Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Jeseň 2018

Novinky vo verzii Jeseň 2018

CD

Popisovaná verzia: POHODA Jeseň 2018, release 12000 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Leto 2018, release 11900 SK
K dispozícii od: 08. 10. 2018

Časopis Moja POHODA k verzii Jeseň 2018Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.


Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 12003 - k dispozícii od 21. 11. 2018.
UPOZORNENIE
pre užívateľov modulu Kasa Offline: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnúť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12002.

UPOZORNENIE
pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12002 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.


Online databáza otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Obsah

Fakturácia Sklady a majetok Personalistika a mzdy
Účtovníctvo XML POHODA mServer
Tlačové zostavy Ostatné Aplikácia mPOHODA

Fakturácia

Stáva sa Vám, že preplatíte faktúru dodávateľovi, resp. odberateľ Vám preplatí vydanú faktúru? Chceli by ste v takom prípade vidieť hodnotu preplatku priamo na faktúre? Po novom POHODA eviduje preplatky pri prijatých faktúrach, prijatých zálohových faktúrach, ostatných záväzkoch, vydaných faktúrach, vydaných zálohových faktúrach, ostatných pohľadávkach a interných dokladoch (PÚ).

V agende Nastavenie/Globálne nastavenie v sekcii Platby/Preplatky je možné pre doklady v tuzemskej mene automatizovať prácu s preplatkami zaškrtnutím rovnomennej voľby. Drobné preplatky sa účtujú priamo na bankovom doklade do výnosov či nákladov, a to podľa nastavenej predkontácie. V prípade, že sa jedná o veľký preplatok, tak program ponúkne pri likvidácii vystavenie ostatného záväzku, resp. ostatnej pohľadávky. Doteraz nebol doklad na preplatok previazaný s faktúrou a vystavil sa s hodnotou zadanou vo formulári. Po novom sa na doklade, ktorý je vystavený na preplatok, vytvorí položka a vďaka tomu vznikne väzba medzi preplateným dokladom a vystaveným dokladom na preplatok. Túto väzbu nájdete na záložke Doklady. Evidencia pri preplatených dokladoch sa teda bude týkať novo likvidovaných dokladov nad hodnotu malého preplatku.

Do agend, ktoré sa týkajú preplatkov, sme pridali dva nové stĺpce Preplatok a Preplatok k likvidácii. Do stĺpca Preplatok vstupuje čiastka evidovaného preplatku. V stĺpci Preplatok k likvidácii je hodnota veľkého preplatku, ktorý pri likvidácii vznikol a doklad vystavený na tento preplatok zatiaľ nebol zlikvidovaný, tj. vysporiadaný. Ak je doklad zlikvidovaný, čiastka sa v stĺpci vynuluje, pri čiastočnej likvidácii sa poníži.

Medzi preplatkom a faktúrou je teraz väzba, preto je pri mazaní dokladu alebo položky na hradiacom doklade v banke potrebné najprv zmazať záznam vystavený na preplatok, tj. ostatný záväzok alebo ostatnú pohľadávku.

Doklady, pri ktorých je čiastka v stĺpci Preplatok k likvidácii nenulová, budú údajovou uzávierkou prenesené do ďalšieho účtovného obdobia. Pred údajovou uzávierkou odporúčame tieto doklady skontrolovať a prípadne dodatočne naviazať likvidácie preplatkov na príslušné doklady v agende Ostatné pohľadávky, resp. záväzky.

Do agend pod ponukou Fakturácia, v ktorých je možné evidovať preplatky, sme pridali nové tlačové zostavy. Napr. v agende Vydané faktúry sa jedná o zostavu Preplatky vydaných faktúr. Zostavy vychádzajú zo súpisiek dokladov danej agendy, sú orientované na šírku, obsahujú navyše stĺpce Preplatok a Preplatok k likvidácii, vrátane ich súčtu, a zahŕňajú všetky doklady, pri ktorých je preplatok evidovaný.

Na kontrolných tlačových zostavách v strome Likvidácia (napr. Likvidácia vydaných faktúr) teraz nájdete riadok s čiastkou preplatku k likvidácii, a to v prípade, ak je faktúra preplatená a preplatok zatiaľ nebol vysporiadaný.

Potrebujete si pri tlačovej zostave Záväzky, resp. Pohľadávky podľa rozmedzia splatnosti zobraziť i doklady pred splatnosťou? Program POHODA Vám to po novom umožní i v účtovnej jednotke typu jednoduché účtovníctvo.

Voľbu Vrátane záv., resp. pohľ. pred splatnosťou nájdete pri tlačovej zostave Záväzky, resp. Pohľadávky podľa rozmedzia splatnosti v agendách Prijaté faktúry, Ostatné záväzky, resp. Vydané faktúry a Ostatné pohľadávky.

Fakturujete v cudzej mene a potrebujete v rámci jednej faktúry evidovať platby s rôznou dobou splatnosti? Potom určite oceníte, že program POHODA umožní zadávať zádržné i k faktúre v cudzej mene.

Funkcia Zádržné… je dostupná v menu Záznam v agendách Vydané faktúry a Prijaté faktúry. Pre sprístupnenie funkčnosti zádržného v programe POHODA je potrebné mať zaškrtnutú voľbu Povoliť vytvorenie zádržného v agende Globálne nastavenie v sekcii Pohľadávky a Záväzky.

Faktúru v cudzej mene vystavte štandardným spôsobom. Ak potrebujete pri faktúrach evidovať zádržné, zvoľte povel Záznam/Zádržné… Zobrazí sa dialógové okno, kde môžete zadať všetky potrebné informácie na evidenciu zádržného, vrátane jeho hodnoty v cudzej mene. Voliteľne môžete zádržné preúčtovať do pohľadávok a záväzkov, a to vyplnením poľa Predkontácia.

Evidencia zádržného k faktúre v cudzej mene ovplyvní rôzne tlačové zostavy a funkcie programu. Medzi tlačové zostavy, ktoré podporujú evidenciu zádržného, patrí napr. Faktúra v cudzej mene, Vydané faktúry v cudzej mene, Prijaté faktúry v cudzej mene, Inventarizácia pohľadávok v cudzej mene a ďalšie.

hore

Sklady a majetok

Nakupujete od jedného dodávateľa rovnaký tovar pod niekoľkými rôznymi čiarovými kódmi? Po novom môžete v rade POHODA E1 zadať na záložku Dodávatelia ľubovoľné množstvo čiarových kódov pre rovnakého dodávateľa tiež v prípade, ak sa jednotlivé záznamy zhodujú v mernej jednotke.

V rade POHODA E1 sme rozšírili sledovanie histórie zmien záznamov v agende Zásoby o pole Internet na záložke Obchodné údaje.

Používate na vystavenie vydaných objednávok v rade POHODA E1 funkciu Automatické objednávky? Potom možno oceníte, že POHODA po novom umožňuje premietnuť do vydanej objednávky i voliteľné parametre použitej adresy z agendy Adresár .

Rovnaký voliteľný parameter musí byť pridaný vo formulári agend Adresár i Vydané objednávky. Potom sa pri vystavení vydaných objednávok pre danú adresu, automaticky vloží na doklad.

Využívate v programe POHODA individuálne zľavy priradené jednotlivým odberateľom? Potom práve pre Vás je určených niekoľko ďalších noviniek, ktoré Vám prácu s nimi uľahčia.

Do agend Adresár, Cenové skupiny a Zásoby sme pridali preddefinovanú otázku pre vyhľadanie záznamov obsahujúcich individuálne zľavy na rovnomennej záložke. Ľahko tak vyberiete všetky záznamy, ktoré majú, alebo naopak nemajú, priradenú individuálnu zľavu.

V jednotlivých agendách vyberiete záznamy pomocou otázky s názvom Individuálne zľavy, ktorú nájdete v ponuke Záznam/Výber/Uložené otázky alebo po kliknutí pravým tlačidlom myši na záložku s filtrom.

Ďalej sme do zloženej otázky v agende Adresár pridali údaje zo záložky Individuálne zľavy. Môžete si tak lepšie vyfiltrovať adresy, ktoré majú priradené individuálne zľavy na konkrétnu zásobu, prípadne i vo vybranej percentuálnej výške.

Po novom sa zo záložky Individuálne zľavy v agendách Cenové skupiny a Zásoby môžete prepnúť na súvisiaci záznam v agende Adresár alebo si v rovnakej agende vyfiltrovať všetky adresy s individuálnou cenou pre danú zásobu či cenovú skupinu.

Súvisiace záznamy v agende Adresár zobrazíte pomocou povelov Otvoriť, resp. Otvoriť všetko, ktoré zobrazíte po stlačení pravého tlačidla myši na zázname na záložke Individuálne zľavy.

Potrebujete v agende Pohyby podrobnejšie informácie o jednotlivých záznamoch? Potom Vás určite potešia novo pridané stĺpce.

Do agendy Pohyby sme pridali stĺpce Merná jednotka, Typ zásoby, Cenová skupina, Obec, Krajina, Exspirácia a ďalej stĺpce pre vybrané údaje z dodacej adresy, konkrétne Firma (dod.), Meno (dod.), Obec (dod.) a Krajina (dod.).

Doteraz dochádzalo v agende Výroba k vyskladneniu komponentov a naskladneniu výrobku počas jedného okamihu. Po novom môžete tieto pohyby časovo rozdeliť.

V agende Výroba sme namiesto poľa Dátum pridali dve nové polia Dátum vysklad. a Dátum výroby. Pri založení nového dokladu majú obidva pohyby rovnaký dátum a čas. Po uložení dokladu potom dochádza k vyskladneniu komponentov a k naskladneniu konečného výrobku.

Ak chcete pohyby oddeliť, zvoľte povel Záznam/Rozdelenie výroby. Dátum výroby sa automaticky odstráni a dôjde iba k výdaju komponentov. Po doplnení Dátumu výroby bude výrobok naskladnený.

Dátum vyskladnenia a Dátum výroby sme tiež pridali do tlačových zostáv Výrobný list a Súpiska výrobných listov.

V nastavení prístupných stĺpcov tabuľky je možné zvoliť zobrazenie nového stĺpca Rozdelenie výroby. Vďaka tomu môžete následne ľahko vybrať všetky doklady, pri ktorých došlo k dátumovému rozdeleniu výdaja komponentov a k naskladneniu výrobku.

Potrebujete do výroby preniesť niekoľko prijatých objednávok naraz? Po novom môžete prijaté objednávky so zásobou typu Výrobok hromadne preniesť do výrobného listu.

Pri prenose prijatých objednávok do agendy Výroba vyberte požadované doklady a preneste ich pomocou povelu Preniesť všetko. Vybrané objednávky musia mať rovnakého odberateľa. Ak v agende Výroba vyplníte firmu a následne sa prepnete na prenos do agendy Prijaté objednávky, vo výbere budú objednávky prijaté od príslušného odberateľa. Väzbu medzi dokladmi je vidieť na záložke Doklady.

Potrebujete krátkodobý majetok vyradiť jednotlivo? POHODA Vám s tým teraz pomôže.

Do agendy Krátkodobý majetok sme pridali záložku Majetkové operácie, prostredníctvom ktorej môžete majetok obstarať a po častiach vyraďovať.

Pri obstaraní nového majetku si môžete vybrať, či budete potrebné informácie zadávať cez formulár agendy, alebo po novom cez záložku Majetkové operácie.

Priamym zápisom majetku do formulára agendy zapíšte okrem iného počet kusov a celkovú čiastku tak, ako ste zvyknutí. Po uložení záznamu formulár agendy zašedne a na záložke Majetkové operácie sa automaticky vytvorí operácia typu Obstaranie.

Zápisom na záložku Majetkové operácie sa zmeny automaticky premietnu do formulára agendy, kde polia Dátum obstarania, Počet a Celkom automaticky pri uložení zašednú.

Vyradenie všetkých kusov majetku naraz sa vykonáva cez povel Vyradenie... z ponuky Záznam. Táto funkčnosť zostala v programe zachovaná. Vyradenie majetku po jednotlivých kusoch môžete vykonať na záložke Majetkové operácie vyplnením dátumu vyradenia a počtu vyraďovaných kusov. Program POHODA prevezme jednotkovú cenu z formulára, automaticky spočíta celkovú čiastku vyraďovaného majetku a zároveň zaktualizuje vo formulári agendy hodnoty v poliach Počet a Celkom.

Po vyradení posledného kusu majetku potvrďte dialógové okno Vyradenie majetku, ktoré označí kartu majetku za kompletne vyradenú z evidencie. Takýto majetok sa už po údajovej uzávierke neprevádza do nového účtovného obdobia.

hore

Personalistika a mzdy

V programe POHODA bol upravený vzhľad agendy Pracovné pomery.

Zo záložky Pracovný pomer bola pôvodná časť Dovolenka presunutá do novej samostatnej záložky Dovolenka.

Zo záložky Pracovný pomer boli presunuté zaškrtávacie polia pre nastavenie odvodového zvýhodnenia. Po novom sa tieto polia nachádzajú na záložke Mzda. Keďže po skončení odvodového zvýhodnenia sa oznamujú zmeny do sociálnej alebo zdravotnej poisťovne, do záložky Mzda boli presunuté i polia Dátum vzniku poistenia a Dátum zániku poistenia zo záložky Doplnkové údaje.

Ďalej bola zo záložky Mzda presunutá pôvodná časť Vyúčtovanie mzdy do záložky Doplnkové údaje, kde bol zároveň upravený i jej vzhľad.

Zo záložky Mzda bolo odstránené pole 1% vstup. ceny vozidla. V prípade, že ste mali v tomto poli vyplnenú hodnotu nepeňažného príjmu zamestnanca, POHODA pri prevode databázy do novej verzie túto hodnotu automaticky preniesla do záložky Trvalé zložky mzdy, s nastaveným druhom zložky 1% vstupnej ceny vozidla, bez vyplneného obdobia Od-Do. Po novom je tak možné pre zadanie nepeňažného príjmu zamestnanca využívať už len záložku Trvalé zložky mzdy a v prípade potreby vyplniť i obdobie Od-Do. V opačnom prípade sa nepeňažný príjem bude prenášať do všetkých vystavených miezd.

V ponuke Mzdy/Zoznamy pribudla nová agenda Miesta výkonu práce

Agenda slúži pre zápis jednotlivých miest výkonu práce, ktoré máte so zamestnancami dohodnuté. Nachádzajú sa v nej polia Skratka, Názov, PSČ, Obec, Ulica a Číslo, ktoré môžete využiť pre vyplnenie údajov miesta výkonu práce podľa Vašich potrieb.

V agende nájdete i novú tlačovú zostavu Zoznam miest výkonu práce, ktorá je súpiskou všetkých miest výkonu práce.

V agende Pracovné pomery boli na záložke Pracovný pomer pridané nové polia Miesto výkonu a Koniec skúšobnej doby, ktoré Vám uľahčia evidenciu podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve.

Pomocou poľa Miesto výkonu môžete z novej zoznamovej agendy Miesta výkonu práce vybrať zamestnancovi jeho príslušné miesto výkonu práce. Miesto výkonu práce POHODA vypĺňa i v tlačovej zostave Pracovná zmluva.

Pole Koniec skúšobnej doby využijete v prípade, ak bola v pracovnej zmluve dojednaná skúšobná doba. Stačí zadať dátum, kedy skončí skúšobná doba (deň, mesiac a rok). Pole má len informatívny charakter. V prípade, že mal zamestnanec počas skúšobnej doby prekážky na strane zamestnanca, skúšobná doba sa o tieto prekážky predlžuje. Automatické predlžovanie však program POHODA nevykonáva.

V agende Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer bolo pôvodné zaškrtávacie pole Pracovný pomer na dobu určitú nahradené dátumovým poľom Zmluva na dobu určitú. Do nového poľa môžete zadať konkrétny deň skončenia pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú.

V prípade, že ste mali pôvodné pole Pracovný pomer na dobu určitú zaškrtnuté, program POHODA pri prevode databázy do novej verzie automaticky do nového poľa Zmluva na dobu určitú doplnil dátum z poľa Dátum odchodu. Nové pole má len informatívny charakter.

UPOZORNENIE: Na základe vyplnenia, resp. nevyplnenia nového poľa sa do RLFO, typ Odhláška, vypĺňa aj informácia, či bol pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú. Ak pracovný pomer neskončil uplynutím tejto doby, ale pokračuje na dobu neurčitú, dátum z poľa vymažte. Dátum sa vypĺňa i na tlačovej zostave Pracovná zmluva.

V agende Personalistika je teraz možné využívať pri vyhľadávaní pomocou funkcie Zložená otázka i novo pridané polia Miesto výkonu, Koniec skúšobnej doby a Zmluva na dobu určitú z agendy Pracovné pomery.

V agendách Personalistika a Pracovné pomery bolo rozšírené sledovanie histórie o polia Zdravotná poisťovňa, Číslo bankového účtu a Kód banky.

Z agendy Pracovné pomery boli odstránené tlačové zostavy Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na nem. dávku a Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na dávku v nezamestnanosti.

Tlačové zostavy sa v súčasnosti odovzdávajú do Sociálnej poisťovne len vo výnimočných prípadoch. Sociálna poisťovňa vychádza z údajov vo svojom systéme a v prípade sporných situácií, či chýbajúcich údajov, zamestnávateľa osloví.

V agende Personalistika bola tlačová zostava Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch aktualizovaná už v niektorej z predchádzajúcich verzií programu POHODA. Od novej verzie však POHODA vypĺňa na tlačovej zostave i riadky súvisiace s vyplateným 13. a 14. platu.

Na tlačive sa osobitne uvádza zdaniteľný príjem, ktorý mal zamestnanec pri vyplatení 13. platu, ako aj oslobodená čiastka z vyplateného 13. platu. Uvedené platí rovnako i v prípade vyplatenia 14. platu.

Prvýkrát budú riadky súvisiace s vyplatením 14. platu v programe vyplnené v roku 2018, nakoľko 14. plat je od dane oslobodený už v roku 2018. V prípade 13. platu až od roku 2019. Na tlačive program automaticky vypĺňa i údaje týkajúce sa priemerného mesačného zárobku zamestnanca a počtu mesiacov, osobitne pre 13. a 14. plat.

Do agendy Pracovné pomery na záložku Pracovný pomer pribudlo nové pole Dohodnutý týždenný úväzok.

V tomto poli program POHODA automaticky pri novozaloženom pracovnom pomere uvádza týždenný úväzok 40 h. V prípade existujúceho pracovného pomeru program pri prevode databázy do novej verzie vynásobí úväzok zadaný v poli denne počtom dní v týždni (napr. denne 10 h. x týždenne 3 d. = dohodnutý týždenný úväzok 30 h.). V prípade potreby upravte hodnotu dohodnutého týždenného úväzku zamestnanca podľa potreby.

Na základe uvedeného týždenného úväzku a priemerného zárobku program vypočíta priemerný mesačný zárobok zamestnanca. Zárobok sa následne použije na posúdenie, či 13. alebo 14. plat bol vyplatený najmenej vo výške tohto priemerného mesačného zárobku. Ak bola výška vyplateného príjmu najmenej v zákonom stanovenej výške, príjem sa posudzuje ako oslobodený od platenia odvodov a dane.

Program POHODA doteraz v agende Mzdy pri 13. a 14. plate automaticky sledoval splnenie dvoch z troch zákonných podmienok, a to splnenie vyplatenia odmeny v konkrétnom mesiaci a dĺžku trvania pracovnoprávneho vzťahu. Odteraz program umožňuje sledovanie i tretej zákonnej podmienky, a to vyplatenie odmeny najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Ak sú splnené všetky zákonné podmienky súčasne, odmena do výšky 500,- € je oslobodená od platenia odvodov a dane v súčte za všetky pracovné pomery. Odmenu je teda možné vyplatiť i na dvoch a viacerých pracovných pomeroch, avšak oslobodenie je maximálne do výšky 500,- €.

Polia 13. plat – letné dovolenky alebo 14. plat – vianočné sviatky na záložke Iný príjem môžete teraz využiť aj v prípade, ak zamestnanec nespĺňa zákonom stanovené podmienky.

Vyplatenie 13. a 14. platu je v programe POHODA teraz možné nielen v májovej, resp. novembrovej mzde, ale i v nasledujúcej mzde, a to v júnovej, resp. decembrovej.

Uvedenú možnosť môžu využiť spoločnosti, ktoré majú výplatný deň stanovený na konci kalendárneho mesiaca, za ktorý mzdu vyplácajú. Napríklad ak decembrová mzda je vyplatená už v mesiaci december.

Pre tlačové zostavy typu Microsoft Word sme pridali možnosť exportu vo formáte *.docx.

V ponuke tlačových zostáv agendy Pracovné pomery sú vo vetve Dokumenty pracovnoprávnych vzťahov zaradené zostavy typu word. Tieto zostavy je možné vyexportovať vo formátoch *.odt a po novom v *.docx.

hore

Účtovníctvo

Program POHODA po novom v zostavenom Kontrolnom výkaze DPH vykonáva automatický prepočet na rovnakú mernú jednotku pre rovnaký kód SCS. Prepočet sa vykonáva len v nadväznosti na agendu Zásoby.

V agende Zásoby na záložke Doplnkové údaje pribudla nová časť Merná jednotka pre KV DPH, v ktorej nájdete dve nové polia M.j. a Koef. V poli M.j. stačí z výklopného zoznamu vybrať mernú jednotku, v ktorej chcete vykazovať údaje v zostavenom Kontrolnom výkaze DPH a do poľa Koef. zadať príslušný koeficient výpočtu.

Pri prepočte program najskôr prepočíta z odvodenej (doplnkovej) mernej jednotky na základnú mernú jednotku zásoby a až následne nastane prepočet na mernú jednotku pre KV DPH. Viac informácií, vrátane konkrétneho príkladu, nájdete v pomocníkovi k programu POHODA.

TIP: Ak máte viac zásob s rovnakým kódom SCS, odporúčame Vám na všetky zásoby s rovnakým kódom SCS nastaviť rovnakú mernú jednotku. V opačnom prípade nebudú zásoby s rovnakým kódom SCS v rámci jedného dokladu prepočítané na zhodnú mernú jednotku a v agende Položky Kontrolného výkazu DPH bude potrebná ručná úprava.

Pre nastavenie rovnakej mernej jednotky môžete v agende Zásoby využiť i funkciu pre hromadnú úpravu záznamov. Stačí vyfiltrovať zásoby s rovnakým kódom SCS (pomocou stĺpca Kód tovaru PDP) a následne prostredníctvom povelu Záznam/Editácia/Upraviť všetko... zadať pre pole agendy M.j. KV DPH príslušnú mernú jednotku z výklopného zoznamu.

Vzhľadom na predpoklad, že každá zásoba s rovnakým kódom SCS môže mať iný koeficient prepočtu na mernú jednotku vykazovanú v kontrolnom výkaze, hromadnú úpravu záznamov pre pole Koef. neodporúčame.

Od 1. 1. 2018 sa rozšíril okruh daňovníkov povinne elektronicky komunikujúcich s Finančnou správou SR o právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov a od 1. 7. 2018 sa elektronická komunikácia týka aj fyzických osôb – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich zástupcov. To znamená, že väčšina daňovníkov je aktuálne povinná s finančnou správou komunikovať elektronicky.

Vzhľadom na to, že POHODA podporuje exporty daňových tlačív do formátu XML (ide o formát pre elektronickú komunikáciu), ako aj do formátu FDF (ide o formát pre osobné podanie, resp. zaslanie poštou), do programu sme teraz pre Vás zapracovali upozornenie pre prípadnú povinnosť elektronickej komunikácie, ktoré sa zobrazí pri exporte daňových tlačív do formátu FDF.

UPOZORNENIE: Vzhľadom na to, že daňové tlačivá Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2% je potrebné pre odovzdanie na daňový úrad exportovať z programu POHODA do formátu FDF a v dialógovom okne Tlač dochádzalo i napriek našim upozorneniam zo strany užívateľov k tlači cez tlačidlo Náhľad alebo PDF, teda do formátu, ktorý daňový úrad neakceptuje, zapracovali sme pre tieto tlačivá upozornenie na potrebu exportu do formátu FDF.

Využívate agendu Daň z príjmov na vystavenie podkladov pre priznanie k dani z príjmov? Potom Vás určite poteší novo pridaná informácia o výške nákladov a výnosov.

Vyčíslenú hodnotu nákladov a výnosov nájdete na tlačovej zostave Podklady pre priznanie k dani z príjmov právnických osôb v účtovných jednotkách typu podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a neziskové organizácie.

hore

XML

XML komunikáciu import a export sme rozšírili pre agendu Výroba o prenos parametrov Dátum vysklad. a Dátum výroby, ktoré slúžia pre časové rozdelenie výroby.

XML import v agende Prevod bol pri vytvorení novej skladovej karty s evidenčným číslom doplnený o prenos parametra Dátum exspirácie.

XML odpoveď na spracovanie importu inventúrneho zoznamu sme doplnili o prenos hodnoty čísla inventúrneho zoznamu.

XML import pri prenose prijatej objednávky do vydanej faktúry sme rozšírili o možnosť nastavenia príznaku Vybavené na prijatej objednávke, a to z dôvodu čiastočného vybavenia prijatých objednávok.

Upravili sme správanie XML importu dokladu. Ak je v importovanom doklade definované číslo dokladu, po novom už nedochádza k zmene čísla v agende Číselné rady.

Po novom sa pri XML exporte prijatých faktúr prenáša tiež pole Dátum zadania príkazu a Správa pre príjemcu.

XML export dokladu typu Faktúra sme doplnili o prenos väzby na doklad na položke dokladu. Ak bude mať položka faktúry väzbu na iný doklad, bude výstupný XML obsahovať informácie o väzbe položky na iný doklad.

V exporte údajov do XML sme upravili zobrazenie chybových hlásení pri nevalidnej XSLT transformácii.

Aktualizačný import agendy Adresár sme rozšírili o možnosť nastavenia parametra Typ platca DPH (platca/neplatca).

hore

POHODA mServer

Potrebujete ukončiť spustené inštancie mServera? Do kontextového menu v dialógovom okne POHODA mServer sme práve pre tieto účely pridali povel Ukončiť...

Ošetrili sme stav komunikácie cez mServer v prípade, keď nie sú odovzdané žiadne XML údaje pre spracovanie.

hore

Tlačové zostavy

Využívate rôznorodé preklady tlačových výstupov? Program POHODA Vám umožní evidenciu a vkladanie prekladov textov do tlačových zostáv.

Pre účely prekladu textov na zostavách sme zaviedli nový systém, v ktorom môžete preklady jednoducho zapísať a následne používať v tlačových zostavách. Riešenie obsahuje agenda Preklady textov, ktorú nájdete v menu Súbor a pole Kľúč pre preklad v editore tlačových zostáv Report Designer vo vlastnostiach objektu na záložke Formát.

Agenda je určená pre správu užívateľských prekladov, ktoré sa budú používať na zostavách pre databázové a súčtové polia.

Hodnota Kľúč pre preklad na záložke Formát slúži na určenie, aký preklad bude pre pole použitý. Ak POHODA text s nastaveným kľúčom nájde medzi záznamami agendy, bude na zostave preložený. Do poľa Kľúč pre preklad odporúčame zadávať hodnotu en pre angličtinu, de pre nemčinu a fr pre francúzštinu.

Príklad:
Do agendy Preklady textov ste zapísali záznam: Text = Nemecko, Preklad = Germany, Kľúč = en.

V užívateľskej tlačovej zostave vo vlastnostiach objektu poľa Krajina je na záložke Formát v poli Kľúč pre preklad nastavená hodnota “en“. Ak sa nachádza v doklade v poli Krajina text Nemecko, POHODA na zostave zobrazí preklad Germany.


Ďalšia možnosť použitia cudzojazyčného prekladu je pre pole Text, záložku Poznámky a ďalšie.

Do agendy Preklady textov si môžete zapisovať vlastné preklady, nový systém je už zavedený pri cudzích názvoch foriem úhrady a merných jednotkách na vybraných originálnych tlačových zostavách, napr. Výdajka zo skladu v cudzej mene (anglicky), Faktúra v domácej mene (nemecky).

UPOZORNENIE: V agende Formy úhrady sme zneprístupnili polia pre cudzojazyčné texty. Existujúce preklady sme v agende ponechali, pretože môžu byť použité na Vašich užívateľských tlačových zostavách. Odporúčame Vám tieto zostavy postupne upraviť a naviazať cudzojazyčný názov formy úhrady na agendu Preklady textov prostredníctvom poľa Kľúč pre preklad. Polia pre cudzojazyčné texty budú z agendy Formy úhrady od verzie Leto 2019 odstránené.

V rade POHODA E1 sme do nastavenia práv k tlačovým zostavám pridali do vybraných vetiev stromu práv uzol Ostatné zostavy.

Konkrétne sa jedná o vetvy Nastavenie, Banka, Uzávierka kurzových rozdielov, Vydané faktúry, Zásoby a Inventúra. Vďaka tomu je možné vykonávať podrobnejšie nastavenie prístupových práv k daným tlačovým zostavám.

hore

Ostatné

Doteraz sa záznamy (logy) o vybraných operáciách automaticky ukladali do priečinka Log v údajovom priečinku programu POHODA. Teraz si môžete sami zvoliť spôsob ukladania logov.

Novú funkciu Nastavenie logov... nájdete v agende Účtovné jednotky pod ponukou Databáza.

V dialógovom okne Nastavenie logov môžete určiť, kam sa jednotlivé logy a ostatné súbory budú zaznamenávať. Program POHODA ponúka možnosť uloženia logov do vybraného priečinka alebo do databázy. Ostatné súbory sa budú vždy ukladať do vybraného priečinka. V prípade uloženia do priečinka sa textové súbory ukladajú do zvoleného umiestnenia. Východiskovým priečinkom je priečinok Log v údajovom priečinku programu POHODA alebo môžete zvoliť vlastné umiestnenie. Pomocou tlačidla Východiskové vrátite hodnoty v dialógovom okne Nastavenie logov do pôvodného stavu, teda logovanie do priečinka Log v údajovom priečinku programu POHODA.

Voliteľne môžete nastaviť prístup do vybraného priečinka i pod iným užívateľom systému Windows, a to prostredníctvom voľby Prístup do priečinka pod iným užívateľom Windows. To znamená, že na daný priečinok nastavíte oprávnenie pre užívateľa systému Windows, pod ktorým bude program POHODA zapisovať logy do zvoleného umiestnenia. Logy sa tak budú ukladať i pre užívateľov, ktorí nemajú oprávnenie pristupovať do vybraného priečinka. Tým zaistíte vyššie zabezpečenie svojho systému.

Pri logovaní do databázy budú logy ukladané do databázy s názvom PhLog umiestnenej v priečinku Data v údajovom priečinku programu, resp. StwPh_PhLog v prípade radu POHODA SQL/E1. Názvy tabuliek v databáze budú obdobné ako v prípade textových súborov ukladaných do priečinka (napr.: HBank, Batch, Imex ,…). Ostatné súbory sa budú stále logovať do zvoleného priečinka.

Pre vyššie zabezpečenie systému môžete v základnom rade POHODA zabezpečiť databázu heslom, v radoch POHODA SQL a E1 je databáza už zabezpečená na MS SQL serveri.

V rade POHODA E1 sme upravili formulár agendy Roly. Agenda je dostupná v ponuke Nastavenie/Prístupové práva.

V časti Nastavenie práv pre rolu na záložke Roly sme po novom pridali voľbu Rola je zablokovaná, ktorej zaškrtnutím nebude zvolená rola uplatnená.

Vytvárate v programe POHODA úlohy do rovnomennej agendy zo záznamov z iných agend? Teraz sa môžete z takto vytvorenej úlohy ľahko prepnúť na zdrojový záznam, a to i v prípade, ak sa nachádza v inej účtovnej jednotke, než v ktorej aktuálne pracujete.

Na záložke Väzby použite povel Otvoriť z kontextového menu zobrazeného po stlačení pravého tlačidla myši nad odkazovaným záznamom.

Máte pre pokladňu vytvorených viacero číselných radov a používate hromadnú likvidáciu? Program POHODA Vám umožní hromadne zlikvidovať doklady na Vami zvolený číselný rad.

V agende Pokladňa zvoľte nový záznam a v poli Číslo vyberte číselný rad, na ktorý chcete likvidovať. Povelom Hromadná likvidácia - > z ponuky Záznam/Prenos otvorte zoznam neuhradených dokladov, kde označte záznamy určené k likvidácii. Kliknutím na povel Zlikvidovať všetko a potvrdením tlačidla OK na upozorňujúcom dialógovom okne sa vybrané doklady hromadne zlikvidujú na zvolený číselný rad.

hore

Aplikácia mPOHODA

Radi by ste v teréne vystavili faktúru na zákazníkom objednaný tovar a služby, ale nemáte jeho objednávku k dispozícii? Program POHODA po novom umožňuje preniesť prijaté objednávky do aplikácie mPOHODA, kde s nimi môžete ďalej pracovať.

Prijatú objednávku označte povelom Synchronizácia s mPOHODA v menu Záznam.

Vybrané objednávky môžete označiť i hromadne pomocou povelu Záznam/Editácia/Upraviť všetko… V zobrazenom dialógovom okne Hromadná úprava záznamov vyberiete v poli agendy typ mPOHODA a v poli Hodnota zvolíte Áno.

K synchronizácii je možné označiť iba nevybavené prijaté objednávky, ktoré sú vystavené v €.

Vykonaním synchronizácie údajov sa označené objednávky vytvoria i v aplikácii mPOHODA, kde sú iba na čítanie. Synchronizované objednávky je možné dodatočne upravovať iba v programe POHODA. Vykonaním ďalšej synchronizácie údajov dôjde k aktualizácii údajov i na strane aplikácie mPOHODA.

Objednávky je možné v aplikácii mPOHODA prenášať do vydanej faktúry.

Zvolením povelu Pridať položky z objednávky, vyvolanom na vydanej faktúre, sa otvorí agenda Nevybavené objednávky, v ktorej sa zobrazia všetky nevybavené a čiastočne vybavené objednávky. Označte tie objednávky, ktoré chcete preniesť do faktúry. Zvolením povelu Preniesť sa do vydanej faktúry vložia položky z vybranej prijatej objednávky.

Druhý spôsob, ako vybaviť objednávku, je zvoliť povel Vytvoriť vydanú faktúru z objednávky priamo na objednávke. Tým dôjde k založeniu novej vydanej faktúry, do ktorej sa prenesú položky z danej objednávky.

V obidvoch prípadoch vybavenia objednávky sa do faktúry vkladajú položky objednávky v nedodanom množstve, ktoré je aktuálne k dispozícii na sklade (ak nie je povolené vyskladňovanie do mínusu). Vydanú faktúru skontrolujte a uložte. Objednávka sa tým stáva vybavenou.

Ak zrušíte na strane programu POHODA príznak Synchronizácia s mPOHODA alebo objednávku odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k jej odstráneniu i v aplikácii mPOHODA, ak ešte nemá väzbu na vydanú faktúru.

UPOZORNENIE: Momentálne nie je možné v aplikácii mPOHODA vykonávať čiastočné vybavenie objednávky. Tzn. že je možné do vydanej faktúry preniesť iba celú objednávku, nie len niektoré položky alebo určité množstvo z celkovo objednaného.

Odporúčame dodržiavať jednotný postup, objednávky synchronizované do aplikácie mPOHODA vybavovať iba v aplikácii mPOHODA – v programe POHODA ich prenos do vydanej faktúry či iného dokladu nevykonávať. Predídete tak konfliktu pri synchronizácii údajov v prípade, keď dôjde k vybaveniu objednávky v obidvoch systémoch zároveň.

TIP: Pre zabezpečenie aktuálnych informácií o stave jednotlivých zásob odporúčame na mobilných zariadeniach vykonávať pravidelné synchronizácie údajov.

hore

 

Verzia Jeseň 2018 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

 • Pri vytváraní oznámenia zamestnávateľa sa v prípade, že nie je vyplnené pole Telefón v agende Súbor/Účtovné jednotky, vyplní údaj z poľa Mobil.
 • Pri prihlasovaní alebo odhlasovaní poistenia u dohodára sa už vo všetkých prípadoch uvádza dátum vzniku právneho vzťahu.
 • Do registračného listu – hromadná prihláška/odhláška už vstupuje i dohodár, ktorý má vo zvolenom období vyplnený Dátum zániku poistenia. Pri skončení dohody je potrebné pole Dátum zániku poistenia vymazať, aby sa do RLFO uviedol kód na odhlásenie dohodára, nie dôchodkového poistenia.
 • V agende Mzdy/Mzdy, na tlačovej zostave Výplatná páska, sa už pri voľbe Všetky zobrazujú korektne výplatné pásky jedného zamestnanca.
 • Na tlačových zostavách Rekapitulácia miezd a Rekapitulácia miezd (po strediskách) sa už nenachádza riadok Priemerný zárobok, ktorý bol súčtom všetkých zárobkov. Na tlačovej zostave Mzdový list sa v poli Celkom pre riadok Priemerný zárobok tiež hodnota nevypĺňa.
 • V prípade vyplnenia poľa Úprava vo vystavenej mzde, sa už nekontroluje VZ zamestnávateľa nižší ako 0.
 • V agende Priznanie DPH už do tlačovej zostavy Nezahrnuté vydané faktúry (nezaplatená DPH) vstupujú plnenia na výstupe korektne; do zostavy už vstupujú len plnenia s členením OsU s dátum zdaniteľného plnenia príslušného zdaňovacieho obdobia, ktoré do priznania nevstúpili z toho dôvodu, že neboli uhradené.
 • Povel Rozúčtovanie nákladov je už aktívny i v prípade, ak je za obdobie zostavený kontrolný výkaz a v doklade je vyplnené členenie KV DPH.
 • Pre režim prenesenia daňovej povinnosti (PDP) sa už pri uložení dokladu, ktorý obsahuje i nulové položky, nezobrazujú upozornenia súvisiace s týmto režimom.
 • Pre režim prenesenia daňovej povinnosti (PDP) boli dopracované prenosy dokladov s položkami s väzbou na sklad; pri prenose príjemky do výdajky a pri prenose prijatej faktúry do vydanej faktúry už program automaticky v príslušných položkách zaškrtne režim PDP a vyplní Kód tovaru.
 • Prevodom databázy do verzie 12000 boli odstránené členenia KV DPH, ktorým k 31.12.2015 skončila platnosť (jedná sa o členenia A1-0, C1-0, D2-0).
 • Pre FT-Efox bolo upravené posielanie položiek na tlač. Ak má položka nulovú cenu, tak je preskočená a do fiškálu sa neposiela. Doteraz pri poslaní takejto položky došlo k chybe a doklad sa nevytlačil.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 123144 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť