddavkov na ZP... a v Sprievodcovi pre vytvorenie Mesačného výkazu preddavkov na ZP vyberte Druh výkazu Nový a v prípade potreby upravte Číslo dávky. Po dokončení sprievodcu sa otvorí agenda Mesačný výkaz preddavkov na ZP s vygenerovanými výkazmi pre jednotlivé zdravotné poisťovne. Zoznam zamestnancov spolu s údajmi o ich mzde sa pre daný výkaz zobrazia na záložke Položky. Názvy jednotlivých stĺpcov zodpovedajú poliam na tlačive.

Mesačný výkaz preddavkov na ZP môžete podať buď elektronicky, alebo písomne.

  Pre elektronické podanie zvoľte povel Export... z ponuky Záznam, ktorým vyvoláte Sprievodcu pre elektronické podanie. Na ďalších stranách sprievodcu vyberte formát súboru pre export (XML alebo TXT) a v prípade potreby zmeňte cieľový priečinok pre uloženie dátovej vety. Po odoslaní výkazu označte záznam príznakom El. odoslané prostredníctvom povelu Elektronicky odoslané z ponuky Záznam. V prípade, že ho budete potrebovať zrušiť, použite opäť povel Záznam/Elektronicky odoslané. Po zrušení príznaku bude možné výkaz zmazať a vytvoriť ho znovu v agende Mzdy za konkrétny mesiac povelom Záznam/Vytvorenie/Mesačný výkaz preddavkov na ZP...

  V prípade, že odovzdávate výkaz písomne, môžete ho vytlačiť z novej agendy Mesačný výkaz preddavkov na ZP. Prostredníctvom povelu Písomné predloženie... z ponuky Záznam toto podanie označíte ako odovzdané písomne. V Sprievodcovi pre predloženie v písomnej podobe vyplňte Dátum a Čas predloženia. Následne sa táto informácia zobrazí aj vo formulári v poli Dátum odovzdania.

Ak v novej agende označíte vytvorený nový výkaz príznakom El. odoslané alebo Odovzdané písomne, ďalší výkaz je možné vytvoriť ako opravný. Podmienkou pre vytvorenie opravného výkazu je teda existencia uzatvoreného nového výkazu.

  Ak potrebujete vystaviť opravný výkaz, v agende Mzdy za konkrétny mesiac opäť zvoľte povel Záznam/Vytvorenie/Mesačný výkaz preddavkov na ZP... a v Sprievodcovi pre vytvorenie Mesačného výkazu preddavkov na ZP vyberte Druh výkazu Opravný a zdravotnú poisťovňu, do ktorej potrebujete opravný výkaz odoslať. V prípade potreby môžete dôvod vytvorenia opravného výkazu uviesť na záložke Poznámky.

V novej agende nie je možné zmazať záznam s príznakom El. odoslané a záznam, na ktorý je naviazaný opravný výkaz.

Tlačovú zostavu Mesačný výkaz preddavkov na ZP nájdete teraz len v novej agende. Tlačová zostava sa zobrazí a vytlačí len pre záznam, na ktorom máte práve umiestnený kurzor. (Export tohto tlačiva vo formáte .txt už nevykonáte z dialógového okna Tlač, ale pomocou povelu Záznam/Export.)

Pripravujeme: V nasledujúcej verzii 11700 bude ponuka Mzdy/Výkazy rozšírená o ďalšie nové agendy pre mzdové výkazy.

  V agende Pracovné pomery bol v ponuke Záznam/ELDP premenovaný povel Vytvorenie ELDP... na Údaje do ELDP... Funkčnosť povelu zostala nezmenená.

  V programe POHODA sme v mzdových agendách zosúladili vzhľad Sprievodcov pre elektronické podania so sprievodcami v ostatných agendách.

POHODA si po novom v mzdových agendách bude navyše pamätať i Vaše nastavenie priečinka pre uloženie dátovej vety v Sprievodcovi pre elektronické podanie (napr. Registračný list FO, Evidenčný list FO, Mesačný výkaz poistného a príspevkov, Mesačný výkaz preddavkov na ZP a pod.)

  V prípade uplatňovania daňového bonusu na vyživované dieťa je teraz možné v agende Personalistika na záložke Dane uviesť i dátum narodenia dieťaťa.

  Dátum narodenia sa uvádza v prípade, ak dieťa nemá rodné číslo a je potrebné ho zadať v tvare DDMM/RRRR.

  Pri založení novej účtovnej jednotky v programe POHODA sa teraz v agende Mzdy/Zoznamy/Zdravotné poisťovne v poli Kód automaticky doplní štvormiestny kód zdravotnej poisťovne.

Pre zdravotnú poisťovňu DÔVERA program automaticky doplní kód 2400 a pre zdravotnú poisťovňu UNION kód 2700. Pre VŠZP je potrebné i naďalej ručne ku kódu 25 zadať kód pobočky, tj. posledné dva znaky.

  V agende Mzdy za jednotlivé mesiace bola aktualizovaná tlačová zostava Potvrdenie o príjme – UPSVaR.

hore

 

Sklady a kasa

  Vykonávate storno príjemky, ktorá obsahuje položku vedľajších nákladov? Potom Vás určite poteší, že POHODA teraz automaticky vykonáva rozpočítanie vedľajších nákladov na jednotlivé položky tiež na stornovacom doklade.

Hodnoty jednotlivých položiek po započítaní vedľajších nákladov si môžete overiť v agende Pohyby.

  Možnosť aktualizácie cien na vydanej ponuke alebo prijatej objednávke patrí už dlhšiu dobu medzi štandardné funkcie programu POHODA. Pre užívateľov najvyššieho radu POHODA E1 sme pripravili ďalšie rozšírenie tejto funkčnosti. Ceny je možné teraz aktualizovať i v prípade použitia mernej jednotky zo záložky Dodávatelia v agende Zásoby.

  V rade POHODA E1 sme rozšírili možnosti vyhľadávania pomocou zloženej otázky v agende Zásoby, a to o polia Objednávací kód a Čiarový kód zo záložky Dodávatelia.

  Povelom Záznam/Výber/Zložená otázka zobrazíte rovnomenné dialógové okno. V ňom môžete nové možnosti vybrať v stĺpci Pole agendy.

  V agendách Výroba a Prevod POHODA teraz umožňuje kopírovanie záznamov a tvorbu šablón.

  Ak v agendách Výroba a Prevod vystavujete rovnaké doklady, tak určite oceníte možnosť kopírovania záznamov a vytvárania šablón. Používanie je rovnaké, ako v ostatných agendách. Na kopírovanie napr. použijete klávesovú skratku CTRL+K a pre šablóny F8.

  Do časti s dodacou adresou vo formulári agendy Reklamácie a Servis sme pridali pole Krajina

  Pri prenose dokladov z agendy Reklamácie a Servis sa pri dodacej adrese prenesie i krajina. Toto pole je možné tiež pridať do poštových zostáv agendy Reklamácie pomocou programu Report Designer.

  V agende Predajky nájdete nový stĺpec Zdroj dokladu, ktorý obsahuje informácie o type vytvorenia dokladu. Nový stĺpec môže obsahovať tieto hodnoty: XML import, mPohoda, Kasa Offline, Kasa Online.

  Práva programu POHODA pre agendu Kasa sme rozšírili o novú možnosť nastavenia zvláštneho práva – Dokončiť predaj bez tlače. Ak užívateľ nemá toto právo aktívne, nie je možné dokončiť vyúčtovanie predaja bez vytlačenia dokladu.

  V agende Kasa a programe Kasa Offline si teraz môžete nastaviť združovanie položiek, tak ako ste zvyknutí v ostatných agendách programu POHODA.

  Aktivovať či deaktivovať združovanie položiek na doklade je možné pomocou ponuky Záznam/Združovanie položiek, klávesovou skratkou Ctrl+Alt+A alebo prostredníctvom kontextového menu vyvolaného pravým tlačidlom myši nad položkami dokladu.

hore

 

Homebanking

  Službu Databanking Slovenskej sporiteľne sme rozšírili o možnosť prihlasovania sa a potvrdzovania pomocou elektronického osobného kľúča (EOK) a o možnosť Príprava na podpis.

  V agende Nastavanie/Homebanking nájdete teraz pri službe SLSP Databanking novú voľbu Prihlasovať pomocou EOK. Po jej zapnutí sa bude v Sprievodcovi importom bankových výpisov a Sprievodcovi exportom príkazov na úhradu vyžadovať zadanie autorizačného kódu z EOK.

  V Sprievodcovi exportom príkazov na úhradu pribudla tiež možnosť overiť príkaz na úhradu pomocou EOK. K dispozícii je aj možnosť Príprava na podpis, po ktorej zvolení je potrebné príkaz na úhradu potvrdiť cez Internetbanking.

hore

 

Ostatné

  Potrebujete jednoducho a rýchlo vedieť, z akých dokladov sa skladajú hodnoty na informačnej ploche? Vďaka pridaným odkazom to ľahko zistíte.

  Podrobná plocha so záložkami teraz obsahuje odkazy pri jednotlivých čiastkach na záložkách Ekonomické údaje a Ostatné. Po kliknutí na čiastku, ktorá na informačnej ploche obsahuje údaj z jednej agendy, program otvorí príslušnú agendu, napr. Banka. Ak kliknete na čiastku, ktorá vstupuje na informačnú plochu z viacerých agend, zobrazí sa miestna ponuka s názvami agend a čiastkou, napr. Záväzky. Po kliknutí na čiastku sa otvorí agenda s vybranými dokladmi.

  Zvolili ste si pre zapisovanie adresy z dokladu do agendy Adresár funkciu Inteligentný zápis adries dokladov? Pri využití číslovania zákazníkov sa po novom priradí k vytvorenému kontaktu tiež číslo podľa platného číselného radu.

  Dokumenty môžete teraz v programe POHODA priamo exportovať do PDF. Tento spôsob nahradil pôvodnú tlač pomocou tlačiarne STORMWARE PDF printer.

Vytváranie PDF súborov sa teraz vykonáva priamo z programu POHODA bez použitia tlačiarne STORMWARE PDF printer. Nastavenie exportu sa prevezme z pôvodného STORMWARE PDF printeru.

  Voľbu pre nastavenie PDF exportu nájdete v dialógovom okne Tlač vo výklopnom zozname pri tlačidle PDF. Teraz môžete využiť napríklad funkciu Pripojiť k existujúcemu súboru, ktorá pripojí exportovaný dokument k už existujúcemu súboru alebo v prípade hromadného exportu spojí všetky dokumenty do jedného súboru. Pri zviazaných tlačových zostavách sa vytvorí pre každý záznam jeden súbor, ako v prípade exportu jedného záznamu, tak pri hromadnom exporte.

Pri voľbe Odoslať PDF e-mailom, resp. Odoslať všetko e-mailom sa vytvorí PDF súbor pre každý záznam samostatne a odošle sa podľa vykonaného nastavenia. Zviazané zostavy sa pri rovnakej voľbe pripoja do jedného súboru s hlavnou zostavou.

  Pri podpisovaní PDF dokumentov elektronickým podpisom si teraz môžete vybrať typ podpisu. Sekcia PDF klient v agende Užívateľské nastavenie sa po novom nazýva PDF elektronický podpis. Teraz tu môžete zvoliť typ podpisu, ktorým má byť dokument elektronicky podpísaný.

  Pri výbere voľby Certifikovať sa dokument certifikuje, elektronicky podpíše a uzamkne sa pre ďalšie zmeny. Vďaka voľbe Podpísať môžete do dokumentu pridávať elektronické podpisy ďalších užívateľov. Ak zvolíte možnosť Podpísať a uzamknúť, dokument sa elektronicky podpíše a uzamkne sa pre ďalšie zmeny.

  Menšie vylepšenia nájdete i v agende Formy úhrady.

Prvé z vylepšení využijete vo chvíli, keď niektoré formy úhrady vôbec nepoužívate. Ak pri nich odškrtnete voľby Použiť v agendách predajok a Použiť v ostatných agendách, nebudú sa ponúkať na výber v príslušných agendách a zoznam tak bude prehľadnejší.

Druhá úprava sa týka novej voľby Ponúkať do príkazu na úhradu, ktorá je automaticky prednastavená len pri forme úhrady Príkazom. Pre novo zakladané formy s typom Prevodom je v prípade potreby si túto voľbu zaškrtnúť. Záväzky s touto formou úhrady sa teda následne budú automaticky ponúkať do príkazu na úhradu.

Pre formu úhrady Dobierkou sme zmenili typ na Ostatné.

  Sekciu Vybrané firmy v agende Prístupové práva môžete teraz zotriediť podľa abecedy.

V agende Prístupové práva sme k vybraným firmám pridali voľbu Načítať zotriedené. Ak máte voľbu zaškrtnutú, po opätovnom otvorení agendy sa načíta zoznam účtovných jednotiek abecedne. Sekciu Vybrané firmy môžete teraz navyše rozšíriť tak, aby boli viditeľné i dlhé názvy účtovných jednotiek.

  V programe POHODA sme prispôsobili rozlíšenie pre 4K monitory a tiež pre menšie verzie, napríklad 3200x1800..

hore

 

XML

  V XML komunikácii import a export môžete využiť nový parameter Označenie záznamov. Pri XML importe si tiež môžete nastaviť, či bude novo vytvorený záznam v programe POHODA označený v stĺpci X.

  Pri exportovaných záznamoch neprebieha výstupná validácia, čím sa urýchli ich export.

  V programe POHODA môžete teraz cez XML vytvárať storno doklady. Táto funkcia sa vzťahuje napríklad k vydaným faktúram.

hore

 

mServer

  HTTP hlavička má dva nové nepovinné parametre pre identifikáciu aplikácie a inštancie HTTP klienta, ktorá komunikáciu vykonala (STW-Application a STW-Instance).

  V dialógovom okne pre monitoring komunikácie mServera nájdete nové stĺpce Application a Instance.

  Dialógové okno pre monitoring mServera sme rozšírili o možnosť filtrovať záznamy v logu.

  Dialógové okno pre monitoring mServera si teraz pamätá posledné použité nastavenie poradia stĺpcov.

  V dialógovom okne pre monitoring mServera môžete zmeniť nastavenie stĺpcov (skryť a zobraziť stĺpce).

  Po údajovej uzávierke POHODA upraví nastavenie konfigurácie mServera na novo vytvorenú účtovnú jednotku.

hore

 

Verzia Leto 2017 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

 • Pre storno doklad je už možné vyplniť pole Pôvodný doklad s následným prenosom hodnoty do Kontrolného výkazu DPH.
 • Bol opravený výpočet riadku 37 v dodatočnom priznaní DPH; ak je v zostavenom dodatočnom priznaní DPH vyplnené pole Saldo nadmerného odpočtu, riadok 37 sa už vypočíta korektne.
 • V dodatočnom priznaní DPH je už možné editovať hodnotu riadku 38 na záložke Ručné úpravy, pričom upravená hodnota sa následne prenesie do riadku 38 priznania.
 • Do zostaveného Súhrnného výkazu DPH už nevstupuje dátum z dialógového okna Tlač, do poľa Dátum už správne vstupuje dátum vyplnený v poli Dátum vystavenia.
 • Bola upravená webová adresa pre tlačidlo Otvoriť v sprievodcoch XML exportu daňových tlačív; po stlačení tlačidla Otvoriť sa webová stránka portálu finančnej správy otvorí.
 • Pri použití FT Efox prebehne správne záloha elektronického žurnálu pri práci s tlačovým manažérom cez vzdialenú plochu.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132389 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť