Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Novinky vo verzii Január 2021

Novinky vo verzii Január 2021

Popisovaná verzia:
POHODA Január 2021, release 12700, 12. 01. 2021
Vzťahuje sa k verzii:
POHODA Jeseň 2020, release 12600
Aktualizácia:
POHODA release 12710,
zverejnená 19. 05. 2021

Aktualizácie reagujúce na aktuálny legislatívny vývoj a požiadavky užívateľov sú k dispozícii na stiahnutie v Zákazníckom centre.

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12700.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12700 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Personalistika a mzdy

Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2021 je suma 4 511,43 €, mesačne sa bude vo mzde uplatňovať čiastka 375,95 €. Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) pre rok 2021 je suma 4 124,74 €.

Od 1. 1. 2021 platí daňový bonus na vyživované dieťa v sume 278,64 €. Suma daňového bonusu na vyživované dieťa do 6 rokov veku je mesačne 46,44 €, suma daňového bonusu na dieťa od 6 rokov veku je vo výške 23,22 €.

Od 1. 7. 2021 budú podľa veku dieťaťa platné tri mesačné výšky daňového bonusu. Daňový bonus na vyživované dieťa do 6 rokov veku bude vo výške 46,44 €, daňový bonus na dieťa od 6 - 15 rokov bude vo výške 39,47 € a daňový bonus na dieťa od 15 rokov veku bude vo výške 23,22 €.

V agende Personalistika na záložke Dane bola typom Daňovník (podpísal vyhlásenie) a Daňový bonus (vyživované dieťa), v súvislosti s vyššie uvedenými legislatívnymi zmenami, automaticky ukončená platnosť pôvodných hodnôt a zároveň boli pridané nové typy s hodnotami platnými pre rok 2021. Nové typy POHODA automaticky doplní v databázach, v ktorých nebola vykonaná údajová uzávierka.

S platnosťou od 1. 1. 2021 sa u zamestnanca mení hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov. Hraničná čiastka je po novom 37 981,94 €, mesačná hraničná suma pre výpočet preddavku na daň zo zdaniteľnej mzdy je vo výške 3 165,16 €.

Pre rok 2021 bola ustanovená suma minimálnej mzdy na 623,- € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 3,580 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

V agende Legislatíva nájdete prehľad hodnôt platných od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 sa maximálny vymeriavací základ pre jednotlivé druhy sociálneho poistenia zvyšuje na 7 644,- €. Úrazové poistenie nemá stanovený maximálny vymeriavací základ.

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie z dividend sa od 1. 1. 2021 zvyšuje na 65 520,- €. Zdravotné poistenie z dividend sa platí len z dividend vyplatených zo zisku za roky 2011 až 2016, pričom tieto sú vyplatené v roku 2021.

Od 1. 1. 2021 sa zvyšujú povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) na 5,25 % z vymeriavacieho základu.

Od 1. 1. 2021 sa mení výška minimálneho hodinového príplatku za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu, či príplatok za prostredie a v prípade dohodárov aj príplatok za prácu vo sviatok.

Zamestnancovi patrí za prácu v noci popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v noci mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,43 €. Ak ide o výkon rizikovej práce, minimálne mzdové zvýhodnenie za prácu v noci je 1,79 €/hod.

V prípade zamestnávateľa, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala v noci, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, a to najmenej vo výške 1,25 €/hod. Nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia je možné dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, a to iba v prípade zamestnávateľa, pri ktorom nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej 1,79 €. Rovnako ako v prípade príplatku za prácu v noci, pri splnení rovnakých podmienok, je možné dohodnúť i nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia. Táto suma však musí byť najmenej vo výške 1,61 €/hod.

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 3,58 €. Rovnako ako v prípade príplatku za prácu v sobotu, je možné dohodnúť i nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, a to najmenej 3,22 €/hod.

Zamestnancovi patrí príplatok za prostredie popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce mzdová kompenzácia najmenej vo výške 0,72 €/hod.

Zmena legislatívy sa dotkla tiež minimálnej hodinovej sadzby, ktorá má vplyv na minimálne hodinové príplatky. V existujúcich databázach je potrebné si pre tieto zložky mzdy vytvoriť nové záznamy s novou sadzbou ručne. V novovytvorených účtovných jednotkách POHODA postráži ich výšku automaticky

Pri vytváraní preddefinovaných definícií zložiek mzdy v novovytvorenej účtovnej jednotke programu POHODA sa pre zložky mzdy Práca v noci, Práca v sobotu, Práca v nedeľu, Prostredie a Odpracované sviatky – dohoda, nové sadzby doplnia automaticky.

V existujúcich databázach odporúčame pre dané zložky vytvoriť záznamy s novou sadzbou ručne a v prípade potreby v agende Pracovné pomery na záložke Trvalé zložky mzdy, ukončiť používanie zložiek so starou sadzbou.

Pre zamestnancov, ktorí sú odvodovo zvýhodnení z dôvodu predchádzajúcej dlhodobej nezamestnanosti alebo z dôvodu trvalého pobytu v niektorom z najmenej rozvinutých okresov, platí hraničná suma príjmu 731,64 €.

Maximálny denný vymeriavací základ, ktorý sa používa pri výpočte náhrady príjmu, je pre rok 2021 vo výške 71,8027 €.

V agende Personalistika bolo aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré je platné za zdaňovacie obdobie roku 2021.

V agende Personalistika bola aktualizovaná tlačová zostava Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020.

V agende Personalistika bola tiež aktualizovaná tlačová zostava Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, a naďalej platí jej výpočet.

Pre výpočet tzv. „milionárskej dane“ platia pre rok 2020 tieto hodnoty:

  • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane 37 163,30 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 0,- €,
  • ak zamestnanec dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane vyšší ako 19 506,56 € , tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 9 290,84 - (základ dane/4), výsledok sa zaokrúhli na dve desatinné miesta matematicky,
  • ak zamestnanec dosiahne základ dane do 19 506,56 € , tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 4 414,20 €.

Výpočet dane je nasledovný:

  • sadzbou 19 % sa vypočíta daň z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne čiastku 37 163,30 € vrátane a
  • sadzbou 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne čiastku 37 163,30 €.

Aktualizovanú tlačovú zostavu Ročné zúčtovanie preddavkov na daň nájdete medzi zostavami agendy Personalistika

Hlásenie o vyúčtovaní dane obsahuje tiež informáciu o počte zamestnancov, ktorým bol vyplatený príspevok na rekreáciu a súčet vyplatených príspevkov. Od roku 2020 program POHODA tento údaj automaticky spočíta z vystavených miezd v prípade, že použijete zložku mzdy Príspevok na rekreáciu.

Daň z pridanej hodnoty

V súvislosti s novinkami v oblasti dane z pridanej hodnoty by sme vás chceli upozorniť tiež na novinku, ktorá bola obsahom updatu k programu POHODA, rel. 12603 zo dňa 30. 12. 2020:

Od 01. 01. 2021 sú v platnosti nové tlačivá Priznanie k dani z pridanej hodnoty a Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty.

V súvislosti so zmenou tlačiva Priznanie DPH teraz nájdete v agende Členenie DPH pôvodné členenia označené v poli Skratka písmenom „x“. Tieto členenia sú platné len do 31. 12. 2020 a do daňových tlačív (Priznanie DPH, Súhrnný výkaz a Kontrolný výkaz DPH) vstupujú najneskôr za obdobie 12/2020, resp. 4q/2020. Na všetkých dokladoch, ktoré majú vznik daňovej povinnosti do 31. 12. 2020, preto používajte len členenia so skratkou „x“.

Členenia DPH platné od 1. 1. 2021 majú v poli Skratka pôvodný názov a nie sú označené písmenom „x“. Na všetkých dokladoch, ktoré majú vznik daňovej povinnosti od 1. 1. 2021, preto používajte len nové členenia, t. j. bez označenia písmenom „x“ v skratke.

Odporúčame dôsledne dodržiavať používanie správnych členení DPH, aby ste predišli prípadným ručným úpravám. Ak v danom období použijete nesprávne členenie DPH, POHODA vás na to pri vystavovaní dokladov automaticky upozorní.

Po prevode databázy 2020 do novej verzie sa automaticky na všetkých dokladoch označia členenia DPH písmenom „x“. Ak máte vytvorené doklady s dátumom zdaniteľného plnenia od 1. 1. 2021, je potrebné na týchto dokladoch ručne upraviť členenie DPH na členenie bez „x“.

Ak vám neskôr budú staré členenia DPH (s písmenom "x") v agende Členenie DPH prekážať, zrušte na nich zaškrtnutie poľa Ponúkať.

V prípade práce na prelome účtovných období (2021p), ako aj pred samotnou údajovou uzávierkou, odporúčame v agendách Užívateľské nastavenie, Adresár a Sklady skontrolovať a v prípade potreby nahradiť staré typy členení DPH novými typmi. Tým si uľahčíte zápis účtovných dokladov spadajúcich do roku 2021. Ak budete zapisovať doklady ešte s dátumom roka 2020, ručne k dokladu priraďte pôvodné členenie DPH s písmenom „x“.

Pre kontrolu použitia správnych členení DPH v danom období môžete využiť tlačovú zostavu Doklady s nesprávnym členením, ktorú nájdete v agende Priznanie DPH v dialógovom okne Tlač. Staré členenia DPH sa v daných agendách údajovou uzávierkou do novej databázy 2021 neprevádzajú.

Platnosť členení si skontrolujte v agende Daň z pridanej hodnoty/Členenie DPH, kde si pridáte stĺpce Platnosť od a Platnosť do. V databáze roka 2020 budete mať k dispozícii dve sady členení DPH, a to s označením „x“ – členenia platné od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, ako aj bez označenia „x“ – členenia platné od 1. 1. 2021.

Od 1. 1. 2021 sa mení tlačová zostava Kontrolný výkaz DPH, ako aj výstupný XML súbor. Po novom je daňovník povinný v Kontrolnom výkaze DPH v sekcii C.1. uvádzať už aj doklady vyhotovené v súvislosti s opravou základu dane podľa § 25a a v sekcii C.2. doklady vyhotovené v súvislosti s opravou odpočítanej dane podľa § 53b zákona o DPH. Zmena platí pre podania realizované za obdobia 01/2021, resp. 1q 2021 a vyššie.

Doklady vstupujú do kontrolného výkazu na základe kombinácie členenia DPH a členenia KV DPH, pričom v tlačovej zostave Kontrolný výkaz DPH je oprava základu dane/oprava odpočítanej dane označená „x“.

Pre vstup plnení do sekcie C.1. použite na doklade kombináciu členenia KV DPH – typ C1 a nového členenia DPH - typ U26, resp. U27. V tlačovej zostave Kontrolný výkaz DPH je oprava základu dane označená „x“ v stĺpci 11.

Pre vstup plnení do sekcie C2.2. použite na doklade kombináciu členenia KV DPH - typ C2 a nového členenia DPH - typ P27, resp. P28. V tlačovej zostave Kontrolný výkaz DPH je oprava odpočítanej dane označená „x“ v stĺpci 8.

V Kontrolnom výkaze DPH sa po novom v sekcii C.1. uvádzajú už aj doklady vyhotovené v súvislosti s opravou základu dane podľa § 25a a v sekcii C.2. doklady vyhotovené v súvislosti s opravou odpočítanej dane podľa § 53b zákona o DPH. Doklady vstupujú do kontrolného výkazu na základe kombinácie členenia DPH a členenia KV DPH, pričom v tlačovej zostave Kontrolný výkaz DPH je oprava základu dane/oprava odpočítanej dane označená „x“

V súvislosti s touto legislatívnou zmenou bude do programu POHODA koncom januára 2021 implementovaná i nová funkcia pre automatické vytvorenie dokladov nevymožiteľných pohľadávok tak z vydaných, ako aj z prijatých faktúr.

Nové tlačivo priznania DPH platné za obdobie 01/2021, resp. 1q 2021 a vyššie, ako aj tlačivá priznaní k dani z príjmov DPFOB a DPPO za rok 2020 budú do programu POHODA zapracované v ďalšej aktualizácii, ktorú plánujeme zverejniť koncom mesiaca január.

Účtovníctvo

V rámci voľby Likvidovať podľa členenia na strediská, činnosti a zákazky dostupnej v agende Globálne nastavenie v sekcii Platby sme upravili zaúčtovanie kurzových rozdielov. Ak je voľba zaškrtnutá, tak sa pri likvidácii viacerých faktúr v cudzej mene na jeden bankový alebo pokladničný doklad zaúčtujú kurzové rozdiely v členení na strediská, činnosti a zákazky, ktoré budú uvedené pri úhradách jednotlivých faktúr na záložke Položky dokladu.

Na základe vašich želaní sme upravili funkčnosť likvidácie pohľadávok na iný bankový účet ako ten, ktorý je uvedený na hradených dokladoch.

Pri likvidácii vydaných faktúr, vydaných zálohových faktúr a ostatných pohľadávok na novo založený doklad v agende Banka zostane na hradiacom doklade zachovaný vami prednastavený bankový účet a nebude sa meniť podľa účtu uvedeného na likvidovanej faktúre. To sa týka úhrad vykonaných prostredníctvom povelu Záznam/Prenos/Likvidácia ->, resp. Likvidácia výberom -> a povelu Pridať likvidáciu výberom ->, resp. Pridať likvidáciu výberom VS -> zo záložky Likvidácia.

Pri hromadnej likvidácii prostredníctvom povelov Hromadná likvidácia -> a Hromadná likvidácia podľa adresy -> z ponuky Záznam sa po novom zobrazí upozornenie v prípade, že sú vo výbere hradených dokladov faktúry s odlišným bankovým účtom, než na ktorý vykonávate likvidáciu. Voliteľne môžete všetky doklady zlikvidovať buď na účet uvedený pri bankovom doklade, alebo na účet uvedený pri jednotlivých hradených dokladoch.

Rovnakú funkčnosť sme zapracovali aj pri likvidácii pohľadávok do agendy Pokladňa.

Pri hromadnej likvidácii prostredníctvom povelov Hromadná likvidácia -> a Hromadná likvidácia podľa adresy -> z ponuky Záznam sa po novom zobrazí upozornenie v prípade, že sú vo výbere hradených dokladov faktúry s odlišným bankovým účtom, než na ktorý vykonávate likvidáciu

Prostredníctvom nového stĺpca Zdroj dokladu v agende Banka môžete jednoducho vybrať doklady vytvorené prostredníctvom povelov Súbor/Dátová komunikácia/Import agendy a Záznam/Načítanie výpisov…, alebo doklady vytvorené na kurzové rozdiely prostredníctvom povelu Účtovníctvo/Uzávierka/Uzávierka kurzových rozdielov/Devízových účtov a valutových pokladní…

Do agendy Banka sme pridali nový stĺpec Zdroj dokladu

V agende Pokladňa sme rozšírili stĺpec Zdroj dokladu o typ Kurzové rozdiely. Vďaka tomu môžete jednoducho vyfiltrovať doklady vzniknuté pri uzávierke kurzových rozdielov vo valutových pokladniach.

Upravili sme vzhľad formulára agendy Kurzový lístok. Po novom budete pri ručnom zadávaní kurzového lístka vyberať typ kurzu z výklopného zoznamu.

V programe POHODA sa po novom Poznámky k uzávierke vytvárajú a ukladajú do formátu PDF.

Fakturácia

Evidujete ostatné pohľadávky a záväzky v cudzej mene? Potom určite oceníte nové tlačové zostavy Pohľadávka v cudzej mene a Záväzok v cudzej mene.

Zostavy sú dostupné cez dialógové okno Tlač v agendách Ostatné pohľadávky a Ostatné záväzky. V podvojnom účtovníctve je možné na zostavy voliteľne vytlačiť aj ich zaúčtovanie, tzv. košieľku dokladu, a to zaškrtnutím voľby Vrátane zaúčtovania.

Do agendy Opravné položky sme doplnili pole s údajmi o obchodnom partnerovi. Pri vytvorení opravnej položky z agend Vydané faktúry a Ostatné pohľadávky sa pole automaticky vyplní podľa údajov zo zdrojového dokladu.

Sklady

Možnosť nadefinovať obchodnému partnerovi individuálnu zľavu na konkrétnu skladovú zásobu alebo cenovú skupinu už poznáte. Čo však ak potrebujete nastaviť svojmu odberateľovi rovnakú individuálnu percentuálnu zľavu na celý váš sortiment? V tom prípade môžete využiť nový typ individuálnej zľavy pre všetky zásoby.

V agende Adresár priradíte zľavu konkrétnemu odberateľovi prostredníctvom povelu Záznam/Prenos/Všetky zásoby a následne na záložke Individuálne zľavy doplníte jej výšku v percentách. Tento typ zľavy sa na záložke radí vždy na prvé miesto a použije sa pri všetkých zásobách, pri ktorých nie je nastavená iná individuálna zľava (t. j. na zásobu alebo cenovú skupinu). Povel Všetky zásoby nájdete tiež v miestnej ponuke na záložke Individuálne zľavy.

Na záložke Individuálne zľavy po novom doplníte zľavu konkrétnemu odberateľovi na celý váš sortiment

V agende Zásoby môžete po novom k zloženej zásobe pridávať položky hromadne.

Pri vytváraní zásob typu Komplet, Súprava a Výrobok môžete využiť hromadný prenos ich položiek. Na záložke Položky zvolíte z kontextového menu povel Sklady ->, v prenosovej agende vykonáte filter požadovaných záznamov a kliknete na povel Preniesť všetko. Všetky vybrané položky sa hromadne prenesú k zloženej zásobe. Pri prenesených položkách stačí príp. upraviť množstvo a celý záznam uložiť.

V agende Zásoby môžete po novom k zloženej zásobe pridávať položky hromadne

Pri zásobách, ktoré v aktuálnom roku nemajú žiadny pohyb, sa pri zostavení inventúry po novom doplní vážená nákupná cena prevedená údajovou uzávierkou z predchádzajúceho účtovného obdobia. Využijete ju najmä v situácii, keď je pri inventúre táto zásoba nájdená a budete účtovať jej prebytok.

Pri zásobách, ktoré v aktuálnom roku nemajú žiadny pohyb, sa pri zostavení inventúry po novom doplní vážená nákupná cena prevedená údajovou uzávierkou z predchádzajúceho účtovného obdobia

Pre väčšiu prehľadnosť sme v agende Zásoby zväčšili výklopný zoznam pri poli Členenie.

Pre väčšiu prehľadnosť sme v agende Zásoby zväčšili výklopný zoznam pri poli Členenie

XML a homebanking

XML import/export údajov agendy Prevod sme rozšírili o prenos voliteľných parametrov na položkách prevodky.

Cez XML import môžete po novom vytvoriť refundáciu položiek predajky.

XML export údajov sme rozšírili o záznamy agendy Pohyby.

XML export údajov sme rozšírili o záznamy agendy Pohyby

Pravidlá párovania dokladov v rovnomennej agende sme rozšírili o možnosť párovania podľa špecifického symbolu. Toto pravidlo využijete napr. pri pravidelnej fakturácii vašim zákazníkom, keď variabilný symbol určuje typ platby (napr. mesačná platba za služby) a špecifický symbol identifikuje zákazníka, ktorý vám túto službu platí.

Pravidlá párovania dokladov v rovnomennej agende sme rozšírili o možnosť párovania podľa špecifického symbolu

Na záložke Pravidlá vyberte zo zoznamu v stĺpci Párovanie požadovaný parameter pre párovanie dokladov pri načítaní výpisu, resp. automatickej likvidácii.

Dostupné sú tieto možnosti:

VSD = SSP VS dokladu = SS platby a nie je prázdny (pre typ pohybu Príjem i Výdaj)
CD = SSP Číslo dokladu = SS platby a nie je prázdne (pre typ pohybu Príjem i Výdaj)
CK = SSP Číslo klienta = SS platby a nie je prázdne (pre typ pohybu Príjem i Výdaj)
SSD = SSP SS dokladu = SS platby a nie je prázdny (pre typ pohybu Výdaj)

Pravidlo porovná variabilný symbol dokladu (VSD), číslo dokladu (CD), číslo klienta (CK) a špecifický symbol dokladu (SSD) so špecifickým symbolom platby. K spárovaniu dokladu dôjde v prípade, že sa obidve hodnoty rovnajú, a zároveň platí, že špecifický symbol na bankovom pohybe nie je prázdny.

Ostatné

V agende Sledovanie činnosti užívateľov dostupnej v rade POHODA E1 môžete po novom zaznamenávať i operácie uskutočnené pomocou povelov Zmazať všetko, Spojenie adries a Spojenie zásob.

Pre evidenciu týchto operácií je potrebné mať zaškrtnutú voľbu Hromadné operácie, ktorú nájdete v agende Globálne nastavenie v sekcii História/Sledovanie činnosti a ďalej tiež agendy, v ktorých chcete použitie týchto povelov sledovať. Doteraz sa v rámci hromadných operácií zaznamenávalo použitie povelov Upraviť všetko a Prečíslovať.

Upravili sme dialógové okno Zložená otázka a vďaka tomu sme rozšírili možnosti pre filtrovanie záznamov.

Jednoduché jednoriadkové otázky vytvoríte rovnako ako doteraz. Otázky s použitím operátorov >, <, >=, <=, pri ktorých ste zároveň vypĺňali hodnotu v poli Horná hranica, po novom zadáte dvojriadkovo. Rovnaké pole agendy, opačný operátor a hornú hranicu v poli Hodnota uvediete ako ďalší riadok definície.

Riadkový operátor (A x Alebo) môžete po novom použiť pre každý riadok samostatne a pomocou zátvoriek vytvárať i skupiny otázok.

Novinkou je i možnosť vytvorenú otázku pomenovať a cez ikonu diskety uložiť. Ak má byť otázka dostupná v zozname pri poli Názov otázky pre všetkých užívateľov, zaškrtnite voľbu Pre všetkých. V opačnom prípade sa názov otázky zobrazí iba užívateľovi, ktorý ho vytvoril. Okrem ikony pre uloženie otázky pribudli v dialógovom okne navyše aj ikony pre zmazanie otázky alebo jej definície.

Rozšírili sme funkčnosť pri filtrovaní záznamov prostredníctvom zloženej otázky

Doplnili sme funkcie pre zvýšenie komfortu pri práci s náhľadom tlačovej zostavy.

Pri viacstranových zostavách a dokumentoch sa môžete po novom posúvať medzi stranami prostredníctvom kolieska myši alebo šípok hore a dole na klávesnici. Doterajší spôsob stránkovania je aj naďalej možný prostredníctvom ikon šípok na nástrojovej lište.

Tam po novom nájdete i pole s informáciou o aktuálnej veľkosti zobrazenia. Ukazuje percentuálnu hodnotu priblíženia, ktorú je možné meniť výberom prednastavenej hodnoty alebo zápisom vlastnej. Veľkosť zobrazenia zmeníte i pomocou skratky Ctrl + koliesko myši, ktorá bude zostavu plynule zväčšovať alebo zmenšovať.

Pre jednoduché nastavenie zobrazenia strán na monitore pribudli na nástrojovej lište ešte ďalšie dve ikony. Jedným kliknutím tak nastavíte zobrazenie aktuálnej strany na celú šírku obrazovky alebo zobrazenie celej strany, ktoré navyše môžete kombinovať s aktívnym náhľadom dvoch strán vedľa seba.

Pri viacstranových dokumentoch po novom nastavíte jedným kliknutím zobrazenie aktuálnej strany na celú šírku obrazovky, zobrazenie celej strany alebo zobrazenie dvoch strán veľa seba

Vo vybraných agendách sme upravili funkčnosť hromadnej zmeny záznamov.

Prostredníctvom funkcie Záznam/Editácia/Upraviť všetko je už možné v agendách Príjemky a Výdajky hromadne zmeniť pole Sklad a v agende Prevod pole Zdrojový sklad. Hromadná zmena sa vykoná iba v prípade, že všetky položky na doklade patria iba do vybraného skladu.

Pre agendu Adresár sme povolili hromadnú úpravu poľa Členenie DPH (VF), Členenie DPH (PF), Členenie KV DPH (VF) a Členenie KV DPH (PF) a pre agendu Banka (iba v jednoduchom účtovníctve) pole € základná, € znížená a € 2. znížená.

Využívate pri expedícii zásielok dopravné spoločnosti? Po novom sme rozšírili ponuku exportu údajov o zásielkach i pre ďalších dopravcov. Okrem ePodacieho hárku pre Slovenskú poštu je odteraz možné exportovať zásielky vo formáte CSV pre dopravcu Geis, GLS alebo Zásielkovňa. Novú funkčnosť ocenia najmä užívatelia, ktorí denne posielajú zásielky v menšom počte a chcú si uľahčiť prepisovanie kontaktných údajov a adresy v online systémoch daných dopravcov importom z CSV súboru.

V agende Dopravcovia založíte profil dopravcu a zo zoznamu vyberiete typ požadovaného dopravcu. V poli Vybrané doplnkové služby môžete tiež priradiť doplnkové služby pre vybraného dopravcu. Prednastavené profily dopravcov je následne možné vyberať v agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Prijaté objednávky a Výdajky v poli Dopravca.

Pri generovaní zásielok z agendy Vydané faktúry a Prijaté objednávky, povelom Vygenerovať zásielky z ponuky Záznam, program použije nastavenie dopravcu pre vygenerovanie záznamu v agende Zásielky. V nej je možné záznam ďalej editovať alebo exportovať pre aplikáciu dopravcu. Export CSV súboru z agendy Zásielky vytvoríte povelom Export pre dopravcov z ponuky Záznam. Bližšie informácie pre správne naimportovanie údajov z CSV súboru do aplikácie dopravcu nájdete v pomocníkovi k programu POHODA.

Program POHODA už dlhšiu dobu podporuje export údajov zásob a import predajok pre eKasu FiskalPRO cez API portál výrobcu. Po novom sme vylepšili export údajov na cloud FiskalPRO s možnosťou výberu len rozsahu zásob pomocou PLU a možnosťou nevymazať zoznam už existujúcich zásob v cloude.

Túto možnosť oceníte v prípade, ak zásobám v cloude priraďujete ešte ďalšie nastavenia a nechcete, aby sa vám pri ďalšom exporte z programu POHODA zmazali dané nastavenia. Nastavenia sa zmažú len pri importovaných PLU zásobách v prípade, že vypnete voľbu Vymazať zoznam v sprievodcovi exportom.

Taktiež sme vylepšili možnosť importu predajok z cloudu FiskalPRO, ktorý teraz môžete spúšťať z príkazového riadku spustením pohoda.exe s parametrami "údajový súbor účtovnej jednotky" /FiskalPROI "užívateľ programu pohoda" "heslo". Nastavením v plánovači úloh v systéme Windows si môžete automatizovať sťahovanie predajok do programu POHODA vo vami zvolenom intervale.