Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Január 2018

Novinky vo verzii Január 2018

CD

Popisovaná verzia: POHODA Január 2018, release 11800 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Jeseň 2017, release 11700 SK
K dispozícii od: 28. 12. 2017

Časopis Moja POHODA k verzii Január 2018

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.

 

Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 11806 - k dispozícii od 03. 05. 2018.

 

Online databáza otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Obsah

Účtovníctvo a fakturácia GDPR Personalistika a mzdy
Sklady Homebanking a XML Ostatné
Aplikácia mPOHODA

Účtovníctvo a fakturácia

Prevádzate peniaze z pokladne do banky alebo opačne a nechcete zobrazovať dialógové okno na vytvorenie párového dokladu v agende Banka, resp. Pokladňa?

Do agendy Globálne nastavenie/Platby sme po novom pridali voľbu Pri prevode peňazí medzi bankou a pokladňou automaticky ponúkať tvorbu párového dokladu.

Prostredníctvom tejto voľby môžete pri použití predkontácie peniaze na ceste povoliť alebo zakázať zobrazovanie dialógového okna na tvorbu párového dokladu v agende Banka, resp. Pokladňa.

Potrebujete evidovať v rámci jednej faktúry platby s rôznou dobou splatnosti? Potom určite oceníte funkciu Zádržné... V praxi sa termín zádržné používa pre posunutie platby určitej časti faktúry do budúcna. Vďaka možnosti zadania viacerých splatností v rámci jedného dokladu je možné danú časť záväzku alebo pohľadávky uhradiť neskôr.

Funkcia Zádržné... je dostupná v účtovnej jednotke typu Podvojné účtovníctvo v menu Záznam v agendách Vydané faktúry a Prijaté faktúry, ak je v agende Globálne nastavenie v sekcii Pohľadávky a Záväzky zaškrtnutá voľba Povoliť vytvorenie zádržného.

Faktúru vystavíte štandardným spôsobom. Ak potrebujete zadať platbu s dátumom splatnosti dlhším než je nastavený na faktúre, zvoľte v menu Záznam povel Zádržné... Zobrazí sa dialógové okno, kde môžete zadať všetky potrebné informácie k evidencii zádržného. Výšku zádržného je možné určiť buď percentom z celkovej čiastky faktúry (voliteľne z čiastky bez DPH), alebo pevnou čiastkou. Po vyplnení dátumu splatnosti a textu potvrďte dialógové okno tlačidlom Dokončiť. Rovnakým spôsobom môžete k faktúre vytvoriť i ďalšie zádržné. Prehľad o ich výške, dátume splatnosti a uhradenej čiastke poskytuje záložka Zádržné, ktorá sa nachádza v agendách Vydané a Prijaté faktúry nad tabuľkou danej agendy.

Prostredníctvom dialógového okna Zádržné môžete zádržné preúčtovať priamo i do dlhodobých pohľadávok a záväzkov. Ak máte vytvorenú predkontáciu na preúčtovanie zádržného z krátkodobých pohľadávok alebo záväzkov do dlhodobých, vyplňte v dialógovom okne pole Predkontácia. Kontrolu preúčtovania následne vykonáte na záložke Zaúčtovanie nad tabuľkou agendy.

Evidencia zádržného ovplyvní rôzne tlačové zostavy a funkcie programu. Ak je na faktúre vytvorené zádržné, zobrazí sa na tlačovej zostave Faktúra nový oddiel Zádržné s prehľadom jednotlivých platieb rozdelených podľa dátumu splatnosti a čiastkou zádržného. Faktúra navyše obsahuje celkovú čiastku na úhradu po odpočte zádržného. Medzi tlačové zostavy, ktoré podporujú evidenciu zádržného, patria napr. Vydané faktúry, Prijaté faktúry, Kniha pohľadávok, Kniha záväzkov, Pohľadávky podľa rozmedzia splatnosti, Záväzky podľa rozmedzia splatnosti, Likvidácia vydaných faktúr, Inventarizácia pohľadávok a ďalšie.

hore

 

GDPR

Do novej verzie programu POHODA sme pre Vás pripravili prvé funkčné novinky vzťahujúce sa k Všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR).

Pridanú funkčnosť pre GDPR môžete aktivovať v agende Globálne nastavenie/Adresár zaškrtnutím voľby Povoliť GDPR.
 

Pribudla úplne nová zoznamová agenda Dôvody spracovania údajov GDPR. V nej môžete zadať všetky právne dôvody spracovania osobných údajov, z titulu ktorých evidujete osobné údaje. Tieto záznamy potom môžete priraďovať k jednotlivým záznamom v agende Adresár.

Novú agendu nájdete v ponuke Nastavenie/Zoznamy.

Do agendy Adresár sme pridali novú záložku GDPR. Na nej môžete ku každej adrese evidovať právne dôvody pre spracovanie osobných údajov podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Právne dôvody jednoducho vložíte na záložku GDPR pomocou výklopného zoznamu v poli Typ. V ňom sa ponúkajú záznamy z novej agendy Dôvody spracovania údajov GDPR.

Okrem evidencie právnych dôvodov pre spracovanie osobných údajov môžete novú záložku GDPR využiť tiež pre zobrazenie posledného dátumu vystavenia predpredajného, predajného či popredajného dokladu pre danú adresu.

Do tabuľky agendy Adresár sme pridali dátumové stĺpce pre evidenciu posledného dátumu vystavenia dokladu s touto adresou. Doklady sú rozdelené na predpredajné (ponuky, dopyty, objednávky a pod.), predajné (faktúry a pod.) a popredajné (reklamácie, servis). Pre každú z týchto skupín je potom k dispozícii stĺpec pre doklady z aktuálneho účtovného obdobia a druhý pre doklady z minulých účtovných období. Na záložke GDPR sa potom pre každú skupinu dokladov zobrazí novší z tejto dvojice dátumov.

Aktualizáciu dátumových polí v tabuľke agendy Adresár vyvoláte povelom Záznam/GDPR/Aktualizovať dátumy použitia adresy… Zobrazí sa Sprievodca pre vyplnenie dátumov posledného použitia adries v dokladoch.

Na jeho prvej strane zvolíte, či chcete zahrnúť doklady i zo starších účtovných jednotiek. V tom prípade si tieto jednotky môžete vybrať na druhej strane sprievodcu.

Po dokončení aktualizácie sa vždy automaticky zaktualizujú i dátumové polia v hornej časti záložky GDPR.

Ďalšie novinky k tejto oblasti pripravujeme.

hore

 

Personalistika a mzdy

Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2018 je suma 3 830,02 €, mesačne sa bude vo mzde uplatňovať čiastka 319,17 €.

Daňový bonus na vyživované dieťa pre rok 2018 je suma 258,72 €, suma mesačného daňového bonusu je vo výške 21,56 €.

UPOZORNENIE: V agende Personalistika na záložke Dane bola typom Daňovník (podpísal prehlásenie) a Vyživované dieťa (daňový bonus), v súvislosti s vyššie uvedenými legislatívnymi zmenami, automaticky ukončená platnosť pôvodných hodnôt a zároveň boli pridané nové typy s hodnotami platnými pre rok 2018. Nové typy POHODA automaticky doplní v databázach, v ktorých nebola vykonaná údajová uzávierka.

Pre rok 2018 bola ustanovená suma minimálnej mzdy na 480,- € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,759 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

S platnosťou od 1.1.2018 sa pri fyzickej osobe mení hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov. Hraničná čiastka je po novom 35 268,06 €, mesačná hraničná suma pre výpočet preddavku na daň zo zdaniteľnej mzdy je vo výške 2 939,01 €.

Od 1.1.2018 sa maximálny vymeriavací základ pre jednotlivé druhy sociálneho poistenia zvyšuje na 6 384,- €. Úrazové poistenie nemá stanovený maximálny vymeriavací základ.

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie z dividend sa od 1.1.2018 zvyšuje na 54 720,- €. Zdravotné poistenie z dividend sa platí len z dividend vyplatených zo zisku za roky 2011 až 2016, pričom tieto sú vyplatené v roku 2018.

Od 1.1.2018 sa mení sadzba poistného na starobné poistenie pre zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ do 2. piliera (SDS). Pre rok 2018 je platná sadzba 9,50 %.

Od 1.1.2018 sa mení výška minimálnej hodinovej sadzby pre prvý stupeň náročnosti práce. Zmena hodinovej sadzby má vplyv i na minimálny hodinový príplatok za prácu v noci, či príplatok za prostredie.

Z uvedeného dôvodu sa teraz pri vytváraní preddefinovaných definícií zložiek mzdy v novovytvorenej účtovnej jednotke programu POHODA pre zložky mzdy Prostredie (druh Príplatok za prostredie) a Práca v noci (druh Príplatok za prácu v noci) automaticky doplní sadzba vo výške 0,5518 €. V existujúcich databázach Vám však pre dané zložky odporúčame vytvoriť si nové záznamy s novou sadzbou a tie používať pre nasledovný kalendárny rok.

V prípade potreby nezabudnite tiež v agende Pracovné pomery na záložke Trvalé zložky mzdy ukončiť používanie daných zložiek so starou sadzbou a zároveň pridať zložky s novou sadzbou.

Pre zamestnancov, ktorí sú odvodovo zvýhodnení z dôvodu predchádzajúcej dlhodobej nezamestnanosti alebo z dôvodu trvalého pobytu v niektorom z najmenej rozvinutých okresov, platí hraničná suma príjmu 611,04 €.

V agende Personalistika bola aktualizovaná tlačová zostava Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, a naďalej platí jej výpočet.

Pre výpočet tzv. „milionárskej dane“ platia pre rok 2017 tieto hodnoty:

 • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane 35 022,31 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 0,- €,
 • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane vyšší ako 19 809,- € , tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 8 755,578 - (základ dane/4), výsledok sa zaokrúhli na celé centy nahor,
 • ak zamestnanec dosiahne základ dane do 19 809,- € , tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 803,33 €.


Výpočet dane je nasledovný:

 • sadzbou 19 % sa vypočíta daň z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne čiastku 35 022,31 € vrátane a
 • sadzbou 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne čiastku 35 022,31 €.

V novej verzii boli pre rok 2017 v agende Personalistika na záložke Dane zo zoznamu odstránené dva typy určené pre potreby ročného zúčtovania preddavkov na daň, ktoré v súčasnosti už nie je možné pri ročnom zúčtovaní použiť. Ide o typy Zaplatené dobr. príspevky na SDS a Úhrady zdrav. prac. – porušenie podm. na uplatn. § 5 ods. 9.

UPOZORNENIE: Tlačové zostavy Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2% budú mať pre rok 2017 určený vzor od Finančného riaditeľstva SR, ktorý však v súčasnosti nie je k dispozícii. Tlačivá budú v programe POHODA zapracované do niektorého z update v priebehu mesiaca január 2018.

Aby ste mohli v agende Personalistika ľahšie vyhľadávať údaje prislúchajúce pracovným pomerom, pre funkciu Zložená otázka sme pridali polia z agendy Pracovné pomery.

Zloženú otázku využijete napríklad, ak budete chcieť vyfiltrovať zamestnancov podľa dátumu odchodu a vytlačiť im napr. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, štítky alebo ePodací hárok.

Rozhodli sa Vaši zamestnanci od januára 2018 pre zmenu zdravotnej poisťovne? POHODA teraz ponúka možnosť evidencie tejto zmeny, čím Vám uľahčí úkony s tým spojené.

Do agendy Personalistika na záložku Poistenie sme pridali voľbu Zmena poisťovne. Po jej zaškrtnutí sa sprístupní pole s výklopným zoznamom pre výber novej zdravotnej poisťovne.

Následne je potrebné zamestnanca z pôvodnej poisťovne odhlásiť a prihlásiť do novej zdravotnej poisťovne.

Ak teraz pri odhlásení z pôvodnej zdravotnej poisťovne v Sprievodcovi pre vytvorenie Oznámenia zamestnávateľa zvolíte druh zmeny platiteľa poistného Odhláška, POHODA vytvorí odhlášku zamestnanca s kódom 2 K.

Rovnako pri prihlásení do novej zdravotnej poisťovne sa okrem prihlášky s kódom 2 Z automaticky vytvorí aj 1O Z v prípade pretrvávania neprítomnosti Choroba, OČR alebo Materská dovolenka (dávka materské).

Zamestnanca, ktorý mení poisťovňu, môžete v agende Personalistika jednoducho vyhľadať pomocou novo pridaných stĺpcov Zmena poisťovne a Poisťovňa – zmena.

V agende Pracovné pomery v ponuke Záznam/Vytvorenie/Oznámenie zamestnávateľa... bol upravený Sprievodca pre vytvorenie Oznámenia zamestnávateľa.

Nové polia Od – Do, ktoré pribudli za poľom Mesiac, Vám poslúžia pre zadanie obdobia, za ktoré chcete vytvoriť záznam pre oznamovacie povinnosti. Polia využijete i v prípade, ak chcete zamestnancovi nahlásiť len začiatok choroby v rámci daného mesiaca, pričom choroba skončí tiež v danom mesiaci, ale tú chcete vykonať až v čase, keď skutočne skončí.

V sprievodcovi ďalej pribudla možnosť vykonať Druh zmeny platiteľa poistného pomocou nových zaškrtávacích polí Prihláška, Odhláška a Iná zmena.

Prihláška - lehota na vykonanie tejto oznamovacej povinnosti je 8 dní. Pri zmene zdravotnej poisťovne sa spolu s prihláškou 2 Z vytvára i začiatok 1O a 1W, ak ide o pokračujúcu neprítomnosť alebo odvodové zvýhodnenie. V prípade trvajúcej neprítomnosti Rodičovská dovolenka (rodičovský príspevok) alebo Materská dovolenka (bez dávky materské) sa vytvára len 1C.

Odhláška – lehota na vykonanie tejto oznamovacej povinnosti je 8 dní. Pri zmene zdravotnej poisťovne sa do starej zdravotnej poisťovne zasiela ukončenie 2 K.

Iná zmena – ide o zmeny, ktoré musí zamestnávateľ oznámiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, za predchádzajúci mesiac, v ktorom vznikli. To znamená, že všetky zmeny je možné vykonať naraz po skončení konkrétneho mesiaca, najneskôr pred podaním mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie. V poliach Od – Do stačí ponechať celý kalendárny mesiac a zaškrtnúť pole Iná zmena.

Do skupiny Iná zmena patrí nahlasovanie kódov 1C, 1O (poberanie rodičovského príspevku, dávky nemocenské, ošetrovné či materské), 2D (prihlasovanie dohodárov na dni výkonu činnosti v danom mesiaci), 2N (neplatené voľno, neospravedlnená absencia), 2Y (vyplatenie príjmu zamestnancom s nepravidelným príjmom a zamestnancom s pravidelným príjmom po skončení pracovného pomeru). Pri oznamovacej povinnosti s kódom 2Y sa „zamestnanec“ prihlasuje a odhlasuje na posledný deň v mesiaci, v ktorom bol príjem vyplatený.

V agende Pracovné pomery bola aktualizovaná tlačová zostava Potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list).

V agende Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer bolo premenované pôvodné pole Funkcia na Prac. pozícia.

Údaj z tohto poľa sa vypĺňa ako druh vykonávaných prác do aktualizovanej tlačovej zostavy Potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list).

V agende Pracovné pomery na záložke Doplnkové údaje boli v sekcii Zápočtový list odstránené polia, ktoré vstupovali do pôvodnej tlačovej zostavy Potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list).

Doteraz bolo možné v programe POHODA vystavovať mzdy hromadne za všetky strediská naraz. Ak máte pri jednotlivých pracovných pomeroch vyplnené pole Stredisko, POHODA Vám po novom umožní vystaviť mzdy i postupne za jednotlivé strediská.

Novú možnosť Všetky strediská nájdete pri voľbe Vystaviť mzdy všetkým zamestnancom v dialógovom okne Vystavenie miezd agendy Mzdy za jednotlivé mesiace. V prípade, že ju ponecháte zaškrtnutú, POHODA hromadne vystaví mzdy automaticky za všetky strediská, tak ako doteraz.

Ak budete chcieť vystaviť mzdy postupne za jednotlivé strediská, stačí odškrtnúť Všetky strediská a v poli s rovnomenným názvom vybrať konkrétne stredisko.

V poli Stredisko sa ponúkajú tie strediská, ktoré sú vyplnené pri pracovnom pomere aspoň jedného zamestnanca, ktorému je potrebné za daný mesiac vystaviť mzdu.

POHODA teraz v podvojnom účtovníctve pri vytváraní dokladov na tvorbu sociálneho fondu do agendy Interné doklady automaticky na internom doklade vyplní Dátum úč. prípadu podľa rovnomenného poľa v Sprievodcovi pre zaúčtovanie miezd.

Pri tlačových zostavách Výplatný list, Výplatná páska a Výplatná páska – zložky mzdy sa teraz do názvu PDF súboru doplní mesiac a rok. Rozšírenie názvu PDF súboru sa týka voľby Exportovať do PDF, Odoslať PDF e-mailom, Exportovať všetko do PDF a Odoslať všetko e-mailom.

hore

 

Sklady

Používate agendu Výroba a privítali by ste funkciu na prenos prijatej objednávky do tejto agendy? POHODA Vám to teraz umožní.

V agende Výroba je po novom pridaný povel Prijaté objednávky -> pod ponukou Záznam/Prenos ->. Po jeho zvolení sa zobrazia všetky nevybavené a neprenesené objednávky, ktoré majú v položkách zásobu s typom Výrobok. Do výroby sa prenášajú iba zásoby s týmto typom.

Predpokladáme, že s objednávkou budete ďalej pracovať – napríklad ju po realizácii výroby budete potrebovať preniesť do výdajového dokladu, resp. vyfakturovať – preto nedochádza po prenose objednávky do agendy Výroba k jej vybaveniu. Teda sa neoznačí ako prenesená a vybavená a na položkách objednávky sa neeviduje prenesené množstvo v poli Prenesené.

Do agendy Výroba jsme pridali záložku Doklady. Na danej záložke sa evidujú prijaté objednávky, ktoré boli prenesené do agendy Výroba. Cez pravé tlačidlo myši, resp. dvojklikom myši na riadok s objednávkou, je možné príslušný doklad otvoriť. Tiež v agende Prijaté objednávky na záložke Doklady sa evidujú výrobné listy, do ktorých bola objednávka prenesená.

Pri prenose objednávky POHODA kontroluje stav zásoby – komponentu pre požadované množstvo výrobku. Ak na sklade nie je dostatočný stav, zobrazí sa upozornenie na chýbajúci komponent, ktorého je najmenej pre potrebu výroby, a informácia o množstve, ktoré je možné vyrobiť. Záleží na Vás, či zvolíte čiastočný prenos, alebo výrobu zatiaľ nebudete realizovať.

Potrebujete mať prehľad o tom, ktoré prijaté objednávky obsahujú zásoby s typom Výrobok? To Vám umožní nová tlačová zostava, ktorú môžete použiť ako podklad pre novú funkciu prenosu prijatej objednávky do agendy Výroba.

Do agendy Prijaté objednávky sme pridali novú tlačovú zostavu Súpiska výrobkov v objednávkach. Na tlačovej zostave sú zobrazené všetky objednávky, ktoré sú nevybavené a neprenesené a na ktorých sú zásoby s typom Výrobok. Zostava reaguje na výber dokladov a vychádza zo zostavy Položky prijatých objednávok. Navyše obsahuje stĺpec Mn. na výrobu, v ktorom nájdete informáciu, aké množstvo môžete vyrobiť. Hodnota je spočítaná ku komponentu, ktorého je najmenej na sklade k potrebnému množstvu pre výrobok.

V rade POHODA E1 sme rozšírili sledovanie histórie záznamov v agende Zásoby o údaje zo záložky Dodávatelia.

Aby ste mohli ľahšie vyhľadávať zásoby v agende Cenové akcie, pre funkciu Zložená otázka sme pridali polia zo záložky Zásoby.

Vytvárate vydané objednávky pomocou funkcie Automatické objednávky z agendy Zásoby? Potom Vás určite poteší, že do takto vytvorených objednávok sa teraz vkladajú informácie o cudzej mene a prípadnej nulovej sadzbe DPH navolenej pri príslušnej adrese v agende Adresár.

Ak máte v rade POHODA E1 vyplnené záznamy na záložke Dodávatelia, použije sa i naďalej vždy mena podľa týchto záznamov.

V agende Adresár môžete nastaviť tieto údaje pre každého dodávateľa v poliach Cudzia mena a DPH sklad..

hore

 

Homebanking a XML

V programe POHODA sme pridali novú službu Zástava pohľadávok pre ČSOB CZ.

Základné nastavenie vykonáte v agende Nastavenie/Homebanking, kde v poli Služba vyberiete typ ČSOB CZ Zástava pohľadávok.

V agende Vydané faktúry alebo Ostatné pohľadávky potom stačí vybrať tie pohľadávky, ktoré chcete prostredníctvom danej služby zastaviť, a zvoliť povel Záznam/Komunikácia/Export pohľadávok pre ČSOB CZ... Pomocou Sprievodcu exportom pohľadávok vytvorí program POHODA príslušný súbor, ktorý následne odošlete prostredníctvom internetového bankovníctva do ČSOB CZ.

XML export dokladu v agendách Vydané faktúry a Prijaté faktúry teraz prenáša údaje o zádržnom k vydanej alebo prijatej faktúre.

Pri XML importe, resp. exporte údajov z agendy Prevod sme rozšírili pole Text na 240 znakov.

hore

Ostatné

Došlo k rozšíreniu kontroly čiastok odosielaných na platobný terminál.

Ak na doklade použijete formu úhrady typu Platobná karta, POHODA pri ukladaní skontroluje, či čiastka, ktorá sa následne môže odosielať na platobný terminál, nie je vyššia než celková hodnota predajky. Na prípadnú nezhodu týchto čiastok Vás POHODA upozorní.

Z programu POHODA si teraz môžete upraviť nastavenie obojstrannej tlače.

Nastavenie obojstrannej tlače, najmä prevracanie strán pri tlači, jednoducho upravíte v dialógovom okne Tlač. Trvalé nastavenie obojstrannej tlače pre konkrétne zostavy vykonáte na záložke Zostava, nastavenie pre práve vykonávanú tlač dokumentu upravíte na záložke Tlač.

Využívate v spolupráci s programom POHODA všeobecný internetový obchod? Potom oceníte, že sme FTP prenos údajov rozšírili o možnosť vyfiltrovať skladové zásoby, pre ktoré sa majú prenášať obrázky a súvisiace súbory.

Po novom program POHODA podporuje export do Excelu vo formáte XLSX. Výstup môžete vykonať pomocou funkcie Export agendy z ponuky Súbor/Dátová komunikácia alebo cez povel Otvoriť v Exceli. Tento formát, ktorý je teraz nastavený ako východiskový, môžete zmeniť v agende Užívateľské nastavenie v sekcii Ostatné.

V prípade, že používate východiskového klienta Microsoft Outlook pre odosielanie PDF súborov e-mailom, môžete v agende Užívateľské nastavenie/E-mailový klient v rovnomennom poli prepnúť voľbu na MS Outlook (COM). Voľbu využijete v prípade problému s odosielaním PDF súborov, spôsobeným výrobcom operačného systému.

hore

 

Aplikácia mPOHODA

Ak v programe POHODA vykonáte zmeny na faktúrach z aplikácie mPOHODA, po novom sa tieto zmeny prenesú spätne aj do aplikácie mPOHODA.

Faktúry vytvorené na strane aplikácie mPOHODA sú po ich importe do programu POHODA označené ikonou "m".

Synchronizované faktúry je možné dodatočne upravovať iba v programe POHODA. Doteraz však tieto zmeny nebolo možné preniesť späť do aplikácie mPOHODA. Vďaka novej funkčnosti dochádza vykonaním synchronizácie údajov i k aktualizácii údajov na strane aplikácie mPOHODA.

V sprievodcovi založením novej účtovnej jednotky v aplikácii mPOHODA, vyvolanom v programe POHODA, je možné označiť hotovostné pokladne a bankové účty k synchronizácii.

V agende Globálne nastavenie v sekcii mPOHODA sa kliknutím na tlačidlo Nastavenie otvorí okno Sprievodca prepojením s aplikáciou mPOHODA. Ak v aplikácii mPOHODA aktuálne otvorená jednotka ešte neexistuje, zobrazí sa na druhej a tretej strane sprievodcu zoznam hotovostných pokladní a bankových účtov vedených v tuzemskej mene.

Zaškrtnutím poľa Synch. označíte príslušný záznam na prenos do aplikácie mPOHODA. Dokončením sprievodcu budú vybrané pokladne a účty uvedené v novo založenej firme v aplikácii mPOHODA.

hore

 

Verzia Január 2018 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

 • Pri krátení dovolenky podľa § 109 sa už korektne vychádza zo základnej ročnej výmery zamestnanca. Taktiež sviatky už korektne ovplyvňujú počet odpracovaných a zameškaných dní.
 • Bol opravený vstup údajov do dodatočného súhrnného výkazu DPH; v prípade opravy plnení pre rôzne IČ DPH do nuly už do dodatočného súhrnného výkazu nevstupuje len prvé IČ DPH v poradí, správne vstupujú všetky opravované IČ DPH.
 • Do záložky História záznamu bola doplnená evidencia histórie zmien pre pole IČ DPH.
 • Pre FT Pegas a FT EPSON Upos sme rozšírili možnosť tlače grafického loga na bločku. Po nahratí grafického loga cez servisnú aplikáciu výrobcu fiškálneho zariadenia je možné nastaviť tlač v agende Hardware v programe POHODA.
 • Pre FT Efox bola pridaná možnosť nastavenia komunikačnej rýchlosti pri použití cez sériové pripojenie.
 • Príkaz na úhradu sa do formátu SEPA XML vyexportuje korektne aj bez zadaného kódu BIC/SWIFT.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132389 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť