Novinky vo verzii Január 2019

Novinky vo verzii Január 2019

Popisovaná verzia:
POHODA Január 2019, release 12100, 03. 01. 2019
Vzťahuje sa k verzii:
POHODA Jeseň 2018, release 12000
Aktualizácia:
POHODA release 12109,
zverejnená 06. 06. 2019

Aktualizácie reagujúce na aktuálny legislatívny vývoj a požiadavky užívateľov sú k dispozícii na stiahnutie v Zákazníckom centre.

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnúť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12100.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12100 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Personalistika a mzdy

Významnou novinkou v programe POHODA je možnosť spracovania miezd s rôznym spôsobom organizácie pracovného času. Po novom je možné spracovávať mzdy zamestnancov, ktorí majú nielen rovnomerné, ale i nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času. POHODA podporuje spracovanie miezd zamestnancov, ktorí majú pracovný čas rozdelený nerovnomerne v rámci jedného týždňa, ale i čas rozvrhnutý na základe pravidelne sa opakujúceho cyklu s pevnou dĺžkou, napr. dlhý a krátky pracovný týždeň alebo cyklus zmien. Z uvedeného dôvodu prešla agenda Pracovné pomery, ako aj agenda Mzdy, rôznymi úpravami, kde okrem iného pribudli nové polia a tiež bola zmenená funkčnosť niektorých polí. Nové polia sú k dispozícii vo mzdách pri práci na prelome období (2019p), resp. po údajovej uzávierke roku 2018. O všetkom sa dočítate viac v nasledujúcom prehľade noviniek.

V agende Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer bola pôvodná časť Rozvrh pracovnej doby rozdelená na dve nové časti Režim organizácie a Rozvrh pracovného času.

Vďaka novému výberovému poľu na záložke Pracovné pomery máte možnosť nastaviť pri jednotlivých pracovných pomeroch rozvrhnutie týždenného pracovného času zamestnanca

V časti Režim organizácie bolo pôvodné pole Úväzok (denne, týždenne) premenované na Režim (denne, týždenne), pričom aktívne zostalo pole (denne). Do tohto poľa je možné uviesť ustanovený týždenný pracovný čas všetkých zamestnancov, alebo jednotlivých organizačných útvarov, rozvrhnutý na 5 dní v týždni.

Ak je ustanovený prac. čas 40 h. týždenne a do poľa (denne) uvediete 8 h., program automaticky do poľa (týždenne) dopočíta 40 h. Ak je ustanovený prac. čas 38 h. a 3/4 h. týždenne a do poľa (denne) uvediete 7,75 h., program automaticky do poľa (týždenne) dopočíta 38 a 3/4 h. Ak je ustanovený prac. čas 37 a 1/2 h. týždenne a do poľa (denne) uvediete 7,5 h., program automaticky do poľa (týždenne) dopočíta 37 a 1/2 h.

Po prevode databázy do novej verzie Január 2019 program ponechá v poli Režim (denne) rovnakú hodnotu, aká bola uvedená v pôvodnom poli Úväzok (denne). Pole je potrebné skontrolovať a v prípade potreby upraviť pri každom pracovnom pomere podľa skutočnosti.

Do časti Rozvrh pracovného času bolo presunuté pole Pracovné doba, ktorého vyplnenie je voliteľné a pole Dohodnutý týždenný úväzok. Do tohto poľa uveďte dohodnutý týždenný úväzok zamestnanca. Väčšinou sa rovná týždennému režimu organizácie. V prípade, ak má zamestnanec skrátený úväzok alebo dohodnutý kratší pracovný čas, je úväzok menší.

V časti Rozvrh pracovného času pribudlo tiež samostatné výberové pole, ktoré slúži pre nastavenie rozvrhnutia týždenného pracovného času zamestnanca. Ide o nasledovné možnosti:

 • Rovnomerný – zamestnanec pracuje od pondelka do piatka každý deň rovnaký počet hodín. Zamestnancov dohodnutý týždenný úväzok je rovný týždennému úväzku organizácie. Za denný úväzok sa považuje počet hodín v poli Režim (denne), tj. úväzok je totožný s režimom organizácie.
 • Rovnomerný skrátený – zamestnanec pracuje od pondelka do piatka každý deň rovnaký počet hodín, ale jeho dohodnutý týždenný úväzok je menší ako týždenný úväzok organizácie. Po zvolení tejto možnosti sa vo formulári zobrazí pole Úväzok denne, do ktorého je možné uviesť počet hodín, ktoré zamestnanec denne odpracuje. Výpočet Úväzok denne x 5 prac. dní sa musí rovnať poľu Dohodnutý týždenný úväzok.
 • Nerovnomerný týždenný – zamestnanec pracuje v rôznych dňoch v týždni, rôzny počet hodín v jednotlivých dňoch týždňa, avšak každý týždeň odpracuje rovnaký počet hodín, tj. každý týždeň odpracuje dohodnutý týždenný úväzok. Zamestnancov dohodnutý týždenný úväzok je rovný týždennému úväzku organizácie. Po zvolení tejto možnosti sa vo formulári zobrazia polia pre jeden týždeň (pondelok až nedeľa), do ktorých je možné zadať počet hodín, ktoré zamestnanec odpracuje v daných dňoch. (Napr. zamestnanec pracuje od utorka do soboty, pričom v utorok až piatok pracuje 9 h. a v sobotu 4 h.)
 • Nerovnomerný týždenný skrátený – zamestnanec pracuje v rôznych dňoch v týždni, rôzny počet hodín v jednotlivých dňoch týždňa, avšak každý týždeň odpracuje rovnaký počet hodín, tj. každý týždeň odpracuje dohodnutý týždenný úväzok. Zamestnancov týždenný úväzok je však menší ako týždenný úväzok organizácie. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, je možné do jednotlivých polí týždňa zadať počet hodín, ktoré zamestnanec odpracuje každý deň. (Napr. zamestnanec pracuje pondelok až streda po 6 h., dohodnutý týždenný úväzok je 18 h.)
 • Turnusový režim – zamestnanec pracuje v rôzne rozvrhnutom pracovnom čase. Pracovný čas je rozvrhnutý na základe pravidelne sa opakujúceho cyklu s pevnou dĺžkou, napr. dlhý a krátky pracovný týždeň alebo cyklus zmien. Týždenný úväzok zamestnanca môže byť rovný režimu organizácie, alebo kratší. Po zvolení tejto možnosti sa vo formulári zobrazí pole pre výber turnusu, ktorý sa pravidelne opakuje.
 • Turnus – mesačný úväzok - zamestnanec pracuje v rôzne rozvrhnutom pracovnom čase. Ide o rovnaký režim ako je turnusový režim. Rozdielom však je, že zamestnancovi sa v každom mesiaci vyrovná pracovný úväzok v hodinách maximálne na počet hodín, ktoré určuje fond pracovného času. Na prekročenie hodín pracovného úväzku nad fond pracovného času POHODA upozorní pri ukladaní editovanej mzdy príslušného mesiaca. Program postupne skráti zmeny, a to od posledných zmien v mesiaci.

V prípade nastavenia rozvrhu pracovného času Turnusový režim alebo Turnus – mesačný úväzok, sa sprístupní ďalšie pole Zameškaná zmena turnusu. Toto pole slúži pre zadanie počtu hodín, za ktoré sa má zamestnancovi vypočítať náhrada mzdy za čerpanú dovolenku. Ak pole vyplníte, napr. číslom 8, pri každom dni dovolenky sa náhrada za dovolenku vypočíta za 8 h. Zvyšok dovolenky program upraví o čerpané dni dovolenky. V tomto prípade sa však počet hodín dovolenky prepočíta na dni podľa úväzku v danom dni. Ak pole nevyplníte, náhrada za dovolenku sa vypočíta podľa úväzku v danom dni. Za každý deň dovolenky sa upraví zvyšok dovolenky o 1 deň.

Po prevode databázy do novej verzie Január 2019 sa pre rok 2019p, resp. rok 2019, pri každom pracovnom pomere v agende Pracovné pomery v časti Rozvrh pracovného času automaticky nastaví Rovnomerný rozvrh. Odporúčame skontrolovať Režim organizácie a v prípade potreby upraviť konkrétny rozvrh pracovného času.

V ponuke Mzdy/Zoznamy pribudla agenda Definície turnusov. Nová agenda slúži na evidenciu jednotlivých definícií turnusov.

Stačí vyplniť Názov, v poli Dĺžka cyklu zadať počet dní a pri jednotlivých dňoch vyplniť počet hodín. Súpisku vybraných definícií turnusov si môžete zobraziť pomocou novej tlačovej zostavy Zoznam definícií turnusov.

Zamestnanec pracuje 2 ranné, 2 poobedné a 2 nočné zmeny. Následne má 2 dni voľno. Pracovný čas je 7,5 h. Dĺžka cyklu je 8 dní. Do poľa Dĺžka cyklu uvediete 8 a polia 1 až 8 vyplníte nasledovne: 7,5; 7,5; 7,5; 7,5; 7,5; 7,5; 0; 0.

Zamestnanci pracujú 10 a 11,5 hodinové zmeny, rozvrhnuté na tzv. dlhý a krátky týždeň. Dĺžka cyklu je 14 dní. Do poľa Dĺžka cyklu uvediete 14 a polia 1 až 14 vyplníte nasledovne: 0; 0; 11,5; 11,5; 11,5; 0; 0; 10; 10; 0; 0; 0; 11,5; 11,5.

Novú agendu nájdete v ponuke Mzdy/Zoznamy

Po novom, ak má zamestnanec dohodnutý týždenný úväzok kratší, ako je režim organizácie, je dôležité, v agende Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer, nastavenie pracovného pomeru v poli Druh.

Ak je nastavený druh Hlavný pracovný pomer, Vedľajší pracovný pomer, Spoločníci s.r.o., komandisti, Členovia družstiev, Domáci pracovníci alebo Iný druh prac. pomeru a zamestnanec má dohodnutý týždenný prac. čas menší, ako je režim organizácie, v programe POHODA dochádza pri zadanej mesačnej mzde ku kráteniu mzdy koeficientom, ktorý je pomerom dohodnutého úväzku a režimu organizácie. Uvedené neplatí pri druhu prac. pomeru Konateľ a dohody mimo prac. pomeru.

So zamestnancom pri nástupe uzatvoríte zmluvu na plný úväzok. Nastavíte druh prac. pomeru Hlavný pracovný pomer a vyplníte dohodnutú mesačnú mzdu. Následne zamestnanec požiada o úpravu pracovného času na základe § 164 Zákonníka práce (napr. matka starajúca sa o dieťa do 15 r. požiada o úpravu začiatku i konca pracovného času o 1 h., tj. namiesto 8 h. denne odpracuje 6 h.). Zamestnávateľ sa zo zamestnankyňou dohodne na úprave prac. času na 1 kalendárny rok. V agende Pracovné pomery potom nastavíte rozvrh Rovnomerný skrátený a vyplníte Režim (denne) 6 h. Zamestnankyni program pri vystavení mzdy vypočíta základnú mzdu upravenú koeficientom Dohodnutý týždenný úväzok (30 h.) / Režim organizácie (40 h.).

Ak so zamestnancom pri nástupe uzatvoríte zmluvu na kratší pracovný čas (§ 49 Zákonníka práce), v poli Druh nastavte Kratší pracovný čas. Dohodnutá mesačná mzda sa následne nebude upravovať koeficientom dohodnutého týždenného úväzku a režimom organizácie.

V agende Pracovné pomery na záložke Mzda pribudlo nové pole Náhrada za sviatok, pomocou ktorého môžete zamestnancovi určiť, či sviatok vyplácať priemerom, mesačnou mzdou alebo nevyplácať.

Nové pole od roku 2019 nahrádza zaškrtávacie pole Štátne sviatky vyplácať priemerom z agendy Globálne nastavenie/Mzdy.

Nové pole využijete pri nastavení spôsobu vyplácania náhrady mzdy zamestnancovi za sviatok

Voľbu Priemerom nastavíte pri zamestnancoch, ktorí v deň sviatku nepracujú a prináleží im náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku. Uvedené platí pri hodinovo, úkolovo i mesačne odmeňovaných zamestnancoch. Náhradu mzdy za sviatok pri mesačne odmeňovaných zamestnancoch vo výške priemerného zárobku je možné dohodnúť v kolektívnej alebo pracovnej zmluve.

Voľbu Mes. mzdou nastavíte pri zamestnancoch odmeňovaných mesačnou mzdou, pri ktorých ak sviatok pripadne na ich obvyklý pracovný deň a pre sviatok nepracujú, sa tento deň považuje za odpracovaný a prináleží im mzda.

Voľbu Nie – priemerom počas dovolenky nastavíte pri zamestnancoch, pre ktorých je deň sviatku bežným pracovným dňom a tento deň skutočne odpracujú (napr. nepretržitá prevádzka). Voľbu je možné nastaviť pri hodinovo, úkolovo i mesačne odmeňovaných zamestnancoch. Počas dovolenky sa zamestnancovi za deň sviatku vypočíta náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku.

Voľbu Nie – mes. mzdou počas dovolenky nastavíte pri zamestnancoch, pre ktorých je deň sviatku bežným pracovným dňom a tento deň skutočne odpracujú. Voľbu je možné nastaviť len pri mesačne odmeňovaných zamestnancoch.

Do agendy Užívateľské nastavenie pribudla nová sekcia Pracovné pomery, ktorá slúži k nastaveniu východiskových hodnôt pri vytvorení nového pracovného pomeru v agende Pracovné pomery.

Vďaka novej sekcii v agende Užívateľské nastavenie bude vystavenie nového pracovného pomeru zase o niečo rýchlejšie

Ide napríklad o nastavenie východiskových hodnôt v časti Režim organizácie, Rozvrh pracovného času, Druh pomeru, Druh mzdy alebo Náhrada za sviatok.

Do nového poľa Navýšenie dovolenky môžete zadať počet dní dovolenky, ktorá zamestnancom prináleží navyše oproti zákonnému nároku. Nastavenie má vplyv len pre novozaložené pracovné pomery, preto pole vyplňte iba v prípade, ak zamestnancom prináleží viac dní dovolenky už od vzniku pracovného pomeru.

V agende Pracovné pomery bol upravený vzhľad záložky Dovolenka a zároveň tu pribudli nové polia.

Záložka Dovolenka teraz obsahuje nové polia Dohodnuté prac. dni v týždni, Prac. dni pri plnom úväzku a pole Navýšenie dovolenky

Nové pole Dohodnuté prac. dni v týždni slúži pre zadanie počtu dní, počas ktorých zamestnanec v týždni pracuje. Pole je automaticky predvyplnené hodnotou 5. Ak má zamestnanec dohodnutý iný počet pracovných dní v týždni, pole upravte. V prípade, ak zamestnanec pracuje rôzny počet dní, zadajte vypočítaný priemerný počet pracovných dní v týždni.

V novom poli Prac. dni pri plnom úväzku sa zobrazuje počet dní pri plnom pracovnom úväzku. Spravidla ide o 5 pracovných dní, preto sa v poli automaticky zobrazuje hodnota 5.

Nové pole Navýšenie dovolenky slúži pre zadanie počtu dní dovolenky, o ktoré zamestnávateľ zvýšil zamestnancovi základnú výmeru dovolenky. Ak pole vyplníte na prelome roka 2019p, rovnaká hodnota sa prevezme i pre rok 2020.

Vyššia výmera dovolenky sa v programe doteraz zadávala do poľa Základná ročná výmera. Z dôvodu jej automatického zvyšovania z roka na rok, pribudlo nové pole a pole Základná ročná výmera je odteraz neprístupné. Výpočet v tomto poli ovplyvňujú vyššie uvedené nové polia, ako aj dátum narodenia zamestnanca.

Z dôvodu zapracovania nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času do programu POHODA sa zmenil aj spôsob výpočtu odpracovaných dní. Odpracované dni sa používajú pri posúdení odpracovania 60 dní pre účely dovolenky, pri výpočte nároku na dovolenku za odpracované dni, ako aj pri krátení dovolenky za zameškané dni. Výpočet pomernej časti nároku na dovolenku zostal nezmenený. Nové výpočty platia až pre výpočet dovolenky v kalendárnom roku 2019.

Aktuálny zostatok dovolenky v agende Pracovné pomery je naviazaný na vystavenie mzdy a automaticky sa upravuje až po jej vystavení.

V agende Pracovné pomery na záložke Neprítomnosť bol pôvodný druh neprítomnosti Náhradné voľno premenovaný na Náhradné voľno – práca nadčas. Zároveň bol pridaný nový druh Náhradné voľno - práca vo sviatok.

Ak má hodinovo, úkolovo alebo mesačne odmeňovaný zamestnanec (kolektívna zmluva) v poli Náhrada za sviatok nastavenú voľbu Priemerom alebo Nie – priemerom počas dovolenky a čerpá náhradné voľno za prácu vo sviatok, patrí mu platené voľno vo výške priemerného zárobku.

Ak má zamestnanec v poli Náhrada za sviatok nastavenú voľbu Mes. mzdou alebo Nie – mes. mzdou počas dovolenky, deň náhradného voľna sa považuje za odpracovaný a prináleží mu zaň mzda.

V agende Mzdy pre rok 2019 pribudla nová záložka Úväzok, v ktorej program zobrazuje plánované úväzky jednotlivých dní v mesiaci.

Vďaka novej záložke Úväzok budete mať lepší prehľad o plánovaných úväzkoch jednotlivých dní v mesiaci

Pole Rozvrh pracovného času sa vypĺňa na základe rozvrhu pracovného času zadaného v agende Pracovné pomery. Ak ide o rozvrh Turnusový režim, automaticky sa vyplní i pole Podľa definície, kde sa uvedie definícia, ktorá bola použitá a pole Deň začiatku cyklu. Definícia turnusu sa používa na naplnenie záložky Úväzok. Ak v predchádzajúcom mesiaci nebude pri napĺňaní úväzku použitý celý turnus, zostávajúcimi dňami sa automaticky začne nasledovný mesiac.

Definícia turnusu má dĺžku 8 dní. Mesiac 01/2019 začne prvým dňom turnusu. Január má 31 dní. Na zostavenie úväzku sa cyklus použije 4x, pričom posledný cyklus nie je použitý celý, ale skončí 7. dňom celého turnusu (8 + 8 + 8 + 7 = 31 dní). Úväzok mesiaca február sa začne zostavovať 8. dňom turnusu a opäť bude nadväzovať celý turnus, tj. pri vystavení februárovej mzdy bude uvedený ako začiatok cyklu číslo 8 (úväzok sa začne plniť 8. dňom cyklu).

V prípade, ak program v predchádzajúcej mzde zamestnanca nenájde rovnakú definíciu turnusu, tak sa pri vystavení mzdy automaticky do poľa Deň začiatku cyklu doplní turnus od prvého dňa. Ak však máte zamestnanca, ktorý nastúpil už do „rozbehnutého“ cyklu, vyplňte Deň začiatku cyklu číslom podľa definície, do ktorej zamestnanec patrí a podľa vystavených miezd iných zamestnancov z tejto definície.

Pole Individuálne zadanie umožňuje pri Turnusovom režime editovať úväzok konkrétneho mesiaca. Uvedené môžete využiť v prípade, ak si napr. zamestnanci vymenili zmeny.

Ak vo vystavenej mzde v poli Podľa definície zmeníte definíciu alebo Deň začiatku cyklu, tabuľka s úväzkami sa automaticky upraví. Ak však zaškrtnete Individuálne zadanie a potom zmeníte definíciu alebo Deň začiatku cyklu, zmeny sa v tabuľke neprejavia. Tieto zmeny budú mať vplyv na použitie definície a Deň začiatku cyklu až v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

Pole Fond prac. času program počíta na základe počtu hodín v časti Režim organizácie v agende Pracovné pomery a počtu pracovných dní a sviatkov v kalendárnom mesiaci.

Pole Pracovný úväzok sa počíta na základe plánovaného úväzku uvedeného v tabuľke. Z tohto úväzku program posúdi neprítomnosť a vypočíta Odpracované hodiny, na základe ktorých zamestnancovi prináleží mzda.

V agende Mzdy na záložke Mzda bolo pôvodné pole Nadčasy bez príplatku premenované na Mzda za nadčas a zároveň bolo presunuté nad pole Základná mzda.

Pole využijete, ak zamestnanec odpracuje v danom mesiaci hodiny nadčasu a zamestnancovi prináleží za tento nadčas mzda. Po vyplnení poľa sa mzda za nadčas automaticky pripočíta i do poľa Základná mzda.

Hodiny nadčasu za konkrétne dni v mesiaci je možné vo vystavenej mzde zadať i prostredníctvom novej záložky Sviatky a nadčasy. Vyplnením hodín v stĺpci Nadčas na záložke, pole Mzda za nadčas vo formulári záložky Mzda automaticky zašedne.

V agende Mzdy na záložke Mzda bolo pole Základná mzda presunuté do stredného stĺpca. Do poľa sa počíta základná mzda za počet odpracovaných hodín a zvyšuje sa i o mzdu za odpracované hodiny nadčasu zadané v poli Mzda za nadčas.

V agende Definície zložiek mzdy v ponuke Mzdy/Zoznamy pribudol nový druh definície zložiek mzdy Základná mzda – hodinová.

Pre pole Základná mzda v agende Mzdy bolo možné už v predchádzajúcich verziách programu POHODA využiť zložku mzdy Základná mzda, pri ktorej sa zadáva konkrétna čiastka. Pri novej zložke mzdy Základná mzda – hodinová je možné zadať počet hodín pre zložku mzdy s konkrétnou sadzbou. Obidve zložky je možné vo vystavenej mzde kombinovať.

V agende Mzdy na záložke Mzda bola zmenená funkčnosť niektorých polí v časti Príplatky.

Pôvodné pole Nadčasy bolo premenované na Práca nadčas. Od miezd roku 2019 sa do tohto poľa zadáva počet hodín práce nadčas, za ktorú zamestnancovi prináleží príplatok za nadčas.

Pôvodné pole Odprac. sviatky bolo premenované na Práca vo sviatok. Od miezd roku 2019 sa do tohto poľa zadáva počet hodín práce vo sviatok, za ktorú zamestnancovi prináleží príplatok za prácu vo sviatok.

V časti Príplatky nájdete teraz pôvodné polia Nadčasy a Odprac. sviatky pod novým názvom Práca nadčas a Práca vo sviatok. Okrem názvu bola zmenená aj ich funkčnosť

Obidve polia slúžia len pre určenie výšky príplatkov. V mzdách 2018 a starších sa zadaním počtu hodín do pôvodných polí Nadčasy a Odprac. sviatky zvýšila i základná mzda. Od miezd roku 2019 sa však počíta len príplatok. Rovnaké zmeny platia i pre zložky mzdy. Zložka mzdy Práca nadčas použitá vo mzde roku 2018 zvýši i základnú mzdu. Zložka mzdy zadaná v roku 2019 vypočíta len príplatok za prácu nadčas. V súvislosti so zmenami názvov polí príplatkov, boli zmenené i názvy v poli Druh existujúcich zložiek pre príplatky v agende Definície zložiek mzdy.

Zamestnanec odpracuje v mesiaci 10 h. nadčasu, za ktorý nebolo dohodnuté náhradné voľno. Zamestnancovi prináleží mzda za nadčas, tj. do poľa Mzda za nadčas zadáte 10 h. a do poľa Práca nadčas zadáte 10 h. príplatok za prácu nadčas.

V sekcii Globálne nastavenie/Mzdy/Príplatky bolo premenované pôvodné pole Príplatok % za nadčasy na Príplatok za prácu nadčas (%) a tiež pôvodné pole Príplatok % za odprac. sviatky na Príplatok za prácu vo sviatok (%).

Po novom sa v agende Mzdy na záložke Mzda v poli Dovolenka vyčísľuje nielen počet dní náhrady za dovolenku, ale i počet hodín.

V predchádzajúcich verziách programu POHODA sa náhrada za dovolenku vyčísľovala iba počtom dní, za ktoré zamestnanec čerpal dovolenku. Vzhľadom na to, že v prípade turnusov môže ísť aj o rôzny počet hodín v jednotlivých dňoch čerpania dovolenky, sa odteraz v programe vyčísľuje i počet hodín náhrady za dovolenku.

Odteraz má vo vystavenej mzde pole Preplatená dovolenka aktívne pole Čiastka.

V prípade rozvrhu pracovného času Rovnomerný alebo Rovnomerný skrátený program POHODA po zadaní počtu dní dovolenky (do poľa Prepl. dovolenka d.), ktoré je zamestnancovi potrebné preplatiť, resp. ktoré prečerpal, vypočíta náhradu v poli Čiastka automaticky. Ak v prípade rozvrhu pracovného času Turnusový režim alebo Turnusový – mesačný úväzok vyplníte i pole Zameškaná zmena turnusu, POHODA vypočíta náhradu za dovolenku podľa hodín zadaných v tomto poli. V ostatných prípadoch rozvrhu pracovného času je potrebné čiastku vypočítať a doplniť ručne.

Náhrada mzdy za sviatok, ktorá zamestnancovi patrí za deň sviatku, ktorý pripadol na jeho obvyklý pracovný deň a z dôvodu sviatku zamestnanec nepracoval, sa po novom počíta podľa počtu hodín úväzku v danom dni.

Vo vystavenej mzde na záložke Mzda sa v poli Sviatky teraz vyčísľuje i počet hodín, za ktoré zamestnancovi prináleží náhrada. Pole d. (dni) už nie je aktívne.

V agende Mzdy pribudla nová záložka Sviatky a nadčasy.

Program do záložky automaticky doplní riadok s vyplnenými stĺpcami Typ (Sviatok), Dátum a Úväzok zamestnanca v mesiacoch, počas ktorých je sviatok. Stĺpec Skutočne odpracované je aktívny v závislosti od nastavenia vyplácania sviatkov pri pracovných pomeroch v poli Náhrada za sviatok.

Teraz nájdete vo vystavených mzdách i novú záložku Sviatky a nadčasy

Pri pracovných pomeroch, kedy zamestnanci vo sviatok, ktorý pripadne na ich obvyklý pracovný deň, nepracujú a v agende Pracovné pomery, na záložke Mzda, majú v poli Náhrada za sviatok vybranú voľbu Priemerom alebo Mes. mzdou, je pole Skutočne odpracované aktívne.

Ak zamestnávateľ nariadi prácu vo sviatok a zamestnanec odpracuje časť alebo celý svoj úväzok, je možné v poli Skutočne odpracované zadať počet hodín, ktoré zamestnanec v danom dni sviatku odpracoval.

Ak zamestnanec odpracuje časť tohto dňa, za odpracované hodiny mu prináleží mzda a za tieto hodiny stráca nárok na náhradu mzdy. Do poľa Skutočne odpracované je možné zadať počet hodín maximálne do výšky úväzku zamestnanca v danom dni.

Pri pracovných pomeroch, kedy zamestnanci vo sviatok, ktorý pripadne na ich obvyklý pracovný deň, pracujú a v agende Pracovné pomery na záložke Mzda, majú v poli Náhrada za sviatok nastavenú voľbu Nie – priemerom počas dovolenky alebo Nie – mes. mzdou počas dovolenky, je pole Skutočne odpracované neaktívne.

Do stĺpca Nadčas je možné zadať hodiny nadčasu, ak zamestnanec odpracuje v deň sviatku hodiny mimo svojho úväzku. Hodiny nadčasu je možné na záložke Sviatky a nadčasy zadať aj v inom dni, ako vo sviatok, a to prostredníctvom voľby Vložiť nadčas, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravého tlačidla myši.

V agende Mzdy na záložke Mzda boli odstránené polia Osprav. absencia a Vylúčené doby.

Vylúčené doby sa však pre účely ELDP v programe vyčísľujú naďalej.

V agende Mzdy na záložke Mzda bola v poli Zdaniteľné náhrady odstránená textová časť. Rovnako bola textová časť odstránená i v poli Nezdaniteľné náhrady na záložke Čistá mzda.

Pre zadanie bližších informácií k týmto poliam môžete využiť záložku Zložky mzdy, kde v zložkách s rovnomenným názvom môžete zadať ľubovoľný text.

V súvislosti so zmenami v oblasti miezd bol upravený i výpočet priemerného zárobku.

Aktuálny vzorec pre výpočet priemerného hodinového zárobku nájdete v tlačovej zostave Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely v agende Pracovné pomery.

V súvislosti so zmenenou funkčnosťou niektorých polí a zavedením nových výpočtov boli v agendách Personalistika, Pracovné pomery a Mzdy upravené niektoré tlačové zostavy.

Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2019 je suma 3 937,35 €, mesačne sa bude vo mzde uplatňovať čiastka 328,11 €.

Daňový bonus na vyživované dieťa pre rok 2019 je suma 266,04 €, suma mesačného daňového bonusu je vo výške 22,17 €.

V agende Personalistika na záložke Dane bola typom Daňovník (podpísal prehlásenie) a Vyživované dieťa (daňový bonus), v súvislosti s vyššie uvedenými legislatívnymi zmenami, automaticky ukončená platnosť pôvodných hodnôt a zároveň boli pridané nové typy s hodnotami platnými pre rok 2019. Nové typy POHODA automaticky doplní v databázach, v ktorých nebola vykonaná údajová uzávierka.

Pre rok 2019 bola ustanovená suma minimálnej mzdy na 520,- € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,989 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Základnú sadzbu minimálnej mzdy od 1.1.2019 si môžete pozrieť v agende Legislatíva

S platnosťou od 1.1.2019 sa pri fyzickej osobe mení hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov. Hraničná čiastka je po novom 36 256,38 €, mesačná hraničná suma pre výpočet preddavku na daň zo zdaniteľnej mzdy je vo výške 3 021,37 €.

Od 1.1.2019 sa maximálny vymeriavací základ pre jednotlivé druhy sociálneho poistenia zvyšuje na 6 678,- €. Úrazové poistenie nemá stanovený maximálny vymeriavací základ.

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie z dividend sa od 1.1.2019 zvyšuje na 57 240,- €. Zdravotné poistenie z dividend sa platí len z dividend vyplatených zo zisku za roky 2011 až 2016, pričom tieto sú vyplatené v roku 2019.

Od 1.1.2019 sa mení sadzba poistného na starobné poistenie pre zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ do 2. piliera (SDS). Pre rok 2019 je platná sadzba 9,25 %.

Od 1.1.2019 sa mení výška minimálnej hodinovej sadzby pre prvý stupeň náročnosti práce. Zmena hodinovej sadzby má vplyv i na minimálny hodinový príplatok za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu, či príplatok za prostredie a v prípade dohodárov aj na príplatok za prácu vo sviatok.

Zamestnancovi patrí za prácu v noci popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v noci mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu – tj. 0,8967 €. Ak ide o výkon rizikovej práce, minimálne mzdové zvýhodnenie za prácu v noci je vo výške 35 %, tj. 1,0461 €/hod.

V prípade zamestnávateľa, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala v noci, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako 30 % (resp. pri rizikových prácach 35 %), najmenej vo výške 25 % minimálnej mzdy. Minimálne mzdové zvýhodnenie by v takomto prípade bolo vo výške 0,7473 €. Nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia je možné dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, a to iba v prípade zamestnávateľa, pri ktorom nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu – tj. 0,7473 €. Rovnako ako v prípade príplatku za prácu v noci, pri splnení rovnakých podmienok, je možné dohodnúť i nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia. Táto suma však musí byť najmenej vo výške 20 %, tj. 0,5978 €/hod.

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu – tj. 1,4945 €. Rovnako ako v prípade príplatku za prácu v sobotu, je možné dohodnúť i nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, a to najmenej 40 %, tj. 1,1956 €/hod.

Zmena legislatívy sa dotkla tiež minimálnej hodinovej sadzby, ktorá má vplyv na minimálne hodinové príplatky. V existujúcich databázach je potrebné si pre tieto zložky mzdy vytvoriť nové záznamy s novou sadzbou ručne. V novovytvorených účtovných jednotkách POHODA postráži ich výšku automaticky.

Pri vytváraní preddefinovaných definícií zložiek mzdy v novovytvorenej účtovnej jednotke programu POHODA sa pre zložky mzdy Práca v noci, Práca v sobotu, Práca v nedeľu, Prostredie a Odpracované sviatky – dohoda, nové sadzby doplnia automaticky.

V existujúcich databázach odporúčame pre dané zložky vytvoriť záznamy s novou sadzbou ručne a v prípade potreby v agende Pracovné pomery na záložke Trvalé zložky mzdy, ukončiť používanie zložiek so starou sadzbou.

Pre zamestnancov, ktorí sú odvodovo zvýhodnení z dôvodu predchádzajúcej dlhodobej nezamestnanosti alebo z dôvodu trvalého pobytu v niektorom z najmenej rozvinutých okresov, platí hraničná suma príjmu 639,18 €.

V agende Personalistika bolo aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré je platné pre rok 2018. Informáciu o určení vzoru tlačiva používaného v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR, bližšie informácie nájdete tu.

V agende Personalistika bolo aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré je platné pre rok 2019. Takisto bola aktualizovaná tlačová zostava Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania.

V agende Personalistika bola aktualizovaná tlačová zostava Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, a naďalej platí jej výpočet.

Pre výpočet tzv. „milionárskej dane“ platia pre rok 2018 tieto hodnoty:

 • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane 35 268,06 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 0,- €,
 • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane vyšší ako 19 948,- € , tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 8 817,016 - (základ dane/4), výsledok sa zaokrúhli na celé centy nahor,
 • ak zamestnanec dosiahne základ dane do 19 948,- € , tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 830,02 €.

Výpočet dane je nasledovný:

 • sadzbou 19 % sa vypočíta daň z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne čiastku 35 268,06 € vrátane a
 • sadzbou 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne čiastku 35 268,06 €.

Tlačovú zostavu Ročné zúčtovanie preddavkov na daň nájdete medzi zostavami agendy Personalistika

V agende Personalistika na záložke Dane boli pridané nové typy, ktoré môžete využiť v prípade ročného zúčtovania preddavkov na daň.

Nový typ Kúpeľná starostlivosť – daňovník použijete v prípade, ak si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojených služieb. Čiastka, ktorú si zamestnanec môže uplatniť, je maximálne 50,- € za rok.

Nový typ Kúpeľná starostlivosť – manželka, deti použijete v prípade, ak si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť na kúpeľnú starostlivosť i na manželku a na vyživované dieťa, pričom maximálna výška, ktorú si môže na každého z nich uplatniť je 50,- € za rok. Čiastku je potrebné zadať v súčte za manželku i vyživované deti.

Celková hodnota obidvoch typov vstupuje do tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, do riadku 04d, ako nezdaniteľná časť.

Nový typ Daňový bonus na zaplatené úroky použijete v prípade, ak si zamestnanec uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky, ktorý je možné od roku 2018 uplatniť v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, resp. v priznaní k dani z príjmov. Zamestnancovi (dlžníkovi) banka vystaví potvrdenie, v ktorom je uvedená výška zaplatených úrokov v príslušnom roku, vypočítaná najviac zo sumy 50 000,- €. Zamestnanec si môže uplatniť 50 % zo zaplatených úrokov, najviac však 400,- € ročne. Ak úročenie začalo v priebehu roka, alebo päťročná lehota uplynie v priebehu roka, je možné uplatniť len pomernú časť daňového bonusu, ktorá pripadá na počet kalendárnych mesiacov v období.

V súvislosti s vyššie uvedeným novým typom Daňový bonus na zaplatené úroky pribudlo v agende Mzdy na záložke Čistá mzda nové pole Roč. zúčt. (bonus – úroky). Pole sa vyplní vo mzde, v ktorej bude zamestnancovi vysporiadaný výsledok ročného zúčtovania preddavkov na daň a iba pri tých zamestnancoch, ktorí si daňový bonus na zaplatené úroky uplatnili.

Pole Roč. zúčt. (bonus – úroky) vyplní POHODA automaticky pri vysporiadaní výsledku ročného zúčtovania preddavkov na daň

Hodnotu ostatného záväzku, resp. pohľadávky, ktorá sa vytvára v danom mesiaci pri zaúčtovaní miezd, program automaticky upraví o výšku vyplateného daňového bonusu na zaplatené úroky.

Tlačové zostavy Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2% budú mať pre rok 2018 určený vzor od Finančného riaditeľstva SR, ktorý však v súčasnosti nie je k dispozícii. Tlačivá budú v programe POHODA zapracované do niektorého z update v priebehu mesiaca január 2019.

V nasledujúcej tabuľke Vám ponúkame prehľad podporovaných funkcií v oblasti Personalistiky a miezd v programe POHODA:

Prehľad podporovaných funkcií v oblasti Personalistiky a miezd v programe POHODA

Účtovníctvo

Máte aktívnu voľbu pre prácu s preplatkami a potrebujete, aby sa doklad na preplatok vystavil i pri automatickej likvidácii? Odteraz je to možné.

V agende Globálne nastavenie v sekcii Platby/Preplatky je možné zaškrtnutím voľby automatizovať prácu s preplatkami pre doklady v tuzemskej mene. Ak likvidujete doklad expresnou likvidáciou alebo výberom a výška úhrady je nad hodnotu malého preplatku, automaticky sa vystaví ostatný záväzok, resp. ostatná pohľadávka na preplatok. Hodnotu preplatku je vidieť i pri hradenom doklade v stĺpcoch Preplatok a Preplatok k likvidácii.

Doklad na preplatok sa od novej verzie vystaví i pri použití funkcie Automatická likvidácia...

Od verzie Január 2019 sa doklady na preplatok automaticky vystavia i pri použití funkcie Automatická likvidácia z ponuky Záznam v agende Banka.

Ak zaškrtnete voľbu na obrázku, vytvorí sa k poslednému likvidovanému dokladu položka na čiastku preplatku a po novom i ostatný záväzok, resp. pohľadávka s preplatkom

Podmienkou pre vystavenie dokladov na preplatok je zaškrtnutie voľby Párovanie podľa zhodného VS v Sprievodcovi automatickej likvidácie bankových dokladov. Zaškrtnutím tejto voľby dôjde k spárovaniu dokladov s rovnakým variabilným symbolom až do čiastky úhrady uvedenej na doklade. Ak je výška úhrady vyššia než súčet hradených dokladov s rovnakým variabilným symbolom, vytvorí sa k poslednému likvidovanému dokladu položka na čiastku preplatku a po novom i ostatný záväzok, resp. pohľadávka s preplatkom previazaná s bankovým dokladom cez záložku Doklady.

Likvidujete pohľadávky a záväzky dodatočne prostredníctvom povelu Pridať likvidáciu výberom na uloženom bankovom doklade? POHODA Vás teraz upozorní na rozdielnu čiastku likvidovaného a bankového dokladu.

POHODA Vás upozorní, ak je likvidovaná hodnota a čiastka bankového dokladu rozdielna

Na uložený bankový doklad je možné dodatočne vykonať likvidáciu prostredníctvom povelov Pridať likvidáciu výberom alebo Pridať likvidáciu výberom VS dostupných v menu Záznam alebo v kontextovom menu na záložke Likvidácia. Ak čiastka likvidácie nesúhlasí s bankovým dokladom, zobrazí sa dialógové okno, ktoré o rozdiele informuje. Pri doklade v cudzej mene potvrdíte hlásenie tlačidlom OK, stlačením tlačidla Storno môžete čiastku pre likvidáciu upraviť.

Pri doklade v tuzemskej mene ponúka dialógové okno okrem prepísania čiastky bankového dokladu navyše vytvorenie položky na rozdiel čiastok v prípade, ak je čiastka likvidácie nižšia než čiastka hradiaceho dokladu. Ak je čiastka likvidácie vyššia, môžete zvoliť čiastočnú likvidáciu dokladu.

Ak používate automatickú prácu s preplatkami, tj. máte v agende Globálne nastavenie/Platby/Preplatky aktívnu voľbu Automatizovať prácu s preplatkami, tak pri dokladoch v tuzemskej mene zostáva funkčnosť bez zmeny.

Pri účtovaní na prelome účtovných období sme zjednodušili možnosť vytvárania účtovných záznamov časového rozlíšenia a majetku pre nasledujúce obdobie. Vďaka tejto úprave už nemusíte vykonávať nastavenie v niekoľkých dialógových oknách, ale teraz stačí v okamihu, keď budete chcieť záznamy vytvoriť, zaškrtnúť ponúkané možnosti priamo pri voľbe Účtovanie v nasledujúcom období bez údajovej uzávierky.

Doteraz ste boli zvyknutí, že pri zaškrtnutí voľby Účtovanie v nasledujúcom období bez údajovej uzávierky sa postupne zobrazili dialógové okná s otázkami, či chcete pre nasledujúce účtovné obdobie zaúčtovať odpisy dlhodobého majetku a doklady k časovému rozlíšeniu.

Po novom si môžete vytvorenie a zaúčtovanie záznamov zvoliť priamo v dialógovom okne Účtovanie na prelome účtovných období dostupnom z ponuky Účtovníctvo/Uzávierka. Zaškrtnutie príslušnej voľby môže vykonať len užívateľ s prístupovými právami pre danú agendu.

Na jednom mieste si jednoducho nastavíte všetko potrebné k účtovaniu na prelome účtovných období

Ak v agende Dlhodobý majetok alebo Časové rozlíšenie nebudú záznamy pre vytvorenie účtovných záznamov pre nasledujúce obdobie, budú možnosti zašednuté. V opačnom prípade budú možnosti aktívne a záleží na Vás, kedy zaškrtnutím príslušných volieb potvrdíte vytvorenie účtovných záznamov pre nasledujúce obdobie.

Akonáhle danú možnosť zaškrtnete a potvrdíte tlačidlom OK, dôjde k vytvoreniu účtovných záznamov pre nasledujúce obdobie. Týmto okamihom sa v dialógovom okne Účtovanie na prelome účtovných období zmení daná možnosť na informáciu o tom, že účtovné záznamy už boli vytvorené.

Od 1.1.2019 sa tuzemský prenos daňovej povinnosti (skr. PDP) neuplatňuje pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov (dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 SCS a položiek 7301, 7308 a 7314 SCS), ak sa vyhotovuje zjednodušená faktúra. V súvislosti s úpravou pravidiel uplatňovania mechanizmu tuzemského prenosu daňovej povinnosti program POHODA v agende Predajky ignoruje režim PDP pri predaji takýchto zásob.

Úprava funkčnosti sa týka zásob, ktoré majú v agende Zásoby na záložke Zaúčtovanie zaškrtnuté pole Režim prenesenia daňovej povinnosti a Členenie KV DPH typu A2CN. Predaj takýchto zásob je možné realizovať prostredníctvom agendy Predajky.

Daňové tlačivá Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO typ B) a Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO) ako aj Poznámky k účtovnej závierke pre rok 2018 budú v programe POHODA zapracované do update začiatkom mesiaca február 2019.

Výkazy účtovnej závierky JÚ, PÚ a PÚN sa pre rok 2018 nemenia.

Fakturácia

Zadávate na doklady opakujúce sa texty? Teraz môžete vopred pripravené texty z agendy Zoznam textov využiť i na záložke Poznámky.

V poli Poznámky a Interné poznámky stačí stlačiť pravé tlačidlo myši a cez voľbu Vložiť text buď priamo vyberiete ponúkaný text alebo sa cez povel Zoznam textov-> prepnete do rovnomennej agendy. V nej môžete pridávať nové texty, upravovať existujúce a prenášať ich do vytváraných dokladov. Okrem dokladových agend nájdete túto voľbu na záložke Poznámky napr. v agendách Adresár, Zásoby, Mzdy, Dlhodobý majetok, Kniha jázd a ďalších.

Zároveň sme pridali možnosť vloženia vopred pripravených textov do poľa Text v agendách Príjemky, Výdajky, Výroba, Prevod, Reklamácie a Servis.

Text vložíte na záložku Poznámky (do poľa Poznámky i Interné poznámky) rovnako, ako ste boli doteraz zvyknutí. Stačí stlačiť pravé tlačidlo myši a cez voľbu Vložiť text priamo vybrať ponúkaný text

Sklady

V tlačovej zostave Zložené zásoby (po položkách) sa zobrazujú zásoby s typom Výrobok, Komplet a Súprava vrátane zásob, z ktorých sa zložená zásoba skladá. Po novom sme do zostavy pridali stĺpec Skladom a riadok Možno zostaviť.

Tlačová zostava Zložené zásoby (po položkách) v agende Sklady/Zásoby teraz obsahuje i stĺpec Skladom. Zo zostavy môžete čerpať informáciu o stave zásoby vzhľadom k požadovanému množstvu v zloženej zásobe.

Zároveň je pod každou zloženou zásobou po novom uvedené, aké množstvo je možné zostaviť. Údaj je iba informatívny a je vypočítaný podľa stavu položiek tvoriacich zloženú zásobu, bez ohľadu na to, či je daná položka súčasťou aj inej zloženej zásoby. Do množstva, ktoré je možné zostaviť, sa nezapočítavajú rezervácie, reklamácie, textové položky a položky s typom Služba. Uvedená hodnota sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta.

V prípade, ak má položka zloženej zásoby záporný stav, obsahuje riadok Možno zostaviť hodnotu 0.

V stĺpci Skladom zistíte aktuálny stav zásoby a vďaka porovnaniu s požadovaným množstvom zistíte, či je na sklade dostatočné množstvo zásoby tvoriace zloženú zásobu

Potrebujete preniesť niekoľko prijatých objednávok od rôznych odberateľov do výroby? Teraz môžete hromadne preniesť i prijaté objednávky, ktoré majú odlišného odberateľa a obsahujú zásobu typu Výrobok.

V agende Zásoby sme optimalizovali rýchlosť hromadnej úpravy záložky Internet a ukladania zásoby, ktorá je použitá ako zviazaná pri veľkom množstve zásob.

Vykonávanie hromadných úprav záznamov na záložke Internet ide v januárovej verzii oveľa rýchlejšie

Ak vediete skladové hospodárstvo spôsobom A, môžete po novom pri hromadnej zmene vybraných údajov v agende Zásoby nechať preúčtovať existujúce doklady.

POHODA sa Vás po novom spýta, či chcete pri hromadnej zmene niektorých údajov v agende Zásoby nechať preúčtovať existujúce doklady

Ak hromadne upravíte pole Druh, Účet, Náklad alebo Členenie, program POHODA sa Vás prostredníctvom dialógového okna spýta, či chcete preúčtovať doterajšie záznamy podľa nového nastavenia.

V rade POHODA E1 sme umožnili načítanie zásob do prevodky tiež čiarovým kódom zo záložky Dodávatelia v agende Zásoby.

V rade POHODA E1 sa v agende Výrobný list/Výroba po novom zobrazuje vážená nákupná cena platná ku dňu vyskladnenia položiek do výroby.

Užívateľov radu POHODA E1 určite poteší zobrazenie váženej nákupnej ceny platnej ku dňu vyskladnenia položiek do výroby

Ostatné

Od novej verzie programu POHODA E1 môžete agendu Predajky otvoriť i v užívateľskej agende.

Stačí iba v agende Voliteľné parametre na záložke Nastavenie zadať funkciu OpenAgenda "PH", prípadne je možné využiť funkciu OpenAgendaEx.

Zobrazenie klávesnice v agende Kasa online sme upravili tak, aby bola zachovaná dobrá čitateľnosť písma i v prípade, ak je zväčšené DPI v nastavení systému Windows (to je možné využiť pre zväčšenie klávesnice na dotykovom monitore).

XML

XML komunikácia pre agendy Strediská a Činnosti bola rozšírená na verziu 2.0.

Aktualizačný XML import v agende Adresár sme rozšírili o možnosť nastavenia štítku na adrese.

Do XML komunikácie sme pridali možnosť exportu zoznamu prevádzok (agenda Prevádzky).

Pri XML komunikácii je po novom možné identifikovať účtovnú jednotku podľa IČO firmy alebo kľúča účtovnej jednotky (GUID).

Vo variante POHODA E1 bol XML import definície voliteľných parametrov rozšírený pre agendy Vydané ponuky a Prijaté dopyty.

Aplikácia mPOHODA

Po novom nie je potrebné označovať k synchronizácii s aplikáciou mPOHODA jednotlivé zásoby. Označením celého skladu budú automaticky synchronizované všetky priradené zásoby.

Pri synchronizácii zásob programu POHODA s aplikáciou mPOHODA môžete po novom označiť priamo celý sklad

V agende Sklady/Sklady označte prostredníctvom povelu Synchronizácia zásob s mPOHODA v menu Záznam ten sklad, ktorého zásoby chcete prenášať do aplikácie mPOHODA.

Odporúčame synchronizovať iba tie zásoby, ktoré budete potrebovať pri používaní aplikácie mPOHODA. Ušetríte tým čas potrebný pre vykonanie synchronizácie údajov a tiež výkon na mobilnom zariadení. Tieto zásoby je vhodné vyčleniť do samostatného skladu.

Spustením synchronizácie údajov v menu Súbor/Dátová komunikácia/mPOHODA získajú automaticky všetky zásoby z označeného skladu príznak Synchronizácia s mPOHODA a dôjde k ich odoslaniu do aplikácie mPOHODA. Pri vytváraní novej karty zásoby tak už nemusíte označovať zásobu k synchronizácii. Program POHODA to urobí za Vás.

V prípade zásob typu Súprava a Komplet dôjde k automatickému označeniu i položiek tvoriacich túto zloženú zásobu, hoci sa nachádzajú na inom sklade.

Ak dôjde k zrušeniu synchronizácie skladu, príznak pri priradených zásobách zostáva. Je potrebné ho zrušiť ručne priamo na konkrétnej zásobe, resp. pomocou hromadnej operácie.

Po vykonaní údajovej uzávierky v programe POHODA dôjde v aplikácii mPOHODA k odstráneniu synchronizovaných záznamov neprevedených uzávierkou do nového účtovného obdobia.

V aplikácii mPOHODA v agende Nastavenie dokladov vyberte jednu z možností prístupu k synchronizovaným záznamom, ktoré sú v programe POHODA uzamknuté údajovou uzávierkou. Vybrať môžete medzi úplným odstránením záznamov z aplikácie alebo iba ich skrytím.

Potom, ako vykonáte údajovú uzávierku v programe POHODA a následne spustíte kompletnú synchronizáciu všetkých záznamov s aplikáciou mPOHODA, sa synchronizované záznamy, ktoré spadajú do uzatvoreného účtovného obdobia, v aplikácii mPOHODA buď nenávratne odstránia alebo dôjde iba k ich skrytiu v zozname všetkých dokladov. Záleží od nastavenia.

Funkčnosť sa aplikuje na synchronizované vydané faktúry a prijaté objednávky.

Minimalizovaním údajov iba na záznamy spadajúce do aktuálneho účtovného obdobia sa sprehľadní práca so záznamami, ich vyhľadávanie bude ľahšie a zrýchli sa tak i celková synchronizácia údajov medzi aplikáciou mPOHODA a programom POHODA, ako aj synchronizácia spúšťaná na mobilnom zariadení.

Skryté záznamy z iných účtovných období zobrazíte v jednotlivých dokladových agendách na webovom rozhraní kliknutím na ikonu pre vyhľadanie a zaškrtnutím voľby Zobraziť záznamy predchádzajúcich období. Na mobilné zariadenie sa skryté záznamy neprenášajú.

V aplikácii mPOHODA v agende Adresár sa odteraz automaticky vypĺňajú kontaktné a fakturačné údaje o právnických osobách.

Pri založení novej adresy a vyplnení IČO, alebo názvu firmy, spustite vyhľadanie adresy kliknutím na ikonu Automatické vypĺňanie kontaktných a fakturačných údajov alebo stlačením klávesu Tab alebo Enter. Následne sa do adresy automaticky vyplnia fakturačné údaje o právnickej osobe, ktoré máte zadané v programe POHODA.