Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Jeseň 2020

Aktualizácie k verzii Jeseň 2020

Update POHODA, rel. 12604

K dispozícii od: 31. 12. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12600

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12604 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Rodné priezvisko do RLFO sa vypĺňa už len u zamestnankýň, ktoré nemajú pobyt v SR.

Update POHODA, rel. 12603

K dispozícii od: 30. 12. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12600

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12603 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Daň z pridanej hodnoty


Od 01. 01. 2021 sú v platnosti nové tlačivá Priznanie k dani z pridanej hodnoty a Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty.

V súvislosti so zmenou tlačiva Priznanie DPH teraz nájdete v agende Členenie DPH pôvodné členenia označené v poli Skratka písmenom „x“. Tieto členenia sú platné len do 31. 12. 2020 a do daňových tlačív (Priznanie DPH, Súhrnný výkaz a Kontrolný výkaz DPH) vstupujú najneskôr za obdobie 12/2020, resp. 4q/2020. Na všetkých dokladoch, ktoré majú vznik daňovej povinnosti do 31. 12. 2020, preto používajte len členenia so skratkou „x“.

Členenia DPH platné od 01. 01. 2021 majú v poli Skratka pôvodný názov a nie sú označené písmenom „x“. Na všetkých dokladoch, ktoré majú vznik daňovej povinnosti od 01. 01. 2021, preto používajte len nové členenia, t. j. bez označenia písmenom „x“ v skratke.

Odporúčame dôsledne dodržiavať používanie správnych členení DPH, aby ste predišli prípadným ručným úpravám. Ak v danom období použijete nesprávne členenie DPH, POHODA vás na to pri vystavovaní dokladov automaticky upozorní.

Po prevode databázy 2020 do novej verzie sa automaticky na všetkých dokladoch označia členenia DPH písmenom „x“. Ak máte vytvorené doklady s dátumom zdaniteľného plnenia od 01. 01. 2021, je potrebné na týchto dokladoch ručne upraviť členenie DPH na členenie bez „x“.

Tip: Ak vám neskôr budú staré členenia DPH (s písmenom "x") v agende Členenie DPH prekážať, zrušte na nich zaškrtnutie poľa Ponúkať.

V prípade práce na prelome účtovných období (2021p), ako aj pred samotnou údajovou uzávierkou, odporúčame v agendách Užívateľské nastavenie, Adresár a Sklady skontrolovať a v prípade potreby nahradiť staré typy členení DPH novými typmi. Tým si uľahčíte zápis účtovných dokladov spadajúcich do roku 2021. Ak budete zapisovať doklady ešte s dátumom roka 2020, ručne k dokladu priraďte pôvodné členenie DPH s písmenom „x“.

Pre kontrolu použitia správnych členení DPH v danom období môžete využiť tlačovú zostavu Doklady s nesprávnym členením, ktorú nájdete v agende Priznanie DPH v dialógovom okne Tlač. Staré členenia DPH sa v daných agendách údajovou uzávierkou do novej databázy 2021 neprevádzajú.

Platnosť členení si skontrolujte v agende Daň z pridanej hodnoty/Členenie DPH, kde si pridáte stĺpce Platnosť od a Platnosť do. V databáze roka 2020 budete mať k dispozícii dve sady členení DPH, a to s označením „x“ – členenia platné od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020, ako aj bez označenia „x“ – členenia platné od 1.1.2021.

Zostavenie daňových podaní k DPH (Priznanie DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz) pre rok 2021 plánujeme zverejniť v priebehu mesiaca január 2021 – a to buď vo verzii Január 2021, release 12700 alebo v niektorom update.

Bolo aktualizované tlačivo Registračný list FO (i xml), ktoré sa používa od 01. 01. 2021.

V prihláške zamestnanca sa po novom uvádzajú len údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a typ roly, na ktorú sa zamestnanec prihlasuje. Ďalšie údaje o zamestnancovi ako napr. trvalý pobyt, rodné meno, miesto narodenia a iné sa už neuvádzajú. Sociálna poisťovňa bude tieto údaje získavať z Registra fyzických osôb. Rovnako i zmenu údajov získa z registra, zamestnávateľovi sa tak ruší povinnosť zmenu uvedených údajov oznamovať.

Ak ide o zamestnanca, ktorý na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, zamestnávateľ naďalej uvádza všetky údaje o zamestnancovi (t. j. vypĺňa sa i oddiel 2 tlačiva) a má povinnosť oznamovať aj zmenu v týchto údajoch.

V agende Personalistika, na záložke Cudzinec, sme doplnili zaškrtávacie pole s názvom Cudzinec bez pobytu v SR. Pole zaškrtnite v prípade, ak ide o cudzinca bez povoleného pobytu v SR. Pole Štát, na záložke Cudzinec, sa po novom používa ako Štát narodenia cudzinca.

Zamestnávateľ taktiež neoznamuje začiatok a skončenie čerpania materskej a rodičovskej dovolenky. Naďalej má však povinnosť oznámiť prerušenie nemocenského, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti.

Od 01. 01. 2021 má Sociálna poisťovňa povinnosť prideliť každému pracovnému pomeru jeho identifikačné číslo. Pôjde o Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV). Zamestnávateľ je následne povinný uvádzať toto číslo pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou, napr. v mesačnom výkaze, či výkaze poistného a príspevkov.

Do agendy Pracovné pomery, na záložke Mzda, sme pridali nové pole s názvom Identifikačné číslo SP. Pole sa nachádza v sekcii Identifikačné číslo právneho vzťahu. Do tohto poľa uveďte identifikačné číslo právneho vzťahu.

Identifikačné číslo pridelí a sprístupní Sociálna poisťovňa bezodkladne po doručení prihlášky (RLFO). Identifikačné číslo sa prideľuje konkrétnemu právnemu vzťahu; číslo je jedinečné, nemenné a má 12 číselných znakov.

Identifikačné číslo právneho vzťahu bude prístupné zamestnávateľovi po prihlásení do systému elektronických služieb Sociálnej poisťovne (tzv. SES). Podrobnejšie informácie k dátumu zobrazovania IČPV, podľa dostupných informácií, Sociálna poisťovňa postupne zverejní v systéme e-Služieb.

Na tlačovej zostave Podklady pre príspevok – náhrada mzdy za prekážky bol upravený výpočet stĺpca Príspevok. Príspevok sa naďalej určuje ako 80% celkovej ceny práce za počet hodín prekážok v práci na strane zamestnávateľa, pričom po novom výpočet zohľadňuje vyplatenú náhradu mzdy za prekážky vrátane jej doplatku (náhrada mzdy nesmie byť nižšia ako minimálna mzda). Maximálna suma príspevku zostáva nezmenená, t. j. 1 100,- Eur. Výpočet príspevku bol upravený na základe zmien vo výpočtoch na stránke www.slovensko.sk Zmena je platná od obdobia 10/2020.

Do tlačových zostáv Podklady pre príspevok – náhrada mzdy za prekážky a Podklady pre príspevok – mzdové náklady po novom nevstupujú zamestnanci, ktorým skončil pracovný pomer v mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada príspevok. Taktiež bol zosúladený vstup zamestnancov do oboch zostáv; do zostáv vstupujú len zamestnanci, ktorí majú zadefinovaný druh pracovného pomeru – hlavný, vedľajší, kratší, domáci pracovníci a členovia družstiev.

Daň z motorových vozidiel


Novelou zákona o dani z motorových vozidiel došlo pre zdaňovacie obdobie 2020 k úprave termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2020 je daňovník povinný podať do 31. marca 2021. Týmto dňom je daň zároveň aj splatná.

Posun termínu pre priznanie za rok 2020 bol schválený z toho dôvodu, aby sa vytvoril časový priestor na prípravu elektronických formulárov. Po ich zverejnení na stránkach finančnej správy, bude nové priznanie zapracované aj do programu POHODA. Predpokladáme, že k dispozícii by ste ho mohli mať v priebehu februára 2021, v rámci niektorého update k verzii 12700.

Iné bude v roku 2021 aj platenie preddavkov na daň. Štvrťročné preddavky sa zaplatia vo výške jednej tretiny predpokladanej dane so splatnosťou do konca druhého, tretieho a štvrtého kalendárneho štvrťroka. Mesačné preddavky sa zaplatia vo výške jednej devätiny predpokladanej dane so splatnosťou do konca štvrtého až dvanásteho kalendárneho mesiaca. Do termínu na podanie daňového priznania za rok 2020, teda do 31. 03. 2021 sa preddavky neplatia.

Update POHODA, rel. 12602

K dispozícii od: 02. 12. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12600

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12602 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Od 01.01.2021 sa menia daňové tlačivá Priznanie DPH a Kontrolný výkaz DPH. V súvislosti s touto zmenou nebude možné v programe až do zapracovania nových daňových tlačív zostaviť Priznanie DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz DPH za obdobie od 01/2021 resp. 1q/2021. Tlačivá platné pre rok 2021 budú zapracované do verzie 12700 - Január 2021, ktorú plánujeme zverejniť začiatkom roka.

V priebehu mesiaca december plánujeme zverejniť aktualizáciu s členeniami DPH platnými od 01.01.2021; aby ste predišli problémom so správnym vstupom dokladov do DPH, odporúčame všetky aktualizácie sťahovať včas!

Update POHODA, rel. 12601

K dispozícii od: 18. 11. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12600

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12601.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12601 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

V projekte „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti boli upravené podmienky. Nové podmienky sú platné pre oprávnené obdobie od 01. októbra 2020, tzv. „Prvá pomoc +“

Zamestnávateľ môže využiť jedno z nasledujúcich opatrení:

Opatrenie č. 1 – Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky.

Opatrenie č. 3 – Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou.

Z opatrenia č. 3 je možné vybrať jeden zo spôsobov oprávnených výdavkov:

  • 3A – príspevok na úhradu mzdy zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.
  • 3B – paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb.

Tlačová zostava Podklady pre príspevok – náhrada mzdy za prekážky bola upravená. Zostava naďalej obsahuje údaje o jednotlivých pracovných pomeroch zamestnancov v danom mesiaci, ktorým bola vyplatená náhrada mzdy za prekážky na strane zamestnávateľa. Po novom, od mesiaca október, však do zostavy vstupujú zamestnanci, ktorých dátum nástupu je najneskôr 02.09.2020.

Zostava obsahuje priezvisko, meno, rodné číslo, priemerný hodinový zárobok, počet hodín prekážok na strane zamestnávateľa, vyplatenú náhradu mzdy za prekážky; po novom obsahuje i % sadzbu poist. zamestnávateľa a celkovú cenu práce. Celková cena práce je zobrazená len informatívne, môže slúžiť ako pomôcka pri kontrole výpočtu príspevku. Zostava obsahuje i stĺpec Príspevok, do ktorého sa uvádza 80% celkovej ceny práce za počet hodín prekážok v práci na strane zamestnávateľa a súčasne je to najviac suma, ktorú určuje opatrenie, t.j. 1100,- Eur. V dialógovom okne Tlač je možné vybrať dôvody: opatrenie č.1, opatrenie č. 3A. Vyčíslený príspevok poslúži ako predpokladaná výška príspevku, ktorý bude na zamestnanca vyplatený.

Tlačová zostava Podklady pre príspevok – mzdové náklady bola upravená. Zostava naďalej obsahuje údaje o všetkých pracovných pomeroch zamestnancov v danom mesiaci, avšak po novom ich dátum nástupu je najneskôr 02.09.2020.

Zostava obsahuje priezvisko, meno, rodné číslo, výšku vyplatenej mzdy; po novom obsahuje i celkovú cenu práce. Zostava obsahuje i stĺpec Príspevok, do ktorého sa uvádza 80% celkovej ceny práce, najviac však vo výške paušálneho príspevku, ktorý zodpovedá výške poklesu tržieb v danom mesiaci. V dialógovom okne Tlač je možné vybrať pokles tržieb podľa opatrenia č.3B: od 20% do 39,99%, od 40% do 59,99%, od 60% do 79,99%, o 80% a viac. Vybraný pokles tržieb určuje maximálny príspevok pre daného zamestnanca. Vyčíslený príspevok poslúži ako predpokladaná výška príspevku, ktorý bude na zamestnanca vyplatený.

  • Pokles tržieb o 20% a viac – príspevok na 1 zamestnanca bude max. 270 €.
  • Pokles tržieb o 40% a viac – príspevok na 1 zamestnanca bude max. 450 €.
  • Pokles tržieb o 60% a viac – príspevok na 1 zamestnanca bude max. 630 €.
  • Pokles tržieb o 80% a viac – príspevok na 1 zamestnanca bude max. 810 €.

Naďalej do zostavy vstupujú zamestnanci, ktorým zamestnávateľ prideľuje prácu, ako aj zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§142 Zákonníka práce). Do zostavy nevstúpi zamestnanec, ktorý mal viac ako 50% svojho pracovného úväzku v danom mesiaci prekážky na strane zamestnanca (choroba, ošetrovné, atď.) alebo čerpal dovolenku.

Ak na zamestnanca poberáte príspevok v rámci AOTP z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo so zamestnancom ukončíte pracovný pomer v určitej lehote, na daného zamestnanca sa príspevok neposkytuje; zamestnanca je potrebné odfiltrovať, prípadne do zverejneného výkazu neuvádzať.

Tlačové zostavy slúžili ako podklad na vyplnenie výkazov, ktoré boli zverejnené v rámci projektu „Prvá pomoc“. Po novom, podáva žiadosť a výkazy zamestnávateľ výlučne elektronicky a to prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Podanie na portáli vyžaduje zadanie údajov o zamestnávateľovi, číslo dohody pridelené úradom, obdobie, za ktorý sa žiada príspevok a pod. Ďalšie údaje, ktoré je potrebné zadať, závisia od opatrenia, na základe ktorého zamestnávateľ žiada príspevok. Súčasťou podania je zoznam zamestnancov, na ktorých zamestnávateľ uplatňuje príspevok. Zoznam zamestnancov nie je možné pripojiť ako prílohu. Jednou z možností je zoznam nadefinovať ručne na portáli. Ďalšou možnosťou je vložiť zamestnancov hromadne, prostredníctvom csv súboru.

Na tlačových zostavách sa okrem poľa Náhľad nachádza i pole Export. Nové pole Export slúži na vytvorenie súboru .csv. Zvolením povelu Export sa zobrazí dialógové okno, pomocou ktorého si zvolíte umiestnenie vytváraného súboru. Vytvorený súbor bude obsahovať zoznam zamestnancov vybraných do zostavy a údaje, ktoré sú potrebné uviesť o zamestnancoch do výkazov pre opatrenie č. 1, opatrenie č. 3A alebo opatrenie č. 3B.

Pri vypĺňaní výkazu pre priznanie finančného príspevku na portáli zaškrtnite voľbu Áno, preferujem cez CSV import, následne povelom Vybrať súbor nájdete uložený CSV súbor vo vašom počítači a nakoniec kliknete na Importovať CSV. Pole Znaková sada importovaného súboru ponechajte bezo zmeny, t.j. Windows-1250 (ANSI).

Bola aktualizovaná knižnica pre komunikáciu s eKasa Euro (online).


Update 12601 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

Pohoda už správne vytvorí zaúčtovanie predajok v agende Pokladňa v prípade použitia strediska na predajkách.

Bol opravený export textových polí do excelu z náhľadu tlačovej zostavy.