Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Novinky vo verzii Leto 2019

Novinky vo verzii Leto 2019

Popisovaná verzia:
POHODA Leto 2019, release 12200, 18. 06. 2019
Vzťahuje sa k verzii:
POHODA Január 2019, release 12100
Aktualizácia:
POHODA release 12205,
zverejnená 17. 10. 2019

Aktualizácie reagujúce na aktuálny legislatívny vývoj a požiadavky užívateľov sú k dispozícii na stiahnutie v Zákazníckom centre.

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12200.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12200 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

k inštalácii systému POHODA: Pokiaľ Váš operačný systém neobsahuje určité aktualizácie, môže byť inštalácia programu POHODA prerušená s upozornením, že sa nepodarilo pridať komponent Microsoft Visual C ++ 2017 Redistributable. V tomto prípade musíte najprv vykonať aktualizáciu systému Windows. Viac informácií nájdete v FAQ.

Účtovníctvo

Vediete podvojné účtovníctvo a evidujete doklady v cudzej mene, ktoré sú zaúčtované na saldokontný účet? Potom určite oceníte, že POHODA po novom ponúka možnosť sledovať zostatky účtov v agende Saldo i v cudzej mene.

POHODA po novom umožňuje sledovať zostatky účtu v agende Saldo v cudzej mene

Saldo zostavíte rovnako ako doteraz cez ponuku Účtovníctvo/Saldo. Povelom Stĺpce z miestnej ponuky si po novom môžete do zostaveného salda pridať stĺpce týkajúce sa cudzej meny, tj. Cudzia mena, CM množstvo, CM kurz, CM čiastka MD, CM čiastka D a CM zostatok.

Ak evidujete doklady v cudzej mene, môžete si do zostaveného salda pridať rôzne stĺpce týkajúce sa cudzej meny

Zostatok v cudzej mene (stĺpec CM zostatok) ukazuje vypovedaciu hodnotu za predpokladu, že faktúru i jej likvidáciu evidujete v rovnakej mene.

Po údajovej uzávierke sa informácie ohľadom cudzej meny, napr. hodnota v poliach CM čiastka MD, resp. CM čiastka D, prenesú do agendy Začiatočné stavy salda, čím je zabezpečený prevod cudzej meny z dokladov do salda nového roku. Rovnako ako doteraz považujeme saldo za vyrovnané v prípade, keď je nulový zostatok účtu v eurách, bez ohľadu na výšku zostatku v cudzej mene.

V súvislosti s evidenciou cudzej meny sme v agende Saldo rozšírili ponuku tlačových zostáv. Po novom tu nájdete zostavy Saldo v cudzej mene a Súčet salda v cudzej mene v rôznych variantoch podľa spôsobu párovania dokladov, ktorý si zvolíte v parametroch pri zostavení salda. Voliteľne je možné pri týchto zostavách v dialógovom okne Tlač určiť, či sa majú tlačiť i záznamy v eurách, príp. len v konkrétnej mene.

Ponuka tlačových zostáv po novom ponúka aj zostavy Saldo v cudzej mene a Súčet salda v cudzej mene v rôznych variantoch podľa spôsobu párovania dokladov

Využívate pri dokladoch funkciu na časové rozlíšenie nákladov a výnosov? Pre väčšiu prehľadnosť vyfiltruje POHODA novo vytvorené záznamy v agende Časové rozlíšenie.

Prostredníctvom voľby Časové rozlíšenie… z ponuky Záznam v agendách Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Ostatné záväzky, Interné doklady a Pokladňa je možné vytvoriť záznamy do agendy Časové rozlíšenie. POHODA v tabuľke agendy zobrazí práve vytvorené záznamy a označí ich filtrom Časovo rozlíšené.

V programe POHODA teraz vyfiltrujete novo vytvorené záznamy v agende Časové rozlíšenie

Fakturácia

Do agendy Cenník sme vo variantoch programu POHODA bez skladových agend pridali povel Záznam/Precenenie cien... Túto funkciu bude možné využiť pre prepočet hodnôt v stĺpcoch Nákupná a Predajná v prípade legislatívnej zmeny sadzby základnej/zníženej sadzby DPH pri položkách s nastavením nákupnej alebo predajnej ceny s DPH.

Používate pri fakturácii zádržné? Potom určite oceníte možnosť editácie dátumu splatnosti zádržného, ktoré ešte nebolo uhradené.

Posunutie splatnosti vopred dohodnutej časti faktúry do budúcna vykonáte prostredníctvom povelu Zádržné… z ponuky Záznam. V praxi môže nastať situácia, kedy potrebujete dátum splatnosti už vytvoreného zádržného zmeniť. To teraz POHODA umožňuje za predpokladu, že k danému zádržnému ešte neexistuje hradiaci doklad, tj. je nezlikvidované.

Na záložke Zádržné v agendách Vydané faktúry a Prijaté faktúry zvoľte z miestnej ponuky povel Upraviť… V dialógovom okne Zádržné zadajte nový dátum splatnosti, stlačte tlačidlo Dokončiť a celý doklad uložte. POHODA od tohto okamihu zohľadní nový dátum splatnosti pri použití ďalších funkcií (napr. penalizácia) a v tlačových zostavách.

Určite oceníte aj novú možnosť editácie dátumu splatnosti Zádržné

Pri hromadnom prenose prijatých objednávok do vydanej faktúry sa teraz vkladá do poľa Poznámka na položkách faktúry údaj z poľa Doklad uvedený na prenášaných dokladoch.

Do poľa Poznámka na položkách faktúry sa po novom vkladá údaj z poľa Doklad uvedený na prenášaných dokladoch

Do agendy Sledovanie zákaziek sme pridali stĺpce Daň. povin. a Splatné.

V agende Fakturácia/Zákazky cez voľbu Záznam/Sledovanie zákaziek máte možnosť sledovať priebeh jednotlivých zákaziek po novom tiež podľa dátumu daňovej povinnosti a splatnosti uvedených na zdrojových dokladoch.

Teraz môžete sledovať priebeh zákaziek tiež podľa dátumu zdaniteľného plnenia a splatnosti na zdrojových dokladoch

Sklady

Používate v programe POHODA agendu Cenové akcie pre definovanie cenových akcií? Potom určite oceníte novú možnosť definovať tieto akcie iba pre vybraných odberateľov alebo skupiny odberateľov. Pri ostatných odberateľoch nebude akcia uplatnená.

V agende Cenové akcie môžete teraz priradiť ku každej akcii ľubovoľný počet odberateľov. Na záložke Odberatelia otvoríte cez kontextové menu adresár a z neho hromadne prenesiete odberateľov, ktorým je akcia určená. Alebo môžete na záložke Skupiny priradiť k cenovej akcii priamo skupiny odberateľov definované v agende Adresár v poli Skupiny. Výhodou tohto spôsobu je, že pridaním nového odberateľa do skupiny adresára, sa automaticky tento odberateľ priradí cenovej akcii.

V prípade súbežnej platnosti viacerých cenových akcií sa podľa nastavenia v časti Priorita cien v agende Globálne nastavenie/Sklady/Ceny a zľavy použije buď najnižšia z cien, alebo tá s najvyššou prioritou.

Do agendy Cenové akcie môžete z agendy Adresár preniesť odberateľov, ktorým je akcia určená

V prípade predaja zásob odberateľom priradeným v cenových akciách sa v prenosovej agende nevypĺňa stĺpec Akciová cena.

Do agendy Zásoby sme pridali nový spôsob precenenia predajných cien, aby sme vám uľahčili ich prepočet v prípade zmeny sadzby DPH.

Pomocou povelu Precenenie predajných cien… z ponuky Záznam vyvoláte dialógové okno Prepočet predajných cien vybraných zásob, kde po novom nájdete voľbu Predajné ceny nemeniť, len prepočítať. Tá vám umožní prepočítať cenu bez DPH (v stĺpci Predajná a na záložke Zľavy) v prípade, že používate základnú predajnú cenu s typom výpočtu vrátane DPH. Funkciu využijete i pri zmene sadzby DPH, kedy sa prepočíta predajná cena vrátane DPH v prípade, že je nastavená základná predajná cena bez DPH.

Pri zásobách so základnou predajnou cenou v cudzej mene sa vykoná prepočet cien bez DPH i s DPH v € i podľa parametrov nastavených pri cenovej skupine.

Do agendy Zásoby sme pridali nový spôsob precenenia predajných cien – uľahčí vám ich prepočet v prípade zmeny sadzby DPH

V rade POHODA E1 je možné v agende Výroba pri vložení zásoby na položky výrobku pridať iba čiastočné množstvo, a to v prípade, že množstvo zásoby na sklade je menšie než vyrobené množstvo. To využijete najmä v situácii, keď na 1 kus výrobku potrebujete menej než 1 jednotku materiálu.

Ak nemáte na sklade potrebný dostatok zásoby, program POHODA vám umožní vložiť na položku výrobku iba čiastočné množstvo

Pri vložení zásoby na položky príjmových dokladov sa v rade POHODA E1 po novom prenáša do poľa Poznámka tiež objednávací kód zásoby zo záložky Dodávatelia.

Pri vložení zásoby do položky príjmových dokladov, sa v rade POHODA E1 automaticky prenáša aj objednávací kód zásoby zo záložky Dodávatelia, do poľa Poznámka

V agende Zásoby na záložke Položky môžete po novom abecedne zotriediť položky zloženej zásoby buď podľa stĺpca Názov, alebo Kód.

Pomocou povelu Poradie z kontextovej ponuky zobrazenej po stlačení pravého tlačidla myši na záložke Položky zobrazíte dialógové okno Poradie položiek, v ktorom si zvolíte požadovaný spôsob zoradenia.

Rovnaká možnosť zoradenia záznamov je teraz dostupná v rade POHODA E1 v agende Výroba i pre položky výrobku.

Po novom môžete položky zloženej zásoby zoradiť abecedne podľa stĺpca Názov, či Kód

Do agendy Zásoby sme pridali dynamické záložky nad stĺpec Stav zásoby. Ľahko tak vyberiete zásoby skladom alebo zásoby, ktoré nie sú skladom, majú záporný stav, sú pod minimálnym alebo nad maximálnym limitom.

Zaujíma vás, ktoré zásoby máte alebo ktoré naopak nemáte na sklade? S dynamickými záložkami nad stĺpcom Stav zásob to rýchlo zistíte

Pri hromadnom mazaní zásob, s ktorými už bol vykonaný skladový pohyb, je teraz možné v dialógovom okne zvoliť, aby sa pri mazaní ďalšej zásoby upozornenie už nezobrazovalo. Pre zásoby, ktoré sú súčasťou výroby alebo prevodu a nie je možné ich hromadne zmazať, sa teraz zobrazí súhrnne pre všetky iba jedno upozornenie.

Po novom si môžete nastaviť, aby sa pri mazaní ďalšej zásoby už nezobrazovalo upozornenie

Evidenčné číslo zásob bolo rozšírené na 48 znakov.

Do tabuľky agendy Zásoby sme pridali stĺpec Rabat.

V agende Zásoby si môžete pridať po novom aj stĺpec Rabat

Personalistika a mzdy

Od 1.5.2019 sa zmenila percentuálna sadzba na určenie minimálneho príplatku za prácu v sobotu, v nedeľu a za prácu v noci. V nasledujúcej tabuľke Vám ponúkame prehľad aktuálne platných sadzieb.

Príplatky platné od 1.5.2019

V existujúcich databázach odporúčame pre dané zložky mzdy vytvoriť záznamy s novou sadzbou ručne a v prípade potreby v agende Pracovné pomery na záložke Trvalé zložky mzdy, ukončiť používanie zložiek so starou sadzbou.

Pri vytváraní zložiek mzdy v novovytvorenej účtovnej jednotke sa pre zložky mzdy Práca v noci, Práca v sobotu a Práca v nedeľu, nové sadzby doplnia automaticky.

V agende Globálne nastavenie/Príplatky je potrebné vyplniť/upraviť hodnotu príslušného príplatku v % alebo € ručne. Platné budú pre novovystavené mzdy.

XML

Rozšírili sme XML komunikáciu o import väzieb dokladov, a to výdajky na prijatú objednávku a vydanej faktúry na výdajku.

Upravili sme XML import dokladu typu Prijatá faktúra, Prijatá zálohová faktúra a Ostatný záväzok. Ak pri importe neobsahuje vstupný XML doklad variabilný symbol, potom sa pole Var. sym. na doklade vyplní podľa hodnoty v poli Doklad.

Pri XML komunikácii bolo rozšírené pole Evidenčné číslo na 48 znakov a pole Meno na 64 znakov.

XML import a export údajov pre agendu Zásoby sme rozšírili o prenos parametrov M.j. a Koef. v časti Jednotková cena na záložke Doplnkové údaje.

mServer

Po novom sa do logu komunikácie cez POHODA mServer zapisuje informácia o automatickej aktualizácii užívateľských zoznamov a všetky zobrazenia upozornení programu POHODA.

POHODA mServer po novom umožňuje spracovať URI ako v kódovaní ANSI, tak aj v UTF-8.

Ostatné

Po novom si môžete zobraziť kompletný zoznam užívateľov prihlásených do programu POHODA. Tým získate prehľad nielen o všetkých užívateľoch pripojených k programu, ale aj o užívateľoch pracujúcich s konkrétnou účtovnou jednotkou.

Dialógové okno so zoznamom všetkých užívateľov otvoríte v agende Účtovné jednotky pomocou povelu Pripojení užívatelia… z ponuky Databáza. V zozname nájdete informácie ako sú napr. meno užívateľa, názov počítača atď.

Rovnaké okno sa zobrazí tiež z informačnej plochy, ak v sekcii Pripojení užívatelia na záložke Ostatné kliknete na odkaz Viac… V tomto prípade budú v tabuľke automaticky vyfiltrovaní iba užívatelia, ktorí pracujú s aktuálne otvorenou účtovnou jednotkou. Zrušením filtra v poli Hľadaj sa v okne opäť zobrazí kompletný zoznam užívateľov aktuálne pripojených k programu POHODA.

Chcete mať prehľad, ktorí používatelia sa prihlásili do programu POHODA? Teraz si môžete kompletný zoznam užívateľov ľahko zobraziť pomocou povelu Pripojenie užívatelia ... z ponuky Databáza

Po novom je tiež možné spustiť ručné overenie IČ DPH cez internetový prehliadač priamo zo Sprievodcu pre overenie platnosti IČ DPH v IS VIES. Túto možnosť využijete napríklad v prípade, ak zlyhá overenie IČ DPH zo systému POHODA. Pri overení IČ DPH v informačnom systéme VIES bola navyše predĺžená maximálna doba čakania na spojenie so serverom.

Ručné overenie IČ DPH cez internetový prehliadač z Sprievodcu pre overenie platnosti IČ DPH v IS VIES využijete v prípade, že sa vám overenie zlyhá v systéme POHODA

Do programu POHODA pribudla možnosť nastavenia úrovne formátu elektronického podpisu. Okrem základnej úrovne je možné po novom používať tiež vyššiu úroveň podpisu PAdES-B.

Nastavenie požadovanej úrovne vykonáte v agende Užívateľské nastavenie v sekcii PDF elektronický podpis v poli Úroveň podpisu.

K dispozícii máte teraz okrem základnej úrovne elektronického podpisu tiež vyššiu úroveň PAdES-B

Do agendy Odoslané e-maily sme zapracovali súpiskové tlačové zostavy, pomocou ktorých si môžete zobraziť zoznam vybraných e-mailov odoslaných z programu POHODA. Drobné úpravy sme vykonali tiež vo vzhľade agendy.

Do agendy Odoslané e-maily sme zapracovali súpiskové tlačové zostavy, pomocou ktorých si môžete zobraziť zoznam vybraných e-mailov odoslaných z programu POHODA.

V agende Adresár a v dokladových agendách bolo pri adrese rozšírené pole Meno na 64 znakov.

Aktualizovali sme komunikačnú knižnicu pre online registračné pokladnice od firmy Elcom v prípade tzv. offline predaja pomocou PLU kódov na pokladnici. Pri nastavení Pokladne EURO offline v agende Hardware vyberte niektorý z pôvodných typov pokladníc. Budete môcť vyexportovať zásoby do pokladnice a po ukončení predaja do programu POHODA môžete nahrať predajné doklady.

Aplikácia mPOHODA

Po novom môžete do aplikácie mPOHODA prenášať i záznamy v cudzej mene.

Prijatú objednávku v cudzej mene označíte k synchronizácii s aplikáciou mPOHODA rovnako, ako ste zvyknutí pri dokladoch v domácej mene, teda prostredníctvom povelu Synchronizácia s mPOHODA v menu Záznam.

Synchronizované doklady je možné dodatočne upravovať iba v programe POHODA. Vykonaním ďalšej synchronizácie údajov dôjde k aktualizácii údajov i na strane aplikácie mPOHODA

Z programu POHODA sa po novom prenášajú tiež predajné ceny a formy úhrady v cudzej mene. S formou úhrady typu Cudzia mena je možné pracovať iba na objednávke a vydanej faktúre. Po novom tiež môžete k synchronizácii označiť i hotovostné pokladne a bankové účty vedené v cudzej mene.Verzia Leto 2019 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

  • Do mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie už nevstupujú dohodári, ktorí boli celý mesiac „bez výkonu činnosti“.
  • Do agendy Položky Kontrolného výkazu DPH bol z dôvodu upresnenia párovania dokladov vymerania/odpočítania dane do sekcie B1 doplnený nový stĺpec Poradové číslo zdroj. doklad. Do tohoto stĺpca vstupuje poradové číslo dokladu z agendy zdrojového dokladu vymerania DPH (tj poradové číslo prijatej faktúry).

Pozn.: správny vstup dokladov do jedného riadku v sekcii B1 je zabezpečený z jedného dokladu pre vymeranie a z jedného dokladu pre odpočítanie dane, pričom spájanie je vykonávané na základe IČ DPH, poradového čísla zdrojového dokladu, rovnakého Dátumu KV DPH a poradového čísla faktúry.

Aby program vyhodnotil správne vstup dokladov do dodatočného/ďalšieho dodatočného Kontrolného výkazu DPH, je potrebné aby bola v novom stĺpci Poradové číslo zdroj. doklad vyplnená rovnaká hodnota tak v riadnom ako aj v dodatočnom/ďalšom dodatočnom Kontrolnom výkaze DPH. Túto hodnotu v prípade potreby doplňte do už zostavených výkazov ručne.